A Concordance to the Homeric Poems
Scholars Online Educational Resources
Α
Αι
Αλ
Αν
Αρ
Ατ
Β
Γ
Δ
Δε
Δη
Ε
Ει
Εν
Εξ
Επ
Ερ
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Κε
Λ
Μ
Με
Μη
Ν
Ξ
Ο
Ον
Π
Πο
Ρ
Σ
Τ
Τη
Το
Τρ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
*
ἀν’: Il. 3:449: Ἀτρεΐδης δ’ ἀν’ ὅμιλον ἐφοίτα θηρὶ ἐοικὼς
ἀν’: Il. 5:74: ἀντικρὺ δ’ ἀν’ ὀδόντας ὑπὸ γλῶσσαν τάμε χαλκός·
ἀν’: Il. 5:528: Ἀτρεΐδης δ’ ἀν’ ὅμιλον ἐφοίτα πολλὰ κελεύων·
ἀν’: Il. 7:183: Αἴαντος· κῆρυξ δὲ φέρων ἀν’ ὅμιλον ἁπάντῃ
ἀν’: Il. 7:186: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὸν ἵκανε φέρων ἀν’ ὅμιλον ἁπάντῃ
ἀν’: Il. 8:89: ἦλθον ἀν’ ἰωχμὸν θρασὺν ἡνίοχον φορέοντες
ἀν’: Il. 8:158: αὖτις ἀν’ ἰωχμόν· ἐπὶ δὲ Τρῶές τε καὶ Ἕκτωρ
ἀν’: Il. 9:383: αἵ θ’ ἑκατόμπυλοί εἰσι, διηκόσιοι δ’ ἀν’ ἑκάστας
ἀν’: Il. 9:395: πολλαὶ Ἀχαιΐδες εἰσὶν ἀν’ Ἑλλάδα τε Φθίην τε
ἀν’: Il. 10:339: βῆ ῥ’ ἀν’ ὁδὸν μεμαώς· τὸν δὲ φράσατο προσιόντα
ἀν’: Il. 10:362: χῶρον ἀν’ ὑλήενθ’, ὃ δέ τε προθέῃσι μεμηκώς,
ἀν’: Il. 11:247: βῆ δὲ φέρων ἀν’ ὅμιλον Ἀχαιῶν τεύχεα καλά.
ἀν’: Il. 11:259: τὸν δ’ ἕλκοντ’ ἀν’ ὅμιλον ὑπ’ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης
ἀν’: Il. 11:324: τὼ δ’ ἀν’ ὅμιλον ἰόντε κυδοίμεον, ὡς ὅτε κάπρω
ἀν’: Il. 12:49: ὣς Ἕκτωρ ἀν’ ὅμιλον ἰὼν ἐλλίσσεθ’ ἑταίρους
ἀν’: Il. 13:110: νηῶν ὠκυπόρων, ἀλλὰ κτείνονται ἀν’ αὐτάς.
ἀν’: Il. 17:365: ἀλλήλοις ἀν’ ὅμιλον ἀλεξέμεναι φόνον αἰπύν.
ἀν’: Il. 18:546: δόσκεν ἀνὴρ ἐπιών· τοὶ δὲ στρέψασκον ἀν’ ὄγμους,
ἀν’: Il. 21:303: πρὸς ῥόον ἀΐσσοντος ἀν’ ἰθύν, οὐδέ μιν ἴσχεν
ἀν’: Il. 23:74: ἀλλ’ αὔτως ἀλάλημαι ἀν’ εὐρυπυλὲς Ἄϊδος δῶ.
ἀν’: Il. 23:617: Ἀργείων ἀν’ ἀγῶνα φέρων, καὶ ἔειπε παραστάς·
ἀν’: Od. 8:377: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ σφαίρῃ ἀν’ ἰθὺν πειρήσαντο,
ἀν’: Od. 10:308: νῆσον ἀν’ ὑλήεσσαν, ἐγὼ δ’ ἐς δώματα Κίρκης
ἀν’: Od. 11:496: ἦ μιν ἀτιμάζουσιν ἀν’ Ἑλλάδα τε Φθίην τε,
ἀν’: Od. 13:32: νειὸν ἀν’ ἕλκητον βόε οἴνοπε πηκτὸν ἄροτρον·
ἀν’: Od. 14:2: χῶρον ἀν’ ὑλήεντα δι’ ἄκριας, ᾗ οἱ Ἀθήνη
ἀν’: Od. 14:286: χρήματ’ ἀν’ Αἰγυπτίους ἄνδρας· δίδοσαν γὰρ ἅπαντες.
ἀν’: Od. 15:80: εἰ δ’ ἐθέλεις τραφθῆναι ἀν’ Ἑλλάδα καὶ μέσον Ἄργος,
ἀν’: Od. 15:274: Ἄργος ἀν’ ἱππόβοτον, μέγα δὲ κρατέουσιν Ἀχαιῶν·
ἀν’: Od. 18:246: εἰ πάντες σε ἴδοιεν ἀν’ Ἴασον Ἄργος Ἀχαιοί,
ἀν’: Od. 22:132: “ὦ φίλοι, οὐκ ἂν δή τις ἀν’ ὀρσοθύρην ἀναβαίη
ἀν’: Od. 22:176: κίον’ ἀν’ ὑψηλὴν ἐρύσαι πελάσαι τε δοκοῖσιν,
ἀν’: Od. 22:193: κίον’ ἀν’ ὑψηλὴν ἔρυσαν πέλασάν τε δοκοῖσι.
ἀν’: Od. 23:136: ἢ ἀν’ ὁδὸν στείχων ἢ οἳ περιναιετάουσι·
ἂν: Il. 1:143: θείομεν, ἂν δ’ αὐτὴν Χρυσηΐδα καλλιπάρῃον
ἄν: Il. 1:205: ᾗς ὑπεροπλίῃσι τάχ’ ἄν ποτε θυμὸν ὀλέσσῃ. ”
ἂν: Il. 1:232: ἦ γὰρ ἂν Ἀτρεΐδη νῦν ὕστατα λωβήσαιο.
ἂν: Il. 1:242: χραισμεῖν, εὖτ’ ἂν πολλοὶ ὑφ’ Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο
ἂν: Il. 1:271: καὶ μαχόμην κατ’ ἔμ’ αὐτὸν ἐγώ· κείνοισι δ’ ἂν οὔ τις
ἄν: Il. 1:301: τῶν οὐκ ἄν τι φέροις ἀνελὼν ἀέκοντος ἐμεῖο·
ἂν: Il. 1:509: τόφρα δ’ ἐπὶ Τρώεσσι τίθει κράτος ὄφρ’ ἂν Ἀχαιοὶ
ἄν: Il. 1:519: Ἥρῃ ὅτ’ ἄν μ’ ἐρέθῃσιν ὀνειδείοις ἐπέεσσιν·
ἄν: Il. 2:34: αἱρείτω εὖτ’ ἄν σε μελίφρων ὕπνος ἀνήῃ.
ἂν: Il. 2:139: ἀλλ’ ἄγεθ’ ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω πειθώμεθα πάντες·
ἂν: Il. 2:228: πρωτίστῳ δίδομεν εὖτ’ ἂν πτολίεθρον ἕλωμεν.
ἂν: Il. 2:242: ἦ γὰρ ἂν Ἀτρεΐδη νῦν ὕστατα λωβήσαιο·
ἂν: Il. 2:250: τὼ οὐκ ἂν βασιλῆας ἀνὰ στόμ’ ἔχων ἀγορεύοις,
ἂν: Il. 2:397: παντοίων ἀνέμων, ὅτ’ ἂν ἔνθ’ ἢ ἔνθα γένωνται.
ἂν: Il. 2:488: πληθὺν δ’ οὐκ ἂν ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ’ ὀνομήνω,
ἂν: Il. 2:597: στεῦτο γὰρ εὐχόμενος νικησέμεν εἴ περ ἂν αὐταὶ
ἂν: Il. 3:25: πεινάων· μάλα γάρ τε κατεσθίει, εἴ περ ἂν αὐτὸν
ἂν: Il. 3:52: οὐκ ἂν δὴ μείνειας ἀρηΐφιλον Μενέλαον;
ἄν: Il. 3:54: οὐκ ἄν τοι χραίσμῃ κίθαρις τά τε δῶρ’ Ἀφροδίτης
ἄν: Il. 3:66: ὅσσά κεν αὐτοὶ δῶσιν, ἑκὼν δ’ οὐκ ἄν τις ἕλοιτο·
ἂν: Il. 3:223: οὐκ ἂν ἔπειτ’ Ὀδυσῆΐ γ’ ἐρίσσειε βροτὸς ἄλλος·
ἂν: Il. 3:261: ἂν δ’ ἄρ’ ἔβη Πρίαμος, κατὰ δ’ ἡνία τεῖνεν ὀπίσσω·
ἂν: Il. 3:268: ἂν δ’ Ὀδυσεὺς πολύμητις· ἀτὰρ κήρυκες ἀγαυοὶ
ἂν: Il. 3:288: εἰ δ’ ἂν ἐμοὶ τιμὴν Πρίαμος Πριάμοιό τε παῖδες
ἂν: Il. 3:311: ἂν δ’ ἄρ’ ἔβαιν’ αὐτός, κατὰ δ’ ἡνία τεῖνεν ὀπίσσω·
ἄν: Il. 4:53: τὰς διαπέρσαι ὅτ’ ἄν τοι ἀπέχθωνται περὶ κῆρι·
ἄν: Il. 4:164: ἔσσεται ἦμαρ ὅτ’ ἄν ποτ’ ὀλώλῃ Ἴλιος ἱρὴ
ἂν: Il. 4:223: Ἔνθ’ οὐκ ἂν βρίζοντα ἴδοις Ἀγαμέμνονα δῖον
ἂν: Il. 5:32: οὐκ ἂν δὴ Τρῶας μὲν ἐάσαιμεν καὶ Ἀχαιοὺς
ἂν: Il. 5:85: Τυδεΐδην δ’ οὐκ ἂν γνοίης ποτέροισι μετείη
ἄν: Il. 5:167: βῆ δ’ ἴμεν ἄν τε μάχην καὶ ἀνὰ κλόνον ἐγχειάων
ἂν: Il. 5:201: ἀλλ’ ἐγὼ οὐ πιθόμην· ἦ τ’ ἂν πολὺ κέρδιον ἦεν·
ἂν: Il. 5:224: τὼ καὶ νῶϊ πόλιν δὲ σαώσετον, εἴ περ ἂν αὖτε
ἂν: Il. 5:232: οἴσετον, εἴ περ ἂν αὖτε φεβώμεθα Τυδέος υἱόν·
ἂν: Il. 5:362: Τυδεΐδης, ὃς νῦν γε καὶ ἂν Διὶ πατρὶ μάχοιτο.
ἂν: Il. 5:456: οὐκ ἂν δὴ τόνδ’ ἄνδρα μάχης ἐρύσαιο μετελθὼν
ἂν: Il. 5:457: Τυδεΐδην, ὃς νῦν γε καὶ ἂν Διὶ πατρὶ μάχοιτο;
ἂν: Il. 5:798: ἂν δ’ ἴσχων τελαμῶνα κελαινεφὲς αἷμ’ ἀπομόργνυ.
ἂν: Il. 6:113: ὄφρ’ ἂν ἐγὼ βείω προτὶ Ἴλιον, ἠδὲ γέρουσιν
ἂν: Il. 6:129: οὐκ ἂν ἔγωγε θεοῖσιν ἐπουρανίοισι μαχοίμην.
ἂν: Il. 6:141: οὐδ’ ἂν ἐγὼ μακάρεσσι θεοῖς ἐθέλοιμι μάχεσθαι.
ἂν: Il. 6:329: ἄστυ τόδ’ ἀμφιδέδηε· σὺ δ’ ἂν μαχέσαιο καὶ ἄλλῳ,
ἂν: Il. 6:412: ἔσται θαλπωρὴ ἐπεὶ ἂν σύ γε πότμον ἐπίσπῃς
ἄν: Il. 6:448: ἔσσεται ἦμαρ ὅτ’ ἄν ποτ’ ὀλώλῃ Ἴλιος ἱρὴ
ἄν: Il. 6:521: δαιμόνι’ οὐκ ἄν τίς τοι ἀνὴρ ὃς ἐναίσιμος εἴη
ἂν: Il. 7:168: ἂν δὲ Θόας Ἀνδραιμονίδης καὶ δῖος Ὀδυσσεύς·
ἂν: Il. 7:193: ἀλλ’ ἄγετ’ ὄφρ’ ἂν ἐγὼ πολεμήϊα τεύχεα δύω,
ἂν: Il. 7:231: ἡμεῖς δ’ εἰμὲν τοῖοι οἳ ἂν σέθεν ἀντιάσαιμεν
ἂν: Il. 7:286: ἀρχέτω· αὐτὰρ ἐγὼ μάλα πείσομαι ᾗ περ ἂν οὗτος.
ἂν: Il. 7:335: οἴκαδ’ ἄγῃ ὅτ’ ἂν αὖτε νεώμεθα πατρίδα γαῖαν.
ἂν: Il. 7:459: ἄγρει μὰν ὅτ’ ἂν αὖτε κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ
ἂν: Il. 8:10: ὃν δ’ ἂν ἐγὼν ἀπάνευθε θεῶν ἐθέλοντα νοήσω
ἂν: Il. 8:21: ἀλλ’ οὐκ ἂν ἐρύσαιτ’ ἐξ οὐρανόθεν πεδίον δὲ
ἂν: Il. 8:210: οὐκ ἂν ἔγωγ’ ἐθέλοιμι Διὶ Κρονίωνι μάχεσθαι
ἂν: Il. 8:369: οὐκ ἂν ὑπεξέφυγε Στυγὸς ὕδατος αἰπὰ ῥέεθρα.
ἂν: Il. 8:373: ἔσται μὰν ὅτ’ ἂν αὖτε φίλην γλαυκώπιδα εἴπῃ.
ἂν: Il. 8:375: ὄφρ’ ἂν ἐγὼ καταδῦσα Διὸς δόμον αἰγιόχοιο
ἂν: Il. 8:406: ὄφρα ἰδῇ γλαυκῶπις ὅτ’ ἂν ᾧ πατρὶ μάχηται.
ἂν: Il. 8:420: ὄφρα ἰδῇς γλαυκῶπι ὅτ’ ἂν σῷ πατρὶ μάχηαι.
ἄν: Il. 8:451: οὐκ ἄν με τρέψειαν ὅσοι θεοί εἰσ’ ἐν Ὀλύμπῳ.
ἂν: Il. 8:455: οὐκ ἂν ἐφ’ ὑμετέρων ὀχέων πληγέντε κεραυνῷ
ἂν: Il. 8:475: ἤματι τῷ ὅτ’ ἂν οἳ μὲν ἐπὶ πρύμνῃσι μάχωνται
ἂν: Il. 9:13: ἷζον δ’ εἰν ἀγορῇ τετιηότες· ἂν δ’ Ἀγαμέμνων
ἂν: Il. 9:26: ἀλλ’ ἄγεθ’ ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω πειθώμεθα πάντες·
ἂν: Il. 9:77: καίουσιν πυρὰ πολλά· τίς ἂν τάδε γηθήσειε;
ἄν: Il. 9:101: κρηῆναι δὲ καὶ ἄλλῳ, ὅτ’ ἄν τινα θυμὸς ἀνώγῃ
ἂν: Il. 9:167: εἰ δ’ ἄγε τοὺς ἂν ἐγὼ ἐπιόψομαι οἳ δὲ πιθέσθων.
ἂν: Il. 9:304: νῦν γάρ χ’ Ἕκτορ’ ἕλοις, ἐπεὶ ἂν μάλα τοι σχεδὸν ἔλθοι
ἂν: Il. 9:372: αἰὲν ἀναιδείην ἐπιειμένος· οὐδ’ ἂν ἔμοιγε
ἂν: Il. 9:375: ἐκ γὰρ δή μ’ ἀπάτησε καὶ ἤλιτεν· οὐδ’ ἂν ἔτ’ αὖτις
ἂν: Il. 9:417: καὶ δ’ ἂν τοῖς ἄλλοισιν ἐγὼ παραμυθησαίμην
ἂν: Il. 9:437: πῶς ἂν ἔπειτ’ ἀπὸ σεῖο φίλον τέκος αὖθι λιποίμην
ἂν: Il. 9:444: ὡς ἂν ἔπειτ’ ἀπὸ σεῖο φίλον τέκος οὐκ ἐθέλοιμι
ἂν: Il. 9:513: οὐκ ἂν ἔγωγέ σε μῆνιν ἀποῤῥίψαντα κελοίμην
ἂν: Il. 9:680: καὶ δ’ ἂν τοῖς ἄλλοισιν ἔφη παραμυθήσασθαι
ἂν: Il. 9:700: ἀλλ’ ἄγεθ’ ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω πειθώμεθα πάντες·
ἂν: Il. 10:5: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἀστράπτῃ πόσις Ἥρης ἠϋκόμοιο
ἂν: Il. 10:204: ὦ φίλοι οὐκ ἂν δή τις ἀνὴρ πεπίθοιθ’ ἑῷ αὐτοῦ
ἂν: Il. 10:243: πῶς ἂν ἔπειτ’ Ὀδυσῆος ἐγὼ θείοιο λαθοίμην,
ἂν: Il. 10:298: ἂμ φόνον, ἂν νέκυας, διά τ’ ἔντεα καὶ μέλαν αἷμα.
ἂν: Il. 10:325: τόφρα γὰρ ἐς στρατὸν εἶμι διαμπερὲς ὄφρ’ ἂν ἵκωμαι
ἂν: Il. 11:32: ἂν δ’ ἕλετ’ ἀμφιβρότην πολυδαίδαλον ἀσπίδα θοῦριν
ἂν: Il. 11:187: ὄφρ’ ἂν μέν κεν ὁρᾷ Ἀγαμέμνονα ποιμένα λαῶν
ἂν: Il. 11:202: ὄφρ’ ἂν μέν κεν ὁρᾷς Ἀγαμέμνονα ποιμένα λαῶν
ἂν: Il. 11:269: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ὠδίνουσαν ἔχῃ βέλος ὀξὺ γυναῖκα
ἄν: Il. 11:387: οὐκ ἄν τοι χραίσμῃσι βιὸς καὶ ταρφέες ἰοί·
ἄν: Il. 11:504: οὐδ’ ἄν πω χάζοντο κελεύθου δῖοι Ἀχαιοὶ
ἂν: Il. 12:41: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἔν τε κύνεσσι καὶ ἀνδράσι θηρευτῇσι
ἂν: Il. 12:69: ἦ τ’ ἂν ἔγωγ’ ἐθέλοιμι καὶ αὐτίκα τοῦτο γενέσθαι,
ἂν: Il. 12:75: ἀλλ’ ἄγεθ’ ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω πειθώμεθα πάντες·
ἄν: Il. 12:290: Οὐδ’ ἄν πω τότε γε Τρῶες καὶ φαίδιμος Ἕκτωρ
ἂν: Il. 13:117: πάντες ἄριστοι ἐόντες ἀνὰ στρατόν. οὐδ’ ἂν ἔγωγε
ἄν: Il. 13:127: καρτεραί, ἃς οὔτ’ ἄν κεν Ἄρης ὀνόσαιτο μετελθὼν
ἂν: Il. 13:289: οὐκ ἂν ἐν αὐχέν’ ὄπισθε πέσοι βέλος οὐδ’ ἐνὶ νώτῳ,
ἂν: Il. 13:324: οὐδ’ ἂν Ἀχιλλῆϊ ῥηξήνορι χωρήσειεν
ἂν: Il. 13:676: λαοὶ ὑπ’ Ἀργείων. τάχα δ’ ἂν καὶ κῦδος Ἀχαιῶν
ἂν: Il. 13:741: ἔνθεν δ’ ἂν μάλα πᾶσαν ἐπιφρασσαίμεθα βουλὴν
ἂν: Il. 14:58: νωλεμές· οὐδ’ ἂν ἔτι γνοίης μάλα περ σκοπιάζων
ἂν: Il. 14:74: ἀλλ’ ἄγεθ’ ὡς ἂν ἐγὼν εἴπω πειθώμεθα πάντες.
ἄν: Il. 14:126: τὼ οὐκ ἄν με γένος γε κακὸν καὶ ἀνάλκιδα φάντες
ἂν: Il. 14:245: ῥεῖα κατευνήσαιμι, καὶ ἂν ποταμοῖο ῥέεθρα
ἂν: Il. 14:247: Ζηνὸς δ’ οὐκ ἂν ἔγωγε Κρονίονος ἆσσον ἱκοίμην
ἂν: Il. 14:334: πεφράδοι; οὐκ ἂν ἔγωγε τεὸν πρὸς δῶμα νεοίμην
ἂν: Il. 14:343: χρύσεον· οὐδ’ ἂν νῶϊ διαδράκοι Ἠέλιός περ,
ἂν: Il. 14:369: ἀλλ’ ἄγεθ’ ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω πειθώμεθα πάντες·
ἂν: Il. 15:23: ῥίπτασκον τεταγὼν ἀπὸ βηλοῦ ὄφρ’ ἂν ἵκηται
ἂν: Il. 15:40: κουρίδιον, τὸ μὲν οὐκ ἂν ἐγώ ποτε μὰψ ὀμόσαιμι·
ἄν: Il. 15:69: ἐκ τοῦ δ’ ἄν τοι ἔπειτα παλίωξιν παρὰ νηῶν
ἂν: Il. 15:80: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἀΐξῃ νόος ἀνέρος, ὅς τ’ ἐπὶ πολλὴν
ἂν: Il. 15:170: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἐκ νεφέων πτῆται νιφὰς ἠὲ χάλαζα
ἂν: Il. 15:209: ὁππότ’ ἂν ἰσόμορον καὶ ὁμῇ πεπρωμένον αἴσῃ
ἂν: Il. 15:232: τόφρα γὰρ οὖν οἱ ἔγειρε μένος μέγα, ὄφρ’ ἂν Ἀχαιοὶ
ἂν: Il. 15:294: ἀλλ’ ἄγεθ’ ὡς ἂν ἐγὼν εἴπω πειθώμεθα πάντες.
ἂν: Il. 15:348: ὃν δ’ ἂν ἐγὼν ἀπάνευθε νεῶν ἑτέρωθι νοήσω,
ἂν: Il. 16:62: οὐ πρὶν μηνιθμὸν καταπαυσέμεν, ἀλλ’ ὁπότ’ ἂν δὴ
ἄν: Il. 16:84: ὡς ἄν μοι τιμὴν μεγάλην καὶ κῦδος ἄρηαι
ἂν: Il. 16:271: ὡς ἂν Πηλεΐδην τιμήσομεν, ὃς μέγ’ ἄριστος
ἂν: Il. 16:638: οὐδ’ ἂν ἔτι φράδμων περ ἀνὴρ Σαρπηδόνα δῖον
ἂν: Il. 16:687: ἦ τ’ ἂν ὑπέκφυγε κῆρα κακὴν μέλανος θανάτοιο.
ἂν: Il. 16:747: πολλοὺς ἂν κορέσειεν ἀνὴρ ὅδε τήθεα διφῶν
ἂν: Il. 17:186: ὄφρ’ ἂν ἐγὼν Ἀχιλῆος ἀμύμονος ἔντεα δύω
ἂν: Il. 17:327: Αἰνεία πῶς ἂν καὶ ὑπὲρ θεὸν εἰρύσσαισθε
ἂν: Il. 17:489: σῷ ἐθέλεις, ἐπεὶ οὐκ ἂν ἐφορμηθέντε γε νῶϊ
ἂν: Il. 17:520: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ὀξὺν ἔχων πέλεκυν αἰζήϊος ἀνὴρ
ἂν: Il. 17:541: θῆκ’, ἂν δ’ αὐτὸς ἔβαινε πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν
ἂν: Il. 17:711: οὐ γάρ πως ἂν γυμνὸς ἐὼν Τρώεσσι μάχοιτο.
ἂν: Il. 18:192: ἄλλου δ’ οὔ τευ οἶδα τεῦ ἂν κλυτὰ τεύχεα δύω,
ἂν: Il. 18:273: εἰ δ’ ἂν ἐμοῖς ἐπέεσσι πιθώμεθα κηδόμενοί περ,
ἂν: Il. 18:297: ἀλλ’ ἄγεθ’ ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω, πειθώμεθα πάντες.
ἂν: Il. 18:397: κρύψαι χωλὸν ἐόντα· τότ’ ἂν πάθον ἄλγεα θυμῷ,
ἂν: Il. 18:409: ὄφρ’ ἂν ἐγὼ φύσας ἀποθείομαι ὅπλά τε πάντα.
ἂν: Il. 19:158: φύλοπις, εὖτ’ ἂν πρῶτον ὁμιλήσωσι φάλαγγες
ἂν: Il. 19:205: ὑμεῖς δ’ ἐς βρωτὺν ὀτρύνετον· ἦ τ’ ἂν ἔγωγε
ἂν: Il. 19:209: πρὶν δ’ οὔ πως ἂν ἔμοιγε φίλον κατὰ λαιμὸν ἰείη
ἂν: Il. 19:230: ὅσσοι δ’ ἂν πολέμοιο περὶ στυγεροῖο λίπωνται
ἂν: Il. 19:249: καὶ τὰ μὲν ἐν μέσσῃ ἀγορῇ θέσαν, ἂν δ’ Ἀγαμέμνων
ἂν: Il. 19:271: οὐκ ἂν δή ποτε θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἐμοῖσιν
ἄν: Il. 19:331: ὡς ἄν μοι τὸν παῖδα θοῇ ἐνὶ νηῒ μελαίνῃ
ἂν: Il. 19:375: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἐκ πόντοιο σέλας ναύτῃσι φανήῃ
ἂν: Il. 20:24: ἔρχεσθ’ ὄφρ’ ἂν ἵκησθε μετὰ Τρῶας καὶ Ἀχαιούς,
ἂν: Il. 20:134: οὐκ ἂν ἔγωγ’ ἐθέλοιμι θεοὺς ἔριδι ξυνελάσσαι
ἂν: Il. 20:247: πολλὰ μάλ’, οὐδ’ ἂν νηῦς ἑκατόζυγος ἄχθος ἄροιτο.
ἂν: Il. 20:316: μηδ’ ὁπότ’ ἂν Τροίη μαλερῷ πυρὶ πᾶσα δάηται
ἄν: Il. 20:319: βῆ ῥ’ ἴμεν ἄν τε μάχην καὶ ἀνὰ κλόνον ἐγχειάων,
ἂν: Il. 20:426: ὅς μοι ἑταῖρον ἔπεφνε τετιμένον· οὐδ’ ἂν ἔτι δὴν
ἂν: Il. 21:340: μὴ δὲ πρὶν ἀπόπαυε τεὸν μένος, ἀλλ’ ὁπότ’ ἂν δὴ
ἂν: Il. 21:358: οὐδ’ ἂν ἐγὼ σοί γ’ ὧδε πυρὶ φλεγέθοντι μαχοίμην.
ἂν: Il. 21:375: μὴ δ’ ὁπότ’ ἂν Τροίη μαλερῷ πυρὶ πᾶσα δάηται
ἄν: Il. 21:462: ἐννοσίγαι’ οὐκ ἄν με σαόφρονα μυθήσαιο
ἂν: Il. 21:556: εἰ δ’ ἂν ἐγὼ τούτους μὲν ὑποκλονέεσθαι ἐάσω
ἂν: Il. 21:558: φεύγω πρὸς πεδίον Ἰλήϊον, ὄφρ’ ἂν ἵκωμαι
ἂν: Il. 21:560: ἑσπέριος δ’ ἂν ἔπειτα λοεσσάμενος ποταμοῖο
ἂν: Il. 22:20: ἦ σ’ ἂν τισαίμην, εἴ μοι δύναμίς γε παρείη.
ἂν: Il. 22:49: ἀλλ’ εἰ μὲν ζώουσι μετὰ στρατῷ, ἦ τ’ ἂν ἔπειτα
ἂν: Il. 22:66: αὐτὸν δ’ ἂν πύματόν με κύνες πρώτῃσι θύρῃσιν
ἂν: Il. 22:103: ἀλλ’ ἐγὼ οὐ πιθόμην· ἦ τ’ ἂν πολὺ κέρδιον ἦεν.
ἂν: Il. 22:108: ὣς ἐρέουσιν· ἐμοὶ δὲ τότ’ ἂν πολὺ κέρδιον εἴη
ἂν: Il. 22:387: Πάτροκλος· τοῦ δ’ οὐκ ἐπιλήσομαι, ὄφρ’ ἂν ἔγωγε
ἂν: Il. 22:505: νῦν δ’ ἂν πολλὰ πάθῃσι φίλου ἀπὸ πατρὸς ἁμαρτὼν
ἂν: Il. 23:132: ἂν δ’ ἔβαν ἐν δίφροισι παραιβάται ἡνίοχοί τε,
ἂν: Il. 23:275: ἦ τ’ ἂν ἐγὼ τὰ πρῶτα λαβὼν κλισίην δὲ φεροίμην.
ἄν: Il. 23:339: ὡς ἄν τοι πλήμνη γε δοάσσεται ἄκρον ἱκέσθαι
ἂν: Il. 23:352: ἂν δ’ ἔβαν ἐς δίφρους, ἐν δὲ κλήρους ἐβάλοντο·
ἂν: Il. 23:709: ἂν δ’ Ὀδυσεὺς πολύμητις ἀνίστατο κέρδεα εἰδώς.
ἂν: Il. 23:755: ἂν δ’ Ὀδυσεὺς πολύμητις, ἔπειτα δὲ Νέστορος υἱὸς
ἂν: Il. 23:812: ἂν δ’ ἄρα Τυδεΐδης ὦρτο, κρατερὸς Διομήδης.
ἂν: Il. 23:837: ἂν δὲ Λεοντῆος κρατερὸν μένος ἀντιθέοιο,
ἂν: Il. 23:838: ἂν δ’ Αἴας Τελαμωνιάδης καὶ δῖος Ἐπειός.
ἂν: Il. 23:860: ἂν δ’ ἄρα Μηριόνης θεράπων ἐῢς Ἰδομενῆος.
ἂν: Il. 23:882: ἂν δ’ ἄρα Μηριόνης πελέκεας δέκα πάντας ἄειρε,
ἂν: Il. 23:887: ἂν μὲν ἄρ’ Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων,
ἂν: Il. 23:888: ἂν δ’ ἄρα Μηριόνης, θεράπων ἐῢς Ἰδομενῆος.
ἂν: Il. 24:263: οὐκ ἂν δή μοι ἄμαξαν ἐφοπλίσσαιτε τάχιστα,
ἂν: Il. 24:297: οὐκ ἂν ἔγωγέ σ’ ἔπειτα ἐποτρύνουσα κελοίμην
ἂν: Il. 24:367: τοσσάδ’ ὀνείατ’ ἄγοντα, τίς ἂν δή τοι νόος εἴη;
ἂν: Il. 24:437: σοὶ δ’ ἂν ἐγὼ πομπὸς καί κε κλυτὸν Ἄργος ἱκοίμην,
ἄν: Il. 24:439: οὐκ ἄν τίς τοι πομπὸν ὀνοσσάμενος μαχέσαιτο.
ἂν: Il. 24:480: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἄνδρ’ ἄτη πυκινὴ λάβῃ, ὅς τ’ ἐνὶ πάτρῃ
ἂν: Il. 24:566: ἐς στρατόν· οὐδὲ γὰρ ἂν φυλάκους λάθοι, οὐδέ κ’ ὀχῆα
ἂν: Il. 24:654: αὐτίκ’ ἂν ἐξείποι Ἀγαμέμνονι ποιμένι λαῶν,
ἂν: Od. 1:41: ὁππότ’ ἂν ἡβήσῃ τε καὶ ἧς ἱμείρεται αἴης.
ἂν: Od. 1:65: πῶς ἂν ἔπειτ’ Ὀδυσῆος ἐγὼ θείοιο λαθοίμην,
ἄν: Od. 1:192: παρτιθεῖ, εὖτ’ ἄν μιν κάματος κατὰ γυῖα λάβῃσιν
ἂν: Od. 1:288: ἦ τ’ ἂν τρυχόμενός περ ἔτι τλαίης ἐνιαυτόν·
ἂν: Od. 2:62: ἦ τ’ ἂν ἀμυναίμην, εἴ μοι δύναμίς γε παρείη·
ἄν: Od. 2:76: εἴ χ’ ὑμεῖς γε φάγοιτε, τάχ’ ἄν ποτε καὶ τίσις εἴη·
ἂν: Od. 2:77: τόφρα γὰρ ἂν κατὰ ἄστυ ποτιπτυσσοίμεθα μύθῳ
ἂν: Od. 2:184: ὤφελες· οὐκ ἂν τόσσα θεοπροπέων ἀγόρευες,
ἂν: Od. 2:219: ἦ τ’ ἂν τρυχόμενός περ ἔτι τλαίην ἐνιαυτόν·
ἂν: Od. 2:374: πρίν γ’ ὅτ’ ἂν ἑνδεκάτη τε δυωδεκάτη τε γένηται,
ἂν: Od. 2:376: ὡς ἂν μὴ κλαίουσα κατὰ χρόα καλὸν ἰάπτῃ.”
ἂν: Od. 2:416: ἂν δ’ ἄρα Τηλέμαχος νηὸς βαῖν’, ἦρχε δ’ Ἀθήνη,
ἂν: Od. 2:419: ἂν δὲ καὶ αὐτοὶ βάντες ἐπὶ κληῗσι καθῖζον.
ἂν: Od. 3:227: λίην γὰρ μέγα εἶπες· ἄγη μ’ ἔχει. οὐκ ἂν ἐμοί γε
ἂν: Od. 3:232: βουλοίμην δ’ ἂν ἐγώ γε καὶ ἄλγεα πολλὰ μογήσας
ἂν: Od. 3:353: νηὸς ἐπ’ ἰκριόφιν καταλέξεται, ὄφρ’ ἂν ἐγώ γε
ἂν: Od. 3:481: ἂν δ’ ἄρα Τηλέμαχος περικαλλέα βήσετο δίφρον·
ἄν: Od. 4:78: “τέκνα φίλ’, ἦ τοι Ζηνὶ βροτῶν οὐκ ἄν τις ἐρίζοι·
ἂν: Od. 4:204: “ὦ φίλ’, ἐπεὶ τόσα εἶπες, ὅσ’ ἂν πεπνυμένος ἀνὴρ
ἂν: Od. 4:240: πάντα μὲν οὐκ ἂν ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ’ ὀνομήνω,
ἂν: Od. 4:347: ταῦτα δ’, ἅ μ’ εἰρωτᾷς καὶ λίσσεαι, οὐκ ἂν ἐγώ γε
ἂν: Od. 4:477: πρίν γ’ ὅτ’ ἂν Αἰγύπτοιο, διιπετέος ποταμοῖο,
ἂν: Od. 4:579: ἂν δὲ καὶ αὐτοὶ βάντες ἐπὶ κληῖσι καθῖζον,
ἂν: Od. 4:672: ὡς ἂν ἐπισμυγερῶς ναυτίλεται εἵνεκα πατρός.”
ἂν: Od. 4:749: ὡς ἂν μὴ κλαίουσα κατὰ χρόα καλὸν ἰάπτῃς.
ἂν: Od. 5:39: πόλλ’, ὅσ’ ἂν οὐδέ ποτε Τροίης ἐξήρατ’ Ὀδυσσεύς,
ἂν: Od. 5:100: τίς δ’ ἂν ἑκὼν τοσσόνδε διαδράμοι ἁλμυρὸν ὕδωρ
ἂν: Od. 5:177: οὐδ’ ἂν ἐγώ γ’ ἀέκητι σέθεν σχεδίης ἐπιβαίην,
ἂν: Od. 5:188: ἀλλὰ τὰ μὲν νοέω καὶ φράσσομαι, ἅσσ’ ἂν ἐμοί περ
ἂν: Od. 5:361: ὄφρ’ ἂν μέν κεν δούρατ’ ἐν ἁρμονίῃσιν ἀρήρῃ,
ἂν: Od. 5:394: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἀσπάσιος βίοτος παίδεσσι φανήῃ
ἂν: Od. 5:456: ἂν στόμα τε ῥῖνάς θ’· ὁ δ’ ἄρ’ ἄπνευστος καὶ ἄναυδος
ἂν: Od. 6:57: “πάππα φίλ’, οὐκ ἂν δή μοι ἐφοπλίσσειας ἀπήνην
ἂν: Od. 6:221: ἄντην δ’ οὐκ ἂν ἐγώ γε λοέσσομαι· αἰδέομαι γὰρ
ἂν: Od. 6:253: ζεῦξε δ’ ὑφ’ ἡμιόνους κρατερώνυχας, ἂν δ’ ἔβη αὐτή.
ἂν: Od. 6:259: ὄφρ’ ἂν μέν κ’ ἀγροὺς ἴομεν καὶ ἔργ’ ἀνθρώπων,
ἂν: Od. 6:300: ῥεῖα δ’ ἀρίγνωτ’ ἐστί, καὶ ἂν πάϊς ἡγήσαιτο
ἄν: Od. 6:303: ἥρως. ἀλλ’ ὁπότ’ ἄν σε δόμοι κεκύθωσι καὶ αὐλή,
ἂν: Od. 6:304: ὦκα μάλα μεγάροιο διελθέμεν, ὄφρ’ ἂν ἵκηαι
ἄν: Od. 7:22: “ὦ τέκος, οὐκ ἄν μοι δόμον ἀνέρος ἡγήσαιο
ἂν: Od. 7:293: ὡς οὐκ ἂν ἔλποιο νεώτερον ἀντιάσαντα
ἂν: Od. 7:319: λέξεαι, οἱ δ’ ἐλόωσι γαλήνην, ὄφρ’ ἂν ἵκηαι
ἂν: Od. 8:3: ἂν δ’ ἄρα διογενὴς ὦρτο πτολίπορθος Ὀδυσσεύς.
ἂν: Od. 8:110: μυρίοι· ἂν δ’ ἵσταντο νέοι πολλοί τε καὶ ἐσθλοί.
ἂν: Od. 8:115: ἂν δὲ καὶ Εὐρύαλος, βροτολοιγῷ ἶσος Ἄρηϊ,
ἂν: Od. 8:118: ἂν δ’ ἔσταν τρεῖς παῖδες ἀμύμονος Ἀλκινόοιο,
ἂν: Od. 8:208: ξεῖνος γάρ μοι ὅδ’ ἐστί· τίς ἂν φιλέοντι μάχοιτο;
ἂν: Od. 8:239: νείκεσεν, ὡς ἂν σὴν ἀρετὴν βροτὸς οὔ τις ὄνοιτο,
ἂν: Od. 8:352: πῶς ἂν ἐγώ σε δέοιμι μετ’ ἀθανάτοισι θεοῖσιν,
ἂν: Od. 8:444: μή τίς τοι καθ’ ὁδὸν δηλήσεται, ὁππότ’ ἂν αὖτε
ἂν: Od. 9:17: εἴδετ’, ἐγὼ δ’ ἂν ἔπειτα φυγὼν ὕπο νηλεὲς ἦμαρ
ἂν: Od. 9:211: θεσπεσίη· τότ’ ἂν οὔ τοι ἀποσχέσθαι φίλον ἦεν.
ἂν: Od. 9:228: ἀλλ’ ἐγὼ οὐ πιθόμην, - ἦ τ’ ἂν πολὺ κέρδιον ἦεν, -
ἂν: Od. 9:241: ὄβριμον· οὐκ ἂν τόν γε δύω καὶ εἴκοσ’ ἄμαξαι
ἂν: Od. 9:277: οὐδ’ ἂν ἐγὼ Διὸς ἔχθος ἀλευάμενος πεφιδοίμην
ἄν: Od. 9:334: οἱ δ’ ἔλαχον, τοὺς ἄν κε καὶ ἤθελον αὐτὸς ἑλέσθαι,
ἂν: Od. 10:216: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἀμφὶ ἄνακτα κύνες δαίτηθεν ἰόντα
ἂν: Od. 10:342: οὐδ’ ἂν ἐγώ γ’ ἐθέλοιμι τεῆς ἐπιβήμεναι εὐνῆς,
ἂν: Od. 10:508: ἀλλ’ ὁπότ’ ἂν δὴ νηῒ δι’ Ὠκεανοῖο περήσῃς,
ἂν: Od. 10:573: ῥεῖα παρεξελθοῦσα· τίς ἂν θεὸν οὐκ ἐθέλοντα
ἂν: Od. 11:4: ἐν δὲ τὰ μῆλα λαβόντες ἐβήσαμεν, ἂν δὲ καὶ αὐτοὶ
ἂν: Od. 11:17: οὔθ’ ὁπότ’ ἂν στείχῃσι πρὸς οὐρανὸν ἀστερόεντα,
ἂν: Od. 11:18: οὔθ’ ὅτ’ ἂν ἂψ ἐπὶ γαῖαν ἀπ’ οὐρανόθεν προτράπηται,
ἂν: Od. 11:328: πάσας δ’ οὐκ ἂν ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ’ ὀνομήνω,
ἂν: Od. 11:380: εἰ δ’ ἔτ’ ἀκουέμεναί γε λιλαίεαι, οὐκ ἂν ἔπειτα
ἂν: Od. 11:517: πάντας δ’ οὐκ ἂν ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ’ ὀνομήνω,
ἂν: Od. 12:81: πρὸς ζόφον εἰς Ἔρεβος τετραμμένον, ᾗ περ ἂν ὑμεῖς
ἂν: Od. 12:138: ἦ τ’ ἂν ἔτ’ εἰς Ἰθάκην, κακά περ πάσχοντες, ἵκοισθε·
ἂν: Od. 12:213: νῦν δ’ ἄγεθ’, ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω, πειθώμεθα πάντες.
ἂν: Od. 13:75: πρυμνῆς· ἂν δὲ καὶ αὐτὸς ἐβήσετο καὶ κατέλεκτο
ἂν: Od. 13:101: νῆες ἐΰσσελμοι, ὅτ’ ἂν ὅρμου μέτρον ἵκωνται.
ἂν: Od. 13:137: πόλλ’, ὅσ’ ἂν οὐδέ ποτε Τροίης ἐξήρατ’ Ὀδυσσεύς,
ἂν: Od. 13:179: ἀλλ’ ἄγεθ’, ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω, πειθώμεθα πάντες·
ἂν: Od. 13:402: ὡς ἂν ἀεικέλιος πᾶσι μνηστῆρσι φανήῃς
ἂν: Od. 13:412: ὄφρ’ ἂν ἐγὼν ἔλθω Σπάρτην ἐς καλλιγύναικα
ἂν: Od. 14:432: βάλλον δ’ εἰν ἐλεοῖσιν ἀολλέα. ἂν δὲ συβώτης
ἂν: Od. 14:474: ἂν δόνακας καὶ ἕλος, ὑπὸ τεύχεσι πεπτηῶτες
ἂν: Od. 14:530: ἂν δὲ νάκην ἕλετ’ αἰγὸς ἐϋτρεφέος μεγάλοιο,
ἂν: Od. 15:284: ἂν δὲ καὶ αὐτὸς νηὸς ἐβήσετο ποντοπόροιο.
ἄν: Od. 15:321: δρηστοσύνῃ οὐκ ἄν μοι ἐρίσσειε βροτὸς ἄλλος,
ἂν: Od. 15:513: “ἄλλως μέν σ’ ἂν ἐγώ γε καὶ ἡμέτερόνδε κελοίμην
ἄν: Od. 15:538: ἐξ ἐμεῦ, ὡς ἄν τίς σε συναντόμενος μακαρίζοι.”
ἂν: Od. 16:84: ἔδμεναι, ὡς ἂν μή σε κατατρύχῃ καὶ ἑταίρους.
ἂν: Od. 16:85: κεῖσε δ’ ἂν οὔ μιν ἐγώ γε μετὰ μνηστῆρας ἐῷμι
ἂν: Od. 16:169: ὡς ἂν μνηστῆρσιν θάνατον καὶ κῆρ’ ἀραρόντε
ἂν: Od. 16:196: οὐ γάρ πως ἂν θνητὸς ἀνὴρ τάδε μηχανόῳτο
ἂν: Od. 16:297: ὡς ἂν ἐπιθύσαντες ἑλοίμεθα· τοὺς δέ κ’ ἔπειτα
ἂν: Od. 16:318: ἀνδρῶν δ’ οὐκ ἂν ἐγώ γε κατὰ σταθμοὺς ἐθέλοιμι
ἂν: Od. 16:400: “ὦ φίλοι, οὐκ ἂν ἐγώ γε κατακτείνειν ἐθέλοιμι
ἂν: Od. 17:10: τὸν ξεῖνον δύστηνον ἄγ’ ἐς πόλιν, ὄφρ’ ἂν ἐκεῖθι
ἂν: Od. 17:138: ταῦτα δ’ ἅ μ’ εἰρωτᾷς καὶ λίσσεαι, οὐκ ἂν ἐγώ γε
ἂν: Od. 17:186: σήμερον, ὡς ἐπέτελλεν ἄναξ ἐμός· - ἦ σ’ ἂν ἐγώ γε
ἂν: Od. 17:291: ἂν δὲ κύων κεφαλήν τε καὶ οὔατα κείμενος ἔσχεν,
ἂν: Od. 17:298: ἡμιόνων τε βοῶν τε ἅλις κέχυτ’, ὄφρ’ ἂν ἄγοιεν
ἂν: Od. 17:320: δμῶες δ’, εὖτ’ ἂν μηκέτ’ ἐπικρατέωσιν ἄνακτες,
ἄν: Od. 17:323: ἀνέρος, εὖτ’ ἄν μιν κατὰ δούλιον ἦμαρ ἕλῃσιν.”
ἂν: Od. 17:362: ὤτρυν’, ὡς ἂν πύρνα κατὰ μνηστῆρας ἀγείροι
ἄν: Od. 17:387: πτωχὸν δ’ οὐκ ἄν τις καλέοι τρύξοντα ἓ αὐτόν.
ἂν: Od. 17:455: οὐ σύ γ’ ἂν ἐξ οἴκου σῷ ἐπιστάτῃ οὐδ’ ἅλα δοίης,
ἄν: Od. 17:497: οὐκ ἄν τις τούτων γε ἐΰθρονον Ἠῶ ἵκοιτο.”
ἂν: Od. 17:586: “οὐκ ἄφρων ὁ ξεῖνος ὀΐεται, ὥς περ ἂν εἴη·
ἂν: Od. 18:22: αἵματος· ἡσυχίη δ’ ἂν ἐμοὶ καὶ μᾶλλον ἔτ’ εἴη
ἂν: Od. 18:27: γρηῒ καμινοῖ ἶσος· ὃν ἂν κακὰ μητισαίμην
ἂν: Od. 18:31: μαρναμένους· πῶς δ’ ἂν σὺ νεωτέρῳ ἀνδρὶ μάχοιο;”
ἂν: Od. 18:194: χρίεται, εὖτ’ ἂν ἴῃ Χαρίτων χορὸν ἱμερόεντα·
ἂν: Od. 18:364: βούλεαι, ὄφρ’ ἂν ἔχῃς βόσκειν σὴν γαστέρ’ ἄναλτον.”
ἄν: Od. 18:380: οὐδ’ ἄν μοι τὴν γαστέρ’ ὀνειδίζων ἀγορεύοις.
ἂν: Od. 18:414: “ὦ φίλοι, οὐκ ἂν δή τις ἐπὶ ῥηθέντι δικαίῳ
ἄν: Od. 19:107: “ὦ γύναι, οὐκ ἄν τίς σε βροτῶν ἐπ’ ἀπείρονα γαῖαν
ἄν: Od. 19:286: οἶδ’ Ὀδυσεύς, οὐδ’ ἄν τις ἐρίσσειε βροτὸς ἄλλος.
ἄν: Od. 19:311: ἐξ ἐμεῦ, ὡς ἄν τίς σε συναντόμενος μακαρίζοι.
ἂν: Od. 19:332: ὃς δ’ ἂν ἀμύμων αὐτὸς ἔῃ καὶ ἀμύμονα εἰδῇ,
ἂν: Od. 19:348: τῇ δ’ οὐκ ἂν φθονέοιμι ποδῶν ἅψασθαι ἐμεῖο.”
ἂν: Od. 19:410: ὁππότ’ ἂν ἡβήσας μητρώϊον ἐς μέγα δῶμα
ἂν: Od. 19:489: οὐδὲ τροφοῦ οὔσης σεῦ ἀφέξομαι, ὁππότ’ ἂν ἄλλας
ἄν: Od. 20:135: “οὐκ ἄν μιν νῦν, τέκνον, ἀναίτιον αἰτιόῳο.
ἂν: Od. 20:322: “ὦ φίλοι, οὐκ ἂν δή τις ἐπὶ ῥηθέντι δικαίῳ
ἄν: Od. 20:392: δόρπου δ’ οὐκ ἄν πως ἀχαρίστερον ἄλλο γένοιτο,
ἄν: Od. 21:294: βλάπτει, ὃς ἄν μιν χανδὸν ἕλῃ μηδ’ αἴσιμα πίνῃ.
ἂν: Od. 21:329: ὣς ἐρέουσ’, ἡμῖν δ’ ἂν ἐλέγχεα ταῦτα γένοιτο.”
ἂν: Od. 22:132: “ὦ φίλοι, οὐκ ἂν δή τις ἀν’ ὀρσοθύρην ἀναβαίη
ἂν: Od. 22:325: τῶ οὐκ ἂν θάνατόν γε δυσηλεγέα προφύγοισθα.”
ἂν: Od. 22:377: ὄφρ’ ἂν ἐγὼ κατὰ δῶμα πονήσομαι ὅττεό με χρή.”
ἂν: Od. 22:468: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἢ κίχλαι τανυσίπτεροι ἠὲ πέλειαι
ἂν: Od. 23:233: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἀσπάσιος γῆ νηχομένοισι φανήῃ,
ἂν: Od. 24:334: ἐς πατέρ’ Αὐτόλυκον μητρὸς φίλον, ὄφρ’ ἂν ἑλοίμην
ἂν: Od. 24:360: προὔπεμψ’, ὡς ἂν δεῖπνον ἐφοπλίσσωσι τάχιστα.”
ἂν: Od. 24:435: τεισόμεθ’· οὐκ ἂν ἐμοί γε μετὰ φρεσὶν ἡδὺ γένοιτο
ἀνὰ: Il. 1:10: νοῦσον ἀνὰ στρατὸν ὦρσε κακήν, ὀλέκοντο δὲ λαοί,
ἀνὰ: Il. 1:15: χρυσέῳ ἀνὰ σκήπτρῳ, καὶ λίσσετο πάντας Ἀχαιούς,
ἀνὰ: Il. 1:53: Ἐννῆμαρ μὲν ἀνὰ στρατὸν ᾤχετο κῆλα θεοῖο,
ἀνὰ: Il. 1:310: βῆσε θεῷ, ἀνὰ δὲ Χρυσηΐδα καλλιπάρῃον
ἀνὰ: Il. 1:374: χρυσέῳ ἀνὰ σκήπτρῳ, καὶ λίσσετο πάντας Ἀχαιούς,
ἀνὰ: Il. 1:384: πάντῃ ἀνὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν· ἄμμι δὲ μάντις
ἀνά: Il. 1:480: οἳ δ’ ἱστὸν στήσαντ’ ἀνά θ’ ἱστία λευκὰ πέτασσαν,
ἀνὰ: Il. 1:570: ὄχθησαν δ’ ἀνὰ δῶμα Διὸς θεοὶ Οὐρανίωνες·
ἀνὰ: Il. 2:36: τὰ φρονέοντ’ ἀνὰ θυμὸν ἅ ῥ’ οὐ τελέεσθαι ἔμελλον·
ἀνὰ: Il. 2:100: παυσάμενοι κλαγγῆς· ἀνὰ δὲ κρείων Ἀγαμέμνων
ἀνὰ: Il. 2:250: τὼ οὐκ ἂν βασιλῆας ἀνὰ στόμ’ ἔχων ἀγορεύοις,
ἀνὰ: Il. 2:278: Ὣς φάσαν ἣ πληθύς· ἀνὰ δ’ ὃ πτολίπορθος Ὀδυσσεὺς
ἀνὰ: Il. 2:575: Αἰγιαλόν τ’ ἀνὰ πάντα καὶ ἀμφ’ Ἑλίκην εὐρεῖαν,
ἀνὰ: Il. 3:245: Κήρυκες δ’ ἀνὰ ἄστυ θεῶν φέρον ὅρκια πιστὰ
ἄνα: Il. 3:351: Ζεῦ ἄνα δὸς τίσασθαι ὅ με πρότερος κάκ’ ἔοργε
ἀνὰ: Il. 4:209: βὰν δ’ ἰέναι καθ’ ὅμιλον ἀνὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν.
ἀνὰ: Il. 4:251: ἦλθε δ’ ἐπὶ Κρήτεσσι κιὼν ἀνὰ οὐλαμὸν ἀνδρῶν.
ἀνὰ: Il. 4:273: ἦλθε δ’ ἐπ’ Αἰάντεσσι κιὼν ἀνὰ οὐλαμὸν ἀνδρῶν·
ἀνὰ: Il. 4:436: ὣς Τρώων ἀλαλητὸς ἀνὰ στρατὸν εὐρὺν ὀρώρει·
ἀνὰ: Il. 5:167: βῆ δ’ ἴμεν ἄν τε μάχην καὶ ἀνὰ κλόνον ἐγχειάων
ἀνά: Il. 5:599: ἀφρῷ μορμύροντα ἰδών, ἀνά τ’ ἔδραμ’ ὀπίσσω,
ἀνὰ: Il. 5:824: γιγνώσκω γὰρ Ἄρηα μάχην ἀνὰ κοιρανέοντα.
ἄνα: Il. 6:331: ἀλλ’ ἄνα μὴ τάχα ἄστυ πυρὸς δηΐοιο θέρηται.
ἀνὰ: Il. 6:505: σεύατ’ ἔπειτ’ ἀνὰ ἄστυ ποσὶ κραιπνοῖσι πεποιθώς.
ἀνὰ: Il. 7:110: ταύτης ἀφροσύνης· ἀνὰ δὲ σχέο κηδόμενός περ,
ἀνὰ: Il. 7:130: πολλά κεν ἀθανάτοισι φίλας ἀνὰ χεῖρας ἀείραι
ἀνὰ: Il. 8:55: Τρῶες δ’ αὖθ’ ἑτέρωθεν ἀνὰ πτόλιν ὁπλίζοντο
ἀνὰ: Il. 8:378: γηθήσει προφανέντε ἀνὰ πτολέμοιο γεφύρας,
ἀνὰ: Il. 8:517: κήρυκες δ’ ἀνὰ ἄστυ Διῒ φίλοι ἀγγελλόντων
ἄνα: Il. 9:247: ἀλλ’ ἄνα εἰ μέμονάς γε καὶ ὀψέ περ υἷας Ἀχαιῶν
ἀνὰ: Il. 10:66: ἐρχομένω· πολλαὶ γὰρ ἀνὰ στρατόν εἰσι κέλευθοι.
ἀνὰ: Il. 10:82: τίς δ’ οὗτος κατὰ νῆας ἀνὰ στρατὸν ἔρχεαι οἶος
ἀνὰ: Il. 10:141: τίφθ’ οὕτω κατὰ νῆας ἀνὰ στρατὸν οἶοι ἀλᾶσθε
ἀνὰ: Il. 10:466: θῆκεν ἀνὰ μυρίκην· δέελον δ’ ἐπὶ σῆμά τ’ ἔθηκε
ἀνὰ: Il. 11:160: κείν’ ὄχεα κροτάλιζον ἀνὰ πτολέμοιο γεφύρας
ἀνά: Il. 11:754: κτείνοντές τ’ αὐτοὺς ἀνά τ’ ἔντεα καλὰ λέγοντες,
ἀνὰ: Il. 12:333: πάπτηνεν δ’ ἀνὰ πύργον Ἀχαιῶν εἴ τιν’ ἴδοιτο
ἀνὰ: Il. 12:471: νῆας ἀνὰ γλαφυράς, ὅμαδος δ’ ἀλίαστος ἐτύχθη.
ἀνὰ: Il. 13:117: πάντες ἄριστοι ἐόντες ἀνὰ στρατόν. οὐδ’ ἂν ἔγωγε
ἀνὰ: Il. 13:199: ἁρπάξαντε φέρητον ἀνὰ ῥωπήϊα πυκνὰ
ἀνὰ: Il. 13:270: ἀλλὰ μετὰ πρώτοισι μάχην ἀνὰ κυδιάνειραν
ἀνὰ: Il. 13:308: ἢ ἐπὶ δεξιόφιν παντὸς στρατοῦ, ἦ ἀνὰ μέσσους,
ἀνὰ: Il. 13:547: ἥ τ’ ἀνὰ νῶτα θέουσα διαμπερὲς αὐχέν’ ἱκάνει·
ἀνὰ: Il. 13:760: φοίτα ἀνὰ προμάχους διζήμενος, εἴ που ἐφεύροι.
ἀνὰ: Il. 14:80: οὐ γάρ τις νέμεσις φυγέειν κακόν, οὐδ’ ἀνὰ νύκτα.
ἀνὰ: Il. 14:155: τὸν μὲν ποιπνύοντα μάχην ἀνὰ κυδιάνειραν
ἀνὰ: Il. 14:351: Ὣς ὃ μὲν ἀτρέμας εὗδε πατὴρ ἀνὰ Γαργάρῳ ἄκρῳ,
ἀνὰ: Il. 15:101: ὄχθησαν δ’ ἀνὰ δῶμα Διὸς θεοί· ἣ δ’ ἐγέλασσε
ἀνὰ: Il. 15:152: εὗρον δ’ εὐρύοπα Κρονίδην ἀνὰ Γαργάρῳ ἄκρῳ
ἀνὰ: Il. 15:488: νῆας ἀνὰ γλαφυράς· δὴ γὰρ ἴδον ὀφθαλμοῖσιν
ἀνὰ: Il. 15:584: ὅς ῥά οἱ ἀντίος ἦλθε θέων ἀνὰ δηϊοτῆτα.
ἀνὰ: Il. 15:657: ἁθρόοι, οὐδὲ κέδασθεν ἀνὰ στρατόν· ἴσχε γὰρ αἰδὼς
ἀνὰ: Il. 16:156: πάντας ἀνὰ κλισίας σὺν τεύχεσιν· οἳ δὲ λύκοι ὣς
ἄνα: Il. 16:233: Ζεῦ ἄνα Δωδωναῖε Πελασγικὲ τηλόθι ναίων
ἀνὰ: Il. 16:296: νῆας ἀνὰ γλαφυράς· ὅμαδος δ’ ἀλίαστος ἐτύχθη.
ἀνὰ: Il. 16:349: αἵματος ὀφθαλμοί· τὸ δ’ ἀνὰ στόμα καὶ κατὰ ῥῖνας
ἀνὰ: Il. 17:257: πρῶτος δ’ ἀντίος ἦλθε θέων ἀνὰ δηϊοτῆτα,
ἀνὰ: Il. 18:4: τὰ φρονέοντ’ ἀνὰ θυμὸν ἃ δὴ τετελεσμένα ἦεν·
ἀνὰ: Il. 18:177: πῆξαι ἀνὰ σκολόπεσσι ταμόνθ’ ἁπαλῆς ἀπὸ δειρῆς.
ἄνα: Il. 18:178: ἀλλ’ ἄνα μηδ’ ἔτι κεῖσο· σέβας δέ σε θυμὸν ἱκέσθω
ἀνὰ: Il. 18:493: ἠγίνεον ἀνὰ ἄστυ, πολὺς δ’ ὑμέναιος ὀρώρει·
ἀνὰ: Il. 18:562: καλὴν χρυσείην· μέλανες δ’ ἀνὰ βότρυες ἦσαν,
ἀνὰ: Il. 19:212: κεῖται ἀνὰ πρόθυρον τετραμμένος, ἀμφὶ δ’ ἑταῖροι
ἀνὰ: Il. 20:113: ἀντία Πηλεΐωνος ἰὼν ἀνὰ οὐλαμὸν ἀνδρῶν·
ἀνὰ: Il. 20:319: βῆ ῥ’ ἴμεν ἄν τε μάχην καὶ ἀνὰ κλόνον ἐγχειάων,
ἀνὰ: Il. 20:427: ἀλλήλους πτώσσοιμεν ἀνὰ πτολέμοιο γεφύρας.
ἀνὰ: Il. 21:137: ὅρμηνεν δ’ ἀνὰ θυμὸν ὅπως παύσειε πόνοιο
ἀνὰ: Il. 21:361: Φῆ πυρὶ καιόμενος, ἀνὰ δ’ ἔφλυε καλὰ ῥέεθρα.
ἀνὰ: Il. 22:77: Ἦ ῥ’ ὃ γέρων, πολιὰς δ’ ἄρ’ ἀνὰ τρίχας ἕλκετο χερσὶ
ἀνὰ: Il. 22:276: ἐν γαίῃ δ’ ἐπάγη· ἀνὰ δ’ ἥρπασε Παλλὰς Ἀθήνη,
ἀνά: Il. 22:399: ἐς δίφρον δ’ ἀναβὰς ἀνά τε κλυτὰ τεύχε’ ἀείρας
ἀνὰ: Il. 22:452: στήθεσι πάλλεται ἦτορ ἀνὰ στόμα, νέρθε δὲ γοῦνα
ἀνὰ: Il. 23:321: ἵπποι δὲ πλανόωνται ἀνὰ δρόμον, οὐδὲ κατίσχει·
ἀνὰ: Il. 23:716: πυκναὶ δὲ σμώδιγγες ἀνὰ πλευράς τε καὶ ὤμους
ἀνὰ: Il. 24:166: θυγατέρες δ’ ἀνὰ δώματ’ ἰδὲ νυοὶ ὠδύροντο
ἀνὰ: Il. 24:680: ὁρμαίνοντ’ ἀνὰ θυμὸν ὅπως Πρίαμον βασιλῆα
ἀνὰ: Od. 1:193: ἑρπύζοντ’ ἀνὰ γουνὸν ἀλῳῆς οἰνοπέδοιο.
ἀνὰ: Od. 1:365: μνηστῆρες δ’ ὁμάδησαν ἀνὰ μέγαρα σκιόεντα·
ἀνὰ: Od. 2:116: τὰ φρονέουσ’ ἀνὰ θυμόν, ἅ οἱ περὶ δῶκεν Ἀθήνη,
ἀνὰ: Od. 2:156: ὥρμηναν δ’ ἀνὰ θυμὸν ἅ περ τελέεσθαι ἔμελλον.
ἀνὰ: Od. 2:291: δέρμασιν ἐν πυκινοῖσιν· ἐγὼ δ’ ἀνὰ δῆμον ἑταίρους
ἀνὰ: Od. 2:430: δησάμενοι δ’ ἄρα ὅπλα θοὴν ἀνὰ νῆα μέλαιναν
ἀνὰ: Od. 3:215: ἐχθαίρουσ’ ἀνὰ δῆμον, ἐπισπόμενοι θεοῦ ὀμφῇ.
ἀνὰ: Od. 3:390: τοῖς δ’ ὁ γέρων ἐλθοῦσιν ἀνὰ κρητῆρα κέρασσεν
ἀνά: Od. 3:492: ἵππους τ’ ἐζεύγνυντ’ ἀνά θ’ ἅρματα ποικίλ’ ἔβαινον,
ἀνὰ: Od. 4:41: πὰρ δ’ ἔβαλον ζειάς, ἀνὰ δὲ κρῖ λευκὸν ἔμειξαν,
ἀνὰ: Od. 4:638: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἀνὰ θυμὸν ἐθάμβεον· οὐ γὰρ ἔφαντο
ἀνὰ: Od. 4:666: νῆα ἐρυσσάμενος κρίνας τ’ ἀνὰ δῆμον ἀρίστους,
ἀνὰ: Od. 4:768: μνηστῆρες δ’ ὁμάδησαν ἀνὰ μέγαρα σκιόεντα·
ἀνά: Od. 4:783: [πάντα κατὰ μοῖραν· ἀνά θ’ ἱστία λευκὰ πέτασσαν·]
ἀνὰ: Od. 5:60: κέδρου τ’ εὐκεάτοιο θύου τ’ ἀνὰ νῆσον ὀδώδει
ἀνὰ: Od. 7:72: δειδέχαται μύθοισιν, ὅτε στείχῃσ’ ἀνὰ ἄστυ.
ἀνὰ: Od. 7:129: ἐν δὲ δύω κρῆναι ἡ μέν τ’ ἀνὰ κῆπον ἅπαντα
ἀνὰ: Od. 7:180: πᾶσιν ἀνὰ μέγαρον, ἵνα καὶ Διὶ τερπικεραύνῳ
ἀνὰ: Od. 8:7: πλησίον· ἡ δ’ ἀνὰ ἄστυ μετῴχετο Παλλὰς Ἀθήνη
ἀνὰ: Od. 8:173: ἐρχόμενον δ’ ἀνὰ ἄστυ θεὸν ὣς εἰσορόωσιν.
ἀνὰ: Od. 9:7: δαιτυμόνες δ’ ἀνὰ δώματ’ ἀκουάζωνται ἀοιδοῦ
ἀνά: Od. 9:77: ἱστοὺς στησάμενοι ἀνά θ’ ἱστία λεύκ’ ἐρύσαντες
ἀνὰ: Od. 9:177: ὣς εἰπὼν ἀνὰ νηὸς ἔβην, ἐκέλευσα δ’ ἑταίρους
ἀνά: Od. 9:178: αὐτούς τ’ ἀμβαίνειν ἀνά τε πρυμνήσια λῦσαι.
ἀνὰ: Od. 9:209: ἓν δέπας ἐμπλήσας ὕδατος ἀνὰ εἴκοσι μέτρα
ἀνὰ: Od. 9:468: ἀλλ’ ἐγὼ οὐκ εἴων, ἀνὰ δ’ ὀφρύσι νεῦον ἑκάστῳ,
ἀνά: Od. 9:562: αὐτούς τ’ ἀμβαίνειν ἀνά τε πρυμνήσια λῦσαι.
ἀνὰ: Od. 10:63: ἑζόμεθ’· οἱ δ’ ἀνὰ θυμὸν ἐθάμβεον ἔκ τ’ ἐρέοντο·
ἀνὰ: Od. 10:251: “ᾔομεν, ὡς ἐκέλευες, ἀνὰ δρυμά, φαίδιμ’ Ὀδυσσεῦ·
ἀνὰ: Od. 10:275: ἀλλ’ ὅτε δὴ ἄρ’ ἔμελλον ἰὼν ἱερὰς ἀνὰ βήσσας
ἀνά: Od. 10:506: ἱστὸν δὲ στήσας ἀνά θ’ ἱστία λευκὰ πετάσσας
ἀνὰ: Od. 11:128: φήῃ ἀθηρηλοιγὸν ἔχειν ἀνὰ φαιδίμῳ ὤμῳ,
ἀνά: Od. 11:637: αὐτούς τ’ ἀμβαίνειν ἀνά τε πρυμνήσια λῦσαι·
ἀνὰ: Od. 12:143: ἡ μὲν ἔπειτ’ ἀνὰ νῆσον ἀπέστιχε δῖα θεάων·
ἀνά: Od. 12:145: αὐτούς τ’ ἀμβαίνειν ἀνά τε πρυμνήσια λῦσαι.
ἀνὰ: Od. 12:333: δὴ τότ’ ἐγὼν ἀνὰ νῆσον ἀπέστιχον, ὄφρα θεοῖσιν
ἀνά: Od. 12:402: ἱστὸν στησάμενοι ἀνά θ’ ἱστία λεύκ’ ἐρύσαντες.
ἀνὰ: Od. 13:51: πᾶσιν ἀνὰ μέγαρον, ὄφρ’ εὐξάμενοι Διὶ πατρὶ
ἀνὰ: Od. 13:56: αὐτόθεν ἐξ ἑδρέων. ἀνὰ δ’ ἵστατο δῖος Ὀδυσσεύς,
ἀνὰ: Od. 13:367: μαιομένη κευθμῶνας ἀνὰ σπέος· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
ἀνὰ: Od. 14:34: ἔσσυτ’ ἀνὰ πρόθυρον, σκῦτος δέ οἱ ἔκπεσε χειρός.
ἀνά: Od. 15:145: ἵππους τ’ ἐζεύγνυντ’ ἀνά θ’ ἅρματα ποικίλ’ ἔβαινον,
ἀνά: Od. 15:190: ἵππους τ’ ἐζεύγνυντ’ ἀνά θ’ ἅρματα ποικίλ’ ἔβαινον,
ἀνά: Od. 15:548: αὐτούς τ’ ἀμβαίνειν ἀνά τε πρυμνήσια λῦσαι.
ἀνὰ: Od. 16:96: ἐχθαίρουσ’ ἀνὰ δῆμον ἐπισπόμενοι θεοῦ ὀμφῇ·
ἀνὰ: Od. 16:461: “ἦλθες, δῖ’ Εὔμαιε· τί δὴ κλέος ἔστ’ ἀνὰ ἄστυ;
ἀνὰ: Od. 17:262: φόρμιγγος γλαφυρῆς· ἀνὰ γάρ σφισι βάλλετ’ ἀείδειν
ἄνα: Od. 17:354: “Ζεῦ ἄνα, Τηλέμαχόν μοι ἐν ἀνδράσιν ὄλβιον εἶναι,
ἀνὰ: Od. 17:360: μνηστῆρες δ’ ὁμάδησαν ἀνὰ μέγαρ’. αὐτὰρ Ἀθήνη
ἄνα: Od. 18:13: ἀλλ’ ἄνα, μὴ τάχα νῶϊν ἔρις καὶ χερσὶ γένηται.”
ἀνὰ: Od. 18:97: ἔθλασεν· αὐτίκα δ’ ἦλθεν ἀνὰ στόμα φοίνιον αἷμα,
ἀνὰ: Od. 18:399: μνηστῆρες δ’ ὁμάδησαν ἀνὰ μέγαρα σκιόεντα,
ἀνὰ: Od. 19:73: πτωχεύω δ’ ἀνὰ δῆμον; ἀναγκαίη γὰρ ἐπείγει.
ἀνὰ: Od. 19:273: αἰτίζων ἀνὰ δῆμον. ἀτὰρ ἐρίηρας ἑταίρους
ἀνὰ: Od. 19:312: ἀλλά μοι ὧδ’ ἀνὰ θυμὸν ὀΐεται, ὡς ἔσεταί περ·
ἀνὰ: Od. 19:408: ἀνδράσιν ἠδὲ γυναιξὶν ἀνὰ χθόνα βωτιάνειραν·
ἀνὰ: Od. 20:276: κήρυκες δ’ ἀνὰ ἄστυ θεῶν ἱερὴν ἑκατόμβην
ἀνὰ: Od. 21:234: ἀλλὰ σύ, δῖ’ Εὔμαιε, φέρων ἀνὰ δώματα τόξον
ἀνὰ: Od. 21:378: Τηλεμάχῳ· τὰ δὲ τόξα φέρων ἀνὰ δῶμα συβώτης
ἀνὰ: Od. 22:18: βλημένου, αὐτίκα δ’ αὐλὸς ἀνὰ ῥῖνας παχὺς ἦλθεν
ἀνὰ: Od. 22:77: ἔλθωμεν δ’ ἀνὰ ἄστυ, βοὴ δ’ ὤκιστα γένηται·
ἀνὰ: Od. 22:143: ἐς θαλάμους Ὀδυσῆος ἀνὰ ῥῶγας μεγάροιο.
ἀνὰ: Od. 22:239: αὐτὴ δ’ αἰθαλόεντος ἀνὰ μεγάροιο μέλαθρον
ἀνὰ: Od. 22:474: ἐκ δὲ Μελάνθιον ἦγον ἀνὰ πρόθυρόν τε καὶ αὐλήν·
ἀνὰ: Od. 23:275: φήῃ ἀθηρηλοιγὸν ἔχειν ἀνὰ φαιδίμῳ ὤμῳ,
ἀνά: Od. 24:8: ὁρμαθοῦ ἐκ πέτρης, ἀνά τ’ ἀλλήλῃσιν ἔχονται,
ἀνὰ: Od. 24:318: τοῦ δ’ ὠρίνετο θυμός, ἀνὰ ῥῖνας δέ οἱ ἤδη
ἀνὰ: Od. 24:343: ἤην; ἔνθα δ’ ἀνὰ σταφυλαὶ παντοῖαι ἔασιν,
ἀνά: Od. 24:422: τοῖσιν δ’ Εὐπείθης ἀνά θ’ ἵστατο καὶ μετέειπε·
ἀναβαίη: Od. 22:132: “ὦ φίλοι, οὐκ ἂν δή τις ἀν’ ὀρσοθύρην ἀναβαίη
ἀνάβαινε: Od. 15:209: “σπουδῇ νῦν ἀνάβαινε κέλευέ τε πάντας ἑταίρους,
ἀναβαίνει: Od. 6:29: ἐκ γάρ τοι τούτων φάτις ἀνθρώπους ἀναβαίνει
ἀναβαινέμεν: Od. 4:473: ῥέξας ἱερὰ κάλ’ ἀναβαινέμεν, ὄφρα τάχιστα
ἀνάβαλλε: Od. 19:584: μηκέτι νῦν ἀνάβαλλε δόμοισ’ ἔνι τοῦτον ἄεθλον·
ἀναβάντες: Il. 1:312: Οἳ μὲν ἔπειτ’ ἀναβάντες ἐπέπλεον ὑγρὰ κέλευθα,
ἀναβάντες: Od. 3:157: ἡμίσεες δ’ ἀναβάντες ἐλαύνομεν· αἱ δὲ μάλ’ ὦκα
ἀναβάντες: Od. 4:842: μνηστῆρες δ’ ἀναβάντες ἐπέπλεον ὑγρὰ κέλευθα,
ἀναβάντες: Od. 12:293: ἠῶθεν δ’ ἀναβάντες ἐνήσομεν εὐρέϊ πόντῳ.”
ἀναβάντες: Od. 12:401: ἡμεῖς δ’ αἶψ’ ἀναβάντες ἐνήκαμεν εὐρέϊ πόντῳ,
ἀναβάντες: Od. 13:285: οἱ δ’ ἐς Σιδονίην εὖ ναιομένην ἀναβάντες
ἀναβάντες: Od. 14:252: ἑβδομάτῃ δ’ ἀναβάντες ἀπὸ Κρήτης εὐρείης
ἀναβάντες: Od. 15:474: οἱ μὲν ἔπειτ’ ἀναβάντες ἐπέπλεον ὑγρὰ κέλευθα,
ἀναβᾶσ’: Od. 22:428: ἀλλ’ ἄγ’ ἐγὼν ἀναβᾶσ’ ὑπερώϊα σιγαλόεντα
ἀναβάς: Il. 1:611: ἔνθα καθεῦδ’ ἀναβάς, παρὰ δὲ χρυσόθρονος Ἥρη.
ἀναβὰς: Il. 14:286: εἰς ἐλάτην ἀναβὰς περιμήκετον, ἣ τότ’ ἐν Ἴδῃ
ἀναβὰς: Il. 16:184: αὐτίκα δ’ εἰς ὑπερῷ’ ἀναβὰς παρελέξατο λάθρῃ
ἀναβὰς: Il. 16:657: ἐς δίφρον δ’ ἀναβὰς φύγαδ’ ἔτραπε, κέκλετο δ’ ἄλλους
ἀναβὰς: Il. 22:399: ἐς δίφρον δ’ ἀναβὰς ἀνά τε κλυτὰ τεύχε’ ἀείρας
ἀναβὰς: Od. 5:470: εἰ δέ κεν ἐς κλειτὺν ἀναβὰς καὶ δάσκιον ὕλην
ἀναβάς: Od. 14:353: ἔνθ’ ἀναβάς, ὅθι τε δρίος ἦν πολυανθέος ὕλης,
ἀναβᾶσα: Od. 1:362: ἐς δ’ ὑπερῷ’ ἀναβᾶσα σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶ
ἀναβᾶσα: Od. 4:751: εἰς ὑπερῷ’ ἀναβᾶσα σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶν
ἀναβᾶσα: Od. 17:49: εἰς ὑπερῷ’ ἀναβᾶσα σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶν
ἀναβᾶσα: Od. 19:602: ἐς δ’ ὑπερῷ’ ἀναβᾶσα σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶ
ἀναβᾶσα: Od. 21:356: ἐς δ’ ὑπερῷ’ ἀναβᾶσα σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶ
ἀναβᾶσα: Od. 23:364: εἰς ὑπερῷ’ ἀναβᾶσα σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶν
ἀναβέβροχεν: Il. 17:54: χώρῳ ἐν οἰοπόλῳ, ὅθ’ ἅλις ἀναβέβροχεν ὕδωρ,
ἀναβῇ: Od. 2:358: μήτηρ εἰς ὑπερῷ’ ἀναβῇ κοίτου τε μέδηται·
ἀναβήμεναι: Od. 1:210: πρίν γε τὸν ἐς Τροίην ἀναβήμεναι, ἔνθα περ ἄλλοι
ἀναβησάμενοι: Od. 15:475: νὼ ἀναβησάμενοι· ἐπὶ δὲ Ζεὺς οὖρον ἴαλλεν.
Ἀναβησίνεώς: Od. 8:113: Ποντεύς τε Πρῳρεύς τε, Θόων Ἀναβησίνεώς τε
ἀνάβλησις: Il. 2:380: Τρωσὶν ἀνάβλησις κακοῦ ἔσσεται οὐδ’ ἠβαιόν.
ἀνάβλησις: Il. 24:655: καί κεν ἀνάβλησις λύσιος νεκροῖο γένηται.
ἀναβρόξειε: Od. 12:240: ἀλλ’ ὅτ’ ἀναβρόξειε θαλάσσης ἁλμυρὸν ὕδωρ,
ἀναβροχέν: Od. 11:586: τοσσάχ’ ὕδωρ ἀπολέσκετ’ ἀναβροχέν, ἀμφὶ δὲ ποσσὶ
ἀναγκαίῃ: Il. 4:300: ὄφρα καὶ οὐκ ἐθέλων τις ἀναγκαίῃ πολεμίζοι.
ἀναγκαίη: Il. 6:85: καὶ μάλα τειρόμενοί περ· ἀναγκαίη γὰρ ἐπείγει·
ἀναγκαίῃ: Il. 8:57: χρειοῖ ἀναγκαίῃ, πρό τε παίδων καὶ πρὸ γυναικῶν.
ἀναγκαίη: Od. 19:73: πτωχεύω δ’ ἀνὰ δῆμον; ἀναγκαίη γὰρ ἐπείγει.
ἀναγκαίηφι: Il. 20:143: ἡμετέρῃς ὑπὸ χερσὶν ἀναγκαίηφι δαμέντας.
ἀναγκαῖοι: Od. 24:210: δμῶες ἀναγκαῖοι, τοί οἱ φίλα ἐργάζοντο.
ἀναγκαῖοι: Od. 24:499: καὶ πολιοί περ ἐόντες, ἀναγκαῖοι πολεμισταί.
ἀναγκαῖον: Il. 16:836: ἦμαρ ἀναγκαῖον· σὲ δέ τ’ ἐνθάδε γῦπες ἔδονται.
ἀναγκαίῳ: Od. 17:399: μύθῳ ἀναγκαίῳ· μὴ τοῦτο θεὸς τελέσειε.
ἀναγκαίῳ: Od. 20:344: μύθῳ ἀναγκαίῳ· μὴ τοῦτο θεὸς τελέσειεν.”
ἀνάγκη: Il. 5:633: Σαρπῆδον Λυκίων βουληφόρε, τίς τοι ἀνάγκη
ἀνάγκη: Il. 6:458: πόλλ’ ἀεκαζομένη, κρατερὴ δ’ ἐπικείσετ’ ἀνάγκη·
ἀνάγκῃ: Il. 9:429: αὔριον ἢν ἐθέλῃσιν· ἀνάγκῃ δ’ οὔ τί μιν ἄξω.
ἀνάγκῃ: Il. 9:688: αὔριον, ἢν ἐθέλῃσιν· ἀνάγκῃ δ’ οὔ τί μιν ἄξει.
ἀνάγκη: Il. 10:418: ὅσσαι μὲν Τρώων πυρὸς ἐσχάραι, οἷσιν ἀνάγκη
ἀνάγκῃ: Il. 11:150: πεζοὶ μὲν πεζοὺς ὄλεκον φεύγοντας ἀνάγκῃ,
ἀνάγκῃ: Il. 12:178: λάϊνον· Ἀργεῖοι δὲ καὶ ἀχνύμενοί περ ἀνάγκῃ
ἀνάγκῃ: Il. 14:128: δεῦτ’ ἴομεν πόλεμον δὲ καὶ οὐτάμενοί περ ἀνάγκῃ.
ἀνάγκῃ: Il. 15:133: ἂψ ἴμεν Οὔλυμπον δὲ καὶ ἀχνύμενός περ ἀνάγκῃ,
ἀνάγκῃ: Il. 15:199: οἵ ἑθεν ὀτρύνοντος ἀκούσονται καὶ ἀνάγκῃ.
ἀνάγκῃ: Il. 15:345: ἔνθα καὶ ἔνθα φέβοντο, δύοντο δὲ τεῖχος ἀνάγκῃ.
ἀνάγκῃ: Il. 15:655: Ἀργεῖοι δὲ νεῶν μὲν ἐχώρησαν καὶ ἀνάγκῃ
ἀνάγκῃ: Il. 16:305: ἀλλ’ ἔτ’ ἄρ’ ἀνθίσταντο, νεῶν δ’ ὑπόεικον ἀνάγκῃ.
ἀνάγκῃ: Il. 18:113: θυμὸν ἐνὶ στήθεσσι φίλον δαμάσαντες ἀνάγκῃ·
ἀνάγκῃ: Il. 19:66: θυμὸν ἐνὶ στήθεσσι φίλον δαμάσαντες ἀνάγκῃ·
ἀνάγκη: Il. 20:251: ἀλλὰ τί ἢ ἔριδας καὶ νείκεα νῶϊν ἀνάγκη
ἀνάγκη: Il. 24:667: τῇ δὲ δυωδεκάτῃ πολεμίξομεν εἴ περ ἀνάγκη.
ἀνάγκῃ: Od. 1:154: Φημίῳ, ὅς ῥ’ ἤειδε παρὰ μνηστῆρσιν ἀνάγκῃ.
ἀνάγκῃ: Od. 4:557: νύμφης ἐν μεγάροισι Καλυψοῦς, ἥ μιν ἀνάγκῃ
ἀνάγκῃ: Od. 5:14: νύμφης ἐν μεγάροισι Καλυψοῦς, ἥ μιν ἀνάγκῃ
ἀνάγκῃ: Od. 5:154: ἀλλ’ ἦ τοι νύκτας μὲν ἰαύεσκεν καὶ ἀνάγκῃ
ἀνάγκῃ: Od. 7:217: ἔπλετο, ἥ τ’ ἐκέλευσεν ἕο μνήσασθαι ἀνάγκῃ
ἀνάγκῃ: Od. 9:98: τοὺς μὲν ἐγὼν ἐπὶ νῆας ἄγον κλαίοντας ἀνάγκῃ,
ἀνάγκη: Od. 10:273: αὐτὰρ ἐγὼν εἶμι· κρατερὴ δέ μοι ἔπλετ’ ἀνάγκη.”
ἀνάγκῃ: Od. 10:434: οἵ κέν οἱ μέγα δῶμα φυλάσσοιμεν καὶ ἀνάγκῃ,
ἀνάγκῃ: Od. 12:330: καὶ δὴ ἄγρην ἐφέπεσκον ἀλητεύοντες ἀνάγκῃ,
ἀνάγκῃ: Od. 13:307: κήδε’ ἀνασχέσθαι· σὺ δὲ τετλάμεναι καὶ ἀνάγκῃ,
ἀνάγκῃ: Od. 14:27: σῦν ἀγέμεν μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισιν ἀνάγκῃ,
ἀνάγκῃ: Od. 14:272: τοὺς δ’ ἄναγον ζωούς, σφίσιν ἐργάζεσθαι ἀνάγκῃ.
ἀνάγκῃ: Od. 14:298: τῷ ἑπόμην ἐπὶ νηός, ὀϊόμενός περ, ἀνάγκῃ.
ἀνάγκῃ: Od. 15:311: ὅς κέ με κεῖσ’ ἀγάγῃ· κατὰ δὲ πτόλιν αὐτὸς ἀνάγκῃ
ἀνάγκῃ: Od. 17:143: νύμφης ἐν μεγάροισι Καλυψοῦς, ἥ μιν ἀνάγκῃ
ἀνάγκῃ: Od. 17:441: τοὺς δ’ ἄναγον ζωούς, σφίσιν ἐργάζεσθαι ἀνάγκῃ.
ἀνάγκῃ: Od. 18:76: ἀλλὰ καὶ ὧς δρηστῆρες ἄγον ζώσαντες ἀνάγκῃ
ἀνάγκῃ: Od. 22:331: Φήμιος, ὅς ῥ’ ἤειδε παρὰ μνηστῆρσιν ἀνάγκῃ.
ἀνάγκῃ: Od. 22:353: ἀλλὰ πολὺ πλέονες καὶ κρείσσονες ἦγον ἀνάγκῃ.”
ἀνάγκῃ: Od. 22:451: αὐτὸς ἐπισπέρχων· ταὶ δ’ ἐκφόρεον καὶ ἀνάγκῃ.
ἀνάγκης: Od. 2:110: ὣς τὸ μὲν ἐξετέλεσσε καὶ οὐκ ἐθέλουσ’, ὑπ’ ἀνάγκης·
ἀνάγκης: Od. 19:156: ὣς τὸ μὲν ἐξετέλεσσα καὶ οὐκ ἐθέλουσ’, ὑπ’ ἀνάγκης·
ἀνάγκης: Od. 24:146: ὣς τὸ μὲν ἐξετέλεσσε καὶ οὐκ ἐθέλουσ’, ὑπ’ ἀνάγκης.
ἀναγνοίη: Od. 11:144: εἰπέ, ἄναξ, πῶς κέν με ἀναγνοίη τὸν ἐόντα;”
ἀναγνόντος: Od. 24:346: σήματ’ ἀναγνόντος, τά οἱ ἔμπεδα πέφραδ’ Ὀδυσσεύς·
ἀναγνούσῃ: Od. 19:250: σήματ’ ἀναγνούσῃ, τά οἱ ἔμπεδα πέφραδ’ Ὀδυσσεύς.
ἀναγνούσῃ: Od. 23:206: σήματ’ ἀναγνούσῃ, τά οἱ ἔμπεδα πέφραδ’ Ὀδυσσεύς·
ἄναγον: Od. 14:272: τοὺς δ’ ἄναγον ζωούς, σφίσιν ἐργάζεσθαι ἀνάγκῃ.
ἄναγον: Od. 17:441: τοὺς δ’ ἄναγον ζωούς, σφίσιν ἐργάζεσθαι ἀνάγκῃ.
ἄναγον: Od. 18:89: ἐς μέσσον δ’ ἄναγον· τὼ δ’ ἄμφω χεῖρας ἀνέσχον.
ἀνάγοντες: Il. 13:627: μὰψ οἴχεσθ’ ἀνάγοντες, ἐπεὶ φιλέεσθε παρ’ αὐτῇ·
ἀνάγοντο: Il. 1:478: καὶ τότ’ ἔπειτ’ ἀνάγοντο μετὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν·
ἀνάγοντο: Od. 19:202: τῇ τρεισκαιδεκάτῃ δ’ ἄνεμος πέσε, τοὶ δ’ ἀνάγοντο.”
ἀνάγουσι: Il. 8:203: οἳ δέ τοι εἰς Ἑλίκην τε καὶ Αἰγὰς δῶρ’ ἀνάγουσι
ἀναδέδρομε: Od. 5:412: βέβρυχεν ῥόθιον, λισσὴ δ’ ἀναδέδρομε πέτρη,
ἀναδέδρομε: Od. 10:4: χάλκεον ἄῤῥηκτον, λισσὴ δ’ ἀναδέδρομε πέτρη.
ἀναδέσμην: Il. 22:469: ἄμπυκα κεκρύφαλόν τε ἰδὲ πλεκτὴν ἀναδέσμην
ἀναδύη: Od. 9:377: θάρσυνον, μή τίς μοι ὑποδδείσας ἀναδύη.
ἀναδῦναι: Il. 7:217: ἀλλ’ οὔ πως ἔτι εἶχεν ὑποτρέσαι οὐδ’ ἀναδῦναι
ἀνάεδνον: Il. 9:146: τάων ἥν κ’ ἐθέλῃσι φίλην ἀνάεδνον ἀγέσθω
ἀνάεδνον: Il. 9:288: τάων ἥν κ’ ἐθέλῃσθα φίλην ἀνάεδνον ἄγεσθαι
ἀνάεδνον: Il. 13:366: Κασσάνδρην ἀνάεδνον, ὑπέσχετο δὲ μέγα ἔργον,
ἀνάειρ’: Il. 23:724: ἤ μ’ ἀνάειρ’, ἢ ἐγὼ σέ· τὰ δ’ αὖ Διὶ πάντα μελήσει.
ἀναεῖραι: Od. 8:298: οὐδέ τι κινῆσαι μελέων ἦν οὐδ’ ἀναεῖραι.
ἀνάειρε: Il. 23:614: Μηριόνης δ’ ἀνάειρε δύω χρυσοῖο τάλαντα
ἀνάειρε: Il. 23:725: Ὣς εἰπὼν ἀνάειρε· δόλου δ’ οὐ λήθετ’ Ὀδυσσεύς·
ἀνάειρε: Il. 23:729: δεύτερος αὖτ’ ἀνάειρε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
ἀνάειρε: Il. 23:778: κρητῆρ’ αὖτ’ ἀνάειρε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,
ἀναθηλήσει: Il. 1:236: οὐδ’ ἀναθηλήσει· περὶ γάρ ῥά ἑ χαλκὸς ἔλεψε
ἀναθήματα: Od. 1:152: μολπή τ’ ὀρχηστύς τε· τὰ γάρ τ’ ἀναθήματα δαιτός.
ἀναθήματα: Od. 21:430: μολπῇ καὶ φόρμιγγι· τὰ γάρ τ’ ἀναθήματα δαιτός.”
ἀναθήσει: Il. 22:100: Πουλυδάμας μοι πρῶτος ἐλεγχείην ἀναθήσει,
ἀναθρῴσκων: Il. 13:140: ὕψι δ’ ἀναθρῴσκων πέτεται, κτυπέει δέ θ’ ὑπ’ αὐτοῦ
ἀναιδέα: Il. 5:593: ἣ μὲν ἔχουσα Κυδοιμὸν ἀναιδέα δηϊοτῆτος,
ἀναιδείην: Il. 1:149: “ Ὤ μοι, ἀναιδείην ἐπιειμένε κερδαλεόφρον
ἀναιδείην: Il. 9:372: αἰὲν ἀναιδείην ἐπιειμένος· οὐδ’ ἂν ἔμοιγε
ἀναιδείης: Od. 22:424: τάων δώδεκα πᾶσαι ἀναιδείης ἐπέβησαν,
ἀναιδέος: Il. 13:139: ῥήξας ἀσπέτῳ ὄμβρῳ ἀναιδέος ἔχματα πέτρης·
ἀναιδὲς: Il. 1:158: ἀλλὰ σοὶ ὦ μέγ’ ἀναιδὲς ἅμ’ ἑσπόμεθ’ ὄφρα σὺ χαίρῃς,
ἀναιδέσι: Od. 1:254: δεύῃ, ὅ κε μνηστῆρσιν ἀναιδέσι χεῖρας ἐφείη.
ἀναιδέσι: Od. 13:376: φράζευ ὅπως μνηστῆρσιν ἀναιδέσι χεῖρας ἐφήσεις,
ἀναιδέσι: Od. 20:29: ὅππως δὴ μνηστῆρσιν ἀναιδέσι χεῖρας ἐφήσει,
ἀναιδέσι: Od. 20:39: ὅππως δὴ μνηστῆρσιν ἀναιδέσι χεῖρας ἐφήσω,
ἀναιδέσι: Od. 20:386: ὁππότε δὴ μνηστῆρσιν ἀναιδέσι χεῖρας ἐφήσει.
ἀναιδέσι: Od. 23:37: ὅππως δὴ μνηστῆρσιν ἀναιδέσι χεῖρας ἐφῆκε
ἀναιδὴς: Il. 4:521: ἀμφοτέρω δὲ τένοντε καὶ ὀστέα λᾶας ἀναιδὴς
ἀναιδής: Od. 11:598: αὖτις ἔπειτα πέδονδε κυλίνδετο λᾶας ἀναιδής.
ἀναιδής: Od. 17:449: ὥς τις θαρσαλέος καὶ ἀναιδής ἐσσι προΐκτης.
ἀναίμονές: Il. 5:342: τοὔνεκ’ ἀναίμονές εἰσι καὶ ἀθάνατοι καλέονται.
ἀναιμωτί: Il. 17:363: καὶ Δαναῶν· οὐδ’ οἳ γὰρ ἀναιμωτί γε μάχοντο,
ἀναιμωτί: Il. 17:497: νήπιοι, οὐδ’ ἄρ’ ἔμελλον ἀναιμωτί γε νέεσθαι
ἀναιμωτί: Od. 18:149: οὐ γὰρ ἀναιμωτί γε διακρινέεσθαι ὀΐω
ἀναιμωτί: Od. 24:532: ὥς κεν ἀναιμωτί γε διακρινθῆτε τάχιστα.”
ἀναίνεαι: Od. 14:149: “ὦ φίλ’, ἐπεὶ δὴ πάμπαν ἀναίνεαι οὐδ’ ἔτι φῇσθα
ἀναίνεται: Il. 9:675: πιμπλάνεται μένεος, σὲ δ’ ἀναίνεται ἠδὲ σὰ δῶρα.
ἀναίνετο: Il. 9:581: ἐλλίσσονθ’· ὃ δὲ μᾶλλον ἀναίνετο· πολλὰ δ’ ἑταῖροι,
ἀναίνετο: Il. 11:646: Πάτροκλος δ’ ἑτέρωθεν ἀναίνετο εἶπέ τε μῦθον·
ἀναίνετο: Il. 18:500: δήμῳ πιφαύσκων, ὃ δ’ ἀναίνετο μηδὲν ἑλέσθαι·
ἀναίνετο: Od. 3:265: ἡ δ’ ἦ τοι τὸ πρὶν μὲν ἀναίνετο ἔργον ἀεικές,
ἀναίνομαι: Il. 9:116: ἀασάμην, οὐδ’ αὐτὸς ἀναίνομαι. ἀντί νυ πολλῶν
ἀναίνομαι: Od. 8:212: τῶν δ’ ἄλλων οὔ πέρ τιν’ ἀναίνομαι οὐδ’ ἀθερίζω,
ἀναΐξαντ’: Il. 23:733: καί νύ κε τὸ τρίτον αὖτις ἀναΐξαντ’ ἐπάλαιον,
ἀναΐξαντ’: Od. 19:31: τὼ δ’ ἄρ’ ἀναΐξαντ’ Ὀδυσεὺς καὶ φαίδιμος υἱὸς
ἀναΐξαντε: Od. 8:361: αὐτίκ’ ἀναΐξαντε ὁ μὲν Θρῄκηνδε βεβήκει,
ἀναΐξαντες: Il. 7:106: εἰ μὴ ἀναΐξαντες ἕλον βασιλῆες Ἀχαιῶν,
ἀναΐξαντες: Od. 21:300: ἕλκον ἀναΐξαντες, ἀπ’ οὔατα νηλέϊ χαλκῷ
ἀναΐξαντες: Od. 24:50: καί νύ κ’ ἀναΐξαντες ἔβαν κοίλας ἐπὶ νῆας,
ἀναΐξας: Il. 1:584: Ὣς ἄρ’ ἔφη καὶ ἀναΐξας δέπας ἀμφικύπελλον
ἀναΐξας: Il. 15:6: στῆ δ’ ἄρ’ ἀναΐξας, ἴδε δὲ Τρῶας καὶ Ἀχαιοὺς
ἀναΐξας: Il. 24:440: Ἦ καὶ ἀναΐξας ἐριούνιος ἅρμα καὶ ἵππους
ἀναΐξας: Il. 24:621: Ἦ καὶ ἀναΐξας ὄϊν ἄργυφον ὠκὺς Ἀχιλλεὺς
ἀναΐξας: Od. 1:410: οἷον ἀναΐξας ἄφαρ οἴχεται, οὐδ’ ὑπέμεινε
ἀναΐξας: Od. 8:186: ἦ ῥα, καὶ αὐτῷ φάρει ἀναΐξας λάβε δίσκον
ἀναΐξας: Od. 9:288: ἀλλ’ ὅ γ’ ἀναΐξας ἑτάροισ’ ἐπὶ χεῖρας ἴαλλε,
ἀναΐξας: Od. 13:197: στῆ δ’ ἄρ’ ἀναΐξας καί ῥ’ εἴσιδε πατρίδα γαῖαν,
ἀναΐξας: Od. 21:119: ὀρθὸς ἀναΐξας, ἀπὸ δὲ ξίφος ὀξὺ θέτ’ ὤμων.
ἀναΐξασα: Od. 22:240: ἕζετ’ ἀναΐξασα, χελιδόνι εἰκέλη ἄντην.
ἀναΐξειαν: Il. 4:114: μὴ πρὶν ἀναΐξειαν ἀρήϊοι υἷες Ἀχαιῶν
ἀναΐξειεν: Il. 3:216: ἀλλ’ ὅτε δὴ πολύμητις ἀναΐξειεν Ὀδυσσεὺς
ἀναιρήσεσθαι: Od. 21:261: ἑστάμεν· οὐ μὲν γάρ τιν’ ἀναιρήσεσθαι ὀΐω,
ἀναιρήσεσθαι: Od. 22:9: ἦ τοι ὁ καλὸν ἄλεισον ἀναιρήσεσθαι ἔμελλε,
ἀναΐσσουσι: Il. 22:148: δοιαὶ ἀναΐσσουσι Σκαμάνδρου δινήεντος.
ἀναίτιον: Il. 11:653: δεινὸς ἀνήρ· τάχα κεν καὶ ἀναίτιον αἰτιόῳτο.
ἀναίτιον: Il. 13:775: Ἕκτορ ἐπεί τοι θυμὸς ἀναίτιον αἰτιάασθαι,
ἀναίτιον: Od. 20:135: “οὐκ ἄν μιν νῦν, τέκνον, ἀναίτιον αἰτιόῳο.
ἀναίτιον: Od. 22:356: “ἴσχεο, μηδέ τι τοῦτον ἀναίτιον οὔταε χαλκῷ.
ἀναίτιος: Il. 20:297: ἀλλὰ τί ἢ νῦν οὗτος ἀναίτιος ἄλγεα πάσχει
ἀνακηκίει: Il. 13:705: πρυμνοῖσιν κεράεσσι πολὺς ἀνακηκίει ἱδρώς·
ἀνακλῖναι: Il. 5:751: ἠμὲν ἀνακλῖναι πυκινὸν νέφος ἠδ’ ἐπιθεῖναι.
ἀνακλῖναι: Il. 8:395: ἠμὲν ἀνακλῖναι πυκινὸν νέφος ἠδ’ ἐπιθεῖναι.
ἀνακλῖναι: Od. 11:525: ἠμὲν ἀνακλῖναι πυκινὸν λόχον ἠδ’ ἐπιθεῖναι,
ἀνακλίνας: Od. 18:103: εἷσεν ἀνακλίνας, σκῆπτρον δέ οἱ ἔμβαλε χειρί,
ἀνακλινθεὶς: Od. 9:371: ἦ, καὶ ἀνακλινθεὶς πέσεν ὕπτιος, αὐτὰρ ἔπειτα
ἀνακλινθεῖσα: Od. 4:794: εὗδε δ’ ἀνακλινθεῖσα, λύθεν δέ οἱ ἅψεα πάντα.
ἀνακλινθεῖσα: Od. 18:189: εὗδε δ’ ἀνακλινθεῖσα, λύθεν δέ οἱ ἅψεα πάντα
ἀνακλινθέντες: Od. 13:78: εὖθ’ οἳ ἀνακλινθέντες ἀνεῤῥίπτουν ἅλα πηδῷ,
ἄνακτ’: Il. 10:559: Θρηΐκιοι· τὸν δέ σφιν ἄνακτ’ ἀγαθὸς Διομήδης
ἄνακτ’: Od. 19:475: πρὶν ἔγνων, πρὶν πάντα ἄνακτ’ ἐμὸν ἀμφαφάασθαι.”
ἄνακτα: Il. 1:444: ῥέξαι ὑπὲρ Δαναῶν ὄφρ’ ἱλασόμεσθα ἄνακτα,
ἄνακτα: Il. 1:502: λισσομένη προσέειπε Δία Κρονίωνα ἄνακτα·
ἄνακτα: Il. 2:405: Νέστορα μὲν πρώτιστα καὶ Ἰδομενῆα ἄνακτα,
ἄνακτα: Il. 5:546: ὃς τέκετ’ Ὀρτίλοχον πολέεσσ’ ἄνδρεσσιν ἄνακτα·
ἄνακτα: Il. 5:794: εὗρε δὲ τόν γε ἄνακτα παρ’ ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν
ἄνακτα: Il. 6:166: ὣς φάτο, τὸν δὲ ἄνακτα χόλος λάβεν οἷον ἄκουσε·
ἄνακτα: Il. 10:112: ἀντίθεόν τ’ Αἴαντα καὶ Ἰδομενῆα ἄνακτα·
ἄνακτα: Il. 12:139: Ἄσιον ἀμφὶ ἄνακτα καὶ Ἰαμενὸν καὶ Ὀρέστην
ἄνακτα: Il. 12:414: μᾶλλον ἐπέβρισαν βουληφόρον ἀμφὶ ἄνακτα.
ἄνακτα: Il. 13:28: πάντοθεν ἐκ κευθμῶν, οὐδ’ ἠγνοίησεν ἄνακτα·
ἄνακτα: Il. 13:38: νοστήσαντα ἄνακτα· ὃ δ’ ἐς στρατὸν ᾤχετ’ Ἀχαιῶν.
ἄνακτα: Il. 13:452: Δευκαλίων δ’ ἐμὲ τίκτε πολέσσ’ ἄνδρεσσιν ἄνακτα
ἄνακτα: Il. 15:8: Ἀργείους, μετὰ δέ σφι Ποσειδάωνα ἄνακτα·
ἄνακτα: Il. 15:301: οἳ μὲν ἄρ’ ἀμφ’ Αἴαντα καὶ Ἰδομενῆα ἄνακτα
ἄνακτα: Il. 20:230: Τρῶα δ’ Ἐριχθόνιος τέκετο Τρώεσσιν ἄνακτα·
ἄνακτα: Il. 20:404: ἤρυγεν ἑλκόμενος Ἑλικώνιον ἀμφὶ ἄνακτα
ἄνακτα: Il. 23:35: Αὐτὰρ τόν γε ἄνακτα ποδώκεα Πηλεΐωνα
ἄνακτα: Il. 23:517: ὅσσον δὲ τροχοῦ ἵππος ἀφίσταται, ὅς ῥα ἄνακτα
ἄνακτα: Od. 3:163: ἀμφ’ Ὀδυσῆα ἄνακτα δαΐφρονα ποικιλομήτην,
ἄνακτα: Od. 10:216: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἀμφὶ ἄνακτα κύνες δαίτηθεν ἰόντα
ἄνακτα: Od. 11:570: ἥμενον· οἱ δέ μιν ἀμφὶ δίκας εἴροντο ἄνακτα,
ἄνακτα: Od. 14:36: πυκνῇσιν λιθάδεσσιν, ὁ δὲ προσέειπεν ἄνακτα·
ἄνακτα: Od. 14:139: ἤπιον ὧδε ἄνακτα κιχήσομαι, ὁππόσ’ ἐπέλθω,
ἄνακτα: Od. 17:201: ῥύατ’ ὄπισθε μένοντες. ὁ δ’ ἐς πόλιν ἦγεν ἄνακτα
ἄνακτα: Od. 19:181: Δευκαλίων δ’ ἐμὲ τίκτε καὶ Ἰδομενῆα ἄνακτα·
ἄνακτα: Od. 22:119: αὐτὰρ ἐπεὶ λίπον ἰοὶ ὀϊστεύοντα ἄνακτα,
ἄνακτες: Od. 14:60: αἰεὶ δειδιότων, ὅτ’ ἐπικρατέωσιν ἄνακτες
ἄνακτες: Od. 17:310: γίνοντ’, ἀγλαΐης δ’ ἕνεκεν κομέουσιν ἄνακτες.”
ἄνακτες: Od. 17:320: δμῶες δ’, εὖτ’ ἂν μηκέτ’ ἐπικρατέωσιν ἄνακτες,
ἀνάκτεσιν: Od. 15:557: ἐσθλὸς ἐὼν ἐνίαυεν, ἀνάκτεσιν ἤπια εἰδώς.
ἄνακτι: Il. 1:36: Ἀπόλλωνι ἄνακτι, τὸν ἠύκομος τέκε Λητώ·
ἄνακτι: Il. 1:390: ἐς Χρύσην πέμπουσιν, ἄγουσι δὲ δῶρα ἄνακτι·
ἄνακτι: Il. 2:102: Ἥφαιστος μὲν δῶκε Διὶ Κρονίωνι ἄνακτι,
ἄνακτι: Il. 7:194: τόφρ’ ὑμεῖς εὔχεσθε Διὶ Κρονίωνι ἄνακτι
ἄνακτι: Il. 7:200: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ εὔχοντο Διὶ Κρονίωνι ἄνακτι·
ἄνακτι: Il. 9:164: δῶρα μὲν οὐκέτ’ ὀνοστὰ διδοῖς Ἀχιλῆϊ ἄνακτι·
ἄνακτι: Il. 13:582: βῆ δ’ ἐπαπειλήσας Ἑλένῳ ἥρωϊ ἄνακτι
ἄνακτι: Il. 15:57: ἔλθῃ, καὶ εἴπῃσι Ποσειδάωνι ἄνακτι
ἄνακτι: Il. 15:158: βάσκ’ ἴθι Ἶρι ταχεῖα, Ποσειδάωνι ἄνακτι
ἄνακτι: Il. 17:443: ἆ δειλώ, τί σφῶϊ δόμεν Πηλῆϊ ἄνακτι
ἄνακτι: Il. 18:118: ὅς περ φίλτατος ἔσκε Διὶ Κρονίωνι ἄνακτι·
ἄνακτι: Il. 18:417: χωλεύων· ὑπὸ δ’ ἀμφίπολοι ῥώοντο ἄνακτι
ἄνακτι: Il. 23:173: ἐννέα τῷ γε ἄνακτι τραπεζῆες κύνες ἦσαν,
ἄνακτι: Il. 23:863: ἧκεν ἐπικρατέως, οὐδ’ ἠπείλησεν ἄνακτι
ἄνακτι: Il. 24:449: ὑψηλήν, τὴν Μυρμιδόνες ποίησαν ἄνακτι
ἄνακτι: Il. 24:452: ἀμφὶ δέ οἱ μεγάλην αὐλὴν ποίησαν ἄνακτι
ἄνακτι: Od. 3:43: “εὔχεο νῦν, ὦ ξεῖνε, Ποσειδάωνι ἄνακτι·
ἄνακτι: Od. 3:54: αὐτίκα δ’ εὔχετο πολλὰ Ποσειδάωνι ἄνακτι·
ἄνακτι: Od. 9:412: ἀλλὰ σύ γ’ εὔχεο πατρὶ Ποσειδάωνι ἄνακτι.”
ἄνακτι: Od. 9:526: ὣς ἐφάμην, ὁ δ’ ἔπειτα Ποσειδάωνι ἄνακτι
ἄνακτι: Od. 11:130: ἕρξας ἱερὰ καλὰ Ποσειδάωνι ἄνακτι,
ἄνακτι: Od. 13:185: ὣς οἱ μέν ῥ’ εὔχοντο Ποσειδάωνι ἄνακτι
ἄνακτι: Od. 13:194: τοὔνεκ’ ἄρ’ ἀλλοειδέα φαινέσκετο πάντα ἄνακτι,
ἄνακτι: Od. 20:111: ἥ ῥα μύλην στήσασα ἔπος φάτο, σῆμα ἄνακτι·
ἄνακτι: Od. 20:194: δύσμορος· ἦ τε ἔοικε δέμας βασιλῆϊ ἄνακτι·
ἄνακτι: Od. 23:277: ἕρξανθ’ ἱερὰ καλὰ Ποσειδάωνι ἄνακτι,
ἀνακτορίῃσιν: Od. 15:397: δειπνήσας ἅμ’ ὕεσσιν ἀνακτορίῃσιν ἑπέσθω.
ἄνακτος: Il. 1:75: μῆνιν Ἀπόλλωνος ἑκατηβελέταο ἄνακτος·
ἄνακτος: Il. 1:529: ἀμβρόσιαι δ’ ἄρα χαῖται ἐπεῤῥώσαντο ἄνακτος
ἄνακτος: Il. 2:373: τώ κε τάχ’ ἠμύσειε πόλις Πριάμοιο ἄνακτος
ἄνακτος: Il. 2:566: Μηκιστέος υἱὸς Ταλαϊονίδαο ἄνακτος·
ἄνακτος: Il. 2:624: υἱὸς Ἀγασθένεος Αὐγηϊάδαο ἄνακτος.
ἄνακτος: Il. 2:672: Νιρεὺς Ἀγλαΐης υἱὸς Χαρόποιό τ’ ἄνακτος
ἄνακτος: Il. 2:679: Θεσσαλοῦ υἷε δύω Ἡρακλεΐδαο ἄνακτος·
ἄνακτος: Il. 2:693: υἱέας Εὐηνοῖο Σεληπιάδαο ἄνακτος·
ἄνακτος: Il. 2:725: Ἀργεῖοι παρὰ νηυσὶ Φιλοκτήταο ἄνακτος.
ἄνακτος: Il. 4:18: ἤτοι μὲν οἰκέοιτο πόλις Πριάμοιο ἄνακτος,
ἄνακτος: Il. 4:290: τώ κε τάχ’ ἠμύσειε πόλις Πριάμοιο ἄνακτος
ἄνακτος: Il. 4:420: δεινὸν δ’ ἔβραχε χαλκὸς ἐπὶ στήθεσσιν ἄνακτος
ἄνακτος: Il. 6:451: οὔτ’ αὐτῆς Ἑκάβης οὔτε Πριάμοιο ἄνακτος
ἄνακτος: Il. 7:8: Ἔνθ’ ἑλέτην ὃ μὲν υἱὸν Ἀρηϊθόοιο ἄνακτος
ἄνακτος: Il. 7:137: τεύχε’ ἔχων ὤμοισιν Ἀρηϊθόοιο ἄνακτος
ἄνακτος: Il. 7:296: αὐτὰρ ἐγὼ κατὰ ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἄνακτος
ἄνακτος: Il. 9:555: τῶν τότε· καί ῥα ἄνακτος ἐναντίον εἵλετο τόξον
ἄνακτος: Il. 11:322: ἀντίθεον θεράποντα Μολίονα τοῖο ἄνακτος.
ἄνακτος: Il. 12:11: καὶ Πριάμοιο ἄνακτος ἀπόρθητος πόλις ἔπλεν,
ἄνακτος: Il. 12:413: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δὲ ἄνακτος ὑποδείσαντες ὁμοκλὴν
ἄνακτος: Il. 13:758: αὐτὰρ ὃ Δηΐφοβόν τε βίην θ’ Ἑλένοιο ἄνακτος
ἄνακτος: Il. 13:770: ποῦ τοι Δηΐφοβός τε βίη θ’ Ἑλένοιο ἄνακτος
ἄνακτος: Il. 13:781: οἴω Δηΐφοβός τε βίη θ’ Ἑλένοιο ἄνακτος
ἄνακτος: Il. 14:488: Πηνελέωο ἄνακτος· ὃ δ’ οὔτασεν Ἰλιονῆα
ἄνακτος: Il. 15:214: Ἥρης Ἑρμείω τε καὶ Ἡφαίστοιο ἄνακτος
ἄνακτος: Il. 15:639: Κοπρῆος φίλον υἱόν, ὃς Εὐρυσθῆος ἄνακτος
ἄνακτος: Il. 16:464: ὅς ῥ’ ἠῢς θεράπων Σαρπηδόνος ἦεν ἄνακτος,
ἄνακτος: Il. 17:160: εἰ δ’ οὗτος προτὶ ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἄνακτος
ἄνακτος: Il. 18:137: τεύχεα καλὰ φέρουσα παρ’ Ἡφαίστοιο ἄνακτος.
ἄνακτος: Il. 18:421: αἳ μὲν ὕπαιθα ἄνακτος ἐποίπνυον· αὐτὰρ ὃ ἔῤῥων
ἄνακτος: Il. 20:67: ἤτοι μὲν γὰρ ἔναντα Ποσειδάωνος ἄνακτος
ἄνακτος: Il. 21:309: σχῶμεν, ἐπεὶ τάχα ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἄνακτος
ἄνακτος: Il. 23:302: Νέστορος ἀγλαὸς υἱὸς ὑπερθύμοιο ἄνακτος
ἄνακτος: Il. 23:417: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δὲ ἄνακτος ὑποδείσαντες ὁμοκλὴν
ἄνακτος: Il. 23:446: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δὲ ἄνακτος ὑποδείσαντες ὁμοκλὴν
ἄνακτος: Il. 23:678: Μηκιστῆος υἱὸς Ταλαϊονίδαο ἄνακτος,
ἄνακτος: Il. 23:859: Ὣς ἔφατ’, ὦρτο δ’ ἔπειτα βίη Τεύκροιο ἄνακτος,
ἄνακτος: Il. 24:734: ἀθλεύων πρὸ ἄνακτος ἀμειλίχου, ἤ τις Ἀχαιῶν
ἄνακτος: Od. 3:107: ἠδ’ ὅσα καὶ περὶ ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἄνακτος
ἄνακτος: Od. 3:388: ἀλλ’ ὅτε δώμαθ’ ἵκοντο ἀγακλυτὰ τοῖο ἄνακτος,
ἄνακτος: Od. 8:270: Ἡφαίστοιο ἄνακτος. ἄφαρ δέ οἱ ἄγγελος ἦλθεν
ἄνακτος: Od. 9:452: ἑσπέριος, νῦν αὖτε πανύστατος. ἦ σύ γ’ ἄνακτος
ἄνακτος: Od. 11:151: Τειρεσίαο ἄνακτος, ἐπεὶ κατὰ θέσφατ’ ἔλεξεν·
ἄνακτος: Od. 12:176: Ἠελίου τ’ αὐγὴ Ὑπεριονίδαο ἄνακτος·
ἄνακτος: Od. 14:8: αὐτὸς δείμαθ’ ὕεσσιν ἀποιχομένοιο ἄνακτος,
ἄνακτος: Od. 14:40: ἀντιθέου γὰρ ἄνακτος ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων
ἄνακτος: Od. 14:170: ἄχνυται, ὁππότε τις μνήσῃ κεδνοῖο ἄνακτος.
ἄνακτος: Od. 14:326: τόσσα οἱ ἐν μεγάροις κειμήλια κεῖτο ἄνακτος.
ἄνακτος: Od. 14:366: νόστον ἐμοῖο ἄνακτος, ὅ τ’ ἤχθετο πᾶσι θεοῖσι
ἄνακτος: Od. 14:376: ἠμὲν οἳ ἄχνυνται δὴν οἰχομένοιο ἄνακτος,
ἄνακτος: Od. 14:438: ἀργιόδοντος ὑός, κύδαινε δὲ θυμὸν ἄνακτος.
ἄνακτος: Od. 14:450: αὐτὸς κτήσατο οἶος ἀποιχομένοιο ἄνακτος,
ἄνακτος: Od. 16:14: κιρνὰς αἴθοπα οἶνον. ὁ δ’ ἀντίος ἦλθεν ἄνακτος,
ἄνακτος: Od. 16:395: Νίσου φαίδιμος υἱός, Ἀρητιάδαο ἄνακτος,
ἄνακτος: Od. 17:255: αὐτὰρ ὁ βῆ, μάλα δ’ ὦκα δόμους ἵκανεν ἄνακτος.
ἄνακτος: Od. 17:296: δὴ τότε κεῖτ’ ἀπόθεστος ἀποιχομένοιο ἄνακτος
ἄνακτος: Od. 17:303: ἄσσον δ’ οὐκέτ’ ἔπειτα δυνήσατο οἷο ἄνακτος
ἄνακτος: Od. 17:378: ἦ ὄνοσαι, ὅτι τοι βίοτον κατέδουσιν ἄνακτος
ἄνακτος: Od. 18:299: ἐκ δ’ ἄρα Πεισάνδροιο Πολυκτορίδαο ἄνακτος
ἄνακτος: Od. 18:313: “δμῳαὶ Ὀδυσσῆος, δὴν οἰχομένοιο ἄνακτος,
ἄνακτος: Od. 18:413: Νίσου φαίδιμος υἱός, Ἀρητιάδαο ἄνακτος.
ἄνακτος: Od. 19:295: τόσσα οἱ ἐν μεγάροις κειμήλια κεῖτο ἄνακτος.
ἄνακτος: Od. 19:358: νίψον σοῖο ἄνακτος ὁμήλικα· καί που Ὀδυσσεὺς
ἄνακτος: Od. 19:523: κτεῖνε δι’ ἀφραδίας, κοῦρον Ζήθοιο ἄνακτος·
ἄνακτος: Od. 20:216: κτήματα δάσσασθαι δὴν οἰχομένοιο ἄνακτος.
ἄνακτος: Od. 21:9: ἔσχατον· ἔνθα δέ οἱ κειμήλια κεῖτο ἄνακτος,
ἄνακτος: Od. 21:56: κλαῖε μάλα λιγέως, ἐκ δ’ ᾕρεε τόξον ἄνακτος.
ἄνακτος: Od. 21:62: κεῖτο πολὺς καὶ χαλκός, ἀέθλια τοῖο ἄνακτος.
ἄνακτος: Od. 21:83: κλαῖε δὲ βουκόλος ἄλλοθ’, ἐπεὶ ἴδε τόξον ἄνακτος.
ἄνακτος: Od. 21:395: μὴ κέρα ἶπες ἔδοιεν ἀποιχομένοιο ἄνακτος.
ἄνακτος: Od. 24:305: υἱὸς Ἀφείδαντος Πολυπημονίδαο ἄνακτος·
ἀνάκτων: Il. 2:777: ἕστασαν· ἅρματα δ’ εὖ πεπυκασμένα κεῖτο ἀνάκτων
ἀνάκτων: Il. 16:371: ἄξαντ’ ἐν πρώτῳ ῥυμῷ λίπον ἅρματ’ ἀνάκτων,
ἀνάκτων: Il. 16:507: ἱεμένους φοβέεσθαι, ἐπεὶ λίπον ἅρματ’ ἀνάκτων.
ἀνάκτων: Od. 12:290: νῆα διαῤῥαίουσι, θεῶν ἀέκητι ἀνάκτων;
ἀνάκτων: Od. 13:223: παναπάλῳ, οἷοί τε ἀνάκτων παῖδες ἔασι,
ἀνάκτων: Od. 17:189: νεικείῃ· χαλεπαὶ δέ τ’ ἀνάκτων εἰσὶν ὁμοκλαί· -
ἀνακυμβαλίαζον: Il. 16:379: πρηνέες ἐξ ὀχέων, δίφροι δ’ ἀνακυμβαλίαζον.
ἀναλκείῃσι: Il. 6:74: Ἴλιον εἰσανέβησαν ἀναλκείῃσι δαμέντες,
ἀναλκείῃσι: Il. 17:320: Ἴλιον εἰσανέβησαν ἀναλκείῃσι δαμέντες,
ἀναλκείῃσι: Il. 17:337: Ἴλιον εἰσαναβῆναι ἀναλκείῃσι δαμέντας.
ἀνάλκιδα: Il. 8:153: εἴ περ γάρ σ’ Ἕκτωρ γε κακὸν καὶ ἀνάλκιδα φήσει,
ἀνάλκιδα: Il. 9:35: φὰς ἔμεν ἀπτόλεμον καὶ ἀνάλκιδα· ταῦτα δὲ πάντα
ἀνάλκιδα: Il. 13:777: μέλλω, ἐπεὶ οὐδ’ ἐμὲ πάμπαν ἀνάλκιδα γείνατο μήτηρ·
ἀνάλκιδα: Il. 14:126: τὼ οὐκ ἄν με γένος γε κακὸν καὶ ἀνάλκιδα φάντες
ἀνάλκιδα: Il. 15:62: αὖτις ἀποστρέψῃσιν ἀνάλκιδα φύζαν ἐνόρσας,
ἀνάλκιδα: Il. 16:355: αἶψα διαρπάζουσιν ἀνάλκιδα θυμὸν ἐχούσας·
ἀνάλκιδα: Il. 16:656: Ἕκτορι δὲ πρωτίστῳ ἀνάλκιδα θυμὸν ἐνῆκεν·
ἀνάλκιδα: Il. 21:555: αἱρήσει με καὶ ὧς, καὶ ἀνάλκιδα δειροτομήσει.
ἀνάλκιδας: Il. 5:349: ἦ οὐχ ἅλις ὅττι γυναῖκας ἀνάλκιδας ἠπεροπεύεις;
ἀνάλκιδας: Il. 9:41: ἀπτολέμους τ’ ἔμεναι καὶ ἀνάλκιδας ὡς ἀγορεύεις;
ἀνάλκιδες: Il. 13:104: αὔτως ἠλάσκουσαι ἀνάλκιδες, οὐδ’ ἔπι χάρμη·
ἀνάλκιδες: Il. 15:326: ὣς ἐφόβηθεν Ἀχαιοὶ ἀνάλκιδες· ἐν γὰρ Ἀπόλλων
ἀνάλκιδες: Od. 4:334: ἤθελον εὐνηθῆναι ἀνάλκιδες αὐτοὶ ἐόντες.
ἀνάλκιδες: Od. 17:125: ἤθελον εὐνηθῆναι, ἀνάλκιδες αὐτοὶ ἐόντες.
ἀνάλκιδος: Il. 11:390: κωφὸν γὰρ βέλος ἀνδρὸς ἀνάλκιδος οὐτιδανοῖο.
ἀνάλκιδος: Od. 3:310: μητρός τε στυγερῆς καὶ ἀνάλκιδος Αἰγίσθοιο·
ἀνάλκιδος: Od. 9:475: “Κύκλωψ, οὐκ ἄρ’ ἔμελλες ἀνάλκιδος ἀνδρὸς ἑταίρους
ἄναλκιν: Od. 3:375: “ὦ φίλος, οὔ σε ἔολπα κακὸν καὶ ἄναλκιν ἔσεσθαι,
ἄναλκις: Il. 2:201: οἳ σέο φέρτεροί εἰσι, σὺ δ’ ἀπτόλεμος καὶ ἄναλκις
ἄναλκις: Il. 5:331: γιγνώσκων ὅ τ’ ἄναλκις ἔην θεός, οὐδὲ θεάων
ἄναλτον: Od. 17:228: βούλεται αἰτίζων βόσκειν ἣν γαστέρ’ ἄναλτον.
ἄναλτον: Od. 18:114: ὃς τοῦτον τὸν ἄναλτον ἀλητεύειν ἀπέπαυσας
ἄναλτον: Od. 18:364: βούλεαι, ὄφρ’ ἂν ἔχῃς βόσκειν σὴν γαστέρ’ ἄναλτον.”
ἀναμαιμάει: Il. 20:490: Ὡς δ’ ἀναμαιμάει βαθέ’ ἄγκεα θεσπιδαὲς πῦρ
ἀναμάξεις: Od. 19:92: ἕρδουσα μέγα ἔργον, ὃ σῇ κεφαλῇ ἀναμάξεις.
ἀναμετρήσαιμι: Od. 12:428: ὄφρ’ ἔτι τὴν ὀλοὴν ἀναμετρήσαιμι Χάρυβδιν.
ἀναμορμύρεσκε: Od. 12:238: πᾶσ’ ἀναμορμύρεσκε κυκωμένη· ὑψόσε δ’ ἄχνη
ἄναντα: Il. 23:116: πολλὰ δ’ ἄναντα κάταντα πάραντά τε δόχμιά τ’ ἦλθον·
ἄναξ: Il. 1:7: Ἀτρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλεύς.
ἄναξ: Il. 1:172: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
ἄναξ: Il. 1:442: “ Ὤ Χρύση, πρό μ’ ἔπεμψεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
ἄναξ: Il. 1:506: ἔπλετ’· ἀτάρ μιν νῦν γε ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
ἄναξ: Il. 2:77: Νέστωρ, ὅς ῥα Πύλοιο ἄναξ ἦν ἠμαθόεντος,
ἄναξ: Il. 2:104: Ἑρμείας δὲ ἄναξ δῶκεν Πέλοπι πληξίππῳ,
ἄναξ: Il. 2:284: Ἀτρεΐδη νῦν δή σε ἄναξ ἐθέλουσιν Ἀχαιοὶ
ἄναξ: Il. 2:360: ἀλλὰ ἄναξ αὐτός τ’ εὖ μήδεο πείθεό τ’ ἄλλῳ·
ἄναξ: Il. 2:402: αὐτὰρ ὃ βοῦν ἱέρευσε ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
ἄναξ: Il. 2:434: Ἀτρεΐδη κύδιστε ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον,
ἄναξ: Il. 2:441: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων.
ἄναξ: Il. 2:612: αὐτὸς γάρ σφιν δῶκεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
ἄναξ: Il. 3:81: αὐτὰρ ὃ μακρὸν ἄϋσεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
ἄναξ: Il. 3:267: ὄρνυτο δ’ αὐτίκ’ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων,
ἄναξ: Il. 3:455: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
ἄναξ: Il. 4:148: Ῥίγησεν δ’ ἄρ’ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
ἄναξ: Il. 4:255: τοὺς δὲ ἰδὼν γήθησεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων,
ἄναξ: Il. 4:336: τοὺς δὲ ἰδὼν νείκεσσεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων,
ἄναξ: Il. 5:38: ἡγεμόνων· πρῶτος δὲ ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
ἄναξ: Il. 5:105: ὦρσεν ἄναξ Διὸς υἱὸς ἀπορνύμενον Λυκίηθεν.
ἄναξ: Il. 5:268: τῆς γενεῆς ἔκλεψεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγχίσης
ἄναξ: Il. 5:311: Καί νύ κεν ἔνθ’ ἀπόλοιτο ἄναξ ἀνδρῶν Αἰνείας,
ἄναξ: Il. 6:33: Νεστορίδης, Ἔλατον δὲ ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
ἄναξ: Il. 6:173: προφρονέως μιν τῖεν ἄναξ Λυκίης εὐρείης·
ἄναξ: Il. 7:23: τὴν πρότερος προσέειπεν ἄναξ Διὸς υἱὸς Ἀπόλλων·
ἄναξ: Il. 7:37: Τὴν δ’ αὖτε προσέειπεν ἄναξ Διὸς υἱὸς Ἀπόλλων·
ἄναξ: Il. 7:162: ὦρτο πολὺ πρῶτος μὲν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων,
ἄναξ: Il. 7:314: τοῖσι δὲ βοῦν ἱέρευσεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
ἄναξ: Il. 8:278: τὸν δὲ ἰδὼν γήθησεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
ἄναξ: Il. 9:33: ἣ θέμις ἐστὶν ἄναξ ἀγορῇ· σὺ δὲ μή τι χολωθῇς.
ἄναξ: Il. 9:96: Ἀτρεΐδη κύδιστε ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον
ἄναξ: Il. 9:98: λαῶν ἐσσι ἄναξ καί τοι Ζεὺς ἐγγυάλιξε
ἄναξ: Il. 9:114: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
ἄναξ: Il. 9:163: Ἀτρεΐδη κύδιστε ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον
ἄναξ: Il. 9:276: ἣ θέμις ἐστὶν ἄναξ ἤτ’ ἀνδρῶν ἤτε γυναικῶν.
ἄναξ: Il. 9:668: πρῶτος δ’ ἐξερέεινεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
ἄναξ: Il. 9:673: Ἀτρεΐδη κύδιστε ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον
ἄναξ: Il. 9:693: Ἀτρεΐδη κύδιστε ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον
ἄναξ: Il. 10:64: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων,
ἄναξ: Il. 10:86: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
ἄναξ: Il. 10:103: Ἀτρεΐδη κύδιστε ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον
ἄναξ: Il. 10:119: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
ἄναξ: Il. 10:233: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
ἄναξ: Il. 11:99: καὶ τοὺς μὲν λίπεν αὖθι ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
ἄναξ: Il. 11:254: ῥίγησέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
ἄναξ: Il. 11:700: θεύσεσθαι· τοὺς δ’ αὖθι ἄναξ ἀνδρῶν Αὐγείας
ἄναξ: Il. 14:64: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
ἄναξ: Il. 14:103: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
ἄναξ: Il. 14:134: βὰν δ’ ἴμεν, ἦρχε δ’ ἄρά σφιν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων.
ἄναξ: Il. 14:233: Ὕπνε ἄναξ πάντων τε θεῶν πάντων τ’ ἀνθρώπων,
ἄναξ: Il. 15:253: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἑκάεργος Ἀπόλλων·
ἄναξ: Il. 15:453: κείν’ ὄχεα κροτέοντες. ἄναξ δ’ ἐνόησε τάχιστα
ἄναξ: Il. 15:532: ξεῖνος γάρ οἱ ἔδωκεν ἄναξ ἀνδρῶν Εὐφήτης
ἄναξ: Il. 16:514: κλῦθι ἄναξ ὅς που Λυκίης ἐν πίονι δήμῳ
ἄναξ: Il. 16:523: ἀλλὰ σύ πέρ μοι ἄναξ τόδε καρτερὸν ἕλκος ἄκεσσαι,
ἄναξ: Il. 16:804: λῦσε δέ οἱ θώρηκα ἄναξ Διὸς υἱὸς Ἀπόλλων.
ἄναξ: Il. 18:111: ὡς ἐμὲ νῦν ἐχόλωσεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων.
ἄναξ: Il. 19:51: αὐτὰρ ὃ δεύτατος ἦλθεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
ἄναξ: Il. 19:76: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
ἄναξ: Il. 19:146: Ἀτρεΐδη κύδιστε ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον
ἄναξ: Il. 19:172: ὅπλεσθαι· τὰ δὲ δῶρα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
ἄναξ: Il. 19:177: ἣ θέμις ἐστὶν ἄναξ ἤ τ’ ἀνδρῶν ἤ τε γυναικῶν·
ἄναξ: Il. 19:184: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
ἄναξ: Il. 19:199: Ἀτρεΐδη κύδιστε ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον
ἄναξ: Il. 20:61: ἔδεισεν δ’ ὑπένερθεν ἄναξ ἐνέρων Ἀϊδωνεύς,
ἄναξ: Il. 20:103: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπεν ἄναξ Διὸς υἱὸς Ἀπόλλων·
ἄναξ: Il. 21:461: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἑκάεργος Ἀπόλλων·
ἄναξ: Il. 23:49: ἠῶθεν δ’ ὄτρυνον ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον
ἄναξ: Il. 23:161: Αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ’ ἄκουσεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων,
ἄναξ: Il. 23:288: ὦρτο πολὺ πρῶτος μὲν ἄναξ ἀνδρῶν Εὔμηλος
ἄναξ: Il. 23:588: σεῖο ἄναξ Μενέλαε, σὺ δὲ πρότερος καὶ ἀρείων.
ἄναξ: Il. 23:895: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
ἄναξ: Od. 1:397: αὐτὰρ ἐγὼν οἴκοιο ἄναξ ἔσομ’ ἡμετέροιο
ἄναξ: Od. 4:87: ἔνθα μὲν οὔτε ἄναξ ἐπιδευὴς οὔτε τι ποιμὴν
ἄναξ: Od. 5:445: “κλῦθι, ἄναξ, ὅτις ἐσσί· πολύλλιστον δέ σ’ ἱκάνω
ἄναξ: Od. 5:450: ἀλλ’ ἐλέαιρε, ἄναξ· ἱκέτης δέ τοι εὔχομαι εἶναι.”
ἄναξ: Od. 8:77: ἐκπάγλοισ’ ἐπέεσσιν, ἄναξ δ’ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
ἄναξ: Od. 8:323: Ἑρμείας, ἦλθεν δὲ ἄναξ ἑκάεργος Ἀπόλλων.
ἄναξ: Od. 8:334: Ἑρμῆν δὲ προσέειπεν ἄναξ Διὸς υἱὸς Ἀπόλλων·
ἄναξ: Od. 8:339: “αἲ γὰρ τοῦτο γένοιτο, ἄναξ ἑκατηβόλ’ Ἄπολλον.
ἄναξ: Od. 9:440: οὔθατα γὰρ σφαραγεῦντο. ἄναξ δ’ ὀδύνῃσι κακῇσι
ἄναξ: Od. 11:71: ἔνθα σ’ ἔπειτα, ἄναξ, κέλομαι μνήσασθαι ἐμεῖο.
ἄναξ: Od. 11:144: εἰπέ, ἄναξ, πῶς κέν με ἀναγνοίη τὸν ἐόντα;”
ἄναξ: Od. 11:397: “Ἀτρεΐδη κύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον,
ἄναξ: Od. 11:561: ἀλλ’ ἄγε δεῦρο, ἄναξ, ἵν’ ἔπος καὶ μῦθον ἀκούσῃς
ἄναξ: Od. 14:63: οἷά τε ᾧ οἰκῆϊ ἄναξ εὔθυμος ἔδωκεν,
ἄναξ: Od. 14:67: τῶ κέ με πόλλ’ ὤνησεν ἄναξ, εἰ αὐτόθ’ ἐγήρα·
ἄναξ: Od. 14:395: εἰ μέν κεν νοστήσῃ ἄναξ τεὸς ἐς τόδε δῶμα,
ἄναξ: Od. 14:398: εἰ δέ κε μὴ ἔλθῃσιν ἄναξ τεὸς ὡς ἀγορεύω,
ἄναξ: Od. 17:186: σήμερον, ὡς ἐπέτελλεν ἄναξ ἐμός· - ἦ σ’ ἂν ἐγώ γε
ἄναξ: Od. 17:318: νῦν δ’ ἔχεται κακότητι, ἄναξ δέ οἱ ἄλλοθι πάτρης
ἄναξ: Od. 24:121: “Ἀτρεΐδη κύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον,
ἄναξ: Od. 24:251: οὐ μὲν ἀεργίης γε ἄναξ ἕνεκ’ οὔ σε κομίζει,
ἀνάξασθαι: Od. 3:245: τρὶς γὰρ δή μίν φασιν ἀνάξασθαι γένε’ ἀνδρῶν,
ἀνάξει: Il. 19:104: ἐκφανεῖ, ὃς πάντεσσι περικτιόνεσσιν ἀνάξει,
ἀνάξει: Il. 19:122: ἤδη ἀνὴρ γέγον’ ἐσθλὸς ὃς Ἀργείοισιν ἀνάξει
ἀνάξει: Il. 20:307: νῦν δὲ δὴ Αἰνείαο βίη Τρώεσσιν ἀνάξει
ἀνάξειν: Il. 19:109: ἦ μὲν τὸν πάντεσσι περικτιόνεσσιν ἀνάξειν
ἀνάξειν: Il. 20:180: ἐλπόμενον Τρώεσσιν ἀνάξειν ἱπποδάμοισι
ἀνάξομεν: Od. 18:115: ἐν δήμῳ· τάχα γάρ μιν ἀνάξομεν ἤπειρόνδε
ἀναοίγεσκον: Il. 24:455: τρεῖς δ’ ἀναοίγεσκον μεγάλην κληῗδα θυράων
ἀναπάλλεται: Il. 23:692: ὡς δ’ ὅθ’ ὑπὸ φρικὸς Βορέω ἀναπάλλεται ἰχθὺς
ἀναπεπταμένας: Il. 12:122: ἀλλ’ ἀναπεπταμένας ἔχον ἀνέρες, εἴ τιν’ ἑταίρων
ἀναπλεύσεσθαι: Il. 11:22: ἐς Τροίην νήεσσιν ἀναπλεύσεσθαι ἔμελλον·
ἀναπλῆσαι: Od. 5:207: κήδε’ ἀναπλῆσαι, πρὶν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι,
ἀναπλήσαντες: Il. 8:34: οἵ κεν δὴ κακὸν οἶτον ἀναπλήσαντες ὄλωνται.
ἀναπλήσαντες: Il. 8:354: οἵ κεν δὴ κακὸν οἶτον ἀναπλήσαντες ὄλωνται
ἀναπλήσαντες: Il. 8:465: οἵ κεν δὴ κακὸν οἶτον ἀναπλήσαντες ὄλωνται.
ἀναπλήσαντες: Il. 11:263: πότμον ἀναπλήσαντες ἔδυν δόμον Ἄϊδος εἴσω.
ἀναπλήσας: Il. 15:132: ἦ ἐθέλεις αὐτὸς μὲν ἀναπλήσας κακὰ πολλὰ
ἀναπλήσειν: Od. 5:302: ἄλγε’ ἀναπλήσειν· τὰ δὲ δὴ νῦν πάντα τελεῖται.
ἀναπλήσῃς: Il. 4:170: αἴ κε θάνῃς καὶ πότμον ἀναπλήσῃς βιότοιο.
ἀναπνεύσειε: Il. 19:227: πίπτουσιν· πότε κέν τις ἀναπνεύσειε πόνοιο;
ἀνάπνευσις: Il. 11:800: τειρόμενοι· ὀλίγη δέ τ’ ἀνάπνευσις πολέμοιο.
ἀνάπνευσις: Il. 16:43: τειρόμενοι· ὀλίγη δέ τ’ ἀνάπνευσις πολέμοιο.
ἀνάπνευσις: Il. 18:201: τειρόμενοι· ὀλίγη δέ τ’ ἀνάπνευσις πολέμοιο.
ἀναπνεύσωσι: Il. 11:799: Τρῶες, ἀναπνεύσωσι δ’ ἀρήϊοι υἷες Ἀχαιῶν
ἀναπνεύσωσι: Il. 15:235: ὥς κε καὶ αὖτις Ἀχαιοὶ ἀναπνεύσωσι πόνοιο.
ἀναπνεύσωσι: Il. 16:42: Τρῶες, ἀναπνεύσωσι δ’ Ἀρήϊοι υἷες Ἀχαιῶν
ἀναπνεύσωσι: Il. 18:200: Τρῶες, ἀναπνεύσωσι δ’ ἀρήϊοι υἷες Ἀχαιῶν
ἀναπνεύσωσιν: Il. 21:534: αὐτὰρ ἐπεί κ’ ἐς τεῖχος ἀναπνεύσωσιν ἀλέντες,
ἀνάποινον: Il. 1:99: ἀπριάτην ἀνάποινον, ἄγειν θ’ ἱερὴν ἑκατόμβην
ἀναπρήσας: Il. 9:433: δάκρυ’ ἀναπρήσας· περὶ γὰρ δίε νηυσὶν Ἀχαιῶν·
ἀναπρήσας: Od. 2:81: δάκρυ’ ἀναπρήσας· οἶκτος δ’ ἕλε λαὸν ἅπαντα.
ἀνάπυστα: Od. 11:274: γῆμεν· ἄφαρ δ’ ἀνάπυστα θεοὶ θέσαν ἀνθρώποισιν.
ἀναρπάξας: Il. 16:437: θείω ἀναρπάξας Λυκίης ἐν πίονι δήμῳ,
ἀναρπάξασα: Od. 4:515: ἵξεσθαι, τότε δή μιν ἀναρπάξασα θύελλα
ἀναρπάξασα: Od. 5:419: δείδω μή μ’ ἐξαῦτις ἀναρπάξασα θύελλα
ἀναρπάξασα: Od. 20:63: αὐτίκα νῦν, ἢ ἔπειτά μ’ ἀναρπάξασα θύελλα
ἀναρπάξασα: Od. 23:316: ἤην, ἀλλά μιν αὖτις ἀναρπάξασα θύελλα
ἀναρπάξασαι: Od. 8:409: δεινόν, ἄφαρ τὸ φέροιεν ἀναρπάξασαι ἄελλαι.
ἀναῤῥήξαντε: Il. 18:582: τὼ μὲν ἀναῤῥήξαντε βοὸς μεγάλοιο βοείην
ἀναῤῥήξας: Il. 7:461: τεῖχος ἀναῤῥήξας τὸ μὲν εἰς ἅλα πᾶν καταχεῦαι,
ἀναῤῥήξειε: Il. 20:63: γαῖαν ἀναῤῥήξειε Ποσειδάων ἐνοσίχθων,
ἀναῤῥίπτειν: Od. 7:328: νῆες ἐμαὶ καὶ κοῦροι ἀναῤῥίπτειν ἅλα πηδῷ.”
ἀναῤῥυβδεῖ: Od. 12:104: τῷ δ’ ὑπὸ δῖα Χάρυβδις ἀναῤῥυβδεῖ μέλαν ὕδωρ.
ἀνάρσιοι: Il. 24:365: οἵ τοι δυσμενέες καὶ ἀνάρσιοι ἐγγὺς ἔασι;
ἀνάρσιοι: Od. 10:459: ἠδ’ ὅσ’ ἀνάρσιοι ἄνδρες ἐδηλήσαντ’ ἐπὶ χέρσου.
ἀνάρσιοι: Od. 11:401: ἦέ σ’ ἀνάρσιοι ἄνδρες ἐδηλήσαντ’ ἐπὶ χέρσου
ἀνάρσιοι: Od. 11:408: οὔτε μ’ ἀνάρσιοι ἄνδρες ἐδηλήσαντ’ ἐπὶ χέρσου,
ἀνάρσιοι: Od. 14:85: καὶ μὲν δυσμενέες καὶ ἀνάρσιοι, οἵ τ’ ἐπὶ γαίης
ἀνάρσιοι: Od. 24:111: ἦ που ἀνάρσιοι ἄνδρες ἐδηλήσαντ’ ἐπὶ χέρσου
ἀναρυβδεῖ: Od. 12:105: τρὶς μὲν γάρ τ’ ἀνίησιν ἐπ’ ἤματι, τρὶς δ’ ἀναρυβδεῖ,
ἄναρχοι: Il. 2:703: οὐδὲ μὲν οὐδ’ οἳ ἄναρχοι ἔσαν, πόθεόν γε μὲν ἀρχόν·
ἄναρχοι: Il. 2:726: οὐδὲ μὲν οὐδ’ οἳ ἄναρχοι ἔσαν, πόθεόν γε μὲν ἀρχόν·
ἄνασσ’: Od. 3:380: ἀλλά, ἄνασσ’, ἵληθι, δίδωθι δέ μοι κλέος ἐσθλόν,
ἄνασσ’: Od. 6:175: ἀλλά, ἄνασσ’, ἐλέαιρε· σὲ γὰρ κακὰ πολλὰ μογήσας
ἄνασσα: Od. 6:149: “γουνοῦμαί σε, ἄνασσα· θεός νύ τις ἦ βροτός ἐσσι;
ἄνασσε: Il. 1:180: Μυρμιδόνεσσιν ἄνασσε, σέθεν δ’ ἐγὼ οὐκ ἀλεγίζω,
ἄνασσε: Il. 13:218: Αἰτωλοῖσιν ἄνασσε, θεὸς δ’ ὣς τίετο δήμῳ·
ἄνασσε: Il. 24:536: ὄλβῳ τε πλούτῳ τε, ἄνασσε δὲ Μυρμιδόνεσσι,
ἄνασσε: Od. 2:234: λαῶν, οἷσιν ἄνασσε, πατὴρ δ’ ὣς ἤπιος ἦεν.
ἄνασσε: Od. 5:12: λαῶν, οἷσιν ἄνασσε, πατὴρ δ’ ὣς ἤπιος ἦεν.
ἄνασσε: Od. 7:11: Φαιήκεσσιν ἄνασσε, θεοῦ δ’ ὣς δῆμος ἄκουεν·
ἄνασσε: Od. 7:62: Ναυσίθοον μεγάθυμον, ὃς ἐν Φαίηξιν ἄνασσε·
ἀνάσσει: Il. 1:281: ἀλλ’ ὅ γε φέρτερός ἐστιν ἐπεὶ πλεόνεσσιν ἀνάσσει.
ἀνάσσει: Il. 2:669: ἐκ Διός, ὅς τε θεοῖσι καὶ ἀνθρώποισιν ἀνάσσει,
ἀνάσσει: Il. 12:242: ὃς πᾶσι θνητοῖσι καὶ ἀθανάτοισιν ἀνάσσει.
ἀνάσσει: Il. 21:86: Ἄλτεω, ὃς Λελέγεσσι φιλοπτολέμοισιν ἀνάσσει
ἀνάσσει: Il. 23:471: Αἰτωλὸς γενεήν, μετὰ δ’ Ἀργείοισιν ἀνάσσει
ἀνάσσει: Od. 1:419: υἱός, ἀτὰρ Ταφίοισι φιληρέτμοισιν ἀνάσσει.”
ἀνάσσει: Od. 7:23: Ἀλκινόου, ὃς τοῖσδε μετ’ ἀνθρώποισιν ἀνάσσει;
ἀνάσσει: Od. 9:552: Ζηνὶ κελαινεφέϊ Κρονίδῃ, ὃς πᾶσιν ἀνάσσει,
ἀνάσσει: Od. 13:25: Ζηνὶ κελαινεφέϊ Κρονίδῃ, ὃς πᾶσιν ἀνάσσει.
ἀνάσσειν: Il. 1:288: πάντων μὲν κρατέειν ἐθέλει, πάντεσσι δ’ ἀνάσσειν,
ἀνάσσειν: Il. 2:108: πολλῇσιν νήσοισι καὶ Ἄργεϊ παντὶ ἀνάσσειν.
ἀνάσσειν: Il. 6:478: ὧδε βίην τ’ ἀγαθόν, καὶ Ἰλίου ἶφι ἀνάσσειν·
ἀνάσσειν: Od. 11:491: ἢ πᾶσιν νεκύεσσι καταφθιμένοισιν ἀνάσσειν.
ἀνάσσεις: Il. 1:38: Κίλλάν τε ζαθέην Τενέδοιό τε ἶφι ἀνάσσεις,
ἀνάσσεις: Il. 1:231: δημοβόρος βασιλεὺς ἐπεὶ οὐτιδανοῖσιν ἀνάσσεις·
ἀνάσσεις: Il. 1:452: Κίλλάν τε ζαθέην Τενέδοιό τε ἶφι ἀνάσσεις·
ἀνάσσεις: Il. 4:61: κέκλημαι, σὺ δὲ πᾶσι μετ’ ἀθανάτοισιν ἀνάσσεις.
ἀνάσσεις: Il. 9:73: πᾶσά τοί ἐσθ’ ὑποδεξίη, πολέεσσι δ’ ἀνάσσεις.
ἀνάσσεις: Il. 14:94: τοσσοῖδ’ ὅσσοισιν σὺ μετ’ Ἀργείοισιν ἀνάσσεις·
ἀνάσσεις: Il. 18:366: κέκλημαι, σὺ δὲ πᾶσι μετ’ ἀθανάτοισιν ἀνάσσεις,
ἀνάσσεις: Il. 24:202: ἔκλε’ ἐπ’ ἀνθρώπους ξείνους ἠδ’ οἷσιν ἀνάσσεις;
ἀνάσσεις: Od. 4:602: ἐνθάδε λείψω ἄγαλμα· σὺ γὰρ πεδίοιο ἀνάσσεις
ἀνάσσεις: Od. 20:112: “Ζεῦ πάτερ, ὅς τε θεοῖσι καὶ ἀνθρώποισιν ἀνάσσεις,
ἀνασσέμεν: Il. 2:643: τῷ δ’ ἐπὶ πάντ’ ἐτέταλτο ἀνασσέμεν Αἰτωλοῖσι·
ἀνασσέμεν: Il. 14:85: σημαίνειν, μὴ δ’ ἄμμιν ἀνασσέμεν, οἷσιν ἄρα Ζεὺς
ἀνασσέμεν: Il. 19:124: σὸν γένος· οὔ οἱ ἀεικὲς ἀνασσέμεν Ἀργείοισιν.
ἄνασσεν: Il. 1:252: ἐν Πύλῳ ἠγαθέῃ, μετὰ δὲ τριτάτοισιν ἄνασσεν·
ἄνασσεν: Od. 4:9: Μυρμιδόνων προτὶ ἄστυ περικλυτόν, οἷσιν ἄνασσεν.
ἄνασσεν: Od. 11:284: ὅς ποτ’ ἐν Ὀρχομενῷ Μινυηΐῳ ἶφι ἄνασσεν·
ἄνασσεν: Od. 17:443: Δμήτορι Ἰασίδῃ, ὃς Κύπρου ἶφι ἄνασσεν.
ἄνασσες: Od. 24:26: οὕνεκα πολλοῖσίν τε καὶ ἰφθίμοισιν ἄνασσες
ἄνασσες: Od. 24:30: ὡς ὄφελες τιμῆς ἀπονήμενος, ἧς περ ἄνασσες,
ἀνάσσης: Il. 14:325: οὐδ’ ὅτε Δήμητρος καλλιπλοκάμοιο ἀνάσσης,
ἀνάσσοι: Od. 1:117: τιμὴν δ’ αὐτὸς ἔχοι καὶ κτήμασιν οἷσιν ἀνάσσοι.
ἀνάσσοι: Od. 10:110: ὅς τις τῶνδ’ εἴη βασιλεὺς καὶ οἷσιν ἀνάσσοι.
ἀνάσσοις: Od. 1:402: κτήματα δ’ αὐτὸς ἔχοις καὶ δώμασι σοῖσιν ἀνάσσοις.
ἀνάσσοντ’: Od. 15:240: ναιέμεναι πολλοῖσιν ἀνάσσοντ’ Ἀργείοισιν.
ἀνάσσονται: Od. 4:177: αἳ περιναιετάουσιν, ἀνάσσονται δ’ ἐμοὶ αὐτῷ.
ἀνάσσω: Od. 1:181: υἱός, ἀτὰρ Ταφίοισι φιληρέτμοισιν ἀνάσσω.
ἀνάσσω: Od. 4:93: ὣς οὔ τοι χαίρων τοῖσδε κτεάτεσσιν ἀνάσσω· -
ἀνάσσω: Od. 11:349: ζωὸς Φαιήκεσσι φιληρέτμοισιν ἀνάσσω·
ἀνάσσων: Il. 6:397: Θήβῃ Ὑποπλακίῃ Κιλίκεσσ’ ἄνδρεσσιν ἀνάσσων·
ἀνάσσων: Il. 9:480: ναῖον δ’ ἐσχατιὴν Φθίης Δολόπεσσιν ἀνάσσων.
ἀνάσσων: Il. 15:188: Ζεὺς καὶ ἐγώ, τρίτατος δ’ Ἀΐδης ἐνέροισιν ἀνάσσων.
ἀνάσσων: Il. 17:308: οἰκία ναιετάασκε πολέσσ’ ἄνδρεσσιν ἀνάσσων,
ἀνάσσων: Il. 21:188: τίκτέ μ’ ἀνὴρ πολλοῖσιν ἀνάσσων Μυρμιδόνεσσι
ἀνάσσων: Od. 19:110: ἀνδράσιν ἐν πολλοῖσι καὶ ἰφθίμοισιν ἀνάσσων
ἀνάσσων: Od. 24:378: ἀκτὴν ἠπείροιο, Κεφαλλήνεσσιν ἀνάσσων,
ἀνασταδόν: Il. 9:667: δειδέχατ’ ἄλλοθεν ἄλλος ἀνασταδόν, ἔκ τ’ ἐρέοντο·
ἀνασταδόν: Il. 23:469: ἀλλὰ ἴδεσθε καὶ ὔμμες ἀνασταδόν· οὐ γὰρ ἔγωγε
ἀναστάντες: Od. 4:776: ἀλλ’ ἄγε σιγῇ τοῖον ἀναστάντες τελέωμεν
ἀναστὰς: Il. 1:387: Ἀτρεΐωνα δ’ ἔπειτα χόλος λάβεν, αἶψα δ’ ἀναστὰς
ἀναστάς: Il. 19:77: αὐτόθεν ἐξ ἕδρης, οὐδ’ ἐν μέσσοισιν ἀναστάς·
ἀναστὰς: Il. 19:175: ὀμνυέτω δέ τοι ὅρκον ἐν Ἀργείοσιν ἀναστὰς
ἀναστάς: Il. 23:542: Πηλεΐδην Ἀχιλῆα δίκῃ ἠμείψατ’ ἀναστάς·
ἀναστὰς: Il. 24:11: ὕπτιος, ἄλλοτε δὲ πρηνής· τοτὲ δ’ ὀρθὸς ἀναστὰς
ἀναστάς: Od. 4:343: ἐξ ἔριδος Φιλομηλεΐδῃ ἐπάλαισεν ἀναστάς,
ἀναστάς: Od. 16:378: ἀλλ’ ἀπομηνίσει, ἐρέει δ’ ἐν πᾶσιν ἀναστάς,
ἀναστάς: Od. 17:134: ἐξ ἔριδος Φιλομηλεΐδῃ ἐπάλαισεν ἀναστάς,
ἀναστὰς: Od. 18:47: τάων ἥν κ’ ἐθέλῃσιν ἀναστὰς αὐτὸς ἑλέσθω·
ἀναστενάχουσιν: Il. 23:211: Πάτροκλος, τὸν πάντες ἀναστενάχουσιν Ἀχαιοί.
ἀναστῇ: Od. 18:334: μή τίς τοι τάχα Ἴρου ἀμείνων ἄλλος ἀναστῇ,
ἀναστήσας: Il. 10:179: βῆ δ’ ἰέναι, τοὺς δ’ ἔνθεν ἀναστήσας ἄγεν ἥρως.
ἀναστήσας: Od. 6:7: ἔνθεν ἀναστήσας ἄγε Ναυσίθοος θεοειδής,
ἀναστήσας: Od. 7:163: ἕσσον ἀναστήσας, σὺ δὲ κηρύκεσσι κέλευσον
ἀναστήσας: Od. 7:170: υἱὸν ἀναστήσας ἀγαπήνορα Λαοδάμαντα,
ἀναστήσας: Od. 14:319: χειρὸς ἀναστήσας, ὄφρ’ ἵκετο δώματα πατρός·
ἀναστήσειεν: Il. 1:191: τοὺς μὲν ἀναστήσειεν, ὃ δ’ Ἀτρεΐδην ἐναρίζοι,
ἀναστήσονται: Il. 21:56: αὖτις ἀναστήσονται ὑπὸ ζόφου ἠερόεντος,
ἀναστήσουσιν: Il. 7:116: τούτῳ δὲ πρόμον ἄλλον ἀναστήσουσιν Ἀχαιοί.
ἀναστρέφομαι: Od. 13:326: γαῖαν ἀναστρέφομαι· σὲ δὲ κερτομέουσαν ὀΐω
ἀναστρωφῶν: Od. 21:394: πάντῃ ἀναστρωφῶν, πειρώμενος ἔνθα καὶ ἔνθα,
ἀνασχεῖν: Il. 6:257: ἐλθόντ’ ἐξ ἄκρης πόλιος Διὶ χεῖρας ἀνασχεῖν.
ἀνασχέμεν: Il. 24:301: ἐσθλὸν γὰρ Διὶ χεῖρας ἀνασχέμεν αἴ κ’ ἐλεήσῃ.
ἀνάσχεο: Il. 1:586: “ Τέτλαθι, μῆτερ ἐμή, καὶ ἀνάσχεο κηδομένη περ,
ἀνάσχεο: Il. 5:382: τέτλαθι τέκνον ἐμόν, καὶ ἀνάσχεο κηδομένη περ·
ἀνάσχεο: Il. 10:321: ἀλλ’ ἄγε μοι τὸ σκῆπτρον ἀνάσχεο, καί μοι ὄμοσσον
ἀνασχέσθαι: Il. 4:511: χαλκὸν ἀνασχέσθαι ταμεσίχροα βαλλομένοισιν·
ἀνασχέσθαι: Od. 13:307: κήδε’ ἀνασχέσθαι· σὺ δὲ τετλάμεναι καὶ ἀνάγκῃ,
ἀνασχοίμην: Od. 11:375: καί κεν ἐς ἠῶ δῖαν ἀνασχοίμην, ὅτε μοι σὺ
ἀνασχόμενοι: Il. 11:593: δούρατ’ ἀνασχόμενοι· τῶν δ’ ἀντίος ἤλυθεν Αἴας.
ἀνασχόμενοι: Il. 12:138: ὑψόσ’ ἀνασχόμενοι ἔκιον μεγάλῳ ἀλαλητῷ
ἀνασχόμενοι: Il. 15:298: δούρατ’ ἀνασχόμενοι· τὸν δ’ οἴω καὶ μεμαῶτα
ἀνασχόμενοι: Il. 17:234: δούρατ’ ἀνασχόμενοι· μάλα δέ σφισιν ἔλπετο θυμὸς
ἀνασχόμενοι: Od. 18:100: χεῖρας ἀνασχόμενοι γέλῳ ἔκθανον. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
ἀνασχόμενος: Il. 3:362: πλῆξεν ἀνασχόμενος κόρυθος φάλον· ἀμφὶ δ’ ἄρ’ αὐτῷ
ἀνασχόμενος: Il. 22:34: ὑψόσ’ ἀνασχόμενος, μέγα δ’ οἰμώξας ἐγεγώνει
ἀνασχόμενος: Od. 14:425: κόψε δ’ ἀνασχόμενος σχίζῃ δρυός, ἣν λίπε κείων·
ἀνασχόμενος: Od. 19:448: ἔσσυτ’ ἀνασχόμενος δολιχὸν δόρυ χειρὶ παχείῃ,
ἀνασχομένω: Il. 23:660: πὺξ μάλ’ ἀνασχομένω πεπληγέμεν· ᾧ δέ κ’ Ἀπόλλων
ἀνασχομένω: Il. 23:686: ἄντα δ’ ἀνασχομένω χερσὶ στιβαρῇσιν ἅμ’ ἄμφω
ἀνασχομένω: Od. 18:95: δὴ τότ’ ἀνασχομένω ὁ μὲν ἤλασε δεξιὸν ὦμον
ἀνασχών: Il. 1:450: τοῖσιν δὲ Χρύσης μεγάλ’ εὔχετο χεῖρας ἀνασχών·
ἀνασχών: Il. 3:275: τοῖσιν δ’ Ἀτρεΐδης μεγάλ’ εὔχετο χεῖρας ἀνασχών·
ἀνασχὼν: Il. 5:174: ἀλλ’ ἄγε τῷδ’ ἔφες ἀνδρὶ βέλος Διὶ χεῖρας ἀνασχὼν
ἀνασχὼν: Il. 14:498: ἦεν ἐν ὀφθαλμῷ· ὃ δὲ φὴ κώδειαν ἀνασχὼν
ἀνασχὼν: Il. 18:75: ἐκ Διός, ὡς ἄρα δὴ πρίν γ’ εὔχεο χεῖρας ἀνασχὼν
ἀνασχὼν: Il. 19:254: κάπρου ἀπὸ τρίχας ἀρξάμενος Διὶ χεῖρας ἀνασχὼν
ἀνασχὼν: Od. 4:115: χλαῖναν πορφυρέην ἄντ’ ὀφθαλμοῖιν ἀνασχὼν
ἀνασχών: Od. 4:154: χλαῖναν πορφυρέην ἄντ’ ὀφθαλμοῖιν ἀνασχών.”
ἀνασχών: Od. 13:355: αὐτίκα δὲ Νύμφῃσ’ ἠρήσατο χεῖρας ἀνασχών·
ἀνασχών: Od. 17:239: νείκεσ’ ἐσάντα ἰδών, μέγα δ’ εὔξατο χεῖρας ἀνασχών·
ἀνασχών: Od. 20:97: θῆκε θύραζε φέρων, Διὶ δ’ εὔξατο χεῖρας ἀνασχών·
ἄναυδος: Od. 5:456: ἂν στόμα τε ῥῖνάς θ’· ὁ δ’ ἄρ’ ἄπνευστος καὶ ἄναυδος
ἀναύδῳ: Od. 10:378: “τίφθ’ οὕτως, Ὀδυσεῦ, κατ’ ἄρ’ ἕζεαι ἶσος ἀναύδῳ,
ἀναφαίνειν: Od. 4:159: ὧδ’ ἐλθὼν τὸ πρῶτον ἐπεσβολίας ἀναφαίνειν
ἀναφαίνεις: Il. 1:87: εὐχόμενος Δαναοῖσι θεοπροπίας ἀναφαίνεις,
ἀναφαίνεται: Il. 11:62: οἷος δ’ ἐκ νεφέων ἀναφαίνεται οὔλιος ἀστὴρ
ἀναφαίνεται: Il. 11:174: πάσας· τῇ δέ τ’ ἰῇ ἀναφαίνεται αἰπὺς ὄλεθρος·
ἀναφαίνεται: Il. 17:244: Ἕκτωρ, ἡμῖν δ’ αὖτ’ ἀναφαίνεται αἰπὺς ὄλεθρος.
ἀναφαίνων: Il. 20:411: δὴ τότε νηπιέῃσι ποδῶν ἀρετὴν ἀναφαίνων
ἀναφανδὰ: Od. 3:221: οὐ γάρ πω ἴδον ὧδε θεοὺς ἀναφανδὰ φιλεῦντας,
ἀναφανδὰ: Od. 3:222: ὡς κείνῳ ἀναφανδὰ παρίστατο Παλλὰς Ἀθήνη· -
ἀναφανδά: Od. 11:455: κρύβδην, μηδ’ ἀναφανδά, φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
ἀναφανδὸν: Il. 16:178: ὅς ῥ’ ἀναφανδὸν ὄπυιε πορὼν ἀπερείσια ἕδνα.
ἀναφῆναι: Od. 4:254: μή με πρὶν Ὀδυσῆα μετὰ Τρώεσσ’ ἀναφῆναι,
ἀναχάζομαι: Il. 5:822: τοὔνεκα νῦν αὐτός τ’ ἀναχάζομαι ἠδὲ καὶ ἄλλους
ἀναχαζομένοιο: Il. 17:47: ἂψ δ’ ἀναχαζομένοιο κατὰ στομάχοιο θέμεθλα
ἀναχαζόμενον: Il. 16:819: ἂψ ἀναχαζόμενον βεβλημένον ὀξέϊ χαλκῷ,
ἀναχασσαμένη: Il. 21:403: ἣ δ’ ἀναχασσαμένη λίθον εἵλετο χειρὶ παχείῃ
ἀναχασσάμενος: Il. 7:264: ἀλλ’ ἀναχασσάμενος λίθον εἵλετο χειρὶ παχείῃ
ἀναχασσάμενος: Il. 13:740: ἀλλ’ ἀναχασσάμενος κάλει ἐνθάδε πάντας ἀρίστους·
ἀναχασσάμενος: Od. 7:280: ἀλλ’ ἀναχασσάμενος νῆχον πάλιν, εἷος ἐπῆλθον
ἀναχασσάμενος: Od. 11:97: ὣς φάτ’, ἐγὼ δ’ ἀναχασσάμενος ξίφος ἀργυρόηλον
ἄναχθ’: Il. 9:476: ἐς Πηλῆα ἄναχθ’· ὃ δέ με πρόφρων ὑπέδεκτο,
ἄναχθ’: Od. 19:392: νίζε δ’ ἄρ’ ἄσσον ἰοῦσα ἄναχθ’ ἑόν· αὐτίκα δ’ ἔγνω
ἀναχωρείτω: Il. 4:305: μηδ’ ἀναχωρείτω· ἀλαπαδνότεροι γὰρ ἔσεσθε.
ἀναχωρείτω: Il. 11:189: τόφρ’ ἀναχωρείτω, τὸν δ’ ἄλλον λαὸν ἀνώχθω
ἀναχωρῆσαι: Il. 20:335: ἀλλ’ ἀναχωρῆσαι ὅτε κεν συμβλήσεαι αὐτῷ,
ἀναχωρήσαντα: Il. 17:30: στήῃς· ἀλλά σ’ ἔγωγ’ ἀναχωρήσαντα κελεύω
ἀναχωρήσαντα: Il. 20:196: βάλλεαι· ἀλλά σ’ ἔγωγ’ ἀναχωρήσαντα κελεύω
ἀναχωρήσας: Il. 5:107: ἀλλ’ ἀναχωρήσας πρόσθ’ ἵπποιιν καὶ ὄχεσφιν
ἀναχωρήσας: Il. 11:440: ἂψ δ’ ἀναχωρήσας Σῶκον πρὸς μῦθον ἔειπεν·
ἀναχωρήσας: Il. 13:457: ἂψ ἀναχωρήσας, ἦ πειρήσαιτο καὶ οἶος.
ἀναχωρήσας: Od. 17:453: τὸν δ’ ἀναχωρήσας προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἀναχωρήσειν: Od. 17:461: ἂψ ἀναχωρήσειν, ὅτε δὴ καὶ ὀνείδεα βάζεις.”
ἀναχωρήσουσιν: Il. 10:210: ἂψ ἀναχωρήσουσιν, ἐπεὶ δαμάσαντό γ’ Ἀχαιούς.
ἀναχωρήσουσιν: Il. 10:411: ἂψ ἀναχωρήσουσιν, ἐπεὶ δαμάσαντό γ’ Ἀχαιούς.
ἀνάψαι: Od. 2:86: ἡμέας αἰσχύνων, ἐθέλοις δέ κε μῶμον ἀνάψαι.
ἀνάψαι: Od. 9:137: οὔτ’ εὐνὰς βαλέειν οὔτε πρυμνήσι’ ἀνάψαι,
ἀναψύχειν: Od. 4:568: Ὠκεανὸς ἀνίησιν ἀναψύχειν ἀνθρώπους, -
ἀναψύχοντα: Il. 5:795: ἕλκος ἀναψύχοντα τό μιν βάλε Πάνδαρος ἰῷ.
ἁνδάνει: Od. 2:114: τῷ ὅτεῴ τε πατὴρ κέλεται καὶ ἁνδάνει αὐτῇ.
ἄνδιχα: Il. 16:412: μέσσην κὰκ κεφαλήν· ἣ δ’ ἄνδιχα πᾶσα κεάσθη
ἄνδιχα: Il. 16:578: χερμαδίῳ κεφαλήν· ἣ δ’ ἄνδιχα πᾶσα κεάσθη
ἄνδιχα: Il. 18:511: ἠὲ διαπραθέειν ἢ ἄνδιχα πάντα δάσασθαι
ἄνδιχα: Il. 20:387: μέσσην κὰκ κεφαλήν· ἣ δ’ ἄνδιχα πᾶσα κεάσθη,
ἄνδιχα: Il. 22:120: μή τι κατακρύψειν, ἀλλ’ ἄνδιχα πάντα δάσασθαι
ἄνδρ’: Il. 4:472: ἀλλήλοις ἐπόρουσαν, ἀνὴρ δ’ ἄνδρ’ ἐδνοπάλιζεν.
ἄνδρ’: Il. 5:244: ἄνδρ’ ὁρόω κρατερὼ ἐπὶ σοὶ μεμαῶτε μάχεσθαι
ἄνδρ’: Il. 10:48: ἄνδρ’ ἕνα τοσσάδε μέρμερ’ ἐπ’ ἤματι μητίσασθαι,
ἄνδρ’: Il. 19:183: ἄνδρ’ ἀπαρέσσασθαι ὅτε τις πρότερος χαλεπήνῃ.
ἄνδρ’: Il. 19:295: οὐδὲ μὲν οὐδέ μ’ ἔασκες, ὅτ’ ἄνδρ’ ἐμὸν ὠκὺς Ἀχιλλεὺς
ἄνδρ’: Il. 24:355: ἄνδρ’ ὁρόω, τάχα δ’ ἄμμε διαῤῥαίσεσθαι ὀΐω.
ἄνδρ’: Il. 24:369: ἄνδρ’ ἀπαμύνασθαι, ὅτε τις πρότερος χαλεπήνῃ.
ἄνδρ’: Il. 24:480: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἄνδρ’ ἄτη πυκινὴ λάβῃ, ὅς τ’ ἐνὶ πάτρῃ
ἄνδρ’: Od. 4:142: οὔτ’ ἄνδρ’ οὔτε γυναῖκα, σέβας μ’ ἔχει εἰσορόωσαν,
ἄνδρ’: Od. 4:551: τούτους μὲν δὴ οἶδα· σὺ δὲ τρίτον ἄνδρ’ ὀνόμαζε,
ἄνδρ’: Od. 6:161: οὔτ’ ἄνδρ’ οὔτε γυναῖκα· σέβας μ’ ἔχει εἰσορόωντα.
ἄνδρ’: Od. 9:214: ἄνδρ’ ἐπελεύσεσθαι μεγάλην ἐπιειμένον ἀλκήν,
ἄνδρ’: Od. 11:186: δαίνυται, ἃς ἐπέοικε δικασπόλον ἄνδρ’ ἀλεγύνειν·
ἄνδρ’: Od. 16:72: ἄνδρ’ ἀπαμύνασθαι, ὅτε τις πρότερος χαλεπήνῃ·
ἄνδρ’: Od. 19:265: καὶ γάρ τίς τ’ ἀλλοῖον ὀδύρεται ἄνδρ’ ὀλέσασα
ἄνδρ’: Od. 20:15: ἄνδρ’ ἀγνοιήσασ’ ὑλάει μέμονέν τε μάχεσθαι,
ἄνδρ’: Od. 21:133: ἄνδρ’ ἀπαμύνασθαι, ὅτε τις πρότερος χαλεπήνῃ.
ἄνδρα: Il. 1:78: ἦ γὰρ ὀίομαι ἄνδρα χολωσέμεν, ὃς μέγα πάντων
ἄνδρα: Il. 2:24: οὐ χρὴ παννύχιον εὕδειν βουληφόρον ἄνδρα
ἄνδρα: Il. 2:61: οὐ χρὴ παννύχιον εὕδειν βουληφόρον ἄνδρα,
ἄνδρα: Il. 2:127: Τρώων δ’ ἄνδρα ἕκαστοι ἑλοίμεθα οἰνοχοεύειν,
ἄνδρα: Il. 2:188: Ὅν τινα μὲν βασιλῆα καὶ ἔξοχον ἄνδρα κιχείη
ἄνδρα: Il. 2:198: Ὃν δ’ αὖ δήμου τ’ ἄνδρα ἴδοι βοόωντά τ’ ἐφεύροι,
ἄνδρα: Il. 3:166: ὥς μοι καὶ τόνδ’ ἄνδρα πελώριον ἐξονομήνῃς
ἄνδρα: Il. 4:457: Πρῶτος δ’ Ἀντίλοχος Τρώων ἕλεν ἄνδρα κορυστὴν
ἄνδρα: Il. 5:37: Τρῶας δ’ ἔκλιναν Δαναοί· ἕλε δ’ ἄνδρα ἕκαστος
ἄνδρα: Il. 5:118: δὸς δέ τέ μ’ ἄνδρα ἑλεῖν καὶ ἐς ὁρμὴν ἔγχεος ἐλθεῖν
ἄνδρα: Il. 5:128: ὄφρ’ εὖ γιγνώσκῃς ἠμὲν θεὸν ἠδὲ καὶ ἄνδρα.
ἄνδρα: Il. 5:456: οὐκ ἂν δὴ τόνδ’ ἄνδρα μάχης ἐρύσαιο μετελθὼν
ἄνδρα: Il. 5:533: Ἦ καὶ ἀκόντισε δουρὶ θοῶς, βάλε δὲ πρόμον ἄνδρα
ἄνδρά: Il. 5:839: βριθοσύνῃ· δεινὴν γὰρ ἄγεν θεὸν ἄνδρά τ’ ἄριστον.
ἄνδρα: Il. 6:7: ἄνδρα βαλὼν ὃς ἄριστος ἐνὶ Θρῄκεσσι τέτυκτο
ἄνδρα: Il. 6:481: κτείνας δήϊον ἄνδρα, χαρείη δὲ φρένα μήτηρ.
ἄνδρα: Il. 7:155: τὸν δὴ μήκιστον καὶ κάρτιστον κτάνον ἄνδρα·
ἄνδρα: Il. 7:424: ἔνθα διαγνῶναι χαλεπῶς ἦν ἄνδρα ἕκαστον·
ἄνδρα: Il. 8:96: ἀλλὰ μέν’ ὄφρα γέροντος ἀπώσομεν ἄγριον ἄνδρα.
ἄνδρα: Il. 8:256: ἀλλὰ πολὺ πρῶτος Τρώων ἕλεν ἄνδρα κορυστὴν
ἄνδρα: Il. 9:11: κλήδην εἰς ἀγορὴν κικλήσκειν ἄνδρα ἕκαστον,
ἄνδρα: Il. 9:110: εἴξας ἄνδρα φέριστον, ὃν ἀθάνατοί περ ἔτισαν,
ἄνδρα: Il. 10:68: πατρόθεν ἐκ γενεῆς ὀνομάζων ἄνδρα ἕκαστον
ἄνδρα: Il. 11:92: πρῶτος ὄρουσ’, ἕλε δ’ ἄνδρα Βιάνορα ποιμένα λαῶν
ἄνδρα: Il. 11:737: πρῶτος ἐγὼν ἕλον ἄνδρα, κόμισσα δὲ μώνυχας ἵππους,
ἄνδρα: Il. 11:744: ἔτρεσαν ἄλλυδις ἄλλος, ἐπεὶ ἴδον ἄνδρα πεσόντα
ἄνδρα: Il. 11:758: ἔνθ’ ἄνδρα κτείνας πύματον λίπον· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ
ἄνδρα: Il. 12:378: Αἴας δὲ πρῶτος Τελαμώνιος ἄνδρα κατέκτα
ἄνδρα: Il. 13:170: Τεῦκρος δὲ πρῶτος Τελαμώνιος ἄνδρα κατέκτα
ἄνδρα: Il. 13:696: ἐν Φυλάκῃ γαίης ἄπο πατρίδος ἄνδρα κατακτὰς
ἄνδρα: Il. 15:328: Ἔνθα δ’ ἀνὴρ ἕλεν ἄνδρα κεδασθείσης ὑσμίνης.
ἄνδρα: Il. 15:335: ἐν Φυλάκῃ γαίης ἄπο πατρίδος ἄνδρα κατακτὰς
ἄνδρα: Il. 15:432: ναῖ’, ἐπεὶ ἄνδρα κατέκτα Κυθήροισι ζαθέοισι,
ἄνδρα: Il. 15:571: εἴ τινά που Τρώων ἐξάλμενος ἄνδρα βάλοισθα.
ἄνδρα: Il. 15:660: λίσσεθ’ ὑπὲρ τοκέων γουνούμενος ἄνδρα ἕκαστον·
ἄνδρα: Il. 16:306: Ἔνθα δ’ ἀνὴρ ἕλεν ἄνδρα κεδασθείσης ὑσμίνης
ἄνδρα: Il. 16:351: Οὗτοι ἄρ’ ἡγεμόνες Δαναῶν ἕλον ἄνδρα ἕκαστος.
ἄνδρα: Il. 16:441: ἄνδρα θνητὸν ἐόντα πάλαι πεπρωμένον αἴσῃ
ἄνδρα: Il. 16:603: ἔνθ’ αὖ Μηριόνης Τρώων ἕλεν ἄνδρα κορυστὴν
ἄνδρα: Il. 16:689: ὅς τε καὶ ἄλκιμον ἄνδρα φοβεῖ καὶ ἀφείλετο νίκην
ἄνδρα: Il. 17:177: ὅς τε καὶ ἄλκιμον ἄνδρα φοβεῖ καὶ ἀφείλετο νίκην
ἄνδρα: Il. 19:22: ἔργ’ ἔμεν ἀθανάτων, μὴ δὲ βροτὸν ἄνδρα τελέσσαι.
ἄνδρα: Il. 19:103: σήμερον ἄνδρα φόως δὲ μογοστόκος Εἰλείθυια
ἄνδρα: Il. 19:291: ἄνδρα μὲν ᾧ ἔδοσάν με πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ
ἄνδρα: Il. 20:97: τὼ οὐκ ἔστ’ Ἀχιλῆος ἐναντίον ἄνδρα μάχεσθαι·
ἄνδρα: Il. 21:314: φιτρῶν καὶ λάων, ἵνα παύσομεν ἄγριον ἄνδρα
ἄνδρα: Il. 22:84: τῶν μνῆσαι φίλε τέκνον ἄμυνε δὲ δήϊον ἄνδρα
ἄνδρα: Il. 22:93: ὡς δὲ δράκων ἐπὶ χειῇ ὀρέστερος ἄνδρα μένῃσι
ἄνδρα: Il. 22:168: ὢ πόποι ἦ φίλον ἄνδρα διωκόμενον περὶ τεῖχος
ἄνδρα: Il. 22:179: ἄνδρα θνητὸν ἐόντα πάλαι πεπρωμένον αἴσῃ
ἄνδρα: Il. 22:379: ἐπεὶ δὴ τόνδ’ ἄνδρα θεοὶ δαμάσασθαι ἔδωκαν,
ἄνδρα: Il. 22:415: ἐξονομακλήδην ὀνομάζων ἄνδρα ἕκαστον·
Ἄνδρα: Od. 1:1: Ἄνδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ
ἄνδρα: Od. 2:188: αἴ κε νεώτερον ἄνδρα παλαιά τε πολλά τε εἰδὼς
ἄνδρα: Od. 3:24: αἰδὼς δ’ αὖ νέον ἄνδρα γεραίτερον ἐξερέεσθαι.”
ἄνδρα: Od. 3:125: ἄνδρα νεώτερον ὧδε ἐοικότα μυθήσασθαι.
ἄνδρα: Od. 3:231: ῥεῖα θεός γ’ ἐθέλων καὶ τηλόθεν ἄνδρα σαώσαι.
ἄνδρα: Od. 4:693: κεῖνος δ’ οὔ ποτε πάμπαν ἀτάσθαλον ἄνδρα ἐώργει·
ἄνδρα: Od. 5:105: φησί τοι ἄνδρα παρεῖναι ὀϊζυρώτατον ἄλλων,
ἄνδρα: Od. 5:129: ὣς δ’ αὖ νῦν μοι ἄγασθε, θεοί, βροτὸν ἄνδρα παρεῖναι.
ἄνδρα: Od. 6:181: ἄνδρα τε καὶ οἶκον, καὶ ὁμοφροσύνην ὀπάσειαν
ἄνδρα: Od. 8:139: ἄνδρα γε συγχεῦαι, εἰ καὶ μάλα καρτερὸς εἴη.”
ἄνδρα: Od. 8:216: πρῶτός κ’ ἄνδρα βάλοιμι ὀϊστεύσας ἐν ὁμίλῳ
ἄνδρα: Od. 9:429: σύντρεις αἰνύμενος· ὁ μὲν ἐν μέσῳ ἄνδρα φέρεσκε,
ἄνδρα: Od. 9:494: “σχέτλιε, τίπτ’ ἐθέλεις ἐρεθιζέμεν ἄγριον ἄνδρα;
ἄνδρα: Od. 10:74: ἄνδρα τόν, ὅς τε θεοῖσιν ἀπέχθηται μακάρεσσιν.
ἄνδρα: Od. 10:173: μειλιχίοισ’ ἐπέεσσι παρασταδὸν ἄνδρα ἕκαστον·
ἄνδρα: Od. 10:547: μειλιχίοισ’ ἐπέεσσι παρασταδὸν ἄνδρα ἕκαστον·
ἄνδρα: Od. 12:207: μειλιχίοισ’ ἐπέεσσι παρασταδὸν ἄνδρα ἕκαστον·
ἄνδρα: Od. 13:89: ἄνδρα φέρουσα θεοῖσ’ ἐναλίγκια μήδε’ ἔχοντα,
ἄνδρα: Od. 14:380: ὅς ῥ’ ἄνδρα κτείνας πολλὴν ἐπὶ γαῖαν ἀληθεὶς
ἄνδρα: Od. 15:224: τηλεδαπός, φεύγων ἐξ Ἄργεος ἄνδρα κατακτάς,
ἄνδρα: Od. 15:272: “οὕτω τοι καὶ ἐγὼν ἐκ πατρίδος, ἄνδρα κατακτὰς
ἄνδρα: Od. 16:89: ἄνδρα καὶ ἴφθιμον, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτεροί εἰσι.”
ἄνδρα: Od. 16:294: καὶ μνηστύν· αὐτὸς γὰρ ἐφέλκεται ἄνδρα σίδηρος.”
ἄνδρα: Od. 16:364: “ὢ πόποι, ὡς τόνδ’ ἄνδρα θεοὶ κακότητος ἔλυσαν.
ἄνδρα: Od. 18:53: ἄνδρα γέροντα δύῃ ἀρημένον· ἀλλά με γαστὴρ
ἄνδρα: Od. 18:81: ἄνδρα γέροντα δύῃ ἀρημένον, ἥ μιν ἱκάνει.
ἄνδρα: Od. 19:13: καὶ μνηστύν· αὐτὸς γὰρ ἐφέλκεται ἄνδρα σίδηρος.”
ἄνδρα: Od. 19:209: κλαιούσης ἑὸν ἄνδρα, παρήμενον. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
ἄνδρα: Od. 22:22: μνηστῆρες κατὰ δώμαθ’, ὅπως ἴδον ἄνδρα πεσόντα,
ἄνδρα: Od. 22:32: ἄνδρα κατακτεῖναι· τὸ δὲ νήπιοι οὐκ ἐνόησαν,
ἄνδρα: Od. 24:266: ἄνδρα ποτ’ ἐξείνισσα φίλῃ ἐν πατρίδι γαίῃ
ἄνδρα: Od. 24:441: ἔσταν δ’ ἐν μέσσοισι· τάφος δ’ ἕλεν ἄνδρα ἕκαστον.
ἀνδράγρι’: Il. 14:508: ὅς τις δὴ πρῶτος βροτόεντ’ ἀνδράγρι’ Ἀχαιῶν
Ἀνδραιμονίδης: Il. 7:168: ἂν δὲ Θόας Ἀνδραιμονίδης καὶ δῖος Ὀδυσσεύς·
Ἀνδραίμονος: Il. 2:638: Αἰτωλῶν δ’ ἡγεῖτο Θόας Ἀνδραίμονος υἱός,
Ἀνδραίμονος: Il. 13:216: εἰσάμενος φθογγὴν Ἀνδραίμονος υἷϊ Θόαντι
Ἀνδραίμονος: Il. 15:281: Τοῖσι δ’ ἔπειτ’ ἀγόρευε Θόας Ἀνδραίμονος υἱός,
Ἀνδραίμονος: Od. 14:499: ὣς ἔφατ’, ὦρτο δ’ ἔπειτα Θόας, Ἀνδραίμονος υἱός,
ἀνδρακάς: Od. 13:14: ἀνδρακάς, ἡμεῖς δ’ αὖτε ἀγειρόμενοι κατὰ δῆμον
ἀνδραπόδεσσι: Il. 7:475: ἄλλοι δ’ ἀνδραπόδεσσι· τίθεντο δὲ δαῖτα θάλειαν.
ἄνδρας: Il. 2:362: κρῖν’ ἄνδρας κατὰ φῦλα κατὰ φρήτρας Ἀγάμεμνον,
ἄνδρας: Il. 5:541: Ἔνθ’ αὖτ’ Αἰνείας Δαναῶν ἕλεν ἄνδρας ἀρίστους
ἄνδρας: Il. 6:70: ἀλλ’ ἄνδρας κτείνωμεν· ἔπειτα δὲ καὶ τὰ ἕκηλοι
ἄνδρας: Il. 6:339: λώϊον ἔσσεσθαι· νίκη δ’ ἐπαμείβεται ἄνδρας.
ἄνδρας: Il. 8:296: ἐκ τοῦ δὴ τόξοισι δεδεγμένος ἄνδρας ἐναίρω.
ἄνδρας: Il. 9:361: νῆας ἐμάς, ἐν δ’ ἄνδρας ἐρεσσέμεναι μεμαῶτας·
ἄνδρας: Il. 9:473: ῥεῖα, λαθὼν φύλακάς τ’ ἄνδρας δμῳάς τε γυναῖκας.
ἄνδρας: Il. 9:516: ἄνδρας δὲ λίσσεσθαι ἐπιπροέηκεν ἀρίστους
ἄνδρας: Il. 9:540: πολλέων ἐκ πολίων θηρήτορας ἄνδρας ἀγείρας
ἄνδρας: Il. 9:589: ἄνδρας μὲν κτείνουσι, πόλιν δέ τε πῦρ ἀμαθύνει,
ἄνδρας: Il. 10:40: ἄνδρας δυσμενέας σκοπιαζέμεν οἶος ἐπελθὼν
ἄνδρας: Il. 10:358: γνῶ ῥ’ ἄνδρας δηΐους, λαιψηρὰ δὲ γούνατ’ ἐνώμα
ἄνδρας: Il. 10:481: ἠὲ σύ γ’ ἄνδρας ἔναιρε, μελήσουσιν δ’ ἐμοὶ ἵπποι.
ἄνδρας: Il. 10:487: ὣς μὲν Θρήϊκας ἄνδρας ἐπῴχετο Τυδέος υἱὸς
ἄνδράς: Il. 10:521: ἄνδράς τ’ ἀσπαίροντας ἐν ἀργαλέῃσι φονῇσιν,
ἄνδρας: Il. 11:801: ῥεῖα δέ κ’ ἀκμῆτες κεκμηότας ἄνδρας ἀϋτῇ
ἄνδρας: Il. 12:170: ἄνδρας θηρητῆρας ἀμύνονται περὶ τέκνων,
ἄνδρας: Il. 12:302: εἴ περ γάρ χ’ εὕρῃσι παρ’ αὐτόφι βώτορας ἄνδρας
ἄνδρας: Il. 13:475: θήγει, ἀλέξασθαι μεμαὼς κύνας ἠδὲ καὶ ἄνδρας·
ἄνδρας: Il. 14:386: ἐν δαῒ λευγαλέῃ, ἀλλὰ δέος ἰσχάνει ἄνδρας.
ἄνδρας: Il. 16:44: ῥεῖα δέ κ’ ἀκμῆτες κεκμηότας ἄνδρας ἀϋτῇ
ἄνδρας: Il. 16:495: πρῶτα μὲν ὄτρυνον Λυκίων ἡγήτορας ἄνδρας
ἄνδρας: Il. 16:532: πρῶτα μὲν ὄτρυνεν Λυκίων ἡγήτορας ἄνδρας
ἄνδρας: Il. 17:157: ἄτρομον, οἷόν τ’ ἄνδρας ἐσέρχεται οἳ περὶ πάτρης
ἄνδρας: Il. 17:658: ὅς τ’ ἐπεὶ ἄρ κε κάμῃσι κύνας τ’ ἄνδρας τ’ ἐρεθίζων,
ἄνδρας: Il. 21:155: Παίονας ἄνδρας ἄγων δολιχεγχέας· ἥδε δέ μοι νῦν
ἄνδρας: Il. 24:45: γίγνεται, ἥ τ’ ἄνδρας μέγα σίνεται ἠδ’ ὀνίνησι.
ἄνδρας: Il. 24:382: ἄνδρας ἐς ἀλλοδαποὺς ἵνα περ τάδε τοι σόα μίμνῃ,
ἄνδρας: Od. 3:314: κτήματά τε προλιπὼν ἄνδρας τ’ ἐν σοῖσι δόμοισιν
ἄνδρας: Od. 5:484: ὅσσον τ’ ἠὲ δύω ἠὲ τρεῖς ἄνδρας ἔρυσθαι
ἄνδρας: Od. 8:456: ἔκ ῥ’ ἀσαμίνθου βὰς ἄνδρας μέτα οἰνοποτῆρας
ἄνδρας: Od. 11:116: ἄνδρας ὑπερφιάλους, οἵ τοι βίοτον κατέδουσι
ἄνδρας: Od. 11:516: πολλοὺς δ’ ἄνδρας ἔπεφνεν ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι.
ἄνδρας: Od. 14:218: ἄνδρας ἀριστῆας, κακὰ δυσμενέεσσι φυτεύων,
ἄνδρας: Od. 14:231: ἄνδρας ἐς ἀλλοδαπούς, καί μοι μάλα τύγχανε πολλά.
ἄνδρας: Od. 14:286: χρήματ’ ἀν’ Αἰγυπτίους ἄνδρας· δίδοσαν γὰρ ἅπαντες.
ἄνδρας: Od. 15:11: κτήματά τε προλιπὼν ἄνδρας τ’ ἐν σοῖσι δόμοισιν
ἄνδρας: Od. 18:261: καὶ γὰρ Τρῶάς φασι μαχητὰς ἔμμεναι ἄνδρας,
ἄνδρας: Od. 20:202: οὐκ ἐλεαίρεις ἄνδρας, ἐπὴν δὴ γείνεαι αὐτός,
ἄνδρας: Od. 20:220: ἄνδρας ἐς ἀλλοδαπούς· τὸ δὲ ῥίγιον αὖθι μένοντα
ἄνδρας: Od. 22:229: πολλοὺς δ’ ἄνδρας ἔπεφνες ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι,
ἄνδρας: Od. 23:84: ἄνδρας μνηστῆρας τεθνηότας, ἠδ’ ὃς ἔπεφνεν.”
ἄνδρας: Od. 24:108: κρινάμενος λέξαιτο κατὰ πτόλιν ἄνδρας ἀρίστους.
ἄνδρας: Od. 24:381: ἄνδρας μνηστῆρας· τῶ κέ σφεων γούνατ’ ἔλυσα
ἀνδράσι: Il. 2:122: ἀνδράσι παυροτέροισι, τέλος δ’ οὔ πώ τι πέφανται·
ἀνδράσι: Il. 3:6: ἀνδράσι Πυγμαίοισι φόνον καὶ κῆρα φέρουσαι·
ἀνδράσι: Il. 5:488: ἀνδράσι δυσμενέεσσιν ἕλωρ καὶ κύρμα γένησθε·
ἀνδράσι: Il. 5:641: ἓξ οἴῃς σὺν νηυσὶ καὶ ἀνδράσι παυροτέροισιν
ἀνδράσι: Il. 6:453: ἐν κονίῃσι πέσοιεν ὑπ’ ἀνδράσι δυσμενέεσσιν,
ἀνδράσι: Il. 7:61: ἀνδράσι τερπόμενοι· τῶν δὲ στίχες εἵατο πυκναὶ
ἀνδράσι: Il. 9:317: μάρνασθαι δηΐοισιν ἐπ’ ἀνδράσι νωλεμὲς αἰεί.
ἀνδράσι: Il. 9:327: ἀνδράσι μαρνάμενος ὀάρων ἕνεκα σφετεράων.
ἀνδράσι: Il. 10:403: ἀνδράσι γε θνητοῖσι δαμήμεναι ἠδ’ ὀχέεσθαι
ἀνδράσι: Il. 12:41: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἔν τε κύνεσσι καὶ ἀνδράσι θηρευτῇσι
ἀνδράσι: Il. 15:490: ῥεῖα δ’ ἀρίγνωτος Διὸς ἀνδράσι γίγνεται ἀλκή,
ἀνδράσι: Il. 15:513: ὧδ’ αὔτως παρὰ νηυσὶν ὑπ’ ἀνδράσι χειροτέροισιν.
ἀνδράσι: Il. 15:611: Ζεύς, ὅς μιν πλεόνεσσι μετ’ ἀνδράσι μοῦνον ἐόντα
ἀνδράσι: Il. 15:736: ἦέ τι τεῖχος ἄρειον, ὅ κ’ ἀνδράσι λοιγὸν ἀμύναι;
ἀνδράσι: Il. 16:492: Γλαῦκε πέπον πολεμιστὰ μετ’ ἀνδράσι νῦν σε μάλα χρὴ
ἀνδράσι: Il. 17:77: ἀνδράσι γε θνητοῖσι δαμήμεναι ἠδ’ ὀχέεσθαι
ἀνδράσι: Il. 17:148: μάρνασθαι δηΐοισιν ἐπ’ ἀνδράσι νωλεμὲς αἰεί.
ἀνδράσι: Il. 17:158: ἀνδράσι δυσμενέεσσι πόνον καὶ δῆριν ἔθεντο,
ἀνδράσι: Il. 19:168: ἀνδράσι δυσμενέεσσι πανημέριος πολεμίζῃ,
ἀνδράσι: Il. 19:232: ἀνδράσι δυσμενέεσσι μαχώμεθα νωλεμὲς αἰεὶ
ἀνδράσι: Il. 20:266: ἀνδράσι γε θνητοῖσι δαμήμεναι οὐδ’ ὑποείκειν.
ἀνδράσι: Od. 2:245: ἀνδράσι καὶ πλεόνεσσι μαχέσσασθαι περὶ δαιτί.
ἀνδράσι: Od. 3:90: εἴ θ’ ὅ γ’ ἐπ’ ἠπείρου δάμη ἀνδράσι δυσμενέεσσιν,
ἀνδράσι: Od. 4:709: ἀνδράσι γίνονται, περόωσι δὲ πουλὺν ἐφ’ ὑγρήν.
ἀνδράσι: Od. 6:288: ἀνδράσι μίσγηται πρίν γ’ ἀμφάδιον γάμον ἐλθεῖν. -
ἀνδράσι: Od. 7:74: οἷσί τ’ ἐῢ φρονέῃσι, καὶ ἀνδράσι νείκεα λύει.
ἀνδράσι: Od. 8:223: ἀνδράσι δὲ προτέροισιν ἐριζέμεν οὐκ ἐθελήσω,
ἀνδράσι: Od. 9:50: ἀνδράσι μάρνασθαι καὶ ὅθι χρὴ πεζὸν ἐόντα.
ἀνδράσι: Od. 9:91: οἱ δ’ αἶψ’ οἰχόμενοι μίγεν ἀνδράσι Λωτοφάγοισιν·
ἀνδράσι: Od. 9:96: ἀλλ’ αὐτοῦ βούλοντο μετ’ ἀνδράσι Λωτοφάγοισι
ἀνδράσι: Od. 10:306: ἀνδράσι γε θνητοῖσι· θεοὶ δέ τε πάντα δύνανται.
ἀνδράσι: Od. 16:265: ἀνδράσι τε κρατέουσι καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσι.”
ἀνδράσι: Od. 21:303: ἐξ οὗ Κενταύροισι καὶ ἀνδράσι νεῖκος ἐτύχθη,
ἀνδράσι: Od. 21:310: πῖνέ τε μηδ’ ἐρίδαινε μετ’ ἀνδράσι κουροτέροισι.”
ἀνδράσι: Od. 22:12: μέμβλετο. τίς κ’ οἴοιτο μετ’ ἀνδράσι δαιτυμόνεσσι
ἀνδράσι: Od. 22:234: ὄφρ’ εἰδῇς, οἷός τοι ἐν ἀνδράσι δυσμενέεσσι
ἀνδράσιν: Il. 1:151: ἢ ὁδὸν ἐλθέμεναι ἢ ἀνδράσιν ἶφι μάχεσθαι;
ἀνδράσιν: Il. 1:261: ἀνδράσιν ὡμίλησα, καὶ οὔ ποτέ μ’ οἵ γ’ ἀθέριζον.
ἀνδράσιν: Il. 5:779: ἀνδράσιν Ἀργείοισιν ἀλεξέμεναι μεμαυῖαι·
ἀνδράσιν: Il. 6:314: καλά, τά ῥ’ αὐτὸς ἔτευξε σὺν ἀνδράσιν οἳ τότ’ ἄριστοι
ἀνδράσιν: Il. 11:761: ὣς ἔον, εἴ ποτ’ ἔον γε, μετ’ ἀνδράσιν. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
ἀνδράσιν: Il. 13:346: ἀνδράσιν ἡρώεσσιν ἐτεύχετον ἄλγεα λυγρά.
ἀνδράσιν: Il. 13:461: οὕνεκ’ ἄρ’ ἐσθλὸν ἐόντα μετ’ ἀνδράσιν οὔ τι τίεσκεν.
ἀνδράσιν: Il. 16:557: οἷοί περ πάρος ἦτε μετ’ ἀνδράσιν ἢ καὶ ἀρείους.
ἀνδράσιν: Il. 17:445: ἦ ἵνα δυστήνοισι μετ’ ἀνδράσιν ἄλγε’ ἔχητον;
ἀνδράσιν: Il. 22:262: ὡς οὐκ ἔστι λέουσι καὶ ἀνδράσιν ὅρκια πιστά,
ἀνδράσιν: Il. 24:258: Ἕκτορά θ’, ὃς θεὸς ἔσκε μετ’ ἀνδράσιν, οὐδὲ ἐῴκει
ἀνδράσιν: Il. 24:684: ἀνδράσιν ἐν δηΐοισιν, ἐπεί σ’ εἴασεν Ἀχιλλεύς.
ἀνδράσιν: Od. 1:349: ἀνδράσιν ἀλφηστῇσιν ὅπως ἐθέλῃσιν ἑκάστῳ.
ἀνδράσιν: Od. 5:119: οἵ τε θεαῖσ’ ἀγάασθε παρ’ ἀνδράσιν εὐνάζεσθαι
ἀνδράσιν: Od. 7:68: ὅσσαι νῦν γε γυναῖκες ὑπ’ ἀνδράσιν οἶκον ἔχουσιν.
ἀνδράσιν: Od. 8:168: ἀνδράσιν, οὔτε φυὴν οὔτ’ ἂρ φρένας οὔτ’ ἀγορητύν.
ἀνδράσιν: Od. 8:214: πάντα γὰρ οὐ κακός εἰμι, μετ’ ἀνδράσιν ὅσσοι ἄεθλοι·
ἀνδράσιν: Od. 10:214: οὐδ’ οἵ γ’ ὡρμήθησαν ἐπ’ ἀνδράσιν, ἀλλ’ ἄρα τοί γε
ἀνδράσιν: Od. 11:360: καί κ’ αἰδοιότερος καὶ φίλτερος ἀνδράσιν εἴην
ἀνδράσιν: Od. 14:176: καί μιν ἔφην ἔσσεσθαι ἐν ἀνδράσιν οὔ τι χέρεια
ἀνδράσιν: Od. 14:230: εἰνάκις ἀνδράσιν ἦρξα καὶ ὠκυπόροισι νέεσσιν
ἀνδράσιν: Od. 17:354: “Ζεῦ ἄνα, Τηλέμαχόν μοι ἐν ἀνδράσιν ὄλβιον εἶναι,
ἀνδράσιν: Od. 18:138: καὶ γὰρ ἐγώ ποτ’ ἔμελλον ἐν ἀνδράσιν ὄλβιος εἶναι,
ἀνδράσιν: Od. 18:330: θαρσαλέως πολλοῖσι μετ’ ἀνδράσιν, οὐδέ τι θυμῷ
ἀνδράσιν: Od. 18:390: θαρσαλέως πολλοῖσι μετ’ ἀνδράσιν, οὐδέ τι θυμῷ
ἀνδράσιν: Od. 19:110: ἀνδράσιν ἐν πολλοῖσι καὶ ἰφθίμοισιν ἀνάσσων
ἀνδράσιν: Od. 19:315: οἷος Ὀδυσσεὺς ἔσκε μετ’ ἀνδράσιν, εἴ ποτ’ ἔην γε,
ἀνδράσιν: Od. 19:408: ἀνδράσιν ἠδὲ γυναιξὶν ἀνὰ χθόνα βωτιάνειραν·
ἀνδράσιν: Od. 20:262: “ἐνταυθοῖ νῦν ἧσο μετ’ ἀνδράσιν οἰνοποτάζων·
ἀνδράσιν: Od. 22:412: οὐχ ὁσίη κταμένοισιν ἐπ’ ἀνδράσιν εὐχετάασθαι.
ἀνδράσιν: Od. 24:83: ὥς κεν τηλεφανὴς ἐκ ποντόφιν ἀνδράσιν εἴη
ἀνδραχθέσι: Od. 10:121: οἵ ῥ’ ἀπὸ πετράων ἀνδραχθέσι χερμαδίοισι
ἄνδρε: Il. 5:303: Τυδεΐδης μέγα ἔργον ὃ οὐ δύο γ’ ἄνδρε φέροιεν,
ἄνδρε: Il. 11:432: τοιώδ’ ἄνδρε κατακτείνας καὶ τεύχε’ ἀπούρας,
ἄνδρε: Il. 20:286: Αἰνείας, μέγα ἔργον, ὃ οὐ δύο γ’ ἄνδρε φέροιεν,
ἄνδρε: Il. 23:659: ἄνδρε δύω περὶ τῶνδε κελεύομεν, ὥ περ ἀρίστω,
ἄνδρε: Il. 23:802: ἄνδρε δύω περὶ τῶνδε κελεύομεν, ὥ περ ἀρίστω,
ἄνδρε: Od. 4:27: ἄνδρε δύω, γενεῇ δὲ Διὸς μεγάλοιο ἔϊκτον.
ἄνδρε: Od. 9:90: ἄνδρε δύω κρίνας, τρίτατον κήρυχ’ ἅμ’ ὀπάσσας.
ἄνδρε: Od. 10:102: ἄνδρε δύω κρίνας, τρίτατον κήρυχ’ ἅμ’ ὀπάσσας.
ἄνδρε: Od. 16:244: ἄνδρε δύω πολλοῖσι καὶ ἰφθίμοισι μάχεσθαι.
ἀνδρειφόντῃ: Il. 2:651: Μηριόνης τ’ ἀτάλαντος Ἐνυαλίῳ ἀνδρειφόντῃ·
ἀνδρειφόντῃ: Il. 7:166: Μηριόνης ἀτάλαντος Ἐνυαλίῳ ἀνδρειφόντῃ,
ἀνδρειφόντῃ: Il. 8:264: Μηριόνης ἀτάλαντος Ἐνυαλίῳ ἀνδρειφόντῃ,
ἀνδρειφόντῃ: Il. 17:259: Μηριόνης ἀτάλαντος Ἐνυαλίῳ ἀνδρειφόντῃ.
ἄνδρες: Il. 1:403: ὃν Βριάρεων καλέουσι θεοί, ἄνδρες δέ τε πάντες
ἄνδρες: Il. 1:594: ἔνθά με Σίντιες ἄνδρες ἄφαρ κομίσαντο πεσόντα. ”
ἄνδρες: Il. 2:131: πολλέων ἐκ πολίων ἐγχέσπαλοι ἄνδρες ἔασιν,
ἄνδρες: Il. 2:474: Τοὺς δ’ ὥς τ’ αἰπόλια πλατέ’ αἰγῶν αἰπόλοι ἄνδρες
ἄνδρες: Il. 2:611: Ἀρκάδες ἄνδρες ἔβαινον ἐπιστάμενοι πολεμίζειν.
ἄνδρες: Il. 2:813: τὴν ἤτοι ἄνδρες Βατίειαν κικλήσκουσιν,
ἄνδρες: Il. 4:187: ζῶμά τε καὶ μίτρη, τὴν χαλκῆες κάμον ἄνδρες.
ἄνδρες: Il. 4:216: ζῶμά τε καὶ μίτρην, τὴν χαλκῆες κάμον ἄνδρες.
ἄνδρες: Il. 4:438: ἀλλὰ γλῶσσα μέμικτο, πολύκλητοι δ’ ἔσαν ἄνδρες.
ἄνδρες: Il. 6:151: ἡμετέρην γενεήν, πολλοὶ δέ μιν ἄνδρες ἴσασιν·
ἄνδρες: Il. 6:315: ἦσαν ἐνὶ Τροίῃ ἐριβώλακι τέκτονες ἄνδρες,
ἄνδρες: Il. 7:139: ἄνδρες κίκλησκον καλλίζωνοί τε γυναῖκες
ἄνδρες: Il. 9:154: ἐν δ’ ἄνδρες ναίουσι πολύῤῥηνες πολυβοῦται,
ἄνδρες: Il. 9:197: χαίρετον· ἦ φίλοι ἄνδρες ἱκάνετον ἦ τι μάλα χρεώ,
ἄνδρες: Il. 9:204: οἳ γὰρ φίλτατοι ἄνδρες ἐμῷ ὑπέασι μελάθρῳ.
ἄνδρες: Il. 9:296: ἐν δ’ ἄνδρες ναίουσι πολύῤῥηνες πολυβοῦται,
ἄνδρες: Il. 9:441: οὐδ’ ἀγορέων, ἵνα τ’ ἄνδρες ἀριπρεπέες τελέθουσι.
ἄνδρες: Il. 10:100: δυσμενέες δ’ ἄνδρες σχεδὸν εἵαται· οὐδέ τι ἴδμεν
ἄνδρες: Il. 10:525: ὅσσ’ ἄνδρες ῥέξαντες ἔβαν κοίλας ἐπὶ νῆας.
ἄνδρες: Il. 11:686: οἳ δὲ συναγρόμενοι Πυλίων ἡγήτορες ἄνδρες
ἄνδρες: Il. 13:390: ἠὲ πίτυς βλωθρή, τήν τ’ οὔρεσι τέκτονες ἄνδρες
ἄνδρες: Il. 13:499: ἀλλήλων· δύο δ’ ἄνδρες ἀρήϊοι ἔξοχον ἄλλων
ἄνδρες: Il. 13:571: ἤσπαιρ’ ὡς ὅτε βοῦς τόν τ’ οὔρεσι βουκόλοι ἄνδρες
ἄνδρες: Il. 14:290: χαλκίδα κικλήσκουσι θεοί, ἄνδρες δὲ κύμινδιν.
ἄνδρες: Il. 16:170: πεντήκοντ’ ἔσαν ἄνδρες ἐπὶ κληῗσιν ἑταῖροι·
ἄνδρες: Il. 16:483: ἠὲ πίτυς βλωθρή, τήν τ’ οὔρεσι τέκτονες ἄνδρες
ἄνδρές: Il. 17:65: δῃῶν· ἀμφὶ δὲ τόν γε κύνες τ’ ἄνδρές τε νομῆες
ἄνδρες: Il. 17:110: ὅν ῥα κύνες τε καὶ ἄνδρες ἀπὸ σταθμοῖο δίωνται
ἄνδρες: Il. 17:135: ἄνδρες ἐπακτῆρες· ὃ δέ τε σθένεϊ βλεμεαίνει,
ἄνδρες: Il. 18:498: ὠρώρει, δύο δ’ ἄνδρες ἐνείκεον εἵνεκα ποινῆς
ἄνδρες: Il. 20:74: ὃν Ξάνθον καλέουσι θεοί, ἄνδρες δὲ Σκάμανδρον.
ἄνδρες: Il. 20:165: σίντης, ὅν τε καὶ ἄνδρες ἀποκτάμεναι μεμάασιν
ἄνδρες: Il. 20:214: ἡμετέρην γενεήν, πολλοὶ δέ μιν ἄνδρες ἴσασι·
ἄνδρες: Il. 21:405: τόν ῥ’ ἄνδρες πρότεροι θέσαν ἔμμεναι οὖρον ἀρούρης·
ἄνδρες: Il. 23:242: ἐσχατιῇ καίοντ’ ἐπιμὶξ ἵπποι τε καὶ ἄνδρες.
ἄνδρες: Il. 23:744: Φοίνικες δ’ ἄγον ἄνδρες ἐπ’ ἠεροειδέα πόντον,
ἄνδρες: Il. 23:886: θῆκ’ ἐς ἀγῶνα φέρων· καί ῥ’ ἥμονες ἄνδρες ἀνέσταν·
ἄνδρες: Il. 24:234: ἐκ δὲ δέπας περικαλλές, ὅ οἱ Θρῇκες πόρον ἄνδρες
ἄνδρες: Od. 1:198: νήσῳ ἐν ἀμφιρύτῃ, χαλεποὶ δέ μιν ἄνδρες ἔχουσιν,
ἄνδρες: Od. 3:298: ἄνδρες, ἀτὰρ νῆάς γε ποτὶ σπιλάδεσσιν ἔαξαν
ἄνδρες: Od. 3:363: οἱ δ’ ἄλλοι φιλότητι νεώτεροι ἄνδρες ἕπονται,
ἄνδρες: Od. 4:98: ναίειν, οἱ δ’ ἄνδρες σόοι ἔμμεναι, οἳ τότ’ ὄλοντο
ἄνδρες: Od. 5:197: ἔσθειν καὶ πίνειν, οἷα βροτοὶ ἄνδρες ἔδουσιν·
ἄνδρες: Od. 8:191: Φαίηκες δολιχήρετμοι, ναυσικλυτοὶ ἄνδρες,
ἄνδρες: Od. 8:369: Φαίηκες δολιχήρετμοι, ναυσικλυτοὶ ἄνδρες.
ἄνδρες: Od. 9:126: οὐδ’ ἄνδρες νηῶν ἔνι τέκτονες, οἵ κε κάμοιεν
ἄνδρες: Od. 9:129: ἄνδρες ἐπ’ ἀλλήλους νηυσὶν περόωσι θάλασσαν·
ἄνδρες: Od. 10:395: ἄνδρες δ’ ἂψ ἐγένοντο νεώτεροι ἢ πάρος ἦσαν
ἄνδρες: Od. 10:459: ἠδ’ ὅσ’ ἀνάρσιοι ἄνδρες ἐδηλήσαντ’ ἐπὶ χέρσου.
ἄνδρες: Od. 11:41: ἄνδρες ἀρηΐφατοι, βεβροτωμένα τεύχε’ ἔχοντες·
ἄνδρες: Od. 11:401: ἦέ σ’ ἀνάρσιοι ἄνδρες ἐδηλήσαντ’ ἐπὶ χέρσου
ἄνδρες: Od. 11:408: οὔτε μ’ ἀνάρσιοι ἄνδρες ἐδηλήσαντ’ ἐπὶ χέρσου,
ἄνδρες: Od. 13:112: ἄνδρες ἐσέρχονται, ἀλλ’ ἀθανάτων ὁδός ἐστιν.
ἄνδρες: Od. 13:166: Φαίηκες δολιχήρετμοι, ναυσικλυτοὶ ἄνδρες.
ἄνδρες: Od. 14:102: βόσκουσι ξεῖνοί τε καὶ αὐτοῦ βώτορες ἄνδρες·
ἄνδρες: Od. 14:124: ἀλλ’ ἄλλως, κομιδῆς κεχρημένοι, ἄνδρες ἀλῆται
ἄνδρες: Od. 14:524: ἄνδρες κοιμήσαντο νεηνίαι. οὐδὲ συβώτῃ
ἄνδρες: Od. 15:376: ἄνδρες ὑπερφίαλοι· μέγα δὲ δμῶες χατέουσιν
ἄνδρες: Od. 15:387: ἄνδρες δυσμενέες νηυσὶν λάβον ἠδ’ ἐπέρασσαν
ἄνδρες: Od. 15:415: ἔνθα δὲ Φοίνικες ναυσικλυτοὶ ἤλυθον ἄνδρες,
ἄνδρες: Od. 15:427: ἀλλά μ’ ἀνήρπαξαν Τάφιοι ληΐστορες ἄνδρες
ἄνδρες: Od. 16:473: ἐς λιμέν’ ἡμέτερον· πολλοὶ δ’ ἔσαν ἄνδρες ἐν αὐτῇ,
ἄνδρες: Od. 17:200: τὼ βήτην, σταθμὸν δὲ κύνες καὶ βώτορες ἄνδρες
ἄνδρες: Od. 17:270: ἄνδρες, ἐπεὶ κνίση μὲν ἐνήνοθεν, ἐν δέ τε φόρμιγξ
ἄνδρες: Od. 17:294: ᾤχετο. τὸν δὲ πάροιθεν ἀγίνεσκον νέοι ἄνδρες
ἄνδρες: Od. 19:62: καὶ δέπα, ἔνθεν ἄρ’ ἄνδρες ὑπερμενέοντες ἔπινον·
ἄνδρες: Od. 19:74: τοιοῦτοι πτωχοὶ καὶ ἀλήμονες ἄνδρες ἔασι.
ἄνδρες: Od. 21:18: μῆλα γὰρ ἐξ Ἰθάκης Μεσσήνιοι ἄνδρες ἄειραν
ἄνδρες: Od. 21:325: "ἦ πολὺ χείρονες ἄνδρες ἀμύμονος ἀνδρὸς ἄκοιτιν
ἄνδρες: Od. 23:328: Σκύλλην θ’, ἣν οὔ πώ ποτ’ ἀκήριοι ἄνδρες ἄλυξαν·
ἄνδρες: Od. 24:111: ἦ που ἀνάρσιοι ἄνδρες ἐδηλήσαντ’ ἐπὶ χέρσου
ἄνδρες: Od. 24:282: ὑβρισταὶ δ’ αὐτὴν καὶ ἀτάσθαλοι ἄνδρες ἔχουσι.
ἄνδρεσσι: Il. 5:874: ἀλλήλων ἰότητι, χάριν ἄνδρεσσι φέροντες.
ἄνδρεσσι: Il. 6:492: ἔργον ἐποίχεσθαι· πόλεμος δ’ ἄνδρεσσι μελήσει
ἄνδρεσσι: Il. 13:633: οἷον δὴ ἄνδρεσσι χαρίζεαι ὑβριστῇσι
ἄνδρεσσι: Il. 16:386: Ζεύς, ὅτε δή ῥ’ ἄνδρεσσι κοτεσσάμενος χαλεπήνῃ,
ἄνδρεσσι: Il. 18:91: ζώειν οὐδ’ ἄνδρεσσι μετέμμεναι, αἴ κε μὴ Ἕκτωρ
ἄνδρεσσι: Il. 18:328: ἀλλ’ οὐ Ζεὺς ἄνδρεσσι νοήματα πάντα τελευτᾷ·
ἄνδρεσσι: Il. 19:270: Ζεῦ πάτερ ἦ μεγάλας ἄτας ἄνδρεσσι διδοῖσθα·
ἄνδρεσσι: Il. 20:137: ἐκ πάτου ἐς σκοπιήν, πόλεμος δ’ ἄνδρεσσι μελήσει.
ἄνδρεσσι: Od. 1:358: ἔργον ἐποίχεσθαι· μῦθος δ’ ἄνδρεσσι μελήσει
ἄνδρεσσι: Od. 11:352: δωτίνην τελέσω. πομπὴ δ’ ἄνδρεσσι μελήσει
ἄνδρεσσι: Od. 13:390: καί κε τριηκοσίοισιν ἐγὼν ἄνδρεσσι μαχοίμην
ἄνδρεσσι: Od. 21:352: ἔργον ἐποίχεσθαι· τόξον δ’ ἄνδρεσσι μελήσει
ἄνδρεσσιν: Il. 5:546: ὃς τέκετ’ Ὀρτίλοχον πολέεσσ’ ἄνδρεσσιν ἄνακτα·
ἄνδρεσσιν: Il. 6:397: Θήβῃ Ὑποπλακίῃ Κιλίκεσσ’ ἄνδρεσσιν ἀνάσσων·
ἄνδρεσσιν: Il. 10:441: ἄνδρεσσιν φορέειν, ἀλλ’ ἀθανάτοισι θεοῖσιν.
ἄνδρεσσιν: Il. 13:452: Δευκαλίων δ’ ἐμὲ τίκτε πολέσσ’ ἄνδρεσσιν ἄνακτα
ἄνδρεσσιν: Il. 17:308: οἰκία ναιετάασκε πολέσσ’ ἄνδρεσσιν ἀνάσσων,
ἄνδρεσσιν: Il. 20:242: Ζεὺς δ’ ἀρετὴν ἄνδρεσσιν ὀφέλλει τε μινύθει τε
ἄνδρεσσιν: Il. 21:285: στήτην ἐγγὺς ἰόντε, δέμας δ’ ἄνδρεσσιν ἐΐκτην,
ἄνδρεσσιν: Od. 10:120: μυρίοι, οὐκ ἄνδρεσσιν ἐοικότες, ἀλλὰ Γίγασιν.
ἀνδρὶ: Il. 1:80: κρείσσων γὰρ βασιλεὺς ὅτε χώσεται ἀνδρὶ χέρηι·
ἀνδρὶ: Il. 2:618: τῶν αὖ τέσσαρες ἀρχοὶ ἔσαν, δέκα δ’ ἀνδρὶ ἑκάστῳ
ἀνδρὶ: Il. 3:170: οὐδ’ οὕτω γεραρόν· βασιλῆϊ γὰρ ἀνδρὶ ἔοικε.
ἀνδρὶ: Il. 3:393: ἀνδρὶ μαχεσσάμενον τόν γ’ ἐλθεῖν, ἀλλὰ χορὸν δὲ
ἀνδρὶ: Il. 3:429: ἀνδρὶ δαμεὶς κρατερῷ, ὃς ἐμὸς πρότερος πόσις ἦεν.
ἀνδρὶ: Il. 4:86: ἣ δ’ ἀνδρὶ ἰκέλη Τρώων κατεδύσεθ’ ὅμιλον
ἀνδρὶ: Il. 5:174: ἀλλ’ ἄγε τῷδ’ ἔφες ἀνδρὶ βέλος Διὶ χεῖρας ἀνασχὼν
ἀνδρὶ: Il. 5:219: πρίν γ’ ἐπὶ νὼ τῷδ’ ἀνδρὶ σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν
ἀνδρὶ: Il. 5:483: ἀνδρὶ μαχήσασθαι· ἀτὰρ οὔ τί μοι ἐνθάδε τοῖον
ἀνδρὶ: Il. 5:604: καὶ νῦν οἱ πάρα κεῖνος Ἄρης βροτῷ ἀνδρὶ ἐοικώς.
ἀνδρὶ: Il. 6:261: ἀνδρὶ δὲ κεκμηῶτι μένος μέγα οἶνος ἀέξει,
ἀνδρὶ: Il. 13:118: ἀνδρὶ μαχεσσαίμην ὅς τις πολέμοιο μεθείη
ἀνδρὶ: Il. 13:321: ἀνδρὶ δέ κ’ οὐκ εἴξειε μέγας Τελαμώνιος Αἴας,
ἀνδρὶ: Il. 13:357: λάθρῃ δ’ αἰὲν ἔγειρε κατὰ στρατὸν ἀνδρὶ ἐοικώς.
ἀνδρὶ: Il. 14:503: ἀνδρὶ φίλῳ ἐλθόντι γανύσσεται, ὁππότε κεν δὴ
ἀνδρὶ: Il. 18:362: καὶ μὲν δή πού τις μέλλει βροτὸς ἀνδρὶ τελέσσαι,
ἀνδρὶ: Il. 18:432: ἐκ μέν μ’ ἀλλάων ἁλιάων ἀνδρὶ δάμασσεν
ἀνδρὶ: Il. 19:153: ὧδέ τις ὑμείων μεμνημένος ἀνδρὶ μαχέσθω.
ἀνδρὶ: Il. 23:704: ἀνδρὶ δὲ νικηθέντι γυναῖκ’ ἐς μέσσον ἔθηκε,
ἀνδρὶ: Il. 24:60: θρέψά τε καὶ ἀτίτηλα καὶ ἀνδρὶ πόρον παράκοιτιν
ἀνδρὶ: Il. 24:212: ἀνδρὶ πάρα κρατερῷ, τοῦ ἐγὼ μέσον ἧπαρ ἔχοιμι
ἀνδρὶ: Il. 24:335: ἀνδρὶ ἑταιρίσσαι, καί τ’ ἔκλυες ᾧ κ’ ἐθέλῃσθα,
ἀνδρὶ: Od. 2:91: πάντας μέν ῥ’ ἔλπει, καὶ ὑπίσχεται ἀνδρὶ ἑκάστῳ,
ἀνδρὶ: Od. 3:52: χαῖρε δ’ Ἀθηναίη πεπνυμένῳ ἀνδρὶ δικαίῳ,
ἀνδρὶ: Od. 3:237: καὶ φίλῳ ἀνδρὶ δύνανται ἀλαλκέμεν, ὁππότε κεν δὴ
ἀνδρὶ: Od. 4:397: ἀργαλέος γάρ τ’ ἐστὶ θεὸς βροτῷ ἀνδρὶ δαμῆναι.
ἀνδρὶ: Od. 8:166: “ξεῖν’, οὐ καλὸν ἔειπες· ἀτασθάλῳ ἀνδρὶ ἔοικας.
ἀνδρὶ: Od. 8:194: ἀνδρὶ δέμας εἰκυῖα, ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
ἀνδρί: Od. 9:191: ἀνδρί γε σιτοφάγῳ, ἀλλὰ ῥίῳ ὑλήεντι
ἀνδρὶ: Od. 10:278: ἐρχομένῳ πρὸς δῶμα, νεηνίῃ ἀνδρὶ ἐοικώς,
ἀνδρὶ: Od. 11:490: ἀνδρὶ παρ’ ἀκλήρῳ, ᾧ μὴ βίοτος πολὺς εἴη,
ἀνδρὶ: Od. 13:7: ὑμέων δ’ ἀνδρὶ ἑκάστῳ ἐφιέμενος τάδε εἴρω,
ἀνδρὶ: Od. 13:222: ἀνδρὶ δέμας εἰκυῖα νέῳ, ἐπιβώτορι μήλων,
ἀνδρὶ: Od. 13:380: πάντας μέν ῥ’ ἔλπει καὶ ὑπίσχεται ἀνδρὶ ἑκάστῳ,
ἀνδρὶ: Od. 15:70: ἀνδρὶ ξεινοδόκῳ, ὅς κ’ ἔξοχα μὲν φιλέῃσιν,
ἀνδρὶ: Od. 16:210: ἀνδρὶ νέῳ καὶ καλὰ περὶ χροῒ εἵματ’ ἔχοντι.
ἀνδρὶ: Od. 17:347: αἰδὼς δ’ οὐκ ἀγαθὴ κεχρημένῳ ἀνδρὶ παρεῖναι.”
ἀνδρὶ: Od. 17:352: αἰδῶ δ’ οὐκ ἀγαθήν φησ’ ἔμμεναι ἀνδρὶ προΐκτῃ.”
ἀνδρὶ: Od. 18:31: μαρναμένους· πῶς δ’ ἂν σὺ νεωτέρῳ ἀνδρὶ μάχοιο;”
ἀνδρὶ: Od. 18:52: “ὦ φίλοι, οὔ πως ἔστι νεωτέρῳ ἀνδρὶ μάχεσθαι
ἀνδρὶ: Od. 18:128: τοῦ σ’ ἔκ φασι γενέσθαι, ἐπητῇ δ’ ἀνδρὶ ἔοικας.
ἀνδρί: Od. 20:212: ἀνδρί γ’ ὑποσταχύοιτο βοῶν γένος εὐρυμετώπων·
ἀνδρὶ: Od. 23:219: ἀνδρὶ παρ’ ἀλλοδαπῷ ἐμίγη φιλότητι καὶ εὐνῇ,
ἀνδρὶ: Od. 24:253: εἶδος καὶ μέγεθος· βασιλῆι γὰρ ἀνδρὶ ἔοικας.
ἀνδροκμήτῳ: Il. 11:371: στήλῃ κεκλιμένος ἀνδροκμήτῳ ἐπὶ τύμβῳ
ἀνδροκτασίαι: Il. 24:548: αἰεί τοι περὶ ἄστυ μάχαι τ’ ἀνδροκτασίαι τε.
ἀνδροκτασίαι: Od. 11:612: ὑσμῖναί τε μάχαι τε φόνοι τ’ ἀνδροκτασίαι τε.
ἀνδροκτασίας: Il. 7:237: αὐτὰρ ἐγὼν εὖ οἶδα μάχας τ’ ἀνδροκτασίας τε·
ἀνδροκτασιάων: Il. 5:909: παύσασαι βροτολοιγὸν Ἄρη’ ἀνδροκτασιάων.
ἀνδροκτασίης: Il. 11:164: ἔκ τ’ ἀνδροκτασίης ἔκ θ’ αἵματος ἔκ τε κυδοιμοῦ·
ἀνδροκτασίης: Il. 23:86: ἤγαγεν ὑμέτερον δ’ ἀνδροκτασίης ὕπο λυγρῆς,
Ἀνδρομάχη: Il. 6:377: πῇ ἔβη Ἀνδρομάχη λευκώλενος ἐκ μεγάροιο;
Ἀνδρομάχη: Il. 6:395: Ἀνδρομάχη θυγάτηρ μεγαλήτορος Ἠετίωνος
Ἀνδρομάχη: Il. 6:405: Ἀνδρομάχη δέ οἱ ἄγχι παρίστατο δάκρυ χέουσα,
Ἀνδρομάχη: Il. 8:187: Ἀνδρομάχη θυγάτηρ μεγαλήτορος Ἠετίωνος
Ἀνδρομάχη: Il. 17:208: δέξεται Ἀνδρομάχη κλυτὰ τεύχεα Πηλεΐωνος.
Ἀνδρομάχη: Il. 24:723: τῇσιν δ’ Ἀνδρομάχη λευκώλενος ἦρχε γόοιο
Ἀνδρομάχην: Il. 6:371: οὐδ’ εὗρ’ Ἀνδρομάχην λευκώλενον ἐν μεγάροισιν,
ἀνδρόμεα: Od. 9:297: ἀνδρόμεα κρέ’ ἔδων καὶ ἐπ’ ἄκρητον γάλα πίνων,
ἀνδρόμεα: Od. 9:347: “Κύκλωψ, τῆ, πίε οἶνον, ἐπεὶ φάγες ἀνδρόμεα κρέα,
ἀνδρόμεοι: Od. 9:374: ψωμοί τ’ ἀνδρόμεοι· ὁ δ’ ἐρεύγετο οἰνοβαρείων.
ἀνδρομέοιο: Il. 17:571: ἥ τε καὶ ἐργομένη μάλα περ χροὸς ἀνδρομέοιο
ἀνδρομέοιο: Il. 20:100: πρὶν χροὸς ἀνδρομέοιο διελθέμεν. εἰ δὲ θεός περ
ἀνδρομέοιο: Il. 21:70: ἔστη ἱεμένη χροὸς ἄμεναι ἀνδρομέοιο.
ἀνδρομέοιο: Od. 22:19: αἵματος ἀνδρομέοιο· θοῶς δ’ ἀπὸ εἷο τράπεζαν
ἀνδρόμεον: Il. 11:538: ἀνδρόμεον ῥῆξαί τε μετάλμενος· ἐν δὲ κυδοιμὸν
ἀνδρὸς: Il. 3:62: νήϊον ἐκτάμνῃσιν, ὀφέλλει δ’ ἀνδρὸς ἐρωήν·
ἀνδρός: Il. 3:140: ἀνδρός τε προτέρου καὶ ἄστεος ἠδὲ τοκήων·
ἀνδρὸς: Il. 4:433: Τρῶες δ’, ὥς τ’ ὄϊες πολυπάμονος ἀνδρὸς ἐν αὐλῇ
ἀνδρὸς: Il. 4:498: ἀνδρὸς ἀκοντίσσαντος· ὃ δ’ οὐχ ἅλιον βέλος ἧκεν,
ἀνδρὸς: Il. 6:137: δειδιότα· κρατερὸς γὰρ ἔχε τρόμος ἀνδρὸς ὁμοκλῇ.
ἀνδρὸς: Il. 6:350: ἀνδρὸς ἔπειτ’ ὤφελλον ἀμείνονος εἶναι ἄκοιτις,
ἀνδρὸς: Il. 6:463: χήτεϊ τοιοῦδ’ ἀνδρὸς ἀμύνειν δούλιον ἦμαρ.
ἀνδρὸς: Il. 7:89: ἀνδρὸς μὲν τόδε σῆμα πάλαι κατατεθνηῶτος,
ἀνδρὸς: Il. 8:355: ἀνδρὸς ἑνὸς ῥιπῇ, ὃ δὲ μαίνεται οὐκέτ’ ἀνεκτῶς
ἀνδρὸς: Il. 9:408: ἀνδρὸς δὲ ψυχὴ πάλιν ἐλθεῖν οὔτε λεϊστὴ
ἀνδρὸς: Il. 11:68: ὄγμον ἐλαύνωσιν ἀνδρὸς μάκαρος κατ’ ἄρουραν
ἀνδρὸς: Il. 11:390: κωφὸν γὰρ βέλος ἀνδρὸς ἀνάλκιδος οὐτιδανοῖο.
ἀνδρὸς: Il. 15:489: ἀνδρὸς ἀριστῆος Διόθεν βλαφθέντα βέλεμνα.
ἀνδρὸς: Il. 15:575: ἀνδρὸς ἀκοντίσσαντος· ὃ δ’ οὐχ ἅλιον βέλος ἧκεν,
ἀνδρὸς: Il. 16:798: ἀλλ’ ἀνδρὸς θείοιο κάρη χαρίεν τε μέτωπον
ἀνδρὸς: Il. 17:203: ἀνδρὸς ἀριστῆος, τόν τε τρομέουσι καὶ ἄλλοι·
ἀνδρὸς: Il. 17:446: οὐ μὲν γάρ τί πού ἐστιν ὀϊζυρώτερον ἀνδρὸς
ἀνδρὸς: Il. 18:499: ἀνδρὸς ἀποφθιμένου· ὃ μὲν εὔχετο πάντ’ ἀποδοῦναι
ἀνδρὸς: Il. 19:342: τέκνον ἐμόν, δὴ πάμπαν ἀποίχεαι ἀνδρὸς ἑῆος.
ἀνδρὸς: Il. 20:355: ἀλλ’ ἄγ’ ἀνὴρ ἄντ’ ἀνδρὸς ἴτω, μεμάτω δὲ μάχεσθαι.
ἀνδρὸς: Il. 21:574: ἀνδρὸς θηρητῆρος ἐναντίον, οὐδέ τι θυμῷ
ἀνδρὸς: Il. 22:164: ἢ τρίπος ἠὲ γυνὴ ἀνδρὸς κατατεθνηῶτος·
ἀνδρὸς: Il. 23:589: οἶσθ’ οἷαι νέου ἀνδρὸς ὑπερβασίαι τελέθουσι·
ἀνδρός: Il. 24:158: ἀλλὰ μάλ’ ἐνδυκέως ἱκέτεω πεφιδήσεται ἀνδρός.
ἀνδρός: Il. 24:187: ἀλλὰ μάλ’ ἐνδυκέως ἱκέτεω πεφιδήσεται ἀνδρός.
ἀνδρὸς: Il. 24:204: ἀνδρὸς ἐς ὀφθαλμοὺς ὅς τοι πολέας τε καὶ ἐσθλοὺς
ἀνδρός: Il. 24:259: ἀνδρός γε θνητοῦ πάϊς ἔμμεναι ἀλλὰ θεοῖο.
ἀνδρὸς: Il. 24:482: ἀνδρὸς ἐς ἀφνειοῦ, θάμβος δ’ ἔχει εἰσορόωντας,
ἀνδρὸς: Il. 24:506: ἀνδρὸς παιδοφόνοιο ποτὶ στόμα χεῖρ’ ὀρέγεσθαι.
ἀνδρὸς: Il. 24:520: ἀνδρὸς ἐς ὀφθαλμοὺς ὅς τοι πολέας τε καὶ ἐσθλοὺς
ἀνδρός: Od. 1:344: ἀνδρός, τοῦ κλέος εὐρὺ καθ’ Ἑλλάδα καὶ μέσον Ἄργος.”
ἀνδρὸς: Od. 1:377: ἔμμεναι, ἀνδρὸς ἑνὸς βίοτον νήποινον ὀλέσθαι,
ἀνδρὸς: Od. 2:142: ἔμμεναι, ἀνδρὸς ἑνὸς βίοτον νήποινον ὀλέσθαι,
ἀνδρός: Od. 3:197: ἀνδρός, ἐπεὶ καὶ κεῖνος ἐτείσατο πατροφονῆα,
ἀνδρὸς: Od. 3:352: οὔ θην δὴ τοῦδ’ ἀνδρὸς Ὀδυσσῆος φίλος υἱὸς
ἀνδρὸς: Od. 4:333: “ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ κρατερόφρονος ἀνδρὸς ἐν εὐνῇ
ἀνδρὸς: Od. 9:475: “Κύκλωψ, οὐκ ἄρ’ ἔμελλες ἀνάλκιδος ἀνδρὸς ἑταίρους
ἀνδρὸς: Od. 11:76: ἀνδρὸς δυστήνοιο, καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι·
ἀνδρὸς: Od. 11:327: ἣ χρυσὸν φίλου ἀνδρὸς ἐδέξατο τιμήεντα.
ἀνδρὸς: Od. 11:414: οἵ ῥά τ’ ἐν ἀφνειοῦ ἀνδρὸς μέγα δυναμένοιο
ἀνδρὸς: Od. 14:359: ἀνδρὸς ἐπισταμένου· ἔτι γάρ νύ μοι αἶσα βιῶναι.”
ἀνδρὸς: Od. 15:55: ἀνδρὸς ξεινοδόκου, ὅς κεν φιλότητα παράσχῃ.”
ἀνδρὸς: Od. 15:388: τοῦδ’ ἀνδρὸς πρὸς δώμαθ’, ὁ δ’ ἄξιον ὦνον ἔδωκε.”
ἀνδρὸς: Od. 15:429: τοῦδ’ ἀνδρὸς πρὸς δώμαθ’· ὁ δ’ ἄξιον ὦνον ἔδωκε.”
ἀνδρὸς: Od. 15:450: παῖδα γὰρ ἀνδρὸς ἐῆος ἐνὶ μεγάροισ’ ἀτιτάλλω,
ἀνδρὸς: Od. 15:489: Ζεύς, ἐπεὶ ἀνδρὸς δώματ’ ἀφίκεο πολλὰ μογήσας
ἀνδρὸς: Od. 17:124: “ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ κρατερόφρονος ἀνδρὸς ἐν εὐνῇ
ἀνδρός: Od. 17:312: “καὶ λίην ἀνδρός γε κύων ὅδε τῆλε θανόντος
ἀνδρός: Od. 18:145: ἀνδρός, ὃν οὐκέτι φημὶ φίλων καὶ πατρίδος αἴης
ἀνδρὸς: Od. 18:218: καί κέν τις φαίη γόνον ἔμμεναι ὀλβίου ἀνδρὸς
ἀνδρὸς: Od. 20:82: μηδέ τι χείρονος ἀνδρὸς ἐϋφραίνοιμι νόημα.
ἀνδρὸς: Od. 21:70: ἀνδρὸς ἀποιχομένοιο πολὺν χρόνον, οὐδέ τιν’ ἄλλην
ἀνδρὸς: Od. 21:325: "ἦ πολὺ χείρονες ἄνδρες ἀμύμονος ἀνδρὸς ἄκοιτιν
ἀνδρὸς: Od. 21:333: ἀνδρὸς ἀριστῆος· τί δ’ ἐλέγχεα ταῦτα τίθεσθε;
ἀνδρὸς: Od. 23:101: ἀνδρὸς ἀποσταίη, ὅς οἱ κακὰ πολλὰ μογήσας
ἀνδρὸς: Od. 23:169: ἀνδρὸς ἀποσταίη, ὅς οἱ κακὰ πολλὰ μογήσας
ἀνδρὸς: Od. 24:196: ἀνδρὸς κουριδίου. τῶ οἱ κλέος οὔ ποτ’ ὀλεῖται
ἀνδρὸς: Od. 24:460: ἀνδρὸς ἀριστῆος· τὸν δ’ οὐκέτι φάντο νέεσθαι.
ἀνδροτῆτα: Il. 16:857: ὃν πότμον γοόωσα λιποῦσ’ ἀνδροτῆτα καὶ ἥβην.
ἀνδροτῆτα: Il. 22:363: ὃν πότμον γοόωσα λιποῦσ’ ἀνδροτῆτα καὶ ἥβην.
ἀνδροτῆτά: Il. 24:6: Πατρόκλου ποθέων ἀνδροτῆτά τε καὶ μένος ἠΰ,
ἀνδροφάγοιο: Od. 10:200: Κύκλωπός τε βίης μεγαλήτορος ἀνδροφάγοιο.
ἀνδροφόνοιο: Il. 1:242: χραισμεῖν, εὖτ’ ἂν πολλοὶ ὑφ’ Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο
ἀνδροφόνοιο: Il. 4:441: Ἄρεος ἀνδροφόνοιο κασιγνήτη ἑτάρη τε,
ἀνδροφόνοιο: Il. 6:134: θύσθλα χαμαὶ κατέχευαν ὑπ’ ἀνδροφόνοιο Λυκούργου
ἀνδροφόνοιο: Il. 6:498: Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο, κιχήσατο δ’ ἔνδοθι πολλὰς
ἀνδροφόνοιο: Il. 9:351: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς δύναται σθένος Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο
ἀνδροφόνοιο: Il. 16:77: ἐχθρῆς ἐκ κεφαλῆς· ἀλλ’ Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο
ἀνδροφόνοιο: Il. 16:840: νῆας ἔπι γλαφυρὰς πρὶν Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο
ἀνδροφόνοιο: Il. 17:428: ἐν κονίῃσι πεσόντος ὑφ’ Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο.
ἀνδροφόνοιο: Il. 17:616: αὐτὸς δ’ ὤλεσε θυμὸν ὑφ’ Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο·
ἀνδροφόνοιο: Il. 17:638: Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο μένος καὶ χεῖρας ἀάπτους
ἀνδροφόνοιο: Il. 18:149: θεσπεσίῳ ἀλαλητῷ ὑφ’ Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο
ἀνδροφόνοιο: Il. 24:509: τὼ δὲ μνησαμένω ὃ μὲν Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο
ἀνδροφόνοιο: Il. 24:724: Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο κάρη μετὰ χερσὶν ἔχουσα·
ἀνδροφόνον: Od. 1:261: φάρμακον ἀνδροφόνον διζήμενος, ὄφρα οἱ εἴη
ἀνδροφόνους: Il. 18:317: χεῖρας ἐπ’ ἀνδροφόνους θέμενος στήθεσσιν ἑταίρου
ἀνδροφόνους: Il. 23:18: χεῖρας ἐπ’ ἀνδροφόνους θέμενος στήθεσσιν ἑταίρου·
ἀνδροφόνους: Il. 24:479: δεινὰς ἀνδροφόνους, αἵ οἱ πολέας κτάνον υἷας.
ἀνδρῶν: Il. 1:7: Ἀτρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλεύς.
ἀνδρῶν: Il. 1:146: ἠὲ σὺ Πηλεΐδη πάντων ἐκπαγλότατ’ ἀνδρῶν,
ἀνδρῶν: Il. 1:172: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
ἀνδρῶν: Il. 1:266: κάρτιστοι δὴ κεῖνοι ἐπιχθονίων τράφεν ἀνδρῶν·
ἀνδρῶν: Il. 1:334: “ Χαίρετε, κήρυκες, Διὸς ἄγγελοι ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν,
ἀνδρῶν: Il. 1:442: “ Ὤ Χρύση, πρό μ’ ἔπεμψεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
ἀνδρῶν: Il. 1:506: ἔπλετ’· ἀτάρ μιν νῦν γε ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
ἀνδρῶν: Il. 1:544: Τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
ἀνδρῶν: Il. 2:340: ἐν πυρὶ δὴ βουλαί τε γενοίατο μήδεά τ’ ἀνδρῶν
ἀνδρῶν: Il. 2:368: ἦ ἀνδρῶν κακότητι καὶ ἀφραδίῃ πολέμοιο.
ἀνδρῶν: Il. 2:387: εἰ μὴ νὺξ ἐλθοῦσα διακρινέει μένος ἀνδρῶν.
ἀνδρῶν: Il. 2:402: αὐτὰρ ὃ βοῦν ἱέρευσε ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
ἀνδρῶν: Il. 2:434: Ἀτρεΐδη κύδιστε ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον,
ἀνδρῶν: Il. 2:441: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων.
ἀνδρῶν: Il. 2:612: αὐτὸς γάρ σφιν δῶκεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
ἀνδρῶν: Il. 2:768: ἀνδρῶν αὖ μέγ’ ἄριστος ἔην Τελαμώνιος Αἴας
ἀνδρῶν: Il. 2:798: ἤδη μὲν μάλα πολλὰ μάχας εἰσήλυθον ἀνδρῶν,
ἀνδρῶν: Il. 2:837: τῶν αὖθ’ Ὑρτακίδης ἦρχ’ Ἄσιος ὄρχαμος ἀνδρῶν,
ἀνδρῶν: Il. 3:49: ἐξ ἀπίης γαίης νυὸν ἀνδρῶν αἰχμητάων
ἀνδρῶν: Il. 3:81: αὐτὰρ ὃ μακρὸν ἄϋσεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
ἀνδρῶν: Il. 3:108: αἰεὶ δ’ ὁπλοτέρων ἀνδρῶν φρένες ἠερέθονται·
ἀνδρῶν: Il. 3:196: αὐτὸς δὲ κτίλος ὣς ἐπιπωλεῖται στίχας ἀνδρῶν·
ἀνδρῶν: Il. 3:241: νῦν αὖτ’ οὐκ ἐθέλουσι μάχην καταδύμεναι ἀνδρῶν
ἀνδρῶν: Il. 3:267: ὄρνυτο δ’ αὐτίκ’ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων,
ἀνδρῶν: Il. 3:455: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
ἀνδρῶν: Il. 4:68: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
ἀνδρῶν: Il. 4:148: Ῥίγησεν δ’ ἄρ’ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
ἀνδρῶν: Il. 4:231: αὐτὰρ ὃ πεζὸς ἐὼν ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν·
ἀνδρῶν: Il. 4:250: Ὣς ὅ γε κοιρανέων ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν·
ἀνδρῶν: Il. 4:251: ἦλθε δ’ ἐπὶ Κρήτεσσι κιὼν ἀνὰ οὐλαμὸν ἀνδρῶν.
ἀνδρῶν: Il. 4:255: τοὺς δὲ ἰδὼν γήθησεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων,
ἀνδρῶν: Il. 4:273: ἦλθε δ’ ἐπ’ Αἰάντεσσι κιὼν ἀνὰ οὐλαμὸν ἀνδρῶν·
ἀνδρῶν: Il. 4:316: ἀνδρῶν ἄλλος ἔχειν, σὺ δὲ κουροτέροισι μετεῖναι.
ἀνδρῶν: Il. 4:336: τοὺς δὲ ἰδὼν νείκεσσεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων,
ἀνδρῶν: Il. 4:445: ἐρχομένη καθ’ ὅμιλον ὀφέλλουσα στόνον ἀνδρῶν.
ἀνδρῶν: Il. 4:447: σύν ῥ’ ἔβαλον ῥινούς, σὺν δ’ ἔγχεα καὶ μένε’ ἀνδρῶν
ἀνδρῶν: Il. 4:450: ἔνθα δ’ ἅμ’ οἰμωγή τε καὶ εὐχωλὴ πέλεν ἀνδρῶν
ἀνδρῶν: Il. 4:519: κνήμην δεξιτερήν· βάλε δὲ Θρῃκῶν ἀγὸς ἀνδρῶν
ἀνδρῶν: Il. 5:38: ἡγεμόνων· πρῶτος δὲ ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
ἀνδρῶν: Il. 5:166: Τὸν δ’ ἴδεν Αἰνείας ἀλαπάζοντα στίχας ἀνδρῶν,
ἀνδρῶν: Il. 5:203: ἀνδρῶν εἰλομένων εἰωθότες ἔδμεναι ἄδην.
ἀνδρῶν: Il. 5:268: τῆς γενεῆς ἔκλεψεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγχίσης
ἀνδρῶν: Il. 5:311: Καί νύ κεν ἔνθ’ ἀπόλοιτο ἄναξ ἀνδρῶν Αἰνείας,
ἀνδρῶν: Il. 5:332: τάων αἵ τ’ ἀνδρῶν πόλεμον κάτα κοιρανέουσιν,
ἀνδρῶν: Il. 5:384: ἐξ ἀνδρῶν χαλέπ’ ἄλγε’ ἐπ’ ἀλλήλοισι τιθέντες.
ἀνδρῶν: Il. 5:426: Ὣς φάτο, μείδησεν δὲ πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε,
ἀνδρῶν: Il. 5:500: ἀνδρῶν λικμώντων, ὅτε τε ξανθὴ Δημήτηρ
ἀνδρῶν: Il. 5:531: αἰδομένων ἀνδρῶν πλέονες σόοι ἠὲ πέφανται·
ἀνδρῶν: Il. 5:558: ἀνδρῶν ἐν παλάμῃσι κατέκταθεν ὀξέϊ χαλκῷ·
ἀνδρῶν: Il. 5:636: εἶναι, ἐπεὶ πολλὸν κείνων ἐπιδεύεαι ἀνδρῶν
ἀνδρῶν: Il. 5:746: βριθὺ μέγα στιβαρόν, τῷ δάμνησι στίχας ἀνδρῶν
ἀνδρῶν: Il. 6:33: Νεστορίδης, Ἔλατον δὲ ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
ἀνδρῶν: Il. 6:56: ἀνδρῶν; ἦ σοὶ ἄριστα πεποίηται κατὰ οἶκον
ἀνδρῶν: Il. 6:99: οὐδ’ Ἀχιλῆά ποθ’ ὧδέ γ’ ἐδείδιμεν ὄρχαμον ἀνδρῶν,
ἀνδρῶν: Il. 6:146: οἵη περ φύλλων γενεὴ τοίη δὲ καὶ ἀνδρῶν.
ἀνδρῶν: Il. 6:149: ὣς ἀνδρῶν γενεὴ ἣ μὲν φύει ἣ δ’ ἀπολήγει.
ἀνδρῶν: Il. 6:153: ἔνθα δὲ Σίσυφος ἔσκεν, ὃ κέρδιστος γένετ’ ἀνδρῶν,
ἀνδρῶν: Il. 6:185: καρτίστην δὴ τήν γε μάχην φάτο δύμεναι ἀνδρῶν.
ἀνδρῶν: Il. 6:488: μοῖραν δ’ οὔ τινά φημι πεφυγμένον ἔμμεναι ἀνδρῶν,
ἀνδρῶν: Il. 7:13: Γλαῦκος δ’ Ἱππολόχοιο πάϊς Λυκίων ἀγὸς ἀνδρῶν
ἀνδρῶν: Il. 7:36: ἀλλ’ ἄγε πῶς μέμονας πόλεμον καταπαυσέμεν ἀνδρῶν;
ἀνδρῶν: Il. 7:162: ὦρτο πολὺ πρῶτος μὲν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων,
ἀνδρῶν: Il. 7:274: εἰ μὴ κήρυκες Διὸς ἄγγελοι ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν
ἀνδρῶν: Il. 7:314: τοῖσι δὲ βοῦν ἱέρευσεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
ἀνδρῶν: Il. 8:49: ἔνθ’ ἵππους ἔστησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε
ἀνδρῶν: Il. 8:61: σύν ῥ’ ἔβαλον ῥινούς, σὺν δ’ ἔγχεα καὶ μένε’ ἀνδρῶν
ἀνδρῶν: Il. 8:64: ἔνθα δ’ ἅμ’ οἰμωγή τε καὶ εὐχωλὴ πέλεν ἀνδρῶν
ἀνδρῶν: Il. 8:132: εἰ μὴ ἄρ’ ὀξὺ νόησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
ἀνδρῶν: Il. 8:214: πλῆθεν ὁμῶς ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν ἀσπιστάων
ἀνδρῶν: Il. 8:278: τὸν δὲ ἰδὼν γήθησεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
ἀνδρῶν: Il. 8:390: βριθὺ μέγα στιβαρόν, τῷ δάμνησι στίχας ἀνδρῶν
ἀνδρῶν: Il. 9:96: Ἀτρεΐδη κύδιστε ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον
ἀνδρῶν: Il. 9:114: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
ἀνδρῶν: Il. 9:134: ἣ θέμις ἀνθρώπων πέλει ἀνδρῶν ἠδὲ γυναικῶν.
ἀνδρῶν: Il. 9:163: Ἀτρεΐδη κύδιστε ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον
ἀνδρῶν: Il. 9:189: τῇ ὅ γε θυμὸν ἔτερπεν, ἄειδε δ’ ἄρα κλέα ἀνδρῶν.
ἀνδρῶν: Il. 9:276: ἣ θέμις ἐστὶν ἄναξ ἤτ’ ἀνδρῶν ἤτε γυναικῶν.
ἀνδρῶν: Il. 9:520: οὕτω καὶ τῶν πρόσθεν ἐπευθόμεθα κλέα ἀνδρῶν
ἀνδρῶν: Il. 9:554: Ἴδεώ θ’, ὃς κάρτιστος ἐπιχθονίων γένετ’ ἀνδρῶν
ἀνδρῶν: Il. 9:668: πρῶτος δ’ ἐξερέεινεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
ἀνδρῶν: Il. 9:673: Ἀτρεΐδη κύδιστε ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον
ἀνδρῶν: Il. 9:693: Ἀτρεΐδη κύδιστε ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον
ἀνδρῶν: Il. 10:18: Νέστορ’ ἔπι πρῶτον Νηλήϊον ἐλθέμεν ἀνδρῶν,
ἀνδρῶν: Il. 10:64: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων,
ἀνδρῶν: Il. 10:86: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
ἀνδρῶν: Il. 10:103: Ἀτρεΐδη κύδιστε ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον
ἀνδρῶν: Il. 10:119: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
ἀνδρῶν: Il. 10:186: ἀνδρῶν ἠδὲ κυνῶν, ἀπό τέ σφισιν ὕπνος ὄλωλεν·
ἀνδρῶν: Il. 10:221: ἀνδρῶν δυσμενέων δῦναι στρατὸν ἐγγὺς ἐόντων
ἀνδρῶν: Il. 10:233: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
ἀνδρῶν: Il. 10:338: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν κάλλιφ’ ὅμιλον,
ἀνδρῶν: Il. 10:395: ἀνδρῶν δυσμενέων σχεδὸν ἐλθέμεν, ἔκ τε πυθέσθαι
ἀνδρῶν: Il. 10:464: πέμψον ἐπὶ Θρῃκῶν ἀνδρῶν ἵππους τε καὶ εὐνάς.
ἀνδρῶν: Il. 10:470: αἶψα δ’ ἐπὶ Θρῃκῶν ἀνδρῶν τέλος ἷξον ἰόντες.
ἀνδρῶν: Il. 11:99: καὶ τοὺς μὲν λίπεν αὖθι ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
ἀνδρῶν: Il. 11:182: ἵξεσθαι, τότε δή ῥα πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε
ἀνδρῶν: Il. 11:188: θύνοντ’ ἐν προμάχοισιν ἐναίροντα στίχας ἀνδρῶν,
ἀνδρῶν: Il. 11:203: θύνοντ’ ἐν προμάχοισιν, ἐναίροντα στίχας ἀνδρῶν,
ἀνδρῶν: Il. 11:248: Τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησε Κόων ἀριδείκετος ἀνδρῶν
ἀνδρῶν: Il. 11:254: ῥίγησέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
ἀνδρῶν: Il. 11:264: Αὐτὰρ ὃ τῶν ἄλλων ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν
ἀνδρῶν: Il. 11:500: ἀνδρῶν πῖπτε κάρηνα, βοὴ δ’ ἄσβεστος ὀρώρει
ἀνδρῶν: Il. 11:540: αὐτὰρ ὃ τῶν ἄλλων ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν
ἀνδρῶν: Il. 11:700: θεύσεσθαι· τοὺς δ’ αὖθι ἄναξ ἀνδρῶν Αὐγείας
ἀνδρῶν: Il. 11:760: πάντες δ’ εὐχετόωντο θεῶν Διὶ Νέστορί τ’ ἀνδρῶν.
ἀνδρῶν: Il. 12:23: κάππεσον ἐν κονίῃσι καὶ ἡμιθέων γένος ἀνδρῶν·
ἀνδρῶν: Il. 12:47: ταρφέα τε στρέφεται στίχας ἀνδρῶν πειρητίζων·
ἀνδρῶν: Il. 12:48: ὅππῃ τ’ ἰθύσῃ τῇ εἴκουσι στίχες ἀνδρῶν·
ἀνδρῶν: Il. 12:57: πυκνοὺς καὶ μεγάλους δηΐων ἀνδρῶν ἀλεωρήν.
ἀνδρῶν: Il. 12:110: ἀλλ’ οὐχ Ὑρτακίδης ἔθελ’ Ἄσιος ὄρχαμος ἀνδρῶν
ἀνδρῶν: Il. 12:147: ἀνδρῶν ἠδὲ κυνῶν δέχαται κολοσυρτὸν ἰόντα,
ἀνδρῶν: Il. 12:283: καὶ πεδία λωτοῦντα καὶ ἀνδρῶν πίονα ἔργα,
ἀνδρῶν: Il. 13:237: συμφερτὴ δ’ ἀρετὴ πέλει ἀνδρῶν καὶ μάλα λυγρῶν,
ἀνδρῶν: Il. 13:239: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν αὖτις ἔβη θεὸς ἂμ πόνον ἀνδρῶν·
ἀνδρῶν: Il. 13:263: ἀνδρῶν δυσμενέων ἑκὰς ἱστάμενος πολεμίζειν.
ἀνδρῶν: Il. 13:277: ἐς λόχον, ἔνθα μάλιστ’ ἀρετὴ διαείδεται ἀνδρῶν,
ἀνδρῶν: Il. 13:285: ταρβεῖ, ἐπειδὰν πρῶτον ἐσίζηται λόχον ἀνδρῶν,
ἀνδρῶν: Il. 13:304: τοῖοι Μηριόνης τε καὶ Ἰδομενεὺς ἀγοὶ ἀνδρῶν
ἀνδρῶν: Il. 13:472: ὅς τε μένει κολοσυρτὸν ἐπερχόμενον πολὺν ἀνδρῶν
ἀνδρῶν: Il. 13:632: ἀνδρῶν ἠδὲ θεῶν· σέο δ’ ἐκ τάδε πάντα πέλονται·
ἀνδρῶν: Il. 14:64: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
ἀνδρῶν: Il. 14:103: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
ἀνδρῶν: Il. 14:134: βὰν δ’ ἴμεν, ἦρχε δ’ ἄρά σφιν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων.
ἀνδρῶν: Il. 14:259: εἰ μὴ Νὺξ δμήτειρα θεῶν ἐσάωσε καὶ ἀνδρῶν·
ἀνδρῶν: Il. 14:319: ἣ τέκε Περσῆα πάντων ἀριδείκετον ἀνδρῶν·
ἀνδρῶν: Il. 14:341: Ἥρη μήτε θεῶν τό γε δείδιθι μήτέ τιν’ ἀνδρῶν
ἀνδρῶν: Il. 14:521: ἀνδρῶν τρεσσάντων, ὅτε τε Ζεὺς ἐν φόβον ὄρσῃ.
ἀνδρῶν: Il. 15:12: τὸν δὲ ἰδὼν ἐλέησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε,
ἀνδρῶν: Il. 15:47: Ὣς φάτο, μείδησεν δὲ πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε,
ἀνδρῶν: Il. 15:111: υἱὸς γάρ οἱ ὄλωλε μάχῃ ἔνι φίλτατος ἀνδρῶν
ἀνδρῶν: Il. 15:279: αὐτὰρ ἐπεὶ ἴδον Ἕκτορ’ ἐποιχόμενον στίχας ἀνδρῶν
ἀνδρῶν: Il. 15:310: Ἥφαιστος Διὶ δῶκε φορήμεναι ἐς φόβον ἀνδρῶν·
ἀνδρῶν: Il. 15:532: ξεῖνος γάρ οἱ ἔδωκεν ἄναξ ἀνδρῶν Εὐφήτης
ἀνδρῶν: Il. 15:533: ἐς πόλεμον φορέειν δηΐων ἀνδρῶν ἀλεωρήν·
ἀνδρῶν: Il. 15:563: αἰδομένων δ’ ἀνδρῶν πλέονες σόοι ἠὲ πέφανται·
ἀνδρῶν: Il. 15:588: φεύγει πρίν περ ὅμιλον ἀολλισθήμεναι ἀνδρῶν·
ἀνδρῶν: Il. 15:615: καί ῥ’ ἔθελεν ῥῆξαι στίχας ἀνδρῶν πειρητίζων,
ἀνδρῶν: Il. 15:715: ἀνδρῶν μαρναμένων· ῥέε δ’ αἵματι γαῖα μέλαινα.
ἀνδρῶν: Il. 16:226: οὔτ’ ἀνδρῶν πίνεσκεν ἀπ’ αὐτοῦ αἴθοπα οἶνον,
ἀνδρῶν: Il. 16:433: ὤ μοι ἐγών, ὅ τέ μοι Σαρπηδόνα φίλτατον ἀνδρῶν
ἀνδρῶν: Il. 16:458: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
ἀνδρῶν: Il. 16:633: τῶν δ’ ὥς τε δρυτόμων ἀνδρῶν ὀρυμαγδὸς ὀρώρει
ἀνδρῶν: Il. 16:688: ἀλλ’ αἰεί τε Διὸς κρείσσων νόος ἠέ περ ἀνδρῶν·
ἀνδρῶν: Il. 16:726: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν αὖτις ἔβη θεὸς ἂμ πόνον ἀνδρῶν,
ἀνδρῶν: Il. 16:850: ἀνδρῶν δ’ Εὔφορβος· σὺ δέ με τρίτος ἐξεναρίζεις.
ἀνδρῶν: Il. 17:82: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν αὖτις ἔβη θεὸς ἂμ πόνον ἀνδρῶν,
ἀνδρῶν: Il. 17:140: Γλαῦκος δ’ Ἱππολόχοιο πάϊς Λυκίων ἀγὸς ἀνδρῶν
ἀνδρῶν: Il. 17:154: τὼ νῦν εἴ τις ἐμοὶ Λυκίων ἐπιπείσεται ἀνδρῶν
ἀνδρῶν: Il. 17:400: τοῖον Ζεὺς ἐπὶ Πατρόκλῳ ἀνδρῶν τε καὶ ἵππων
ἀνδρῶν: Il. 17:505: νῶϊ κατακτείναντα, φοβῆσαί τε στίχας ἀνδρῶν
ἀνδρῶν: Il. 17:510: ἀμφ’ αὐτῷ βεβάμεν καὶ ἀμύνεσθαι στίχας ἀνδρῶν,
ἀνδρῶν: Il. 17:737: ἄγριος ἠΰτε πῦρ, τό τ’ ἐπεσσύμενον πόλιν ἀνδρῶν
ἀνδρῶν: Il. 17:740: ὣς μὲν τοῖς ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν αἰχμητάων
ἀνδρῶν: Il. 18:110: ἀνδρῶν ἐν στήθεσσιν ἀέξεται ἠΰτε καπνός·
ἀνδρῶν: Il. 18:111: ὡς ἐμὲ νῦν ἐχόλωσεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων.
ἀνδρῶν: Il. 18:170: ὄρσεο Πηλεΐδη, πάντων ἐκπαγλότατ’ ἀνδρῶν·
ἀνδρῶν: Il. 19:51: αὐτὰρ ὃ δεύτατος ἦλθεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
ἀνδρῶν: Il. 19:76: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
ἀνδρῶν: Il. 19:81: ἀνδρῶν δ’ ἐν πολλῷ ὁμάδῳ πῶς κέν τις ἀκούσαι
ἀνδρῶν: Il. 19:93: πίλναται, ἀλλ’ ἄρα ἥ γε κατ’ ἀνδρῶν κράατα βαίνει
ἀνδρῶν: Il. 19:96: ἀνδρῶν ἠδὲ θεῶν φασ’ ἔμμεναι· ἀλλ’ ἄρα καὶ τὸν
ἀνδρῶν: Il. 19:105: τῶν ἀνδρῶν γενεῆς οἵ θ’ αἵματος ἐξ ἐμεῦ εἰσί.
ἀνδρῶν: Il. 19:111: τῶν ἀνδρῶν οἳ σῆς ἐξ αἵματός εἰσι γενέθλης.
ἀνδρῶν: Il. 19:146: Ἀτρεΐδη κύδιστε ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον
ἀνδρῶν: Il. 19:159: ἀνδρῶν, ἐν δὲ θεὸς πνεύσῃ μένος ἀμφοτέροισιν.
ἀνδρῶν: Il. 19:172: ὅπλεσθαι· τὰ δὲ δῶρα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
ἀνδρῶν: Il. 19:177: ἣ θέμις ἐστὶν ἄναξ ἤ τ’ ἀνδρῶν ἤ τε γυναικῶν·
ἀνδρῶν: Il. 19:184: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
ἀνδρῶν: Il. 19:199: Ἀτρεΐδη κύδιστε ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον
ἀνδρῶν: Il. 19:214: ἀλλὰ φόνος τε καὶ αἷμα καὶ ἀργαλέος στόνος ἀνδρῶν.
ἀνδρῶν: Il. 19:364: ἀνδρῶν· ἐν δὲ μέσοισι κορύσσετο δῖος Ἀχιλλεύς.
ἀνδρῶν: Il. 20:41: Εἷος μέν ῥ’ ἀπάνευθε θεοὶ θνητῶν ἔσαν ἀνδρῶν,
ἀνδρῶν: Il. 20:47: αὐτὰρ ἐπεὶ μεθ’ ὅμιλον Ὀλύμπιοι ἤλυθον ἀνδρῶν,
ἀνδρῶν: Il. 20:56: δεινὸν δὲ βρόντησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε
ἀνδρῶν: Il. 20:113: ἀντία Πηλεΐωνος ἰὼν ἀνὰ οὐλαμὸν ἀνδρῶν·
ἀνδρῶν: Il. 20:157: ἀνδρῶν ἠδ’ ἵππων· κάρκαιρε δὲ γαῖα πόδεσσιν
ἀνδρῶν: Il. 20:173: ἀνδρῶν, ἢ αὐτὸς φθίεται πρώτῳ ἐν ὁμίλῳ·
ἀνδρῶν: Il. 20:379: Ὣς ἔφαθ’, Ἕκτωρ δ’ αὖτις ἐδύσετο οὐλαμὸν ἀνδρῶν
ἀνδρῶν: Il. 20:389: κεῖσαι Ὀτρυντεΐδη πάντων ἐκπαγλότατ’ ἀνδρῶν·
ἀνδρῶν: Il. 21:16: πλῆτο ῥόος κελάδων ἐπιμὶξ ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν.
ἀνδρῶν: Il. 21:150: τίς πόθεν εἰς ἀνδρῶν ὅ μευ ἔτλης ἀντίος ἐλθεῖν;
ἀνδρῶν: Il. 21:215: ἀνδρῶν· αἰεὶ γάρ τοι ἀμύνουσιν θεοὶ αὐτοί.
ἀνδρῶν: Il. 21:264: καὶ λαιψηρὸν ἐόντα· θεοὶ δέ τε φέρτεροι ἀνδρῶν.
ἀνδρῶν: Il. 22:160: ἀρνύσθην, ἅ τε ποσσὶν ἀέθλια γίγνεται ἀνδρῶν,
ἀνδρῶν: Il. 22:167: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
ἀνδρῶν: Il. 22:458: ἥ μιν ἔχεσκ’, ἐπεὶ οὔ ποτ’ ἐνὶ πληθυῖ μένεν ἀνδρῶν,
ἀνδρῶν: Il. 22:462: αὐτὰρ ἐπεὶ πύργόν τε καὶ ἀνδρῶν ἷξεν ὅμιλον
ἀνδρῶν: Il. 23:49: ἠῶθεν δ’ ὄτρυνον ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον
ἀνδρῶν: Il. 23:161: Αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ’ ἄκουσεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων,
ἀνδρῶν: Il. 23:288: ὦρτο πολὺ πρῶτος μὲν ἄναξ ἀνδρῶν Εὔμηλος
ἀνδρῶν: Il. 23:554: ἀνδρῶν ὅς κ’ ἐθέλῃσιν ἐμοὶ χείρεσσι μάχεσθαι.
ἀνδρῶν: Il. 23:895: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
ἀνδρῶν: Il. 24:8: ἀνδρῶν τε πτολέμους ἀλεγεινά τε κύματα πείρων·
ἀνδρῶν: Il. 24:103: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
ἀνδρῶν: Il. 24:288: ἂψ ἐκ δυσμενέων ἀνδρῶν, ἐπεὶ ἂρ σέ γε θυμὸς
ἀνδρῶν: Il. 24:343: εἵλετο δὲ ῥάβδον, τῇ τ’ ἀνδρῶν ὄμματα θέλγει
ἀνδρῶν: Il. 24:698: ἔγνω πρόσθ’ ἀνδρῶν καλλιζώνων τε γυναικῶν,
ἀνδρῶν: Od. 1:23: Αἰθίοπας, τοὶ διχθὰ δεδαίαται, ἔσχατοι ἀνδρῶν,
ἀνδρῶν: Od. 1:28: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
ἀνδρῶν: Od. 1:100: βριθὺ μέγα στιβαρόν, τῷ δάμνησι στίχας ἀνδρῶν
ἀνδρῶν: Od. 1:170: τίς πόθεν εἰς ἀνδρῶν; πόθι τοι πόλις ἠδὲ τοκῆες;
ἀνδρῶν: Od. 1:338: ἔργ’ ἀνδρῶν τε θεῶν τε, τά τε κλείουσιν ἀοιδοί·
ἀνδρῶν: Od. 2:29: ἠὲ νέων ἀνδρῶν ἢ οἳ προγενέστεροί εἰσιν;
ἀνδρῶν: Od. 2:51: τῶν ἀνδρῶν φίλοι υἷες οἳ ἐνθάδε γ’ εἰσὶν ἄριστοι,
ἀνδρῶν: Od. 2:69: ἥ τ’ ἀνδρῶν ἀγορὰς ἠμὲν λύει ἠδὲ καθίζει·
ἀνδρῶν: Od. 2:290: οἶνον ἐν ἀμφιφορεῦσι καὶ ἄλφιτα, μυελὸν ἀνδρῶν,
ἀνδρῶν: Od. 3:31: ἷξον δ’ ἐς Πυλίων ἀνδρῶν ἄγυρίν τε καὶ ἕδρας,
ἀνδρῶν: Od. 3:245: τρὶς γὰρ δή μίν φασιν ἀνάξασθαι γένε’ ἀνδρῶν,
ἀνδρῶν: Od. 3:400: πὰρ δ’ ἄρ’ ἐϋμμελίην Πεισίστρατον, ὄρχαμον ἀνδρῶν,
ἀνδρῶν: Od. 3:454: ἔσχον· ἀτὰρ σφάξεν Πεισίστρατος, ὄρχαμος ἀνδρῶν.
ἀνδρῶν: Od. 3:482: πὰρ δ’ ἄρα Νεστορίδης Πεισίστρατος, ὄρχαμος ἀνδρῶν,
ἀνδρῶν: Od. 4:62: ἀνδρῶν· οὐ γὰρ σφῶν γε γένος ἀπόλωλε τοκήων,
ἀνδρῶν: Od. 4:63: ἀλλ’ ἀνδρῶν γένος ἐστὲ διοτρεφέων βασιλήων
ἀνδρῶν: Od. 4:80: ἀνδρῶν δ’ ἤ κέν τίς μοι ἐρίσσεται, ἠὲ καὶ οὐκί,
ἀνδρῶν: Od. 4:139: ἀνδρῶν εὐχετόωνται ἱκανέμεν ἡμέτερον δῶ;
ἀνδρῶν: Od. 4:236: ἀνδρῶν ἐσθλῶν παῖδες, ἀτὰρ θεὸς ἄλλοτε ἄλλῳ
ἀνδρῶν: Od. 4:246: ἀνδρῶν δυσμενέων κατέδυ πόλιν εὐρυάγυιαν.
ἀνδρῶν: Od. 4:268: ἀνδρῶν ἡρώων, πολλὴν δ’ ἐπελήλυθα γαῖαν·
ἀνδρῶν: Od. 4:319: δυσμενέων δ’ ἀνδρῶν πλεῖος δόμος, οἵ τέ μοι αἰεὶ
ἀνδρῶν: Od. 4:363: καί νύ κεν ἤϊα πάντα κατέφθιτο καὶ μένε’ ἀνδρῶν,
ἀνδρῶν: Od. 4:791: ὅσσα δὲ μερμήριξε λέων ἀνδρῶν ἐν ὁμίλῳ
ἀνδρῶν: Od. 5:47: εἵλετο δὲ ῥάβδον, τῇ τ’ ἀνδρῶν ὄμματα θέλγει,
ἀνδρῶν: Od. 5:106: τῶν ἀνδρῶν, οἳ ἄστυ πέρι Πριάμοιο μάχοντο
ἀνδρῶν: Od. 5:448: ἀνδρῶν ὅς τις ἵκηται ἀλώμενος, ὡς καὶ ἐγὼ νῦν
ἀνδρῶν: Od. 6:3: βῆ ῥ’ ἐς Φαιήκων ἀνδρῶν δῆμόν τε πόλιν τε·
ἀνδρῶν: Od. 6:5: ἀγχοῦ Κυκλώπων ἀνδρῶν ὑπερηνορεόντων,
ἀνδρῶν: Od. 6:8: εἷσεν δὲ Σχερίῃ, ἑκὰς ἀνδρῶν ἀλφηστάων,
ἀνδρῶν: Od. 6:114: ἥ οἱ Φαιήκων ἀνδρῶν πόλιν ἡγήσαιτο.
ἀνδρῶν: Od. 6:200: ἦ μή πού τινα δυσμενέων φάσθ’ ἔμμεναι ἀνδρῶν;
ἀνδρῶν: Od. 6:202: ὅς κεν Φαιήκων ἀνδρῶν ἐς γαῖαν ἵκηται
ἀνδρῶν: Od. 6:279: ἀνδρῶν τηλεδαπῶν, ἐπεὶ οὔ τινες ἐγγύθεν εἰσίν·
ἀνδρῶν: Od. 7:108: ὅσσον Φαίηκες περὶ πάντων ἴδριες ἀνδρῶν
ἀνδρῶν: Od. 7:156: ὃς δὴ Φαιήκων ἀνδρῶν προγενέστερος ἦεν
ἀνδρῶν: Od. 7:238: τίς πόθεν εἰς ἀνδρῶν; τίς τοι τάδε εἵματ’ ἔδωκεν;
ἀνδρῶν: Od. 8:57: πλῆντο δ’ ἄρ’ αἴθουσαί τε καὶ ἕρκεα καὶ δόμοι ἀνδρῶν
ἀνδρῶν: Od. 8:73: Μοῦσ’ ἄρ’ ἀοιδὸν ἀνῆκεν ἀειδέμεναι κλέα ἀνδρῶν,
ἀνδρῶν: Od. 8:77: ἐκπάγλοισ’ ἐπέεσσιν, ἄναξ δ’ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
ἀνδρῶν: Od. 8:183: ἀνδρῶν τε πτολέμους ἀλεγεινά τε κύματα πείρων.
ἀνδρῶν: Od. 8:217: ἀνδρῶν δυσμενέων, εἰ καὶ μάλα πολλοὶ ἑταῖροι
ἀνδρῶν: Od. 8:495: ἀνδρῶν ἐμπλήσας, οἳ Ἴλιον ἐξαλάπαξαν.
ἀνδρῶν: Od. 8:559: ἀλλ’ αὐταὶ ἴσασι νοήματα καὶ φρένας ἀνδρῶν,
ἀνδρῶν: Od. 8:567: φῆ ποτε Φαιήκων ἀνδρῶν περικαλλέα νῆα
ἀνδρῶν: Od. 9:124: ἀνδρῶν χηρεύει, βόσκει δέ τε μηκάδας αἶγας.
ἀνδρῶν: Od. 9:174: ἐλθὼν τῶνδ’ ἀνδρῶν πειρήσομαι, οἵ τινές εἰσιν,
ἀνδρῶν: Od. 10:78: τείρετο δ’ ἀνδρῶν θυμὸς ὑπ’ εἰρεσίης ἀλεγεινῆς
ἀνδρῶν: Od. 10:98: ἔνθα μὲν οὔτε βοῶν οὔτ’ ἀνδρῶν φαίνετο ἔργα,
ἀνδρῶν: Od. 10:123: ἀνδρῶν τ’ ὀλλυμένων νηῶν θ’ ἅμα ἀγνυμενάων·
ἀνδρῶν: Od. 10:224: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε Πολίτης, ὄρχαμος ἀνδρῶν,
ἀνδρῶν: Od. 10:325: “τίς πόθεν εἰς ἀνδρῶν; πόθι τοι πόλις ἠδὲ τοκῆες;
ἀνδρῶν: Od. 11:14: ἔνθα δὲ Κιμμερίων ἀνδρῶν δῆμός τε πόλις τε,
ἀνδρῶν: Od. 11:176: ἀνδρῶν ἄλλος ἔχει, ἐμὲ δ’ οὐκέτι φασὶ νέεσθαι.
ἀνδρῶν: Od. 11:343: ὃς δὴ Φαιήκων ἀνδρῶν προγενέστερος ἦεν·
ἀνδρῶν: Od. 11:397: “Ἀτρεΐδη κύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον,
ἀνδρῶν: Od. 11:416: ἤδη μὲν πολέων φόνῳ ἀνδρῶν ἀντεβόλησας,
ἀνδρῶν: Od. 11:449: νήπιος, ὅς που νῦν γε μετ’ ἀνδρῶν ἵζει ἀριθμῷ,
ἀνδρῶν: Od. 11:514: οὔ ποτ’ ἐνὶ πληθυῖ μένεν ἀνδρῶν οὐδ’ ἐν ὁμίλῳ,
ἀνδρῶν: Od. 11:629: ἀνδρῶν ἡρώων, οἳ δὴ τὸ πρόσθεν ὄλοντο.
ἀνδρῶν: Od. 12:46: ἀνδρῶν πυθομένων, περὶ δὲ ῥινοὶ μινύθουσιν.
ἀνδρῶν: Od. 12:66: τῇ δ’ οὔ πώ τις νηῦς φύγεν ἀνδρῶν, ἥ τις ἵκηται,
ἀνδρῶν: Od. 12:445: Σκύλλην δ’ οὐκέτ’ ἔασε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε
ἀνδρῶν: Od. 13:91: ἀνδρῶν τε πτολέμους ἀλεγεινά τε κύματα πείρων·
ἀνδρῶν: Od. 13:143: ἀνδρῶν δ’ εἴ πέρ τίς σε βίῃ καὶ κάρτεϊ εἴκων
ἀνδρῶν: Od. 13:175: φῆ ποτε Φαιήκων ἀνδρῶν περικαλλέα νῆα
ἀνδρῶν: Od. 13:264: ἀνδρῶν τε πτολέμους ἀλεγεινά τε κύματα πείρων,
ἀνδρῶν: Od. 13:308: μηδέ τῳ ἐκφάσθαι μήτ’ ἀνδρῶν μήτε γυναικῶν,
ἀνδρῶν: Od. 13:310: πάσχειν ἄλγεα πολλά, βίας ὑποδέγμενος ἀνδρῶν.”
ἀνδρῶν: Od. 13:322: πρίν γ’ ὅτε Φαιήκων ἀνδρῶν ἐν πίονι δήμῳ
ἀνδρῶν: Od. 13:396: ἀνδρῶν μνηστήρων, οἵ τοι βίοτον κατέδουσιν.
ἀνδρῶν: Od. 13:428: ἀνδρῶν μνηστήρων, οἵ τοι βίοτον κατέδουσιν.”
ἀνδρῶν: Od. 14:22: τέσσαρες, οὓς ἔθρεψε συβώτης, ὄρχαμος ἀνδρῶν.
ἀνδρῶν: Od. 14:43: πλάζετ’ ἐπ’ ἀλλοθρόων ἀνδρῶν δῆμόν τε πόλιν τε,
ἀνδρῶν: Od. 14:69: πρόχνυ, ἐπεὶ πολλῶν ἀνδρῶν ὑπὸ γούνατ’ ἔλυσε·
ἀνδρῶν: Od. 14:97: ἀνδρῶν ἡρώων, οὔτ’ ἠπείροιο μελαίνης
ἀνδρῶν: Od. 14:121: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα συβώτης, ὄρχαμος ἀνδρῶν·
ἀνδρῶν: Od. 14:187: τίς πόθεν εἰς ἀνδρῶν; πόθι τοι πόλις ἠδὲ τοκῆες;
ἀνδρῶν: Od. 14:221: ἀνδρῶν δυσμενέων ὅ τέ μοι εἴξειε πόδεσσι.
ἀνδρῶν: Od. 14:236: ἐφράσαθ’, ἣ πολλῶν ἀνδρῶν ὑπὸ γούνατ’ ἔλυσε,
ἀνδρῶν: Od. 14:263: αἶψα μάλ’ Αἰγυπτίων ἀνδρῶν περικαλλέας ἀγροὺς
ἀνδρῶν: Od. 14:335: ἀνδρῶν Θεσπρωτῶν ἐς Δουλίχιον πολύπυρον.
ἀνδρῶν: Od. 14:531: εἵλετο δ’ ὀξὺν ἄκοντα, κυνῶν ἀλκτῆρα καὶ ἀνδρῶν.
ἀνδρῶν: Od. 15:32: ἀνδρῶν μνηστήρων, οἵ τοι βίοτον κατέδουσιν.
ἀνδρῶν: Od. 15:264: τίς πόθεν εἰς ἀνδρῶν; πόθι τοι πόλις ἠδὲ τοκῆες;”
ἀνδρῶν: Od. 15:351: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε συβώτης, ὄρχαμος ἀνδρῶν·
ἀνδρῶν: Od. 15:384: ἠὲ διεπράθετο πτόλις ἀνδρῶν εὐρυάγυια,
ἀνδρῶν: Od. 15:389: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε συβώτης, ὄρχαμος ἀνδρῶν·
ἀνδρῶν: Od. 15:467: ἀνδρῶν δαιτυμόνων, οἵ μευ πατέρ’ ἀμφεπένοντο.
ἀνδρῶν: Od. 15:473: ἔνθ’ ἄρα Φοινίκων ἀνδρῶν ἦν ὠκύαλος νηῦς.
ἀνδρῶν: Od. 15:510: ἀνδρῶν, οἳ κραναὴν Ἰθάκην κάτα κοιρανέουσιν;
ἀνδρῶν: Od. 16:29: ἀνδρῶν μνηστήρων ἐσορᾶν ἀΐδηλον ὅμιλον.”
ἀνδρῶν: Od. 16:34: ἀνδρῶν ἄλλος ἔγημεν, Ὀδυσσῆος δέ που εὐνὴ
ἀνδρῶν: Od. 16:36: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε συβώτης, ὄρχαμος ἀνδρῶν·
ἀνδρῶν: Od. 16:65: νῦν αὖ Θεσπρωτῶν ἀνδρῶν παρὰ νηὸς ἀποδρὰς
ἀνδρῶν: Od. 16:189: πάσχεις ἄλγεα πολλά, βίας ὑποδέγμενος ἀνδρῶν.”
ἀνδρῶν: Od. 16:305: καί κέ τεο δμώων ἀνδρῶν ἔτι πειρηθεῖμεν,
ἀνδρῶν: Od. 16:318: ἀνδρῶν δ’ οὐκ ἂν ἐγώ γε κατὰ σταθμοὺς ἐθέλοιμι
ἀνδρῶν: Od. 16:446: ἀνδρῶν, οὐδέ τί μιν θάνατον τρομέεσθαι ἄνωγα
ἀνδρῶν: Od. 17:184: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε συβώτης, ὄρχαμος ἀνδρῶν·
ἀνδρῶν: Od. 17:231: πολλά οἱ ἀμφὶ κάρη σφέλα ἀνδρῶν ἐκ παλαμάων
ἀνδρῶν: Od. 17:309: ἦ αὔτως οἷοί τε τραπεζῆες κύνες ἀνδρῶν
ἀνδρῶν: Od. 17:432: αἶψα μάλ’ Αἰγυπτίων ἀνδρῶν περικαλλέας ἀγροὺς
ἀνδρῶν: Od. 17:526: ἀγχοῦ, Θεσπρωτῶν ἀνδρῶν ἐν πίονι δήμῳ,
ἀνδρῶν: Od. 17:540: αἶψά κε σὺν ᾧ παιδὶ βίας ἀποτείσεται ἀνδρῶν.”
ἀνδρῶν: Od. 17:581: ὕβριν ἀλυσκάζων ἀνδρῶν ὑπερηνορεόντων·
ἀνδρῶν: Od. 18:137: οἷον ἐπ’ ἦμαρ ἄγῃσι πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε.
ἀνδρῶν: Od. 19:105: τίς πόθεν εἰς ἀνδρῶν; πόθι τοι πόλις ἠδὲ τοκῆες;”
ἀνδρῶν: Od. 19:271: ἀγχοῦ, Θεσπρωτῶν ἀνδρῶν ἐν πίονι δήμῳ,
ἀνδρῶν: Od. 19:292: ἀνδρῶν Θεσπρωτῶν ἐς Δουλίχιον πολύπυρον.
ἀνδρῶν: Od. 19:444: τὸν δ’ ἀνδρῶν τε κυνῶν τε περὶ κτύπος ἦλθε ποδοῖϊν,
ἀνδρῶν: Od. 20:108: ἄλφιτα τεύχουσαι καὶ ἀλείατα, μυελὸν ἀνδρῶν·
ἀνδρῶν: Od. 20:185: τοῖσι δ’ ἐπὶ τρίτος ἦλθε Φιλοίτιος, ὄρχαμος ἀνδρῶν,
ἀνδρῶν: Od. 20:193: ἀνδρῶν; ποῦ δέ νύ οἱ γενεὴ καὶ πατρὶς ἄρουρα;
ἀνδρῶν: Od. 20:225: ἀνδρῶν μνηστήρων σκέδασιν κατὰ δώματα θείη.”
ἀνδρῶν: Od. 20:254: σῖτον δέ σφ’ ἐπένειμε Φιλοίτιος, ὄρχαμος ἀνδρῶν,
ἀνδρῶν: Od. 20:389: ἀνδρῶν ἐν μεγάροισιν ἑκάστου μῦθον ἄκουε.
ἀνδρῶν: Od. 21:238: ἀνδρῶν ἡμετέροισιν ἐν ἕρκεσι, μή τι θύραζε
ἀνδρῶν: Od. 21:323: ἀλλ’ αἰσχυνόμενοι φάτιν ἀνδρῶν ἠδὲ γυναικῶν,
ἀνδρῶν: Od. 21:340: δώσω δ’ ὀξὺν ἄκοντα, κυνῶν ἀλκτῆρα καὶ ἀνδρῶν,
ἀνδρῶν: Od. 21:384: ἀνδρῶν ἡμετέροισιν ἐν ἕρκεσι, μή τι θύραζε
ἀνδρῶν: Od. 22:27: “ξεῖνε, κακῶς ἀνδρῶν τοξάζεαι· οὐκέτ’ ἀέθλων
ἀνδρῶν: Od. 22:369: ἀνδρῶν μνηστήρων κεχολωμένος, οἵ οἱ ἔκειρον
ἀνδρῶν: Od. 22:381: πάπτηνεν δ’ Ὀδυσεὺς καθ’ ἑὸν δόμον, εἴ τις ἔτ’ ἀνδρῶν
ἀνδρῶν: Od. 23:31: ὄφρ’ ἀνδρῶν τείσαιτο βίην ὑπερηνορεόντων.”
ἀνδρῶν: Od. 23:138: ἀνδρῶν μνηστήρων, πρίν γ’ ἡμέας ἐλθέμεν ἔξω
ἀνδρῶν: Od. 23:147: ἀνδρῶν παιζόντων καλλιζώνων τε γυναικῶν.
ἀνδρῶν: Od. 23:187: ἀνδρῶν δ’ οὔ κέν τις ζωὸς βροτός, οὐδὲ μάλ’ ἡβῶν,
ἀνδρῶν: Od. 23:204: ἀνδρῶν ἄλλοσε θῆκε, ταμὼν ὕπο πυθμέν’ ἐλαίης.”
ἀνδρῶν: Od. 23:303: ἀνδρῶν μνηστήρων ἐσορῶσ’ ἀΐδηλον ὅμιλον,
ἀνδρῶν: Od. 23:311: ἦλθεν Λωτοφάγων ἀνδρῶν πίειραν ἄρουραν·
ἀνδρῶν: Od. 23:363: ἀνδρῶν μνηστήρων, οὓς ἔκτανον ἐν μεγάροισιν·
ἀνδρῶν: Od. 24:2: ἀνδρῶν μνηστήρων· ἔχε δὲ ῥάβδον μετὰ χερσὶ
ἀνδρῶν: Od. 24:3: καλὴν χρυσείην, τῇ τ’ ἀνδρῶν ὄμματα θέλγει,
ἀνδρῶν: Od. 24:25: ἀνδρῶν ἡρώων φίλον ἔμμεναι ἤματα πάντα,
ἀνδρῶν: Od. 24:87: ἤδη μὲν πολέων τάφῳ ἀνδρῶν ἀντεβόλησας
ἀνδρῶν: Od. 24:121: “Ἀτρεΐδη κύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον,
ἀνδρῶν: Od. 24:257: τεῦ δμώς εἰς ἀνδρῶν; τεῦ δ’ ὄρχατον ἀμφιπολεύεις;
ἀνδρῶν: Od. 24:298: τίς πόθεν εἰς ἀνδρῶν; πόθι τοι πόλις ἠδὲ τοκῆες;
ἀνδρῶν: Od. 24:507: ἀνδρῶν μαρναμένων ἵνα τε κρίνονται ἄριστοι,
ἀνδύεται: Il. 13:225: εἴκων ἀνδύεται πόλεμον κακόν· ἀλλά που οὕτω
ἀνέβαιν’: Od. 18:302: ἡ μὲν ἔπειτ’ ἀνέβαιν’ ὑπερώϊα δῖα γυναικῶν,
ἀνέβαιν’: Od. 19:600: ὣς εἰποῦσ’ ἀνέβαιν’ ὑπερώϊα σιγαλόεντα,
ἀνέβαινε: Od. 3:483: ἐς δίφρον τ’ ἀνέβαινε καὶ ἡνία λάζετο χερσί,
ἀνέβαινε: Od. 4:760: εἰς ὑπερῷ’ ἀνέβαινε σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξίν,
ἀνέβαινε: Od. 22:142: ὣς εἰπὼν ἀνέβαινε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν,
ἀνεβάλλετο: Od. 1:155: ἦ τοι ὁ φορμίζων ἀνεβάλλετο καλὸν ἀείδειν,
ἀνεβάλλετο: Od. 8:266: αὐτὰρ ὁ φορμίζων ἀνεβάλλετο καλὸν ἀείδειν
ἀνέβη: Il. 1:497: ἠερίη δ’ ἀνέβη μέγαν οὐρανὸν Οὔλυμπόν τε.
ἀνεβήσετο: Od. 23:1: Γρηῢς δ’ εἰς ὑπερῷ’ ἀνεβήσετο καγχαλόωσα,
ἀνέβραχε: Il. 19:13: πρόσθεν Ἀχιλλῆος· τὰ δ’ ἀνέβραχε δαίδαλα πάντα.
ἀνέβραχεν: Od. 21:48: ἄντα τιτυσκομένη. τὰ δ’ ἀνέβραχεν ἠΰτε ταῦρος
ἀνέγειρα: Od. 10:172: κὰδ δ’ ἔβαλον προπάροιθε νεός, ἀνέγειρα δ’ ἑταίρους
ἀνεγεῖραι: Od. 4:730: ἐκ λεχέων μ’ ἀνεγεῖραι, ἐπιστάμεναι σάφα θυμῷ,
ἀνέγειρε: Il. 10:138: ἐξ ὕπνου ἀνέγειρε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ
ἀνέγειρε: Il. 10:157: τὸν παρστὰς ἀνέγειρε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ,
ἀνέγειρε: Od. 23:22: ταῦτ’ ἐλθοῦσ’ ἤγγειλε καὶ ἐξ ὕπνου ἀνέγειρε,
ἀνεγείρεις: Od. 23:16: ταῦτα παρὲξ ἐρέουσα, καὶ ἐξ ὕπνου μ’ ἀνεγείρεις
ἀνεγνάμφθη: Il. 3:348: οὐδ’ ἔῤῥηξεν χαλκός, ἀνεγνάμφθη δέ οἱ αἰχμὴ
ἀνεγνάμφθη: Il. 7:259: οὐδ’ ἔῤῥηξεν χαλκός, ἀνεγνάμφθη δέ οἱ αἰχμή.
ἀνεγνάμφθη: Il. 17:44: οὐδ’ ἔῤῥηξεν χαλκός, ἀνεγνάμφθη δέ οἱ αἰχμὴ
ἀνέγναμψαν: Od. 14:348: αὐτὰρ ἐμοὶ δεσμὸν μὲν ἀνέγναμψαν θεοὶ αὐτοὶ
ἀνέγνω: Il. 13:734: καί τε πολέας ἐσάωσε, μάλιστα δὲ καὐτὸς ἀνέγνω.
ἀνέγνω: Od. 1:216: οὐκ οἶδ’· οὐ γάρ πώ τις ἑὸν γόνον αὐτὸς ἀνέγνω.
ἀνέγνω: Od. 21:205: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τῶν γε νόον νημερτέ’ ἀνέγνω,
ἀνέγνων: Od. 4:250: πάντες· ἐγὼ δέ μιν οἴη ἀνέγνων τοῖον ἐόντα,
ἀνεδέγμεθ’: Od. 17:563: οἶδα γὰρ εὖ περὶ κείνου, ὁμὴν δ’ ἀνεδέγμεθ’ ὀϊζύν.
ἀνεδέξατο: Il. 5:619: ὀξέα παμφανόωντα· σάκος δ’ ἀνεδέξατο πολλά.
ἀνέδρακεν: Il. 14:435: χεῦαν· ὃ δ’ ἀμπνύνθη καὶ ἀνέδρακεν ὀφθαλμοῖσιν,
ἀνέδραμε: Il. 11:354: Ἕκτωρ δ’ ὦκ’ ἀπέλεθρον ἀνέδραμε, μίκτο δ’ ὁμίλῳ,
ἀνέδραμε: Il. 16:813: οὐδὲ δάμασσ’· ὃ μὲν αὖτις ἀνέδραμε, μίκτο δ’ ὁμίλῳ,
ἀνέδραμεν: Il. 17:297: ἐγκέφαλος δὲ παρ’ αὐλὸν ἀνέδραμεν ἐξ ὠτειλῆς
ἀνέδραμεν: Il. 18:56: ἔξοχον ἡρώων· ὃ δ’ ἀνέδραμεν ἔρνεϊ ἶσος·
ἀνέδραμεν: Il. 18:437: ἔξοχον ἡρώων· ὃ δ’ ἀνέδραμεν ἔρνεϊ ἶσος·
ἀνέδραμον: Il. 23:717: αἵματι φοινικόεσσαι ἀνέδραμον· οἳ δὲ μάλ’ αἰεὶ
ἀνέδυ: Il. 1:359: καρπαλίμως δ’ ἀνέδυ πολιῆς ἁλὸς ἠΰτ’ ὀμίχλη,
ἀνέδυ: Od. 5:322: ὀψὲ δὲ δή ῥ’ ἀνέδυ, στόματος δ’ ἐξέπτυσεν ἅλμην
ἀνεδύσετο: Il. 1:496: παιδὸς ἑοῦ, ἀλλ’ ἥ γ’ ἀνεδύσετο κῦμα θαλάσσης.
ἀνεδύσετο: Od. 5:337: αἰθυίῃ δ’ εἰκυῖα ποτῇ ἀνεδύσετο λίμνης,
ἀνέεργε: Il. 3:77: καί ῥ’ ἐς μέσσον ἰὼν Τρώων ἀνέεργε φάλαγγας
ἀνέεργε: Il. 7:55: καί ῥ’ ἐς μέσσον ἰὼν Τρώων ἀνέεργε φάλαγγας,
ἀνέεργον: Il. 17:752: ὣς αἰεὶ Αἴαντε μάχην ἀνέεργον ὀπίσσω
ἀνέηκεν: Il. 5:882: μαργαίνειν ἀνέηκεν ἐπ’ ἀθανάτοισι θεοῖσι.
ἀνείλετο: Il. 13:296: καρπαλίμως κλισίηθεν ἀνείλετο χάλκεον ἔγχος,
ἀνείμονος: Od. 3:348: ὥς τέ τευ ἢ παρὰ πάμπαν ἀνείμονος ἠὲ πενιχροῦ,
ἀνείρεαι: Il. 3:177: τοῦτο δέ τοι ἐρέω ὅ μ’ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς·
ἀνείρεαι: Od. 1:231: “ξεῖν’, ἐπεὶ ἂρ δὴ ταῦτά μ’ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς,
ἀνείρεαι: Od. 7:243: τοῦτο δέ τοι ἐρέω, ὅ μ’ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς.
ἀνείρεαι: Od. 13:238: εἰ δὴ τήνδε τε γαῖαν ἀνείρεαι. οὐδέ τι λίην
ἀνείρεαι: Od. 15:390: “ξεῖν’, ἐπεὶ ἂρ δὴ ταῦτά μ’ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς,
ἀνείρεαι: Od. 15:402: τοῦτο δέ τοι ἐρέω, ὅ μ’ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς.
ἀνείρεαι: Od. 19:171: ἀλλὰ καὶ ὧς ἐρέω ὅ μ’ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς.
ἀνείρεαι: Od. 23:99: ἑζομένη μύθοισιν ἀνείρεαι οὐδὲ μεταλλᾷς;
ἀνείρετο: Il. 21:508: εἷλε πατὴρ Κρονίδης, καὶ ἀνείρετο ἡδὺ γελάσσας·
ἀνείρετο: Od. 7:21: στῆ δὲ πρόσθ’ αὐτοῦ· ὁ δ’ ἀνείρετο δῖος Ὀδυσσεύς·
ἀνείρηται: Od. 4:420: ἀλλ’ ὅτε κεν δή σ’ αὐτὸς ἀνείρηται ἐπέεσσι,
ἀνειρόμενος: Od. 4:461: καὶ τότε δή μ’ ἐπέεσσιν ἀνειρόμενος προσέειπε·
ἀνειρόμενος: Od. 4:631: Ἀντίνοον μύθοισιν ἀνειρόμενος προσέειπεν·
ἀνειρώτευν: Od. 4:251: καί μιν ἀνειρώτευν· ὁ δὲ κερδοσύνῃ ἀλέεινεν.
ἄνεισι: Il. 22:492: δευόμενος δέ τ’ ἄνεισι πάϊς ἐς πατρὸς ἑταίρους,
ἄνεισι: Il. 22:499: δακρυόεις δέ τ’ ἄνεισι πάϊς ἐς μητέρα χήρην
ἀνέκαιε: Od. 7:13: ἥ οἱ πῦρ ἀνέκαιε καὶ εἴσω δόρπον ἐκόσμει.
ἀνέκαιε: Od. 9:251: καὶ τότε πῦρ ἀνέκαιε καὶ εἴσιδεν, εἴρετο δ’ ἥμεας·
ἀνέκαιε: Od. 9:308: καὶ τότε πῦρ ἀνέκαιε καὶ ἤμελγε κλυτὰ μῆλα,
ἀνέκαιε: Od. 10:358: ἡ δὲ τετάρτη ὕδωρ ἐφόρει καὶ πῦρ ἀνέκαιε
ἀνέκαιε: Od. 21:181: ὣς φάθ’, ὁ δ’ αἶψ’ ἀνέκαιε Μελάνθιος ἀκάματον πῦρ,
ἀνέκαιον: Od. 20:123: ἐγρόμεναι ἀνέκαιον ἐπ’ ἐσχάρῃ ἀκάματον πῦρ.
ἀνεκήκιεν: Il. 7:262: τμήδην δ’ αὐχέν’ ἐπῆλθε, μέλαν δ’ ἀνεκήκιεν αἷμα,
ἀνεκήκιεν: Il. 23:507: στῆ δὲ μέσῳ ἐν ἀγῶνι, πολὺς δ’ ἀνεκήκιεν ἱδρὼς
ἀνέκοπτεν: Od. 21:47: ἐν δὲ κληῖδ’ ἧκε, θυρέων δ’ ἀνέκοπτεν ὀχῆας
ἀνέκραγον: Od. 14:467: ἀλλ’ ἐπεὶ οὖν τὸ πρῶτον ἀνέκραγον, οὐκ ἐπικεύσω.
ἀνεκτά: Il. 1:573: “ Ἦ δὴ λοίγια ἔργα τάδ’ ἔσσεται οὐδ’ ἔτ’ ἀνεκτά,
ἀνεκτὰ: Od. 20:223: ἐξικόμην φεύγων, ἐπεὶ οὐκέτ’ ἀνεκτὰ πέλονται·
ἀνεκτὸν: Od. 20:83: ἀλλὰ τὸ μὲν καὶ ἀνεκτὸν ἔχει κακόν, ὁππότε κέν τις
ἀνεκτός: Il. 10:118: λισσόμενος· χρειὼ γὰρ ἱκάνεται οὐκέτ’ ἀνεκτός.
ἀνεκτός: Il. 11:609: λισσομένους· χρειὼ γὰρ ἱκάνεται οὐκέτ’ ἀνεκτός.
ἀνεκτῶς: Il. 8:355: ἀνδρὸς ἑνὸς ῥιπῇ, ὃ δὲ μαίνεται οὐκέτ’ ἀνεκτῶς
ἀνεκτῶς: Od. 9:350: οἴκαδε πέμψειας· σὺ δὲ μαίνεαι οὐκέτ’ ἀνεκτῶς.
ἀνελέσθαι: Il. 16:8: νηπίη, ἥ θ’ ἅμα μητρὶ θέουσ’ ἀνελέσθαι ἀνώγει
ἀνελέσθαι: Il. 23:823: παυσαμένους ἐκέλευσαν ἀέθλια ἶσ’ ἀνελέσθαι.
ἀνελέσθαι: Od. 21:117: οἷός τ’ ἤδη πατρὸς ἀέθλια κάλ’ ἀνελέσθαι.”
ἀνέληται: Il. 16:10: δακρυόεσσα δέ μιν ποτιδέρκεται, ὄφρ’ ἀνέληται·
ἀνελθών: Od. 10:97: ἔστην δὲ σκοπιὴν ἐς παιπαλόεσσαν ἀνελθών·
ἀνελθών: Od. 10:148: ἔστην δὲ σκοπιὴν ἐς παιπαλόεσσαν ἀνελθών,
ἀνελθὼν: Od. 10:194: εἶδον γὰρ σκοπιὴν ἐς παιπαλόεσσαν ἀνελθὼν
ἀνελθών: Od. 19:190: αὐτίκα δ’ Ἰδομενῆα μετάλλα ἄστυδ’ ἀνελθών·
ἄνελκε: Il. 11:375: καὶ κόρυθα βριαρήν· ὃ δὲ τόξου πῆχυν ἄνελκε
ἄνελκε: Il. 13:583: ὀξὺ δόρυ κραδάων· ὃ δὲ τόξου πῆχυν ἄνελκε.
ἀνέλκει: Il. 12:434: ἥ τε σταθμὸν ἔχουσα καὶ εἴριον ἀμφὶς ἀνέλκει
ἀνελκόμενον: Od. 22:97: ἔγχος ἀνελκόμενον δολιχόσκιον ἢ ἐλάσειε
ἀνέλκων: Od. 21:128: καί νύ κε δὴ ἐτάνυσσε βίῃ τὸ τέταρτον ἀνέλκων,
ἀνέλκων: Od. 21:150: οὐδέ μιν ἐντάνυσε· πρὶν γὰρ κάμε χεῖρας ἀνέλκων
ἀνελοίμην: Od. 18:357: “ξεῖν’, ἦ ἄρ κ’ ἐθέλοις θητευέμεν, εἴ σ’ ἀνελοίμην,
ἀνέλοιο: Od. 19:22: “αἲ γὰρ δή ποτε, τέκνον, ἐπιφροσύνας ἀνέλοιο
ἀνελόντα: Od. 18:16: οὔτε τινὰ φθονέω δόμεναι καὶ πόλλ’ ἀνελόντα.
ἀνελόντες: Il. 23:736: νίκη δ’ ἀμφοτέροισιν· ἀέθλια δ’ ἶσ’ ἀνελόντες
ἀνελόντες: Od. 3:453: οἱ μὲν ἔπειτ’ ἀνελόντες ἀπὸ χθονὸς εὐρυοδείης
ἀνέλοντο: Il. 1:449: χερνίψαντο δ’ ἔπειτα καὶ οὐλοχύτας ἀνέλοντο.
ἀνέλοντο: Il. 2:410: βοῦν δὲ περιστήσαντο καὶ οὐλοχύτας ἀνέλοντο·
ἀνέλοντο: Od. 20:66: ὡς δ’ ὅτε Πανδαρέου κούρας ἀνέλοντο θύελλαι·
ἀνέλυσαν: Od. 12:200: ὅν σφιν ἐπ’ ὠσὶν ἄλειψ’, ἐμέ τ’ ἐκ δεσμῶν ἀνέλυσαν.
ἀνελὼν: Il. 1:301: τῶν οὐκ ἄν τι φέροις ἀνελὼν ἀέκοντος ἐμεῖο·
ἀνελὼν: Il. 23:551: τῶν οἱ ἔπειτ’ ἀνελὼν δόμεναι καὶ μεῖζον ἄεθλον
ἀνέμεινα: Od. 19:342: ἄεσα καί τ’ ἀνέμεινα ἐΰθρονον Ἠῶ δῖαν.
ἀνέμιμνε: Il. 16:363: ἀλλὰ καὶ ὧς ἀνέμιμνε, σάω δ’ ἐρίηρας ἑταίρους.
ἀνέμιμνον: Il. 11:171: ἔνθ’ ἄρα δὴ ἵσταντο καὶ ἀλλήλους ἀνέμιμνον.
ἀνέμισγε: Od. 10:235: οἴνῳ Πραμνείῳ ἐκύκα· ἀνέμισγε δὲ σίτῳ
ἀνέμνησας: Od. 3:211: “ὦ φίλ’, ἐπεὶ δὴ ταῦτά μ’ ἀνέμνησας καὶ ἔειπες,
ἄνεμοι: Il. 8:548: κνίσην δ’ ἐκ πεδίου ἄνεμοι φέρον οὐρανὸν εἴσω.
ἄνεμοι: Il. 9:4: ὡς δ’ ἄνεμοι δύο πόντον ὀρίνετον ἰχθυόεντα
ἄνεμοι: Il. 23:229: οἳ δ’ ἄνεμοι πάλιν αὖτις ἔβαν οἶκον δὲ νέεσθαι
ἄνεμοι: Od. 5:330: ὣς τὴν ἂμ πέλαγος ἄνεμοι φέρον ἔνθα καὶ ἔνθα·
ἄνεμοι: Od. 10:47: ἀσκὸν μὲν λῦσαν, ἄνεμοι δ’ ἐκ πάντες ὄρουσαν,
ἄνεμοι: Od. 12:286: ἐκ νυκτῶν δ’ ἄνεμοι χαλεποί, δηλήματα νηῶν,
ἀνέμοιο: Il. 5:865: καύματος ἐξ ἀνέμοιο δυσαέος ὀρνυμένοιο,
ἀνέμοιο: Il. 6:346: οἴχεσθαι προφέρουσα κακὴ ἀνέμοιο θύελλα
ἀνέμοιο: Il. 11:308: σκίδναται ἐξ ἀνέμοιο πολυπλάγκτοιο ἰωῆς·
ἀνέμοιο: Il. 12:207: αὐτὸς δὲ κλάγξας πέτετο πνοιῇς ἀνέμοιο.
ἀνέμοιο: Il. 12:253: ὦρσεν ἀπ’ Ἰδαίων ὀρέων ἀνέμοιο θύελλαν,
ἀνέμοιο: Il. 15:626: ἄχνῃ ὑπεκρύφθη, ἀνέμοιο δὲ δεινὸς ἀήτη
ἀνέμοιο: Il. 17:739: ἐν σέλαϊ μεγάλῳ· τὸ δ’ ἐπιβρέμει ἲς ἀνέμοιο.
ἀνέμοιο: Il. 23:367: χαῖται δ’ ἐῤῥώοντο μετὰ πνοιῇς ἀνέμοιο.
ἀνέμοιο: Il. 24:342: ἠδ’ ἐπ’ ἀπείρονα γαῖαν ἅμα πνοιῇς ἀνέμοιο·
ἀνέμοιο: Od. 1:98: ἠδ’ ἐπ’ ἀπείρονα γαῖαν ἅμα πνοιῇσ’ ἀνέμοιο.
ἀνέμοιο: Od. 2:148: τὼ δ’ ἕως μέν ῥ’ ἐπέτοντο μετὰ πνοιῇσ’ ἀνέμοιο,
ἀνέμοιο: Od. 5:46: ἠδ’ ἐπ’ ἀπείρονα γαῖαν ἅμα πνοιῇσ’ ἀνέμοιο.
ἀνέμοιο: Od. 5:443: λεῖος πετράων, καὶ ἐπὶ σκέπας ἦν ἀνέμοιο·
ἀνέμοιο: Od. 6:210: λούσατέ τ’ ἐν ποταμῷ, ὅθ’ ἐπὶ σκέπας ἔστ’ ἀνέμοιο.”
ἀνέμοιο: Od. 7:282: λεῖος πετράων, καὶ ἐπὶ σκέπας ἦν ἀνέμοιο.
ἀνέμοιο: Od. 9:71: τριχθά τε καὶ τετραχθὰ διέσχισεν ἲς ἀνέμοιο.
ἀνέμοιο: Od. 10:54: κείμην· αἱ δ’ ἐφέροντο κακῇ ἀνέμοιο θυέλλῃ
ἀνέμοιο: Od. 12:288: ἤν πως ἐξαπίνης ἔλθῃ ἀνέμοιο θύελλα,
ἀνέμοιο: Od. 12:336: χεῖρας νιψάμενος, ὅθ’ ἐπὶ σκέπας ἦν ἀνέμοιο,
ἀνέμοιο: Od. 12:409: ἱστοῦ δὲ προτόνους ἔῤῥηξ’ ἀνέμοιο θύελλα
ἀνέμοιο: Od. 13:276: ἀλλ’ ἦ τοί σφεας κεῖθεν ἀπώσατο ἲς ἀνέμοιο
ἀνέμοιο: Od. 19:186: καὶ γὰρ τὸν Κρήτηνδε κατήγαγεν ἲς ἀνέμοιο
ἀνέμοισι: Il. 8:481: τέρποντ’ οὔτ’ ἀνέμοισι, βαθὺς δέ τε Τάρταρος ἀμφίς·
ἀνέμοισι: Il. 23:194: στὰς ἀπάνευθε πυρῆς δοιοῖς ἠρᾶτ’ ἀνέμοισι
ἀνέμοισι: Il. 23:317: νῆα θοὴν ἰθύνει ἐρεχθομένην ἀνέμοισι·
ἀνέμοισι: Od. 5:343: εἵματα ταῦτ’ ἀποδὺς σχεδίην ἀνέμοισι φέρεσθαι
ἀνέμοισι: Od. 6:43: ἔμμεναι· οὔτ’ ἀνέμοισι τινάσσεται οὔτε ποτ’ ὄμβρῳ
ἀνέμοισι: Od. 9:82: ἔνθεν δ’ ἐννῆμαρ φερόμην ὀλοοῖσ’ ἀνέμοισι
ἀνέμοισιν: Il. 10:437: λευκότεροι χιόνος, θείειν δ’ ἀνέμοισιν ὁμοῖοι·
ἀνέμοισιν: Il. 23:199: ἀράων ἀΐουσα μετάγγελος ἦλθ’ ἀνέμοισιν.
ἀνέμοισιν: Od. 9:260: παντοίοισ’ ἀνέμοισιν ὑπὲρ μέγα λαῖτμα θαλάσσης,
ἀνέμοισιν: Od. 12:425: ἑζόμενος δ’ ἐπὶ τοῖς φερόμην ὀλοοῖσ’ ἀνέμοισιν.
ἀνέμοισιν: Od. 14:313: τῷ ῥα περιπλεχθεὶς φερόμην ὀλοοῖσ’ ἀνέμοισιν.
ἄνεμον: Il. 12:133: αἵ τ’ ἄνεμον μίμνουσι καὶ ὑετὸν ἤματα πάντα
ἄνεμόν: Od. 5:109: ἥ σφιν ἐπῶρσ’ ἄνεμόν τε κακὸν καὶ κύματα μακρά.
ἄνεμον: Od. 9:67: νηυσὶ δ’ ἐπῶρσ’ ἄνεμον βορέην νεφεληγερέτα Ζεὺς
ἄνεμον: Od. 12:313: ὦρσεν ἔπι ζαὴν ἄνεμον νεφεληγερέτα Ζεὺς
ἄνεμος: Il. 1:481: ἐν δ’ ἄνεμος πρῆσεν μέσον ἱστίον, ἀμφὶ δὲ κῦμα
ἄνεμος: Il. 5:499: ὡς δ’ ἄνεμος ἄχνας φορέει ἱερὰς κατ’ ἀλωὰς
ἄνεμος: Il. 6:147: φύλλα τὰ μέν τ’ ἄνεμος χαμάδις χέει, ἄλλα δέ θ’ ὕλη
ἄνεμος: Il. 11:156: πάντῃ τ’ εἰλυφόων ἄνεμος φέρει, οἳ δέ τε θάμνοι
ἄνεμος: Il. 12:157: ἅς τ’ ἄνεμος ζαὴς νέφεα σκιόεντα δονήσας
ἄνεμος: Il. 14:397: οὔτ’ ἄνεμος τόσσόν γε περὶ δρυσὶν ὑψικόμοισι
ἄνεμος: Il. 17:57: ἐλθὼν δ’ ἐξαπίνης ἄνεμος σὺν λαίλαπι πολλῇ
ἄνεμος: Il. 20:492: πάντῃ τε κλονέων ἄνεμος φλόγα εἰλυφάζει,
ἄνεμος: Od. 2:427: ἔμπρησεν δ’ ἄνεμος μέσον ἱστίον, ἀμφὶ δὲ κῦμα
ἄνεμός: Od. 3:300: Αἰγύπτῳ ἐπέλασσε φέρων ἄνεμός τε καὶ ὕδωρ.
ἄνεμός: Od. 5:111: τὸν δ’ ἄρα δεῦρ’ ἄνεμός τε φέρων καὶ κῦμα πέλασσε.
ἄνεμός: Od. 5:134: τὸν δ’ ἄρα δεῦρ’ ἄνεμός τε φέρων καὶ κῦμα πέλασσε.
ἄνεμος: Od. 5:368: ὡς δ’ ἄνεμος ζαὴς ᾔων θημῶνα τινάξῃ
ἄνεμος: Od. 5:391: καὶ τότ’ ἔπειτ’ ἄνεμος μὲν ἐπαύσατο ἠδὲ γαλήνη
ἄνεμός: Od. 7:277: ὑμετέρῃ ἐπέλασσε φέρων ἄνεμός τε καὶ ὕδωρ.
ἄνεμος: Od. 9:39: Ἰλιόθεν με φέρων ἄνεμος Κικόνεσσι πέλασσεν,
ἄνεμός: Od. 9:78: ἥμεθα· τὰς δ’ ἄνεμός τε κυβερνῆταί τ’ ἴθυνον.
ἄνεμος: Od. 9:285: ἄκρῃ προσπελάσας· ἄνεμος δ’ ἐκ πόντου ἔνεικεν·
ἄνεμός: Od. 11:10: ἥμεθα· τὴν δ’ ἄνεμός τε κυβερνήτης τ’ ἴθυνε.
ἄνεμος: Od. 11:592: τὰς δ’ ἄνεμος ῥίπτασκε ποτὶ νέφεα σκιόεντα.
ἄνεμός: Od. 12:152: ἥμεθα· τὴν δ’ ἄνεμός τε κυβερνήτης τ’ ἴθυνε.
ἄνεμος: Od. 12:168: αὐτίκ’ ἔπειτ’ ἄνεμος μὲν ἐπαύσατο ἠδὲ γαλήνη
ἄνεμος: Od. 12:400: καὶ τότ’ ἔπειτ’ ἄνεμος μὲν ἐπαύσατο λαίλαπι θύων,
ἄνεμός: Od. 14:256: ἥμεθα, τὰς δ’ ἄνεμός τε κυβερνῆταί τ’ ἴθυνον.
ἄνεμός: Od. 15:482: τοὺς δ’ Ἰθάκῃ ἐπέλασσε φέρων ἄνεμός τε καὶ ὕδωρ,
ἄνεμος: Od. 19:200: εἴλει γὰρ βορέης ἄνεμος μέγας οὐδ’ ἐπὶ γαίῃ
ἄνεμος: Od. 19:202: τῇ τρεισκαιδεκάτῃ δ’ ἄνεμος πέσε, τοὶ δ’ ἀνάγοντο.”
ἀνεμοσκεπέων: Il. 16:224: χλαινάων τ’ ἀνεμοσκεπέων οὔλων τε ταπήτων.
ἀνεμοτρεφὲς: Il. 11:256: ἀλλ’ ἐπόρουσε Κόωνι ἔχων ἀνεμοτρεφὲς ἔγχος.
ἀνεμοτρεφές: Il. 15:625: λάβρον ὑπαὶ νεφέων ἀνεμοτρεφές· ἣ δέ τε πᾶσα
ἀνέμου: Il. 15:383: ἲς ἀνέμου· ἣ γάρ τε μάλιστά γε κύματ’ ὀφέλλει·
ἀνέμου: Od. 6:20: ἡ δ’ ἀνέμου ὡς πνοιὴ ἐπέσσυτο δέμνια κούρης,
ἀνέμους: Il. 12:281: κοιμήσας δ’ ἀνέμους χέει ἔμπεδον, ὄφρα καλύψῃ
ἀνέμους: Od. 7:272: ὅς μοι ἐφορμήσας ἀνέμους κατέδησε κέλευθον,
ἀνέμους: Od. 24:110: ὄρσας ἀργαλέους ἀνέμους καὶ κύματα μακρά,
ἀνέμῳ: Il. 15:26: τὸν σὺ ξὺν Βορέῃ ἀνέμῳ πεπιθοῦσα θυέλλας
ἀνέμῳ: Il. 16:150: τοὺς ἔτεκε Ζεφύρῳ ἀνέμῳ Ἅρπυια Ποδάργη
ἀνέμῳ: Od. 14:253: ἐπλέομεν βορέῃ ἀνέμῳ ἀκραέϊ καλῷ
ἀνέμῳ: Od. 14:299: ἡ δ’ ἔθεεν βορέῃ ἀνέμῳ ἀκραέϊ καλῷ
ἀνέμῳ: Od. 23:235: ῥαίσῃ, ἐπειγομένην ἀνέμῳ καὶ κύματι πηγῷ·
ἀνεμώλια: Il. 4:355: Τρώων ἱπποδάμων· σὺ δὲ ταῦτ’ ἀνεμώλια βάζεις.
ἀνεμώλια: Il. 5:216: χερσὶ διακλάσσας· ἀνεμώλια γάρ μοι ὀπηδεῖ.
ἀνεμώλια: Od. 4:837: ζώει ὅ γ’ ἦ τέθνηκε· κακὸν δ’ ἀνεμώλια βάζειν.”
ἀνεμώλια: Od. 11:464: ζώει ὅ γ’ ἦ τέθνηκε· κακὸν δ’ ἀνεμώλια βάζειν.”
ἀνεμώλιοι: Il. 20:123: ἀθανάτων, οἳ δ’ αὖτ’ ἀνεμώλιοι οἳ τὸ πάρος περ
ἀνεμώλιον: Il. 21:474: νηπύτιε τί νυ τόξον ἔχεις ἀνεμώλιον αὔτως;
ἀνέμων: Il. 2:397: παντοίων ἀνέμων, ὅτ’ ἂν ἔνθ’ ἢ ἔνθα γένωνται.
ἀνέμων: Il. 5:501: κρίνῃ ἐπειγομένων ἀνέμων καρπόν τε καὶ ἄχνας,
ἀνέμων: Il. 5:525: ζαχρειῶν ἀνέμων, οἵ τε νέφεα σκιόεντα
ἀνέμων: Il. 13:334: ὡς δ’ ὅθ’ ὑπὸ λιγέων ἀνέμων σπέρχωσιν ἄελλαι
ἀνέμων: Il. 13:795: οἳ δ’ ἴσαν ἀργαλέων ἀνέμων ἀτάλαντοι ἀέλλῃ,
ἀνέμων: Il. 14:17: ὀσσόμενον λιγέων ἀνέμων λαιψηρὰ κέλευθα
ἀνέμων: Il. 14:254: ὄρσασ’ ἀργαλέων ἀνέμων ἐπὶ πόντον ἀήτας,
ἀνέμων: Il. 15:620: ἥ τε μένει λιγέων ἀνέμων λαιψηρὰ κέλευθα
ἀνέμων: Il. 16:213: δώματος ὑψηλοῖο βίας ἀνέμων ἀλεείνων,
ἀνέμων: Il. 17:56: παντοίων ἀνέμων, καί τε βρύει ἄνθεϊ λευκῷ·
ἀνέμων: Il. 23:713: δώματος ὑψηλοῖο βίας ἀνέμων ἀλεείνων.
ἀνέμων: Od. 3:289: ἐφράσατο, λιγέων δ’ ἀνέμων ἐπ’ ἀϋτμένα χεῦε
ἀνέμων: Od. 4:839: ἐς πνοιὰς ἀνέμων· ἡ δ’ ἐξ ὕπνου ἀνόρουσε
ἀνέμων: Od. 5:293: παντοίων ἀνέμων, σὺν δὲ νεφέεσσι κάλυψε
ἀνέμων: Od. 5:305: παντοίων ἀνέμων· νῦν μοι σῶς αἰπὺς ὄλεθρος.
ἀνέμων: Od. 5:317: δεινὴ μισγομένων ἀνέμων ἐλθοῦσα θύελλα·
ἀνέμων: Od. 5:383: ἦ τοι τῶν ἄλλων ἀνέμων κατέδησε κελεύθους,
ἀνέμων: Od. 5:478: τοὺς μὲν ἄρ’ οὔτ’ ἀνέμων διάη μένος ὑγρὸν ἀέντων,
ἀνέμων: Od. 10:20: ἔνθα δὲ βυκτάων ἀνέμων κατέδησε κέλευθα·
ἀνέμων: Od. 10:21: κεῖνον γὰρ ταμίην ἀνέμων ποίησε Κρονίων,
ἀνέμων: Od. 11:400: ὄρσας ἀργαλέων ἀνέμων ἀμέγαρτον ἀϋτμήν;
ἀνέμων: Od. 11:407: ὄρσας ἀργαλέων ἀνέμων ἀμέγαρτον ἀϋτμήν,
ἀνέμων: Od. 12:326: γίνετ’ ἔπειτ’ ἀνέμων, εἰ μὴ εὖρός τε νότος τε.
ἀνέμων: Od. 13:99: αἵ τ’ ἀνέμων σκεπόωσι δυσαήων μέγα κῦμα
ἀνέμων: Od. 19:440: τὴν μὲν ἄρ’ οὔτ’ ἀνέμων διάη μένος ὑγρὸν ἀέντων,
Ἀνεμώρειαν: Il. 2:521: οἵ τ’ Ἀνεμώρειαν καὶ Ὑάμπολιν ἀμφενέμοντο,
ἀνένεικα: Od. 11:625: τὸν μὲν ἐγὼν ἀνένεικα καὶ ἤγαγον ἐξ Ἀΐδαο·
ἀνενείκατο: Il. 19:314: μνησάμενος δ’ ἁδινῶς ἀνενείκατο φώνησέν τε·
ἀνένευε: Il. 6:311: Ὣς ἔφατ’ εὐχομένη, ἀνένευε δὲ Παλλὰς Ἀθήνη.
ἀνένευε: Il. 22:205: λαοῖσιν δ’ ἀνένευε καρήατι δῖος Ἀχιλλεύς,
ἀνένευε: Od. 21:129: ἀλλ’ Ὀδυσεὺς ἀνένευε καὶ ἔσχεθεν ἱέμενόν περ.
ἀνένευσε: Il. 16:250: τῷ δ’ ἕτερον μὲν ἔδωκε πατήρ, ἕτερον δ’ ἀνένευσε·
ἀνένευσε: Il. 16:252: δῶκε, σόον δ’ ἀνένευσε μάχης ἐξαπονέεσθαι.
ἀνέντες: Il. 5:761: ἄφρονα τοῦτον ἀνέντες, ὃς οὔ τινα οἶδε θέμιστα;
ἀνέξομαι: Il. 5:895: ἀλλ’ οὐ μάν σ’ ἔτι δηρὸν ἀνέξομαι ἄλγε’ ἔχοντα·
ἀνέξομαι: Od. 19:27: “ξεῖνος ὅδ’· οὐ γὰρ ἀεργὸν ἀνέξομαι, ὅς κεν ἐμῆς γε
ἀνέπαλτ’: Il. 23:694: ὣς πληγεὶς ἀνέπαλτ’· αὐτὰρ μεγάθυμος Ἐπειὸς
ἀνέπαλτο: Il. 8:85: ἀλγήσας δ’ ἀνέπαλτο, βέλος δ’ εἰς ἐγκέφαλον δῦ,
ἀνεπᾶλτο: Il. 20:424: ὡς εἶδ’, ὣς ἀνεπᾶλτο, καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα·
ἀνέπαυσεν: Il. 17:550: ἀνθρώπους ἀνέπαυσεν ἐπὶ χθονί, μῆλα δὲ κήδει,
ἀνεπλέομεν: Od. 12:234: ἡμεῖς μὲν στεινωπὸν ἀνεπλέομεν γοόωντες·
ἀνέπνεον: Il. 11:327: ἀσπασίως φεύγοντες ἀνέπνεον Ἕκτορα δῖον.
ἀνέπνευσαν: Il. 11:382: οὕτω κεν καὶ Τρῶες ἀνέπνευσαν κακότητος,
ἀνέπνευσαν: Il. 16:302: τυτθὸν ἀνέπνευσαν, πολέμου δ’ οὐ γίγνετ’ ἐρωή·
ἆνερ: Il. 24:725: ἆνερ ἀπ’ αἰῶνος νέος ὤλεο, κὰδ δέ με χήρην
ἀνέρα: Il. 13:131: ἀσπὶς ἄρ’ ἀσπίδ’ ἔρειδε, κόρυς κόρυν, ἀνέρα δ’ ἀνήρ·
ἀνέρα: Il. 16:215: ἀσπὶς ἄρ’ ἀσπίδ’ ἔρειδε, κόρυς κόρυν, ἀνέρα δ’ ἀνήρ·
ἀνέρα: Il. 22:38: Ἕκτορ μή μοι μίμνε φίλον τέκος ἀνέρα τοῦτον
ἀνέρα: Il. 22:418: λίσσωμ’ ἀνέρα τοῦτον ἀτάσθαλον ὀβριμοεργόν,
ἀνέρας: Il. 1:262: οὐ γάρ πω τοίους ἴδον ἀνέρας οὐδὲ ἴδωμαι,
ἀνέρας: Il. 2:554: κοσμῆσαι ἵππους τε καὶ ἀνέρας ἀσπιδιώτας·
ἀνέρας: Il. 3:185: ἔνθα ἴδον πλείστους Φρύγας ἀνέρας αἰολοπώλους
ἀνέρας: Il. 7:209: ὅς τ’ εἶσιν πόλεμον δὲ μετ’ ἀνέρας οὕς τε Κρονίων
ἀνέρας: Il. 9:239: ἀνέρας οὐδὲ θεούς· κρατερὴ δέ ἑ λύσσα δέδυκεν.
ἀνέρας: Il. 11:497: δαΐζων ἵππους τε καὶ ἀνέρας· οὐδέ πω Ἕκτωρ
ἀνέρας: Il. 12:127: νήπιοι, ἐν δὲ πύλῃσι δύ’ ἀνέρας εὗρον ἀρίστους
ἀνέρας: Il. 16:167: ὀτρύνων ἵππους τε καὶ ἀνέρας ἀσπιδιώτας.
ἀνέρας: Il. 17:328: Ἴλιον αἰπεινήν; ὡς δὴ ἴδον ἀνέρας ἄλλους
ἀνέρας: Il. 23:111: οὐρῆάς τ’ ὄτρυνε καὶ ἀνέρας ἀξέμεν ὕλην
ἀνέρας: Il. 24:247: Ἦ καὶ σκηπανίῳ δίεπ’ ἀνέρας· οἳ δ’ ἴσαν ἔξω
ἀνέρας: Od. 11:630: καί νύ κ’ ἔτι προτέρους ἴδον ἀνέρας, οὓς ἔθελόν περ,
ἀνέρας: Od. 13:261: ἀνέρας ἀλφηστὰς νίκα ταχέεσσι πόδεσσιν,
ἀνέρας: Od. 17:502: ἀνέρας αἰτίζων· ἀχρημοσύνη γὰρ ἀνώγει·
ἀνέρας: Od. 18:184: οἴη δ’ οὐ κεῖσ’ εἶμι μετ’ ἀνέρας· αἰδέομαι γάρ.”
ἀνέρας: Od. 20:179: ἀνέρας αἰτίζων, ἀτὰρ οὐκ ἔξεισθα θύραζε;
ἀνέρας: Od. 20:370: ἀνέρας ὑβρίζοντες ἀτάσθαλα μηχανάασθε.”
ἀνέρε: Il. 11:328: Ἔνθ’ ἑλέτην δίφρόν τε καὶ ἀνέρε δήμου ἀρίστω
ἀνέρε: Il. 12:421: ἀλλ’ ὥς τ’ ἀμφ’ οὔροισι δύ’ ἀνέρε δηριάασθον
ἀνέρε: Il. 12:447: ὀξὺς ἔην· τὸν δ’ οὔ κε δύ’ ἀνέρε δήμου ἀρίστω
ἀνέρε: Il. 16:218: πάντων δὲ προπάροιθε δύ’ ἀνέρε θωρήσσοντο
ἀνέρε: Il. 17:378: ἀνέρε κυδαλίμω Θρασυμήδης Ἀντίλοχός τε
ἀνέρες: Il. 2:1: Ἄλλοι μέν ῥα θεοί τε καὶ ἀνέρες ἱπποκορυσταὶ
ἀνέρες: Il. 2:604: Αἰπύτιον παρὰ τύμβον ἵν’ ἀνέρες ἀγχιμαχηταί,
ἀνέρες: Il. 4:41: τὴν ἐθέλω ὅθι τοι φίλοι ἀνέρες ἐγγεγάασι,
ἀνέρες: Il. 5:529: ὦ φίλοι ἀνέρες ἔστε καὶ ἄλκιμον ἦτορ ἕλεσθε,
ἀνέρες: Il. 5:861: ἀνέρες ἐν πολέμῳ ἔριδα ξυνάγοντες Ἄρηος.
ἀνέρες: Il. 6:112: ἀνέρες ἔστε φίλοι, μνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς,
ἀνέρες: Il. 8:174: ἀνέρες ἔστε φίλοι, μνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς.
ἀνέρες: Il. 9:384: ἀνέρες ἐξοιχνεῦσι σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν·
ἀνέρες: Il. 11:287: ἀνέρες ἔστε φίλοι, μνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς.
ἀνέρες: Il. 11:548: ἐσσεύαντο κύνες τε καὶ ἀνέρες ἀγροιῶται,
ἀνέρες: Il. 12:122: ἀλλ’ ἀναπεπταμένας ἔχον ἀνέρες, εἴ τιν’ ἑταίρων
ἀνέρες: Il. 12:271: ἀνέρες ἐν πολέμῳ, νῦν ἔπλετο ἔργον ἅπασι·
ἀνέρες: Il. 14:149: ἀνέρες ἐν πολέμῳ ἔριδα ξυνάγοντες Ἄρηος,
ἀνέρες: Il. 15:272: ἐσσεύαντο κύνες τε καὶ ἀνέρες ἀγροιῶται·
ἀνέρες: Il. 15:487: ἀνέρες ἔστε φίλοι, μνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς
ἀνέρες: Il. 15:561: ὦ φίλοι ἀνέρες ἔστε, καὶ αἰδῶ θέσθ’ ἐνὶ θυμῷ,
ἀνέρες: Il. 15:661: ὦ φίλοι ἀνέρες ἔστε καὶ αἰδῶ θέσθ’ ἐνὶ θυμῷ
ἀνέρες: Il. 15:683: ἀνέρες ἠδὲ γυναῖκες· ὃ δ’ ἔμπεδον ἀσφαλὲς αἰεὶ
ἀνέρες: Il. 15:734: ἀνέρες ἔστε φίλοι, μνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς.
ἀνέρες: Il. 16:270: ἀνέρες ἔστε φίλοι, μνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς,
ἀνέρες: Il. 17:185: ἀνέρες ἔστε φίλοι, μνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς,
ἀνέρες: Il. 18:515: ῥύατ’ ἐφεσταότες, μετὰ δ’ ἀνέρες οὓς ἔχε γῆρας·
ἀνέρες: Il. 20:158: ὀρνυμένων ἄμυδις. δύο δ’ ἀνέρες ἔξοχ’ ἄριστοι
ἀνέρες: Il. 21:586: ἐν γάρ οἱ πολέες τε καὶ ἄλκιμοι ἀνέρες εἰμέν,
ἀνέρες: Il. 24:677: Ἄλλοι μέν ῥα θεοί τε καὶ ἀνέρες ἱπποκορυσταὶ
ἀνέρες: Od. 1:176: ξεῖνος, ἐπεὶ πολλοὶ ἴσαν ἀνέρες ἡμέτερον δῶ
ἀνέρες: Od. 3:471: δαίνυνθ’ ἑζόμενοι· ἐπὶ δ’ ἀνέρες ἐσθλοὶ ὄροντο
ἀνέρες: Od. 4:827: ἀνέρες ἠρήσαντο παρεστάμεναι, δύναται γάρ,
ἀνέρες: Od. 9:89: οἵ τινες ἀνέρες εἶεν ἐπὶ χθονὶ σῖτον ἔδοντες,
ἀνέρες: Od. 10:101: οἵ τινες ἀνέρες εἶεν ἐπὶ χθονὶ σῖτον ἔδοντες,
ἀνέρες: Od. 11:123: ἀνέρες οὐδέ θ’ ἅλεσσι μεμιγμένον εἶδαρ ἔδουσιν·
ἀνέρες: Od. 13:233: τίς γῆ, τίς δῆμος, τίνες ἀνέρες ἐγγεγάασιν;
ἀνέρες: Od. 14:104: ἐσχατιῇ βόσκοντ’, ἐπὶ δ’ ἀνέρες ἐσθλοὶ ὄρονται.
ἀνέρες: Od. 14:410: ἀγχίμολον δὲ σύες τε καὶ ἀνέρες ἦλθον ὑφορβοί.
ἀνέρες: Od. 15:163: ἀνέρες ἠδὲ γυναῖκες· ὁ δέ σφισιν ἐγγύθεν ἐλθὼν
ἀνέρες: Od. 15:302: δορπείτην· παρὰ δέ σφιν ἐδόρπεον ἀνέρες ἄλλοι.
ἀνέρες: Od. 15:345: ἀνέρες, ὅν τιν’ ἵκηται ἄλη καὶ πῆμα καὶ ἄλγος.
ἀνέρες: Od. 16:236: ὄφρ’ εἰδέω, ὅσσοι τε καὶ οἵ τινες ἀνέρες εἰσί·
ἀνέρες: Od. 17:588: ἀνέρες ὑβρίζοντες ἀτάσθαλα μηχανόωνται.”
ἀνέρες: Od. 22:306: γίνεται οὐδὲ φυγή· χαίρουσι δέ τ’ ἀνέρες ἄγρῃ·
ἀνέρες: Od. 23:270: ἀνέρες οὐδέ θ’ ἅλεσσι μεμιγμένον εἶδαρ ἔδουσιν·
ἀνέρι: Il. 16:516: ἀνέρι κηδομένῳ, ὡς νῦν ἐμὲ κῆδος ἱκάνει.
ἀνέρι: Il. 16:716: ἀνέρι εἰσάμενος αἰζηῷ τε κρατερῷ τε
ἀνέρι: Il. 17:73: ἀνέρι εἰσάμενος Κικόνων ἡγήτορι Μέντῃ·
ἀνέρι: Il. 17:421: ὦ φίλοι, εἰ καὶ μοῖρα παρ’ ἀνέρι τῷδε δαμῆναι
ἀνέρι: Il. 19:417: μόρσιμόν ἐστι θεῷ τε καὶ ἀνέρι ἶφι δαμῆναι.
ἀνέρι: Il. 21:213: ἀνέρι εἰσάμενος, βαθέης δ’ ἐκ φθέγξατο δίνης·
ἀνέρι: Od. 1:292: πολλὰ μάλ’, ὅσσα ἔοικε, καὶ ἀνέρι μητέρα δοῦναι.
ἀνέρι: Od. 2:223: πολλὰ μάλ’, ὅσσα ἔοικε, καὶ ἀνέρι μητέρα δώσω.”
ἀνέρι: Od. 8:547: ἀνέρι, ὅς τ’ ὀλίγον περ ἐπιψαύῃ πραπίδεσσι.
ἀνέρος: Il. 3:61: ὅς τ’ εἶσιν διὰ δουρὸς ὑπ’ ἀνέρος ὅς ῥά τε τέχνῃ
ἀνέρος: Il. 5:649: ἀνέρος ἀφραδίῃσιν ἀγαυοῦ Λαομέδοντος,
ἀνέρος: Il. 15:80: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἀΐξῃ νόος ἀνέρος, ὅς τ’ ἐπὶ πολλὴν
ἀνέρος: Il. 16:423: ἀντήσω γὰρ ἐγὼ τοῦδ’ ἀνέρος, ὄφρα δαείω
ἀνέρος: Il. 17:164: τοίου γὰρ θεράπων πέφατ’ ἀνέρος, ὃς μέγ’ ἄριστος
ἀνέρος: Il. 17:435: ἀνέρος ἑστήκῃ τεθνηότος ἠὲ γυναικός,
ἀνέρος: Il. 18:85: ἤματι τῷ ὅτε σε βροτοῦ ἀνέρος ἔμβαλον εὐνῇ.
ἀνέρος: Il. 18:321: πολλὰ δέ τ’ ἄγκε ἐπῆλθε μετ’ ἀνέρος ἴχνι’ ἐρευνῶν
ἀνέρος: Il. 18:433: Αἰακίδῃ Πηλῆϊ, καὶ ἔτλην ἀνέρος εὐνὴν
ἀνέρος: Il. 21:308: φίλε κασίγνητε σθένος ἀνέρος ἀμφότεροί περ
ἀνέρος: Il. 24:318: ἀνέρος ἀφνειοῖο ἐῢ κληῗσ’ ἀραρυῖα,
ἀνέρος: Od. 1:161: ἀνέρος, οὗ δή που λεύκ’ ὀστέα πύθεται ὄμβρῳ
ἀνέρος: Od. 1:218: ἀνέρος, ὃν κτεάτεσσιν ἑοῖσ’ ἔπι γῆρας ἔτετμε.
ἀνέρος: Od. 4:169: “ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ φίλου ἀνέρος υἱὸς ἐμὸν δῶ
ἀνέρος: Od. 4:207: ῥεῖα δ’ ἀρίγνωτος γόνος ἀνέρος, ᾧ τε Κρονίων
ἀνέρος: Od. 7:22: “ὦ τέκος, οὐκ ἄν μοι δόμον ἀνέρος ἡγήσαιο
ἀνέρος: Od. 8:147: οὐ μὲν γὰρ μεῖζον κλέος ἀνέρος, ὄφρα κεν ᾖσιν,
ἀνέρος: Od. 14:200: ἀνέρος ἀφνειοῖο πάϊς· πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι
ἀνέρος: Od. 17:323: ἀνέρος, εὖτ’ ἄν μιν κατὰ δούλιον ἦμαρ ἕλῃσιν.”
ἀνεῤῥίπτουν: Od. 13:78: εὖθ’ οἳ ἀνακλινθέντες ἀνεῤῥίπτουν ἅλα πηδῷ,
ἀνέῤῥιψαν: Od. 10:130: οἱ δ’ ἅμα πάντες ἀνέῤῥιψαν, δείσαντες ὄλεθρον.
ἀνεῤῥύβδησε: Od. 12:236: δεινὸν ἀνεῤῥύβδησε θαλάσσης ἁλμυρὸν ὕδωρ.
ἀνεῤῥύβδησε: Od. 12:431: ἡ μὲν ἀνεῤῥύβδησε θαλάσσης ἁλμυρὸν ὕδωρ·
ἀνερχομένη: Od. 22:198: λήσει ἀνερχομένη χρυσόθρονος, ἡνίκ’ ἀγινεῖς
ἀνερχόμενον: Od. 6:163: φοίνικος νέον ἔρνος ἀνερχόμενον ἐνόησα·
ἀνερχομένῳ: Il. 4:392: ἂψ ἄρ’ ἀνερχομένῳ πυκινὸν λόχον εἷσαν ἄγοντες
ἀνερχομένῳ: Il. 6:187: τῷ δ’ ἄρ’ ἀνερχομένῳ πυκινὸν δόλον ἄλλον ὕφαινε·
ἀνερχομένῳ: Od. 1:317: αὖτις ἀνερχομένῳ δόμεναι οἶκόνδε φέρεσθαι,
ἀνέσαιμι: Il. 14:209: εἰς εὐνὴν ἀνέσαιμι ὁμωθῆναι φιλότητι,
ἄνεσάν: Il. 21:537: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄνεσάν τε πύλας καὶ ἀπῶσαν ὀχῆας·
ἀνέσαντες: Il. 13:657: ἐς δίφρον δ’ ἀνέσαντες ἄγον προτὶ Ἴλιον ἱρὴν
ἀνέσει: Od. 18:265: τῶ οὐκ οἶδ’, ἤ κέν μ’ ἀνέσει θεός, ἦ κεν ἁλώω
ἀνεσπάσατ’: Il. 13:574: ὄφρά οἱ ἐκ χροὸς ἔγχος ἀνεσπάσατ’ ἐγγύθεν ἐλθὼν
ἀνέσσυτο: Il. 11:458: αἷμα δέ οἱ σπασθέντος ἀνέσσυτο, κῆδε δὲ θυμόν.
ἀνέσταν: Il. 1:533: Ζεὺς δὲ ἑὸν πρὸς δῶμα· θεοὶ δ’ ἅμα πάντες ἀνέσταν
ἀνέσταν: Il. 7:161: Ὣς νείκεσσ’ ὃ γέρων, οἳ δ’ ἐννέα πάντες ἀνέσταν.
ἀνέσταν: Il. 23:886: θῆκ’ ἐς ἀγῶνα φέρων· καί ῥ’ ἥμονες ἄνδρες ἀνέσταν·
ἀνέσταν: Od. 8:258: αἰσυμνῆται δὲ κριτοὶ ἐννέα πάντες ἀνέσταν,
ἀνέσταν: Od. 10:215: οὐρῇσιν μακρῇσι περισσαίνοντες ἀνέσταν.
ἀνεστενάχιζ’: Il. 10:9: ὣς πυκίν’ ἐν στήθεσσιν ἀνεστενάχιζ’ Ἀγαμέμνων
ἀνεστενάχοντο: Il. 18:315: παννύχιοι Πάτροκλον ἀνεστενάχοντο γοῶντες.
ἀνεστενάχοντο: Il. 18:355: Μυρμιδόνες Πάτροκλον ἀνεστενάχοντο γοῶντες·
ἀνέστη: Il. 1:68: Ἤτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοῖσι δ’ ἀνέστη
ἀνέστη: Il. 1:101: Ἤτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοῖσι δ’ ἀνέστη
ἀνέστη: Il. 2:76: Ἤτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο, τοῖσι δ’ ἀνέστη
ἀνέστη: Il. 7:354: Ἤτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοῖσι δ’ ἀνέστη
ἀνέστη: Il. 7:365: Ἤτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο· τοῖσι δ’ ἀνέστη
ἀνέστη: Il. 9:195: ὣς δ’ αὔτως Πάτροκλος, ἐπεὶ ἴδε φῶτας, ἀνέστη.
ἀνέστη: Il. 15:287: οἷον δ’ αὖτ’ ἐξαῦτις ἀνέστη κῆρας ἀλύξας
ἀνέστη: Il. 18:305: εἰ δ’ ἐτεὸν παρὰ ναῦφιν ἀνέστη δῖος Ἀχιλλεύς,
ἀνέστη: Il. 18:410: Ἦ, καὶ ἀπ’ ἀκμοθέτοιο πέλωρ αἴητον ἀνέστη
ἀνέστη: Il. 23:635: Ἀγκαῖον δὲ πάλῃ Πλευρώνιον, ὅς μοι ἀνέστη·
ἀνέστη: Il. 24:597: ἕζετο δ’ ἐν κλισμῷ πολυδαιδάλῳ ἔνθεν ἀνέστη
ἀνέστη: Od. 2:224: ἦ τοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο, τοῖσι δ’ ἀνέστη
ἀνέστη: Od. 5:195: καί ῥ’ ὁ μὲν ἔνθα καθέζετ’ ἐπὶ θρόνου, ἔνθεν ἀνέστη
ἀνέστη: Od. 12:439: ὄψ’· ἦμος δ’ ἐπὶ δόρπον ἀνὴρ ἀγορῆθεν ἀνέστη
ἀνέστη: Od. 18:157: ἂψ δ’ αὖτις κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπὶ θρόνου ἔνθεν ἀνέστη.
ἀνέστη: Od. 20:380: ἄλλος δ’ αὖτέ τις οὗτος ἀνέστη μαντεύεσθαι.
ἀνέστη: Od. 21:139: ἂψ δ’ αὖτις κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπὶ θρόνου, ἔνθεν ἀνέστη.
ἀνέστη: Od. 21:166: ἂψ δ’ αὖτις κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπὶ θρόνου, ἔνθεν ἀνέστη.
ἀνέστη: Od. 21:243: ἕζετ’ ἔπειτ’ ἐπὶ δίφρον ἰών, ἔνθεν περ ἀνέστη.
ἀνέστη: Od. 21:392: ἕζετ’ ἔπειτ’ ἐπὶ δίφρον ἰών, ἔνθεν περ ἀνέστη,
ἀνέστη: Od. 23:164: ἂψ δ’ αὖτις κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπὶ θρόνου, ἔνθεν ἀνέστη,
ἀνέστησεν: Il. 24:756: Πατρόκλου, τὸν ἔπεφνες· ἀνέστησεν δέ μιν οὐδ’ ὧς.
ἀνέστιός: Il. 9:63: ἀφρήτωρ ἀθέμιστος ἀνέστιός ἐστιν ἐκεῖνος
ἀνέσχε: Il. 17:310: αἰχμὴ χαλκείη παρὰ νείατον ὦμον ἀνέσχε·
ἀνέσχε: Il. 20:278: Αἰνείας δ’ ἐάλη καὶ ἀπὸ ἕθεν ἀσπίδ’ ἀνέσχε
ἀνέσχε: Il. 22:80: κόλπον ἀνιεμένη, ἑτέρηφι δὲ μαζὸν ἀνέσχε·
ἀνέσχεθε: Il. 7:412: Ὣς εἰπὼν τὸ σκῆπτρον ἀνέσχεθε πᾶσι θεοῖσιν,
ἀνέσχεθε: Il. 10:461: ὑψόσ’ ἀνέσχεθε χειρὶ καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα·
ἀνεσχέθομεν: Od. 9:294: ἡμεῖς δὲ κλαίοντες ἀνεσχέθομεν Διὶ χεῖρας,
ἀνέσχεν: Od. 22:297: δὴ τότ’ Ἀθηναίη φθισίμβροτον αἰγίδ’ ἀνέσχεν
ἀνέσχετο: Il. 5:655: Ὣς φάτο Σαρπηδών, ὃ δ’ ἀνέσχετο μείλινον ἔγχος
ἀνέσχετο: Il. 18:430: τοσσάδ’ ἐνὶ φρεσὶν ᾗσιν ἀνέσχετο κήδεα λυγρὰ
ἀνέσχετο: Il. 21:67: ἤτοι ὃ μὲν δόρυ μακρὸν ἀνέσχετο δῖος Ἀχιλλεὺς
ἀνέσχετο: Il. 21:161: Ὣς φάτ’ ἀπειλήσας, ὃ δ’ ἀνέσχετο δῖος Ἀχιλλεὺς
ἀνέσχετο: Od. 23:302: ἡ μὲν ὅσ’ ἐν μεγάροισιν ἀνέσχετο δῖα γυναικῶν
ἀνέσχον: Il. 3:318: λαοὶ δ’ ἠρήσαντο, θεοῖσι δὲ χεῖρας ἀνέσχον,
ἀνέσχον: Il. 6:301: αἳ δ’ ὀλολυγῇ πᾶσαι Ἀθήνῃ χεῖρας ἀνέσχον·
ἀνέσχον: Il. 7:177: λαοὶ δ’ ἠρήσαντο, θεοῖσι δὲ χεῖρας ἀνέσχον·
ἀνέσχον: Od. 18:89: ἐς μέσσον δ’ ἄναγον· τὼ δ’ ἄμφω χεῖρας ἀνέσχον.
ἄνεται: Il. 10:251: ἀλλ’ ἴομεν· μάλα γὰρ νὺξ ἄνεται, ἐγγύθι δ’ ἠώς,
ἀνέτειλε: Il. 5:777: τοῖσιν δ’ ἀμβροσίην Σιμόεις ἀνέτειλε νέμεσθαι.
ἀνέτλη: Od. 10:327: οὐδὲ γὰρ οὐδέ τις ἄλλος ἀνὴρ τάδε φάρμακ’ ἀνέτλη,
ἀνέτλημεν: Od. 3:104: δήμῳ ἀνέτλημεν μένος ἄσχετοι υἷες Ἀχαιῶν,
ἀνέτλης: Od. 14:47: εἴπῃς, ὁππόθεν ἐσσὶ καὶ ὁππόσα κήδε’ ἀνέτλης.”
ἀνετράπετ’: Il. 6:64: οὖτα κατὰ λαπάρην· ὃ δ’ ἀνετράπετ’, Ἀτρεΐδης δὲ
ἀνετράπετ’: Il. 14:446: οὖτα κατὰ λαπάρην· ὃ δ’ ἀνετράπετ’, ἀμφὶ δ’ ἄρ’ αὐτῷ
ἄνευ: Il. 13:556: οὐ μὲν γάρ ποτ’ ἄνευ δηΐων ἦν, ἀλλὰ κατ’ αὐτοὺς
ἄνευ: Il. 15:213: αἴ κεν ἄνευ ἐμέθεν καὶ Ἀθηναίης ἀγελείης
ἄνευ: Il. 17:407: ἐκπέρσειν πτολίεθρον ἄνευ ἕθεν, οὐδὲ σὺν αὐτῷ·
ἄνευ: Il. 23:387: οἳ δέ οἱ ἐβλάφθησαν ἄνευ κέντροιο θέοντες.
ἄνευ: Od. 2:372: “θάρσει, μαῖ’, ἐπεὶ οὔ τοι ἄνευ θεοῦ ἥδε γε βουλή.
ἄνευ: Od. 13:100: ἔκτοθεν· ἔντοσθεν δέ τ’ ἄνευ δεσμοῖο μένουσι
ἄνευ: Od. 15:531: “Τηλέμαχ’, οὔ τοι ἄνευ θεοῦ ἤλυθε δεξιὸς ὄρνις·
ἄνευ: Od. 24:247: οὐκ ὄγχνη, οὐ πρασιή τοι ἄνευ κομιδῆς κατὰ κῆπον.
ἄνευθ’: Il. 22:39: οἶος ἄνευθ’ ἄλλων, ἵνα μὴ τάχα πότμον ἐπίσπῃς
ἄνευθ’: Il. 23:378: Τρώϊοι, οὐδέ τι πολλὸν ἄνευθ’ ἔσαν, ἀλλὰ μάλ’ ἐγγύς·
ἄνευθ’: Od. 4:356: τόσσον ἄνευθ’, ὅσσον τε πανημερίη γλαφυρὴ νηῦς
ἄνευθ’: Od. 10:554: ὅς μοι ἄνευθ’ ἑτάρων ἱεροῖσ’ ἐν δώμασι Κίρκης,
ἄνευθ’: Od. 16:239: μούνω ἄνευθ’ ἄλλων, ἦ καὶ διζησόμεθ’ ἄλλους.”
ἄνευθε: Il. 5:185: οὐχ ὅ γ’ ἄνευθε θεοῦ τάδε μαίνεται, ἀλλά τις ἄγχι
ἄνευθε: Il. 22:88: οὐδ’ ἄλοχος πολύδωρος· ἄνευθε δέ σε μέγα νῶϊν
ἄνευθε: Od. 7:192: μνησόμεθ’, ὥς χ’ ὁ ξεῖνος ἄνευθε πόνου καὶ ἀνίης
ἄνευθε: Od. 9:26: πρὸς ζόφον, αἱ δέ τ’ ἄνευθε πρὸς ἠῶ τ’ ἠέλιόν τε,
ἄνευθε: Od. 19:575: στὰς δ’ ὅ γε πολλὸν ἄνευθε διαῤῥίπτασκεν ὀϊστόν.
ἄνευθεν: Il. 2:27: ὃς σεῦ ἄνευθεν ἐὼν μέγα κήδεται ἠδ’ ἐλεαίρει.
ἄνευθεν: Il. 2:64: ὃς σεῦ ἄνευθεν ἐὼν μέγα κήδεται ἠδ’ ἐλεαίρει·
ἄνευθεν: Il. 4:277: τῷ δέ τ’ ἄνευθεν ἐόντι μελάντερον ἠΰτε πίσσα
ἄνευθεν: Il. 16:89: μὴ σύ γ’ ἄνευθεν ἐμεῖο λιλαίεσθαι πολεμίζειν
ἄνευθεν: Il. 21:78: καί μ’ ἐπέρασσας ἄνευθεν ἄγων πατρός τε φίλων τε
ἄνευθεν: Il. 22:300: νῦν δὲ δὴ ἐγγύθι μοι θάνατος κακός, οὐδ’ ἔτ’ ἄνευθεν,
ἄνευθεν: Il. 22:333: νήπιε· τοῖο δ’ ἄνευθεν ἀοσσητὴρ μέγ’ ἀμείνων
ἄνευθεν: Il. 22:368: καὶ τό γ’ ἄνευθεν ἔθηχ’, ὃ δ’ ἀπ’ ὤμων τεύχε’ ἐσύλα
ἄνευθεν: Il. 23:241: ἐν μέσσῃ γὰρ ἔκειτο πυρῇ, τοὶ δ’ ἄλλοι ἄνευθεν
ἄνευθεν: Il. 23:452: τοῖο δ’ ἄνευθεν ἐόντος ὁμοκλητῆρος ἀκούσας
ἄνευθεν: Il. 23:474: Ἰδομενεῦ τί πάρος λαβρεύεαι; αἳ δέ τ’ ἄνευθεν
ἄνευθεν: Il. 24:174: ὅς σευ ἄνευθεν ἐὼν μέγα κήδεται ἠδ’ ἐλεαίρει.
ἄνευθεν: Il. 24:208: οὐδέ τί σ’ αἰδέσεται. νῦν δὲ κλαίωμεν ἄνευθεν
ἄνευθεν: Od. 11:82: ἥμεθ’, ἐγὼ μὲν ἄνευθεν ἐφ’ αἵματι φάσγανον ἴσχων,
ἀνεφαίνετο: Od. 10:29: τῇ δεκάτῃ δ’ ἤδη ἀνεφαίνετο πατρὶς ἄρουρα,
ἀνέφαινον: Od. 18:310: καὶ δαΐδας μετέμισγον· ἀμοιβηδὶς δ’ ἀνέφαινον
ἄνεχ’: Il. 23:426: Ἀντίλοχ’ ἀφραδέως ἱππάζεαι, ἀλλ’ ἄνεχ’ ἵππους·
ἀνεχάζεθ’: Il. 17:129: Ἕκτωρ δ’ ἂψ ἐς ὅμιλον ἰὼν ἀνεχάζεθ’ ἑταίρων,
ἀνεχάζετο: Il. 5:443: Ὣς φάτο, Τυδεΐδης δ’ ἀνεχάζετο τυτθὸν ὀπίσσω
ἀνεχάζετο: Il. 5:600: ὣς τότε Τυδεΐδης ἀνεχάζετο, εἶπέ τε λαῷ·
ἀνεχάζετο: Il. 11:461: αὐτὰρ ὅ γ’ ἐξοπίσω ἀνεχάζετο, αὖε δ’ ἑταίρους.
ἀνεχάζετο: Il. 15:728: ἀλλ’ ἀνεχάζετο τυτθόν, ὀϊόμενος θανέεσθαι
ἀνεχάζετο: Il. 16:710: Ὣς φάτο, Πάτροκλος δ’ ἀνεχάζετο πολλὸν ὀπίσσω
ἀνεχάζετο: Il. 17:108: αὐτὰρ ὅ γ’ ἐξοπίσω ἀνεχάζετο, λεῖπε δὲ νεκρὸν
ἀνέχεσθαι: Od. 16:277: ἢ βέλεσιν βάλλωσι· σὺ δ’ εἰσορόων ἀνέχεσθαι.
ἀνέχεσθαι: Od. 17:13: ἀνθρώπους ἀνέχεσθαι, ἔχοντά περ ἄλγεα θυμῷ.
ἀνέχεσθαι: Od. 22:423: εἴριά τε ξαίνειν καὶ δουλοσύνην ἀνέχεσθαι·
ἀνέχῃσι: Od. 19:111: εὐδικίας ἀνέχῃσι, φέρῃσι δὲ γαῖα μέλαινα
ἀνεχοίμην: Od. 4:595: καὶ γάρ κ’ εἰς ἐνιαυτὸν ἐγὼ παρὰ σοί γ’ ἀνεχοίμην
ἀνέχοιτο: Il. 15:470: πρώϊον, ὄφρ’ ἀνέχοιτο θαμὰ θρῴσκοντας ὀϊστούς.
ἀνέχονται: Od. 7:32: οὐ γὰρ ξείνους οἵ γε μάλ’ ἀνθρώπους ἀνέχονται
ἀνεχώρησαν: Il. 17:729: ἄψ τ’ ἀνεχώρησαν διά τ’ ἔτρεσαν ἄλλυδις ἄλλος.
ἀνεχώρησαν: Od. 22:270: μνηστῆρες δ’ ἀνεχώρησαν μεγάροιο μυχόνδε·
ἀνεχώρησεν: Il. 3:35: ἂψ δ’ ἀνεχώρησεν, ὦχρός τέ μιν εἷλε παρειάς,
ἀνεψιοὶ: Il. 9:460: ἦ μὲν πολλὰ ἔται καὶ ἀνεψιοὶ ἀμφὶς ἐόντες
ἀνεψιὸν: Il. 10:519: Ῥήσου ἀνεψιὸν ἐσθλόν· ὃ δ’ ἐξ ὕπνου ἀνορούσας
ἀνεψιὸν: Il. 15:422: Ἕκτωρ δ’ ὡς ἐνόησεν ἀνεψιὸν ὀφθαλμοῖσιν
ἀνεψιὸν: Il. 16:573: τὸ πρίν· ἀτὰρ τότε γ’ ἐσθλὸν ἀνεψιὸν ἐξεναρίξας
ἀνεψιοῦ: Il. 15:554: ἐντρέπεται φίλον ἦτορ ἀνεψιοῦ κταμένοιο;
ἀνέψυχθεν: Il. 10:575: νίψεν ἀπὸ χρωτὸς καὶ ἀνέψυχθεν φίλον ἦτορ,
ἀνέψυχον: Il. 13:84: οἳ παρὰ νηυσὶ θοῇσιν ἀνέψυχον φίλον ἦτορ.
ἄνεῳ: Il. 2:323: τίπτ’ ἄνεῳ ἐγένεσθε κάρη κομόωντες Ἀχαιοί;
ἄνεῴ: Il. 3:84: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἔσχοντο μάχης ἄνεῴ τ’ ἐγένοντο
ἄνεῳ: Il. 9:30: δὴν δ’ ἄνεῳ ἦσαν τετιηότες υἷες Ἀχαιῶν·
ἄνεῳ: Il. 9:691: δὴν δ’ ἄνεῳ ἦσαν τετιηότες υἷες Ἀχαιῶν·
ἄνεω: Od. 2:240: ἧσθ’ ἄνεω, ἀτὰρ οὔ τι καθαπτόμενοι ἐπέεσσι
ἄνεω: Od. 7:144: οἱ δ’ ἄνεω ἐγένοντο δόμον κάτα φῶτα ἰδόντες,
ἄνεω: Od. 10:71: οἱ δ’ ἄνεω ἐγένοντο· πατὴρ δ’ ἠμείβετο μύθῳ·
ἄνεω: Od. 23:93: ἡ δ’ ἄνεω δὴν ἧστο, τάφος δέ οἱ ἦτορ ἵκανεν·
ἀνέῳγε: Il. 16:221: βῆ ῥ’ ἴμεν ἐς κλισίην, χηλοῦ δ’ ἀπὸ πῶμ’ ἀνέῳγε
ἀνέῳγεν: Il. 24:228: Ἦ καὶ φωριαμῶν ἐπιθήματα κάλ’ ἀνέῳγεν·
ἀνέῳξε: Od. 10:389: ῥάβδον ἔχουσ’ ἐν χειρί, θύρας δ’ ἀνέῳξε συφειοῦ,
ἀνήγαγε: Od. 4:534: τὸν δ’ οὐκ εἰδότ’ ὄλεθρον ἀνήγαγε καὶ κατέπεφνε
ἀνήγαγεν: Il. 6:292: τὴν ὁδὸν ἣν Ἑλένην περ ἀνήγαγεν εὐπατέρειαν·
ἀνήγαγεν: Il. 9:338: Ἀργείους; τί δὲ λαὸν ἀνήγαγεν ἐνθάδ’ ἀγείρας
ἀνήγαγεν: Od. 3:272: τὴν δ’ ἐθέλων ἐθέλουσαν ἀνήγαγεν ὅνδε δόμονδε.
ἀνήγαγον: Il. 15:29: τὸν μὲν ἐγὼν ἔνθεν ῥυσάμην καὶ ἀνήγαγον αὖτις
ἀνῆγες: Il. 3:48: μιχθεὶς ἀλλοδαποῖσι γυναῖκ’ εὐειδέ’ ἀνῆγες
ἀνήῃ: Il. 2:34: αἱρείτω εὖτ’ ἄν σε μελίφρων ὕπνος ἀνήῃ.
ἀνήη: Il. 22:346: αἲ γάρ πως αὐτόν με μένος καὶ θυμὸς ἀνήη
ἀνήϊξαν: Il. 15:86: πάντες ἀνήϊξαν καὶ δεικανόωντο δέπασσιν.
ἀνήϊξαν: Il. 23:203: πάντες ἀνήϊξαν, κάλεόν τέ μιν εἰς ἓ ἕκαστος·
ἀνήϊξαν: Od. 18:40: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀνήϊξαν γελόωντες,
ἀνήϊξαν: Od. 24:463: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρ’ ἀνήϊξαν μεγάλῳ ἀλαλητῷ
ἀνήϊον: Od. 10:146: καρπαλίμως παρὰ νηὸς ἀνήϊον ἐς περιωπήν,
ἀνήϊον: Od. 10:446: ὣς φάμενοι παρὰ νηὸς ἀνήϊον ἠδὲ θαλάσσης.
ἀνῆκας: Il. 21:396: ἦ οὐ μέμνῃ ὅτε Τυδεΐδην Διομήδε’ ἀνῆκας
ἀνῆκε: Il. 5:405: σοὶ δ’ ἐπὶ τοῦτον ἀνῆκε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
ἀνῆκε: Il. 7:152: ἀλλ’ ἐμὲ θυμὸς ἀνῆκε πολυτλήμων πολεμίζειν
ἀνῆκε: Il. 10:389: νῆας ἔπι γλαφυράς; ἦ σ’ αὐτὸν θυμὸς ἀνῆκε;
ἀνῆκε: Il. 12:307: ὥς ῥα τότ’ ἀντίθεον Σαρπηδόνα θυμὸς ἀνῆκε
ἀνῆκε: Il. 20:118: ἀντία Πηλεΐωνος, ἀνῆκε δὲ Φοῖβος Ἀπόλλων.
ἀνῆκε: Il. 21:523: ἄστεος αἰθομένοιο, θεῶν δέ ἑ μῆνις ἀνῆκε,
ἀνῆκε: Il. 21:545: εἰ μὴ Ἀπόλλων Φοῖβος Ἀγήνορα δῖον ἀνῆκε
ἀνῆκε: Il. 22:252: μεῖναι ἐπερχόμενον· νῦν αὖτέ με θυμὸς ἀνῆκε
ἀνῆκε: Od. 14:465: καί θ’ ἁπαλὸν γελάσαι καί τ’ ὀρχήσασθαι ἀνῆκε,
ἀνῆκε: Od. 18:199: φθόγγῳ ἐπερχόμεναι· τὴν δὲ γλυκὺς ὕπνος ἀνῆκε,
ἀνῆκε: Od. 19:551: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐμὲ μελιηδὴς ὕπνος ἀνῆκε·
ἀνῆκεν: Il. 2:71: ᾤχετ’ ἀποπτάμενος, ἐμὲ δὲ γλυκὺς ὕπνος ἀνῆκεν.
ἀνῆκεν: Il. 6:256: μαρνάμενοι περὶ ἄστυ· σὲ δ’ ἐνθάδε θυμὸς ἀνῆκεν
ἀνῆκεν: Il. 7:25: ἦλθες ἀπ’ Οὐλύμποιο, μέγας δέ σε θυμὸς ἀνῆκεν;
ἀνῆκεν: Il. 14:361: τὸν δ’ ἔτι μᾶλλον ἀνῆκεν ἀμυνέμεναι Δαναοῖσιν.
ἀνῆκεν: Il. 16:691: ὅς οἱ καὶ τότε θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἀνῆκεν.
ἀνῆκεν: Il. 17:705: ἀλλ’ ὅ γε τοῖσιν μὲν Θρασυμήδεα δῖον ἀνῆκεν,
ἀνῆκεν: Il. 21:395: θάρσος ἄητον ἔχουσα, μέγας δέ σε θυμὸς ἀνῆκεν;
ἀνῆκεν: Od. 7:289: δύσετό τ’ ἠέλιος, καί με γλυκὺς ὕπνος ἀνῆκεν.
ἀνῆκεν: Od. 8:73: Μοῦσ’ ἄρ’ ἀοιδὸν ἀνῆκεν ἀειδέμεναι κλέα ἀνδρῶν,
ἀνῆκεν: Od. 17:425: ὅς μ’ ἅμα ληϊστῆρσι πολυπλάγκτοισιν ἀνῆκεν
ἀνῆκεν: Od. 24:440: ἐκ μεγάρων Ὀδυσῆος, ἐπεί σφεας ὕπνος ἀνῆκεν,
ἀνήκεστον: Il. 5:394: βεβλήκει· τότε καί μιν ἀνήκεστον λάβεν ἄλγος.
ἀνήκεστος: Il. 15:217: ἴστω τοῦθ’ ὅτι νῶϊν ἀνήκεστος χόλος ἔσται.
ἀνηκόντιζε: Il. 5:113: αἷμα δ’ ἀνηκόντιζε διὰ στρεπτοῖο χιτῶνος.
ἀνηκούστησεν: Il. 15:236: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἄρα πατρὸς ἀνηκούστησεν Ἀπόλλων,
ἀνηκούστησεν: Il. 16:676: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἄρα πατρὸς ἀνηκούστησεν Ἀπόλλων.
ἀνήλυθεν: Od. 6:167: δήν, ἐπεὶ οὔ πω τοῖον ἀνήλυθεν ἐκ δόρυ γαίης,
ἀνήμελκτοι: Od. 9:439: θήλειαι δὲ μέμηκον ἀνήμελκτοι περὶ σηκούς·
ἀνήνασθαι: Il. 7:93: αἴδεσθεν μὲν ἀνήνασθαι, δεῖσαν δ’ ὑποδέχθαι·
ἀνήνασθαι: Od. 4:651: αἰτίζῃ; χαλεπόν κεν ἀνήνασθαι δόσιν εἴη.
ἀνήνασθαι: Od. 14:239: ἦεν ἀνήνασθαι, χαλεπὴ δ’ ἔχε δήμου φῆμις.
ἀνήνασθαι: Od. 18:287: δέξασθ’· οὐ γὰρ καλὸν ἀνήνασθαι δόσιν ἐστίν·
ἀνήνατο: Il. 23:204: ἣ δ’ αὖθ’ ἕζεσθαι μὲν ἀνήνατο, εἶπε δὲ μῦθον·
ἀνήνατο: Od. 10:18: πεμπέμεν, οὐδέ τι κεῖνος ἀνήνατο, τεῦχε δὲ πομπήν.
ἀνήνηται: Il. 9:506: ὃς δέ κ’ ἀνήνηται καί τε στερεῶς ἀποείπῃ,
ἀνήνοθεν: Il. 11:266: ὄφρά οἱ αἷμ’ ἔτι θερμὸν ἀνήνοθεν ἐξ ὠτειλῆς.
ἀνήνορα: Od. 10:301: μή σ’ ἀπογυμνωθέντα κακὸν καὶ ἀνήνορα θήῃ.”
ἀνήνορα: Od. 10:341: ὄφρα με γυμνωθέντα κακὸν καὶ ἀνήνορα θήῃς.
ἀνηνύστῳ: Od. 16:111: μὰψ αὔτως ἀτέλεστον, ἀνηνύστῳ ἐπὶ ἔργῳ.”
ἀνῆπτον: Od. 12:179: ὀρθὸν ἐν ἱστοπέδῃ, ἐκ δ’ αὐτοῦ πείρατ’ ἀνῆπτον·
ἀνὴρ: Il. 1:144: βήσομεν· εἷς δέ τις ἀρχὸς ἀνὴρ βουληφόρος ἔστω,
ἀνὴρ: Il. 1:287: ἀλλ’ ὅδ’ ἀνὴρ ἐθέλει περὶ πάντων ἔμμεναι ἄλλων,
ἀνὴρ: Il. 2:216: ἔμμεναι· αἴσχιστος δὲ ἀνὴρ ὑπὸ Ἴλιον ἦλθε·
ἀνὴρ: Il. 2:553: τῷ δ’ οὔ πώ τις ὁμοῖος ἐπιχθόνιος γένετ’ ἀνὴρ
ἀνὴρ: Il. 2:673: Νιρεύς, ὃς κάλλιστος ἀνὴρ ὑπὸ Ἴλιον ἦλθε
ἀνὴρ: Il. 2:701: καὶ δόμος ἡμιτελής· τὸν δ’ ἔκτανε Δάρδανος ἀνὴρ
ἀνὴρ: Il. 2:805: τοῖσιν ἕκαστος ἀνὴρ σημαινέτω οἷσί περ ἄρχει,
ἀνὴρ: Il. 3:167: ὅς τις ὅδ’ ἐστὶν Ἀχαιὸς ἀνὴρ ἠΰς τε μέγας τε.
ἀνὴρ: Il. 3:226: τίς τὰρ ὅδ’ ἄλλος Ἀχαιὸς ἀνὴρ ἠΰς τε μέγας τε
ἀνὴρ: Il. 4:275: ὡς δ’ ὅτ’ ἀπὸ σκοπιῆς εἶδεν νέφος αἰπόλος ἀνὴρ
ἀνὴρ: Il. 4:306: ὃς δέ κ’ ἀνὴρ ἀπὸ ὧν ὀχέων ἕτερ’ ἅρμαθ’ ἵκηται
ἀνὴρ: Il. 4:472: ἀλλήλοις ἐπόρουσαν, ἀνὴρ δ’ ἄνδρ’ ἐδνοπάλιζεν.
ἀνὴρ: Il. 4:485: τὴν μέν θ’ ἁρματοπηγὸς ἀνὴρ αἴθωνι σιδήρῳ
ἀνὴρ: Il. 4:539: Ἔνθά κεν οὐκέτι ἔργον ἀνὴρ ὀνόσαιτο μετελθών,
ἀνήρ: Il. 5:172: καὶ κλέος; ᾧ οὔ τίς τοι ἐρίζεται ἐνθάδε γ’ ἀνήρ,
ἀνὴρ: Il. 5:184: εἰ δ’ ὅ γ’ ἀνὴρ ὅν φημι δαΐφρων Τυδέος υἱὸς
ἀνὴρ: Il. 5:361: λίην ἄχθομαι ἕλκος ὅ με βροτὸς οὔτασεν ἀνὴρ
ἀνὴρ: Il. 5:396: εὖτέ μιν ωὐτὸς ἀνὴρ υἱὸς Διὸς αἰγιόχοιο
ἀνὴρ: Il. 5:467: κεῖται ἀνὴρ ὃν ἶσον ἐτίομεν Ἕκτορι δίῳ
ἀνὴρ: Il. 5:597: ὡς δ’ ὅτ’ ἀνὴρ ἀπάλαμνος ἰὼν πολέος πεδίοιο
ἀνὴρ: Il. 5:770: ὅσσον δ’ ἠεροειδὲς ἀνὴρ ἴδεν ὀφθαλμοῖσιν
ἀνὴρ: Il. 6:487: οὐ γάρ τίς μ’ ὑπὲρ αἶσαν ἀνὴρ Ἄϊδι προϊάψει·
ἀνὴρ: Il. 6:521: δαιμόνι’ οὐκ ἄν τίς τοι ἀνὴρ ὃς ἐναίσιμος εἴη
ἀνὴρ: Il. 8:143: δώσει· ἀνὴρ δέ κεν οὔ τι Διὸς νόον εἰρύσσαιτο
ἀνὴρ: Il. 9:117: λαῶν ἐστὶν ἀνὴρ ὅν τε Ζεὺς κῆρι φιλήσῃ,
ἀνὴρ: Il. 9:125: οὔ κεν ἀλήϊος εἴη ἀνὴρ ᾧ τόσσα γένοιτο,
ἀνὴρ: Il. 9:267: οὔ κεν ἀλήϊος εἴη ἀνὴρ ᾧ τόσσα γένοιτο
ἀνὴρ: Il. 9:320: κάτθαν’ ὁμῶς ὅ τ’ ἀεργὸς ἀνὴρ ὅ τε πολλὰ ἐοργώς.
ἀνὴρ: Il. 9:341: Ἀτρεΐδαι; ἐπεὶ ὅς τις ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ ἐχέφρων
ἀνὴρ: Il. 10:204: ὦ φίλοι οὐκ ἂν δή τις ἀνὴρ πεπίθοιθ’ ἑῷ αὐτοῦ
ἀνὴρ: Il. 10:222: Τρώων· ἀλλ’ εἴ τίς μοι ἀνὴρ ἅμ’ ἕποιτο καὶ ἄλλος
ἀνήρ: Il. 10:293: ἀδμήτην, ἣν οὔ πω ὑπὸ ζυγὸν ἤγαγεν ἀνήρ·
ἀνὴρ: Il. 10:330: μὴ μὲν τοῖς ἵπποισιν ἀνὴρ ἐποχήσεται ἄλλος
ἀνήρ: Il. 10:341: οὗτός τις Διόμηδες ἀπὸ στρατοῦ ἔρχεται ἀνήρ,
ἀνήρ: Il. 10:477: οὗτός τοι Διόμηδες ἀνήρ, οὗτοι δέ τοι ἵπποι,
ἀνὴρ: Il. 11:86: ἦμος δὲ δρυτόμος περ ἀνὴρ ὁπλίσσατο δεῖπνον
ἀνὴρ: Il. 11:288: οἴχετ’ ἀνὴρ ὤριστος, ἐμοὶ δὲ μέγ’ εὖχος ἔδωκε
ἀνὴρ: Il. 11:475: ἀμφ’ ἔλαφον κεραὸν βεβλημένον, ὅν τ’ ἔβαλ’ ἀνὴρ
ἀνὴρ: Il. 11:514: ἰητρὸς γὰρ ἀνὴρ πολλῶν ἀντάξιος ἄλλων
ἀνήρ: Il. 11:653: δεινὸς ἀνήρ· τάχα κεν καὶ ἀναίτιον αἰτιόῳτο.
ἀνὴρ: Il. 12:382: χείρεσσ’ ἀμφοτέρῃς ἔχοι ἀνὴρ οὐδὲ μάλ’ ἡβῶν,
ἀνήρ: Il. 13:131: ἀσπὶς ἄρ’ ἀσπίδ’ ἔρειδε, κόρυς κόρυν, ἀνέρα δ’ ἀνήρ·
ἀνὴρ: Il. 13:222: ὦ Θόαν οὔ τις ἀνὴρ νῦν γ’ αἴτιος, ὅσσον ἔγωγε
ἀνὴρ: Il. 13:232: Ἰδομενεῦ μὴ κεῖνος ἀνὴρ ἔτι νοστήσειεν
ἀνὴρ: Il. 13:278: ἔνθ’ ὅ τε δειλὸς ἀνὴρ ὅς τ’ ἄλκιμος ἐξεφαάνθη·
ἀνὴρ: Il. 13:433: γῆμεν ἀνὴρ ὤριστος ἐνὶ Τροίῃ εὐρείῃ·
ἀνὴρ: Il. 13:746: χρεῖος, ἐπεὶ παρὰ νηυσὶν ἀνὴρ ἆτος πολέμοιο
ἀνήρ: Il. 14:91: μῦθον, ὃν οὔ κεν ἀνήρ γε διὰ στόμα πάμπαν ἄγοιτο
ἀνήρ: Il. 14:110: ἐγγὺς ἀνήρ· οὐ δηθὰ ματεύσομεν· αἴ κ’ ἐθέλητε
ἀνὴρ: Il. 14:375: ὃς δέ κ’ ἀνὴρ μενέχαρμος, ἔχει δ’ ὀλίγον σάκος ὤμῳ,
ἀνὴρ: Il. 14:470: ἦ ῥ’ οὐχ οὗτος ἀνὴρ Προθοήνορος ἀντὶ πεφάσθαι
ἀνὴρ: Il. 14:483: δηρὸν ἄτιτος ἔῃ· τὼ καί κέ τις εὔχεται ἀνὴρ
ἀνὴρ: Il. 15:328: Ἔνθα δ’ ἀνὴρ ἕλεν ἄνδρα κεδασθείσης ὑσμίνης.
ἀνὴρ: Il. 15:359: γίγνεται, ὁππότ’ ἀνὴρ σθένεος πειρώμενος ᾗσι.
ἀνὴρ: Il. 15:679: ὡς δ’ ὅτ’ ἀνὴρ ἵπποισι κελητίζειν ἐῢ εἰδώς,
ἀνὴρ: Il. 16:53: ὁππότε δὴ τὸν ὁμοῖον ἀνὴρ ἐθέλῃσιν ἀμέρσαι
ἀνὴρ: Il. 16:212: ὡς δ’ ὅτε τοῖχον ἀνὴρ ἀράρῃ πυκινοῖσι λίθοισι
ἀνήρ: Il. 16:215: ἀσπὶς ἄρ’ ἀσπίδ’ ἔρειδε, κόρυς κόρυν, ἀνέρα δ’ ἀνήρ·
ἀνὴρ: Il. 16:306: Ἔνθα δ’ ἀνὴρ ἕλεν ἄνδρα κεδασθείσης ὑσμίνης
ἀνὴρ: Il. 16:521: ἐλθὼν δυσμενέεσσιν. ἀνὴρ δ’ ὤριστος ὄλωλε
ἀνὴρ: Il. 16:558: κεῖται ἀνὴρ ὃς πρῶτος ἐσήλατο τεῖχος Ἀχαιῶν
ἀνὴρ: Il. 16:570: βλῆτο γὰρ οὔ τι κάκιστος ἀνὴρ μετὰ Μυρμιδόνεσσιν
ἀνὴρ: Il. 16:590: ἥν ῥά τ’ ἀνὴρ ἀφέῃ πειρώμενος ἢ ἐν ἀέθλῳ
ἀνήρ: Il. 16:600: ὡς ἔπεσ’ ἐσθλὸς ἀνήρ· μέγα δὲ Τρῶες κεχάροντο,
ἀνὴρ: Il. 16:638: οὐδ’ ἂν ἔτι φράδμων περ ἀνὴρ Σαρπηδόνα δῖον
ἀνήρ: Il. 16:745: ὢ πόποι ἦ μάλ’ ἐλαφρὸς ἀνήρ, ὡς ῥεῖα κυβιστᾷ.
ἀνὴρ: Il. 16:747: πολλοὺς ἂν κορέσειεν ἀνὴρ ὅδε τήθεα διφῶν
ἀνὴρ: Il. 16:807: ὤμων μεσσηγὺς σχεδόθεν βάλε Δάρδανος ἀνὴρ
ἀνὴρ: Il. 17:53: οἷον δὲ τρέφει ἔρνος ἀνὴρ ἐριθηλὲς ἐλαίης
ἀνὴρ: Il. 17:98: ὁππότ’ ἀνὴρ ἐθέλῃ πρὸς δαίμονα φωτὶ μάχεσθαι
ἀνὴρ: Il. 17:389: ὡς δ’ ὅτ’ ἀνὴρ ταύροιο βοὸς μεγάλοιο βοείην
ἀνὴρ: Il. 17:466: ὀψὲ δὲ δή μιν ἑταῖρος ἀνὴρ ἴδεν ὀφθαλμοῖσιν
ἀνὴρ: Il. 17:520: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ὀξὺν ἔχων πέλεκυν αἰζήϊος ἀνὴρ
ἀνὴρ: Il. 18:257: ὄφρα μὲν οὗτος ἀνὴρ Ἀγαμέμνονι μήνιε δίῳ
ἀνὴρ: Il. 18:319: ᾧ ῥά θ’ ὑπὸ σκύμνους ἐλαφηβόλος ἁρπάσῃ ἀνὴρ
ἀνὴρ: Il. 18:546: δόσκεν ἀνὴρ ἐπιών· τοὶ δὲ στρέψασκον ἀν’ ὄγμους,
ἀνὴρ: Il. 19:11: καλὰ μάλ’, οἷ’ οὔ πώ τις ἀνὴρ ὤμοισι φόρησεν.
ἀνὴρ: Il. 19:122: ἤδη ἀνὴρ γέγον’ ἐσθλὸς ὃς Ἀργείοισιν ἀνάξει
ἀνὴρ: Il. 19:162: οὐ γὰρ ἀνὴρ πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
ἀνὴρ: Il. 19:167: ὃς δέ κ’ ἀνὴρ οἴνοιο κορεσσάμενος καὶ ἐδωδῆς
ἀνὴρ: Il. 20:355: ἀλλ’ ἄγ’ ἀνὴρ ἄντ’ ἀνδρὸς ἴτω, μεμάτω δὲ μάχεσθαι.
ἀνὴρ: Il. 20:425: ἐγγὺς ἀνὴρ ὃς ἐμόν γε μάλιστ’ ἐσεμάσσατο θυμόν,
ἀνὴρ: Il. 20:467: οὐ γάρ τι γλυκύθυμος ἀνὴρ ἦν οὐδ’ ἀγανόφρων,
ἀνὴρ: Il. 21:188: τίκτέ μ’ ἀνὴρ πολλοῖσιν ἀνάσσων Μυρμιδόνεσσι
ἀνὴρ: Il. 21:257: ὡς δ’ ὅτ’ ἀνὴρ ὀχετηγὸς ἀπὸ κρήνης μελανύδρου
ἀνὴρ: Il. 21:536: δείδια γὰρ μὴ οὖλος ἀνὴρ ἐς τεῖχος ἅληται.
ἀνὴρ: Il. 23:112: πάντοθεν ἐκ κλισιῶν· ἐπὶ δ’ ἀνὴρ ἐσθλὸς ὀρώρει
ἀνὴρ: Il. 23:432: ὅν τ’ αἰζηὸς ἀφῆκεν ἀνὴρ πειρώμενος ἥβης,
ἀνὴρ: Il. 23:470: εὖ διαγιγνώσκω· δοκέει δέ μοι ἔμμεναι ἀνὴρ
ἀνὴρ: Il. 23:536: λοῖσθος ἀνὴρ ὤριστος ἐλαύνει μώνυχας ἵππους·
ἀνὴρ: Il. 23:606: οὐ γάρ κέν με τάχ’ ἄλλος ἀνὴρ παρέπεισεν Ἀχαιῶν.
ἀνὴρ: Il. 23:632: ἔνθ’ οὔ τίς μοι ὁμοῖος ἀνὴρ γένετ’, οὔτ’ ἄρ’ Ἐπειῶν
ἀνὴρ: Il. 23:664: Ὣς ἔφατ’, ὄρνυτο δ’ αὐτίκ’ ἀνὴρ ἠΰς τε μέγας τε
ἀνήρ: Il. 23:845: ὅσσόν τίς τ’ ἔῤῥιψε καλαύροπα βουκόλος ἀνήρ,
ἀνήρ: Il. 24:148: οἶον, μὴ δέ τις ἄλλος ἅμα Τρώων ἴτω ἀνήρ.
ἀνήρ: Il. 24:177: οἶον, μὴ δέ τις ἄλλος ἅμα Τρώων ἴτω ἀνήρ.
ἀνὴρ: Il. 24:207: ὠμηστὴς καὶ ἄπιστος ἀνὴρ ὅ γε οὔ σ’ ἐλεήσει,
ἀνὴρ: Il. 24:384: δειδιότες· τοῖος γὰρ ἀνὴρ ὤριστος ὄλωλε
ἀνὴρ: Il. 24:707: Ὣς ἔφατ’, οὐδέ τις αὐτόθ’ ἐνὶ πτόλεϊ λίπετ’ ἀνὴρ
ἀνὴρ: Od. 1:228: δαίνυσθαι κατὰ δῶμα. νεμεσσήσαιτό κεν ἀνὴρ
ἀνὴρ: Od. 1:233: ἔμμεναι, ὄφρ’ ἔτι κεῖνος ἀνὴρ ἐπιδήμιος ἦεν·
ἀνήρ: Od. 1:403: μὴ γὰρ ὅ γ’ ἔλθοι ἀνήρ, ὅς τίς σ’ ἀέκοντα βίηφι
ἀνήρ: Od. 1:406: ὁππόθεν οὗτος ἀνήρ· ποίης δ’ ἐξ εὔχεται εἶναι
ἀνήρ: Od. 2:40: “ὦ γέρον, οὐχ ἑκὰς οὗτος ἀνήρ, τάχα δ’ εἴσεαι αὐτός,
ἀνήρ: Od. 2:58: μαψιδίως· τὰ δὲ πολλὰ κατάνεται. οὐ γὰρ ἔπ’ ἀνήρ,
ἀνήρ: Od. 3:267: πὰρ δ’ ἄρ’ ἔην καὶ ἀοιδὸς ἀνήρ, ᾧ πόλλ’ ἐπέτελλεν
ἀνήρ: Od. 3:383: ἀδμήτην, ἣν οὔ πω ὑπὸ ζυγὸν ἤγαγεν ἀνήρ·
ἀνήρ: Od. 3:422: ἔλθῃσιν, ἐλάσῃ δὲ βοῶν ἐπιβουκόλος ἀνήρ·
ἀνήρ: Od. 4:145: κεῖνος ἀνήρ, ὅτ’ ἐμεῖο κυνώπιδος εἵνεκ’ Ἀχαιοὶ
ἀνὴρ: Od. 4:204: “ὦ φίλ’, ἐπεὶ τόσα εἶπες, ὅσ’ ἂν πεπνυμένος ἀνὴρ
ἀνὴρ: Od. 4:242: ἀλλ’ οἷον τόδ’ ἔρεξε καὶ ἔτλη καρτερὸς ἀνὴρ
ἀνὴρ: Od. 4:271: οἷον καὶ τόδ’ ἔρεξε καὶ ἔτλη καρτερὸς ἀνὴρ
ἀνὴρ: Od. 4:650: ὁππότ’ ἀνὴρ τοιοῦτος, ἔχων μελεδήματα θυμῷ,
ἀνήρ: Od. 5:194: ἷξον δὲ σπεῖος γλαφυρὸν θεὸς ἠδὲ καὶ ἀνήρ·
ἀνὴρ: Od. 5:249: ὅσσον τίς τ’ ἔδαφος νηὸς τορνώσεται ἀνὴρ
ἀνὴρ: Od. 6:184: ἀνὴρ ἠδὲ γυνή· πόλλ’ ἄλγεα δυσμενέεσσι,
ἀνὴρ: Od. 6:201: οὐκ ἔσθ’ οὗτος ἀνὴρ διερὸς βροτὸς οὐδὲ γένηται,
ἀνὴρ: Od. 6:232: ὡς δ’ ὅτε τις χρυσὸν περιχεύεται ἀργύρῳ ἀνὴρ
ἀνὴρ: Od. 6:241: Φαιήκεσσ’ ὅδ’ ἀνὴρ ἐπιμείξεται ἀντιθέοισι·
ἀνὴρ: Od. 7:51: τάρβει· θαρσαλέος γὰρ ἀνὴρ ἐν πᾶσιν ἀμείνων
ἀνήρ: Od. 8:169: ἄλλος μὲν γὰρ εἶδος ἀκιδνότερος πέλει ἀνήρ,
ἀνήρ: Od. 8:209: ἄφρων δὴ κεῖνός γε καὶ οὐτιδανὸς πέλει ἀνήρ,
ἀνὴρ: Od. 8:238: χωόμενος, ὅτι σ’ οὗτος ἀνὴρ ἐν ἀγῶνι παραστὰς
ἀνὴρ: Od. 8:584: ἦ τίς που καὶ ἑταῖρος ἀνὴρ κεχαρισμένα εἰδώς,
ἀνὴρ: Od. 9:187: ἔνθα δ’ ἀνὴρ ἐνίαυε πελώριος, ὅς ῥα τὰ μῆλα
ἀνὴρ: Od. 9:384: δίνεον, ὡς ὅτε τις τρυπᾷ δόρυ νήϊον ἀνὴρ
ἀνὴρ: Od. 9:391: ὡς δ’ ὅτ’ ἀνὴρ χαλκεὺς πέλεκυν μέγαν ἠὲ σκέπαρνον
ἀνὴρ: Od. 9:453: ὀφθαλμὸν ποθέεις; τὸν ἀνὴρ κακὸς ἐξαλάωσε
ἀνὴρ: Od. 9:508: ἔσκε τις ἐνθάδε μάντις ἀνὴρ ἠΰς τε μέγας τε,
ἀνὴρ: Od. 10:84: ἔνθα κ’ ἄϋπνος ἀνὴρ δοιοὺς ἐξήρατο μισθούς,
ἀνὴρ: Od. 10:327: οὐδὲ γὰρ οὐδέ τις ἄλλος ἀνὴρ τάδε φάρμακ’ ἀνέτλη,
ἀνήρ: Od. 10:383: “ὦ Κίρκη, τίς γάρ κεν ἀνήρ, ὃς ἐναίσιμος εἴη,
ἀνὴρ: Od. 11:336: “Φαίηκες, πῶς ὔμμιν ἀνὴρ ὅδε φαίνεται εἶναι
ἀνὴρ: Od. 11:483: οὔ τις ἀνὴρ προπάροιθε μακάρτερος οὔτ’ ἄρ’ ὀπίσσω·
ἀνὴρ: Od. 12:77: οὐδέ κεν ἀμβαίη βροτὸς ἀνὴρ οὐδ’ ἐπιβαίη,
ἀνὴρ: Od. 12:83: οὐδέ κεν ἐκ νηὸς γλαφυρῆς αἰζήϊος ἀνὴρ
ἀνὴρ: Od. 12:439: ὄψ’· ἦμος δ’ ἐπὶ δόρπον ἀνὴρ ἀγορῆθεν ἀνέστη
ἀνὴρ: Od. 13:31: ὡς δ’ ὅτ’ ἀνὴρ δόρποιο λιλαίεται, ᾧ τε πανῆμαρ
ἀνὴρ: Od. 13:333: ἀσπασίως γάρ κ’ ἄλλος ἀνὴρ ἀλαλήμενος ἐλθὼν
ἀνὴρ: Od. 14:122: “ὦ γέρον, οὔ τις κεῖνον ἀνὴρ ἀλαλήμενος ἐλθὼν
ἀνὴρ: Od. 14:228: ἄλλος γάρ τ’ ἄλλοισιν ἀνὴρ ἐπιτέρπεται ἔργοις.
ἀνὴρ: Od. 14:288: δὴ τότε Φοῖνιξ ἦλθεν ἀνὴρ ἀπατήλια εἰδώς,
ἀνὴρ: Od. 14:379: ἐξ οὗ δή μ’ Αἰτωλὸς ἀνὴρ ἐξήπαφε μύθῳ,
ἀνὴρ: Od. 15:223: νηῒ πάρα πρυμνῇ· σχεδόθεν δέ οἱ ἤλυθεν ἀνὴρ
ἀνήρ: Od. 15:400: μνωομένω· μετὰ γάρ τε καὶ ἄλγεσι τέρπεται ἀνήρ,
ἀνήρ: Od. 15:430: τὴν δ’ αὖτε προσέειπεν ἀνήρ, ὃς μίσγετο λάθρῃ·
ἀνὴρ: Od. 15:459: ἤλυθ’ ἀνὴρ πολύϊδρις ἐμοῦ πρὸς δώματα πατρὸς
ἀνὴρ: Od. 15:521: καὶ γὰρ πολλὸν ἄριστος ἀνὴρ μέμονέν τε μάλιστα
ἀνήρ: Od. 16:45: σταθμῷ ἐν ἡμετέρῳ· παρὰ δ’ ἀνήρ, ὃς καταθήσει.”
ἀνὴρ: Od. 16:77: μνᾶται ἐνὶ μεγάροισιν ἀνὴρ καὶ πλεῖστα πόρῃσιν.
ἀνὴρ: Od. 16:97: ἦ τι κασιγνήτοισ’ ἐπιμέμφεαι, οἷσί περ ἀνὴρ
ἀνὴρ: Od. 16:115: οὔτε κασιγνήτοισ’ ἐπιμέμφομαι, οἷσί περ ἀνὴρ
ἀνὴρ: Od. 16:196: οὐ γάρ πως ἂν θνητὸς ἀνὴρ τάδε μηχανόῳτο
ἀνὴρ: Od. 16:437: οὐκ ἔσθ’ οὗτος ἀνὴρ οὐδ’ ἔσσεται οὐδὲ γένηται,
ἀνὴρ: Od. 17:22: ἀλλ’ ἔρχευ· ἐμὲ δ’ ἄξει ἀνὴρ ὅδε, τὸν σὺ κελεύεις,
ἀνήρ: Od. 17:243: ὡς ἔλθοι μὲν κεῖνος ἀνήρ, ἀγάγοι δέ ἑ δαίμων.
ἀνὴρ: Od. 17:268: δικλίδες· οὔ κέν τίς μιν ἀνὴρ ὑπεροπλίσσαιτο.
ἀνὴρ: Od. 17:471: ὁππότ’ ἀνὴρ περὶ οἷσι μαχειόμενος κτεάτεσσι
ἀνὴρ: Od. 17:518: ὡς δ’ ὅτ’ ἀοιδὸν ἀνὴρ ποτιδέρκεται, ὅς τε θεῶν ἒξ
ἀνήρ: Od. 17:537: μαψιδίως· τὰ δὲ πολλὰ κατάνεται· οὐ γὰρ ἔπ’ ἀνήρ,
ἀνὴρ: Od. 17:566: καὶ γὰρ νῦν, ὅτε μ’ οὗτος ἀνὴρ κατὰ δῶμα κιόντα
ἀνὴρ: Od. 18:141: τῶ μή τίς ποτε πάμπαν ἀνὴρ ἀθεμίστιος εἴη,
ἀνὴρ: Od. 18:353: οὐκ ἀθεεὶ ὅδ’ ἀνὴρ Ὀδυσήϊον ἐς δόμον ἵκει·
ἀνὴρ: Od. 19:160: γινώσκων· ἤδη γὰρ ἀνὴρ οἷός τε μάλιστα
ἀνὴρ: Od. 19:169: ἧς ἀπέῃσιν ἀνὴρ τόσσον χρόνον ὅσσον ἐγὼ νῦν,
ἀνὴρ: Od. 19:350: “ξεῖνε φίλ’· οὐ γάρ πώ τις ἀνὴρ πεπνυμένος ὧδε
ἀνὴρ: Od. 20:25: ὡς δ’ ὅτε γαστέρ’ ἀνὴρ πολέος πυρὸς αἰθομένοιο,
ἀνήρ: Od. 20:235: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε βοῶν ἐπιβουκόλος ἀνήρ·
ἀνὴρ: Od. 20:287: ἦν δέ τις ἐν μνηστῆρσιν ἀνὴρ ἀθεμίστια εἰδώς,
ἀνὴρ: Od. 20:335: γήμασθ’ ὅς τις ἄριστος ἀνὴρ καὶ πλεῖστα πόρῃσιν,
ἀνὴρ: Od. 20:393: οἷον δὴ τάχ’ ἔμελλε θεὰ καὶ καρτερὸς ἀνὴρ
ἀνὴρ: Od. 21:93: οὐ γάρ τις μέτα τοῖος ἀνὴρ ἐν τοίσδεσι πᾶσιν,
ἀνήρ: Od. 21:199: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε βοῶν ἐπιβουκόλος ἀνήρ·
ἀνήρ: Od. 21:201: ὡς ἔλθοι μὲν κεῖνος ἀνήρ, ἀγάγοι δέ ἑ δαίμων·
ἀνὴρ: Od. 21:327: ἀλλ’ ἄλλος τις πτωχὸς ἀνὴρ ἀλαλήμενος ἐλθὼν
ἀνὴρ: Od. 21:406: ὡς ὅτ’ ἀνὴρ φόρμιγγος ἐπιστάμενος καὶ ἀοιδῆς
ἀνήρ: Od. 22:6: νῦν αὖτε σκοπὸν ἄλλον, ὃν οὔ πώ τις βάλεν ἀνήρ,
ἀνήρ: Od. 22:31: ἴσκεν ἕκαστος ἀνήρ, ἐπεὶ ἦ φάσαν οὐκ ἐθέλοντα
ἀνὴρ: Od. 22:70: “ὦ φίλοι, οὐ γὰρ σχήσει ἀνὴρ ὅδε χεῖρας ἀάπτους,
ἀνὴρ: Od. 22:78: τῶ κε τάχ’ οὗτος ἀνὴρ νῦν ὕστατα τοξάσσαιτο.”
ἀνὴρ: Od. 22:134: τῶ κε τάχ’ οὗτος ἀνὴρ νῦν ὕστατα τοξάσσαιτο.”
ἀνήρ: Od. 22:138: καί χ’ εἷς πάντας ἐρύκοι ἀνήρ, ὅς τ’ ἄλκιμος εἴη.
ἀνήρ: Od. 22:165: κεῖνος δὴ αὖτ’ ἀΐδηλος ἀνήρ, ὃν ὀϊόμεθ’ αὐτοί,
ἀνὴρ: Od. 22:248: “ὦ φίλοι, ἤδη σχήσει ἀνὴρ ὅδε χεῖρας ἀάπτους·
ἀνήρ: Od. 22:268: Πείσανδρον δ’ ἄρ’ ἔπεφνε βοῶν ἐπιβουκόλος ἀνήρ.
ἀνὴρ: Od. 22:285: Κτήσιππον δ’ ἄρ’ ἔπειτα βοῶν ἐπιβουκόλος ἀνὴρ
ἀνὴρ: Od. 23:126: ἄλλος ἀνὴρ ἐρίσειε καταθνητῶν ἀνθρώπων.
ἀνὴρ: Od. 23:159: ὡς δ’ ὅτε τις χρυσὸν περιχεύεται ἀργύρῳ ἀνὴρ
ἀνὴρ: Od. 24:51: εἰ μὴ ἀνὴρ κατέρυκε παλαιά τε πολλά τε εἰδώς,
ἀνὴρ: Od. 24:260: οὗτος ἀνὴρ νῦν δὴ ξυμβλήμενος ἐνθάδ’ ἰόντι,
ἀνὴρ: Od. 24:426: “ὦ φίλοι, ἦ μέγα ἔργον ἀνὴρ ὅδε μήσατ’ Ἀχαιούς·
ἀνηρείψαντο: Il. 20:234: τὸν καὶ ἀνηρείψαντο θεοὶ Διὶ οἰνοχοεύειν
ἀνηρέψαντο: Od. 1:241: νῦν δέ μιν ἀκλειῶς Ἅρπυιαι ἀνηρέψαντο·
ἀνηρέψαντο: Od. 4:727: νῦν αὖ παῖδ’ ἀγαπητὸν ἀνηρέψαντο θύελλαι
ἀνηρέψαντο: Od. 14:371: νῦν δέ μιν ἀκλειῶς Ἅρπυιαι ἀνηρέψαντο.
ἀνηρέψαντο: Od. 20:77: τόφρα δὲ τὰς κούρας Ἅρπυιαι ἀνηρέψαντο
ἀνήροτα: Od. 9:109: ἀλλὰ τά γ’ ἄσπαρτα καὶ ἀνήροτα πάντα φύονται,
ἀνήροτος: Od. 9:123: ἀλλ’ ἥ γ’ ἄσπαρτος καὶ ἀνήροτος ἤματα πάντα
ἀνήρπαξαν: Od. 15:427: ἀλλά μ’ ἀνήρπαξαν Τάφιοι ληΐστορες ἄνδρες
ἀνήρπασε: Il. 9:560: κλαῖεν ὅ μιν ἑκάεργος ἀνήρπασε Φοῖβος Ἀπόλλων·
ἀνήσει: Il. 2:276: οὔ θήν μιν πάλιν αὖτις ἀνήσει θυμὸς ἀγήνωρ
ἀνήφθω: Od. 12:51: ὀρθὸν ἐν ἱστοπέδῃ, ἐκ δ’ αὐτοῦ πείρατ’ ἀνήφθω,
ἀνήφθω: Od. 12:162: ὀρθὸν ἐν ἱστοπέδῃ, ἐκ δ’ αὐτοῦ πείρατ’ ἀνήφθω.
ἀνῆψεν: Od. 3:274: πολλὰ δ’ ἀγάλματ’ ἀνῆψεν, ὑφάσματά τε χρυσόν τε,
ἄνθ’: Il. 8:233: Τρώων ἄνθ’ ἑκατόν τε διηκοσίων τε ἕκαστος
ἄνθεα: Il. 2:468: μυρίοι, ὅσσά τε φύλλα καὶ ἄνθεα γίγνεται ὥρῃ.
ἄνθεα: Od. 9:51: ἦλθον ἔπειθ’, ὅσα φύλλα καὶ ἄνθεα γίνεται ὥρῃ,
ἄνθεα: Od. 9:449: ἀλλὰ πολὺ πρῶτος νέμεαι τέρεν’ ἄνθεα ποίης
ἄνθεϊ: Il. 17:56: παντοίων ἀνέμων, καί τε βρύει ἄνθεϊ λευκῷ·
ἄνθει: Od. 6:231: οὔλας ἧκε κὄμας, ὑακινθίνῳ ἄνθει ὁμοίας.
ἄνθει: Od. 23:158: οὔλας ἧκε κόμας, ὑακινθίνῳ ἄνθει ὁμοίας.
Ἄνθειαν: Il. 9:151: Φηράς τε ζαθέας ἠδ’ Ἄνθειαν βαθύλειμον
Ἄνθειαν: Il. 9:293: Φηράς τε ζαθέας ἠδ’ Ἄνθειαν βαθύλειμον
Ἀνθεμίδην: Il. 4:488: τοῖον ἄρ’ Ἀνθεμίδην Σιμοείσιον ἐξενάριξεν
Ἀνθεμίωνος: Il. 4:473: Ἔνθ’ ἔβαλ’ Ἀνθεμίωνος υἱὸν Τελαμώνιος Αἴας
ἀνθεμόεντα: Il. 2:695: Οἳ δ’ εἶχον Φυλάκην καὶ Πύρασον ἀνθεμόεντα
ἀνθεμόεντα: Il. 23:885: κὰδ δὲ λέβητ’ ἄπυρον βοὸς ἄξιον ἀνθεμόεντα
ἀνθεμόεντα: Od. 12:159: φθόγγον ἀλεύασθαι καὶ λειμῶν’ ἀνθεμόεντα.
ἀνθεμόεντα: Od. 24:275: δῶκα δέ οἱ κρητῆρα πανάργυρον ἀνθεμόεντα,
ἀνθεμόεντι: Il. 2:467: ἔσταν δ’ ἐν λειμῶνι Σκαμανδρίῳ ἀνθεμόεντι
ἀνθεμόεντι: Od. 3:440: χέρνιβα δέ σφ’ Ἄρητος ἐν ἀνθεμόεντι λέβητι
ἀνθερεῶνα: Il. 5:293: αἰχμὴ δ’ ἐξελύθη παρὰ νείατον ἀνθερεῶνα·
ἀνθερεῶνα: Il. 13:388: λαιμὸν ὑπ’ ἀνθερεῶνα, διὰ πρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσεν.
ἀνθερεῶνος: Il. 1:501: σκαιῇ, δεξιτερῇ δ’ ἄρ’ ὑπ’ ἀνθερεῶνος ἑλοῦσα
ἀνθερεῶνος: Il. 3:372: ὅς οἱ ὑπ’ ἀνθερεῶνος ὀχεὺς τέτατο τρυφαλείης.
ἀνθερίκων: Il. 20:227: ἄκρον ἐπ’ ἀνθερίκων καρπὸν θέον οὐδὲ κατέκλων·
ἄνθεσι: Il. 9:538: αὐτῇσιν ῥίζῃσι καὶ αὐτοῖς ἄνθεσι μήλων.
ἄνθεσιν: Il. 2:89: βοτρυδὸν δὲ πέτονται ἐπ’ ἄνθεσιν εἰαρινοῖσιν·
Ἀνθηδόνα: Il. 2:508: Νῖσάν τε ζαθέην Ἀνθηδόνα τ’ ἐσχατόωσαν·
ἀνθῆσαι: Od. 11:320: ἀνθῆσαι πυκάσαι τε γένυς εὐανθέϊ λάχνῃ.
ἄνθινον: Od. 9:84: γαίης Λωτοφάγων, οἵ τ’ ἄνθινον εἶδαρ ἔδουσιν.
ἀνθίσταντο: Il. 16:305: ἀλλ’ ἔτ’ ἄρ’ ἀνθίσταντο, νεῶν δ’ ὑπόεικον ἀνάγκῃ.
ἄνθος: Il. 13:484: καὶ δ’ ἔχει ἥβης ἄνθος, ὅ τε κράτος ἐστὶ μέγιστον.
ἄνθος: Od. 7:126: ἄνθος ἀφιεῖσαι, ἕτεραι δ’ ὑποπερκάζουσιν.
ἄνθος: Od. 10:304: ῥίζῃ μὲν μέλαν ἔσκε, γάλακτι δὲ εἴκελον ἄνθος·
ἀνθρακιὴν: Il. 9:213: ἀνθρακιὴν στορέσας ὀβελοὺς ἐφύπερθε τάνυσσε,
ἄνθρωποι: Il. 9:496: λοιβῇ τε κνίσῃ τε παρατρωπῶσ’ ἄνθρωποι
ἄνθρωποι: Il. 13:733: ἐσθλόν, τοῦ δέ τε πολλοὶ ἐπαυρίσκοντ’ ἄνθρωποι,
ἄνθρωποι: Il. 18:288: πρὶν μὲν γὰρ Πριάμοιο πόλιν μέροπες ἄνθρωποι
ἄνθρωποι: Il. 21:569: ἐν δὲ ἴα ψυχή, θνητὸν δέ ἕ φασ’ ἄνθρωποι
ἄνθρωποι: Od. 1:351: τὴν γὰρ ἀοιδὴν μᾶλλον ἐπικλείουσ’ ἄνθρωποι,
ἄνθρωποι: Od. 3:48: εὔχεσθαι· πάντες δὲ θεῶν χατέουσ’ ἄνθρωποι.
ἄνθρωποι: Od. 12:22: δισθανέες, ὅτε τ’ ἄλλοι ἅπαξ θνῄσκουσ’ ἄνθρωποι.
ἄνθρωποι: Od. 13:158: ἄνθρωποι, μέγα δέ σφιν ὄρος πόλει ἀμφικαλύψαι.”
ἄνθρωποι: Od. 19:173: καλὴ καὶ πίειρα, περίῤῥυτος· ἐν δ’ ἄνθρωποι
ἄνθρωποι: Od. 19:328: δαινύῃ; ἄνθρωποι δὲ μινυνθάδιοι τελέθουσιν.
ἄνθρωποι: Od. 24:64: κλαίομεν ἀθάνατοί τε θεοὶ θνητοί τ’ ἄνθρωποι·
ἀνθρώποιο: Od. 18:130: οὐδὲν ἀκιδνότερον γαῖα τρέφει ἀνθρώποιο
ἀνθρώποισ’: Od. 8:580: ἀνθρώποισ’, ἵνα ᾖσι καὶ ἐσσομένοισιν ἀοιδή.
ἀνθρώποισ’: Od. 10:39: ἀνθρώποισ’, ὅτεών κε πόλιν καὶ γαῖαν ἵκηται.
ἀνθρώποισ’: Od. 23:307: ἀνθρώποισ’ ὅσα τ’ αὐτὸς ὀϊζύσας ἐμόγησε,
ἀνθρώποισι: Il. 3:287: ἥ τε καὶ ἐσσομένοισι μετ’ ἀνθρώποισι πέληται.
ἀνθρώποισι: Il. 3:460: ἥ τε καὶ ἐσσομένοισι μετ’ ἀνθρώποισι πέληται.
ἀνθρώποισι: Il. 6:14: ἀφνειὸς βιότοιο, φίλος δ’ ἦν ἀνθρώποισι.
ἀνθρώποισι: Il. 6:358: ἀνθρώποισι πελώμεθ’ ἀοίδιμοι ἐσσομένοισι.
ἀνθρώποισι: Il. 9:588: κήδε’, ὅσ’ ἀνθρώποισι πέλει τῶν ἄστυ ἁλώῃ·
ἀνθρώποισι: Il. 12:280: νιφέμεν ἀνθρώποισι πιφαυσκόμενος τὰ ἃ κῆλα·
ἀνθρώποισι: Od. 1:283: ἐκ Διός, ἥ τε μάλιστα φέρει κλέος ἀνθρώποισι.
ἀνθρώποισι: Od. 1:391: ἦ φῂς τοῦτο κάκιστον ἐν ἀνθρώποισι τετύχθαι;
ἀνθρώποισι: Od. 4:710: ἦ ἵνα μηδ’ ὄνομ’ αὐτοῦ ἐν ἀνθρώποισι λίπηται;”
ἀνθρώποισι: Od. 5:378: εἰς ὅ κεν ἀνθρώποισι διοτρεφέεσσι μιγήῃς.
ἀνθρώποισι: Od. 8:160: ἄθλων, οἷά τε πολλὰ μετ’ ἀνθρώποισι πέλονται,
ἀνθρώποισι: Od. 9:20: ἀνθρώποισι μέλω, καί μευ κλέος οὐρανὸν ἵκει.
ἀνθρώποισι: Od. 13:60: ἔλθῃ καὶ θάνατος, τά τ’ ἐπ’ ἀνθρώποισι πέλονται.
ἀνθρώποισι: Od. 17:287: οὐλομένην, ἣ πολλὰ κάκ’ ἀνθρώποισι δίδωσι·
ἀνθρώποισι: Od. 17:474: οὐλομένης, ἣ πολλὰ κάκ’ ἀνθρώποισι δίδωσιν.
ἀνθρώποισι: Od. 18:225: σοί κ’ αἶσχος λώβη τε μετ’ ἀνθρώποισι πέλοιτο.”
ἀνθρώποισι: Od. 19:561: γίνοντ’, οὐδέ τι πάντα τελείεται ἀνθρώποισι.
ἀνθρώποισι: Od. 23:245: ζεύγνυσθ’ ὠκύποδας φάος ἀνθρώποισι φέροντας,
ἀνθρώποισι: Od. 23:348: ὦρσεν, ἵν’ ἀνθρώποισι φόως φέροι. ὦρτο δ’ Ὀδυσσεὺς
ἀνθρώποισιν: Il. 2:669: ἐκ Διός, ὅς τε θεοῖσι καὶ ἀνθρώποισιν ἀνάσσει,
ἀνθρώποισιν: Il. 4:320: ἀλλ’ οὔ πως ἅμα πάντα θεοὶ δόσαν ἀνθρώποισιν·
ἀνθρώποισιν: Il. 16:329: θρέψεν ἀμαιμακέτην πολέσιν κακὸν ἀνθρώποισιν.
ἀνθρώποισιν: Il. 19:221: αἶψά τε φυλόπιδος πέλεται κόρος ἀνθρώποισιν,
ἀνθρώποισιν: Il. 24:49: τλητὸν γὰρ Μοῖραι θυμὸν θέσαν ἀνθρώποισιν.
ἀνθρώποισιν: Od. 1:95: ἠδ’ ἵνα μιν κλέος ἐσθλὸν ἐν ἀνθρώποισιν ἔχῃσιν.”
ἀνθρώποισιν: Od. 2:217: ἐκ Διός, ἥ τε μάλιστα φέρει κλέος ἀνθρώποισιν.
ἀνθρώποισιν: Od. 3:78: [ἠδ’ ἵνα μιν κλέος ἐσθλὸν ἐν ἀνθρώποισιν ἔχῃσιν·]
ἀνθρώποισιν: Od. 4:565: τῇ περ ῥηΐστη βιοτὴ πέλει ἀνθρώποισιν·
ἀνθρώποισιν: Od. 6:188: Ζεὺς δ’ αὐτὸς νέμει ὄλβον Ὀλύμπιος ἀνθρώποισιν,
ἀνθρώποισιν: Od. 7:23: Ἀλκινόου, ὃς τοῖσδε μετ’ ἀνθρώποισιν ἀνάσσει;
ἀνθρώποισιν: Od. 8:479: πᾶσι γὰρ ἀνθρώποισιν ἐπιχθονίοισιν ἀοιδοὶ
ἀνθρώποισιν: Od. 8:497: αὐτίκα καὶ πᾶσιν μυθήσομαι ἀνθρώποισιν,
ἀνθρώποισιν: Od. 11:274: γῆμεν· ἄφαρ δ’ ἀνάπυστα θεοὶ θέσαν ἀνθρώποισιν.
ἀνθρώποισιν: Od. 13:110: αἱ μὲν πρὸς βορέαο καταιβαταὶ ἀνθρώποισιν,
ἀνθρώποισιν: Od. 17:419: καὶ γὰρ ἐγώ ποτε οἶκον ἐν ἀνθρώποισιν ἔναιον
ἀνθρώποισιν: Od. 19:75: καὶ γὰρ ἐγώ ποτε οἶκον ἐν ἀνθρώποισιν ἔναιον
ἀνθρώποισιν: Od. 20:112: “Ζεῦ πάτερ, ὅς τε θεοῖσι καὶ ἀνθρώποισιν ἀνάσσεις,
ἀνθρώποισιν: Od. 22:346: πέφνῃς, ὅς τε θεοῖσι καὶ ἀνθρώποισιν ἀείδω.
ἄνθρωπος: Il. 16:263: τοὺς δ’ εἴ περ παρά τίς τε κιὼν ἄνθρωπος ὁδίτης
ἄνθρωπος: Od. 13:400: ἕσσω, ὅ κεν στυγέῃσιν ἰδὼν ἄνθρωπος ἔχοντα,
ἀνθρώπου: Il. 16:315: μυὼν ἀνθρώπου πέλεται· περὶ δ’ ἔγχεος αἰχμῇ
ἀνθρώπου: Il. 17:572: ἰσχανάᾳ δακέειν, λαρόν τέ οἱ αἷμ’ ἀνθρώπου·
ἀνθρώπους: Il. 3:279: ἀνθρώπους τίνυσθον ὅτις κ’ ἐπίορκον ὀμόσσῃ,
ἀνθρώπους: Il. 9:503: βλάπτουσ’ ἀνθρώπους· αἳ δ’ ἐξακέονται ὀπίσσω.
ἀνθρώπους: Il. 10:213: πάντας ἐπ’ ἀνθρώπους, καί οἱ δόσις ἔσσεται ἐσθλή·
ἀνθρώπους: Il. 14:199: δαμνᾷ ἀθανάτους ἠδὲ θνητοὺς ἀνθρώπους.
ἀνθρώπους: Il. 17:550: ἀνθρώπους ἀνέπαυσεν ἐπὶ χθονί, μῆλα δὲ κήδει,
ἀνθρώπους: Il. 19:94: βλάπτουσ’ ἀνθρώπους· κατὰ δ’ οὖν ἕτερόν γε πέδησε.
ἀνθρώπους: Il. 19:260: ἀνθρώπους τίνυνται, ὅτις κ’ ἐπίορκον ὀμόσσῃ,
ἀνθρώπους: Il. 20:357: τοσσούσδ’ ἀνθρώπους ἐφέπειν καὶ πᾶσι μάχεσθαι·
ἀνθρώπους: Il. 23:788: ἀθάνατοι τιμῶσι παλαιοτέρους ἀνθρώπους.
ἀνθρώπους: Il. 24:202: ἔκλε’ ἐπ’ ἀνθρώπους ξείνους ἠδ’ οἷσιν ἀνάσσεις;
ἀνθρώπους: Il. 24:535: ἐκ γενετῆς· πάντας γὰρ ἐπ’ ἀνθρώπους ἐκέκαστο
ἀνθρώπους: Od. 1:183: πλέων ἐπὶ οἴνοπα πόντον ἐπ’ ἀλλοθρόους ἀνθρώπους,
ἀνθρώπους: Od. 1:299: πάντας ἐπ’ ἀνθρώπους, ἐπεὶ ἔκτανε πατροφονῆα,
ἀνθρώπους: Od. 2:65: ἄλλους τ’ αἰδέσθητε περικτίονας ἀνθρώπους,
ἀνθρώπους: Od. 3:252: πλάζετ’ ἐπ’ ἀνθρώπους, ὁ δὲ θαρσήσας κατέπεφνε;”
ἀνθρώπους: Od. 3:302: ἠλᾶτο ξὺν νηυσὶ κατ’ ἀλλοθρόους ἀνθρώπους·
ἀνθρώπους: Od. 4:568: Ὠκεανὸς ἀνίησιν ἀναψύχειν ἀνθρώπους, -
ἀνθρώπους: Od. 6:29: ἐκ γάρ τοι τούτων φάτις ἀνθρώπους ἀναβαίνει
ἀνθρώπους: Od. 7:32: οὐ γὰρ ξείνους οἵ γε μάλ’ ἀνθρώπους ἀνέχονται
ἀνθρώπους: Od. 11:365: βόσκει γαῖα μέλαινα πολυσπερέας ἀνθρώπους
ἀνθρώπους: Od. 12:40: ἀνθρώπους θέλγουσιν, ὅτίς σφεας εἰσαφίκηται.
ἀνθρώπους: Od. 13:214: ἀνθρώπους ἐφορᾷ καὶ τείνυται, ὅς τις ἁμάρτῃ.
ἀνθρώπους: Od. 14:289: τρώκτης, ὃς δὴ πολλὰ κάκ’ ἀνθρώπους ἐεόργει·
ἀνθρώπους: Od. 14:403: εἴη ἐπ’ ἀνθρώπους, ἅμα τ’ αὐτίκα καὶ μετέπειτα,
ἀνθρώπους: Od. 15:276: φεύγω, ἐπεί νύ μοι αἶσα κατ’ ἀνθρώπους ἀλάλησθαι.
ἀνθρώπους: Od. 15:453: ἄλφοι, ὅπῃ περάσητε κατ’ ἀλλοθρόους ἀνθρώπους.”
ἀνθρώπους: Od. 16:228: ἀνθρώπους πέμπουσιν, ὅτίς σφεας εἰσαφίκηται·
ἀνθρώπους: Od. 17:13: ἀνθρώπους ἀνέχεσθαι, ἔχοντά περ ἄλγεα θυμῷ.
ἀνθρώπους: Od. 19:334: πάντας ἐπ’ ἀνθρώπους, πολλοί τέ μιν ἐσθλὸν ἔειπον.”
ἀνθρώπους: Od. 19:395: μητρὸς ἑῆς πατέρ’ ἐσθλόν, ὃς ἀνθρώπους ἐκέκαστο
ἀνθρώπους: Od. 19:592: ἀνθρώπους· ἐπὶ γάρ τοι ἑκάστῳ μοῖραν ἔθηκαν
ἀνθρώπους: Od. 20:188: ἀνθρώπους πέμπουσιν, ὅτίς σφεας εἰσαφίκηται.
ἀνθρώπους: Od. 20:195: ἀλλὰ θεοὶ δυόωσι πολυπλάγκτους ἀνθρώπους,
ἀνθρώπους: Od. 20:206: τοιάδε λαίφε’ ἔχοντα κατ’ ἀνθρώπους ἀλάλησθαι,
ἀνθρώπους: Od. 23:125: μῆτιν ἐπ’ ἀνθρώπους φάσ’ ἔμμεναι, οὐδέ κέ τίς τοι
ἀνθρώπους: Od. 24:94: πάντας ἐπ’ ἀνθρώπους κλέος ἔσσεται ἐσθλόν, Ἀχιλλεῦ·
ἀνθρώπους: Od. 24:201: ἔσσετ’ ἐπ’ ἀνθρώπους, χαλεπὴν δέ τε φῆμιν ὀπάσσει
ἀνθρώπων: Il. 1:250: τῷ δ’ ἤδη δύο μὲν γενεαὶ μερόπων ἀνθρώπων
ἀνθρώπων: Il. 1:339: πρός τε θεῶν μακάρων πρός τε θνητῶν ἀνθρώπων
ἀνθρώπων: Il. 1:548: οὔτε θεῶν πρότερος τὸν εἴσεται οὔτ’ ἀνθρώπων·
ἀνθρώπων: Il. 2:804: ἄλλη δ’ ἄλλων γλῶσσα πολυσπερέων ἀνθρώπων·
ἀνθρώπων: Il. 3:353: ὄφρα τις ἐῤῥίγῃσι καὶ ὀψιγόνων ἀνθρώπων
ἀνθρώπων: Il. 3:402: εἴ τίς τοι καὶ κεῖθι φίλος μερόπων ἀνθρώπων·
ἀνθρώπων: Il. 4:45: ναιετάουσι πόληες ἐπιχθονίων ἀνθρώπων,
ἀνθρώπων: Il. 4:84: Ζεύς, ὅς τ’ ἀνθρώπων ταμίης πολέμοιο τέτυκται.
ἀνθρώπων: Il. 5:442: ἀθανάτων τε θεῶν χαμαὶ ἐρχομένων τ’ ἀνθρώπων.
ἀνθρώπων: Il. 5:557: σταθμοὺς ἀνθρώπων κεραΐζετον, ὄφρα καὶ αὐτὼ
ἀνθρώπων: Il. 5:637: οἳ Διὸς ἐξεγένοντο ἐπὶ προτέρων ἀνθρώπων·
ἀνθρώπων: Il. 6:123: τίς δὲ σύ ἐσσι φέριστε καταθνητῶν ἀνθρώπων;
ἀνθρώπων: Il. 6:180: πεφνέμεν· ἣ δ’ ἄρ’ ἔην θεῖον γένος οὐδ’ ἀνθρώπων,
ἀνθρώπων: Il. 6:202: ὃν θυμὸν κατέδων, πάτον ἀνθρώπων ἀλεείνων·
ἀνθρώπων: Il. 6:351: ὃς ᾔδη νέμεσίν τε καὶ αἴσχεα πόλλ’ ἀνθρώπων.
ἀνθρώπων: Il. 7:87: καί ποτέ τις εἴπῃσι καὶ ὀψιγόνων ἀνθρώπων
ἀνθρώπων: Il. 8:27: τόσσον ἐγὼ περί τ’ εἰμὶ θεῶν περί τ’ εἴμ’ ἀνθρώπων.
ἀνθρώπων: Il. 9:134: ἣ θέμις ἀνθρώπων πέλει ἀνδρῶν ἠδὲ γυναικῶν.
ἀνθρώπων: Il. 9:328: δώδεκα δὴ σὺν νηυσὶ πόλεις ἀλάπαξ’ ἀνθρώπων,
ἀνθρώπων: Il. 9:340: ἦ μοῦνοι φιλέουσ’ ἀλόχους μερόπων ἀνθρώπων
ἀνθρώπων: Il. 10:13: αὐλῶν συρίγγων τ’ ἐνοπὴν ὅμαδόν τ’ ἀνθρώπων.
ἀνθρώπων: Il. 11:28: ἐν νέφεϊ στήριξε, τέρας μερόπων ἀνθρώπων.
ἀνθρώπων: Il. 13:6: γλακτοφάγων Ἀβίων τε δικαιοτάτων ἀνθρώπων.
ἀνθρώπων: Il. 14:233: Ὕπνε ἄναξ πάντων τε θεῶν πάντων τ’ ἀνθρώπων,
ἀνθρώπων: Il. 14:360: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν ᾤχετ’ ἐπὶ κλυτὰ φῦλ’ ἀνθρώπων,
ἀνθρώπων: Il. 15:141: πάντων ἀνθρώπων ῥῦσθαι γενεήν τε τόκον τε.
ἀνθρώπων: Il. 15:662: ἄλλων ἀνθρώπων, ἐπὶ δὲ μνήσασθε ἕκαστος
ἀνθρώπων: Il. 16:392: ἐξ ὀρέων ἐπικάρ, μινύθει δέ τε ἔργ’ ἀνθρώπων·
ἀνθρώπων: Il. 16:621: πάντων ἀνθρώπων σβέσσαι μένος, ὅς κέ σευ ἄντα
ἀνθρώπων: Il. 18:107: ὡς ἔρις ἔκ τε θεῶν ἔκ τ’ ἀνθρώπων ἀπόλοιτο
ἀνθρώπων: Il. 18:342: πιείρας πέρθοντε πόλεις μερόπων ἀνθρώπων.
ἀνθρώπων: Il. 18:404: ᾔδεεν οὔτε θεῶν οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων,
ἀνθρώπων: Il. 18:467: ἀνθρώπων πολέων θαυμάσσεται, ὅς κεν ἴδηται.
ἀνθρώπων: Il. 18:490: Ἐν δὲ δύω ποίησε πόλεις μερόπων ἀνθρώπων
ἀνθρώπων: Il. 19:131: χειρὶ περιστρέψας· τάχα δ’ ἵκετο ἔργ’ ἀνθρώπων.
ἀνθρώπων: Il. 19:224: Ζεύς, ὅς τ’ ἀνθρώπων ταμίης πολέμοιο τέτυκται.
ἀνθρώπων: Il. 20:204: πρόκλυτ’ ἀκούοντες ἔπεα θνητῶν ἀνθρώπων·
ἀνθρώπων: Il. 20:217: ἐν πεδίῳ πεπόλιστο πόλις μερόπων ἀνθρώπων,
ἀνθρώπων: Il. 20:220: ὃς δὴ ἀφνειότατος γένετο θνητῶν ἀνθρώπων·
ἀνθρώπων: Il. 20:233: ὃς δὴ κάλλιστος γένετο θνητῶν ἀνθρώπων·
ἀνθρώπων: Il. 21:566: λίην γὰρ κρατερὸς περὶ πάντων ἔστ’ ἀνθρώπων.
ἀνθρώπων: Il. 23:332: ἢ τό γε νύσσα τέτυκτο ἐπὶ προτέρων ἀνθρώπων,
ἀνθρώπων: Il. 23:790: οὗτος δὲ προτέρης γενεῆς προτέρων τ’ ἀνθρώπων·
ἀνθρώπων: Od. 1:3: πολλῶν δ’ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω,
ἀνθρώπων: Od. 1:167: θαλπωρή, εἴ πέρ τις ἐπιχθονίων ἀνθρώπων
ἀνθρώπων: Od. 1:177: ἄλλοι, ἐπεὶ καὶ κεῖνος ἐπίστροφος ἦν ἀνθρώπων.”
ἀνθρώπων: Od. 1:219: νῦν δ’ ὃς ἀποτμότατος γένετο θνητῶν ἀνθρώπων,
ἀνθρώπων: Od. 1:236: ἀνθρώπων, ἐπεὶ οὔ κε θανόντι περ ὧδ’ ἀκαχοίμην,
ἀνθρώπων: Od. 2:136: οἴκου ἀπερχομένη· νέμεσις δέ μοι ἐξ ἀνθρώπων
ἀνθρώπων: Od. 3:114: πάντα γε μυθήσαιτο καταθνητῶν ἀνθρώπων;
ἀνθρώπων: Od. 3:282: Φρόντιν Ὀνητορίδην, ὃς ἐκαίνυτο φῦλ’ ἀνθρώπων
ἀνθρώπων: Od. 3:319: ἐκ τῶν ἀνθρώπων, ὅθεν οὐκ ἔλποιτό γε θυμῷ
ἀνθρώπων: Od. 4:34: ἄλλων ἀνθρώπων δεῦρ’ ἱκόμεθ’, αἴ κέ ποθι Ζεὺς
ἀνθρώπων: Od. 4:232: ἀνθρώπων· ἦ γὰρ Παιήονός εἰσι γενέθλης.
ἀνθρώπων: Od. 5:32: οὔτε θεῶν πομπῇ οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων·
ἀνθρώπων: Od. 6:125: ἦ νύ που ἀνθρώπων εἰμὶ σχεδὸν αὐδηέντων.
ἀνθρώπων: Od. 6:177: ἀνθρώπων, οἳ τήνδε πόλιν καὶ γαῖαν ἔχουσιν.
ἀνθρώπων: Od. 6:259: ὄφρ’ ἂν μέν κ’ ἀγροὺς ἴομεν καὶ ἔργ’ ἀνθρώπων,
ἀνθρώπων: Od. 7:26: ἀνθρώπων, οἳ τήνδε πόλιν καὶ ἔργα νέμονται.”
ἀνθρώπων: Od. 7:31: μηδέ τιν’ ἀνθρώπων προτιόσσεο μηδ’ ἐρέεινε.
ἀνθρώπων: Od. 7:212: ἀνθρώπων, τοῖσίν κεν ἐν ἄλγεσιν ἰσωσαίμην·
ἀνθρώπων: Od. 7:247: μίσγεται οὔτε θεῶν οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων.
ἀνθρώπων: Od. 7:307: δύσζηλοι γάρ τ’ εἰμὲν ἐπὶ χθονὶ φῦλ’ ἀνθρώπων.”
ἀνθρώπων: Od. 8:29: ἠὲ πρὸς ἠοίων ἦ ἑσπερίων ἀνθρώπων·
ἀνθρώπων: Od. 8:552: οὐ μὲν γάρ τις πάμπαν ἀνώνυμός ἐστ’ ἀνθρώπων,
ἀνθρώπων: Od. 8:561: ἀνθρώπων καὶ λαῖτμα τάχισθ’ ἁλὸς ἐκπερόωσιν
ἀνθρώπων: Od. 8:574: ἀνθρώπων, αὐτούς τε πόλιάς τ’ ἐῢ ναιεταούσας,
ἀνθρώπων: Od. 9:119: ἄγριαι· οὐ μὲν γὰρ πάτος ἀνθρώπων ἀπερύκει,
ἀνθρώπων: Od. 9:128: ἄστε’ ἐπ’ ἀνθρώπων ἱκνεύμεναι, οἷά τε πολλὰ
ἀνθρώπων: Od. 9:352: ἀνθρώπων πολέων; ἐπεὶ οὐ κατὰ μοῖραν ἔρεξας.”
ἀνθρώπων: Od. 9:502: “Κύκλωψ, αἴ κέν τίς σε καταθνητῶν ἀνθρώπων
ἀνθρώπων: Od. 9:521: οὔτε θεῶν μακάρων οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων.”
ἀνθρώπων: Od. 13:123: ἐκτὸς ὁδοῦ, μή πώ τις ὁδιτάων ἀνθρώπων,
ἀνθρώπων: Od. 13:152: ἀνθρώπων, μέγα δέ σφιν ὄρος πόλει ἀμφικαλύψαι.”
ἀνθρώπων: Od. 13:270: ἀνθρώπων ἐνόησε, λάθον δέ ἑ θυμὸν ἀπούρας.
ἀνθρώπων: Od. 14:84: ἀλλὰ δίκην τίουσι καὶ αἴσιμα ἔργ’ ἀνθρώπων.
ἀνθρώπων: Od. 14:179: ἠέ τις ἀνθρώπων· ὁ δ’ ἔβη μετὰ πατρὸς ἀκουὴν
ἀνθρώπων: Od. 14:211: ἠγαγόμην δὲ γυναῖκα πολυκλήρων ἀνθρώπων
ἀνθρώπων: Od. 15:82: ἄστεα δ’ ἀνθρώπων ἡγήσομαι· οὐδέ τις ἥμεας
ἀνθρώπων: Od. 15:320: ἀνθρώπων ἔργοισι χάριν καὶ κῦδος ὀπάζει,
ἀνθρώπων: Od. 15:409: ἀλλ’ ὅτε γηράσκωσι πόλιν κάτα φῦλ’ ἀνθρώπων,
ἀνθρώπων: Od. 17:487: ἀνθρώπων ὕβριν τε καὶ εὐνομίην ἐφορῶντες.”
ἀνθρώπων: Od. 17:587: οὐ γάρ πώ τινες ὧδε καταθνητῶν ἀνθρώπων
ἀνθρώπων: Od. 18:136: τοῖος γὰρ νόος ἐστὶν ἐπιχθονίων ἀνθρώπων,
ἀνθρώπων: Od. 19:285: ὣς περὶ κέρδεα πολλὰ καταθνητῶν ἀνθρώπων
ἀνθρώπων: Od. 19:364: ἀνθρώπων ἤχθηρε θεουδέα θυμὸν ἔχοντα.
ἀνθρώπων: Od. 20:49: εἴ περ πεντήκοντα λόχοι μερόπων ἀνθρώπων
ἀνθρώπων: Od. 20:76: μοῖράν τ’ ἀμμορίην τε καταθνητῶν ἀνθρώπων, -
ἀνθρώπων: Od. 20:100: φήμην τίς μοι φάσθω ἐγειρομένων ἀνθρώπων
ἀνθρώπων: Od. 20:132: ἐμπλήγδην ἕτερόν γε τίει μερόπων ἀνθρώπων
ἀνθρώπων: Od. 21:364: οἶον ἀπ’ ἀνθρώπων, οὓς ἔτρεφες, εἴ κεν Ἀπόλλων
ἀνθρώπων: Od. 22:40: οὔτε τιν’ ἀνθρώπων νέμεσιν κατόπισθεν ἔσεσθαι.
ἀνθρώπων: Od. 22:414: οὔ τινα γὰρ τίεσκον ἐπιχθονίων ἀνθρώπων,
ἀνθρώπων: Od. 23:65: οὔ τινα γὰρ τίεσκον ἐπιχθονίων ἀνθρώπων,
ἀνθρώπων: Od. 23:126: ἄλλος ἀνὴρ ἐρίσειε καταθνητῶν ἀνθρώπων.
ἀνθρώπων: Od. 23:210: ἀνθρώπων πέπνυσο· θεοὶ δ’ ὤπαζον ὀϊζύν,
ἀνίαζ’: Od. 4:460: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἀνίαζ’ ὁ γέρων ὀλοφώϊα εἰδώς,
ἀνιάζει: Il. 18:300: Τρώων δ’ ὃς κτεάτεσσιν ὑπερφιάλως ἀνιάζει,
ἀνιάζῃ: Od. 19:323: τοῦτον ἀνιάζῃ θυμοφθόρος· οὐδέ τι ἔργον
ἀνίαζον: Il. 23:721: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἀνίαζον ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς,
ἀνιάζουσιν: Od. 4:598: τέρπομαι· ἀλλ’ ἤδη μοι ἀνιάζουσιν ἑταῖροι
ἀνιάζων: Il. 21:270: θυμῷ ἀνιάζων· ποταμὸς δ’ ὑπὸ γούνατ’ ἐδάμνα
ἀνιάζων: Od. 22:87: θυμῷ ἀνιάζων, ποσὶ δὲ θρόνον ἀμφοτέροισι
ἀνιᾶται: Od. 15:335: ἀλλὰ μέν’· οὐ γάρ τίς τοι ἀνιᾶται παρεόντι,
ἀνιδρωτί: Il. 15:228: χεῖρας ἐμάς, ἐπεὶ οὔ κεν ἀνιδρωτί γ’ ἐτελέσθη.
ἀνίει: Il. 15:24: γῆν ὀλιγηπελέων· ἐμὲ δ’ οὐδ’ ὧς θυμὸν ἀνίει
ἀνίει: Od. 8:359: ὣς εἰπὼν δεσμὸν ἀνίει μένος Ἡφαίστοιο.
ἀνιείης: Od. 2:185: οὐδέ κε Τηλέμαχον κεχολωμένον ὧδ’ ἀνιείης,
ἀνιεῖς: Il. 5:880: ἀλλ’ ἀνιεῖς, ἐπεὶ αὐτὸς ἐγείναο παῖδ’ ἀΐδηλον·
ἀνιεῖσα: Il. 5:422: ἦ μάλα δή τινα Κύπρις Ἀχαιϊάδων ἀνιεῖσα
ἀνιεμένη: Il. 22:80: κόλπον ἀνιεμένη, ἑτέρηφι δὲ μαζὸν ἀνέσχε·
ἀνιεμένους: Od. 2:300: αἶγας ἀνιεμένους σιάλους θ’ εὕοντας ἐν αὐλῇ.
ἀνίη: Od. 15:394: πρὶν ὥρη, καταλέχθαι· ἀνίη καὶ πολὺς ὕπνος.
ἀνίη: Od. 20:52: ἀλλ’ ἑλέτω σε καὶ ὕπνος· ἀνίη καὶ τὸ φυλάσσειν
ἀνιηθεὶς: Od. 1:133: μνηστήρων, μὴ ξεῖνος ἀνιηθεὶς ὀρυμαγδῷ
ἀνιηθεὶς: Od. 3:117: πρίν κεν ἀνιηθεὶς σὴν πατρίδα γαῖαν ἵκοιο.
ἀνιηθέντα: Il. 2:291: ἦ μὴν καὶ πόνος ἐστὶν ἀνιηθέντα νέεσθαι·
ἀνίην: Od. 12:223: Σκύλλην δ’ οὐκέτ’ ἐμυθεόμην, ἄπρηκτον ἀνίην,
ἀνίην: Od. 17:446: “τίς δαίμων τόδε πῆμα προσήγαγε, δαιτὸς ἀνίην;
ἀνιηρέστερον: Od. 2:190: αὐτῷ μέν οἱ πρῶτον ἀνιηρέστερον ἔσται,
ἀνιηροί: Od. 17:377: πτωχοὶ ἀνιηροί, δαιτῶν ἀπολυμαντῆρες;
ἀνιηρόν: Od. 17:220: πτωχὸν ἀνιηρόν, δαιτῶν ἀπολυμαντῆρα;
ἀνίης: Od. 7:192: μνησόμεθ’, ὥς χ’ ὁ ξεῖνος ἄνευθε πόνου καὶ ἀνίης
ἀνιήσει: Od. 2:115: εἰ δ’ ἔτ’ ἀνιήσει γε πολὺν χρόνον υἷας Ἀχαιῶν,
ἀνιήσεις: Od. 19:66: “ξεῖν’, ἔτι καὶ νῦν ἐνθάδ’ ἀνιήσεις διὰ νύκτα
ἀνιήσεις: Od. 20:178: “ξεῖν’, ἔτι καὶ νῦν ἐνθάδ’ ἀνιήσεις κατὰ δῶμα
ἀνίησιν: Od. 4:568: Ὠκεανὸς ἀνίησιν ἀναψύχειν ἀνθρώπους, -
ἀνίησιν: Od. 12:105: τρὶς μὲν γάρ τ’ ἀνίησιν ἐπ’ ἤματι, τρὶς δ’ ἀναρυβδεῖ,
ἀνιόντα: Il. 6:480: ἐκ πολέμου ἀνιόντα· φέροι δ’ ἔναρα βροτόεντα
ἀνιόντα: Od. 1:259: ἐξ Ἐφύρης ἀνιόντα παρ’ Ἴλου Μερμερίδαο· -
ἀνιόντα: Od. 10:332: ἐκ Τροίης ἀνιόντα θοῇ σὺν νηῒ μελαίνῃ.
ἀνιόντες: Il. 14:28: πὰρ νηῶν ἀνιόντες ὅσοι βεβλήατο χαλκῷ
ἀνιόντι: Il. 18:136: ἠῶθεν γὰρ νεῦμαι ἅμ’ ἠελίῳ ἀνιόντι
ἀνιόντι: Od. 12:429: παννύχιος φερόμην, ἅμα δ’ ἠελίῳ ἀνιόντι
ἀνιόντι: Od. 23:362: αὐτίκα γὰρ φάτις εἶσιν ἅμ’ ἠελίῳ ἀνιόντι
ἀνιόντος: Il. 8:538: . ἠελίου ἀνιόντος ἐς αὔριον· εἰ γὰρ ἐγὼν ὣς
ἀνιόντος: Il. 22:135: ἢ πυρὸς αἰθομένου ἢ ἠελίου ἀνιόντος.
ἀνιόντος: Od. 1:24: οἱ μὲν δυσομένου Ὑπερίονος, οἱ δ’ ἀνιόντος,
ἀνιοῦσ’: Il. 19:290: ἂψ ἀνιοῦσ’· ὥς μοι δέχεται κακὸν ἐκ κακοῦ αἰεί.
ἀνιοῦσαν: Od. 8:568: ἐκ πομπῆς ἀνιοῦσαν ἐν ἠεροειδέϊ πόντῳ
ἀνιοῦσαν: Od. 13:150: ἐκ πομπῆς ἀνιοῦσαν ἐν ἠεροειδέϊ πόντῳ
ἀνιοῦσαν: Od. 13:176: ἐκ πομπῆς ἀνιοῦσαν ἐν ἠεροειδέϊ πόντῳ
ἀνίπτοισιν: Il. 6:266: χερσὶ δ’ ἀνίπτοισιν Διὶ λείβειν αἴθοπα οἶνον
ἀνιπτόποδες: Il. 16:235: σοὶ ναίουσ’ ὑποφῆται ἀνιπτόποδες χαμαιεῦναι,
ἀνιστάμενοι: Od. 3:341: γλώσσας δ’ ἐν πυρὶ βάλλον, ἀνιστάμενοι δ’ ἐπέλειβον.
ἀνιστάμενος: Il. 1:58: τοῖσι δ’ ἀνιστάμενος μετέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ἀνιστάμενος: Il. 9:52: τοῖσι δ’ ἀνιστάμενος μετεφώνεεν ἱππότα Νέστωρ·
ἀνιστάμενος: Il. 19:55: τοῖσι δ’ ἀνιστάμενος μετέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ἀνίστατο: Il. 7:94: ὀψὲ δὲ δὴ Μενέλαος ἀνίστατο καὶ μετέειπε
ἀνίστατο: Il. 7:123: Νέστωρ δ’ Ἀργείοισιν ἀνίστατο καὶ μετέειπεν·
ἀνίστατο: Il. 23:491: εἰ μὴ Ἀχιλλεὺς αὐτὸς ἀνίστατο καὶ φάτο μῦθον·
ἀνίστατο: Il. 23:566: Τοῖσι δὲ καὶ Μενέλαος ἀνίστατο θυμὸν ἀχεύων
ἀνίστατο: Il. 23:677: Εὐρύαλος δέ οἱ οἶος ἀνίστατο ἰσόθεος φὼς
ἀνίστατο: Il. 23:709: ἂν δ’ Ὀδυσεὺς πολύμητις ἀνίστατο κέρδεα εἰδώς.
ἀνίστατο: Il. 23:734: εἰ μὴ Ἀχιλλεὺς αὐτὸς ἀνίστατο καὶ κατέρυκε·
ἀνίστατο: Od. 20:124: Τηλέμαχος δ’ εὐνῆθεν ἀνίστατο, ἰσόθεος φώς,
ἀνίστατο: Od. 21:144: Λειώδης δὲ πρῶτος ἀνίστατο, Ἤνοπος υἱός,
ἀνίστη: Il. 24:515: αὐτίκ’ ἀπὸ θρόνου ὦρτο, γέροντα δὲ χειρὸς ἀνίστη
ἀνίστη: Il. 24:689: Ὣς ἔφατ’, ἔδεισεν δ’ ὃ γέρων, κήρυκα δ’ ἀνίστη.
ἀνίσχοντες: Il. 8:347: χεῖρας ἀνίσχοντες μεγάλ’ εὐχετόωντο ἕκαστος·
ἀνίσχοντες: Il. 15:369: χεῖρας ἀνίσχοντες μεγάλ’ εὐχετόωντο ἕκαστος·
ἀνιχνεύων: Il. 22:192: ἀλλά τ’ ἀνιχνεύων θέει ἔμπεδον ὄφρά κεν εὕρῃ·
ἀνιὼν: Od. 5:282: τὸν δ’ ἐξ Αἰθιόπων ἀνιὼν κρείων ἐνοσίχθων
ἀννεῖται: Od. 10:192: οὐδ’ ὅπῃ ἀννεῖται· ἀλλὰ φραζώμεθα θᾶσσον,
ἀννέφελος: Od. 6:45: πέπταται ἀννέφελος, λευκὴ δ’ ἐπιδέδρομεν αἴγλη·
ἀνοήμων: Od. 2:270: “Τηλέμαχ’, οὐδ’ ὄπιθεν κακὸς ἔσσεαι οὐδ’ ἀνοήμων·
ἀνοήμων: Od. 2:278: ἀλλ’ ἐπεὶ οὐδ’ ὄπιθεν κακὸς ἔσσεαι οὐδ’ ἀνοήμων,
ἀνοήμων: Od. 17:273: “ῥεῖ’ ἔγνως, ἐπεὶ οὐδὲ τά τ’ ἄλλα πέρ ἐσσ’ ἀνοήμων.
ἄνοιτο: Il. 18:473: ὅππως Ἥφαιστός τ’ ἐθέλοι καὶ ἔργον ἄνοιτο.
ἀνολέθρους: Il. 13:761: τοὺς δ’ εὗρ’ οὐκέτι πάμπαν ἀπήμονας οὐδ’ ἀνολέθρους·
ἄνοον: Il. 21:441: νηπύτι’ ὡς ἄνοον κραδίην ἔχες· οὐδέ νυ τῶν περ
ἀνόπαια: Od. 1:320: ὄρνις δ’ ὣς ἀνόπαια διέπτατο· τῷ δ’ ἐνὶ θυμῷ
ἀνόρουσαν: Od. 3:149: ἕστασαν· οἱ δ’ ἀνόρουσαν ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ
ἀνόρουσαν: Od. 22:23: ἐκ δὲ θρόνων ἀνόρουσαν ὀρινθέντες κατὰ δῶμα,
ἀνορούσας: Il. 10:519: Ῥήσου ἀνεψιὸν ἐσθλόν· ὃ δ’ ἐξ ὕπνου ἀνορούσας
ἀνορούσας: Il. 21:246: εἴσω πᾶσ’ ἐριποῦσ’· ὃ δ’ ἄρ’ ἐκ δίνης ἀνορούσας
ἀνόρουσε: Il. 1:248: ἡδυεπὴς ἀνόρουσε λιγὺς Πυλίων ἀγορητής,
ἀνόρουσε: Il. 10:162: Ὣς φάθ’, ὃ δ’ ἐξ ὕπνοιο μάλα κραιπνῶς ἀνόρουσε,
ἀνόρουσε: Il. 11:273: ἐς δίφρον δ’ ἀνόρουσε, καὶ ἡνιόχῳ ἐπέτελλε
ἀνόρουσε: Il. 11:399: ἐς δίφρον δ’ ἀνόρουσε, καὶ ἡνιόχῳ ἐπέτελλε
ἀνόρουσε: Il. 17:130: ἐς δίφρον δ’ ἀνόρουσε· δίδου δ’ ὅ γε τεύχεα καλὰ
ἀνόρουσε: Od. 3:1: Ἠέλιος δ’ ἀνόρουσε, λιπὼν περικαλλέα λίμνην,
ἀνόρουσε: Od. 4:839: ἐς πνοιὰς ἀνέμων· ἡ δ’ ἐξ ὕπνου ἀνόρουσε
ἀνόρουσε: Od. 10:557: ἐξαπίνης ἀνόρουσε καὶ ἐκλάθετο φρεσὶν ᾗσιν
ἀνόρουσε: Od. 14:518: ὣς εἰπὼν ἀνόρουσε, τίθει δ’ ἄρα οἱ πυρὸς ἐγγὺς
ἀνόρουσε: Od. 16:12: ἔστη ἐνὶ προθύροισι. ταφὼν δ’ ἀνόρουσε συβώτης,
ἀνόρουσεν: Il. 9:193: στὰν δὲ πρόσθ’ αὐτοῖο· ταφὼν δ’ ἀνόρουσεν Ἀχιλλεὺς
ἀνόρουσεν: Il. 11:776: στῆμεν ἐνὶ προθύροισι· ταφὼν δ’ ἀνόρουσεν Ἀχιλλεύς,
ἀνόρουσεν: Il. 19:396: χειρὶ λαβὼν ἀραρυῖαν ἐφ’ ἵπποιιν ἀνόρουσεν
ἀνόρουσεν: Il. 23:101: ᾤχετο τετριγυῖα· ταφὼν δ’ ἀνόρουσεν Ἀχιλλεὺς
ἀνόστιμον: Od. 4:182: ὃς κεῖνον δύστηνον ἀνόστιμον οἶον ἔθηκεν.”
ἀνόστους: Od. 24:528: καί νύ κε δὴ πάντας ὄλεσαν καὶ θῆκαν ἀνόστους,
ἄνουσοι: Od. 14:255: νηῶν πημάνθη, ἀλλ’ ἀσκηθέες καὶ ἄνουσοι
ἀνούτατος: Il. 4:540: ὅς τις ἔτ’ ἄβλητος καὶ ἀνούτατος ὀξέϊ χαλκῷ
ἀνουτητί: Il. 22:371: Ἕκτορος· οὐδ’ ἄρα οἵ τις ἀνουτητί γε παρέστη.
ἀνστάντες: Il. 2:398: ἀνστάντες δ’ ὀρέοντο κεδασθέντες κατὰ νῆας,
ἀνστάντες: Il. 23:848: ἀνστάντες δ’ ἕταροι Πολυποίταο κρατεροῖο
ἀνστάντες: Od. 4:674: αὐτίκ’ ἔπειτ’ ἀνστάντες ἔβαν δόμον εἰς Ὀδυσῆος.
ἀνστάντες: Od. 12:170: ἀνστάντες δ’ ἕταροι νεὸς ἱστία μηρύσαντο,
ἀνστάντες: Od. 12:195: αὐτίκα δ’ ἀνστάντες Περιμήδης Εὐρύλοχός τε
ἀνστάντες: Od. 16:358: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἀνστάντες ἔβαν ἐπὶ θῖνα θαλάσσης,
ἀνστάντες: Od. 16:407: αὐτίκ’ ἔπειτ’ ἀνστάντες ἔβαν δόμον εἰς Ὀδυσῆος,
ἀνστάντες: Od. 17:177: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἀνστάντες ἔβαν πείθοντό τε μύθῳ.
ἀνστὰς: Il. 19:269: ἀνστὰς Ἀργείοισι φιλοπτολέμοισι μετηύδα·
ἀνστὰς: Od. 15:58: ἀνστὰς ἐξ εὐνῆς, Ἑλένης πάρα καλλικόμοιο.
ἀνστὰς: Od. 15:96: ἀνστὰς ἐξ εὐνῆς, ἐπεὶ οὐ πολὺ ναῖεν ἀπ’ αὐτοῦ·
ἀνστᾶσα: Il. 14:335: ἐξ εὐνῆς ἀνστᾶσα, νεμεσσητὸν δέ κεν εἴη.
ἀνστᾶσα: Od. 19:357: ἀλλ’ ἄγε νῦν ἀνστᾶσα, περίφρων Εὐρύκλεια,
ἀνστήμεναι: Il. 10:55: εἶμι, καὶ ὀτρυνέω ἀνστήμεναι, αἴ κ’ ἐθέλῃσιν
ἀνστήσασ’: Il. 18:358: ἀνστήσασ’ Ἀχιλῆα πόδας ταχύν· ἦ ῥά νυ σεῖο
ἀνστήσει: Il. 15:64: Πηλεΐδεω Ἀχιλῆος· ὃ δ’ ἀνστήσει ὃν ἑταῖρον
ἀνστήσεις: Il. 24:551: οὐδέ μιν ἀνστήσεις, πρὶν καὶ κακὸν ἄλλο πάθῃσθα.
ἀνστήσεσθαι: Il. 2:694: τῆς ὅ γε κεῖτ’ ἀχέων, τάχα δ’ ἀνστήσεσθαι ἔμελλεν.
ἄνστησον: Il. 10:176: ἄνστησον· σὺ γάρ ἐσσι νεώτερος· εἴ μ’ ἐλεαίρεις.
ἀνστήσων: Il. 10:32: βῆ δ’ ἴμεν ἀνστήσων ὃν ἀδελφεόν, ὃς μέγα πάντων
ἀνστήτην: Il. 1:305: ἀνστήτην, λῦσαν δ’ ἀγορὴν παρὰ νηυσὶν Ἀχαιῶν·
ἀνστρέψειαν: Il. 23:436: δίφρους τ’ ἀνστρέψειαν ἐϋπλεκέας, κατὰ δ’ αὐτοὶ
ἀνσχεθέειν: Od. 5:320: αἶψα μάλ’ ἀνσχεθέειν μεγάλου ὑπὸ κύματος ὁρμῆς·
ἄνσχεο: Il. 23:587: ἄνσχεο νῦν· πολλὸν γὰρ ἔγωγε νεώτερός εἰμι
ἄνσχεο: Il. 24:518: ἆ δείλ’, ἦ δὴ πολλὰ κάκ’ ἄνσχεο σὸν κατὰ θυμόν.
ἄνσχεο: Il. 24:549: ἄνσχεο, μὴ δ’ ἀλίαστον ὀδύρεο σὸν κατὰ θυμόν·
ἀνσχετὰ: Od. 2:63: οὐ γὰρ ἔτ’ ἀνσχετὰ ἔργα τετεύχαται, οὐδ’ ἔτι καλῶς
ἀνσχήσεσθαι: Il. 5:104: δήθ’ ἀνσχήσεσθαι κρατερὸν βέλος, εἰ ἐτεόν με
ἀνσχήσεσθαι: Il. 5:285: δηρὸν ἔτ’ ἀνσχήσεσθαι· ἐμοὶ δὲ μέγ’ εὖχος ἔδωκας.
ἄντ’: Il. 15:415: Ἕκτωρ δ’ ἄντ’ Αἴαντος ἐείσατο κυδαλίμοιο.
ἄντ’: Il. 20:89: οὐ μὲν γὰρ νῦν πρῶτα ποδώκεος ἄντ’ Ἀχιλῆος
ἄντ’: Il. 20:355: ἀλλ’ ἄγ’ ἀνὴρ ἄντ’ ἀνδρὸς ἴτω, μεμάτω δὲ μάχεσθαι.
ἄντ’: Il. 20:365: κέκλεθ’ ὁμοκλήσας, φάτο δ’ ἴμεναι ἄντ’ Ἀχιλῆος·
ἄντ’: Od. 4:115: χλαῖναν πορφυρέην ἄντ’ ὀφθαλμοῖιν ἀνασχὼν
ἄντ’: Od. 4:154: χλαῖναν πορφυρέην ἄντ’ ὀφθαλμοῖιν ἀνασχών.”
ἄντα: Il. 2:626: νήσων, αἳ ναίουσι πέρην ἁλὸς Ἤλιδος ἄντα,
ἄντα: Il. 8:424: τολμήσεις Διὸς ἄντα πελώριον ἔγχος ἀεῖραι.
ἄντα: Il. 8:428: νῶϊ ἐῶ Διὸς ἄντα βροτῶν ἕνεκα πτολεμίζειν·
ἄντα: Il. 13:184: ἀλλ’ ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος
ἄντα: Il. 13:404: ἀλλ’ ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος
ἄντα: Il. 13:503: ἀλλ’ ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος,
ἄντα: Il. 16:610: ἀλλ’ ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος·
ἄντα: Il. 16:621: πάντων ἀνθρώπων σβέσσαι μένος, ὅς κέ σευ ἄντα
ἄντα: Il. 17:29: ὥς θην καὶ σὸν ἐγὼ λύσω μένος εἴ κέ μευ ἄντα
ἄντα: Il. 17:167: στήμεναι ἄντα κατ’ ὄσσε ἰδὼν δηΐων ἐν ἀϋτῇ,
ἄντα: Il. 17:305: ἀλλ’ ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος
ἄντα: Il. 17:334: ἔγνω ἐς ἄντα ἰδών, μέγα δ’ Ἕκτορα εἶπε βοήσας·
ἄντα: Il. 17:526: ἀλλ’ ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος·
ἄντα: Il. 19:163: ἄκμηνος σίτοιο δυνήσεται ἄντα μάχεσθαι·
ἄντα: Il. 20:69: ἄντα δ’ Ἐνυαλίοιο θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
ἄντα: Il. 20:73: ἄντα δ’ ἄρ’ Ἡφαίστοιο μέγας ποταμὸς βαθυδίνης,
ἄντα: Il. 20:75: Ὣς οἳ μὲν θεοὶ ἄντα θεῶν ἴσαν· αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
ἄντα: Il. 20:76: Ἕκτορος ἄντα μάλιστα λιλαίετο δῦναι ὅμιλον
ἄντα: Il. 21:331: ὄρσεο κυλλοπόδιον ἐμὸν τέκος· ἄντα σέθεν γὰρ
ἄντα: Il. 21:477: ἄντα Ποσειδάωνος ἐναντίβιον πολεμίζειν.
ἄντα: Il. 22:274: καὶ τὸ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο φαίδιμος Ἕκτωρ·
ἄντα: Il. 23:686: ἄντα δ’ ἀνασχομένω χερσὶ στιβαρῇσιν ἅμ’ ἄμφω
ἄντα: Il. 24:630: ὅσσος ἔην οἷός τε· θεοῖσι γὰρ ἄντα ἐῴκει·
ἄντα: Od. 1:334: ἄντα παρειάων σχομένη λιπαρὰ κρήδεμνα·
ἄντα: Od. 4:160: ἄντα σέθεν, τοῦ νῶϊ θεοῦ ὣς τερπόμεθ’ αὐδῇ.
ἄντα: Od. 6:141: στῆ δ’ ἄντα σχομένη· ὁ δὲ μερμήριξεν Ὀδυσσεύς,
ἄντα: Od. 16:416: ἄντα παρειάων σχομένη λιπαρὰ κρήδεμνα,
ἄντα: Od. 18:210: ἄντα παρειάων σχομένη λιπαρὰ κρήδεμνα·
ἄντα: Od. 21:48: ἄντα τιτυσκομένη. τὰ δ’ ἀνέβραχεν ἠΰτε ταῦρος
ἄντα: Od. 21:65: ἄντα παρειάων σχομένη λιπαρὰ κρήδεμνα·
ἄντα: Od. 21:421: ἄντα τιτυσκόμενος, πελέκεων δ’ οὐκ ἤμβροτε πάντων
ἄντα: Od. 22:232: ἄντα μνηστήρων ὀλοφύρεαι ἄλκιμος εἶναι;
ἄντα: Od. 22:266: ἄντα τιτυσκόμενοι· Δημοπτόλεμον μὲν Ὀδυσσεύς,
ἄντα: Od. 24:181: ἄντα τιτυσκόμενος· τοὶ δ’ ἀγχιστῖνοι ἔπιπτον.
ἀντάξιον: Il. 1:136: ἄρσαντες κατὰ θυμὸν ὅπως ἀντάξιον ἔσται·
ἀντάξιον: Il. 9:401: οὐ γὰρ ἐμοὶ ψυχῆς ἀντάξιον οὐδ’ ὅσα φασὶν
ἀντάξιος: Il. 11:514: ἰητρὸς γὰρ ἀνὴρ πολλῶν ἀντάξιος ἄλλων
ἀντεβόλησαν: Il. 16:847: τοιοῦτοι δ’ εἴ πέρ μοι ἐείκοσιν ἀντεβόλησαν,
ἀντεβόλησας: Od. 11:416: ἤδη μὲν πολέων φόνῳ ἀνδρῶν ἀντεβόλησας,
ἀντεβόλησας: Od. 24:87: ἤδη μὲν πολέων τάφῳ ἀνδρῶν ἀντεβόλησας
ἀντεβόλησε: Il. 11:808: ἔνθά οἱ Εὐρύπυλος βεβλημένος ἀντεβόλησε
ἀντεβόλησε: Il. 16:790: ἠέρι γὰρ πολλῇ κεκαλυμμένος ἀντεβόλησε·
ἀντεβόλησε: Od. 7:19: ἔνθα οἱ ἀντεβόλησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη
ἀντεβόλησεν: Il. 13:210: Ἰδομενεὺς δ’ ἄρα οἱ δουρικλυτὸς ἀντεβόλησεν
ἀντεβόλησεν: Il. 13:246: Μηριόνης δ’ ἄρα οἱ θεράπων ἐῢς ἀντεβόλησεν
ἀντεβόλησεν: Od. 10:277: ἔνθα μοι Ἑρμείας χρυσόῤῥαπις ἀντεβόλησεν
ἀντεβόλησεν: Od. 22:360: ἠὲ σοὶ ἀντεβόλησεν ὀρινομένῳ κατὰ δῶμα.”
Ἄντεια: Il. 6:160: τῷ δὲ γυνὴ Προίτου ἐπεμήνατο δῖ’ Ἄντεια
ἄντεσθ’: Il. 15:698: ἄντεσθ’ ἐν πολέμῳ, ὡς ἐσσυμένως ἐμάχοντο.
ἀντέστη: Il. 20:70: Ἥρῃ δ’ ἀντέστη χρυσηλάκατος κελαδεινὴ
ἀντέστη: Il. 20:72: Λητοῖ δ’ ἀντέστη σῶκος ἐριούνιος Ἑρμῆς,
ἀντετόρησεν: Il. 5:337: ἀβληχρήν· εἶθαρ δὲ δόρυ χροὸς ἀντετόρησεν
ἀντεφέροντο: Il. 5:701: οὔτε ποτ’ ἀντεφέροντο μάχῃ, ἀλλ’ αἰὲν ὀπίσσω
ἄντην: Il. 1:187: ἶσον ἐμοὶ φάσθαι καὶ ὁμοιωθήμεναι ἄντην. ”
ἄντην: Il. 8:399: βάσκ’ ἴθι Ἶρι ταχεῖα, πάλιν τρέπε μηδ’ ἔα ἄντην
ἄντην: Il. 10:158: λὰξ ποδὶ κινήσας, ὄτρυνέ τε νείκεσέ τ’ ἄντην·
ἄντην: Il. 11:589: φεύξεσθ’ ἐκ πολέμοιο δυσηχέος· ἀλλὰ μάλ’ ἄντην
ἄντην: Il. 12:152: ἄντην βαλλομένων· μάλα γὰρ κρατερῶς ἐμάχοντο
ἄντην: Il. 15:247: τίς δὲ σύ ἐσσι φέριστε θεῶν ὅς μ’ εἴρεαι ἄντην;
ἄντην: Il. 18:307: φεύξομαι ἐκ πολέμοιο δυσηχέος, ἀλλὰ μάλ’ ἄντην
ἄντην: Il. 19:15: ἄντην εἰσιδέειν, ἀλλ’ ἔτρεσαν. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
ἄντην: Il. 22:109: ἄντην ἢ Ἀχιλῆα κατακτείναντα νέεσθαι,
ἄντην: Il. 24:223: νῦν δ’, αὐτὸς γὰρ ἄκουσα θεοῦ καὶ ἐσέδρακον ἄντην,
ἄντην: Il. 24:464: ἀθάνατον θεὸν ὧδε βροτοὺς ἀγαπαζέμεν ἄντην·
ἄντην: Od. 2:5: βῆ δ’ ἴμεν ἐκ θαλάμοιο θεῷ ἐναλίγκιος ἄντην.
ἄντην: Od. 3:120: ἔνθ’ οὔ τίς ποτε μῆτιν ὁμοιωθήμεναι ἄντην
ἄντην: Od. 4:310: βῆ δ’ ἴμεν ἐκ θαλάμοιο θεῷ ἐναλίγκιος ἄντην,
ἄντην: Od. 5:77: αὐτίκ’ ἄρ’ εἰς εὐρὺ σπέος ἤλυθεν. οὐδέ μιν ἄντην
ἄντην: Od. 6:221: ἄντην δ’ οὐκ ἂν ἐγώ γε λοέσσομαι· αἰδέομαι γὰρ
ἄντην: Od. 8:158: τὸν δ’ αὖτ’ Εὐρύαλος ἀπαμείβετο νείκεσέ τ’ ἄντην·
ἄντην: Od. 8:213: ἀλλ’ ἐθέλω ἴδμεν καὶ πειρηθήμεναι ἄντην.
ἄντην: Od. 22:240: ἕζετ’ ἀναΐξασα, χελιδόνι εἰκέλη ἄντην.
ἄντην: Od. 24:371: ὡς ἴδεν ἀθανάτοισι θεοῖσ’ ἐναλίγκιον ἄντην,
Ἀντῆνορ: Il. 7:357: Ἀντῆνορ σὺ μὲν οὐκέτ’ ἐμοὶ φίλα ταῦτ’ ἀγορεύεις·
Ἀντηνορίδαο: Il. 3:122: εἰδομένη γαλόῳ Ἀντηνορίδαο δάμαρτι,
Ἀντηνορίδας: Il. 11:59: τρεῖς τ’ Ἀντηνορίδας Πόλυβον καὶ Ἀγήνορα δῖον
Ἀντηνορίδῃ: Il. 4:87: Λαοδόκῳ Ἀντηνορίδῃ κρατερῷ αἰχμητῇ,
Ἀντηνορίδης: Il. 3:123: τὴν Ἀντηνορίδης εἶχε κρείων Ἑλικάων
Ἀντηνορίδης: Il. 11:221: Ἰφιδάμας Ἀντηνορίδης ἠΰς τε μέγας τε
Ἀντηνορίδης: Il. 11:249: πρεσβυγενὴς Ἀντηνορίδης, κρατερόν ῥά ἑ πένθος
Ἀντηνορίδης: Il. 19:53: οὖτα Κόων Ἀντηνορίδης χαλκήρεϊ δουρί.
Ἀντήνορος: Il. 2:822: οὐκ οἶος, ἅμα τῷ γε δύω Ἀντήνορος υἷε
Ἀντήνορος: Il. 5:69: Πήδαιον δ’ ἄρ’ ἔπεφνε Μέγης Ἀντήνορος υἱὸν
Ἀντήνορος: Il. 6:299: Κισσηῒς ἄλοχος Ἀντήνορος ἱπποδάμοιο·
Ἀντήνορος: Il. 11:262: ἔνθ’ Ἀντήνορος υἷες ὑπ’ Ἀτρεΐδῃ βασιλῆϊ
Ἀντήνορος: Il. 12:99: Αἰνείας, ἅμα τῷ γε δύω Ἀντήνορος υἷε
Ἀντήνορος: Il. 14:462: λικριφὶς ἀΐξας, κόμισεν δ’ Ἀντήνορος υἱὸς
Ἀντήνορος: Il. 14:472: ἀλλὰ κασίγνητος Ἀντήνορος ἱπποδάμοιο
Ἀντήνορος: Il. 15:517: ἡγεμόνα πρυλέων Ἀντήνορος ἀγλαὸν υἱόν·
Ἀντήνορος: Il. 20:396: ἐσθλὸν ἀλεξητῆρα μάχης Ἀντήνορος υἱὸν
Ἀντήνορος: Il. 21:546: φῶτ’ Ἀντήνορος υἱὸν ἀμύμονά τε κρατερόν τε.
Ἀντήνορος: Il. 21:579: ὣς Ἀντήνορος υἱὸς ἀγαυοῦ δῖος Ἀγήνωρ
Ἀντήνωρ: Il. 3:148: Οὐκαλέγων τε καὶ Ἀντήνωρ πεπνυμένω ἄμφω
Ἀντήνωρ: Il. 3:203: Τὴν δ’ αὖτ’ Ἀντήνωρ πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
Ἀντήνωρ: Il. 3:262: πὰρ δέ οἱ Ἀντήνωρ περικαλλέα βήσετο δίφρον·
Ἀντήνωρ: Il. 3:312: πὰρ δέ οἱ Ἀντήνωρ περικαλλέα βήσετο δίφρον.
Ἀντήνωρ: Il. 7:347: τοῖσιν δ’ Ἀντήνωρ πεπνυμένος ἦρχ’ ἀγορεύειν·
ἀντήσειε: Il. 7:158: τώ κε τάχ’ ἀντήσειε μάχης κορυθαίολος Ἕκτωρ.
ἀντήσομεν: Od. 16:254: τῶν εἴ κεν πάντων ἀντήσομεν ἔνδον ἐόντων,
ἄντηστιν: Od. 20:387: ἡ δὲ κατ’ ἄντηστιν θεμένη περικαλλέα δίφρον
ἀντήσω: Il. 16:423: ἀντήσω γὰρ ἐγὼ τοῦδ’ ἀνέρος, ὄφρα δαείω
ἀντί’: Il. 3:425: ἀντί’ Ἀλεξάνδροιο θεὰ κατέθηκε φέρουσα·
ἀντί’: Il. 21:481: πῶς δὲ σὺ νῦν μέμονας κύον ἀδεὲς ἀντί’ ἐμεῖο
ἀντὶ: Il. 8:163: νῦν δέ σ’ ἀτιμήσουσι· γυναικὸς ἄρ’ ἀντὶ τέτυξο.
ἀντί: Il. 9:116: ἀασάμην, οὐδ’ αὐτὸς ἀναίνομαι. ἀντί νυ πολλῶν
ἀντὶ: Il. 13:447: τρεῖς ἑνὸς ἀντὶ πεφάσθαι; ἐπεὶ σύ περ εὔχεαι οὕτω.
ἀντὶ: Il. 14:470: ἦ ῥ’ οὐχ οὗτος ἀνὴρ Προθοήνορος ἀντὶ πεφάσθαι
ἀντί: Il. 21:75: ἀντί τοί εἰμ’ ἱκέταο διοτρεφὲς αἰδοίοιο·
ἀντὶ: Il. 23:650: σοὶ δὲ θεοὶ τῶνδ’ ἀντὶ χάριν μενοεικέα δοῖεν.
ἀντὶ: Il. 24:254: Ἕκτορος ὠφέλετ’ ἀντὶ θοῇς ἐπὶ νηυσὶ πεφάσθαι.
ἀντὶ: Od. 8:546: ἀντὶ κασιγνήτου ξεῖνός θ’ ἱκέτης τε τέτυκται
ἀντὶ: Od. 20:307: καί κέ τοι ἀντὶ γάμοιο πατὴρ τάφον ἀμφεπονεῖτο
ἀντὶ: Od. 22:290: τοῦτό τοι ἀντὶ ποδὸς ξεινήϊον, ὅν ποτ’ ἔδωκας
ἀντία: Il. 20:80: ἀντία Πηλεΐωνος, ἐνῆκε δέ οἱ μένος ἠΰ·
ἀντία: Il. 20:88: ἀντία Πηλεΐωνος ὑπερθύμοιο μάχεσθαι;
ἀντία: Il. 20:113: ἀντία Πηλεΐωνος ἰὼν ἀνὰ οὐλαμὸν ἀνδρῶν·
ἀντία: Il. 20:118: ἀντία Πηλεΐωνος, ἀνῆκε δὲ Φοῖβος Ἀπόλλων.
ἀντία: Il. 20:333: ἀντία Πηλεΐωνος ὑπερθύμοιο μάχεσθαι,
ἀντία: Il. 22:253: στήμεναι ἀντία σεῖο· ἕλοιμί κεν ἤ κεν ἁλοίην.
ἀντία: Od. 1:78: ὃν χόλον· οὐ μὲν γάρ τι δυνήσεται ἀντία πάντων
ἀντία: Od. 15:377: ἀντία δεσποίνης φάσθαι καὶ ἕκαστα πυθέσθαι
ἀντιάαν: Il. 13:215: ἀντιάαν· τὸν δὲ προσέφη κρείων ἐνοσίχθων
ἀντιάασθε: Il. 24:62: πάντες δ’ ἀντιάασθε θεοὶ γάμου· ἐν δὲ σὺ τοῖσι
ἀντιάνειραι: Il. 3:189: ἤματι τῷ ὅτε τ’ ἦλθον Ἀμαζόνες ἀντιάνειραι·
ἀντιανείρας: Il. 6:186: τὸ τρίτον αὖ κατέπεφνεν Ἀμαζόνας ἀντιανείρας.
ἀντιάσαιμεν: Il. 7:231: ἡμεῖς δ’ εἰμὲν τοῖοι οἳ ἂν σέθεν ἀντιάσαιμεν
ἀντιάσαντα: Il. 10:551: ἀλλά τιν’ ὔμμ’ ὀΐω δόμεναι θεὸν ἀντιάσαντα·
ἀντιάσαντα: Od. 6:193: ὧν ἐπέοιχ’ ἱκέτην ταλαπείριον ἀντιάσαντα.
ἀντιάσαντα: Od. 7:293: ὡς οὐκ ἂν ἔλποιο νεώτερον ἀντιάσαντα
ἀντιάσαντα: Od. 14:511: ὧν ἐπέοιχ’ ἱκέτην ταλαπείριον ἀντιάσαντα,
ἀντιάσαντες: Il. 15:297: στήομεν, εἴ κεν πρῶτον ἐρύξομεν ἀντιάσαντες
ἀντιάσαντι: Od. 13:312: “ἀργαλέον σε, θεά, γνῶναι βροτῷ ἀντιάσαντι
ἀντιάσαντι: Od. 17:442: αὐτὰρ ἔμ’ ἐς Κύπρον ξείνῳ δόσαν ἀντιάσαντι,
ἀντιάσας: Il. 1:67: βούλεται ἀντιάσας ἡμῖν ἀπὸ λοιγὸν ἀμῦναι. ”
ἀντιάσειας: Od. 18:147: οἴκαδ’ ὑπεξαγάγοι, μηδ’ ἀντιάσειας ἐκείνῳ,
ἀντιάσειε: Il. 13:290: ἀλλά κεν ἢ στέρνων ἢ νηδύος ἀντιάσειε
ἀντιάσειε: Od. 12:88: γηθήσειεν ἰδών, οὐδ’ εἰ θεὸς ἀντιάσειε.
ἀντιάσειε: Od. 13:292: ἐν πάντεσσι δόλοισι, καὶ εἰ θεὸς ἀντιάσειε.
ἀντιάσειεν: Od. 21:402: “αἲ γὰρ δὴ τοσσοῦτον ὀνήσιος ἀντιάσειεν,
ἀντιάσεις: Od. 22:28: ἄλλων ἀντιάσεις· νῦν τοι σῶς αἰπὺς ὄλεθρος.
ἀντιάσητον: Il. 12:356: κεῖσ’ ἴμεν, ὄφρα πόνοιο μίνυνθά περ ἀντιάσητον
ἀντιβίην: Il. 1:278: ἀντιβίην, ἐπεὶ οὔ ποθ’ ὁμοίης ἔμμορε τιμῆς
ἀντιβίην: Il. 5:220: ἀντιβίην ἐλθόντε σὺν ἔντεσι πειρηθῆναι.
ἀντιβίην: Il. 21:226: ἀντιβίην, ἤ κέν με δαμάσσεται, ἦ κεν ἐγὼ τόν.
ἀντιβίοισ’: Od. 18:415: ἀντιβίοισ’ ἐπέεσσι καθαπτόμενος χαλεπαίνοι·
ἀντιβίοισ’: Od. 20:323: ἀντιβίοισ’ ἐπέεσσι καθαπτόμενος χαλεπαίνοι·
ἀντιβίοις: Il. 2:378: ἀντιβίοις ἐπέεσσιν, ἐγὼ δ’ ἦρχον χαλεπαίνων·
ἀντιβίοισι: Il. 1:304: Ὣς τώ γ’ ἀντιβίοισι μαχεσσαμένω ἐπέεσσιν
ἀντίβιον: Il. 3:20: ἀντίβιον μαχέσασθαι ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι.
ἀντίβιον: Il. 3:435: ἀντίβιον πόλεμον πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι
ἀντίβιον: Il. 7:40: ἀντίβιον μαχέσασθαι ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι,
ἀντίβιον: Il. 7:51: ἀντίβιον μαχέσασθαι ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι·
ἀντίβιον: Il. 11:386: εἰ μὲν δὴ ἀντίβιον σὺν τεύχεσι πειρηθείης,
ἀντιβολῆσαι: Il. 4:342: ἑστάμεν ἠδὲ μάχης καυστειρῆς ἀντιβολῆσαι·
ἀντιβολῆσαι: Il. 7:114: ἔῤῥιγ’ ἀντιβολῆσαι, ὅ περ σέο πολλὸν ἀμείνων.
ἀντιβολῆσαι: Il. 12:316: ἑστάμεν ἠδὲ μάχης καυστείρης ἀντιβολῆσαι,
ἀντιβολῆσαι: Il. 24:375: ὅς μοι τοιόνδ’ ἧκεν ὁδοιπόρον ἀντιβολῆσαι
ἀντιβολήσαις: Od. 4:547: κτεῖνεν ὑποφθάμενος· σὺ δέ κεν τάφου ἀντιβολήσαις.
ἀντιβολήσαις: Od. 13:229: χαῖρέ τε καὶ μή μοί τι κακῷ νόῳ ἀντιβολήσαις,
ἀντιβολήσας: Il. 10:546: Τρώων, ἦ τίς σφωε πόρεν θεὸς ἀντιβολήσας.
ἀντιβολήσας: Il. 11:365: ἦ θήν σ’ ἐξανύω γε καὶ ὕστερον ἀντιβολήσας,
ἀντιβολήσας: Il. 12:465: δοῦρ’ ἔχεν· οὔ κέν τίς μιν ἐρύκακεν ἀντιβολήσας
ἀντιβολήσας: Il. 20:452: ἦ θήν σ’ ἐξανύω γε καὶ ὕστερον ἀντιβολήσας,
ἀντιβολήσας: Od. 6:275: καί νύ τις ὧδ’ εἴπῃσι κακώτερος ἀντιβολήσας·
ἀντιβολήσας: Od. 7:16: μή τις Φαιήκων μεγαθύμων ἀντιβολήσας
ἀντιβολήσει: Od. 18:272: νὺξ δ’ ἔσται, ὅτε δὴ στυγερὸς γάμος ἀντιβολήσει
ἀντιβολήσεις: Od. 21:306: ἐντανύσῃς· οὐ γάρ τευ ἐπητύος ἀντιβολήσεις
ἀντίη: Od. 19:478: ἡ δ’ οὔτ’ ἀθρῆσαι δύνατ’ ἀντίη οὔτε νοῆσαι·
ἀντιθέην: Od. 11:117: μνώμενοι ἀντιθέην ἄλοχον καὶ ἕδνα διδόντες.
ἀντιθέην: Od. 13:378: μνώμενοι ἀντιθέην ἄλοχον καὶ ἕδνα διδόντες·
ἀντίθεοι: Od. 14:18: ἀντίθεοι μνηστῆρες, ἐπεὶ προΐαλλε συβώτης
ἀντιθέοιο: Il. 3:186: λαοὺς Ὀτρῆος καὶ Μυγδόνος ἀντιθέοιο,
ἀντιθέοιο: Il. 21:595: Πηλεΐδης δ’ ὁρμήσατ’ Ἀγήνορος ἀντιθέοιο
ἀντιθέοιο: Il. 23:837: ἂν δὲ Λεοντῆος κρατερὸν μένος ἀντιθέοιο,
ἀντιθέοιο: Od. 4:741: ὃν καὶ Ὀδυσσῆος φθεῖσαι γόνον ἀντιθέοιο.”
ἀντιθέοιο: Od. 7:146: “Ἀρήτη, θύγατερ Ῥηξήνορος ἀντιθέοιο,
ἀντιθέοιο: Od. 14:182: νώνυμον ἐξ Ἰθάκης Ἀρκεισίου ἀντιθέοιο.
ἀντιθέοιο: Od. 19:456: ὠτειλὴν δ’ Ὀδυσῆος ἀμύμονος ἀντιθέοιο
ἀντιθέοισ’: Od. 4:571: αὐτὰρ ἐγὼν ἐπὶ νῆας ἅμ’ ἀντιθέοισ’ ἑτάροισιν
ἀντιθέοισ’: Od. 14:247: νῆας ἐῢ στείλαντα, σὺν ἀντιθέοισ’ ἑτάροισιν.
ἀντιθέοισ’: Od. 14:385: πολλὰ χρήματ’ ἄγοντα, σὺν ἀντιθέοισ’ ἑτάροισι.
ἀντιθέοισ’: Od. 17:54: τὸν μὲν ἐγὼ προὔπεμψα σὺν ἀντιθέοισ’ ἑτάροισι,
ἀντιθέοισ’: Od. 19:216: εἰ ἐτεὸν δὴ κεῖθι σὺν ἀντιθέοισ’ ἑτάροισι
ἀντιθέοισι: Il. 16:421: κέκλετ’ ἄρ’ ἀντιθέοισι καθαπτόμενος Λυκίοισιν·
ἀντιθέοισι: Od. 6:241: Φαιήκεσσ’ ὅδ’ ἀνὴρ ἐπιμείξεται ἀντιθέοισι·
ἀντιθέοισιν: Il. 12:408: κέκλετο δ’ ἀντιθέοισιν ἑλιξάμενος Λυκίοισιν·
ἀντίθεον: Il. 1:264: Καινέα τ’ Ἐξάδιόν τε καὶ ἀντίθεον Πολύφημον
ἀντίθεον: Il. 4:88: Πάνδαρον ἀντίθεον διζημένη εἴ που ἐφεύροι.
ἀντίθεον: Il. 5:168: Πάνδαρον ἀντίθεον διζήμενος εἴ που ἐφεύροι·
ἀντίθεον: Il. 5:663: Οἳ μὲν ἄρ’ ἀντίθεον Σαρπηδόνα δῖοι ἑταῖροι
ἀντίθεον: Il. 5:692: οἳ μὲν ἄρ’ ἀντίθεον Σαρπηδόνα δῖοι ἑταῖροι
ἀντίθεον: Il. 5:705: ἀντίθεον Τεύθραντ’, ἐπὶ δὲ πλήξιππον Ὀρέστην,
ἀντίθεον: Il. 6:199: ἣ δ’ ἔτεκ’ ἀντίθεον Σαρπηδόνα χαλκοκορυστήν.
ἀντίθεον: Il. 8:275: Δαίτορά τε Χρομίον τε καὶ ἀντίθεον Λυκοφόντην
ἀντίθεόν: Il. 10:112: ἀντίθεόν τ’ Αἴαντα καὶ Ἰδομενῆα ἄνακτα·
ἀντίθεον: Il. 11:322: ἀντίθεον θεράποντα Μολίονα τοῖο ἄνακτος.
ἀντίθεον: Il. 12:307: ὥς ῥα τότ’ ἀντίθεον Σαρπηδόνα θυμὸς ἀνῆκε
ἀντίθεον: Il. 13:791: Φάλκην Ὀρθαῖόν τε καὶ ἀντίθεον Πολυφήτην
ἀντίθεον: Il. 14:321: ἣ τέκε μοι Μίνων τε καὶ ἀντίθεον Ῥαδάμανθυν·
ἀντίθεον: Il. 16:865: ἀντίθεον θεράποντα ποδώκεος Αἰακίδαο·
ἀντίθεον: Il. 20:407: αὐτὰρ ὃ βῆ σὺν δουρὶ μετ’ ἀντίθεον Πολύδωρον
ἀντίθεον: Il. 21:91: ἀντίθεον Πολύδωρον, ἐπεὶ βάλες ὀξέϊ δουρί·
ἀντίθεον: Il. 23:360: ἀντίθεον Φοίνικα ὀπάονα πατρὸς ἑοῖο,
ἀντίθεον: Il. 24:257: Μήστορά τ’ ἀντίθεον καὶ Τρωΐλον ἱππιοχάρμην
ἀντίθεον: Od. 1:70: ἀντίθεον Πολύφημον, ὅου κράτος ἐστὶ μέγιστον
ἀντίθεον: Od. 11:308: Ὦτόν τ’ ἀντίθεον τηλεκλειτόν τ’ Ἐφιάλτην,
ἀντίθεον: Od. 15:90: μὴ πατέρ’ ἀντίθεον διζήμενος αὐτὸς ὄλωμαι,
ἀντίθεον: Od. 15:237: ἀντίθεον Νηλῆα, κασιγνήτῳ δὲ γυναῖκα
ἀντίθεος: Il. 9:619: ἀντίθεος Τελαμωνιάδης μετὰ μῦθον ἔειπε·
ἀντίθεος: Il. 16:321: στὰς πρόσθεν νέκυος· τοῦ δ’ ἀντίθεος Θρασυμήδης
ἀντίθεος: Il. 20:232: Ἶλός τ’ Ἀσσάρακός τε καὶ ἀντίθεος Γανυμήδης,
ἀντίθεος: Od. 3:414: Περσεύς τ’ Ἄρητός τε καὶ ἀντίθεος Θρασυμήδης.
ἀντίθεος: Od. 8:119: Λαοδάμας θ’ Ἅλιός τε καὶ ἀντίθεος Κλυτόνηος.
ἀντίθεος: Od. 11:512: Νέστωρ δ’ ἀντίθεος καὶ ἐγὼ νικάσκομεν οἴω.
ἀντιθέου: Od. 14:40: ἀντιθέου γὰρ ἄνακτος ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων
ἀντιθέου: Od. 20:369: μνηστήρων, οἳ δῶμα κατ’ ἀντιθέου Ὀδυσῆος
ἀντιθέου: Od. 21:254: ἀντιθέου Ὀδυσῆος, ὅ τ’ οὐ δυνάμεσθα τανύσσαι
ἀντιθέους: Od. 24:300: ἀντιθέους θ’ ἑτάρους; ἦ ἔμπορος εἰλήλουθας
ἀντιθέῳ: Il. 4:377: ξεῖνος ἅμ’ ἀντιθέῳ Πολυνείκεϊ λαὸν ἀγείρων·
ἀντιθέῳ: Il. 5:629: ὦρσεν ἐπ’ ἀντιθέῳ Σαρπηδόνι μοῖρα κραταιή.
ἀντιθέῳ: Il. 11:140: ἀγγελίην ἐλθόντα σὺν ἀντιθέῳ Ὀδυσῆϊ
ἀντιθέῳ: Il. 16:649: αὐτοῦ ἐπ’ ἀντιθέῳ Σαρπηδόνι φαίδιμος Ἕκτωρ
ἀντιθέῳ: Od. 1:21: ἀντιθέῳ Ὀδυσῆϊ πάρος ἣν γαῖαν ἱκέσθαι.
ἀντιθέῳ: Od. 2:17: καὶ γὰρ τοῦ φίλος υἱὸς ἅμ’ ἀντιθέῳ Ὀδυσῆϊ
ἀντιθέῳ: Od. 6:331: ἀντιθέῳ Ὀδυσῆϊ πάρος ἣν γαῖαν ἱκέσθαι.
ἀντιθέῳ: Od. 8:518: βήμεναι, ἠΰτ’ Ἄρηα, σὺν ἀντιθέῳ Μενελάῳ.
ἀντιθέῳ: Od. 13:126: λήθετ’ ἀπειλάων, τὰς ἀντιθέῳ Ὀδυσῆϊ
ἀντιθέῳ: Od. 22:291: ἀντιθέῳ Ὀδυσῆϊ δόμον κάτ’ ἀλητεύοντι.”
ἀντιθέῳ: Od. 24:116: ὀτρυνέων Ὀδυσῆα σὺν ἀντιθέῳ Μενελάῳ
ἀντιθέων: Od. 11:371: εἴ τινας ἀντιθέων ἑτάρων ἴδες, οἵ τοι ἅμ’ αὐτῷ
ἀντίθυρον: Od. 16:159: στῆ δὲ κατ’ ἀντίθυρον κλισίης Ὀδυσῆϊ φανεῖσα·
Ἀντίκλεια: Od. 11:85: Αὐτολύκου θυγάτηρ μεγαλήτορος Ἀντίκλεια,
Ἄντικλος: Od. 4:286: Ἄντικλος δὲ σέ γ’ οἶος ἀμείψασθαι ἐπέεσσιν
ἀντικρὺ: Il. 3:359: ἀντικρὺ δὲ παραὶ λαπάρην διάμησε χιτῶνα
ἀντικρὺ: Il. 4:481: δεξιόν· ἀντικρὺ δὲ δι’ ὤμου χάλκεον ἔγχος
ἀντικρὺ: Il. 5:67: ἀντικρὺ κατὰ κύστιν ὑπ’ ὀστέον ἤλυθ’ ἀκωκή·
ἀντικρὺ: Il. 5:74: ἀντικρὺ δ’ ἀν’ ὀδόντας ὑπὸ γλῶσσαν τάμε χαλκός·
ἀντικρὺ: Il. 5:100: ἀντικρὺ δὲ διέσχε, παλάσσετο δ’ αἵματι θώρηξ.
ἀντικρὺ: Il. 5:130: μή τι σύ γ’ ἀθανάτοισι θεοῖς ἀντικρὺ μάχεσθαι
ἀντικρὺ: Il. 5:189: δεξιὸν ἀντικρὺ διὰ θώρηκος γυάλοιο·
ἀντικρὺ: Il. 5:819: οὔ μ’ εἴας μακάρεσσι θεοῖς ἀντικρὺ μάχεσθαι
ἀντικρὺ: Il. 7:253: ἀντικρὺ δὲ παραὶ λαπάρην διάμησε χιτῶνα
ἀντικρὺ: Il. 7:362: ἀντικρὺ δ’ ἀπόφημι γυναῖκα μὲν οὐκ ἀποδώσω·
ἀντικρύ: Il. 8:301: Ἕκτορος ἀντικρύ, βαλέειν δέ ἑ ἵετο θυμός·
ἀντικρύ: Il. 8:310: Ἕκτορος ἀντικρύ, βαλέειν δέ ἑ ἵετο θυμός.
ἀντικρὺ: Il. 11:253: ἀντικρὺ δὲ διέσχε φαεινοῦ δουρὸς ἀκωκή.
ἀντικρὺ: Il. 13:137: ἀντικρὺ μεμαώς, ὀλοοίτροχος ὣς ἀπὸ πέτρης,
ἀντικρὺ: Il. 13:595: ἀντικρὺ διὰ χειρὸς ἐλήλατο χάλκεον ἔγχος.
ἀντικρὺ: Il. 13:652: ἀντικρὺ κατὰ κύστιν ὑπ’ ὀστέον ἐξεπέρησεν.
ἀντικρὺ: Il. 16:116: ἀντικρὺ δ’ ἀπάραξε· τὸ μὲν Τελαμώνιος Αἴας
ἀντικρὺ: Il. 16:285: ἀντικρὺ κατὰ μέσσον, ὅθι πλεῖστοι κλονέοντο,
ἀντικρὺ: Il. 16:346: νύξε· τὸ δ’ ἀντικρὺ δόρυ χάλκεον ἐξεπέρησε
ἀντικρὺ: Il. 16:380: ἀντικρὺ δ’ ἄρα τάφρον ὑπέρθορον ὠκέες ἵπποι
ἀντικρὺ: Il. 17:49: ἀντικρὺ δ’ ἁπαλοῖο δι’ αὐχένος ἤλυθ’ ἀκωκή,
ἀντικρὺ: Il. 20:416: ἀντικρὺ δὲ διέσχε παρ’ ὀμφαλὸν ἔγχεος αἰχμή,
ἀντικρὺ: Il. 22:327: ἀντικρὺ δ’ ἁπαλοῖο δι’ αὐχένος ἤλυθ’ ἀκωκή·
ἀντικρὺ: Il. 23:673: ἀντικρὺ χρόα τε ῥήξω σύν τ’ ὀστέ’ ἀράξω.
ἀντικρὺ: Il. 23:867: ἀντικρὺ δ’ ἀπὸ μήρινθον τάμε πικρὸς ὀϊστός.
ἀντικρὺ: Il. 23:876: ἀντικρὺ δὲ διῆλθε βέλος· τὸ μὲν ἂψ ἐπὶ γαίῃ
ἀντικρὺ: Od. 10:162: πλῆξα· τὸ δ’ ἀντικρὺ δόρυ χάλκεον ἐξεπέρησε,
ἀντικρὺ: Od. 19:453: ἀντικρὺ δὲ διῆλθε φαεινοῦ δουρὸς ἀκωκή·
ἀντικρὺ: Od. 22:16: ἀντικρὺ δ’ ἁπαλοῖο δι’ αὐχένος ἤλυθ’ ἀκωκή.
Ἀντίλοχ’: Il. 15:569: Ἀντίλοχ’ οὔ τις σεῖο νεώτερος ἄλλος Ἀχαιῶν,
Ἀντίλοχ’: Il. 17:685: Ἀντίλοχ’ εἰ δ’ ἄγε δεῦρο διοτρεφὲς ὄφρα πύθηαι
Ἀντίλοχ’: Il. 23:306: Ἀντίλοχ’ ἤτοι μέν σε νέον περ ἐόντ’ ἐφίλησαν
Ἀντίλοχ’: Il. 23:426: Ἀντίλοχ’ ἀφραδέως ἱππάζεαι, ἀλλ’ ἄνεχ’ ἵππους·
Ἀντίλοχ’: Il. 23:439: Ἀντίλοχ’ οὔ τις σεῖο βροτῶν ὀλοώτερος ἄλλος·
Ἀντίλοχ’: Il. 23:558: Ἀντίλοχ’, εἰ μὲν δή με κελεύεις οἴκοθεν ἄλλο
Ἀντίλοχ’: Il. 23:581: Ἀντίλοχ’ εἰ δ’ ἄγε δεῦρο διοτρεφές, ἣ θέμις ἐστί,
Ἀντίλοχ’: Il. 23:795: Ἀντίλοχ’ οὐ μέν τοι μέλεος εἰρήσεται αἶνος,
Ἀντίλοχε: Il. 23:570: Ἀντίλοχε πρόσθεν πεπνυμένε ποῖον ἔρεξας.
Ἀντίλοχε: Il. 23:602: Ἀντίλοχε νῦν μέν τοι ἐγὼν ὑποείξομαι αὐτὸς
Ἀντιλόχοιο: Il. 13:565: ἐν σάκει Ἀντιλόχοιο, τὸ δ’ ἥμισυ κεῖτ’ ἐπὶ γαίης·
Ἀντιλόχοιο: Il. 23:522: τόσσον δὴ Μενέλαος ἀμύμονος Ἀντιλόχοιο
Ἀντιλόχοιο: Il. 23:612: Ἦ ῥα, καὶ Ἀντιλόχοιο Νοήμονι δῶκεν ἑταίρῳ
Ἀντιλόχοιο: Od. 4:187: μνήσατο γὰρ κατὰ θυμὸν ἀμύμονος Ἀντιλόχοιο,
Ἀντιλόχοιο: Od. 11:468: καὶ Πατροκλῆος καὶ ἀμύμονος Ἀντιλόχοιο
Ἀντιλόχοιο: Od. 24:16: καὶ Πατροκλῆος καὶ ἀμύμονος Ἀντιλόχοιο
Ἀντιλόχοιο: Od. 24:78: χωρὶς δ’ Ἀντιλόχοιο, τὸν ἔξοχα τῖες ἁπάντων
Ἀντίλοχον: Il. 13:93: Μηριόνην τε καὶ Ἀντίλοχον μήστωρας ἀϋτῆς·
Ἀντίλοχον: Il. 13:479: Μηριόνην τε καὶ Ἀντίλοχον μήστωρας ἀϋτῆς·
Ἀντίλοχον: Il. 15:568: Ἀντίλοχον δ’ ὄτρυνε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος·
Ἀντίλοχον: Il. 17:653: ζωὸν ἔτ’ Ἀντίλοχον μεγαθύμου Νέστορος υἱόν,
Ἀντίλοχον: Il. 23:576: Ἀντίλοχον ψεύδεσσι βιησάμενος Μενέλαος
Ἀντίλοχον: Od. 4:202: Ἀντίλοχον, περὶ μὲν θείειν ταχὺν ἠδὲ μαχητήν.”
Ἀντίλοχος: Il. 4:457: Πρῶτος δ’ Ἀντίλοχος Τρώων ἕλεν ἄνδρα κορυστὴν
Ἀντίλοχος: Il. 5:565: τὸν δ’ ἴδεν Ἀντίλοχος μεγαθύμου Νέστορος υἱός,
Ἀντίλοχος: Il. 5:570: Ἀντίλοχος δὲ μάλ’ ἄγχι παρίστατο ποιμένι λαῶν.
Ἀντίλοχος: Il. 5:580: Ἀντίλοχος δὲ Μύδωνα βάλ’ ἡνίοχον θεράποντα
Ἀντίλοχος: Il. 5:584: Ἀντίλοχος δ’ ἄρ’ ἐπαΐξας ξίφει ἤλασε κόρσην·
Ἀντίλοχος: Il. 5:589: τοὺς ἵμασ’ Ἀντίλοχος, μετὰ δὲ στρατὸν ἤλασ’ Ἀχαιῶν.
Ἀντίλοχος: Il. 6:32: Ἀντίλοχος δ’ Ἄβληρον ἐνήρατο δουρὶ φαεινῷ
Ἀντίλοχος: Il. 13:396: ἂψ ἵππους στρέψαι, τὸν δ’ Ἀντίλοχος μενεχάρμης
Ἀντίλοχος: Il. 13:400: ἵππους δ’ Ἀντίλοχος μεγαθύμου Νέστορος υἱὸς
Ἀντίλοχος: Il. 13:545: Ἀντίλοχος δὲ Θόωνα μεταστρεφθέντα δοκεύσας
Ἀντίλοχος: Il. 13:550: Ἀντίλοχος δ’ ἐπόρουσε, καὶ αἴνυτο τεύχε’ ἀπ’ ὤμων
Ἀντίλοχος: Il. 14:512: Φάλκην δ’ Ἀντίλοχος καὶ Μέρμερον ἐξενάριξε·
Ἀντίλοχος: Il. 15:579: Ἀντίλοχος δ’ ἐπόρουσε κύων ὥς, ὅς τ’ ἐπὶ νεβρῷ
Ἀντίλοχος: Il. 15:582: ὣς ἐπὶ σοὶ Μελάνιππε θόρ’ Ἀντίλοχος μενεχάρμης
Ἀντίλοχος: Il. 15:585: Ἀντίλοχος δ’ οὐ μεῖνε θοός περ ἐὼν πολεμιστής,
Ἀντίλοχος: Il. 16:318: Ἀντίλοχος, λαπάρης δὲ διήλασε χάλκεον ἔγχος·
Ἀντίλοχός: Il. 17:378: ἀνέρε κυδαλίμω Θρασυμήδης Ἀντίλοχός τε
Ἀντίλοχος: Il. 17:694: Ὣς ἔφατ’, Ἀντίλοχος δὲ κατέστυγε μῦθον ἀκούσας·
Ἀντίλοχος: Il. 17:704: Ἀντίλοχος, μεγάλη δὲ ποθὴ Πυλίοισιν ἐτύχθη·
Ἀντίλοχος: Il. 18:2: Ἀντίλοχος δ’ Ἀχιλῆϊ πόδας ταχὺς ἄγγελος ἦλθε.
Ἀντίλοχος: Il. 18:32: Ἀντίλοχος δ’ ἑτέρωθεν ὀδύρετο δάκρυα λείβων
Ἀντίλοχος: Il. 23:301: Ἀντίλοχος δὲ τέταρτος ἐΰτριχας ὁπλίσαθ’ ἵππους,
Ἀντίλοχος: Il. 23:402: Ἀντίλοχος δ’ ἵπποισιν ἐκέκλετο πατρὸς ἑοῖο·
Ἀντίλοχος: Il. 23:419: στεῖνος ὁδοῦ κοίλης ἴδεν Ἀντίλοχος μενεχάρμης.
Ἀντίλοχος: Il. 23:423: Ἀντίλοχος δὲ παρατρέψας ἔχε μώνυχας ἵππους
Ἀντίλοχος: Il. 23:429: Ὣς ἔφατ’, Ἀντίλοχος δ’ ἔτι καὶ πολὺ μᾶλλον ἔλαυνε
Ἀντίλοχος: Il. 23:514: Τῷ δ’ ἄρ’ ἐπ’ Ἀντίλοχος Νηλήϊος ἤλασεν ἵππους
Ἀντίλοχος: Il. 23:541: εἰ μὴ ἄρ’ Ἀντίλοχος μεγαθύμου Νέστορος υἱὸς
Ἀντίλοχος: Il. 23:586: Τὸν δ’ αὖτ’ Ἀντίλοχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
Ἀντίλοχος: Il. 23:756: Ἀντίλοχος· ὃ γὰρ αὖτε νέους ποσὶ πάντας ἐνίκα.
Ἀντίλοχος: Il. 23:785: Ἀντίλοχος δ’ ἄρα δὴ λοισθήϊον ἔκφερ’ ἄεθλον
Ἀντίλοχος: Od. 3:112: Ἀντίλοχος, περὶ μὲν θείειν ταχὺς ἠδὲ μαχητής·
Ἀντιλόχου: Il. 13:554: Ἀντιλόχου· πέρι γάρ ῥα Ποσειδάων ἐνοσίχθων
Ἀντιλόχου: Il. 23:354: Ἀντιλόχου· μετὰ τὸν δ’ ἔλαχε κρείων Εὔμηλος·
Ἀντιλόχῳ: Il. 13:418: Ἀντιλόχῳ δὲ μάλιστα δαΐφρονι θυμὸν ὄρινεν·
Ἀντιλόχῳ: Il. 16:320: Ἀντιλόχῳ ἐπόρουσε κασιγνήτοιο χολωθεὶς
Ἀντιλόχῳ: Il. 23:425: Ἀτρεΐδης δ’ ἔδεισε καὶ Ἀντιλόχῳ ἐγεγώνει·
Ἀντιλόχῳ: Il. 23:556: χαίρων Ἀντιλόχῳ, ὅτι οἱ φίλος ἦεν ἑταῖρος·
Ἀντιλόχῳ: Il. 23:567: Ἀντιλόχῳ ἄμοτον κεχολωμένος· ἐν δ’ ἄρα κῆρυξ
Ἀντιμάχοιο: Il. 11:123: υἱέας Ἀντιμάχοιο δαΐφρονος, ὅς ῥα μάλιστα
Ἀντιμάχοιο: Il. 11:132: πολλὰ δ’ ἐν Ἀντιμάχοιο δόμοις κειμήλια κεῖται
Ἀντιμάχοιο: Il. 11:138: εἰ μὲν δὴ Ἀντιμάχοιο δαΐφρονος υἱέες ἐστόν,
Ἀντιμάχοιο: Il. 12:188: υἱὸν δ’ Ἀντιμάχοιο Λεοντεὺς ὄζος Ἄρηος
Ἀντίνο’: Od. 1:389: “Ἀντίνο’, εἴ πέρ μοι καὶ ἀγάσσεαι ὅττι κεν εἴπω,
Ἀντίνο’: Od. 2:130: “Ἀντίνο’, οὔ πως ἔστι δόμων ἀέκουσαν ἀπῶσαι
Ἀντίνο’: Od. 2:310: “Ἀντίνο’, οὔ πως ἔστιν ὑπερφιάλοισι μεθ’ ὑμῖν
Ἀντίνο’: Od. 4:632: “Ἀντίνο’, ἤ ῥά τι ἴδμεν ἐνὶ φρεσὶν ἦε καὶ οὐκί,
Ἀντίνο’: Od. 16:418: “Ἀντίνο’, ὕβριν ἔχων, κακομήχανε, καὶ δέ σέ φασιν
Ἀντίνο’: Od. 17:381: “Ἀντίνο’, οὐ μὲν καλὰ καὶ ἐσθλὸς ἐὼν ἀγορεύεις·
Ἀντίνο’: Od. 17:397: “Ἀντίνο’, ἦ μευ καλὰ πατὴρ ὣς κήδεαι υἷος,
Ἀντίνο’: Od. 17:483: “Ἀντίνο’, οὐ μὲν κάλ’ ἔβαλες δύστηνον ἀλήτην.
Ἀντίνο’: Od. 21:312: “Ἀντίνο’, οὐ μὲν καλὸν ἀτέμβειν οὐδὲ δίκαιον
Ἀντινόοιο: Od. 2:321: ἦ ῥα, καὶ ἐκ χειρὸς χεῖρα σπάσατ’ Ἀντινόοιο
Ἀντινόοιο: Od. 17:464: ἔμπεδον, οὐδ’ ἄρα μιν σφῆλεν βέλος Ἀντινόοιο,
Ἀντινόοιο: Od. 18:34: τοῖϊν δὲ ξυνέηχ’ ἱερὸν μένος Ἀντινόοιο,
Ἀντίνοον: Od. 4:631: Ἀντίνοον μύθοισιν ἀνειρόμενος προσέειπεν·
Ἀντίνοον: Od. 16:417: Ἀντίνοον δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
Ἀντίνοον: Od. 17:396: ἦ ῥα, καὶ Ἀντίνοον ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
Ἀντίνοον: Od. 17:414: στῆ δὲ παρ’ Ἀντίνοον καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπε·
Ἀντίνοον: Od. 17:476: Ἀντίνοον πρὸ γάμοιο τέλος θανάτοιο κιχείη.”
Ἀντίνοον: Od. 21:277: Εὐρύμαχον δὲ μάλιστα καὶ Ἀντίνοον θεοειδέα
Ἀντίνοον: Od. 24:179: δεινὸν παπταίνων, βάλε δ’ Ἀντίνοον βασιλῆα.
Ἀντίνοος: Od. 1:383: τὸν δ’ αὖτ’ Ἀντίνοος προσέφη, Εὐπείθεος υἱός·
Ἀντίνοος: Od. 2:84: Ἀντίνοος δέ μιν οἶος ἀμειβόμενος προσέειπε·
Ἀντίνοος: Od. 2:301: Ἀντίνοος δ’ ἰθὺς γελάσας κίε Τηλεμάχοιο·
Ἀντίνοος: Od. 4:628: Ἀντίνοος δὲ καθῆστο καὶ Εὐρύμαχος θεοειδής,
Ἀντίνοος: Od. 4:641: τὸν δ’ αὖτ’ Ἀντίνοος προσέφη, Εὐπείθεος υἱός·
Ἀντίνοος: Od. 4:660: τοῖσιν δ’ Ἀντίνοος μετέφη, Εὐπείθεος υἱός,
Ἀντίνοος: Od. 4:773: τοῖσιν δ’ Ἀντίνοος ἀγορήσατο καὶ μετέειπε·
Ἀντίνοος: Od. 16:363: τοῖσιν δ’ Ἀντίνοος μετέφη, Εὐπείθεος υἱός·
Ἀντίνοος: Od. 17:374: ὣς ἔφατ’, Ἀντίνοος δ’ ἔπεσιν νείκεσσε συβώτην·
Ἀντίνοος: Od. 17:394: Ἀντίνοος δ’ εἴωθε κακῶς ἐρεθιζέμεν αἰεὶ
Ἀντίνοος: Od. 17:405: τὸν δ’ αὖτ’ Ἀντίνοος ἀπαμειβόμενος προσέειπε·
Ἀντίνοος: Od. 17:445: τὸν δ’ αὖτ’ Ἀντίνοος ἀπαμείβετο φώνησέν τε·
Ἀντίνοος: Od. 17:458: ὣς ἔφατ’, Ἀντίνοος δὲ χολώσατο κηρόθι μᾶλλον
Ἀντίνοος: Od. 17:473: αὐτὰρ ἔμ’ Ἀντίνοος βάλε γαστέρος εἵνεκα λυγρῆς,
Ἀντίνοος: Od. 17:477: τὸν δ’ αὖτ’ Ἀντίνοος προσέφη, Εὐπείθεος υἱός·
Ἀντίνοος: Od. 17:500: Ἀντίνοος δὲ μάλιστα μελαίνῃ κηρὶ ἔοικε.
Ἀντίνοος: Od. 18:42: τοῖσιν δ’ Ἀντίνοος μετέφη, Εὐπείθεος υἱός·
Ἀντίνοος: Od. 18:50: ὣς ἔφατ’ Ἀντίνοος, τοῖσιν δ’ ἐπιήνδανε μῦθος.
Ἀντίνοος: Od. 18:65: Εὐρύμαχός τε καὶ Ἀντίνοος, πεπνυμένω ἄμφω.”
Ἀντίνοος: Od. 18:78: Ἀντίνοος δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
Ἀντίνοος: Od. 18:118: Ἀντίνοος δ’ ἄρα οἱ μεγάλην παρὰ γαστέρα θῆκεν,
Ἀντίνοος: Od. 18:284: τὴν δ’ αὖτ’ Ἀντίνοος προσέφη, Εὐπείθεος υἱός·
Ἀντίνοος: Od. 18:290: ὣς ἔφατ’ Ἀντίνοος, τοῖσιν δ’ ἐπιήνδανε μῦθος.
Ἀντίνοος: Od. 20:270: τοῖσιν δ’ Ἀντίνοος μετέφη, Εὐπείθεος υἱός·
Ἀντίνοος: Od. 20:275: ὣς ἔφατ’ Ἀντίνοος· ὁ δ’ ἄρ’ οὐκ ἐμπάζετο μύθων.
Ἀντίνοος: Od. 21:84: Ἀντίνοος δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
Ἀντίνοος: Od. 21:140: τοῖσιν δ’ Ἀντίνοος μετέφη, Εὐπείθεος υἱός·
Ἀντίνοος: Od. 21:143: ὣς ἔφατ’ Ἀντίνοος, τοῖσιν δ’ ἐπιήνδανε μῦθος.
Ἀντίνοος: Od. 21:167: Ἀντίνοος δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
Ἀντίνοος: Od. 21:186: Ἀντίνοος δ’ ἔτ’ ἐπεῖχε καὶ Εὐρύμαχος θεοειδής,
Ἀντίνοος: Od. 21:256: τὸν δ’ αὖτ’ Ἀντίνοος προσέφη, Εὐπείθεος υἱός·
Ἀντίνοος: Od. 21:269: ὣς ἔφατ’ Ἀντίνοος, τοῖσιν δ’ ἐπιήνδανε μῦθος.
Ἀντίνοος: Od. 21:287: Ἀντίνοος δ’ ἐνένιπεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
Ἀντίνοος: Od. 22:49: Ἀντίνοος· οὗτος γὰρ ἐπίηλεν τάδε ἔργα,
Ἀντινόου: Od. 24:424: Ἀντινόου, τὸν πρῶτον ἐνήρατο δῖος Ὀδυσσεύς·
Ἀντινόῳ: Od. 18:292: Ἀντινόῳ μὲν ἔνεικε μέγαν περικαλλέα πέπλον,
Ἀντινόῳ: Od. 22:8: ἦ, καὶ ἐπ’ Ἀντινόῳ ἰθύνετο πικρὸν ὀϊστόν.
ἀντίοι: Il. 1:535: μεῖναι ἐπερχόμενον, ἀλλ’ ἀντίοι ἔσταν ἅπαντες.
ἀντίοι: Il. 11:216: ἀρτύνθη δὲ μάχη, στὰν δ’ ἀντίοι· ἐν δ’ Ἀγαμέμνων
ἀντίοι: Il. 13:146: στῆ ῥα μάλ’ ἐγχριμφθείς· οἳ δ’ ἀντίοι υἷες Ἀχαιῶν
ἀντίοι: Il. 20:373: Ὣς φάτ’ ἐποτρύνων, οἳ δ’ ἀντίοι ἔγχε’ ἄειραν
ἀντίον: Il. 1:230: δῶρ’ ἀποαιρεῖσθαι ὅς τις σέθεν ἀντίον εἴπῃ·
ἀντίον: Il. 3:203: Τὴν δ’ αὖτ’ Ἀντήνωρ πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Il. 4:265: Τὸν δ’ αὖτ’ Ἰδομενεὺς Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Il. 5:170: στῆ δὲ πρόσθ’ αὐτοῖο ἔπος τέ μιν ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Il. 5:217: Τὸν δ’ αὖτ’ Αἰνείας Τρώων ἀγὸς ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Il. 5:256: ἀντίον εἶμ’ αὐτῶν· τρεῖν μ’ οὐκ ἐᾷ Παλλὰς Ἀθήνη.
ἀντίον: Il. 5:569: ἀντίον ἀλλήλων ἐχέτην μεμαῶτε μάχεσθαι·
ἀντίον: Il. 5:647: Τὸν δ’ αὖ Σαρπηδὼν Λυκίων ἀγὸς ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Il. 7:160: οὐδ’ οἳ προφρονέως μέμαθ’ Ἕκτορος ἀντίον ἐλθεῖν.
ἀντίον: Il. 8:200: καί ῥα Ποσειδάωνα μέγαν θεὸν ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Il. 9:218: αὐτὸς δ’ ἀντίον ἷζεν Ὀδυσσῆος θείοιο
ἀντίον: Il. 11:219: ὅς τις δὴ πρῶτος Ἀγαμέμνονος ἀντίον ἦλθεν
ἀντίον: Il. 11:231: ὅς ῥα τότ’ Ἀτρεΐδεω Ἀγαμέμνονος ἀντίον ἦλθεν.
ἀντίον: Il. 11:552: ἀντίον ἀΐσσουσι θρασειάων ἀπὸ χειρῶν
ἀντίον: Il. 11:821: Τὸν δ’ αὖτ’ Εὐρύπυλος βεβλημένος ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Il. 12:44: ἀντίον ἵστανται καὶ ἀκοντίζουσι θαμειὰς
ἀντίον: Il. 13:221: Τὸν δ’ αὖτ’ Ἰδομενεὺς Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Il. 13:254: Τὸν δ’ αὖ Μηριόνης πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Il. 13:259: Τὸν δ’ αὖτ’ Ἰδομενεὺς Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Il. 13:266: Τὸν δ’ αὖ Μηριόνης πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Il. 13:274: Τὸν δ’ αὖτ’ Ἰδομενεὺς Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Il. 13:311: Τὸν δ’ αὖτ’ Ἰδομενεὺς Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Il. 16:619: Τὸν δ’ αὖ Μηριόνης δουρικλυτὸς ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Il. 17:67: ἀντίον ἐλθέμεναι· μάλα γὰρ χλωρὸν δέος αἱρεῖ·
ἀντίον: Il. 17:69: ἀντίον ἐλθέμεναι Μενελάου κυδαλίμοιο.
ἀντίον: Il. 17:662: ἀντίον ἀΐσσουσι θρασειάων ἀπὸ χειρῶν,
ἀντίον: Il. 19:70: ὄφρ’ ἔτι καὶ Τρώων πειρήσομαι ἀντίον ἐλθὼν
ἀντίον: Il. 20:175: ἀντίον ἐλθέμεναι μεγαλήτορος Αἰνείαο.
ἀντίον: Il. 22:195: ἀντίον ἀΐξασθαι ἐϋδμήτους ὑπὸ πύργους,
ἀντίον: Il. 23:482: Τὸν δὲ χολωσάμενος Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Il. 23:586: Τὸν δ’ αὖτ’ Ἀντίλοχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Il. 24:333: αἶψα δ’ ἄρ’ Ἑρμείαν υἱὸν φίλον ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Od. 1:213: τὴν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Od. 1:230: τὴν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Od. 1:306: τὴν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Od. 1:345: τὴν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Od. 1:388: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Od. 1:399: τὸν δ’ αὖτ’ Εὐρύμαχος, Πολύβου πάϊς, ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Od. 1:412: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Od. 2:129: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Od. 2:177: τὸν δ’ αὖτ’ Εὐρύμαχος, Πολύβου πάϊς, ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Od. 2:208: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Od. 2:242: τὸν δ’ Εὐηνορίδης Λειώκριτος ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Od. 2:309: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Od. 2:371: τὴν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Od. 3:21: τὴν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Od. 3:75: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα,
ἀντίον: Od. 3:201: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Od. 3:225: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Od. 3:239: τὴν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Od. 4:155: τὸν δ’ αὖ Νεστορίδης Πεισίστρατος ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Od. 4:290: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Od. 4:315: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Od. 4:593: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Od. 4:648: τὸν δ’ υἱὸς Φρονίοιο Νοήμων ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Od. 5:28: ἦ ῥα, καὶ Ἑρμείαν, υἱὸν φίλον, ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Od. 5:198: αὐτὴ δ’ ἀντίον ἷζεν Ὀδυσσῆος θείοιο,
ἀντίον: Od. 6:186: τὸν δ’ αὖ Ναυσικάα λευκώλενος ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Od. 14:79: αὐτὸς δ’ ἀντίον ἷζεν, ἐποτρύνων δὲ προσηύδα·
ἀντίον: Od. 15:48: τὸν δ’ αὖ Νεστορίδης Πεισίστρατος ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Od. 15:86: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Od. 15:154: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Od. 15:179: τὴν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Od. 15:265: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Od. 15:279: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Od. 15:512: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Od. 15:535: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Od. 15:544: τὸν δ’ αὖ Πείραιος δουρικλυτὸς ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Od. 16:30: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Od. 16:53: αὐτὸς δ’ ἀντίον ἷζεν Ὀδυσσῆος θείοιο.
ἀντίον: Od. 16:68: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Od. 16:112: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Od. 16:146: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Od. 16:160: οὐδ’ ἄρα Τηλέμαχος ἴδεν ἀντίον οὐδ’ ἐνόησεν, -
ἀντίον: Od. 16:240: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Od. 16:262: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Od. 16:434: τὴν δ’ αὖτ’ Εὐρύμαχος, Πολύβου πάϊς, ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Od. 17:45: τὴν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Od. 17:77: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Od. 17:96: μήτηρ δ’ ἀντίον ἷζε παρὰ σταθμὸν μεγάροιο
ἀντίον: Od. 17:107: τὴν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Od. 17:257: ἀντίον Εὐρυμάχου· τὸν γὰρ φιλέεσκε μάλιστα.
ἀντίον: Od. 17:334: ἀντίον, ἔνθα δ’ ἄρ’ αὐτὸς ἐφέζετο· τῷ δ’ ἄρα κῆρυξ
ἀντίον: Od. 17:392: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Od. 17:529: “ἔρχεο, δεῦρο κάλεσσον, ἵν’ ἀντίον αὐτὸς ἐνίσπῃ.
ἀντίον: Od. 17:598: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Od. 18:226: τὴν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Od. 19:26: τὴν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Od. 20:338: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Od. 21:320: τὴν δ’ αὖτ’ Εὐρύμαχος, Πολύβου πάϊς, ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Od. 21:343: τὴν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Od. 22:153: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Od. 23:123: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Od. 23:165: ἀντίον ἧς ἀλόχου, καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπε·
ἀντίον: Od. 24:375: τὸν δ’ αὖ Λαέρτης πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ἀντίον: Od. 24:510: τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
Ἀντιόπην: Od. 11:260: τὴν δὲ μέτ’ Ἀντιόπην ἴδον, Ἀσωποῖο θύγατρα,
ἀντίος: Il. 2:185: αὐτὸς δ’ Ἀτρεΐδεω Ἀγαμέμνονος ἀντίος ἐλθὼν
ἀντίος: Il. 5:301: τὸν κτάμεναι μεμαὼς ὅς τις τοῦ γ’ ἀντίος ἔλθοι
ἀντίος: Il. 6:54: ἀντίος ἦλθε θέων, καὶ ὁμοκλήσας ἔπος ηὔδα·
ἀντίος: Il. 7:20: Ἴλιον εἰς ἱερήν· τῇ δ’ ἀντίος ὄρνυτ’ Ἀπόλλων
ἀντίος: Il. 7:98: εἰ μή τις Δαναῶν νῦν Ἕκτορος ἀντίος εἶσιν.
ἀντίος: Il. 11:94: ἤτοι ὅ γ’ ἐξ ἵππων κατεπάλμενος ἀντίος ἔστη·
ἀντίος: Il. 11:593: δούρατ’ ἀνασχόμενοι· τῶν δ’ ἀντίος ἤλυθεν Αἴας.
ἀντίος: Il. 15:584: ὅς ῥά οἱ ἀντίος ἦλθε θέων ἀνὰ δηϊοτῆτα.
ἀντίος: Il. 15:694: ἀντίος ἀΐξας· τὸν δὲ Ζεὺς ὦσεν ὄπισθε
ἀντίος: Il. 17:8: τὸν κτάμεναι μεμαὼς ὅς τις τοῦ γ’ ἀντίος ἔλθοι.
ἀντίος: Il. 17:31: ἐς πληθὺν ἰέναι, μηδ’ ἀντίος ἵστασ’ ἐμεῖο
ἀντίος: Il. 17:257: πρῶτος δ’ ἀντίος ἦλθε θέων ἀνὰ δηϊοτῆτα,
ἀντίος: Il. 20:197: ἐς πληθὺν ἰέναι, μηδ’ ἀντίος ἵστασ’ ἐμεῖο,
ἀντίος: Il. 20:352: τῶν ἄλλων Τρώων πειρήσομαι ἀντίος ἐλθών.
ἀντίος: Il. 20:371: τοῦ δ’ ἐγὼ ἀντίος εἶμι καὶ εἰ πυρὶ χεῖρας ἔοικεν,
ἀντίος: Il. 20:422: δηρὸν ἑκὰς στρωφᾶσθ’, ἀλλ’ ἀντίος ἦλθ’ Ἀχιλῆϊ
ἀντίος: Il. 20:463: Τρῶα δ’ Ἀλαστορίδην, ὃ μὲν ἀντίος ἤλυθε γούνων,
ἀντίος: Il. 21:144: τῷ ῥ’ Ἀχιλεὺς ἐπόρουσεν, ὃ δ’ ἀντίος ἐκ ποταμοῖο
ἀντίος: Il. 21:150: τίς πόθεν εἰς ἀνδρῶν ὅ μευ ἔτλης ἀντίος ἐλθεῖν;
ἀντίος: Il. 21:539: ἀντίος ἐξέθορε Τρώων ἵνα λοιγὸν ἀλάλκοι.
ἀντίος: Il. 22:113: αὐτὸς ἰὼν Ἀχιλῆος ἀμύμονος ἀντίος ἔλθω
ἀντίος: Od. 16:14: κιρνὰς αἴθοπα οἶνον. ὁ δ’ ἀντίος ἦλθεν ἄνακτος,
ἀντίος: Od. 19:445: ὡς ἐπάγοντες ἐπῇσαν· ὁ δ’ ἀντίος ἐκ ξυλόχοιο,
ἀντίος: Od. 22:90: ἀντίος ἀΐξας, εἴρυτο δὲ φάσγανον ὀξύ,
ἀντιόω: Il. 12:368: αὐτὰρ ἐγὼ κεῖσ’ εἶμι καὶ ἀντιόω πολέμοιο·
ἀντιόω: Il. 13:752: αὐτὰρ ἐγὼ κεῖσ’ εἶμι καὶ ἀντιόω πολέμοιο·
ἀντιόων: Od. 1:25: ἀντιόων ταύρων τε καὶ ἀρνειῶν ἑκατόμβης.
ἀντιόωντες: Il. 20:125: πάντες δ’ Οὐλύμποιο κατήλθομεν ἀντιόωντες
ἀντιοώντων: Il. 23:643: ὥς ποτ’ ἔον· νῦν αὖτε νεώτεροι ἀντιοώντων
ἀντιόωσα: Il. 21:431: ἦλθεν Ἄρῃ ἐπίκουρος ἐμῷ μένει ἀντιόωσα·
ἀντιόωσα: Od. 3:436: ἱρῶν ἀντιόωσα. γέρων δ’ ἱππηλάτα Νέστωρ
ἀντιόωσα: Od. 24:56: ἔρχεται, οὗ παιδὸς τεθνηότος ἀντιόωσα.”
ἀντιόωσαν: Il. 1:31: ἱστὸν ἐποιχομένην καὶ ἐμὸν λέχος ἀντιόωσαν·
ἀντιόωσι: Il. 21:151: δυστήνων δέ τε παῖδες ἐμῷ μένει ἀντιόωσι.
ἀντιόωσιν: Il. 6:127: δυστήνων δέ τε παῖδες ἐμῷ μένει ἀντιόωσιν.
ἀντιπέραι’: Il. 2:635: οἵ τ’ ἤπειρον ἔχον ἠδ’ ἀντιπέραι’ ἐνέμοντο·
ἀντίσχεσθε: Od. 22:74: φάσγανά τε σπάσσασθε καὶ ἀντίσχεσθε τραπέζας
ἄντιτα: Il. 24:213: ἐσθέμεναι προσφῦσα· τότ’ ἄντιτα ἔργα γένοιτο
ἄντιτα: Od. 17:51: ῥέξειν, αἴ κέ ποθι Ζεὺς ἄντιτα ἔργα τελέσσῃ.
ἄντιτα: Od. 17:60: ῥέξειν, αἴ κέ ποθι Ζεὺς ἄντιτα ἔργα τελέσσῃ.
ἀντιτορήσας: Il. 10:267: ἐξέλετ’ Αὐτόλυκος πυκινὸν δόμον ἀντιτορήσας,
Ἀντιφάταο: Od. 10:106: θυγατέρ’ ἰφθίμῃ Λαιστρυγόνος Ἀντιφάταο.
Ἀντιφάταο: Od. 10:199: μνησαμένοισ’ ἔργων Λαιστρυγόνος Ἀντιφάταο
Ἀντιφατῆα: Od. 10:114: ἡ δ’ αἶψ’ ἐξ ἀγορῆς ἐκάλει κλυτὸν Ἀντιφατῆα,
Ἀντιφάτην: Il. 12:191: Ἀντιφάτην μὲν πρῶτον ἐπαΐξας δι’ ὁμίλου
Ἀντιφάτην: Od. 15:242: γείνατο δ’ Ἀντιφάτην καὶ Μάντιον, υἷε κραταιώ.
Ἀντιφάτης: Od. 15:243: Ἀντιφάτης μὲν τίκτεν Ὀϊκλῆα μεγάθυμον,
ἀντιφέρεσθαι: Il. 1:589: χραισμεῖν· ἀργαλέος γὰρ Ὀλύμπιος ἀντιφέρεσθαι·
ἀντιφέρεσθαι: Il. 21:482: στήσεσθαι; χαλεπή τοι ἐγὼ μένος ἀντιφέρεσθαι
ἀντιφέρεσθαι: Od. 16:238: φράσσομαι, ἤ κεν νῶϊ δυνησόμεθ’ ἀντιφέρεσθαι
ἀντιφερίζειν: Il. 21:357: Ἥφαιστ’, οὔ τις σοί γε θεῶν δύνατ’ ἀντιφερίζειν,
ἀντιφερίζεις: Il. 21:488: ὅσσον φερτέρη εἴμ’, ὅτι μοι μένος ἀντιφερίζεις.
Ἄντιφον: Il. 11:101: αὐτὰρ ὃ βῆ Ἶσόν τε καὶ Ἄντιφον ἐξεναρίξων
Ἄντιφον: Il. 11:109: Ἄντιφον αὖ παρὰ οὖς ἔλασε ξίφει, ἐκ δ’ ἔβαλ’ ἵππων.
Ἀντίφονόν: Il. 24:250: Πάμμονά τ’ Ἀντίφονόν τε βοὴν ἀγαθόν τε Πολίτην
Ἄντιφος: Il. 2:678: τῶν αὖ Φείδιππός τε καὶ Ἄντιφος ἡγησάσθην
Ἄντιφος: Il. 2:864: Μῄοσιν αὖ Μέσθλης τε καὶ Ἄντιφος ἡγησάσθην
Ἄντιφος: Il. 4:489: Αἴας διογενής· τοῦ δ’ Ἄντιφος αἰολοθώρηξ
Ἄντιφος: Il. 11:104: Ἄντιφος αὖ παρέβασκε περικλυτός· ὥ ποτ’ Ἀχιλλεὺς
Ἄντιφος: Od. 2:19: Ἄντιφος αἰχμητής· τὸν δ’ ἄγριος ἔκτανε Κύκλωψ
Ἄντιφος: Od. 17:68: ἀλλ’ ἵνα Μέντωρ ἧστο καὶ Ἄντιφος ἠδ’ Ἁλιθέρσης,
ἄντλον: Od. 12:411: εἰς ἄντλον κατέχυνθ’· ὁ δ’ ἄρα πρυμνῇ ἐνὶ νηῒ
ἄντλῳ: Od. 15:479: ἄντλῳ δ’ ἐνδούπησε πεσοῦσ’ ὡς εἰναλίη κήξ.
ἀντολαὶ: Od. 12:4: οἰκία καὶ χοροί εἰσι καὶ ἀντολαὶ Ἠελίοιο,
ἀντόμεναι: Il. 2:595: ἀντόμεναι Θάμυριν τὸν Θρήϊκα παῦσαν ἀοιδῆς
ἀντομένη: Il. 8:412: ἀντομένη κατέρυκε, Διὸς δέ σφ’ ἔννεπε μῦθον·
ἀντομένη: Il. 11:237: ἀργύρῳ ἀντομένη μόλιβος ὣς ἐτράπετ’ αἰχμή.
ἄντροιο: Od. 9:235: ἔντοσθεν δ’ ἄντροιο βαλὼν ὀρυμαγδὸν ἔθηκεν·
ἄντροιο: Od. 9:298: κεῖτ’ ἔντοσθ’ ἄντροιο τανυσσάμενος διὰ μήλων.
ἄντροιο: Od. 20:21: ἐξάγαγ’ ἐξ ἄντροιο ὀϊόμενον θανέεσθαι.”
ἄντρον: Od. 9:216: καρπαλίμως δ’ εἰς ἄντρον ἀφικόμεθ’, οὐδέ μιν ἔνδον
ἄντρον: Od. 9:218: ἐλθόντες δ’ εἰς ἄντρον ἐθηεύμεσθα ἕκαστα·
ἄντρον: Od. 13:103: ἀγχόθι δ’ αὐτῆς ἄντρον ἐπήρατον ἠεροειδές,
ἄντρον: Od. 13:347: ἀγχόθι δ’ αὐτῆς ἄντρον ἐπήρατον ἠεροειδές,
ἄντρου: Od. 9:236: ἡμεῖς δὲ δείσαντες ἀπεσσύμεθ’ ἐς μυχὸν ἄντρου.
ἄντρου: Od. 9:312: δειπνήσας δ’ ἄντρου ἐξήλασε πίονα μῆλα,
ἄντρου: Od. 9:407: τοὺς δ’ αὖτ’ ἐξ ἄντρου προσέφη κρατερὸς Πολύφημος·
ἄντρου: Od. 13:363: ἀλλὰ χρήματα μὲν μυχῷ ἄντρου θεσπεσίοιο
ἄντρου: Od. 24:6: ὡς δ’ ὅτε νυκτερίδες μυχῷ ἄντρου θεσπεσίοιο
Ἀντρῶνα: Il. 2:697: ἀγχίαλόν τ’ Ἀντρῶνα ἰδὲ Πτελεὸν λεχεποίην,
ἄντυγ’: Il. 20:275: ἄντυγ’ ὕπο πρώτην, ᾗ λεπτότατος θέε χαλκός,
ἄντυγα: Il. 18:479: πάντοσε δαιδάλλων, περὶ δ’ ἄντυγα βάλλε φαεινὴν
ἄντυγα: Il. 18:608: ἄντυγα πὰρ πυμάτην σάκεος πύκα ποιητοῖο.
ἄντυγές: Il. 5:728: ἐντέταται, δοιαὶ δὲ περίδρομοι ἄντυγές εἰσι.
ἄντυγες: Il. 11:535: νέρθεν ἅπας πεπάλακτο καὶ ἄντυγες αἳ περὶ δίφρον,
ἄντυγες: Il. 20:500: νέρθεν ἅπας πεπάλακτο καὶ ἄντυγες αἳ περὶ δίφρον,
ἄντυγες: Il. 21:38: τάμνε νέους ὄρπηκας, ἵν’ ἅρματος ἄντυγες εἶεν·
ἄντυγι: Il. 15:645: στρεφθεὶς γὰρ μετόπισθεν ἐν ἀσπίδος ἄντυγι πάλτο,
ἄντυγος: Il. 5:262: αὐτοῦ ἐρυκακέειν ἐξ ἄντυγος ἡνία τείνας,
ἄντυγος: Il. 5:322: νόσφιν ἀπὸ φλοίσβου ἐξ ἄντυγος ἡνία τείνας,
ἄντυγος: Il. 14:411: στῆθος βεβλήκει ὑπὲρ ἄντυγος ἀγχόθι δειρῆς,
ἄντυγος: Il. 16:406: ἕλκε δὲ δουρὸς ἑλὼν ὑπὲρ ἄντυγος, ὡς ὅτε τις φὼς
ἄντυξ: Il. 6:118: ἄντυξ ἣ πυμάτη θέεν ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης.
ἀνύσειε: Od. 15:294: νηῦς ἀνύσειε θέουσα θαλάσσης ἁλμυρὸν ὕδωρ.
ἄνυσίν: Od. 4:544: κλαῖ’, ἐπεὶ οὐκ ἄνυσίν τινα δήομεν· ἀλλὰ τάχιστα
ἄνυσις: Il. 2:347: νόσφιν βουλεύωσ’· ἄνυσις δ’ οὐκ ἔσσεται αὐτῶν·
ἀνύσσεσθαι: Od. 16:373: τούτου γε ζώοντος ἀνύσσεσθαι τάδε ἔργα.
ἀνύω: Il. 4:56: οὐκ ἀνύω φθονέουσ’ ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερός ἐσσι.
ἄνω: Il. 24:544: ὅσσον Λέσβος ἄνω Μάκαρος ἕδος ἐντὸς ἐέργει
ἄνω: Od. 11:596: λᾶαν ἄνω ὤθεσκε ποτὶ λόφον· ἀλλ’ ὅτε μέλλοι
ἄνωγα: Il. 10:120: ὦ γέρον ἄλλοτε μέν σε καὶ αἰτιάασθαι ἄνωγα·
ἄνωγα: Il. 14:105: ἀργαλέῃ· ἀτὰρ οὐ μὲν ἐγὼν ἀέκοντας ἄνωγα
ἄνωγα: Il. 23:245: τύμβον δ’ οὐ μάλα πολλὸν ἐγὼ πονέεσθαι ἄνωγα,
ἄνωγα: Od. 1:269: οἷσιν ἐνὶ μεγάροισι· σὲ δὲ φράζεσθαι ἄνωγα,
ἄνωγα: Od. 3:317: ἀλλ’ ἐς μὲν Μενέλαον ἐγὼ κέλομαι καὶ ἄνωγα
ἄνωγα: Od. 16:312: ἡμῖν ἀμφοτέροισι· σὲ δὲ φράζεσθαι ἄνωγα.
ἄνωγα: Od. 16:316: ἀλλ’ ἦ τοί σε γυναῖκας ἐγὼ δεδάασθαι ἄνωγα,
ἄνωγα: Od. 16:405: εἰ δέ κ’ ἀποτρωπῶσι θεοί, παύσασθαι ἄνωγα.”
ἄνωγα: Od. 16:446: ἀνδρῶν, οὐδέ τί μιν θάνατον τρομέεσθαι ἄνωγα
ἄνωγα: Od. 17:279: ἢ βάλῃ ἢ ἐλάσῃ· τὰ δέ σε φράζεσθαι ἄνωγα.”
ἄνωγα: Od. 20:43: πῇ κεν ὑπεκπροφύγοιμι; τά σε φράζεσθαι ἄνωγα.”
ἄνωγα: Od. 20:364: “Εὐρύμαχ’, οὔ τί σ’ ἄνωγα ἐμοὶ πομπῆας ὀπάζειν.
ἄνωγα: Od. 23:122: κούρων εἰν Ἰθάκῃ· τὰ δέ σε φράζεσθαι ἄνωγα.”
ἄνωγας: Il. 6:382: Ἕκτορ ἐπεὶ μάλ’ ἄνωγας ἀληθέα μυθήσασθαι,
ἄνωγας: Il. 14:262: νῦν αὖ τοῦτό μ’ ἄνωγας ἀμήχανον ἄλλο τελέσσαι.
ἄνωγας: Il. 24:670: σχήσω γὰρ πόλεμον τόσσον χρόνον ὅσσον ἄνωγας.
ἄνωγας: Od. 12:284: ἀλλ’ αὔτως διὰ νύκτα θοὴν ἀλάλησθαι ἄνωγας,
ἄνωγας: Od. 15:346: νῦν δ’ ἐπεὶ ἰσχανάᾳς μεῖναί τέ με κεῖνον ἄνωγας,
ἄνωγας: Od. 17:398: ὃς τὸν ξεῖνον ἄνωγας ἀπὸ μεγάροιο δίεσθαι
ἄνωγε: Il. 11:645: ἐς δ’ ἄγε χειρὸς ἑλών, κατὰ δ’ ἑδριάασθαι ἄνωγε.
ἄνωγε: Il. 11:777: ἐς δ’ ἄγε χειρὸς ἑλών, κατὰ δ’ ἑδριάασθαι ἄνωγε,
ἄνωγε: Il. 15:180: ἐνθάδ’ ἐλεύσεσθαι· σὲ δ’ ὑπεξαλέασθαι ἄνωγε
ἄνωγε: Il. 16:145: ἵππους δ’ Αὐτομέδοντα θοῶς ζευγνῦμεν ἄνωγε,
ἄνωγε: Il. 18:90: οἴκαδε νοστήσαντ’, ἐπεὶ οὐδ’ ἐμὲ θυμὸς ἄνωγε
ἄνωγε: Il. 18:176: ἑλκέμεναι μέμονεν· κεφαλὴν δέ ἑ θυμὸς ἄνωγε
ἄνωγε: Il. 24:90: τίπτέ με κεῖνος ἄνωγε μέγας θεός; αἰδέομαι δὲ
ἄνωγε: Il. 24:198: αἰνῶς γάρ μ’ αὐτόν γε μένος καὶ θυμὸς ἄνωγε
ἄνωγε: Od. 5:276: τὴν γὰρ δή μιν ἄνωγε Καλυψώ, δῖα θεάων,
ἄνωγε: Od. 15:97: τὸν πῦρ κῆαι ἄνωγε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος
ἄνωγε: Od. 18:409: ὁππότε θυμὸς ἄνωγε· διώκω δ’ οὔ τιν’ ἐγώ γε.”
ἄνωγε: Od. 19:374: οὐκ ἐάᾳς νίζειν· ἐμὲ δ’ οὐκ ἀέκουσαν ἄνωγε
ἄνωγε: Od. 24:167: αὐτὰρ ὁ ἣν ἄλοχον πολυκερδείῃσιν ἄνωγε
ἀνώγει: Il. 2:280: εἰδομένη κήρυκι σιωπᾶν λαὸν ἀνώγει,
ἀνώγει: Il. 4:301: ἱππεῦσιν μὲν πρῶτ’ ἐπετέλλετο· τοὺς γὰρ ἀνώγει
ἀνώγει: Il. 5:509: Φοίβου Ἀπόλλωνος χρυσαόρου, ὅς μιν ἀνώγει
ἀνώγει: Il. 6:240: καὶ πόσιας· ὃ δ’ ἔπειτα θεοῖς εὔχεσθαι ἀνώγει
ἀνώγει: Il. 6:439: ἤ νυ καὶ αὐτῶν θυμὸς ἐποτρύνει καὶ ἀνώγει.
ἀνώγει: Il. 7:74: τῶν νῦν ὅν τινα θυμὸς ἐμοὶ μαχέσασθαι ἀνώγει
ἀνώγει: Il. 8:322: βῆ δ’ ἰθὺς Τεύκρου, βαλέειν δέ ἑ θυμὸς ἀνώγει.
ἀνώγει: Il. 9:219: τοίχου τοῦ ἑτέροιο, θεοῖσι δὲ θῦσαι ἀνώγει
ἀνώγει: Il. 9:686: Φοῖνιξ δ’ αὖθ’ ὃ γέρων κατελέξατο, ὡς γὰρ ἀνώγει,
ἀνώγει: Il. 13:329: ἦρχ’ ἴμεν, ὄφρ’ ἀφίκοντο κατὰ στρατὸν ᾗ μιν ἀνώγει,
ἀνώγει: Il. 15:43: ἀλλά που αὐτὸν θυμὸς ἐποτρύνει καὶ ἀνώγει,
ἀνώγει: Il. 15:725: ἡμετέρας, νῦν αὐτὸς ἐποτρύνει καὶ ἀνώγει.
ἀνώγει: Il. 16:8: νηπίη, ἥ θ’ ἅμα μητρὶ θέουσ’ ἀνελέσθαι ἀνώγει
ἀνώγει: Il. 17:357: οὔτέ τιν’ ἐξοπίσω νεκροῦ χάζεσθαι ἀνώγει
ἀνώγει: Il. 19:102: ὄφρ’ εἴπω τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἀνώγει.
ἀνώγει: Il. 20:77: Πριαμίδεω· τοῦ γάρ ῥα μάλιστά ἑ θυμὸς ἀνώγει
ἀνώγει: Il. 20:179: ἔστης; ἦ σέ γε θυμὸς ἐμοὶ μαχέσασθαι ἀνώγει
ἀνώγει: Il. 22:142: ταρφέ’ ἐπαΐσσει, ἑλέειν τέ ἑ θυμὸς ἀνώγει·
ἀνώγει: Il. 23:123: πάντες δ’ ὑλοτόμοι φιτροὺς φέρον· ὡς γὰρ ἀνώγει
ἀνώγει: Il. 23:854: λεπτῇ μηρίνθῳ δῆσεν ποδός, ἧς ἄρ’ ἀνώγει
ἀνώγει: Il. 24:140: εἰ δὴ πρόφρονι θυμῷ Ὀλύμπιος αὐτὸς ἀνώγει.
ἀνώγει: Od. 2:385: ἑσπερίους δ’ ἐπὶ νῆα θοὴν ἀγέρεσθαι ἀνώγει.
ἀνώγει: Od. 3:141: ἔνθ’ ἦ τοι Μενέλαος ἀνώγει πάντας Ἀχαιοὺς
ἀνώγει: Od. 4:531: εἷσε λόχον, ἑτέρωθι δ’ ἀνώγει δαῖτα πένεσθαι·
ἀνώγει: Od. 5:139: ἐῤῥέτω, εἴ μιν κεῖνος ἐποτρύνει καὶ ἀνώγει,
ἀνώγει: Od. 5:357: ἀθανάτων, ὅ τέ με σχεδίης ἀποβῆναι ἀνώγει.
ἀνώγει: Od. 7:221: ληθάνει, ὅσσ’ ἔπαθον, καὶ ἐνιπλησθῆναι ἀνώγει.
ἀνώγει: Od. 8:449: αὐτόδιον δ’ ἄρα μιν ταμίη λούσασθαι ἀνώγει
ἀνώγει: Od. 11:206: τρὶς μὲν ἐφωρμήθην, ἑλέειν τέ με θυμὸς ἀνώγει,
ἀνώγει: Od. 12:158: Σειρήνων μὲν πρῶτον ἀνώγει θεσπεσιάων
ἀνώγει: Od. 12:227: λανθανόμην, ἐπεὶ οὔ τί μ’ ἀνώγει θωρήσσεσθαι·
ἀνώγει: Od. 14:246: Αἴγυπτόνδε με θυμὸς ἀνώγει ναυτίλλεσθαι,
ἀνώγει: Od. 14:463: εὐξάμενός τι ἔπος ἐρέω· οἶνος γὰρ ἀνώγει,
ἀνώγει: Od. 15:395: τῶν δ’ ἄλλων ὅτινα κραδίη καὶ θυμὸς ἀνώγει,
ἀνώγει: Od. 16:330: οὕνεκα Τηλέμαχος μὲν ἐπ’ ἀγροῦ, νῆα δ’ ἀνώγει
ἀνώγει: Od. 16:339: πάνθ’ ὅσα οἱ φίλος υἱὸς ἀνώγει μυθήσασθαι.
ἀνώγει: Od. 16:466: ἄστυ καταβλώσκοντα· τάχιστά με θυμὸς ἀνώγει
ἀνώγει: Od. 17:502: ἀνέρας αἰτίζων· ἀχρημοσύνη γὰρ ἀνώγει·
ἀνώγει: Od. 20:282: ἴσην, ὡς αὐτοί περ ἐλάγχανον· ὣς γὰρ ἀνώγει
ἀνώγει: Od. 21:80: ὣς φάτο, καί ῥ’ Εὔμαιον ἀνώγει, δῖον ὑφορβόν,
ἀνώγει: Od. 21:194: ἦ αὐτὸς κεύθω; φάσθαι δέ με θυμὸς ἀνώγει.
ἀνώγει: Od. 22:129: τὴν Ὀδυσεὺς φράζεσθαι ἀνώγει δῖον ὑφορβὸν
ἀνώγειν: Il. 5:899: Ὣς φάτο, καὶ Παιήον’ ἀνώγειν ἰήσασθαι.
ἀνωγέμεν: Il. 13:56: αὐτώ θ’ ἑστάμεναι κρατερῶς καὶ ἀνωγέμεν ἄλλους·
ἀνωγέμεν: Od. 16:278: ἀλλ’ ἦ τοι παύεσθαι ἀνωγέμεν ἀφροσυνάων,
ἀνωγέμεν: Od. 16:433: ἀλλά σε παύεσθαι κέλομαι καὶ ἀνωγέμεν ἄλλους.”
ἄνωγεν: Il. 1:313: λαοὺς δ’ Ἀτρεΐδης ἀπολυμαίνεσθαι ἄνωγεν·
ἄνωγεν: Il. 6:444: οὐδέ με θυμὸς ἄνωγεν, ἐπεὶ μάθον ἔμμεναι ἐσθλὸς
ἄνωγεν: Il. 9:676: αὐτόν σε φράζεσθαι ἐν Ἀργείοισιν ἄνωγεν
ἄνωγεν: Il. 11:15: Ἀτρεΐδης δ’ ἐβόησεν ἰδὲ ζώννυσθαι ἄνωγεν
ἄνωγεν: Il. 11:139: ὅς ποτ’ ἐνὶ Τρώων ἀγορῇ Μενέλαον ἄνωγεν
ἀνῷγεν: Il. 14:168: κληῗδι κρυπτῇ, τὴν δ’ οὐ θεὸς ἄλλος ἀνῷγεν·
ἄνωγεν: Il. 14:195: αὔδα ὅ τι φρονέεις· τελέσαι δέ με θυμὸς ἄνωγεν,
ἄνωγεν: Il. 18:426: αὔδα ὅ τι φρονέεις· τελέσαι δέ με θυμὸς ἄνωγεν,
ἄνωγεν: Od. 4:482: οὕνεκά μ’ αὖτις ἄνωγεν ἐπ’ ἠεροειδέα πόντον
ἄνωγεν: Od. 5:89: αὔδα ὅ τι φρονέεις· τελέσαι δέ με θυμὸς ἄνωγεν,
ἄνωγεν: Od. 15:103: υἱὸν δὲ κρητῆρα φέρειν Μεγαπένθε’ ἄνωγεν
ἄνωγεν: Od. 17:582: ἀλλά σε μεῖναι ἄνωγεν ἐς ἠέλιον καταδύντα.
ἄνωγεν: Od. 20:139: ἡ μὲν δέμνι’ ἄνωγεν ὑποστορέσαι δμῳῇσιν,
ἄνωγεν: Od. 23:267: χαίρω, ἐπεὶ μάλα πολλὰ βροτῶν ἐπὶ ἄστε’ ἄνωγεν
ἄνωγεν: Od. 23:368: πάντας δ’ ἔντε’ ἄνωγεν ἀρήϊα χερσὶν ἑλέσθαι.
ἀνώγετε: Od. 23:132: δμῳὰς δ’ ἐν μεγάροισιν ἀνώγετε εἵμαθ’ ἑλέσθαι·
ἀνώγετον: Il. 4:287: αὐτὼ γὰρ μάλα λαὸν ἀνώγετον ἶφι μάχεσθαι.
ἀνωγέτω: Od. 2:195: μητέρα ἣν ἐς πατρὸς ἀνωγέτω ἀπονέεσθαι·
ἀνώγῃ: Il. 9:101: κρηῆναι δὲ καὶ ἄλλῳ, ὅτ’ ἄν τινα θυμὸς ἀνώγῃ
ἀνώγῃ: Il. 9:699: θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἀνώγῃ καὶ θεὸς ὄρσῃ.
ἀνώγῃ: Il. 10:130: Ἀργείων, ὅτε κέν τιν’ ἐποτρύνῃ καὶ ἀνώγῃ.
ἀνώγῃ: Il. 15:148: ἕρδειν ὅττί κε κεῖνος ἐποτρύνῃ καὶ ἀνώγῃ.
ἀνώγῃ: Od. 1:316: δῶρον δ’ ὅττι κέ μοι δοῦναι φίλον ἦτορ ἀνώγῃ,
ἀνώγοι: Il. 4:263: ἕστηχ’, ὥς περ ἐμοί, πιέειν ὅτε θυμὸς ἀνώγοι.
ἀνώγοι: Il. 8:189: οἶνόν τ’ ἐγκεράσασα πιεῖν, ὅτε θυμὸς ἀνώγοι,
ἀνώγοι: Il. 22:351: οὐδ’ εἴ κέν σ’ αὐτὸν χρυσῷ ἐρύσασθαι ἀνώγοι
ἀνώγοι: Od. 8:70: πὰρ δὲ δέπας οἴνοιο, πιεῖν ὅτε θυμὸς ἀνώγοι.
ἀνώγοι: Od. 16:141: πῖνε καὶ ἦσθ’, ὅτε θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἀνώγοι·
ἀνώγοι: Od. 18:7: οὕνεκ’ ἀπαγγέλλεσκε κιών, ὅτε πού τις ἀνώγοι.
ἀνώγοιμι: Il. 19:206: νῦν μὲν ἀνώγοιμι πτολεμίζειν υἷας Ἀχαιῶν
ἀνώγοιτ’: Od. 11:356: εἴ με καὶ εἰς ἐνιαυτὸν ἀνώγοιτ’ αὐτόθι μίμνειν
ἄνωγον: Il. 5:805: δαίνυσθαί μιν ἄνωγον ἐνὶ μεγάροισιν ἕκηλον·
ἄνωγον: Od. 3:35: χερσίν τ’ ἠσπάζοντο καὶ ἑδριάασθαι ἄνωγον.
ἄνωγον: Od. 9:331: αὐτὰρ τοὺς ἄλλους κλήρῳ πεπαλέσθαι ἄνωγον,
ἄνωγον: Od. 14:471: τοῖσι δ’ ἅμα τρίτος ἦρχον ἐγών· αὐτοὶ γὰρ ἄνωγον.
ἀνωϊστί: Od. 4:92: λάθρῃ, ἀνωϊστί, δόλῳ οὐλομένης ἀλόχοιο.
ἀνώϊστον: Il. 21:39: τῷ δ’ ἄρ’ ἀνώϊστον κακὸν ἤλυθε δῖος Ἀχιλλεύς.
ἀνώνυμός: Od. 8:552: οὐ μὲν γάρ τις πάμπαν ἀνώνυμός ἐστ’ ἀνθρώπων,
ἀνῶξαι: Od. 10:531: δὴ τότ’ ἔπειθ’ ἑτάροισιν ἐποτρῦναι καὶ ἀνῶξαι
ἀνώξομεν: Il. 15:295: πληθὺν μὲν ποτὶ νῆας ἀνώξομεν ἀπονέεσθαι·
ἀνώξω: Od. 16:404: αὐτός τε κτενέω τούς τ’ ἄλλους πάντας ἀνώξω·
ἀνώσαντες: Od. 15:553: οἱ μὲν ἀνώσαντες πλέον ἐς πόλιν, ὡς ἐκέλευσε
ἄνωχθε: Od. 22:437: “ἄρχετε νῦν νέκυας φορέειν καὶ ἄνωχθε γυναῖκας·
ἄνωχθι: Il. 10:67: φθέγγεο δ’ ᾗ κεν ἴῃσθα καὶ ἐγρήγορθαι ἄνωχθι
ἄνωχθι: Il. 11:204: τόφρ’ ὑπόεικε μάχης, τὸν δ’ ἄλλον λαὸν ἄνωχθι
ἄνωχθι: Il. 15:160: παυσάμενόν μιν ἄνωχθι μάχης ἠδὲ πτολέμοιο
ἄνωχθι: Il. 19:160: ἀλλὰ πάσασθαι ἄνωχθι θοῇς ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιοὺς
ἄνωχθι: Il. 19:171: ἀλλ’ ἄγε λαὸν μὲν σκέδασον καὶ δεῖπνον ἄνωχθι
ἄνωχθι: Il. 23:158: νῦν δ’ ἀπὸ πυρκαϊῆς σκέδασον καὶ δεῖπνον ἄνωχθι
ἄνωχθι: Od. 1:274: μνηστῆρας μὲν ἐπὶ σφέτερα σκίδνασθαι ἄνωχθι,
ἄνωχθι: Od. 2:113: μητέρα σὴν ἀπόπεμψον, ἄνωχθι δέ μιν γαμέεσθαι
ἄνωχθι: Od. 17:508: “ἔρχεο, δῖ’ Εὔμαιε, κιὼν τὸν ξεῖνον ἄνωχθι
ἄνωχθι: Od. 17:569: τῶ νῦν Πηνελόπειαν ἐνὶ μεγάροισιν ἄνωχθι
ἄνωχθι: Od. 18:182: ἀλλά μοι Αὐτονόην τε καὶ Ἱπποδάμειαν ἄνωχθι
ἄνωχθι: Od. 22:483: ἐλθεῖν ἐνθάδ’ ἄνωχθι σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξί·
ἀνώχθω: Il. 11:189: τόφρ’ ἀναχωρείτω, τὸν δ’ ἄλλον λαὸν ἀνώχθω
ἆξαι: Il. 21:178: ἆξαι ἐπιγνάμψας δόρυ μείλινον Αἰακίδαο,
ἆξαι: Il. 23:467: ἔνθά μιν ἐκπεσέειν ὀΐω σύν θ’ ἅρματα ἆξαι,
ἄξαντ’: Il. 6:40: ἄξαντ’ ἐν πρώτῳ ῥυμῷ αὐτὼ μὲν ἐβήτην
ἄξαντ’: Il. 16:371: ἄξαντ’ ἐν πρώτῳ ῥυμῷ λίπον ἅρματ’ ἀνάκτων,
ἄξεθ’: Od. 14:414: “ἄξεθ’ ὑῶν τὸν ἄριστον, ἵνα ξείνῳ ἱερεύσω
ἄξει: Il. 9:688: αὔριον, ἢν ἐθέλῃσιν· ἀνάγκῃ δ’ οὔ τί μιν ἄξει.
ἄξει: Il. 24:154: ὃς ἄξει εἷός κεν ἄγων Ἀχιλῆϊ πελάσσῃ.
ἄξει: Il. 24:183: ὅς σ’ ἄξει εἷός κεν ἄγων Ἀχιλῆϊ πελάσσῃ.
ἄξει: Od. 2:326: ἤ τινας ἐκ Πύλου ἄξει ἀμύντορας ἠμαθόεντος,
ἄξει: Od. 16:272: αὐτὰρ ἐμὲ προτὶ ἄστυ συβώτης ὕστερον ἄξει
ἄξει: Od. 17:22: ἀλλ’ ἔρχευ· ἐμὲ δ’ ἄξει ἀνὴρ ὅδε, τὸν σὺ κελεύεις,
ἄξειν: Il. 8:417: αὐτὰς δ’ ἐκ δίφρου βαλέειν κατά θ’ ἅρματα ἄξειν·
ἄξειν: Il. 16:832: ἄξειν ἐν νήεσσι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
ἄξειν: Il. 19:298: κουριδίην ἄλοχον θήσειν, ἄξειν τ’ ἐνὶ νηυσὶν
ἄξειν: Od. 13:212: ἄξειν εἰς Ἰθάκην εὐδείελον, οὐδ’ ἐτέλεσσαν.
ἄξεις: Il. 3:401: ἄξεις, ἢ Φρυγίης ἢ Μῃονίης ἐρατεινῆς,
ἄξεις: Il. 8:166: ἄξεις ἐν νήεσσι· πάρος τοι δαίμονα δώσω.
ἄξεις: Od. 10:268: ἄξεις σῶν ἑτάρων. ἀλλὰ ξὺν τοίσδεσι θᾶσσον
ἀξέμεν: Il. 23:111: οὐρῆάς τ’ ὄτρυνε καὶ ἀνέρας ἀξέμεν ὕλην
ἀξέμεν: Il. 23:668: ἡμίονον δ’ οὔ φημί τιν’ ἀξέμεν ἄλλον Ἀχαιῶν
ἀξέμεν: Il. 24:663: ἀξέμεν ἐξ ὄρεος, μάλα δὲ Τρῶες δεδίασιν.
ἀξέμεναι: Il. 23:50: ὕλην τ’ ἀξέμεναι παρά τε σχεῖν ὅσσ’ ἐπιεικὲς
ἀξέμεναι: Od. 23:221: ἀξέμεναι οἶκόνδε φίλην ἐς πατρίδ’ ἔμελλον.
ἄξεσθαι: Od. 21:316: οἴκαδέ μ’ ἄξεσθαι καὶ ἑὴν θήσεσθαι ἄκοιτιν;
ἄξεσθαι: Od. 21:322: οὔ τί σε τόνδ’ ἄξεσθαι ὀϊόμεθ’, οὐδὲ ἔοικεν,
ἄξεσθε: Il. 8:505: ἐκ πόλιος δ’ ἄξεσθε βόας καὶ ἴφια μῆλα
ἄξετε: Il. 3:105: ἄξετε δὲ Πριάμοιο βίην, ὄφρ’ ὅρκια τάμνῃ
ἄξετε: Il. 24:778: ἄξετε νῦν Τρῶες ξύλα ἄστυ δέ, μὴ δέ τι θυμῷ
ἄξῃ: Il. 5:161: ὡς δὲ λέων ἐν βουσὶ θορὼν ἐξ αὐχένα ἄξῃ
ἄξῃς: Il. 23:341: μή πως ἵππους τε τρώσῃς κατά θ’ ἅρματα ἄξῃς·
ἄξια: Il. 6:46: ζώγρει Ἀτρέος υἱέ, σὺ δ’ ἄξια δέξαι ἄποινα·
ἄξια: Il. 9:261: ἄξια δῶρα δίδωσι μεταλήξαντι χόλοιο.
ἄξια: Il. 11:131: ζώγρει Ἀτρέος υἱέ, σὺ δ’ ἄξια δέξαι ἄποινα·
ἀξίνην: Il. 13:612: ἀξίνην εὔχαλκον ἐλαΐνῳ ἀμφὶ πελέκκῳ
ἀξίνῃσι: Il. 15:711: ὀξέσι δὴ πελέκεσσι καὶ ἀξίνῃσι μάχοντο
ἄξιοί: Il. 8:234: στήσεσθ’ ἐν πολέμῳ· νῦν δ’ οὐδ’ ἑνὸς ἄξιοί εἰμεν
ἄξιον: Il. 13:446: Δηΐφοβ’ ἦ ἄρα δή τι ἐΐσκομεν ἄξιον εἶναι
ἄξιον: Il. 15:719: νῦν ἡμῖν πάντων Ζεὺς ἄξιον ἦμαρ ἔδωκε
ἄξιον: Il. 23:885: κὰδ δὲ λέβητ’ ἄπυρον βοὸς ἄξιον ἀνθεμόεντα
ἄξιον: Od. 1:318: καὶ μάλα καλὸν ἑλών· σοὶ δ’ ἄξιον ἔσται ἀμοιβῆς.”
ἄξιον: Od. 8:405: ἀμφιδεδίνηται· πολέος δέ οἱ ἄξιον ἔσται.”
ἄξιον: Od. 15:388: τοῦδ’ ἀνδρὸς πρὸς δώμαθ’, ὁ δ’ ἄξιον ὦνον ἔδωκε.”
ἄξιον: Od. 15:429: τοῦδ’ ἀνδρὸς πρὸς δώμαθ’· ὁ δ’ ἄξιον ὦνον ἔδωκε.”
ἄξιον: Od. 20:383: ἐς Σικελοὺς πέμψωμεν, ὅθεν κέ τοι ἄξιον ἄλφοι.”
ἄξιος: Il. 14:471: ἄξιος; οὐ μέν μοι κακὸς εἴδεται οὐδὲ κακῶν ἔξ,
Ἀξιὸς: Il. 21:141: υἱέϊ Πηλεγόνος· τὸν δ’ Ἀξιὸς εὐρυρέεθρος
ἄξιος: Il. 23:562: ἀμφιδεδίνηται· πολέος δέ οἱ ἄξιος ἔσται.
Ἀξιοῦ: Il. 2:849: τηλόθεν ἐξ Ἀμυδῶνος ἀπ’ Ἀξιοῦ εὐρὺ ῥέοντος,
Ἀξιοῦ: Il. 2:850: Ἀξιοῦ οὗ κάλλιστον ὕδωρ ἐπικίδναται αἶαν.
Ἀξιοῦ: Il. 16:288: ἤγαγεν ἐξ Ἀμυδῶνος ἀπ’ Ἀξιοῦ εὐρὺ ῥέοντος·
Ἀξιοῦ: Il. 21:157: αὐτὰρ ἐμοὶ γενεὴ ἐξ Ἀξιοῦ εὐρὺ ῥέοντος
Ἀξιοῦ: Il. 21:158: Ἀξιοῦ, ὃς κάλλιστον ὕδωρ ἐπὶ γαῖαν ἵησιν,
ἄξομαι: Il. 9:367: ἄξομαι, ἅσσ’ ἔλαχόν γε· γέρας δέ μοι, ὅς περ ἔδωκεν,
ἄξομαι: Od. 4:601: ἵππους δ’ εἰς Ἰθάκην οὐκ ἄξομαι, ἀλλὰ σοὶ αὐτῷ
ἄξομαι: Od. 21:214: ἄξομαι ἀμφοτέροισ’ ἀλόχους καὶ κτήματ’ ὀπάσσω
ἄξομεν: Il. 4:239: ἄξομεν ἐν νήεσσιν, ἐπὴν πτολίεθρον ἕλωμεν.
ἆξον: Il. 6:306: ἆξον δὴ ἔγχος Διομήδεος, ἠδὲ καὶ αὐτὸν
ἄξονι: Il. 5:723: χάλκεα ὀκτάκνημα σιδηρέῳ ἄξονι ἀμφίς.
ἄξοντ’: Od. 11:623: καί ποτέ μ’ ἐνθάδ’ ἔπεμψε κύν’ ἄξοντ’· οὐ γὰρ ἔτ’ ἄλλον
ἄξοντα: Il. 8:368: ἐξ Ἐρέβευς ἄξοντα κύνα στυγεροῦ Ἀΐδαο,
ἄξοντο: Il. 8:545: ἐκ πόλιος δ’ ἄξοντο βόας καὶ ἴφια μῆλα
ἄξοσι: Il. 16:378: τῇ ῥ’ ἔχ’ ὁμοκλήσας· ὑπὸ δ’ ἄξοσι φῶτες ἔπιπτον
Ἄξυλον: Il. 6:12: Ἄξυλον δ’ ἄρ’ ἔπεφνε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης
ἀξύλῳ: Il. 11:155: ὡς δ’ ὅτε πῦρ ἀΐδηλον ἐν ἀξύλῳ ἐμπέσῃ ὕλῃ,
ἄξω: Il. 1:139: ἄξω ἑλών· ὃ δέ κεν κεχολώσεται ὅν κεν ἵκωμαι.
ἄξω: Il. 8:403: αὐτὰς δ’ ἐκ δίφρου βαλέω κατά θ’ ἅρματα ἄξω·
ἄξω: Il. 9:429: αὔριον ἢν ἐθέλῃσιν· ἀνάγκῃ δ’ οὔ τί μιν ἄξω.
ἄξω: Od. 17:250: ἄξω τῆλ’ Ἰθάκης, ἵνα μοι βίοτον πολὺν ἄλφοι.
ἄξων: Il. 5:838: ἐμμεμαυῖα θεά· μέγα δ’ ἔβραχε φήγινος ἄξων
ἄξων: Il. 11:534: στείβοντες νέκυάς τε καὶ ἀσπίδας· αἵματι δ’ ἄξων
ἄξων: Il. 13:30: ῥίμφα μάλ’, οὐδ’ ὑπένερθε διαίνετο χάλκεος ἄξων·
ἄξων: Il. 20:499: στεῖβον ὁμοῦ νέκυάς τε καὶ ἀσπίδας· αἵματι δ’ ἄξων
ἀοιδή: Od. 1:159: τούτοισιν μὲν ταῦτα μέλει, κίθαρις καὶ ἀοιδή,
ἀοιδῇ: Od. 8:253: ναυτιλίῃ καὶ ποσσὶ καὶ ὀρχηστυῖ καὶ ἀοιδῇ.
ἀοιδή: Od. 8:580: ἀνθρώποισ’, ἵνα ᾖσι καὶ ἐσσομένοισιν ἀοιδή.
ἀοιδῇ: Od. 12:44: ἀλλά τε Σειρῆνες λιγυρῇ θέλγουσιν ἀοιδῇ,
ἀοιδῇ: Od. 17:605: πλεῖον δαιτυμόνων· οἱ δ’ ὀρχηστυῖ καὶ ἀοιδῇ
ἀοιδὴ: Od. 24:200: κουρίδιον κτείνασα πόσιν, στυγερὴ δέ τ’ ἀοιδὴ
ἀοιδὴν: Il. 2:599: αἳ δὲ χολωσάμεναι πηρὸν θέσαν, αὐτὰρ ἀοιδὴν
ἀοιδήν: Il. 13:731: ἄλλῳ δ’ ὀρχηστύν, ἑτέρῳ κίθαριν καὶ ἀοιδήν,
ἀοιδὴν: Il. 24:721: θρήνων ἐξάρχους, οἵ τε στονόεσσαν ἀοιδὴν
ἀοιδὴν: Od. 1:328: τοῦ δ’ ὑπερωϊόθεν φρεσὶ σύνθετο θέσπιν ἀοιδὴν
ἀοιδὴν: Od. 1:351: τὴν γὰρ ἀοιδὴν μᾶλλον ἐπικλείουσ’ ἄνθρωποι,
ἀοιδὴν: Od. 1:421: οἱ δ’ εἰς ὀρχηστύν τε καὶ ἱμερόεσσαν ἀοιδὴν
ἀοιδήν: Od. 3:204: οἴσουσι κλέος εὐρὺ καὶ ἐσσομένοισιν ἀοιδήν.
ἀοιδὴν: Od. 8:44: Δημόδοκον· τῷ γάρ ῥα θεὸς περὶ δῶκεν ἀοιδὴν
ἀοιδήν: Od. 8:64: ὀφθαλμῶν μὲν ἄμερσε, δίδου δ’ ἡδεῖαν ἀοιδήν.
ἀοιδήν: Od. 8:498: ὡς ἄρα τοι πρόφρων θεὸς ὤπασε θέσπιν ἀοιδήν.”
ἀοιδήν: Od. 8:499: ὣς φάθ’, ὁ δ’ ὁρμηθεὶς θεοῦ ἤρχετο, φαῖνε δ’ ἀοιδήν,
ἀοιδήν: Od. 12:183: ἐγγύθεν ὀρνυμένη, λιγυρὴν δ’ ἔντυνον ἀοιδήν·
ἀοιδήν: Od. 12:198: φθόγγον Σειρήνων ἠκούομεν οὐδέ τ’ ἀοιδήν,
ἀοιδὴν: Od. 18:304: οἱ δ’ εἰς ὀρχηστύν τε καὶ ἱμερόεσσαν ἀοιδὴν
ἀοιδὴν: Od. 24:197: ἧς ἀρετῆς, τεύξουσι δ’ ἐπιχθονίοισιν ἀοιδὴν
ἀοιδῆς: Il. 2:595: ἀντόμεναι Θάμυριν τὸν Θρήϊκα παῦσαν ἀοιδῆς
ἀοιδῆς: Od. 1:340: οἶνον πινόντων· ταύτης δ’ ἀποπαύε’ ἀοιδῆς
ἀοιδῆς: Od. 8:429: δαιτί τε τέρπηται καὶ ἀοιδῆς ὕμνον ἀκούων.
ἀοιδῆς: Od. 21:406: ὡς ὅτ’ ἀνὴρ φόρμιγγος ἐπιστάμενος καὶ ἀοιδῆς
ἀοιδιάει: Od. 10:227: καλὸν ἀοιδιάει, δάπεδον δ’ ἅπαν ἀμφιμέμυκεν,
ἀοιδιάουσ’: Od. 5:61: δαιομένων· ἡ δ’ ἔνδον ἀοιδιάουσ’ ὀπὶ καλῇ
ἀοίδιμοι: Il. 6:358: ἀνθρώποισι πελώμεθ’ ἀοίδιμοι ἐσσομένοισι.
ἀοιδοί: Od. 1:338: ἔργ’ ἀνδρῶν τε θεῶν τε, τά τε κλείουσιν ἀοιδοί·
ἀοιδοὶ: Od. 1:347: τέρπειν ὅππῃ οἱ νόος ὄρνυται; οὔ νύ τ’ ἀοιδοὶ
ἀοιδοὶ: Od. 8:479: πᾶσι γὰρ ἀνθρώποισιν ἐπιχθονίοισιν ἀοιδοὶ
ἀοιδόν: Od. 1:336: δακρύσασα δ’ ἔπειτα προσηύδα θεῖον ἀοιδόν·
ἀοιδὸν: Od. 1:346: “μῆτερ ἐμή, τί τ’ ἄρα φθονέεις ἐρίηρον ἀοιδὸν
ἀοιδὸν: Od. 3:270: δὴ τότε τὸν μὲν ἀοιδὸν ἄγων ἐς νῆσον ἐρήμην
ἀοιδόν: Od. 8:43: μηδέ τις ἀρνείσθω. καλέσασθε δὲ θεῖον ἀοιδόν,
ἀοιδόν: Od. 8:47: σκηπτοῦχοι· κῆρυξ δὲ μετῴχετο θεῖον ἀοιδόν.
ἀοιδόν: Od. 8:62: κῆρυξ δ’ ἐγγύθεν ἦλθεν ἄγων ἐρίηρον ἀοιδόν,
ἀοιδὸν: Od. 8:73: Μοῦσ’ ἄρ’ ἀοιδὸν ἀνῆκεν ἀειδέμεναι κλέα ἀνδρῶν,
ἀοιδόν: Od. 8:471: κῆρυξ δ’ ἐγγύθεν ἦλθεν ἄγων ἐρίηρον ἀοιδόν,
ἀοιδόν: Od. 17:385: ἢ καὶ θέσπιν ἀοιδόν, ὅ κεν τέρπῃσιν ἀείδων.
ἀοιδὸν: Od. 17:518: ὡς δ’ ὅτ’ ἀοιδὸν ἀνὴρ ποτιδέρκεται, ὅς τε θεῶν ἒξ
ἀοιδὸν: Od. 22:345: αὐτῷ τοι μετόπισθ’ ἄχος ἔσσεται, εἴ κεν ἀοιδὸν
ἀοιδὸς: Od. 1:325: τοῖσι δ’ ἀοιδὸς ἄειδε περικλυτός, οἱ δὲ σιωπῇ
ἀοιδὸς: Od. 3:267: πὰρ δ’ ἄρ’ ἔην καὶ ἀοιδὸς ἀνήρ, ᾧ πόλλ’ ἐπέτελλεν
ἀοιδὸς: Od. 4:17: τερπόμενοι· μετὰ δέ σφιν ἐμέλπετο θεῖος ἀοιδὸς
ἀοιδὸς: Od. 8:83: ταῦτ’ ἄρ’ ἀοιδὸς ἄειδε περικλυτός· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
ἀοιδός: Od. 8:87: ἦ τοι ὅτε λήξειεν ἀείδων θεῖος ἀοιδός,
ἀοιδὸς: Od. 8:367: ταῦτ’ ἄρ’ ἀοιδὸς ἄειδε περικλυτός· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
ἀοιδὸς: Od. 8:521: ταῦτ’ ἄρ’ ἀοιδὸς ἄειδε περικλυτός· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
ἀοιδός: Od. 8:539: ἐξ οὗ δορπέομέν τε καὶ ὤρορε θεῖος ἀοιδός,
ἀοιδὸς: Od. 11:368: μῦθον δ’ ὡς ὅτ’ ἀοιδὸς ἐπισταμένως κατέλεξας,
ἀοιδός: Od. 13:27: τερπόμενοι· μετὰ δέ σφιν ἐμέλπετο θεῖος ἀοιδός,
ἀοιδὸς: Od. 16:252: καί σφιν ἅμ’ ἐστὶ Μέδων κῆρυξ καὶ θεῖος ἀοιδὸς
ἀοιδὸς: Od. 17:358: ἤσθιε δ’ εἷος ἀοιδὸς ἐνὶ μεγάροισιν ἄειδεν.
ἀοιδός: Od. 17:359: εὖθ’ ὁ δεδειπνήκειν, ὁ δ’ ἐπαύετο θεῖος ἀοιδός·
ἀοιδὸς: Od. 22:330: Τερπιάδης δ’ ἔτ’ ἀοιδὸς ἀλύσκανε κῆρα μέλαιναν,
ἀοιδός: Od. 22:376: ἐκ φόνου εἰς αὐλήν, σύ τε καὶ πολύφημος ἀοιδός,
ἀοιδὸς: Od. 23:133: αὐτὰρ θεῖος ἀοιδὸς ἔχων φόρμιγγα λίγειαν
ἀοιδὸς: Od. 23:143: ὅπλισθεν δὲ γυναῖκες· ὁ δ’ εἵλετο θεῖος ἀοιδὸς
ἀοιδὸς: Od. 24:439: ἀγχίμολον δέ σφ’ ἦλθε Μέδων καὶ θεῖος ἀοιδὸς
ἀοιδοῦ: Od. 1:370: ἔστω, ἐπεὶ τό γε καλὸν ἀκουέμεν ἐστὶν ἀοιδοῦ
ἀοιδοῦ: Od. 9:3: ἦ τοι μὲν τόδε καλὸν ἀκουέμεν ἐστὶν ἀοιδοῦ
ἀοιδοῦ: Od. 9:7: δαιτυμόνες δ’ ἀνὰ δώματ’ ἀκουάζωνται ἀοιδοῦ
ἀοιδοῦ: Od. 13:9: αἰεὶ πίνετ’ ἐμοῖσιν, ἀκουάζεσθε δ’ ἀοιδοῦ·
ἀοιδοὺς: Il. 24:720: τρητοῖς ἐν λεχέεσσι θέσαν, παρὰ δ’ εἷσαν ἀοιδοὺς
ἀοιδῶν: Od. 8:481: οἴμας Μοῦσ’ ἐδίδαξε, φίλησε δὲ φῦλον ἀοιδῶν.”
ἀολλέα: Od. 8:394: αἶψα δὲ πάντα φέρωμεν ἀολλέα, ὄφρ’ ἐνὶ χερσὶ
ἀολλέα: Od. 14:432: βάλλον δ’ εἰν ἐλεοῖσιν ἀολλέα. ἂν δὲ συβώτης
ἀολλέας: Il. 9:89: Ἀτρεΐδης δὲ γέροντας ἀολλέας ἦγεν Ἀχαιῶν
ἀολλέες: Il. 5:498: Ἀργεῖοι δ’ ὑπέμειναν ἀολλέες οὐδὲ φόβηθεν.
ἀολλέες: Il. 12:78: Ἕκτορι πάντες ἑπώμεθ’ ἀολλέες· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ
ἀολλέες: Il. 12:443: ἴθυσαν δ’ ἐπὶ τεῖχος ἀολλέες· οἳ μὲν ἔπειτα
ἀολλέες: Il. 13:39: Τρῶες δὲ φλογὶ ἶσοι ἀολλέες ἠὲ θυέλλῃ
ἀολλέες: Il. 13:136: Τρῶες δὲ προὔτυψαν ἀολλέες, ἦρχε δ’ ἄρ’ Ἕκτωρ
ἀολλέες: Il. 15:306: Τρῶες δὲ προὔτυψαν ἀολλέες, ἦρχε δ’ ἄρ’ Ἕκτωρ
ἀολλέες: Il. 15:312: Ἀργεῖοι δ’ ὑπέμειναν ἀολλέες, ὦρτο δ’ ἀϋτὴ
ἀολλέες: Il. 15:494: ἀλλὰ μάχεσθ’ ἐπὶ νηυσὶν ἀολλέες· ὃς δέ κεν ὕμεων
ἀολλέες: Il. 15:718: οἴσετε πῦρ, ἅμα δ’ αὐτοὶ ἀολλέες ὄρνυτ’ ἀϋτήν·
ἀολλέες: Il. 16:276: ἐν δ’ ἔπεσον Τρώεσσιν ἀολλέες· ἀμφὶ δὲ νῆες
ἀολλέες: Il. 16:601: στὰν δ’ ἀμφ’ αὐτὸν ἰόντες ἀολλέες· οὐδ’ ἄρ’ Ἀχαιοὶ
ἀολλέες: Il. 17:262: Τρῶες δὲ προὔτυψαν ἀολλέες· ἦρχε δ’ ἄρ’ Ἕκτωρ.
ἀολλέες: Il. 19:190: μίμνετε δ’ ἄλλοι πάντες ἀολλέες, ὄφρά κε δῶρα
ἀολλέες: Il. 23:12: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ᾤμωξαν ἀολλέες, ἦρχε δ’ Ἀχιλλεύς.
ἀολλέες: Il. 23:128: ἥατ’ ἄρ’ αὖθι μένοντες ἀολλέες. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
ἀολλέες: Il. 23:233: οἳ δ’ ἀμφ’ Ἀτρεΐωνα ἀολλέες ἠγερέθοντο·
ἀολλέες: Il. 23:674: κηδεμόνες δέ οἱ ἐνθάδ’ ἀολλέες αὖθι μενόντων,
ἀολλέες: Od. 3:412: σκῆπτρον ἔχων. περὶ δ’ υἷες ἀολλέες ἠγερέθοντο
ἀολλέες: Od. 3:427: οἱ δ’ ἄλλοι μένετ’ αὐτοῦ ἀολλέες, εἴπατε δ’ εἴσω
ἀολλέες: Od. 4:448: φῶκαι δ’ ἐξ ἁλὸς ἦλθον ἀολλέες. αἱ μὲν ἔπειτα
ἀολλέες: Od. 10:132: νηῦς ἐμή· αὐτὰρ αἱ ἄλλαι ἀολλέες αὐτόθ’ ὄλοντο.
ἀολλέες: Od. 10:259: οἱ δ’ ἅμ’ ἀϊστώθησαν ἀολλέες, οὐδέ τις αὐτῶν
ἀολλέες: Od. 11:228: αἱ δ’ ἀμφ’ αἷμα κελαινὸν ἀολλέες ἠγερέθοντο,
ἀολλέες: Od. 20:40: μοῦνος ἐών· οἱ δ’ αἰὲν ἀολλέες ἔνδον ἔασι.
ἀολλέες: Od. 22:446: ὣς ἔφαθ’, αἱ δὲ γυναῖκες ἀολλέες ἦλθον ἅπασαι,
ἀολλέες: Od. 23:38: μοῦνος ἐών, οἱ δ’ αἰὲν ἀολλέες ἔνδον ἔμιμνον.”
ἀολλέσιν: Od. 3:165: αὐτὰρ ἐγὼ σὺν νηυσὶν ἀολλέσιν, αἵ μοι ἔποντο,
ἀολλισθήμεναι: Il. 15:588: φεύγει πρίν περ ὅμιλον ἀολλισθήμεναι ἀνδρῶν·
ἀολλίσθησαν: Il. 19:54: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντες ἀολλίσθησαν Ἀχαιοί,
ἀόλλισσαν: Il. 6:287: κέκλετο· ταὶ δ’ ἄρ’ ἀόλλισσαν κατὰ ἄστυ γεραιάς.
ἀολλίσσασα: Il. 6:270: ἔρχεο σὺν θυέεσσιν ἀολλίσσασα γεραιάς·
ἄορ: Il. 14:384: δεινὸν ἄορ τανύηκες ἔχων ἐν χειρὶ παχείῃ
ἄορ: Il. 16:473: σπασσάμενος τανύηκες ἄορ παχέος παρὰ μηροῦ
ἄορ: Il. 21:173: Πηλεΐδης δ’ ἄορ ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ
ἄορ: Od. 8:403: δώσω οἱ τόδ’ ἄορ παγχάλκεον, ᾧ ἔπι κώπη
ἄορ: Od. 10:321: ὣς φάτ’, ἐγὼ δ’ ἄορ ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ
ἄορ: Od. 10:333: ἀλλ’ ἄγε δὴ κολεῷ μὲν ἄορ θέο, νῶϊ δ’ ἔπειτα
ἄορ: Od. 10:439: σπασσάμενος τανύηκες ἄορ παχέος παρὰ μηροῦ,
ἄορ: Od. 11:24: ἔσχον· ἐγὼ δ’ ἄορ ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ
ἄορ: Od. 11:231: σπασσάμενος τανύηκες ἄορ παχέος παρὰ μηροῦ
ἄορ: Od. 19:241: καί οἱ ἐγὼ χάλκειον ἄορ καὶ δίπλακα δῶκα
ἄορα: Od. 17:222: αἰτίζων ἀκόλους, οὐκ ἄορα οὐδὲ λέβητας.
ἄορι: Il. 10:484: ἄορι θεινομένων, ἐρυθαίνετο δ’ αἵματι γαῖα.
ἄορι: Il. 10:489: ὅν τινα Τυδεΐδης ἄορι πλήξειε παραστὰς
ἄορι: Il. 11:240: σπάσσατο· τὸν δ’ ἄορι πλῆξ’ αὐχένα, λῦσε δὲ γυῖα.
ἄορί: Il. 11:265: ἔγχεΐ τ’ ἄορί τε μεγάλοισί τε χερμαδίοισιν,
ἄορί: Il. 11:541: ἔγχεΐ τ’ ἄορί τε μεγάλοισί τε χερμαδίοισιν,
ἄορι: Il. 16:115: πλῆξ’ ἄορι μεγάλῳ αἰχμῆς παρὰ καυλὸν ὄπισθεν,
ἄορι: Il. 20:290: τὸν δέ κε Πηλεΐδης σχεδὸν ἄορι θυμὸν ἀπηύρα,
ἄορι: Il. 20:378: μή πώς σ’ ἠὲ βάλῃ ἠὲ σχεδὸν ἄορι τύψῃ.
ἄορι: Il. 20:462: τὸν μὲν δουρὶ βαλών, τὸν δὲ σχεδὸν ἄορι τύψας.
ἄορι: Il. 21:21: ἄορι θεινομένων, ἐρυθαίνετο δ’ αἵματι ὕδωρ.
ἄορι: Il. 21:179: ἀλλὰ πρὶν Ἀχιλεὺς σχεδὸν ἄορι θυμὸν ἀπηύρα.
ἄορι: Il. 21:208: χέρσ’ ὕπο Πηλεΐδαο καὶ ἄορι ἶφι δαμέντα.
ἀορτὴρ: Od. 11:609: σμερδαλέος δέ οἱ ἀμφὶ περὶ στήθεσσιν ἀορτὴρ
ἀορτήρ: Od. 13:438: πυκνὰ ῥωγαλέην· ἐν δὲ στρόφος ἦεν ἀορτήρ.
ἀορτήρ: Od. 17:198: πυκνὰ ῥωγαλέην, ἐν δὲ στρόφος ἦεν ἀορτήρ·
ἀορτήρ: Od. 18:109: πυκνὰ ῥωγαλέην, ἐν δὲ στρόφος ἦεν ἀορτήρ.
ἀορτήρεσσιν: Il. 11:31: ἀργύρεον χρυσέοισιν ἀορτήρεσσιν ἀρηρός.
ἀοσσητὴρ: Il. 22:333: νήπιε· τοῖο δ’ ἄνευθεν ἀοσσητὴρ μέγ’ ἀμείνων
ἀοσσητῆρα: Il. 15:254: θάρσει νῦν· τοῖόν τοι ἀοσσητῆρα Κρονίων
ἀοσσητῆρας: Il. 15:735: ἠέ τινάς φαμεν εἶναι ἀοσσητῆρας ὀπίσσω,
ἀοσσητῆρες: Od. 4:165: ἐν μεγάροισ’, ᾧ μὴ ἄλλοι ἀοσσητῆρες ἔωσιν,
ἀοσσητῆρες: Od. 23:119: ᾧ μὴ πολλοὶ ἔωσιν ἀοσσητῆρες ὀπίσσω,
ἄουτον: Il. 18:536: ἄλλον ζωὸν ἔχουσα νεούτατον, ἄλλον ἄουτον,
ἀπ’: Il. 1:530: κρατὸς ἀπ’ ἀθανάτοιο· μέγαν δ’ ἐλέλιξεν Ὄλυμπον.
ἀπ’: Il. 1:532: εἰς ἅλα ἆλτο βαθεῖαν ἀπ’ αἰγλήεντος Ὀλύμπου,
ἀπ’: Il. 2:287: ἐνθάδ’ ἔτι στείχοντες ἀπ’ Ἄργεος ἱπποβότοιο
ἀπ’: Il. 2:849: τηλόθεν ἐξ Ἀμυδῶνος ἀπ’ Ἀξιοῦ εὐρὺ ῥέοντος,
ἀπ’: Il. 4:91: λαῶν, οἵ οἱ ἕποντο ἀπ’ Αἰσήποιο ῥοάων·
ἀπ’: Il. 5:127: ἀχλὺν δ’ αὖ τοι ἀπ’ ὀφθαλμῶν ἕλον ἣ πρὶν ἐπῆεν,
ἀπ’: Il. 5:214: αὐτίκ’ ἔπειτ’ ἀπ’ ἐμεῖο κάρη τάμοι ἀλλότριος φὼς
ἀπ’: Il. 5:416: Ἦ ῥα καὶ ἀμφοτέρῃσιν ἀπ’ ἰχῶ χειρὸς ὀμόργνυ·
ἀπ’: Il. 6:28: Μηκιστηϊάδης καὶ ἀπ’ ὤμων τεύχε’ ἐσύλα.
ἀπ’: Il. 6:470: δεινὸν ἀπ’ ἀκροτάτης κόρυθος νεύοντα νοήσας.
ἀπ’: Il. 7:25: ἦλθες ἀπ’ Οὐλύμποιο, μέγας δέ σε θυμὸς ἀνῆκεν;
ἀπ’: Il. 7:35: ἦλθον ἀπ’ Οὐλύμποιο μετὰ Τρῶας καὶ Ἀχαιούς.
ἀπ’: Il. 7:122: γηθόσυνοι θεράποντες ἀπ’ ὤμων τεύχε’ ἕλοντο·
ἀπ’: Il. 8:108: οὕς ποτ’ ἀπ’ Αἰνείαν ἑλόμην μήστωρε φόβοιο.
ἀπ’: Il. 8:170: τρὶς δ’ ἄρ’ ἀπ’ Ἰδαίων ὀρέων κτύπε μητίετα Ζεὺς
ἀπ’: Il. 8:194: αὐτὰρ ἀπ’ ὤμοιιν Διομήδεος ἱπποδάμοιο
ἀπ’: Il. 8:365: τῷ ἐπαλεξήσουσαν ἀπ’ οὐρανόθεν προΐαλλεν.
ἀπ’: Il. 11:44: ὀξέα· τῆλε δὲ χαλκὸς ἀπ’ αὐτόφιν οὐρανὸν εἴσω
ἀπ’: Il. 11:537: αἵ τ’ ἀπ’ ἐπισσώτρων. ὃ δὲ ἵετο δῦναι ὅμιλον
ἀπ’: Il. 11:579: Εὐρύπυλος δ’ ἐπόρουσε καὶ αἴνυτο τεύχε’ ἀπ’ ὤμων.
ἀπ’: Il. 11:714: ἄγγελος ἦλθε θέουσ’ ἀπ’ Ὀλύμπου θωρήσσεσθαι
ἀπ’: Il. 11:828: μηροῦ δ’ ἔκταμ’ ὀϊστόν, ἀπ’ αὐτοῦ δ’ αἷμα κελαινὸν
ἀπ’: Il. 11:844: ὀξὺ βέλος περιπευκές, ἀπ’ αὐτοῦ δ’ αἷμα κελαινὸν
ἀπ’: Il. 12:19: ὅσσοι ἀπ’ Ἰδαίων ὀρέων ἅλα δὲ προρέουσι,
ἀπ’: Il. 12:70: νωνύμνους ἀπολέσθαι ἀπ’ Ἄργεος ἐνθάδ’ Ἀχαιούς·
ἀπ’: Il. 12:195: Ὄφρ’ οἳ τοὺς ἐνάριζον ἀπ’ ἔντεα μαρμαίροντα,
ἀπ’: Il. 12:253: ὦρσεν ἀπ’ Ἰδαίων ὀρέων ἀνέμοιο θύελλαν,
ἀπ’: Il. 12:264: βάλλον ἀπ’ αὐτάων δηΐους ὑπὸ τεῖχος ἰόντας.
ἀπ’: Il. 12:448: ῥηϊδίως ἐπ’ ἄμαξαν ἀπ’ οὔδεος ὀχλίσσειαν,
ἀπ’: Il. 12:459: ῥῆξε δ’ ἀπ’ ἀμφοτέρους θαιρούς· πέσε δὲ λίθος εἴσω
ἀπ’: Il. 13:63: ὅς ῥά τ’ ἀπ’ αἰγίλιπος πέτρης περιμήκεος ἀρθεὶς
ἀπ’: Il. 13:227: νωνύμνους ἀπολέσθαι ἀπ’ Ἄργεος ἐνθάδ’ Ἀχαιούς.
ἀπ’: Il. 13:243: χειρὶ λαβὼν ἐτίναξεν ἀπ’ αἰγλήεντος Ὀλύμπου
ἀπ’: Il. 13:527: Δηΐφοβος μὲν ἀπ’ Ἀσκαλάφου πήληκα φαεινὴν
ἀπ’: Il. 13:550: Ἀντίλοχος δ’ ἐπόρουσε, καὶ αἴνυτο τεύχε’ ἀπ’ ὤμων
ἀπ’: Il. 13:702: ἵστατ’ ἀπ’ Αἴαντος Τελαμωνίου οὐδ’ ἠβαιόν,
ἀπ’: Il. 14:70: νωνύμνους ἀπολέσθαι ἀπ’ Ἄργεος ἐνθάδ’ Ἀχαιούς.
ἀπ’: Il. 14:258: ζήτει· καί κέ μ’ ἄϊστον ἀπ’ αἰθέρος ἔμβαλε πόντῳ,
ἀπ’: Il. 15:244: Ἕκτορ υἱὲ Πριάμοιο, τί ἢ δὲ σὺ νόσφιν ἀπ’ ἄλλων
ἀπ’: Il. 15:343: Ὄφρ’ οἳ τοὺς ἐνάριζον ἀπ’ ἔντεα, τόφρα δ’ Ἀχαιοὶ
ἀπ’: Il. 15:524: δούπησεν δὲ πεσών· ὃ δ’ ἀπ’ ὤμων τεύχε’ ἐσύλα.
ἀπ’: Il. 15:544: τὼ μὲν ἐεισάσθην χαλκήρεα τεύχε’ ἀπ’ ὤμων
ἀπ’: Il. 15:610: Ἕκτορος· αὐτὸς γάρ οἱ ἀπ’ αἰθέρος ἦεν ἀμύντωρ
ἀπ’: Il. 15:668: τοῖσι δ’ ἀπ’ ὀφθαλμῶν νέφος ἀχλύος ὦσεν Ἀθήνη
ἀπ’: Il. 15:714: ἄλλα μὲν ἐκ χειρῶν χαμάδις πέσον, ἄλλα δ’ ἀπ’ ὤμων
ἀπ’: Il. 16:93: μή τις ἀπ’ Οὐλύμποιο θεῶν αἰειγενετάων
ἀπ’: Il. 16:117: πῆλ’ αὔτως ἐν χειρὶ κόλον δόρυ, τῆλε δ’ ἀπ’ αὐτοῦ
ἀπ’: Il. 16:226: οὔτ’ ἀνδρῶν πίνεσκεν ἀπ’ αὐτοῦ αἴθοπα οἶνον,
ἀπ’: Il. 16:288: ἤγαγεν ἐξ Ἀμυδῶνος ἀπ’ Ἀξιοῦ εὐρὺ ῥέοντος·
ἀπ’: Il. 16:364: Ὡς δ’ ὅτ’ ἀπ’ Οὐλύμπου νέφος ἔρχεται οὐρανὸν εἴσω
ἀπ’: Il. 16:663: οἳ δ’ ἄρ’ ἀπ’ ὤμοιιν Σαρπηδόνος ἔντε’ ἕλοντο
ἀπ’: Il. 16:743: κάππεσ’ ἀπ’ εὐεργέος δίφρου, λίπε δ’ ὀστέα θυμός.
ἀπ’: Il. 16:782: Τρώων ἐξ ἐνοπῆς, καὶ ἀπ’ ὤμων τεύχε’ ἕλοντο,
ἀπ’: Il. 16:802: βριθὺ μέγα στιβαρὸν κεκορυθμένον· αὐτὰρ ἀπ’ ὤμων
ἀπ’: Il. 16:846: ῥηιδίως· αὐτοὶ γὰρ ἀπ’ ὤμων τεύχε’ ἕλοντο.
ἀπ’: Il. 17:126: ἕλχ’ ἵν’ ἀπ’ ὤμοιιν κεφαλὴν τάμοι ὀξέϊ χαλκῷ,
ἀπ’: Il. 17:318: Φόρκυν θ’ Ἱππόθοόν τε, λύοντο δὲ τεύχε’ ἀπ’ ὤμων.
ἀπ’: Il. 17:498: αὖτις ἀπ’ Αὐτομέδοντος. ὃ δ’ εὐξάμενος Διὶ πατρὶ
ἀπ’: Il. 18:167: ἄγγελος ἦλθε θέουσ’ ἀπ’ Ὀλύμπου θωρήσσεσθαι
ἀπ’: Il. 18:214: ὣς ἀπ’ Ἀχιλλῆος κεφαλῆς σέλας αἰθέρ’ ἵκανε·
ἀπ’: Il. 18:272: Τρώων· αἲ γὰρ δή μοι ἀπ’ οὔατος ὧδε γένοιτο.
ἀπ’: Il. 18:410: Ἦ, καὶ ἀπ’ ἀκμοθέτοιο πέλωρ αἴητον ἀνέστη
ἀπ’: Il. 19:1: Ἠὼς μὲν κροκόπεπλος ἀπ’ Ὠκεανοῖο ῥοάων
ἀπ’: Il. 19:130: ὣς εἰπὼν ἔῤῥιψεν ἀπ’ οὐρανοῦ ἀστερόεντος
ἀπ’: Il. 19:329: οἶον ἐμὲ φθίσεσθαι ἀπ’ Ἄργεος ἱπποβότοιο
ἀπ’: Il. 19:379: ὣς ἀπ’ Ἀχιλλῆος σάκεος σέλας αἰθέρ’ ἵκανε
ἀπ’: Il. 19:412: Τρῶες ἀπ’ ὤμοιιν Πατρόκλου τεύχε’ ἕλοντο·
ἀπ’: Il. 20:5: κρατὸς ἀπ’ Οὐλύμποιο πολυπτύχου· ἣ δ’ ἄρα πάντῃ
ἀπ’: Il. 20:148: ὁππότε μιν σεύαιτο ἀπ’ ἠϊόνος πεδίον δέ.
ἀπ’: Il. 20:341: αἶψα δ’ ἔπειτ’ Ἀχιλῆος ἀπ’ ὀφθαλμῶν σκέδασ’ ἀχλὺν
ἀπ’: Il. 20:502: αἵ τ’ ἀπ’ ἐπισσώτρων· ὃ δὲ ἵετο κῦδος ἀρέσθαι
ἀπ’: Il. 21:199: δεινήν τε βροντήν, ὅτ’ ἀπ’ οὐρανόθεν σμαραγήσῃ.
ἀπ’: Il. 21:490: σκαιῇ, δεξιτερῇ δ’ ἄρ’ ἀπ’ ὤμων αἴνυτο τόξα,
ἀπ’: Il. 22:324: φαίνετο δ’ ᾗ κληῗδες ἀπ’ ὤμων αὐχέν’ ἔχουσι
ἀπ’: Il. 22:328: οὐδ’ ἄρ’ ἀπ’ ἀσφάραγον μελίη τάμε χαλκοβάρεια,
ἀπ’: Il. 22:368: καὶ τό γ’ ἄνευθεν ἔθηχ’, ὃ δ’ ἀπ’ ὤμων τεύχε’ ἐσύλα
ἀπ’: Il. 22:454: αἲ γὰρ ἀπ’ οὔατος εἴη ἐμεῦ ἔπος· ἀλλὰ μάλ’ αἰνῶς
ἀπ’: Il. 23:53: θᾶσσον ἀπ’ ὀφθαλμῶν, λαοὶ δ’ ἐπὶ ἔργα τράπωνται.
ἀπ’: Il. 23:385: τοῖο δ’ ἀπ’ ὀφθαλμῶν χύτο δάκρυα χωομένοιο,
ἀπ’: Il. 23:880: ὠκὺς δ’ ἐκ μελέων θυμὸς πτάτο, τῆλε δ’ ἀπ’ αὐτοῦ
ἀπ’: Il. 24:578: κὰδ δ’ ἐπὶ δίφρου εἷσαν· ἐϋξέστου δ’ ἀπ’ ἀπήνης
ἀπ’: Il. 24:605: τοὺς μὲν Ἀπόλλων πέφνεν ἀπ’ ἀργυρέοιο βιοῖο
ἀπ’: Il. 24:725: ἆνερ ἀπ’ αἰῶνος νέος ὤλεο, κὰδ δέ με χήρην
ἀπ’: Od. 3:307: ἂψ ἀπ’ Ἀθηνάων, κατὰ δ’ ἔκτανε πατροφονῆα,
ἀπ’: Od. 4:522: καὶ κύνει ἁπτόμενος ἣν πατρίδα· πολλὰ δ’ ἀπ’ αὐτοῦ
ἀπ’: Od. 5:350: πολλὸν ἀπ’ ἠπείρου, αὐτὸς δ’ ἀπονόσφι τραπέσθαι.”
ἀπ’: Od. 6:90: τρώγειν ἄγρωστιν μελιηδέα· ταὶ δ’ ἀπ’ ἀπήνης
ἀπ’: Od. 6:172: νήσου ἀπ’ Ὠγυγίης· νῦν δ’ ἐνθάδε κάββαλε δαίμων,
ἀπ’: Od. 7:169: ὦρσεν ἀπ’ ἐσχαρόφιν καὶ ἐπὶ θρόνου εἷσε φαεινοῦ,
ἀπ’: Od. 9:192: ὑψηλῶν ὀρέων, ὅ τε φαίνεται οἶον ἀπ’ ἄλλων.
ἀπ’: Od. 9:242: ἐσθλαὶ τετράκυκλοι ἀπ’ οὔδεος ὀχλίσσειαν·
ἀπ’: Od. 11:18: οὔθ’ ὅτ’ ἂν ἂψ ἐπὶ γαῖαν ἀπ’ οὐρανόθεν προτράπηται,
ἀπ’: Od. 12:120: οὐδέ τις ἔστ’ ἀλκή· φυγέειν κάρτιστον ἀπ’ αὐτῆς.
ἀπ’: Od. 12:381: ἠδ’ ὁπότ’ ἂψ ἐπὶ γαῖαν ἀπ’ οὐρανόθεν προτραποίμην.
ἀπ’: Od. 12:414: κάππεσ’ ἀπ’ ἰκριόφιν, λίπε δ’ ὀστέα θυμὸς ἀγήνωρ.
ἀπ’: Od. 14:134: ῥινὸν ἀπ’ ὀστεόφιν ἐρύσαι, ψυχὴ δὲ λέλοιπεν·
ἀπ’: Od. 15:96: ἀνστὰς ἐξ εὐνῆς, ἐπεὶ οὐ πολὺ ναῖεν ἀπ’ αὐτοῦ·
ἀπ’: Od. 15:552: νηὸς ἀπ’ ἰκριόφιν· τοὶ δὲ πρυμνήσι’ ἔλυσαν.
ἀπ’: Od. 16:102: αὐτίκ’ ἔπειτ’ ἀπ’ ἐμεῖο κάρη τάμοι ἀλλότριος φῶς,
ἀπ’: Od. 19:389: ἷζεν ἀπ’ ἐσχαρόφιν, ποτὶ δὲ σκότον ἐτράπετ’ αἶψα·
ἀπ’: Od. 20:103: αὐτίκα δ’ ἐβρόντησεν ἀπ’ αἰγλήεντος Ὀλύμπου,
ἀπ’: Od. 20:113: ἦ μεγάλ’ ἐβρόντησας ἀπ’ οὐρανοῦ ἀστερόεντος,
ἀπ’: Od. 21:118: ἦ, καὶ ἀπ’ ὤμοιϊν χλαῖναν θέτο φοινικόεσσαν
ἀπ’: Od. 21:300: ἕλκον ἀναΐξαντες, ἀπ’ οὔατα νηλέϊ χαλκῷ
ἀπ’: Od. 21:364: οἶον ἀπ’ ἀνθρώπων, οὓς ἔτρεφες, εἴ κεν Ἀπόλλων
ἀπ’: Od. 23:110: σήμαθ’, ἃ δὴ καὶ νῶϊ κεκρυμμένα ἴδμεν ἀπ’ ἄλλων.”
ἀπ’: Od. 23:347: αὐτίκ’ ἀπ’ Ὠκεανοῦ χρυσόθρονον ἠριγένειαν
ἀπαγγεῖλαι: Il. 9:622: τῇδέ γ’ ὁδῷ κρανέεσθαι· ἀπαγγεῖλαι δὲ τάχιστα
ἀπαγγεῖλαι: Od. 9:95: οὐκέτ’ ἀπαγγεῖλαι πάλιν ἤθελεν οὐδὲ νέεσθαι,
ἀπαγγεῖλαί: Od. 15:210: πρὶν ἐμὲ οἴκαδ’ ἱκέσθαι ἀπαγγεῖλαί τε γέροντι.
ἀπαγγείλας: Od. 16:133: οἴη ἀπαγγείλας· τῶν δ’ ἄλλων μή τις Ἀχαιῶν
ἀπαγγείλειε: Il. 17:640: εἴη δ’ ὅς τις ἑταῖρος ἀπαγγείλειε τάχιστα
ἀπαγγείλειε: Od. 16:153: κρύβδην· κείνη γάρ κεν ἀπαγγείλειε γέροντι.”
ἀπαγγείλῃσι: Od. 4:775: πάντες ὁμῶς, μή πού τις ἀπαγγείλῃσι καὶ εἴσω.
ἀπαγγέλλεσκε: Il. 17:409: ἥ οἱ ἀπαγγέλλεσκε Διὸς μεγάλοιο νόημα.
ἀπαγγέλλεσκε: Od. 18:7: οὕνεκ’ ἀπαγγέλλεσκε κιών, ὅτε πού τις ἀνώγοι.
ἀπαγγέλλων: Od. 16:459: ἔλθοι ἀπαγγέλλων μηδὲ φρεσὶν εἰρύσσαιτο.
ἀπάγουσι: Od. 18:278: αὐτοὶ τοί γ’ ἀπάγουσι βόας καὶ ἴφια μῆλα
ἀπάγχων: Od. 19:230: ὡς οἱ χρύσεοι ἐόντες ὁ μὲν λάε νεβρὸν ἀπάγχων,
ἀπαειρόμενον: Il. 21:563: μή μ’ ἀπαειρόμενον πόλιος πεδίον δὲ νοήσῃ
ἀπαινύμενον: Il. 11:581: τεύχε’ ἀπαινύμενον Ἀπισάονος, αὐτίκα τόξον
ἀπαινύμενον: Il. 17:85: τὸν μὲν ἀπαινύμενον κλυτὰ τεύχεα, τὸν δ’ ἐπὶ γαίῃ
ἀπαίνυτο: Il. 15:595: Ἀργείων καὶ κῦδος ἀπαίνυτο, τοὺς δ’ ὀρόθυνεν.
ἀπαΐξας: Il. 21:234: κρημνοῦ ἀπαΐξας· ὃ δ’ ἐπέσσυτο οἴδματι θύων,
Ἀπαισοῦ: Il. 2:828: Οἳ δ’ Ἀδρήστειάν τ’ εἶχον καὶ δῆμον Ἀπαισοῦ
ἀπαιτίζοντες: Od. 2:78: χρήματ’ ἀπαιτίζοντες, ἕως κ’ ἀπὸ πάντα δοθείη·
ἀπάλαλκε: Od. 4:766: μνηστῆρας δ’ ἀπάλαλκε κακῶς ὑπερηνορέοντας.”
ἀπαλάλκοι: Il. 22:348: ὡς οὐκ ἔσθ’ ὃς σῆς γε κύνας κεφαλῆς ἀπαλάλκοι,
ἀπάλαμνος: Il. 5:597: ὡς δ’ ὅτ’ ἀνὴρ ἀπάλαμνος ἰὼν πολέος πεδίοιο
ἁπαλάς: Od. 21:151: ἀτρίπτους ἁπαλάς. μετὰ δὲ μνηστῆρσιν ἔειπεν·
ἁπαλάων: Il. 18:123: ἀμφοτέρῃσιν χερσὶ παρειάων ἁπαλάων
ἀπαλεξήσαιμι: Il. 24:371: σεῦ ἀπαλεξήσαιμι· φίλῳ δέ σε πατρὶ ἐΐσκω.
ἀπαλεξήσειν: Od. 17:364: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς τιν’ ἔμελλ’ ἀπαλεξήσειν κακότητος.
ἁπαλὴν: Il. 3:371: ἄγχε δέ μιν πολύκεστος ἱμὰς ἁπαλὴν ὑπὸ δειρήν,
ἁπαλὴν: Il. 19:285: στήθεά τ’ ἠδ’ ἁπαλὴν δειρὴν ἰδὲ καλὰ πρόσωπα.
ἁπαλῆς: Il. 13:202: τεύχεα συλήτην· κεφαλὴν δ’ ἁπαλῆς ἀπὸ δειρῆς
ἁπαλῆς: Il. 18:177: πῆξαι ἀνὰ σκολόπεσσι ταμόνθ’ ἁπαλῆς ἀπὸ δειρῆς.
ἀπαλθήσεσθον: Il. 8:405: ἕλκε’ ἀπαλθήσεσθον, ἅ κεν μάρπτῃσι κεραυνός·
ἀπαλθήσεσθον: Il. 8:419: ἕλκε’ ἀπαλθήσεσθον, ἅ κεν μάρπτῃσι κεραυνός·
ἁπαλοὶ: Il. 19:92: οὐλομένη· τῇ μέν θ’ ἁπαλοὶ πόδες· οὐ γὰρ ἐπ’ οὔδει
ἁπαλοῖο: Il. 17:49: ἀντικρὺ δ’ ἁπαλοῖο δι’ αὐχένος ἤλυθ’ ἀκωκή,
ἁπαλοῖο: Il. 22:327: ἀντικρὺ δ’ ἁπαλοῖο δι’ αὐχένος ἤλυθ’ ἀκωκή·
ἁπαλοῖο: Od. 22:16: ἀντικρὺ δ’ ἁπαλοῖο δι’ αὐχένος ἤλυθ’ ἀκωκή.
ἁπαλόν: Il. 11:115: ἐλθὼν εἰς εὐνήν, ἁπαλόν τέ σφ’ ἦτορ ἀπηύρα·
ἁπαλὸν: Od. 14:465: καί θ’ ἁπαλὸν γελάσαι καί τ’ ὀρχήσασθαι ἀνῆκε,
ἁπαλοτρεφέος: Il. 21:363: κνίσην μελδόμενος ἁπαλοτρεφέος σιάλοιο
ἀπαμείβετο: Il. 20:199: Τὸν δ’ αὖτ’ Αἰνείας ἀπαμείβετο φώνησέν τε·
ἀπαμείβετο: Od. 7:298: τὸν δ’ αὖτ’ Ἀλκίνοος ἀπαμείβετο φώνησέν τε·
ἀπαμείβετο: Od. 7:308: τὸν δ’ αὖτ’ Ἀλκίνοος ἀπαμείβετο φώνησέν τε·
ἀπαμείβετο: Od. 8:140: τὸν δ’ αὖτ’ Εὐρύαλος ἀπαμείβετο φώνησέν τε·
ἀπαμείβετο: Od. 8:158: τὸν δ’ αὖτ’ Εὐρύαλος ἀπαμείβετο νείκεσέ τ’ ἄντην·
ἀπαμείβετο: Od. 8:400: τὸν δ’ αὖτ’ Εὐρύαλος ἀπαμείβετο φώνησέν τε·
ἀπαμείβετο: Od. 11:347: τὸν δ’ αὖτ’ Ἀλκίνοος ἀπαμείβετο φώνησέν τε·
ἀπαμείβετο: Od. 11:362: τὸν δ’ αὖτ’ Ἀλκίνοος ἀπαμείβετο φώνησέν τε·
ἀπαμείβετο: Od. 13:3: τὸν δ’ αὖτ’ Ἀλκίνοος ἀπαμείβετο φώνησέν τε·
ἀπαμείβετο: Od. 17:445: τὸν δ’ αὖτ’ Ἀντίνοος ἀπαμείβετο φώνησέν τε·
ἀπαμείβετο: Od. 19:405: τὴν δ’ αὖτ’ Αὐτόλυκος ἀπαμείβετο φώνησέν τε·
ἀπαμείβετο: Od. 24:327: τὸν δ’ αὖ Λαέρτης ἀπαμείβετο φώνησέν τε·
ἀπαμειβόμενοι: Od. 9:409: οἱ δ’ ἀπαμειβόμενοι ἔπεα πτερόεντ’ ἀγόρευον·
ἀπαμειβόμενον: Od. 4:824: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενον προσέφη εἴδωλον ἀμαυρόν·
ἀπαμειβόμενον: Od. 4:835: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενον προσέφη εἴδωλον ἀμαυρόν·
ἀπαμειβόμενος: Il. 1:84: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ἀπαμειβόμενος: Il. 1:130: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων·
ἀπαμειβόμενος: Il. 1:215: Τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ἀπαμειβόμενος: Il. 1:285: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων·
ἀπαμειβόμενος: Il. 1:560: Τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
ἀπαμειβόμενος: Il. 2:369: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων·
ἀπαμειβόμενος: Il. 4:188: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων·
ἀπαμειβόμενος: Il. 5:764: Τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
ἀπαμειβόμενος: Il. 5:814: Τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρατερὸς Διομήδης·
ἀπαμειβόμενος: Il. 6:520: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ·
ἀπαμειβόμενος: Il. 7:283: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη Τελαμώνιος Αἴας·
ἀπαμειβόμενος: Il. 8:292: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσεφώνεε Τεῦκρος ἀμύμων·
ἀπαμειβόμενος: Il. 8:469: Τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
ἀπαμειβόμενος: Il. 9:307: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ἀπαμειβόμενος: Il. 9:602: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ἀπαμειβόμενος: Il. 9:639: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ἀπαμειβόμενος: Il. 10:42: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων·
ἀπαμειβόμενος: Il. 10:382: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἀπαμειβόμενος: Il. 10:423: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἀπαμειβόμενος: Il. 10:554: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἀπαμειβόμενος: Il. 11:316: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρατερὸς Διομήδης·
ἀπαμειβόμενος: Il. 11:606: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ἀπαμειβόμενος: Il. 13:76: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη Τελαμώνιος Αἴας·
ἀπαμειβόμενος: Il. 14:242: Τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσεφώνεε νήδυμος Ὕπνος·
ἀπαμειβόμενος: Il. 14:311: Τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
ἀπαμειβόμενος: Il. 14:340: Τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
ἀπαμειβόμενος: Il. 18:187: Τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ἀπαμειβόμενος: Il. 19:145: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ἀπαμειβόμενος: Il. 19:154: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἀπαμειβόμενος: Il. 19:198: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ἀπαμειβόμενος: Il. 19:215: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἀπαμειβόμενος: Il. 20:19: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
ἀπαμειβόμενος: Il. 20:86: Τὸν δ’ αὖτ’ Αἰνείας ἀπαμειβόμενος προσέειπε·
ἀπαμειβόμενος: Il. 21:222: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ἀπαμειβόμενος: Il. 22:182: Τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
ἀπαμειβόμενος: Il. 23:93: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ἀπαμειβόμενος: Il. 24:64: Τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
ἀπαμειβόμενος: Il. 24:138: Τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ἀπαμειβόμενος: Il. 24:299: Τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη Πρίαμος θεοειδής·
ἀπαμειβόμενος: Od. 1:63: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
ἀπαμειβόμενος: Od. 4:147: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη ξανθὸς Μενέλαος·
ἀπαμειβόμενος: Od. 4:168: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη ξανθὸς Μενέλαος·
ἀπαμειβόμενος: Od. 4:203: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη ξανθὸς Μενέλαος·
ἀπαμειβόμενος: Od. 4:265: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη ξανθὸς Μενέλαος·
ἀπαμειβόμενος: Od. 5:21: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
ἀπαμειβόμενος: Od. 5:214: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἀπαμειβόμενος: Od. 7:207: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἀπαμειβόμενος: Od. 7:240: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἀπαμειβόμενος: Od. 7:302: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἀπαμειβόμενος: Od. 8:152: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἀπαμειβόμενος: Od. 8:412: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἀπαμειβόμενος: Od. 8:463: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἀπαμειβόμενος: Od. 9:1: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἀπαμειβόμενος: Od. 11:354: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἀπαμειβόμενος: Od. 11:377: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἀπαμειβόμενος: Od. 12:384: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
ἀπαμειβόμενος: Od. 13:139: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
ἀπαμειβόμενος: Od. 13:153: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
ἀπαμειβόμενος: Od. 13:311: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἀπαμειβόμενος: Od. 13:382: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἀπαμειβόμενος: Od. 13:416: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἀπαμειβόμενος: Od. 14:55: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
ἀπαμειβόμενος: Od. 14:165: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
ἀπαμειβόμενος: Od. 14:191: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἀπαμειβόμενος: Od. 14:360: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
ἀπαμειβόμενος: Od. 14:390: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἀπαμειβόμενος: Od. 14:401: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσεφώνεε δῖος ὑφορβός·
ἀπαμειβόμενος: Od. 14:442: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
ἀπαμειβόμενος: Od. 14:507: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
ἀπαμειβόμενος: Od. 15:380: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἀπαμειβόμενος: Od. 16:60: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
ἀπαμειβόμενος: Od. 16:135: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
ἀπαμειβόμενος: Od. 16:201: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἀπαμειβόμενος: Od. 16:308: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσεφώνεε φαίδιμος υἱός·
ἀπαμειβόμενος: Od. 16:464: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
ἀπαμειβόμενος: Od. 17:16: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἀπαμειβόμενος: Od. 17:192: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἀπαμειβόμενος: Od. 17:272: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
ἀπαμειβόμενος: Od. 17:311: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
ἀπαμειβόμενος: Od. 17:353: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἀπαμειβόμενος: Od. 17:380: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
ἀπαμειβόμενος: Od. 17:405: τὸν δ’ αὖτ’ Ἀντίνοος ἀπαμειβόμενος προσέειπε·
ἀπαμειβόμενος: Od. 17:512: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
ἀπαμειβόμενος: Od. 17:579: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
ἀπαμειβόμενος: Od. 18:124: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἀπαμειβόμενος: Od. 18:365: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἀπαμειβόμενος: Od. 19:41: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἀπαμειβόμενος: Od. 19:106: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἀπαμειβόμενος: Od. 19:164: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἀπαμειβόμενος: Od. 19:220: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἀπαμειβόμενος: Od. 19:261: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἀπαμειβόμενος: Od. 19:335: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἀπαμειβόμενος: Od. 19:382: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἀπαμειβόμενος: Od. 19:499: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἀπαμειβόμενος: Od. 19:554: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἀπαμειβόμενος: Od. 19:582: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἀπαμειβόμενος: Od. 20:36: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἀπαμειβόμενος: Od. 20:168: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἀπαμειβόμενος: Od. 20:226: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἀπαμειβόμενος: Od. 22:105: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἀπαμειβόμενος: Od. 22:170: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἀπαμειβόμενος: Od. 22:430: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἀπαμειβόμενος: Od. 22:490: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἀπαμειβόμενος: Od. 23:129: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἀπαμειβόμενος: Od. 23:263: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἀπαμειβόμενος: Od. 24:302: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἀπαμειβόμενος: Od. 24:330: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἀπαμειβόμενος: Od. 24:356: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἀπαμειβόμενος: Od. 24:406: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
ἀπαμειβόμενος: Od. 24:477: τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
ἀπαμήσειε: Il. 18:34: δείδιε γὰρ μὴ λαιμὸν ἀπαμήσειε σιδήρῳ.
ἀπαμυναίμεσθ’: Il. 15:738: ᾗ κ’ ἀπαμυναίμεσθ’ ἑτεραλκέα δῆμον ἔχοντες·
ἀπαμύνασθαι: Il. 24:369: ἄνδρ’ ἀπαμύνασθαι, ὅτε τις πρότερος χαλεπήνῃ.
ἀπαμύνασθαι: Od. 16:72: ἄνδρ’ ἀπαμύνασθαι, ὅτε τις πρότερος χαλεπήνῃ·
ἀπαμύνασθαι: Od. 21:133: ἄνδρ’ ἀπαμύνασθαι, ὅτε τις πρότερος χαλεπήνῃ.
ἀπαμύνετο: Od. 11:579: δέρτρον ἔσω δύνοντες· ὁ δ’ οὐκ ἀπαμύνετο χερσί.
ἅπαν: Il. 20:156: Τῶν δ’ ἅπαν ἐπλήσθη πεδίον καὶ λάμπετο χαλκῷ
ἅπαν: Il. 22:402: κυάνεαι πίτναντο, κάρη δ’ ἅπαν ἐν κονίῃσι
ἅπαν: Il. 22:405: Ὣς τοῦ μὲν κεκόνιτο κάρη ἅπαν· ἣ δέ νυ μήτηρ
ἅπαν: Od. 10:227: καλὸν ἀοιδιάει, δάπεδον δ’ ἅπαν ἀμφιμέμυκεν,
ἅπαν: Od. 11:420: κείμεθ’ ἐνὶ μεγάρῳ, δάπεδον δ’ ἅπαν αἵματι θῦεν.
ἅπαν: Od. 22:309: κράτων τυπτομένων, δάπεδον δ’ ἅπαν αἵματι θῦεν.
ἅπαν: Od. 24:185: κράτων τυπτομένων, δάπεδον δ’ ἅπαν αἵματι θῦεν.
ἀπάνευθ’: Il. 4:227: καὶ τοὺς μὲν θεράπων ἀπάνευθ’ ἔχε φυσιόωντας
ἀπάνευθ’: Il. 11:341: τοὺς μὲν γὰρ θεράπων ἀπάνευθ’ ἔχεν, αὐτὰρ ὃ πεζὸς
ἀπάνευθε: Il. 1:35: πολλὰ δ’ ἔπειτ’ ἀπάνευθε κιὼν ἠρᾶθ’ ὁ γεραιὸς
ἀπάνευθε: Il. 1:48: ἕζετ’ ἔπειτ’ ἀπάνευθε νεῶν, μετὰ δ’ ἰὸν ἕηκε·
ἀπάνευθε: Il. 1:549: ὃν δέ κ’ ἐγὼν ἀπάνευθε θεῶν ἐθέλωμι νοῆσαι
ἀπάνευθε: Il. 2:391: ὃν δέ κ’ ἐγὼν ἀπάνευθε μάχης ἐθέλοντα νοήσω
ἀπάνευθε: Il. 2:812: ἐν πεδίῳ ἀπάνευθε περίδρομος ἔνθα καὶ ἔνθα,
ἀπάνευθε: Il. 8:10: ὃν δ’ ἂν ἐγὼν ἀπάνευθε θεῶν ἐθέλοντα νοήσω
ἀπάνευθε: Il. 9:474: φεῦγον ἔπειτ’ ἀπάνευθε δι’ Ἑλλάδος εὐρυχόροιο,
ἀπάνευθε: Il. 10:425: εὕδουσ’ ἦ ἀπάνευθε; δίειπέ μοι ὄφρα δαείω.
ἀπάνευθε: Il. 10:434: Θρήϊκες οἷδ’ ἀπάνευθε νεήλυδες ἔσχατοι ἄλλων·
ἀπάνευθε: Il. 11:81: τῶν ἄλλων ἀπάνευθε καθέζετο κύδεϊ γαίων
ἀπάνευθε: Il. 11:283: τειρόμενον βασιλῆα μάχης ἀπάνευθε φέροντες.
ἀπάνευθε: Il. 14:30: πολλὸν γάρ ῥ’ ἀπάνευθε μάχης εἰρύατο νῆες
ἀπάνευθε: Il. 14:189: τῶν ἄλλων ἀπάνευθε θεῶν πρὸς μῦθον ἔειπε·
ἀπάνευθε: Il. 15:348: ὃν δ’ ἂν ἐγὼν ἀπάνευθε νεῶν ἑτέρωθι νοήσω,
ἀπάνευθε: Il. 17:192: στὰς δ’ ἀπάνευθε μάχης πολυδακρύου ἔντε’ ἄμειβεν·
ἀπάνευθε: Il. 17:403: πολλὸν γὰρ ῥ’ ἀπάνευθε νεῶν μάρναντο θοάων
ἀπάνευθε: Il. 18:412: φύσας μέν ῥ’ ἀπάνευθε τίθει πυρός, ὅπλά τε πάντα
ἀπάνευθε: Il. 18:523: τοῖσι δ’ ἔπειτ’ ἀπάνευθε δύω σκοποὶ εἵατο λαῶν
ἀπάνευθε: Il. 19:356: ᾤχετο, τοὶ δ’ ἀπάνευθε νεῶν ἐχέοντο θοάων.
ἀπάνευθε: Il. 19:374: εἵλετο, τοῦ δ’ ἀπάνευθε σέλας γένετ’ ἠΰτε μήνης.
ἀπάνευθε: Il. 19:378: πόντον ἐπ’ ἰχθυόεντα φίλων ἀπάνευθε φέρουσιν·
ἀπάνευθε: Il. 20:41: Εἷος μέν ῥ’ ἀπάνευθε θεοὶ θνητῶν ἔσαν ἀνδρῶν,
ἀπάνευθε: Il. 23:83: μὴ ἐμὰ σῶν ἀπάνευθε τιθήμεναι ὀστέ’ Ἀχιλλεῦ,
ἀπάνευθε: Il. 23:141: στὰς ἀπάνευθε πυρῆς ξανθὴν ἀπεκείρατο χαίτην,
ἀπάνευθε: Il. 23:194: στὰς ἀπάνευθε πυρῆς δοιοῖς ἠρᾶτ’ ἀνέμοισι
ἀπάνευθε: Il. 24:211: ἀργίποδας κύνας ἆσαι ἑῶν ἀπάνευθε τοκήων
ἀπάνευθε: Il. 24:473: εὗρ’, ἕταροι δ’ ἀπάνευθε καθήατο· τὼ δὲ δύ’ οἴω
ἀπάνευθε: Od. 2:164: δὴν ἀπάνευθε φίλων ὧν ἔσσεται, ἀλλά που ἤδη
ἀπάνευθε: Od. 2:260: Τηλέμαχος δ’ ἀπάνευθε κιὼν ἐπὶ θῖνα θαλάσσης,
ἀπάνευθε: Od. 6:204: οἰκέομεν δ’ ἀπάνευθε πολυκλύστῳ ἐνὶ πόντῳ,
ἀπάνευθε: Od. 6:236: ἕζετ’ ἔπειτ’ ἀπάνευθε κιὼν ἐπὶ θῖνα θαλάσσης,
ἀπάνευθε: Od. 7:284: ἤλυθ’· ἐγὼ δ’ ἀπάνευθε διιπετέος ποταμοῖο
ἀπάνευθε: Od. 9:36: γαίῃ ἐν ἀλλοδαπῇ ναίει ἀπάνευθε τοκήων.
ἀπάνευθε: Od. 17:447: στῆθ’ οὕτως ἐς μέσσον, ἐμῆς ἀπάνευθε τραπέζης,
ἀπάνευθε: Od. 23:86: ὥρμαιν’, ἢ ἀπάνευθε φίλον πόσιν ἐξερεείνοι,
ἀπάνευθεν: Il. 17:198: Τὸν δ’ ὡς οὖν ἀπάνευθεν ἴδεν νεφεληγερέτα Ζεὺς
ἀπάνευθεν: Il. 17:426: ἵπποι δ’ Αἰακίδαο μάχης ἀπάνευθεν ἐόντες
ἀπάνευθεν: Il. 18:558: κήρυκες δ’ ἀπάνευθεν ὑπὸ δρυῒ δαῖτα πένοντο,
ἀπάνευθεν: Il. 23:77: οὐ μὲν γὰρ ζωοί γε φίλων ἀπάνευθεν ἑταίρων
ἀπάνευθεν: Od. 1:190: ἔρχεσθ’, ἀλλ’ ἀπάνευθεν ἐπ’ ἀγροῦ πήματα πάσχειν
ἀπάνευθεν: Od. 6:223: ὣς ἔφαθ’, αἱ δ’ ἀπάνευθεν ἴσαν, εἶπον δ’ ἄρα κούρῃ.
ἀπάνευθεν: Od. 9:189: πωλεῖτ’, ἀλλ’ ἀπάνευθεν ἐὼν ἀθεμίστια ᾔδη.
ἀπάνευθεν: Od. 10:524: Τειρεσίῃ δ’ ἀπάνευθεν ὄϊν ἱερευσέμεν οἴῳ
ἀπάνευθεν: Od. 11:32: Τειρεσίῃ δ’ ἀπάνευθεν ὄϊν ἱερευσέμεν οἴῳ
ἀπανήνασθαι: Od. 10:297: ἔνθα σὺ μηκέτ’ ἔπειτ’ ἀπανήνασθαι θεοῦ εὐνήν,
ἅπαντα: Il. 7:316: τὸν δέρον ἀμφί θ’ ἕπον, καί μιν διέχευαν ἅπαντα,
ἅπαντα: Il. 9:587: λίσσετ’ ὀδυρομένη, καί οἱ κατέλεξεν ἅπαντα
ἅπαντα: Il. 14:331: Ἴδης ἐν κορυφῇσι, τὰ δὲ προπέφανται ἅπαντα·
ἅπαντα: Il. 15:506: ἦ οὐκ ὀτρύνοντος ἀκούετε λαὸν ἅπαντα
ἅπαντα: Il. 16:501: ἀλλ’ ἔχεο κρατερῶς, ὄτρυνε δὲ λαὸν ἅπαντα.
ἅπαντα: Il. 17:559: ἀλλ’ ἔχεο κρατερῶς, ὄτρυνε δὲ λαὸν ἅπαντα.
ἅπαντα: Il. 21:244: κρημνὸν ἅπαντα διῶσεν, ἐπέσχε δὲ καλὰ ῥέεθρα
ἅπαντα: Il. 21:451: ἐξέφερον, τότε νῶϊ βιήσατο μισθὸν ἅπαντα
ἅπαντα: Il. 23:189: οὐρανόθεν πεδίον δέ, κάλυψε δὲ χῶρον ἅπαντα
ἅπαντα: Il. 23:421: ἐξέῤῥηξεν ὁδοῖο, βάθυνε δὲ χῶρον ἅπαντα·
ἅπαντα: Od. 2:48: νῦν δ’ αὖ καὶ πολὺ μεῖζον, ὃ δὴ τάχα οἶκον ἅπαντα
ἅπαντα: Od. 2:81: δάκρυ’ ἀναπρήσας· οἶκτος δ’ ἕλε λαὸν ἅπαντα.
ἅπαντα: Od. 2:171: καὶ γὰρ κείνῳ φημὶ τελευτηθῆναι ἅπαντα,
ἅπαντα: Od. 2:226: καί οἱ ἰὼν ἐν νηυσὶν ἐπέτρεπεν οἶκον ἅπαντα,
ἅπαντα: Od. 2:289: ὅπλισσόν τ’ ἤϊα καὶ ἄγγεσιν ἄρσον ἅπαντα,
ἅπαντα: Od. 4:237: Ζεὺς ἀγαθόν τε κακόν τε διδοῖ· δύναται γὰρ ἅπαντα· -
ἅπαντα: Od. 5:262: τέτρατον ἦμαρ ἔην, καὶ τῷ τετέλεστο ἅπαντα·
ἅπαντα: Od. 7:129: ἐν δὲ δύω κρῆναι ἡ μέν τ’ ἀνὰ κῆπον ἅπαντα
ἅπαντα: Od. 7:331: “Ζεῦ πάτερ, αἴθ’, ὅσα εἶπε, τελευτήσειεν ἅπαντα
ἅπαντα: Od. 9:6: ἢ ὅτ’ ἐϋφροσύνη μὲν ἔχῃ κάτα δῆμον ἅπαντα,
ἅπαντα: Od. 11:442: μηδ’ οἱ μῦθον ἅπαντα πιφαυσκέμεν, ὅν κ’ ἐῢ εἰδῇς,
ἅπαντα: Od. 14:196: ῥηϊδίως κεν ἔπειτα καὶ εἰς ἐνιαυτὸν ἅπαντα
ἅπαντα: Od. 14:445: ὅττι κεν ᾧ θυμῷ ἐθέλῃ· δύναται γὰρ ἅπαντα.”
ἅπαντα: Od. 15:455: οἱ δ’ ἐνιαυτὸν ἅπαντα παρ’ ἡμῖν αὖθι μένοντες
ἅπαντα: Od. 16:83: εἵματα δ’ ἐνθάδ’ ἐγὼ πέμψω καὶ σῖτον ἅπαντα
ἅπαντα: Od. 19:421: τὸν δέρον ἀμφί θ’ ἕπον καί μιν διέχευαν ἅπαντα
ἅπαντα: Od. 20:75: ἐς Δία τερπικέραυνον, - ὁ γάρ τ’ ἐῢ οἶδεν ἅπαντα,
ἅπαντα: Od. 23:309: πῖπτεν ἐπὶ βλεφάροισι πάρος καταλέξαι ἅπαντα.
ἅπαντα: Od. 24:530: ἤϋσεν φωνῇ, κατὰ δ’ ἔσχεθε λαὸν ἅπαντα·
ἅπαντας: Il. 2:14: ἀθάνατοι φράζονται· ἐπέγναμψεν γὰρ ἅπαντας
ἅπαντας: Il. 2:31: ἀθάνατοι φράζονται· ἐπέγναμψεν γὰρ ἅπαντας
ἅπαντας: Il. 2:68: ἀθάνατοι φράζονται· ἐπέγναμψεν γὰρ ἅπαντας
ἅπαντας: Il. 14:277: ὄμνυε δ’ ὡς ἐκέλευε, θεοὺς δ’ ὀνόμηνεν ἅπαντας
ἅπαντας: Il. 24:237: λύσασθαι φίλον υἱόν. ὃ δὲ Τρῶας μὲν ἅπαντας
ἅπαντας: Od. 2:353: δώδεκα δ’ ἔμπλησον καὶ πώμασιν ἄρσον ἅπαντας.
ἅπαντας: Od. 5:384: παύσασθαι δ’ ἐκέλευσε καὶ εὐνηθῆναι ἅπαντας·
ἅπαντας: Od. 10:432: Κίρκης ἐς μέγαρον καταβήμεναι, ἥ κεν ἅπαντας
ἅπαντας: Od. 15:17: Εὐρυμάχῳ γήμασθαι· ὁ γὰρ περιβάλλει ἅπαντας
ἅπαντας: Od. 17:12: πύρνον καὶ κοτύλην· ἐμὲ δ’ οὔ πως ἔστιν ἅπαντας
ἅπαντας: Od. 19:515: αὐτὰρ ἐπὴν νὺξ ἔλθῃ, ἕλῃσί τε κοῖτος ἅπαντας,
ἅπαντας: Od. 21:260: κάτθετ’. ἀτὰρ πελέκεάς γε καὶ εἴ κ’ εἰῶμεν ἅπαντας
ἅπαντες: Il. 1:535: μεῖναι ἐπερχόμενον, ἀλλ’ ἀντίοι ἔσταν ἅπαντες.
ἅπαντες: Il. 3:78: μέσσου δουρὸς ἑλών· τοὶ δ’ ἱδρύνθησαν ἅπαντες.
ἅπαντες: Il. 7:56: μέσσου δουρὸς ἑλών· οἳ δ’ ἱδρύνθησαν ἅπαντες.
ἅπαντες: Il. 7:281: ἄμφω δ’ αἰχμητά· τό γε δὴ καὶ ἴδμεν ἅπαντες.
ἅπαντες: Il. 14:272: τῇ δ’ ἑτέρῃ ἅλα μαρμαρέην, ἵνα νῶϊν ἅπαντες
ἅπαντες: Il. 21:266: στῆναι ἐναντίβιον καὶ γνώμεναι εἴ μιν ἅπαντες
ἅπαντες: Il. 22:241: αὖθι μένειν· τοῖον γὰρ ὑποτρομέουσιν ἅπαντες·
ἅπαντες: Il. 24:98: εὗρον δ’ εὐρύοπα Κρονίδην, περὶ δ’ ἄλλοι ἅπαντες
ἅπαντες: Od. 1:19: καὶ μετὰ οἷσι φίλοισι· θεοὶ δ’ ἐλέαιρον ἅπαντες
ἅπαντες: Od. 2:239: νῦν δ’ ἄλλῳ δήμῳ νεμεσίζομαι, οἷον ἅπαντες
ἅπαντες: Od. 3:34: οἱ δ’ ὡς οὖν ξείνους ἴδον, ἁθρόοι ἦλθον ἅπαντες,
ἅπαντες: Od. 6:207: τὸν νῦν χρὴ κομέειν· πρὸς γὰρ Διός εἰσιν ἅπαντες
ἅπαντες: Od. 13:157: νηῒ θοῇ ἴκελον, ἵνα θαυμάζωσιν ἅπαντες
ἅπαντες: Od. 13:281: ἀλλ’ αὔτως ἀποβάντες ἐκείμεθα νηὸς ἅπαντες.
ἅπαντες: Od. 14:57: ξεῖνον ἀτιμῆσαι· πρὸς γὰρ Διός εἰσιν ἅπαντες
ἅπαντες: Od. 14:286: χρήματ’ ἀν’ Αἰγυπτίους ἄνδρας· δίδοσαν γὰρ ἅπαντες.
ἅπαντες: Od. 14:307: ἐν δὲ θεείου πλῆτο· πέσον δ’ ἐκ νηὸς ἅπαντες.
ἅπαντες: Od. 18:6: ἐκ γενετῆς· Ἶρον δὲ νέοι κίκλησκον ἅπαντες,
ἅπαντες: Od. 18:11: οὐκ ἀΐεις, ὅτι δή μοι ἐπιλλίζουσιν ἅπαντες,
ἅπαντες: Od. 19:229: ἀσπαίροντα λάων· τὸ δὲ θαυμάζεσκον ἅπαντες,
ἅπαντες: Od. 19:331: ζωῷ, ἀτὰρ τεθνεῶτί γ’ ἐφεψιόωνται ἅπαντες·
ἁπάντῃ: Il. 7:183: Αἴαντος· κῆρυξ δὲ φέρων ἀν’ ὅμιλον ἁπάντῃ
ἁπάντῃ: Il. 7:186: ἀλλ’ ὅτε δὴ τὸν ἵκανε φέρων ἀν’ ὅμιλον ἁπάντῃ
ἁπάντῃ: Od. 8:278: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ἑρμῖσιν χέε δέσματα κύκλῳ ἁπάντῃ,
ἁπάντων: Il. 6:125: τὸ πρίν· ἀτὰρ μὲν νῦν γε πολὺ προβέβηκας ἁπάντων
ἁπάντων: Il. 7:153: θάρσεϊ ᾧ· γενεῇ δὲ νεώτατος ἔσκον ἁπάντων·
ἁπάντων: Il. 8:17: γνώσετ’ ἔπειθ’ ὅσον εἰμὶ θεῶν κάρτιστος ἁπάντων.
ἁπάντων: Il. 9:159: τοὔνεκα καί τε βροτοῖσι θεῶν ἔχθιστος ἁπάντων·
ἁπάντων: Il. 9:582: οἵ οἱ κεδνότατοι καὶ φίλτατοι ἦσαν ἁπάντων·
ἁπάντων: Il. 11:217: πρῶτος ὄρουσ’, ἔθελεν δὲ πολὺ προμάχεσθαι ἁπάντων.
ἁπάντων: Il. 11:626: ἔξελον οὕνεκα βουλῇ ἀριστεύεσκεν ἁπάντων.
ἁπάντων: Il. 12:344: ἀμφοτέρω μὲν μᾶλλον· ὃ γάρ κ’ ὄχ’ ἄριστον ἁπάντων
ἁπάντων: Il. 12:357: ἀμφοτέρω μὲν μᾶλλον· ὃ γάρ κ’ ὄχ’ ἄριστον ἁπάντων
ἁπάντων: Il. 13:374: Ὀθρυονεῦ περὶ δή σε βροτῶν αἰνίζομ’ ἁπάντων
ἁπάντων: Il. 17:583: Φαίνοπι Ἀσιάδῃ ἐναλίγκιος, ὅς οἱ ἁπάντων
ἁπάντων: Il. 20:243: ὅππως κεν ἐθέλῃσιν· ὃ γὰρ κάρτιστος ἁπάντων.
ἁπάντων: Il. 23:890: Ἀτρεΐδη· ἴδμεν γὰρ ὅσον προβέβηκας ἁπάντων
ἁπάντων: Od. 4:221: νηπενθές τ’ ἄχολόν τε, κακῶν ἐπίληθον ἁπάντων.
ἁπάντων: Od. 8:487: “Δημόδοκ’, ἔξοχα δή σε βροτῶν αἰνίζομ’ ἁπάντων·
ἁπάντων: Od. 8:566: ἡμῖν, οὕνεκα πομποὶ ἀπήμονές εἰμεν ἁπάντων·
ἁπάντων: Od. 9:432: ἀρνειὸς γὰρ ἔην μήλων ὄχ’ ἄριστος ἁπάντων, -
ἁπάντων: Od. 13:174: ἡμῖν, οὕνεκα πομποὶ ἀπήμονές εἰμεν ἁπάντων.
ἁπάντων: Od. 13:297: κέρδε’, ἐπεὶ σὺ μέν ἐσσι βροτῶν ὄχ’ ἄριστος ἁπάντων
ἁπάντων: Od. 14:19: αἰεὶ ζατρεφέων σιάλων τὸν ἄριστον ἁπάντων·
ἁπάντων: Od. 20:85: νύκτας δ’ ὕπνος ἔχῃσιν, - ὁ γάρ τ’ ἐπέλησεν ἁπάντων,
ἁπάντων: Od. 24:78: χωρὶς δ’ Ἀντιλόχοιο, τὸν ἔξοχα τῖες ἁπάντων
ἅπαξ: Od. 12:22: δισθανέες, ὅτε τ’ ἄλλοι ἅπαξ θνῄσκουσ’ ἄνθρωποι.
ἅπαξ: Od. 12:350: βούλομ’ ἅπαξ πρὸς κῦμα χανὼν ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσαι
ἀπάξειν: Il. 18:326: φῆν δέ οἱ εἰς Ὀπόεντα περικλυτὸν υἱὸν ἀπάξειν
ἀπάξειν: Od. 15:436: ὅρκῳ πιστωθῆναι ἀπήμονά μ’ οἴκαδ’ ἀπάξειν.”
ἀπάραξε: Il. 16:116: ἀντικρὺ δ’ ἀπάραξε· τὸ μὲν Τελαμώνιος Αἴας
ἀπαρέσσασθαι: Il. 19:183: ἄνδρ’ ἀπαρέσσασθαι ὅτε τις πρότερος χαλεπήνῃ.
ἀπαρχόμενος: Od. 3:446: εὔχετ’ ἀπαρχόμενος, κεφαλῆς τρίχας ἐν πυρὶ βάλλων.
ἀπαρχόμενος: Od. 14:422: ἀλλ’ ὅ γ’ ἀπαρχόμενος κεφαλῆς τρίχας ἐν πυρὶ βάλλεν
ἅπας: Il. 11:98: ἔνδον ἅπας πεπάλακτο· δάμασσε δέ μιν μεμαῶτα.
ἅπας: Il. 11:535: νέρθεν ἅπας πεπάλακτο καὶ ἄντυγες αἳ περὶ δίφρον,
ἅπας: Il. 12:186: ἔνδον ἅπας πεπάλακτο· δάμασσε δέ μιν μεμαῶτα·
ἅπας: Il. 20:400: ἔνδον ἅπας πεπάλακτο· δάμασσε δέ μιν μεμαῶτα.
ἅπας: Il. 20:500: νέρθεν ἅπας πεπάλακτο καὶ ἄντυγες αἳ περὶ δίφρον,
ἅπας: Od. 4:616: ἔστιν ἅπας, χρυσῷ δ’ ἐπὶ χείλεα κεκράανται,
ἅπας: Od. 15:116: ἔστιν ἅπας, χρυσῷ δ’ ἐπὶ χείλεα κεκράανται,
ἅπασα: Il. 22:410: τῷ δὲ μάλιστ’ ἄρ’ ἔην ἐναλίγκιον ὡς εἰ ἅπασα
ἅπασαι: Il. 21:260: τοῦ μέν τε προρέοντος ὑπὸ ψηφῖδες ἅπασαι
ἅπασαι: Od. 19:372: ὡς σέθεν αἱ κύνες αἵδε καθεψιόωνται ἅπασαι,
ἅπασαι: Od. 22:446: ὣς ἔφαθ’, αἱ δὲ γυναῖκες ἀολλέες ἦλθον ἅπασαι,
ἅπασαν: Od. 13:72: δεξάμενοι κατέθεντο, πόσιν καὶ βρῶσιν ἅπασαν·
ἁπάσας: Il. 6:83: αὐτὰρ ἐπεί κε φάλαγγας ἐποτρύνητον ἁπάσας,
ἁπάσας: Il. 11:846: χερσὶ διατρίψας ὀδυνήφατον, ἥ οἱ ἁπάσας
ἁπάσας: Il. 14:79: Τρῶες· ἔπειτα δέ κεν ἐρυσαίμεθα νῆας ἁπάσας.
ἁπάσας: Od. 11:234: ὃν γόνον ἐξαγόρευεν· ἐγὼ δ’ ἐρέεινον ἁπάσας.
ἁπάσας: Od. 17:244: τῶ κέ τοι ἀγλαΐας γε διασκεδάσειεν ἁπάσας,
ἁπασέων: Od. 8:284: ἥ οἱ γαιάων πολὺ φιλτάτη ἐστὶν ἁπασέων.
ἁπάσης: Il. 14:35: τώ ῥα προκρόσσας ἔρυσαν, καὶ πλῆσαν ἁπάσης
ἁπάσης: Od. 15:158: εἴποιμ’, ὡς παρὰ σεῖο τυχὼν φιλότητος ἁπάσης
ἅπασι: Il. 12:271: ἀνέρες ἐν πολέμῳ, νῦν ἔπλετο ἔργον ἅπασι·
ἅπασιν: Il. 16:291: Παίονες· ἐν γὰρ Πάτροκλος φόβον ἧκεν ἅπασιν
ἄπαστος: Il. 19:346: οἴχονται μετὰ δεῖπνον, ὃ δ’ ἄκμηνος καὶ ἄπαστος.
ἄπαστος: Od. 4:788: κεῖτ’ ἄρ’ ἄσιτος, ἄπαστος ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος,
ἄπαστος: Od. 6:250: ἁρπαλέως· δηρὸν γὰρ ἐδητύος ἦεν ἄπαστος.
ἀπατάων: Il. 15:31: τῶν σ’ αὖτις μνήσω ἵν’ ἀπολλήξῃς ἀπατάων,
ἀπατάων: Od. 13:294: οὐδ’ ἐν σῇ περ ἐὼν γαίῃ, λήξειν ἀπατάων
ἀπάτερθε: Il. 2:587: ἑξήκοντα νεῶν· ἀπάτερθε δὲ θωρήσσοντο·
ἀπάτερθε: Il. 18:217: ἔνθα στὰς ἤϋσ’, ἀπάτερθε δὲ Παλλὰς Ἀθήνη
ἀπάτερθεν: Il. 5:445: Αἰνείαν δ’ ἀπάτερθεν ὁμίλου θῆκεν Ἀπόλλων
ἀπατήλια: Od. 14:127: ἐλθὼν ἐς δέσποιναν ἐμὴν ἀπατήλια βάζει·
ἀπατήλια: Od. 14:157: γίνεται, ὃς πενίῃ εἴκων ἀπατήλια βάζει.
ἀπατήλια: Od. 14:288: δὴ τότε Φοῖνιξ ἦλθεν ἀνὴρ ἀπατήλια εἰδώς,
ἀπατηλὸν: Il. 1:526: τέκμωρ· οὐ γὰρ ἐμὸν παλινάγρετον οὐδ’ ἀπατηλὸν
ἀπάτην: Il. 2:114: νῦν δὲ κακὴν ἀπάτην βουλεύσατο, καί με κελεύει
ἀπάτην: Il. 9:21: νῦν δὲ κακὴν ἀπάτην βουλεύσατο, καί με κελεύει
ἀπάτης: Il. 4:168: τῆσδ’ ἀπάτης κοτέων· τὰ μὲν ἔσσεται οὐκ ἀτέλεστα·
ἀπάτησας: Il. 15:33: ἣν ἐμίγης ἐλθοῦσα θεῶν ἄπο καί μ’ ἀπάτησας.
ἀπάτησε: Il. 9:344: νῦν δ’ ἐπεὶ ἐκ χειρῶν γέρας εἵλετο καί μ’ ἀπάτησε
ἀπάτησε: Il. 9:375: ἐκ γὰρ δή μ’ ἀπάτησε καὶ ἤλιτεν· οὐδ’ ἂν ἔτ’ αὖτις
ἀπάτησεν: Il. 19:97: Ἥρη θῆλυς ἐοῦσα δολοφροσύνῃς ἀπάτησεν,
ἀπατήσω: Od. 4:348: ἄλλα παρὲξ εἴποιμι παρακλιδὸν οὐδ’ ἀπατήσω·
ἀπατήσω: Od. 17:139: ἄλλα παρὲξ εἴποιμι παρακλιδὸν οὐδ’ ἀπατήσω·
ἀπαφίσκει: Od. 11:217: οὔ τί σε Περσεφόνεια Διὸς θυγάτηρ ἀπαφίσκει,
ἀπάφοιτ’: Od. 23:216: ἐῤῥίγει, μή τίς με βροτῶν ἀπάφοιτ’ ἐπέεσσιν
ἀπέβαινεν: Il. 24:459: ἐξ ἵππων δ’ ἀπέβαινεν ἐπὶ χθόνα φώνησέν τε·
ἀπέβη: Il. 5:133: ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη γλαυκῶπις Ἀθήνη,
ἀπέβη: Il. 6:116: Ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη κορυθαίολος Ἕκτωρ·
ἀπέβη: Il. 6:369: Ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη κορυθαίολος Ἕκτωρ·
ἀπέβη: Il. 8:425: Ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις,
ἀπέβη: Il. 11:210: ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις,
ἀπέβη: Il. 12:370: Ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη Τελαμώνιος Αἴας,
ἀπέβη: Il. 17:188: Ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη κορυθαίολος Ἕκτωρ
ἀπέβη: Il. 17:673: Ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη ξανθὸς Μενέλαος,
ἀπέβη: Il. 18:202: Ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις,
ἀπέβη: Il. 24:188: Ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις,
ἀπέβη: Il. 24:468: Ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη πρὸς μακρὸν Ὄλυμπον
ἀπέβη: Il. 24:694: Ἑρμείας μὲν ἔπειτ’ ἀπέβη πρὸς μακρὸν Ὄλυμπον,
ἀπέβη: Od. 1:319: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη γλαυκῶπις Ἀθήνη,
ἀπέβη: Od. 3:371: ὣς ἄρα φωνήσασ’ ἀπέβη γλαυκῶπις Ἀθήνη
ἀπέβη: Od. 4:657: ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη πρὸς δώματα πατρός,
ἀπέβη: Od. 4:715: ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη κατὰ δῶμ’ Ὀδυσῆος.
ἀπέβη: Od. 5:148: ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη κρατὺς Ἀργεϊφόντης·
ἀπέβη: Od. 6:41: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη γλαυκῶπις Ἀθήνη
ἀπέβη: Od. 6:47: ἔνθ’ ἀπέβη γλαυκῶπις, ἐπεὶ διεπέφραδε κούρῃ.
ἀπέβη: Od. 7:78: ὣς ἄρα φωνήσασ’ ἀπέβη γλαυκῶπις Ἀθήνη
ἀπέβη: Od. 10:307: Ἑρμείας μὲν ἔπειτ’ ἀπέβη πρὸς μακρὸν Ὄλυμπον
ἀπέβη: Od. 15:43: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη πρὸς μακρὸν Ὄλυμπον,
ἀπέβη: Od. 15:454: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη πρὸς δώματα καλά·
ἀπέβη: Od. 22:495: γρηῢς δ’ αὖτ’ ἀπέβη διὰ δώματα κάλ’ Ὀδυσῆος
ἀπέβησαν: Il. 11:618: αὐτοὶ μέν ῥ’ ἀπέβησαν ἐπὶ χθόνα πουλυβότειραν,
ἀπεβήσετο: Il. 1:428: Ὣς ἄρα φωνήσασ’ ἀπεβήσετο, τὸν δὲ λίπ’ αὐτοῦ
ἀπεβήσετο: Il. 2:35: Ὣς ἄρα φωνήσας ἀπεβήσετο, τὸν δὲ λίπ’ αὐτοῦ
ἀπεβήσετο: Il. 5:352: Ὣς ἔφαθ’, ἣ δ’ ἀλύουσ’ ἀπεβήσετο, τείρετο δ’ αἰνῶς·
ἀπεβήσετο: Il. 23:212: Ἣ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπεβήσετο, τοὶ δ’ ὀρέοντο
ἀπεβήσετο: Od. 18:197: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς ἕρξασ’ ἀπεβήσετο δῖα θεάων·
ἀπεβήτην: Il. 21:298: Τὼ μὲν ἄρ’ ὣς εἰπόντε μετ’ ἀθανάτους ἀπεβήτην·
ἀπεδειροτόμησα: Od. 11:35: ἐλλισάμην, τὰ δὲ μῆλα λαβὼν ἀπεδειροτόμησα
ἀπεδέξατ’: Il. 1:95: οὐδ’ ἀπέλυσε θύγατρα καὶ οὐκ ἀπεδέξατ’ ἄποινα·
ἀπέδρυφθεν: Od. 5:435: ῥινοὶ ἀπέδρυφθεν· τὸν δὲ μέγα κῦμ’ ἐκάλυψεν.
ἀπέδυνε: Od. 22:364: αἶψα δ’ ὑπὸ θρόνου ὦρτο, βοὸς δ’ ἀπέδυνε βοείην,
ἀπέδυσε: Il. 4:532: τεύχεα δ’ οὐκ ἀπέδυσε· περίστησαν γὰρ ἑταῖροι
ἀπέδυσε: Il. 18:83: δῃώσας ἀπέδυσε πελώρια θαῦμα ἰδέσθαι
ἀπέδωκε: Il. 4:478: θρέπτρα φίλοις ἀπέδωκε, μινυνθάδιος δέ οἱ αἰὼν
ἀπέδωκε: Il. 17:302: θρέπτρα φίλοις ἀπέδωκε, μινυνθάδιος δέ οἱ αἰὼν
ἀπέδωχ’: Il. 5:651: οὐδ’ ἀπέδωχ’ ἵππους, ὧν εἵνεκα τηλόθεν ἦλθε.
ἀπέειπε: Il. 7:416: Ἰδαῖος· ὃ δ’ ἄρ’ ἦλθε καὶ ἀγγελίην ἀπέειπε
ἀπέειπε: Il. 9:671: ἦ ἀπέειπε, χόλος δ’ ἔτ’ ἔχει μεγαλήτορα θυμόν;
ἀπέειπε: Od. 16:340: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πᾶσαν ἐφημοσύνην ἀπέειπε,
ἀπέειπεν: Il. 9:431: μῦθον ἀγασσάμενοι· μάλα γὰρ κρατερῶς ἀπέειπεν·
ἀπέεργεν: Il. 24:238: αἰθούσης ἀπέεργεν ἔπεσσ’ αἰσχροῖσιν ἐνίσσων·
ἀπέην: Il. 10:351: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἀπέην ὅσσόν τ’ ἐπὶ οὖρα πέλονται
ἀπέην: Il. 20:7: οὔτέ τις οὖν ποταμῶν ἀπέην νόσφ’ Ὠκεανοῖο,
ἀπέῃσιν: Od. 19:169: ἧς ἀπέῃσιν ἀνὴρ τόσσον χρόνον ὅσσον ἐγὼ νῦν,
ἀπεθαύμασ’: Od. 6:49: Ναυσικάαν εὔπεπλον· ἄφαρ δ’ ἀπεθαύμασ’ ὄνειρον,
ἀπέθηκ’: Il. 16:254: ἂψ κλισίην εἰσῆλθε, δέπας δ’ ἀπέθηκ’ ἐνὶ χηλῷ,
ἀπειλαὶ: Il. 13:219: Ἰδομενεῦ Κρητῶν βουληφόρε ποῦ τοι ἀπειλαὶ
ἀπειλαὶ: Il. 20:83: Αἰνεία Τρώων βουληφόρε ποῦ τοι ἀπειλαὶ
ἀπειλὰς: Il. 9:244: ταῦτ’ αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα, μή οἱ ἀπειλὰς
ἀπειλάων: Il. 14:478: Ἀργεῖοι ἰόμωροι ἀπειλάων ἀκόρητοι
ἀπειλάων: Il. 16:200: Μυρμιδόνες μή τίς μοι ἀπειλάων λελαθέσθω,
ἀπειλάων: Od. 13:126: λήθετ’ ἀπειλάων, τὰς ἀντιθέῳ Ὀδυσῆϊ
ἀπείλει: Il. 13:143: ὣς Ἕκτωρ εἷος μὲν ἀπείλει μέχρι θαλάσσης
ἀπειλεῖς: Il. 1:161: καὶ δή μοι γέρας αὐτὸς ἀφαιρήσεσθαι ἀπειλεῖς,
ἀπειλεῖτε: Il. 16:201: ἃς ἐπὶ νηυσὶ θοῇσιν ἀπειλεῖτε Τρώεσσι
ἀπείλεον: Il. 13:220: οἴχονται, τὰς Τρωσὶν ἀπείλεον υἷες Ἀχαιῶν;
ἀπείλησαν: Il. 2:665: βῆ φεύγων ἐπὶ πόντον· ἀπείλησαν γάρ οἱ ἄλλοι
ἀπειλήσας: Il. 7:225: στῆ ῥα μάλ’ Ἕκτορος ἐγγύς, ἀπειλήσας δὲ προσηύδα·
ἀπειλήσας: Il. 20:161: Αἰνείας δὲ πρῶτος ἀπειλήσας ἐβεβήκει
ἀπειλήσας: Il. 21:161: Ὣς φάτ’ ἀπειλήσας, ὃ δ’ ἀνέσχετο δῖος Ἀχιλλεὺς
ἀπειλήσας: Il. 21:452: Λαομέδων ἔκπαγλος, ἀπειλήσας δ’ ἀπέπεμπε.
ἀπειλήσας: Il. 23:184: Ὣς φάτ’ ἀπειλήσας· τὸν δ’ οὐ κύνες ἀμφεπένοντο,
ἀπείλησας: Od. 8:383: ἠμὲν ἀπείλησας βητάρμονας εἶναι ἀρίστους,
ἀπειλήσας: Od. 20:272: Τηλεμάχου· μάλα δ’ ἧμιν ἀπειλήσας ἀγορεύει.
ἀπειλήσας: Od. 21:368: Τηλέμαχος δ’ ἑτέρωθεν ἀπειλήσας ἐγεγώνει·
ἀπειλήσει: Il. 8:150: ὥς ποτ’ ἀπειλήσει· τότε μοι χάνοι εὐρεῖα χθών.
ἀπειλήσω: Il. 1:181: οὐδ’ ὄθομαι κοτέοντος· ἀπειλήσω δέ τοι ὧδε·
ἀπειλήσω: Il. 15:212: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, καὶ ἀπειλήσω τό γε θυμῷ·
ἀπειλήτην: Od. 11:313: οἵ ῥα καὶ ἀθανάτοισιν ἀπειλήτην ἐν Ὀλύμπῳ
ἀπειλητῆρες: Il. 7:96: ὤ μοι ἀπειλητῆρες Ἀχαιΐδες οὐκέτ’ Ἀχαιοί·
ἄπειμι: Od. 17:593: “ὦ φίλ’, ἐγὼ μὲν ἄπειμι σύας καὶ κεῖνα φυλάξων,
ἄπειμι: Od. 23:359: ἀλλ’ ἦ τοι μὲν ἐγὼ πολυδένδρεον ἀγρὸν ἄπειμι
ἀπειπέμεν: Od. 1:91: πᾶσι μνηστήρεσσιν ἀπειπέμεν, οἵ τέ οἱ αἰεὶ
ἀπειπόντος: Il. 19:75: μῆνιν ἀπειπόντος μεγαθύμου Πηλεΐωνος.
Ἀπειραίη: Od. 7:8: γρηῢς Ἀπειραίη, θαλαμηπόλος Εὐρυμέδουσα,
ἀπειρέσιαι: Od. 9:118: ὑλήεσσ’· ἐν δ’ αἶγες ἀπειρέσιαι γεγάασιν
ἀπειρεσίην: Il. 20:58: γαῖαν ἀπειρεσίην ὀρέων τ’ αἰπεινὰ κάρηνα.
ἀπειρεσίην: Od. 11:621: εἶχον ἀπειρεσίην· μάλα γὰρ πολὺ χείρονι φωτὶ
ἀπειρέσιοι: Od. 19:174: πολλοὶ ἀπειρέσιοι, καὶ ἐννήκοντα πόληες· -
Ἀπείρηθεν: Od. 7:9: τήν ποτ’ Ἀπείρηθεν νέες ἤγαγον ἀμφιέλισσαι,
ἀπείρητος: Il. 12:304: οὔ ῥά τ’ ἀπείρητος μέμονε σταθμοῖο δίεσθαι,
ἀπείρητος: Il. 17:41: ἀλλ’ οὐ μὰν ἔτι δηρὸν ἀπείρητος πόνος ἔσται
ἀπείρητος: Od. 2:170: οὐ γὰρ ἀπείρητος μαντεύομαι, ἀλλ’ ἐῢ εἰδώς·
ἀπείριτος: Od. 10:195: νῆσον, τὴν πέρι πόντος ἀπείριτος ἐστεφάνωται.
ἀπείρονα: Il. 1:350: θῖν’ ἔφ’ ἁλὸς πολιῆς, ὁρόων ἐπ’ ἀπείρονα πόντον·
ἀπείρονα: Il. 7:446: Ζεῦ πάτερ, ἦ ῥά τίς ἐστι βροτῶν ἐπ’ ἀπείρονα γαῖαν
ἀπείρονα: Il. 24:342: ἠδ’ ἐπ’ ἀπείρονα γαῖαν ἅμα πνοιῇς ἀνέμοιο·
ἀπείρονα: Od. 1:98: ἠδ’ ἐπ’ ἀπείρονα γαῖαν ἅμα πνοιῇσ’ ἀνέμοιο.
ἀπείρονα: Od. 4:510: τὸν δ’ ἐφόρει κατὰ πόντον ἀπείρονα κυμαίνοντα.
ἀπείρονα: Od. 5:46: ἠδ’ ἐπ’ ἀπείρονα γαῖαν ἅμα πνοιῇσ’ ἀνέμοιο.
ἀπείρονα: Od. 7:286: ἠφυσάμην· ὕπνον δὲ θεὸς κατ’ ἀπείρονα χεῦεν.
ἀπείρονα: Od. 15:79: δειπνήσαντας ἴμεν πολλὴν ἐπ’ ἀπείρονα γαῖαν.
ἀπείρονα: Od. 17:386: οὗτοι γὰρ κλητοί γε βροτῶν ἐπ’ ἀπείρονα γαῖαν·
ἀπείρονα: Od. 17:418: σίτου· ἐγὼ δέ κέ σε κλείω κατ’ ἀπείρονα γαῖαν.
ἀπείρονα: Od. 19:107: “ὦ γύναι, οὐκ ἄν τίς σε βροτῶν ἐπ’ ἀπείρονα γαῖαν
ἀπείρονες: Od. 8:340: δεσμοὶ μὲν τρὶς τόσσοι ἀπείρονες ἀμφὶς ἔχοιεν,
ἀπείρων: Il. 24:545: καὶ Φρυγίη καθύπερθε καὶ Ἑλλήσποντος ἀπείρων,
ἀπείρων: Il. 24:776: Ὣς ἔφατο κλαίουσ’, ἐπὶ δ’ ἔστενε δῆμος ἀπείρων.
ἀπεκαίνυτο: Od. 8:127: τῇ δ’ αὖτ’ Εὐρύαλος ἀπεκαίνυτο πάντας ἀρίστους.
ἀπεκαίνυτο: Od. 8:219: οἶος δή με Φιλοκτήτης ἀπεκαίνυτο τόξῳ
ἀπεκείρατο: Il. 23:141: στὰς ἀπάνευθε πυρῆς ξανθὴν ἀπεκείρατο χαίτην,
ἀπεκλελάθεσθε: Od. 24:394: “ὦ γέρον, ἵζ’ ἐπὶ δεῖπνον, ἀπεκλελάθεσθε δὲ θάμβευς·
ἀπεκόσμεον: Od. 7:232: ἥσθην· ἀμφίπολοι δ’ ἀπεκόσμεον ἔντεα δαιτός.
ἀπέκοψα: Od. 9:325: τοῦ μὲν ὅσον τ’ ὄργυιαν ἐγὼν ἀπέκοψα παραστὰς
ἀπέκοψα: Od. 23:195: καὶ τότ’ ἔπειτ’ ἀπέκοψα κόμην τανυφύλλου ἐλαίης,
ἀπέκοψε: Il. 11:261: τοῖο δ’ ἐπ’ Ἰφιδάμαντι κάρη ἀπέκοψε παραστάς.
ἀπέκοψε: Il. 16:474: ἀΐξας ἀπέκοψε παρήορον οὐδ’ ἐμάτησε·
ἀπέκοψε: Od. 3:449: ἤλασεν ἄγχι στάς· πέλεκυς δ’ ἀπέκοψε τένοντας
ἀπεκρέμασεν: Il. 23:879: αὐχέν’ ἀπεκρέμασεν, σὺν δὲ πτερὰ πυκνὰ λίασθεν.
ἀπέκρυψεν: Il. 11:717: εἴα θωρήσσεσθαι, ἀπέκρυψεν δέ μοι ἵππους·
ἀπέκταμεν: Od. 23:121: ἡμεῖς δ’ ἕρμα πόληος ἀπέκταμεν, οἳ μέγ’ ἄριστοι
ἀπέκτανε: Il. 6:414: ἤτοι γὰρ πατέρ’ ἁμὸν ἀπέκτανε δῖος Ἀχιλλεύς,
ἀπέκτανε: Il. 15:440: τὸν δ’ Ἕκτωρ μεγάθυμος ἀπέκτανε. ποῦ νύ τοι ἰοὶ
ἀπέκτανε: Il. 22:423: τόσσους γάρ μοι παῖδας ἀπέκτανε τηλεθάοντας·
ἀπέκτανον: Od. 14:271: ἔνθ’ ἡμέων πολλοὺς μὲν ἀπέκτανον ὀξέϊ χαλκῷ,
ἀπέκτανον: Od. 17:440: ἔνθ’ ἡμέων πολλοὺς μὲν ἀπέκτανον ὀξέϊ χαλκῷ,
ἀπέκτατο: Il. 15:437: Τεῦκρε πέπον δὴ νῶϊν ἀπέκτατο πιστὸς ἑταῖρος
ἀπέκτατο: Il. 17:472: μοῦνος· ἀτάρ τοι ἑταῖρος ἀπέκτατο, τεύχεα δ’ Ἕκτωρ
ἀπέκτεινεν: Il. 9:539: τὸν δ’ υἱὸς Οἰνῆος ἀπέκτεινεν Μελέαγρος
ἀπέλαμπ’: Il. 22:319: ὣς αἰχμῆς ἀπέλαμπ’ εὐήκεος, ἣν ἄρ’ Ἀχιλλεὺς
ἀπέλαμπεν: Il. 6:295: ἀστὴρ δ’ ὣς ἀπέλαμπεν· ἔκειτο δὲ νείατος ἄλλων.
ἀπέλαμπεν: Il. 19:381: κρατὶ θέτο βριαρήν· ἣ δ’ ἀστὴρ ὣς ἀπέλαμπεν
ἀπέλαμπεν: Od. 15:108: ἀστὴρ δ’ ὣς ἀπέλαμπεν· ἔκειτο δὲ νείατος ἄλλων.
ἀπελάμπετο: Il. 14:183: τρίγληνα μορόεντα· χάρις δ’ ἀπελάμπετο πολλή.
ἀπελάμπετο: Od. 18:298: τρίγληνα μορόεντα, χάρις δ’ ἀπελάμπετο πολλή·
ἀπέλεθρον: Il. 5:245: ἶν’ ἀπέλεθρον ἔχοντας· ὃ μὲν τόξων ἐῢ εἰδὼς
ἀπέλεθρον: Il. 7:269: ἧκ’ ἐπιδινήσας, ἐπέρεισε δὲ ἶν’ ἀπέλεθρον,
ἀπέλεθρον: Il. 11:354: Ἕκτωρ δ’ ὦκ’ ἀπέλεθρον ἀνέδραμε, μίκτο δ’ ὁμίλῳ,
ἀπέλεθρον: Od. 9:538: ἧκ’ ἐπιδινήσας, ἐπέρεισε δὲ ἶν’ ἀπέλεθρον·
ἀπέλειπεν: Od. 9:292: ἤσθιε δ’ ὥς τε λέων ὀρεσίτροφος, οὐδ’ ἀπέλειπεν,
ἀπέληγε: Il. 7:263: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς ἀπέληγε μάχης κορυθαίολος Ἕκτωρ,
ἀπέληγε: Il. 11:255: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς ἀπέληγε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο,
ἀπέληγεν: Il. 24:475: ποίπνυον παρεόντε· νέον δ’ ἀπέληγεν ἐδωδῆς
ἀπελήλυθα: Il. 24:766: ἐξ οὗ κεῖθεν ἔβην καὶ ἐμῆς ἀπελήλυθα πάτρης·
ἀπελήλυθε: Od. 19:223: ἐξ οὗ κεῖθεν ἔβη καὶ ἐμῆς ἀπελήλυθε πάτρης·
ἀπελήλυθε: Od. 24:310: ἐξ οὗ κεῖθεν ἔβη καὶ ἐμῆς ἀπελήλυθε πάτρης,
ἀπελυμαίνοντο: Il. 1:314: οἳ δ’ ἀπελυμαίνοντο καὶ εἰς ἅλα λύματα βάλλον,
ἀπέλυσας: Il. 24:136: Ἕκτορ’ ἔχεις παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν οὐδ’ ἀπέλυσας.
ἀπέλυσε: Il. 1:95: οὐδ’ ἀπέλυσε θύγατρα καὶ οὐκ ἀπεδέξατ’ ἄποινα·
ἀπέλυσε: Il. 6:427: ἂψ ὅ γε τὴν ἀπέλυσε λαβὼν ἀπερείσι’ ἄποινα,
ἀπέλυσε: Od. 21:46: αὐτίκ’ ἄρ’ ἥ γ’ ἱμάντα θοῶς ἀπέλυσε κορώνης,
ἀπέλυσεν: Il. 24:115: Ἕκτορ’ ἔχει παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν οὐδ’ ἀπέλυσεν,
ἀπέμεσσεν: Il. 14:436: ἑζόμενος δ’ ἐπὶ γοῦνα κελαινεφὲς αἷμ’ ἀπέμεσσεν·
ἀπεμνήσαντο: Il. 24:428: τώ οἱ ἀπεμνήσαντο καὶ ἐν θανάτοιό περ αἴσῃ.
ἀπεμυθεόμην: Il. 9:109: πόλλ’ ἀπεμυθεόμην· σὺ δὲ σῷ μεγαλήτορι θυμῷ
ἀπενάσσατο: Il. 2:629: ὅς ποτε Δουλίχιον δ’ ἀπενάσσατο πατρὶ χολωθείς·
ἀπενάσσατο: Od. 15:254: ὅς ῥ’ Ὑπερησίηνδ’ ἀπενάσσατο πατρὶ χολωθείς,
ἀπένεικαν: Od. 16:326: τεύχεα δέ σφ’ ἀπένεικαν ὑπέρθυμοι θεράποντες,
ἀπένεικαν: Od. 16:360: τεύχεα δέ σφ’ ἀπένεικαν ὑπέρθυμοι θεράποντες.
ἀπένεικας: Il. 14:255: καί μιν ἔπειτα Κόων δ’ εὖ ναιομένην ἀπένεικας
ἀπένεικας: Il. 15:28: καί μιν ἔπειτα Κόων δ’ εὖ ναιομένην ἀπένεικας.
ἀπενίζοντο: Il. 10:572: αὐτοὶ δ’ ἱδρῶ πολλὸν ἀπενίζοντο θαλάσσῃ
ἀπεόντος: Il. 6:362: Τρώεσσ’, οἳ μέγ’ ἐμεῖο ποθὴν ἀπεόντος ἔχουσιν.
ἀπεόντων: Il. 8:522: μὴ λόχος εἰσέλθῃσι πόλιν λαῶν ἀπεόντων.
ἀπέπαυσαν: Il. 11:323: τοὺς μὲν ἔπειτ’ εἴασαν, ἐπεὶ πολέμου ἀπέπαυσαν·
ἀπέπαυσας: Od. 18:114: ὃς τοῦτον τὸν ἄναλτον ἀλητεύειν ἀπέπαυσας
ἀπέπαυσε: Il. 18:267: νῦν μὲν νὺξ ἀπέπαυσε ποδώκεα Πηλεΐωνα
ἀπέπαυσε: Il. 19:119: Ἀλκμήνης δ’ ἀπέπαυσε τόκον, σχέθε δ’ Εἰλειθυίας.
ἀπέπεμπε: Il. 21:452: Λαομέδων ἔκπαγλος, ἀπειλήσας δ’ ἀπέπεμπε.
ἀπέπεμπε: Od. 10:76: ὣς εἰπὼν ἀπέπεμπε δόμων βαρέα στενάχοντα.
ἀπέπεμπεν: Il. 10:72: Ὣς εἰπὼν ἀπέπεμπεν ἀδελφεὸν εὖ ἐπιτείλας·
ἀπεπέμπομεν: Od. 10:65: ἦ μέν σ’ ἐνδυκέως ἀπεπέμπομεν, ὄφρα ἵκοιο
ἀπέπεμπον: Od. 19:243: αἰδοίως δ’ ἀπέπεμπον ἐϋσσέλμου ἐπὶ νηός.
ἀπέπεμπον: Od. 24:312: δεξιοί, οἷς χαίρων μὲν ἐγὼν ἀπέπεμπον ἐκεῖνον,
ἀπέπεμψα: Od. 23:23: τῶ κε τάχα στυγερῶς μιν ἐγὼν ἀπέπεμψα νέεσθαι
ἀπέπεμψε: Od. 14:334: ἀλλ’ ἐμὲ πρὶν ἀπέπεμψε· τύχησε γὰρ ἐρχομένη νηῦς
ἀπέπεμψε: Od. 19:291: ἀλλ’ ἐμὲ πρὶν ἀπέπεμψε· τύχησε γὰρ ἐρχομένη νηῦς
ἀπέπεμψε: Od. 24:285: τῶ κέν σ’ εὖ δώροισιν ἀμειψάμενος ἀπέπεμψε
ἀπέπιπτον: Il. 14:350: καλὴν χρυσείην· στιλπναὶ δ’ ἀπέπιπτον ἔερσαι.
ἀπεπλάγχθη: Il. 22:291: τῆλε δ’ ἀπεπλάγχθη σάκεος δόρυ· χώσατο δ’ Ἕκτωρ
ἀπεπλάγχθης: Od. 8:573: ὅππῃ ἀπεπλάγχθης τε καὶ ἅς τινας ἵκεο χώρας
ἀπεπλάγχθης: Od. 15:382: πολλὸν ἀπεπλάγχθης σῆς πατρίδος ἠδὲ τοκήων.
ἀπέπλειον: Od. 8:501: βάντες ἀπέπλειον, πῦρ ἐν κλισίῃσι βαλόντες,
ἀπέπλω: Od. 14:339: ἀλλ’ ὅτε γαίης πολλὸν ἀπέπλω ποντοπόρος νηῦς,
ἀπερείσι’: Il. 1:13: λυσόμενός τε θύγατρα φέρων τ’ ἀπερείσι’ ἄποινα,
ἀπερείσι’: Il. 1:372: λυσόμενός τε θύγατρα φέρων τ’ ἀπερείσι’ ἄποινα,
ἀπερείσι’: Il. 6:49: τῶν κέν τοι χαρίσαιτο πατὴρ ἀπερείσι’ ἄποινα
ἀπερείσι’: Il. 6:427: ἂψ ὅ γε τὴν ἀπέλυσε λαβὼν ἀπερείσι’ ἄποινα,
ἀπερείσι’: Il. 9:120: ἂψ ἐθέλω ἀρέσαι δόμεναί τ’ ἀπερείσι’ ἄποινα.
ἀπερείσι’: Il. 10:380: τῶν κ’ ὔμμιν χαρίσαιτο πατὴρ ἀπερείσι’ ἄποινα
ἀπερείσι’: Il. 11:134: τῶν κέν τοι χαρίσαιτο πατὴρ ἀπερείσι’ ἄποινα,
ἀπερείσι’: Il. 19:138: ἂψ ἐθέλω ἀρέσαι, δόμεναί τ’ ἀπερείσι’ ἄποινα·
ἀπερείσι’: Il. 24:276: νήεον Ἑκτορέης κεφαλῆς ἀπερείσι’ ἄποινα,
ἀπερείσι’: Il. 24:502: λυσόμενος παρὰ σεῖο, φέρω δ’ ἀπερείσι’ ἄποινα.
ἀπερείσι’: Il. 24:579: ᾕρεον Ἑκτορέης κεφαλῆς ἀπερείσι’ ἄποινα.
ἀπερείσια: Il. 16:178: ὅς ῥ’ ἀναφανδὸν ὄπυιε πορὼν ἀπερείσια ἕδνα.
ἀπερείσια: Od. 19:529: μνᾶται ἐνὶ μεγάροισι, πορὼν ἀπερείσια ἕδνα.
ἀπεῤῥίγασι: Od. 2:52: οἳ πατρὸς μὲν ἐς οἶκον ἀπεῤῥίγασι νέεσθαι
ἀπερύκει: Od. 9:119: ἄγριαι· οὐ μὲν γὰρ πάτος ἀνθρώπων ἀπερύκει,
ἀπερύκοι: Il. 4:542: χειρὸς ἑλοῦσ’, αὐτὰρ βελέων ἀπερύκοι ἐρωήν·
ἀπερύκοι: Il. 17:562: δοίη κάρτος ἐμοί, βελέων δ’ ἀπερύκοι ἐρωήν·
ἀπερύκων: Od. 18:105: “ἐνταυθοῖ νῦν ἧσο κύνας τε σύας τ’ ἀπερύκων,
ἀπερχομένη: Od. 2:136: οἴκου ἀπερχομένη· νέμεσις δέ μοι ἐξ ἀνθρώπων
ἀπερωεύς: Il. 8:361: σχέτλιος, αἰὲν ἀλιτρός, ἐμῶν μενέων ἀπερωεύς·
ἀπερωήσειας: Il. 16:723: τώ κε τάχα στυγερῶς πολέμου ἀπερωήσειας.
ἄπεσαν: Il. 10:357: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἄπεσαν δουρηνεκὲς ἢ καὶ ἔλασσον,
ἀπεσκέδασ’: Od. 11:385: αὐτὰρ ἐπεὶ ψυχὰς μὲν ἀπεσκέδασ’ ἄλλυδις ἄλλῃ
ἀπεσκέδασεν: Il. 19:309: Ὣς εἰπὼν ἄλλους μὲν ἀπεσκέδασεν βασιλῆας,
ἀπεσσεῖται: Od. 19:302: δηρὸν ἀπεσσεῖται· ἔμπης δέ τοι ὅρκια δώσω.
ἀπέσσεσθαι: Il. 17:278: μέλλον ἀπέσσεσθαι· μάλα γάρ σφεας ὦκ’ ἐλέλιξεν
ἀπέσσεσθαι: Od. 18:146: δηρὸν ἀπέσσεσθαι· μάλα δὲ σχεδόν. ἀλλά σε δαίμων
ἀπέσσεται: Od. 2:285: σοὶ δ’ ὁδὸς οὐκέτι δηρὸν ἀπέσσεται ἣν σὺ μενοινᾷς·
ἀπέσσεται: Od. 8:150: σοὶ δ’ ὁδὸς οὐκέτι δηρὸν ἀπέσσεται, ἀλλά τοι ἤδη
ἀπέσσομαι: Od. 15:515: χεῖρον, ἐπεί τοι ἐγὼ μὲν ἀπέσσομαι, οὐδέ σε μήτηρ
ἀπέσσονται: Od. 20:155: οὐ γὰρ δὴν μνηστῆρες ἀπέσσονται μεγάροιο,
ἀπεσσύμεθ’: Od. 9:236: ἡμεῖς δὲ δείσαντες ἀπεσσύμεθ’ ἐς μυχὸν ἄντρου.
ἀπεσσύμεθ’: Od. 9:396: ἡμεῖς δὲ δείσαντες ἀπεσσύμεθ’. αὐτὰρ ὁ μοχλὸν
ἀπεσσύμενον: Il. 4:527: Τὸν δὲ Θόας Αἰτωλὸς ἀπεσσύμενον βάλε δουρὶ
ἀπέσσυτο: Il. 6:390: Ἦ ῥα γυνὴ ταμίη, ὃ δ’ ἀπέσσυτο δώματος Ἕκτωρ
ἀπέσσυτο: Il. 15:572: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν αὖτις ἀπέσσυτο, τὸν δ’ ὀρόθυνεν·
ἀπέστη: Il. 3:33: ὡς δ’ ὅτε τίς τε δράκοντα ἰδὼν παλίνορσος ἀπέστη
ἀπέστιχε: Od. 12:143: ἡ μὲν ἔπειτ’ ἀνὰ νῆσον ἀπέστιχε δῖα θεάων·
ἀπέστιχε: Od. 20:55: αὐτὴ δ’ ἂψ ἐς Ὄλυμπον ἀπέστιχε δῖα θεάων.
ἀπέστιχον: Od. 12:333: δὴ τότ’ ἐγὼν ἀνὰ νῆσον ἀπέστιχον, ὄφρα θεοῖσιν
ἀπεστυφέλιξαν: Il. 18:158: νεκροῦ ἀπεστυφέλιξαν· ὃ δ’ ἔμπεδον ἀλκὶ πεποιθὼς
ἀπεστυφέλιξεν: Il. 16:703: Πάτροκλος, τρὶς δ’ αὐτὸν ἀπεστυφέλιξεν Ἀπόλλων
ἀπέταμνε: Il. 8:87: ὄφρ’ ὁ γέρων ἵπποιο παρηορίας ἀπέταμνε
ἀπετείσατο: Od. 23:312: ἠδ’ ὅσα Κύκλωψ ἕρξε, καὶ ὡς ἀπετείσατο ποινὴν
ἀπέτεισε: Od. 1:43: πεῖθ’ ἀγαθὰ φρονέων· νῦν δ’ ἁθρόα πάντ’ ἀπέτεισε.”
ἀπέτεισεν: Od. 3:195: ἀλλ’ ἦ τοι κεῖνος μὲν ἐπισμυγερῶς ἀπέτεισεν.
ἀπετίνυτο: Il. 16:398: κτεῖνε μεταΐσσων, πολέων δ’ ἀπετίνυτο ποινήν.
ἀπέτισαν: Il. 4:161: ἔκ τε καὶ ὀψὲ τελεῖ, σύν τε μεγάλῳ ἀπέτισαν
ἀπέτραπε: Il. 11:757: κέκληται· ὅθεν αὖτις ἀπέτραπε λαὸν Ἀθήνη.
ἀπέτραπε: Il. 15:276: εἰς ὁδόν, αἶψα δὲ πάντας ἀπέτραπε καὶ μεμαῶτας·
ἀπετράπετ’: Il. 10:200: πιπτόντων· ὅθεν αὖτις ἀπετράπετ’ ὄβριμος Ἕκτωρ
ἀπετράπετ’: Il. 12:329: Ὣς ἔφατ’, οὐδὲ Γλαῦκος ἀπετράπετ’ οὐδ’ ἀπίθησε·
ἀπετρωπῶντο: Il. 18:585: οἳ δ’ ἤτοι δακέειν μὲν ἀπετρωπῶντο λεόντων,
ἀπευθέα: Od. 3:88: κείνου δ’ αὖ καὶ ὄλεθρον ἀπευθέα θῆκε Κρονίων.
ἀπευθής: Od. 3:184: ὣς ἦλθον, φίλε τέκνον, ἀπευθής, οὐδέ τι οἶδα
ἀπέφθιθεν: Od. 5:110: ἔνθ’ ἄλλοι μὲν πάντες ἀπέφθιθεν ἐσθλοὶ ἑταῖροι,
ἀπέφθιθεν: Od. 5:133: ἔνθ’ ἄλλοι μὲν πάντες ἀπέφθιθεν ἐσθλοὶ ἑταῖροι,
ἀπέφθιθεν: Od. 7:251: ἔνθ’ ἄλλοι μὲν πάντες ἀπέφθιθεν ἐσθλοὶ ἑταῖροι,
ἀπέφθιτο: Od. 8:581: ἦ τίς τοι καὶ πηὸς ἀπέφθιτο Ἰλιόθι πρό,
ἀπέφθιτο: Od. 15:268: εἴ ποτ’ ἔην· νῦν δ’ ἤδη ἀπέφθιτο λυγρῷ ὀλέθρῳ.
ἀπέφθιτο: Od. 15:358: ἡ δ’ ἄχεϊ οὗ παιδὸς ἀπέφθιτο κυδαλίμοιο,
ἄπεχε: Il. 24:19: πᾶσαν ἀεικείην ἄπεχε χροῒ φῶτ’ ἐλεαίρων
ἀπέχειν: Od. 15:33: ἀλλὰ ἑκὰς νήσων ἀπέχειν εὐεργέα νῆα,
ἀπεχθαίρει: Od. 4:105: ὡς ἑνός, ὅς τέ μοι ὕπνον ἀπεχθαίρει καὶ ἐδωδὴν,
ἀπεχθάνεαι: Od. 2:202: μυθέαι ἀκράαντον, ἀπεχθάνεαι δ’ ἔτι μᾶλλον.
ἀπεχθέσθαι: Il. 21:83: μοῖρ’ ὀλόη· μέλλω που ἀπεχθέσθαι Διὶ πατρί,
ἀπέχθηαι: Il. 9:610: τὸν φιλέειν, ἵνα μή μοι ἀπέχθηαι φιλέοντι.
ἀπεχθήρω: Il. 3:415: τὼς δέ σ’ ἀπεχθήρω ὡς νῦν ἔκπαγλ’ ἐφίλησα,
ἀπέχθηται: Od. 10:74: ἄνδρα τόν, ὅς τε θεοῖσιν ἀπέχθηται μακάρεσσιν.
ἀπεχθομένοισί: Od. 18:165: μνηστήρεσσι φανῆναι, ἀπεχθομένοισί περ ἔμπης·
ἀπεχθόμενος: Od. 10:75: ἔῤῥ’, ἐπεὶ ἀθανάτοισιν ἀπεχθόμενος τόδ’ ἱκάνεις.”
ἀπεχθόμενος: Od. 16:114: οὔτε τί μοι πᾶς δῆμος ἀπεχθόμενος χαλεπαίνει,
ἀπέχθωνται: Il. 4:53: τὰς διαπέρσαι ὅτ’ ἄν τοι ἀπέχθωνται περὶ κῆρι·
ἀπέχονται: Il. 14:206: ἤδη γὰρ δηρὸν χρόνον ἀλλήλων ἀπέχονται
ἀπέχονται: Il. 14:304: ἤδη γὰρ δηρὸν χρόνον ἀλλήλων ἀπέχονται
ἀπέχοντο: Od. 12:328: τόφρα βοῶν ἀπέχοντο λιλαιόμενοι βιότοιο·
ἀπεχώμεθα: Od. 12:321: ἔστιν, τῶν δὲ βοῶν ἀπεχώμεθα, μή τι πάθωμεν·
ἀπεψύχοντο: Il. 11:620: ἐξ ὀχέων· τοὶ δ’ ἱδρῶ ἀπεψύχοντο χιτώνων
ἀπεψύχοντο: Il. 22:2: ἱδρῶ ἀπεψύχοντο πίον τ’ ἀκέοντό τε δίψαν
ἀπεών: Od. 13:189: ἤδη δὴν ἀπεών· περὶ γὰρ θεὸς ἠέρα χεῦε
ἀπεών: Od. 14:330: ἤδη δὴν ἀπεών, ἢ ἀμφαδὸν ἦε κρυφηδόν.
ἀπεών: Od. 19:299: ἤδη δὴν ἀπεών, ἢ ἀμφαδὸν ἦε κρυφηδόν.
ἀπέωσε: Od. 9:81: καὶ βορέης ἀπέωσε, παρέπλαγξεν δὲ Κυθήρων.
ἀπήγαγε: Il. 15:706: ἐς Τροίην, οὐδ’ αὖτις ἀπήγαγε πατρίδα γαῖαν.
ἀπήγαγε: Od. 4:289: τόφρα δ’ ἔχ’, ὄφρα σε νόσφιν ἀπήγαγε Παλλὰς Ἀθήνη.”
ἀπήγαγεν: Od. 16:370: αὐτόν· τὸν δ’ ἄρα τεῖος ἀπήγαγεν οἴκαδε δαίμων.
ἀπήγαγον: Od. 13:211: οἵ μ’ εἰς ἄλλην γαῖαν ἀπήγαγον· ἦ τέ μ’ ἔφαντο
ἀπήϊον: Od. 10:274: ὣς εἰπὼν παρὰ νηὸς ἀπήϊον ἠδὲ θαλάσσης.
ἀπηλεγέως: Il. 9:309: χρὴ μὲν δὴ τὸν μῦθον ἀπηλεγέως ἀποειπεῖν,
ἀπηλεγέως: Od. 1:373: πάντες, ἵν’ ὕμιν μῦθον ἀπηλεγέως ἀποείπω,
ἀπῆλθεν: Il. 17:703: τειρομένοις ἑτάροισιν ἀμυνέμεν, ἔνθεν ἀπῆλθεν
ἀπηλοίησεν: Il. 4:522: ἄχρις ἀπηλοίησεν· ὃ δ’ ὕπτιος ἐν κονίῃσι
ἀπήμαντον: Od. 19:282: οἴκαδ’ ἀπήμαντον. καί κεν πάλαι ἐνθάδ’ Ὀδυσσεὺς
ἀπήμβροτε: Il. 16:466: Σαρπηδὼν δ’ αὐτοῦ μὲν ἀπήμβροτε δουρὶ φαεινῷ
ἀπήμβροτε: Il. 16:477: Ἔνθ’ αὖ Σαρπηδὼν μὲν ἀπήμβροτε δουρὶ φαεινῷ,
ἀπήμβροτεν: Il. 15:521: Πουλυδάμας· καὶ τοῦ μὲν ἀπήμβροτεν· οὐ γὰρ Ἀπόλλων
ἀπῆμεν: Od. 9:491: ἀλλ’ ὅτε δὴ δὶς τόσσον ἅλα πρήσσοντες ἀπῆμεν,
ἀπῆμεν: Od. 12:181: ἀλλ’ ὅτε τόσσον ἀπῆμεν, ὅσον τε γέγωνε βοήσας,
ἀπήμονά: Il. 14:164: ᾗ χροιῇ, τῷ δ’ ὕπνον ἀπήμονά τε λιαρόν τε
ἀπήμονά: Od. 5:268: οὖρον δὲ προέηκεν ἀπήμονά τε λιαρόν τε.
ἀπήμονά: Od. 7:266: οὖρον δὲ προέηκεν ἀπήμονά τε λιαρόν τε.
ἀπήμονα: Od. 13:39: πέμπετέ με σπείσαντες ἀπήμονα, χαίρετε δ’ αὐτοί.
ἀπήμονά: Od. 15:436: ὅρκῳ πιστωθῆναι ἀπήμονά μ’ οἴκαδ’ ἀπάξειν.”
ἀπήμονας: Il. 13:761: τοὺς δ’ εὗρ’ οὐκέτι πάμπαν ἀπήμονας οὐδ’ ἀνολέθρους·
ἀπήμονας: Od. 10:551: οὐδὲ μὲν οὐδ’ ἔνθεν περ ἀπήμονας ἦγον ἑταίρους.
ἀπήμονας: Od. 18:260: ἐκ Τροίης εὖ πάντας ἀπήμονας ἀπονέεσθαι·
ἀπήμονες: Il. 13:744: πὰρ νηῶν ἔλθωμεν ἀπήμονες. ἦ γὰρ ἔγωγε
ἀπήμονες: Od. 4:487: ἢ πάντες σὺν νηυσὶν ἀπήμονες ἦλθον Ἀχαιοί,
ἀπήμονές: Od. 8:566: ἡμῖν, οὕνεκα πομποὶ ἀπήμονές εἰμεν ἁπάντων·
ἀπήμονές: Od. 13:174: ἡμῖν, οὕνεκα πομποὶ ἀπήμονές εἰμεν ἁπάντων.
ἀπήμυνεν: Il. 9:593: ὣς ὃ μὲν Αἰτωλοῖσιν ἀπήμυνεν κακὸν ἦμαρ
ἀπήμων: Il. 1:415: αἴθ’ ὄφελες παρὰ νηυσὶν ἀδάκρυτος καὶ ἀπήμων
ἀπήμων: Il. 12:80: Ὣς φάτο Πουλυδάμας, ἅδε δ’ Ἕκτορι μῦθος ἀπήμων,
ἀπήμων: Il. 13:748: Ὣς φάτο Πουλυδάμας, ἅδε δ’ Ἕκτορι μῦθος ἀπήμων,
ἀπήμων: Od. 4:519: ἀλλ’ ὅτε δὴ καὶ κεῖθεν ἐφαίνετο νόστος ἀπήμων,
ἀπήμων: Od. 5:40: εἴ περ ἀπήμων ἦλθε, λαχὼν ἀπὸ ληΐδος αἶσαν.
ἀπήμων: Od. 12:167: νῆσον Σειρήνοιϊν· ἔπειγε γὰρ οὖρος ἀπήμων.
ἀπήμων: Od. 13:138: εἴ περ ἀπήμων ἦλθε, λαχὼν ἀπὸ ληΐδος αἶσαν.”
ἀπῆν: Od. 5:400: ἀλλ’ ὅτε τόσσον ἀπῆν, ὅσσον τε γέγωνε βοήσας,
ἀπῆν: Od. 9:473: ἀλλ’ ὅτε τόσσον ἀπῆν, ὅσσον τε γέγωνε βοήσας,
ἀπηνέα: Il. 15:202: τόνδε φέρω Διὶ μῦθον ἀπηνέα τε κρατερόν τε,
ἀπηνέα: Od. 19:329: ὃς μὲν ἀπηνὴς αὐτὸς ἔῃ καὶ ἀπηνέα εἰδῇ,
ἀπηνέα: Od. 23:97: “μῆτερ ἐμή, δύσμητερ, ἀπηνέα θυμὸν ἔχουσα,
ἀπηνέα: Od. 23:230: πείθεις δή μευ θυμόν, ἀπηνέα περ μάλ’ ἐόντα.”
ἀπηνέος: Il. 1:340: καὶ πρὸς τοῦ βασιλῆος ἀπηνέος εἴ ποτε δ’ αὖτε
ἀπήνῃ: Il. 24:718: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δὲ διέστησαν καὶ εἶξαν ἀπήνῃ.
ἀπήνῃ: Od. 6:73: ὅπλεον ἡμιόνους θ’ ὕπαγον ζεῦξάν θ’ ὑπ’ ἀπήνῃ·
ἀπήνῃ: Od. 6:75: καὶ τὴν μὲν κατέθηκεν ἐϋξέστῳ ἐπ’ ἀπήνῃ·
ἀπήνην: Il. 24:324: πρόσθε μὲν ἡμίονοι ἕλκον τετράκυκλον ἀπήνην,
ἀπήνην: Il. 24:590: σὺν δ’ ἕταροι ἤειραν ἐϋξέστην ἐπ’ ἀπήνην.
ἀπήνην: Od. 6:57: “πάππα φίλ’, οὐκ ἂν δή μοι ἐφοπλίσσειας ἀπήνην
ἀπήνην: Od. 6:69: ἔρχευ· ἀτάρ τοι δμῶες ἐφοπλίσσουσιν ἀπήνην
ἀπηνήναντο: Il. 7:185: οἳ δ’ οὐ γιγνώσκοντες ἀπηνήναντο ἕκαστος.
ἀπηνής: Il. 15:94: οἷος κείνου θυμὸς ὑπερφίαλος καὶ ἀπηνής.
ἀπηνής: Il. 16:35: πέτραι τ’ ἠλίβατοι, ὅτι τοι νόος ἐστὶν ἀπηνής.
ἀπηνής: Il. 23:484: δεύεαι Ἀργείων, ὅτι τοι νόος ἐστὶν ἀπηνής.
ἀπηνής: Il. 23:611: ὡς ἐμὸς οὔ ποτε θυμὸς ὑπερφίαλος καὶ ἀπηνής.
ἀπήνης: Il. 24:275: ἐκ θαλάμου δὲ φέροντες ἐϋξέστης ἐπ’ ἀπήνης
ἀπήνης: Il. 24:447: ἐς δ’ ἄγαγε Πρίαμόν τε καὶ ἀγλαὰ δῶρ’ ἐπ’ ἀπήνης.
ἀπήνης: Il. 24:578: κὰδ δ’ ἐπὶ δίφρου εἷσαν· ἐϋξέστου δ’ ἀπ’ ἀπήνης
ἀπήνης: Od. 6:78: ἀσκῷ ἐν αἰγείῳ· κούρη δ’ ἐπεβήσετ’ ἀπήνης.
ἀπήνης: Od. 6:88: ἔνθ’ αἵ γ’ ἡμιόνους μὲν ὑπεκπροέλυσαν ἀπήνης.
ἀπήνης: Od. 6:90: τρώγειν ἄγρωστιν μελιηδέα· ταὶ δ’ ἀπ’ ἀπήνης
ἀπήνης: Od. 6:252: εἵματ’ ἄρα πτύξασα τίθει καλῆς ἐπ’ ἀπήνης,
ἀπήνης: Od. 7:5: ἵσταντ’ ἀθανάτοισ’ ἐναλίγκιοι, οἵ ῥ’ ὑπ’ ἀπήνης
ἀπηνής: Od. 18:381: ἀλλὰ μάλ’ ὑβρίζεις καί τοι νόος ἐστὶν ἀπηνής·
ἀπηνὴς: Od. 19:329: ὃς μὲν ἀπηνὴς αὐτὸς ἔῃ καὶ ἀπηνέα εἰδῇ,
ἀπήνυσαν: Od. 7:326: ἤματι τῷ αὐτῷ καὶ ἀπήνυσαν οἴκαδ’ ὀπίσσω.
ἀπήραξεν: Il. 14:496: αὐχένα μέσσον ἔλασσεν, ἀπήραξεν δὲ χαμᾶζε
ἀπητίμησε: Il. 13:113: οὕνεκ’ ἀπητίμησε ποδώκεα Πηλεΐωνα,
ἀπηύρα: Il. 6:17: πρόσθεν ὑπαντιάσας, ἀλλ’ ἄμφω θυμὸν ἀπηύρα
ἀπηύρα: Il. 9:273: τὰς μέν τοι δώσει, μετὰ δ’ ἔσσεται ἣν τότ’ ἀπηύρα
ἀπηύρα: Il. 10:495: τὸν τρισκαιδέκατον μελιηδέα θυμὸν ἀπηύρα
ἀπηύρα: Il. 11:115: ἐλθὼν εἰς εὐνήν, ἁπαλόν τέ σφ’ ἦτορ ἀπηύρα·
ἀπηύρα: Il. 11:334: θυμοῦ καὶ ψυχῆς κεκαδὼν κλυτὰ τεύχε’ ἀπηύρα·
ἀπηύρα: Il. 15:462: Ἕκτορ’, ἀτὰρ Τεῦκρον Τελαμώνιον εὖχος ἀπηύρα,
ἀπηύρα: Il. 16:828: Ἕκτωρ Πριαμίδης σχεδὸν ἔγχεϊ θυμὸν ἀπηύρα,
ἀπηύρα: Il. 17:125: Ἕκτωρ μὲν Πάτροκλον ἐπεὶ κλυτὰ τεύχε’ ἀπηύρα,
ἀπηύρα: Il. 17:236: νήπιοι· ἦ τε πολέσσιν ἐπ’ αὐτῷ θυμὸν ἀπηύρα.
ἀπηύρα: Il. 20:290: τὸν δέ κε Πηλεΐδης σχεδὸν ἄορι θυμὸν ἀπηύρα,
ἀπηύρα: Il. 21:179: ἀλλὰ πρὶν Ἀχιλεὺς σχεδὸν ἄορι θυμὸν ἀπηύρα.
ἀπηύρα: Il. 21:201: τὸν δὲ κατ’ αὐτόθι λεῖπεν, ἐπεὶ φίλον ἦτορ ἀπηύρα,
ἀπηύρα: Il. 23:291: ἵππους δὲ Τρῳοὺς ὕπαγε ζυγόν, οὕς ποτ’ ἀπηύρα
ἀπηύρα: Il. 23:800: τεύχεα Σαρπήδοντος, ἅ μιν Πάτροκλος ἀπηύρα.
ἀπηύρα: Il. 24:50: αὐτὰρ ὅ γ’ Ἕκτορα δῖον, ἐπεὶ φίλον ἦτορ ἀπηύρα,
ἀπηύρα: Od. 3:192: οἳ φύγον ἐκ πολέμου, πόντος δέ οἱ οὔ τιν’ ἀπηύρα.
ἀπηύρα: Od. 4:646: ἤ σε βίῃ ἀέκοντος ἀπηύρα νῆα μέλαιναν,
ἀπηύρα: Od. 11:203: σή τ’ ἀγανοφροσύνη μελιηδέα θυμὸν ἀπηύρα.”
ἀπηύρα: Od. 18:273: οὐλομένης ἐμέθεν, τῆς τε Ζεὺς ὄλβον ἀπηύρα.
ἀπηύρας: Il. 8:237: τῇδ’ ἄτῃ ἄασας καί μιν μέγα κῦδος ἀπηύρας;
ἀπηύρων: Il. 1:430: τήν ῥα βίῃ ἀέκοντος ἀπηύρων· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
ἀπηύρων: Il. 9:131: τὰς μέν οἱ δώσω, μετὰ δ’ ἔσσεται ἣν τότ’ ἀπηύρων
ἀπηύρων: Il. 19:89: ἤματι τῷ ὅτ’ Ἀχιλλῆος γέρας αὐτὸς ἀπηύρων.
ἀπηύρων: Il. 23:560: δώσω οἱ θώρηκα, τὸν Ἀστεροπαῖον ἀπηύρων
ἀπηύρων: Il. 23:808: καλὸν Θρηΐκιον, τὸ μὲν Ἀστεροπαῖον ἀπηύρων·
ἀπηύρων: Od. 13:132: οἴκαδ’ ἐλεύσεσθαι· - νόστον δέ οἱ οὔ ποτ’ ἀπηύρων
ἀπήχθετο: Il. 3:454: ἶσον γάρ σφιν πᾶσιν ἀπήχθετο κηρὶ μελαίνῃ.
ἀπήχθετο: Il. 6:140: ἦν, ἐπεὶ ἀθανάτοισιν ἀπήχθετο πᾶσι θεοῖσιν·
ἀπήχθετο: Il. 6:200: ἀλλ’ ὅτε δὴ καὶ κεῖνος ἀπήχθετο πᾶσι θεοῖσιν,
ἀπήχθετο: Il. 9:300: εἰ δέ τοι Ἀτρεΐδης μὲν ἀπήχθετο κηρόθι μᾶλλον
ἀπήχθετο: Il. 24:27: ἀλλ’ ἔχον ὥς σφιν πρῶτον ἀπήχθετο Ἴλιος ἱρὴ
ἀπήωροι: Od. 12:435: ῥίζαι γὰρ ἑκὰς εἶχον, ἀπήωροι δ’ ἔσαν ὄζοι
ἀπίης: Il. 1:270: τηλόθεν ἐξ ἀπίης γαίης· καλέσαντο γὰρ αὐτοί·
ἀπίης: Il. 3:49: ἐξ ἀπίης γαίης νυὸν ἀνδρῶν αἰχμητάων
ἀπίης: Od. 7:25: τηλόθεν ἐξ ἀπίης γαίης· τῶ οὔ τινα οἶδα
ἀπίης: Od. 16:18: ἐλθόντ’ ἐξ ἀπίης γαίης δεκάτῳ ἐνιαυτῷ,
ἄπιθ’: Od. 17:478: “ἔσθι’ ἕκηλος, ξεῖνε, καθήμενος, ἢ ἄπιθ’ ἄλλῃ,
ἀπίθησ’: Il. 3:120: οἰσέμεναι· ὃ δ’ ἄρ’ οὐκ ἀπίθησ’ Ἀγαμέμνονι δίῳ.
ἀπίθησαν: Od. 23:369: οἱ δέ οἱ οὐκ ἀπίθησαν, ἐθωρήσσοντο δὲ χαλκῷ,
ἀπίθησε: Il. 1:220: ἂψ δ’ ἐς κουλεὸν ὦσε μέγα ξίφος, οὐδ’ ἀπίθησε
ἀπίθησε: Il. 2:166: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη,
ἀπίθησε: Il. 4:68: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
ἀπίθησε: Il. 5:719: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη.
ἀπίθησε: Il. 5:767: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
ἀπίθησε: Il. 7:43: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη.
ἀπίθησε: Il. 8:112: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ.
ἀπίθησε: Il. 8:381: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη.
ἀπίθησε: Il. 11:195: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις,
ἀπίθησε: Il. 11:516: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ.
ἀπίθησε: Il. 12:329: Ὣς ἔφατ’, οὐδὲ Γλαῦκος ἀπετράπετ’ οὐδ’ ἀπίθησε·
ἀπίθησε: Il. 12:364: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε μέγας Τελαμώνιος Αἴας.
ἀπίθησε: Il. 14:276: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
ἀπίθησε: Il. 15:78: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
ἀπίθησε: Il. 15:168: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις,
ἀπίθησε: Il. 16:458: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
ἀπίθησε: Il. 17:246: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος,
ἀπίθησε: Il. 17:656: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος,
ἀπίθησε: Il. 24:120: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα,
ἀπίθησε: Il. 24:339: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε διάκτορος Ἀργειφόντης.
ἀπίθησε: Od. 5:43: ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε διάκτορος Ἀργεϊφόντης.
ἀπίθησε: Od. 22:492: ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια,
ἀπιθήσει: Il. 10:129: οὕτως οὔ τίς οἱ νεμεσήσεται οὐδ’ ἀπιθήσει
ἀπίθησεν: Il. 2:441: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων.
ἀπίθησεν: Il. 4:198: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἄρα οἱ κῆρυξ ἀπίθησεν ἀκούσας,
ἀπίθησεν: Il. 6:102: Ὣς ἔφαθ’, Ἕκτωρ δ’ οὔ τι κασιγνήτῳ ἀπίθησεν.
ἀπίθησεν: Il. 8:319: ἵππων ἡνί’ ἑλεῖν· ὃ δ’ ἄρ’ οὐκ ἀπίθησεν ἀκούσας.
ἀπίθησεν: Il. 12:351: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἄρα οἱ κῆρυξ ἀπίθησεν ἀκούσας,
ἀπίθησεν: Il. 17:491: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησεν ἐῢς πάϊς Ἀγχίσαο.
ἀπίθησεν: Il. 23:895: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
ἀπίθησεν: Od. 15:98: ὀπτῆσαί τε κρεῶν· ὁ δ’ ἄρ’ οὐκ ἀπίθησεν ἀκούσας.
ἀπιθήσω: Il. 24:300: ὦ γύναι οὐ μέν τοι τόδ’ ἐφιεμένῃ ἀπιθήσω.
ἀπινύσσειν: Od. 5:342: ἀλλὰ μάλ’ ὧδ’ ἕρξαι, δοκέεις δέ μοι οὐκ ἀπινύσσειν·
ἀπινύσσειν: Od. 6:258: ἀλλὰ μάλ’ ὧδ’ ἕρδειν· δοκέεις δέ μοι οὐκ ἀπινύσσειν·
ἀπινύσσων: Il. 15:10: εἵαθ’, ὃ δ’ ἀργαλέῳ ἔχετ’ ἄσθματι κῆρ ἀπινύσσων
ἀπιόντα: Il. 13:567: Μηριόνης δ’ ἀπιόντα μετασπόμενος βάλε δουρὶ
ἀπιόντα: Il. 14:408: τὸν μὲν ἔπειτ’ ἀπιόντα μέγας Τελαμώνιος Αἴας
ἀπιόντες: Od. 9:413: ὣς ἄρ’ ἔφαν ἀπιόντες, ἐμὸν δ’ ἐγέλασσε φίλον κῆρ,
ἀπιόντος: Il. 12:392: Σαρπήδοντι δ’ ἄχος γένετο Γλαύκου ἀπιόντος
ἀπιόντος: Il. 13:72: ῥεῖ’ ἔγνων ἀπιόντος· ἀρίγνωτοι δὲ θεοί περ·
ἀπιόντος: Il. 13:516: τοῦ δὲ βάδην ἀπιόντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ
ἀπιόντος: Il. 13:650: Μηριόνης δ’ ἀπιόντος ἵει χαλκήρε’ ὀϊστόν,
ἀπιόντος: Il. 14:460: καρπαλίμως δ’ ἀπιόντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ.
Ἀπισάονα: Il. 11:577: καὶ βάλε Φαυσιάδην Ἀπισάονα ποιμένα λαῶν
Ἀπισάονα: Il. 17:348: καὶ βάλεν Ἱππασίδην Ἀπισάονα ποιμένα λαῶν
Ἀπισάονος: Il. 11:581: τεύχε’ ἀπαινύμενον Ἀπισάονος, αὐτίκα τόξον
ἄπιστε: Il. 24:63: δαίνυ’ ἔχων φόρμιγγα κακῶν ἕταρ’, αἰὲν ἄπιστε.
ἀπίστεον: Od. 13:339: αὐτὰρ ἐγὼ τὸ μὲν οὔ ποτ’ ἀπίστεον, ἀλλ’ ἐνὶ θυμῷ
ἄπιστοι: Il. 3:106: αὐτός, ἐπεί οἱ παῖδες ὑπερφίαλοι καὶ ἄπιστοι,
ἄπιστος: Il. 24:207: ὠμηστὴς καὶ ἄπιστος ἀνὴρ ὅ γε οὔ σ’ ἐλεήσει,
ἄπιστος: Od. 14:150: κεῖνον ἐλεύσεσθαι, θυμὸς δέ τοι αἰὲν ἄπιστος·
ἄπιστος: Od. 14:391: “ἦ μάλα τίς τοι θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἄπιστος,
ἄπιστος: Od. 23:72: οἴκαδ’ ἐλεύσεσθαι· θυμὸς δέ τοι αἰὲν ἄπιστος.
ἄπισχε: Od. 11:95: ἀλλ’ ἀποχάζεο βόθρου, ἄπισχε δὲ φάσγανον ὀξύ,
ἀπιὼν: Il. 10:289: κεῖσ’· ἀτὰρ ἂψ ἀπιὼν μάλα μέρμερα μήσατο ἔργα
ἁπλοΐδας: Il. 24:230: δώδεκα δ’ ἁπλοΐδας χλαίνας, τόσσους δὲ τάπητας,
ἁπλοΐδας: Od. 24:276: δώδεκα δ’ ἁπλοΐδας χλαίνας, τόσσους δὲ τάπητας,
ἄπνευστος: Od. 5:456: ἂν στόμα τε ῥῖνάς θ’· ὁ δ’ ἄρ’ ἄπνευστος καὶ ἄναυδος
ἀπὸ: Il. 1:67: βούλεται ἀντιάσας ἡμῖν ἀπὸ λοιγὸν ἀμῦναι. ”
ἀπὸ: Il. 1:98: πρίν γ’ ἀπὸ πατρὶ φίλῳ δόμεναι ἑλικώπιδα κούρην
ἀπὸ: Il. 1:249: τοῦ καὶ ἀπὸ γλώσσης μέλιτος γλυκίων ῥέεν αὐδή·
ἀπὸ: Il. 1:541: αἰεί τοι φίλον ἐστὶν ἐμεῦ ἀπὸ νόσφιν ἐόντα
ἀπὸ: Il. 1:562: πρῆξαι δ’ ἔμπης οὔ τι δυνήσεαι, ἀλλ’ ἀπὸ θυμοῦ
ἀπὸ: Il. 1:591: ῥῖψε ποδὸς τετάγων ἀπὸ βηλοῦ θεσπεσίοιο,
ἀπὸ: Il. 1:598: οἰνοχόει γλυκὺ νέκταρ ἀπὸ κρητῆρος ἀφύσσων·
ἄπο: Il. 2:91: ὣς τῶν ἔθνεα πολλὰ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων
ἀπὸ: Il. 2:162: ἐν Τροίῃ ἀπόλοντο φίλης ἀπὸ πατρίδος αἴης·
ἀπὸ: Il. 2:178: ἐν Τροίῃ ἀπόλοντο φίλης ἀπὸ πατρίδος αἴης;
ἀπὸ: Il. 2:183: βῆ δὲ θέειν, ἀπὸ δὲ χλαῖναν βάλε· τὴν δὲ κόμισσε
ἄπο: Il. 2:208: αὖτις ἐπεσσεύοντο νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων
ἀπὸ: Il. 2:261: εἰ μὴ ἐγώ σε λαβὼν ἀπὸ μὲν φίλα εἵματα δύσω,
ἀπὸ: Il. 2:292: καὶ γάρ τίς θ’ ἕνα μῆνα μένων ἀπὸ ἧς ἀλόχοιο
ἀπὸ: Il. 2:457: ὣς τῶν ἐρχομένων ἀπὸ χαλκοῦ θεσπεσίοιο
ἄπο: Il. 2:464: ὣς τῶν ἔθνεα πολλὰ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων
ἄπο: Il. 2:659: τὴν ἄγετ’ ἐξ Ἐφύρης ποταμοῦ ἄπο Σελλήεντος
ἄπο: Il. 2:839: αἴθωνες μεγάλοι ποταμοῦ ἄπο Σελλήεντος.
ἄπο: Il. 2:877: τηλόθεν ἐκ Λυκίης, Ξάνθου ἄπο δινήεντος.
ἀπὸ: Il. 3:292: Ἦ, καὶ ἀπὸ στομάχους ἀρνῶν τάμε νηλέϊ χαλκῷ·
ἀπὸ: Il. 3:294: θυμοῦ δευομένους· ἀπὸ γὰρ μένος εἵλετο χαλκός.
ἀπὸ: Il. 4:77: λαμπρόν· τοῦ δέ τε πολλοὶ ἀπὸ σπινθῆρες ἵενται·
ἀπὸ: Il. 4:130: ἣ δὲ τόσον μὲν ἔεργεν ἀπὸ χροὸς ὡς ὅτε μήτηρ
ἀπὸ: Il. 4:275: ὡς δ’ ὅτ’ ἀπὸ σκοπιῆς εἶδεν νέφος αἰπόλος ἀνὴρ
ἀπὸ: Il. 4:306: ὃς δέ κ’ ἀνὴρ ἀπὸ ὧν ὀχέων ἕτερ’ ἅρμαθ’ ἵκηται
ἀπὸ: Il. 4:514: Ὣς φάτ’ ἀπὸ πτόλιος δεινὸς θεός· αὐτὰρ Ἀχαιοὺς
ἀπὸ: Il. 4:535: ὦσαν ἀπὸ σφείων· ὃ δὲ χασσάμενος πελεμίχθη.
ἀπὸ: Il. 5:7: τοῖόν οἱ πῦρ δαῖεν ἀπὸ κρατός τε καὶ ὤμων,
ἀπὸ: Il. 5:13: τὼ μὲν ἀφ’ ἵπποιιν, ὃ δ’ ἀπὸ χθονὸς ὄρνυτο πεζός.
ἀπὸ: Il. 5:81: φασγάνῳ ἀΐξας, ἀπὸ δ’ ἔξεσε χεῖρα βαρεῖαν·
ἀπὸ: Il. 5:147: πλῆξ’, ἀπὸ δ’ αὐχένος ὦμον ἐέργαθεν ἠδ’ ἀπὸ νώτου.
ἀπὸ: Il. 5:147: πλῆξ’, ἀπὸ δ’ αὐχένος ὦμον ἐέργαθεν ἠδ’ ἀπὸ νώτου.
ἀπὸ: Il. 5:209: τώ ῥα κακῇ αἴσῃ ἀπὸ πασσάλου ἀγκύλα τόξα
ἀπὸ: Il. 5:292: τοῦ δ’ ἀπὸ μὲν γλῶσσαν πρυμνὴν τάμε χαλκὸς ἀτειρής,
ἀπὸ: Il. 5:308: ὦσε δ’ ἀπὸ ῥινὸν τρηχὺς λίθος· αὐτὰρ ὅ γ’ ἥρως
ἀπὸ: Il. 5:322: νόσφιν ἀπὸ φλοίσβου ἐξ ἄντυγος ἡνία τείνας,
ἀπὸ: Il. 5:343: ἣ δὲ μέγα ἰάχουσα ἀπὸ ἕο κάββαλεν υἱόν·
ἀπὸ: Il. 5:435: Αἰνείαν κτεῖναι καὶ ἀπὸ κλυτὰ τεύχεα δῦσαι.
ἀπὸ: Il. 5:626: ὦσαν ἀπὸ σφείων· ὃ δὲ χασσάμενος πελεμίχθη.
ἀπὸ: Il. 5:673: ἦ ὅ γε τῶν πλεόνων Λυκίων ἀπὸ θυμὸν ἕλοιτο.
ἀπὸ: Il. 5:691: ὤσαιτ’ Ἀργείους, πολέων δ’ ἀπὸ θυμὸν ἕλοιτο.
ἀπὸ: Il. 5:852: ἔγχεϊ χαλκείῳ μεμαὼς ἀπὸ θυμὸν ἑλέσθαι·
ἀπὸ: Il. 6:62: αἴσιμα παρειπών· ὃ δ’ ἀπὸ ἕθεν ὤσατο χειρὶ
ἀπὸ: Il. 6:472: αὐτίκ’ ἀπὸ κρατὸς κόρυθ’ εἵλετο φαίδιμος Ἕκτωρ,
ἀπὸ: Il. 7:131: θυμὸν ἀπὸ μελέων δῦναι δόμον Ἄϊδος εἴσω.
ἀπὸ: Il. 7:334: τυτθὸν ἀπὸ πρὸ νεῶν, ὥς κ’ ὀστέα παισὶν ἕκαστος
ἀπὸ: Il. 7:359: εἰ δ’ ἐτεὸν δὴ τοῦτον ἀπὸ σπουδῆς ἀγορεύεις,
ἀπὸ: Il. 7:419: Ἀργεῖοι δ’ ἑτέρωθεν ἐϋσσέλμων ἀπὸ νηῶν
ἄπο: Il. 7:425: ἀλλ’ ὕδατι νίζοντες ἄπο βρότον αἱματόεντα
ἀπὸ: Il. 8:16: τόσσον ἔνερθ’ Ἀΐδεω ὅσον οὐρανός ἐστ’ ἀπὸ γαίης·
ἀπὸ: Il. 8:54: ῥίμφα κατὰ κλισίας, ἀπὸ δ’ αὐτοῦ θωρήσσοντο.
ἀπὸ: Il. 8:90: Ἕκτορα· καί νύ κεν ἔνθ’ ὁ γέρων ἀπὸ θυμὸν ὄλεσσεν
ἀπὸ: Il. 8:213: τῶν δ’ ὅσον ἐκ νηῶν ἀπὸ πύργου τάφρος ἔεργε
ἀπὸ: Il. 8:270: βεβλήκοι, ὃ μὲν αὖθι πεσὼν ἀπὸ θυμὸν ὄλεσσεν,
ἄπο: Il. 8:279: τόξου ἄπο κρατεροῦ Τρώων ὀλέκοντα φάλαγγας·
ἀπὸ: Il. 8:300: Ἦ ῥα καὶ ἄλλον ὀϊστὸν ἀπὸ νευρῆφιν ἴαλλεν
ἀπὸ: Il. 8:309: Τεῦκρος δ’ ἄλλον ὀϊστὸν ἀπὸ νευρῆφιν ἴαλλεν
ἀπὸ: Il. 9:335: τοῖσι μὲν ἔμπεδα κεῖται, ἐμεῦ δ’ ἀπὸ μούνου Ἀχαιῶν
ἀπὸ: Il. 9:353: οὐκ ἐθέλεσκε μάχην ἀπὸ τείχεος ὀρνύμεν Ἕκτωρ,
ἀπὸ: Il. 9:387: πρίν γ’ ἀπὸ πᾶσαν ἐμοὶ δόμεναι θυμαλγέα λώβην.
ἀπὸ: Il. 9:437: πῶς ἂν ἔπειτ’ ἀπὸ σεῖο φίλον τέκος αὖθι λιποίμην
ἀπὸ: Il. 9:444: ὡς ἂν ἔπειτ’ ἀπὸ σεῖο φίλον τέκος οὐκ ἐθέλοιμι
ἀπὸ: Il. 10:151: ἐκτὸς ἀπὸ κλισίης σὺν τεύχεσιν· ἀμφὶ δ’ ἑταῖροι
ἀπό: Il. 10:186: ἀνδρῶν ἠδὲ κυνῶν, ἀπό τέ σφισιν ὕπνος ὄλωλεν·
ἀπὸ: Il. 10:187: ὣς τῶν νήδυμος ὕπνος ἀπὸ βλεφάροιιν ὀλώλει
ἀπὸ: Il. 10:324: σοὶ δ’ ἐγὼ οὐχ ἅλιος σκοπὸς ἔσσομαι οὐδ’ ἀπὸ δόξης·
ἀπὸ: Il. 10:336: βῆ δ’ ἰέναι προτὶ νῆας ἀπὸ στρατοῦ· οὐδ’ ἄρ’ ἔμελλεν
ἀπὸ: Il. 10:341: οὗτός τις Διόμηδες ἀπὸ στρατοῦ ἔρχεται ἀνήρ,
ἀπὸ: Il. 10:347: αἰεί μιν ἐπὶ νῆας ἀπὸ στρατόφι προτιειλεῖν
ἀπὸ: Il. 10:371: δηρὸν ἐμῆς ἀπὸ χειρὸς ἀλύξειν αἰπὺν ὄλεθρον.
ἀπὸ: Il. 10:385: πῇ δὴ οὕτως ἐπὶ νῆας ἀπὸ στρατοῦ ἔρχεαι οἷος
ἀπὸ: Il. 10:416: νόσφιν ἀπὸ φλοίσβου· φυλακὰς δ’ ἃς εἴρεαι ἥρως
ἀπὸ: Il. 10:452: εἰ δέ κ’ ἐμῇς ὑπὸ χερσὶ δαμεὶς ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσης,
ἀπὸ: Il. 10:456: φασγάνῳ ἀΐξας, ἀπὸ δ’ ἄμφω κέρσε τένοντε·
ἀπὸ: Il. 10:458: τοῦ δ’ ἀπὸ μὲν κτιδέην κυνέην κεφαλῆφιν ἕλοντο
ἀπὸ: Il. 10:465: Ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, καὶ ἀπὸ ἕθεν ὑψόσ’ ἀείρας
ἀπὸ: Il. 10:506: ἦ ἔτι τῶν πλεόνων Θρῃκῶν ἀπὸ θυμὸν ἕλοιτο.
ἀπὸ: Il. 10:575: νίψεν ἀπὸ χρωτὸς καὶ ἀνέψυχθεν φίλον ἦτορ,
ἀπὸ: Il. 10:578: δείπνῳ ἐφιζανέτην, ἀπὸ δὲ κρητῆρος Ἀθήνῃ
ἀπὸ: Il. 11:110: σπερχόμενος δ’ ἀπὸ τοῖιν ἐσύλα τεύχεα καλὰ
ἀπό: Il. 11:146: χεῖρας ἀπὸ ξίφεϊ τμήξας ἀπό τ’ αὐχένα κόψας,
ἀπὸ: Il. 11:146: χεῖρας ἀπὸ ξίφεϊ τμήξας ἀπό τ’ αὐχένα κόψας,
ἀπὸ: Il. 11:242: οἰκτρὸς ἀπὸ μνηστῆς ἀλόχου, ἀστοῖσιν ἀρήγων,
ἀπὸ: Il. 11:351: ἄκρην κὰκ κόρυθα· πλάγχθη δ’ ἀπὸ χαλκόφι χαλκός,
ἀπὸ: Il. 11:374: αἴνυτ’ ἀπὸ στήθεσφι παναίολον ἀσπίδα τ’ ὤμων
ἀπὸ: Il. 11:433: ἤ κεν ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσῃς.
ἀπὸ: Il. 11:437: πάντα δ’ ἀπὸ πλευρῶν χρόα ἔργαθεν, οὐδ’ ἔτ’ ἔασε
ἀπὸ: Il. 11:476: ἰῷ ἀπὸ νευρῆς· τὸν μέν τ’ ἤλυξε πόδεσσι
ἀπὸ: Il. 11:547: ὡς δ’ αἴθωνα λέοντα βοῶν ἀπὸ μεσσαύλοιο
ἀπὸ: Il. 11:552: ἀντίον ἀΐσσουσι θρασειάων ἀπὸ χειρῶν
ἀπὸ: Il. 11:554: ἠῶθεν δ’ ἀπὸ νόσφιν ἔβη τετιηότι θυμῷ·
ἀπὸ: Il. 11:555: ὣς Αἴας τότ’ ἀπὸ Τρώων τετιημένος ἦτορ
ἀπὸ: Il. 11:570: ἱστάμενος· τὰ δὲ δοῦρα θρασειάων ἀπὸ χειρῶν
ἀπὸ: Il. 11:644: τὸν δὲ ἰδὼν ὁ γεραιὸς ἀπὸ θρόνου ὦρτο φαεινοῦ,
ἀπὸ: Il. 11:663: ἰῷ ἀπὸ νευρῆς βεβλημένον. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
ἀπὸ: Il. 11:674: ἔβλητ’ ἐν πρώτοισιν ἐμῆς ἀπὸ χειρὸς ἄκοντι,
ἀπὸ: Il. 11:759: ἂψ ἀπὸ Βουπρασίοιο Πύλονδ’ ἔχον ὠκέας ἵππους,
ἀπὸ: Il. 11:763: πολλὰ μετακλαύσεσθαι ἐπεί κ’ ἀπὸ λαὸς ὄληται.
ἄπο: Il. 11:802: ὤσαισθε προτὶ ἄστυ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων.
ἀπὸ: Il. 11:811: ὤμων καὶ κεφαλῆς, ἀπὸ δ’ ἕλκεος ἀργαλέοιο
ἀπὸ: Il. 12:52: χείλει ἐφεσταότες· ἀπὸ γὰρ δειδίσσετο τάφρος
ἀπὸ: Il. 12:83: ἀλλ’ ἀπὸ πάντες ὄρουσαν, ἐπεὶ ἴδον Ἕκτορα δῖον.
ἄπο: Il. 12:97: αἴθωνες μεγάλοι ποταμοῦ ἄπο Σελλήεντος.
ἀπὸ: Il. 12:154: οἳ δ’ ἄρα χερμαδίοισιν ἐϋδμήτων ἀπὸ πύργων
ἀπὸ: Il. 12:205: ἰδνωθεὶς ὀπίσω· ὃ δ’ ἀπὸ ἕθεν ἧκε χαμᾶζε
ἀπὸ: Il. 12:233: εἰ δ’ ἐτεὸν δὴ τοῦτον ἀπὸ σπουδῆς ἀγορεύεις,
ἀπὸ: Il. 12:250: αὐτίκ’ ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσεις.
ἀπὸ: Il. 12:306: ἔβλητ’ ἐν πρώτοισι θοῆς ἀπὸ χειρὸς ἄκοντι·
ἀπὸ: Il. 12:390: ἂψ δ’ ἀπὸ τείχεος ἆλτο λαθών, ἵνα μή τις Ἀχαιῶν
ἀπὸ: Il. 12:431: ἐῤῥάδατ’ ἀμφοτέρωθεν ἀπὸ Τρώων καὶ Ἀχαιῶν.
ἀπὸ: Il. 13:57: τώ κε καὶ ἐσσύμενόν περ ἐρωήσαιτ’ ἀπὸ νηῶν
ἀπὸ: Il. 13:65: ὣς ἀπὸ τῶν ἤϊξε Ποσειδάων ἐνοσίχθων.
ἀπὸ: Il. 13:134: ἔγχεα δ’ ἐπτύσσοντο θρασειάων ἀπὸ χειρῶν
ἀπὸ: Il. 13:137: ἀντικρὺ μεμαώς, ὀλοοίτροχος ὣς ἀπὸ πέτρης,
ἀπὸ: Il. 13:148: ὦσαν ἀπὸ σφείων· ὃ δὲ χασσάμενος πελεμίχθη.
ἀπὸ: Il. 13:163: ἀσπίδα ταυρείην σχέθ’ ἀπὸ ἕο, δεῖσε δὲ θυμῷ
ἀπὸ: Il. 13:182: Τεῦκρος δ’ ὁρμήθη μεμαὼς ἀπὸ τεύχεα δῦσαι·
ἀπὸ: Il. 13:202: τεύχεα συλήτην· κεφαλὴν δ’ ἁπαλῆς ἀπὸ δειρῆς
ἄπο: Il. 13:341: αὐγὴ χαλκείη κορύθων ἄπο λαμπομενάων
ἀπὸ: Il. 13:440: χάλκεον, ὅς οἱ πρόσθεν ἀπὸ χροὸς ἤρκει ὄλεθρον·
ἀπὸ: Il. 13:505: ᾤχετ’, ἐπεί ῥ’ ἅλιον στιβαρῆς ἀπὸ χειρὸς ὄρουσεν.
ἀπὸ: Il. 13:546: οὔτασ’ ἐπαΐξας, ἀπὸ δὲ φλέβα πᾶσαν ἔκερσεν,
ἀπὸ: Il. 13:548: τὴν ἀπὸ πᾶσαν ἔκερσεν· ὃ δ’ ὕπτιος ἐν κονίῃσι
ἀπὸ: Il. 13:577: Θρηϊκίῳ μεγάλῳ, ἀπὸ δὲ τρυφάλειαν ἄραξεν.
ἀπὸ: Il. 13:585: ἵετ’ ἀκοντίσσαι, ὃ δ’ ἀπὸ νευρῆφιν ὀϊστῷ.
ἀπὸ: Il. 13:587: θώρηκος γύαλον, ἀπὸ δ’ ἔπτατο πικρὸς ὀϊστός.
ἀπὸ: Il. 13:588: ὡς δ’ ὅτ’ ἀπὸ πλατέος πτυόφιν μεγάλην κατ’ ἀλωὴν
ἀπὸ: Il. 13:591: ὣς ἀπὸ θώρηκος Μενελάου κυδαλίμοιο
ἀπὸ: Il. 13:640: Ὣς εἰπὼν τὰ μὲν ἔντε’ ἀπὸ χροὸς αἱματόεντα
ἀπὸ: Il. 13:672: ᾤχετ’ ἀπὸ μελέων, στυγερὸς δ’ ἄρα μιν σκότος εἷλεν.
ἀπὸ: Il. 13:688: ὦσαι ἀπὸ σφείων φλογὶ εἴκελον Ἕκτορα δῖον
ἄπο: Il. 13:696: ἐν Φυλάκῃ γαίης ἄπο πατρίδος ἄνδρα κατακτὰς
ἄπο: Il. 13:723: Ἔνθά κε λευγαλέως νηῶν ἄπο καὶ κλισιάων
ἄπο: Il. 14:7: θερμήνῃ καὶ λούσῃ ἄπο βρότον αἱματόεντα·
ἄπο: Il. 14:146: φεύγοντας προτὶ ἄστυ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων.
ἀπὸ: Il. 14:154: στᾶσ’ ἐξ Οὐλύμποιο ἀπὸ ῥίου· αὐτίκα δ’ ἔγνω
ἀπὸ: Il. 14:170: ἀμβροσίῃ μὲν πρῶτον ἀπὸ χροὸς ἱμερόεντος
ἀπὸ: Il. 14:214: Ἦ, καὶ ἀπὸ στήθεσφιν ἐλύσατο κεστὸν ἱμάντα
ἀπὸ: Il. 14:348: πυκνὸν καὶ μαλακόν, ὃς ἀπὸ χθονὸς ὑψόσ’ ἔεργε.
ἄπο: Il. 14:454: χειρὸς ἄπο στιβαρῆς ἅλιον πηδῆσαι ἄκοντα,
ἀπὸ: Il. 14:465: νείατον ἀστράγαλον, ἀπὸ δ’ ἄμφω κέρσε τένοντε·
ἀπὸ: Il. 15:23: ῥίπτασκον τεταγὼν ἀπὸ βηλοῦ ὄφρ’ ἂν ἵκηται
ἄπο: Il. 15:33: ἣν ἐμίγης ἐλθοῦσα θεῶν ἄπο καί μ’ ἀπάτησας.
ἀπὸ: Il. 15:125: τοῦ δ’ ἀπὸ μὲν κεφαλῆς κόρυθ’ εἵλετο καὶ σάκος ὤμων,
ἀπὸ: Il. 15:126: ἔγχος δ’ ἔστησε στιβαρῆς ἀπὸ χειρὸς ἑλοῦσα
ἀπὸ: Il. 15:313: ὀξεῖ’ ἀμφοτέρωθεν, ἀπὸ νευρῆφι δ’ ὀϊστοὶ
ἀπὸ: Il. 15:314: θρῷσκον· πολλὰ δὲ δοῦρα θρασειάων ἀπὸ χειρῶν
ἄπο: Il. 15:335: ἐν Φυλάκῃ γαίης ἄπο πατρίδος ἄνδρα κατακτὰς
ἀπὸ: Il. 15:387: οἳ δ’ ἀπὸ νηῶν ὕψι μελαινάων ἐπιβάντες
ἄπο: Il. 15:435: νηὸς ἄπο πρυμνῆς χαμάδις πέσε, λύντο δὲ γυῖα.
ἄπο: Il. 15:531: ἤγαγεν ἐξ Ἐφύρης, ποταμοῦ ἄπο Σελλήεντος.
ἀπὸ: Il. 15:534: ὅς οἱ καὶ τότε παιδὸς ἀπὸ χροὸς ἤρκεσ’ ὄλεθρον.
ἀπὸ: Il. 15:548: βόσκ’ ἐν Περκώτῃ δηΐων ἀπὸ νόσφιν ἐόντων·
ἄπο: Il. 16:45: ὤσαιμεν προτὶ ἄστυ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων.
ἀπὸ: Il. 16:75: μαίνεται ἐγχείη Δαναῶν ἀπὸ λοιγὸν ἀμῦναι·
ἄπο: Il. 16:80: ἀλλὰ καὶ ὧς Πάτροκλε νεῶν ἄπο λοιγὸν ἀμύνων
ἀπὸ: Il. 16:82: νῆας ἐνιπρήσωσι, φίλον δ’ ἀπὸ νόστον ἕλωνται.
ἀπὸ: Il. 16:160: καί τ’ ἀγεληδὸν ἴασιν ἀπὸ κρήνης μελανύδρου
ἀπὸ: Il. 16:221: βῆ ῥ’ ἴμεν ἐς κλισίην, χηλοῦ δ’ ἀπὸ πῶμ’ ἀνέῳγε
ἀπὸ: Il. 16:246: αὐτὰρ ἐπεί κ’ ἀπὸ ναῦφι μάχην ἐνοπήν τε δίηται,
ἀπὸ: Il. 16:304: προτροπάδην φοβέοντο μελαινάων ἀπὸ νηῶν,
ἀπὸ: Il. 16:324: δρύψ’ ἀπὸ μυώνων, ἀπὸ δ’ ὀστέον ἄχρις ἄραξε·
ἀπὸ: Il. 16:324: δρύψ’ ἀπὸ μυώνων, ἀπὸ δ’ ὀστέον ἄχρις ἄραξε·
ἄπο: Il. 16:376: ἄψοῤῥον προτὶ ἄστυ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων.
ἄπο: Il. 16:436: ἤ μιν ζωὸν ἐόντα μάχης ἄπο δακρυοέσσης
ἀπὸ: Il. 16:447: πέμπειν ὃν φίλον υἱὸν ἀπὸ κρατερῆς ὑσμίνης·
ἀπὸ: Il. 16:469: κὰδ δ’ ἔπεσ’ ἐν κονίῃσι μακών, ἀπὸ δ’ ἔπτατο θυμός.
ἀπὸ: Il. 16:528: αὐτίκα παῦσ’ ὀδύνας ἀπὸ δ’ ἕλκεος ἀργαλέοιο
ἀπὸ: Il. 16:545: μὴ ἀπὸ τεύχε’ ἕλωνται, ἀεικίσσωσι δὲ νεκρὸν
ἀπὸ: Il. 16:587: αὐχένα χερμαδίῳ, ῥῆξεν δ’ ἀπὸ τοῖο τένοντας.
ἀπὸ: Il. 16:607: ᾤχετ’ ἀπὸ μελέων, στυγερὸς δ’ ἄρα μιν σκότος εἷλεν.
ἀπὸ: Il. 16:615: ᾤχετ’, ἐπεί ῥ’ ἅλιον στιβαρῆς ἀπὸ χειρὸς ὄρουσεν.
ἀπὸ: Il. 16:635: ὣς τῶν ὄρνυτο δοῦπος ἀπὸ χθονὸς εὐρυοδείης
ἀπὸ: Il. 16:645: τρέψεν ἀπὸ κρατερῆς ὑσμίνης ὄσσε φαεινώ,
ἀπό: Il. 16:650: χαλκῷ δῃώσῃ, ἀπό τ’ ὤμων τεύχε’ ἕληται,
ἀπὸ: Il. 16:655: ὤσαιτο προτὶ ἄστυ, πολέων δ’ ἀπὸ θυμὸν ἕλοιτο.
ἀπὸ: Il. 16:669: πολλὸν ἀπὸ πρὸ φέρων λοῦσον ποταμοῖο ῥοῇσι
ἀπὸ: Il. 16:679: πολλὸν ἀπὸ πρὸ φέρων λοῦσεν ποταμοῖο ῥοῇσι
ἀπὸ: Il. 16:773: ἰοί τε πτερόεντες ἀπὸ νευρῆφι θορόντες,
ἀπὸ: Il. 16:793: τοῦ δ’ ἀπὸ μὲν κρατὸς κυνέην βάλε Φοῖβος Ἀπόλλων·
ἀπὸ: Il. 16:861: φθήῃ ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσαι;
ἀπὸ: Il. 16:863: εἴρυσε λὰξ προσβάς, τὸν δ’ ὕπτιον ὦσ’ ἀπὸ δουρός.
ἀπὸ: Il. 17:17: μή σε βάλω, ἀπὸ δὲ μελιηδέα θυμὸν ἕλωμαι.
ἀπὸ: Il. 17:110: ὅν ῥα κύνες τε καὶ ἄνδρες ἀπὸ σταθμοῖο δίωνται
ἀπὸ: Il. 17:112: παχνοῦται, ἀέκων δέ τ’ ἔβη ἀπὸ μεσσαύλοιο·
ἀπὸ: Il. 17:113: ὣς ἀπὸ Πατρόκλοιο κίε ξανθὸς Μενέλαος.
ἀπὸ: Il. 17:205: τεύχεα δ’ οὐ κατὰ κόσμον ἀπὸ κρατός τε καὶ ὤμων
ἀπὸ: Il. 17:301: τῆλ’ ἀπὸ Λαρίσης ἐριβώλακος, οὐδὲ τοκεῦσι
ἀπὸ: Il. 17:383: ὀτρύνων πόλεμον δὲ μελαινάων ἀπὸ νηῶν.
ἀπὸ: Il. 17:457: τὼ δ’ ἀπὸ χαιτάων κονίην οὖδας δὲ βαλόντε
ἀπὸ: Il. 17:609: δίφρῳ ἐφεσταότος· τοῦ μέν ῥ’ ἀπὸ τυτθὸν ἅμαρτεν·
ἀπὸ: Il. 17:657: βῆ δ’ ἰέναι ὥς τίς τε λέων ἀπὸ μεσσαύλοιο,
ἀπὸ: Il. 17:662: ἀντίον ἀΐσσουσι θρασειάων ἀπὸ χειρῶν,
ἀπὸ: Il. 17:665: ὣς ἀπὸ Πατρόκλοιο βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος
ἀπὸ: Il. 17:722: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα νεκρὸν ἀπὸ χθονὸς ἀγκάζοντο
ἀπὸ: Il. 18:64: ὅττί μιν ἵκετο πένθος ἀπὸ πτολέμοιο μένοντα.
ἀπὸ: Il. 18:92: πρῶτος ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσῃ,
ἀπὸ: Il. 18:161: ὡς δ’ ἀπὸ σώματος οὔ τι λέοντ’ αἴθωνα δύνανται
ἀπὸ: Il. 18:164: Ἕκτορα Πριαμίδην ἀπὸ νεκροῦ δειδίξασθαι.
ἀπὸ: Il. 18:177: πῆξαι ἀνὰ σκολόπεσσι ταμόνθ’ ἁπαλῆς ἀπὸ δειρῆς.
ἀπὸ: Il. 18:215: στῆ δ’ ἐπὶ τάφρον ἰὼν ἀπὸ τείχεος, οὐδ’ ἐς Ἀχαιοὺς
ἀπὸ: Il. 18:243: Τρῶες δ’ αὖθ’ ἑτέρωθεν ἀπὸ κρατερῆς ὑσμίνης
ἀπὸ: Il. 18:256: ἐν πεδίῳ παρὰ νηυσίν· ἑκὰς δ’ ἀπὸ τείχεός εἰμεν.
ἄπο: Il. 18:345: Πάτροκλον λούσειαν ἄπο βρότον αἱματόεντα.
ἄπο: Il. 18:420: καὶ σθένος, ἀθανάτων δὲ θεῶν ἄπο ἔργα ἴσασιν.
ἀπὸ: Il. 18:575: μυκηθμῷ δ’ ἀπὸ κόπρου ἐπεσσεύοντο νομὸν δὲ
ἀπὸ: Il. 19:254: κάπρου ἀπὸ τρίχας ἀρξάμενος Διὶ χεῖρας ἀνασχὼν
ἀπὸ: Il. 19:266: Ἦ, καὶ ἀπὸ στόμαχον κάπρου τάμε νηλέϊ χαλκῷ.
ἄπο: Il. 20:188: ἦ οὐ μέμνῃ ὅτε πέρ σε βοῶν ἄπο μοῦνον ἐόντα
ἀπὸ: Il. 20:261: Πηλεΐδης δὲ σάκος μὲν ἀπὸ ἕο χειρὶ παχείῃ
ἀπὸ: Il. 20:278: Αἰνείας δ’ ἐάλη καὶ ἀπὸ ἕθεν ἀσπίδ’ ἀνέσχε
ἀπὸ: Il. 20:325: Αἰνείαν δ’ ἔσσευεν ἀπὸ χθονὸς ὑψόσ’ ἀείρας.
ἀπὸ: Il. 20:327: Αἰνείας ὑπερᾶλτο θεοῦ ἀπὸ χειρὸς ὀρούσας,
ἀπὸ: Il. 20:436: αἴ κέ σε χειρότερός περ ἐὼν ἀπὸ θυμὸν ἕλωμαι
ἀπὸ: Il. 20:489: νύξ’, ἀπὸ δ’ ἅρματος ὦσε· κυκήθησαν δέ οἱ ἵπποι.
ἀπὸ: Il. 21:51: ἀλλὰ τὰ μέν ῥ’ ἀπὸ πάντα χαμαὶ βάλε· τεῖρε γὰρ ἱδρὼς
ἀπὸ: Il. 21:113: ἢ ὅ γε δουρὶ βαλὼν ἢ ἀπὸ νευρῆφιν ὀϊστῷ.
ἀπὸ: Il. 21:257: ὡς δ’ ὅτ’ ἀνὴρ ὀχετηγὸς ἀπὸ κρήνης μελανύδρου
ἀπὸ: Il. 21:336: ἥ κεν ἀπὸ Τρώων κεφαλὰς καὶ τεύχεα κήαι
ἀπὸ: Il. 21:529: γίγνεθ’· ὃ δ’ οἰμώξας ἀπὸ πύργου βαῖνε χαμᾶζε
ἀπὸ: Il. 21:557: Πηλεΐδῃ Ἀχιλῆϊ, ποσὶν δ’ ἀπὸ τείχεος ἄλλῃ
ἀπὸ: Il. 21:593: σμερδαλέον κονάβησε· πάλιν δ’ ἀπὸ χαλκὸς ὄρουσε
ἀπὸ: Il. 22:16: ἐνθάδε νῦν τρέψας ἀπὸ τείχεος· ἦ κ’ ἔτι πολλοὶ
ἀπὸ: Il. 22:43: κείμενον· ἦ κέ μοι αἰνὸν ἀπὸ πραπίδων ἄχος ἔλθοι·
ἀπὸ: Il. 22:125: αὔτως ὥς τε γυναῖκα, ἐπεί κ’ ἀπὸ τεύχεα δύω.
ἀπὸ: Il. 22:126: οὐ μέν πως νῦν ἔστιν ἀπὸ δρυὸς οὐδ’ ἀπὸ πέτρης
ἀπὸ: Il. 22:126: οὐ μέν πως νῦν ἔστιν ἀπὸ δρυὸς οὐδ’ ἀπὸ πέτρης
ἀπὸ: Il. 22:406: τίλλε κόμην, ἀπὸ δὲ λιπαρὴν ἔῤῥιψε καλύπτρην
ἀπὸ: Il. 22:447: κωκυτοῦ δ’ ἤκουσε καὶ οἰμωγῆς ἀπὸ πύργου·
ἀπὸ: Il. 22:467: ἤριπε δ’ ἐξοπίσω, ἀπὸ δὲ ψυχὴν ἐκάπυσσε.
ἀπὸ: Il. 22:468: τῆλε δ’ ἀπὸ κρατὸς βάλε δέσματα σιγαλόεντα,
ἀπὸ: Il. 22:505: νῦν δ’ ἂν πολλὰ πάθῃσι φίλου ἀπὸ πατρὸς ἁμαρτὼν
ἄπο: Il. 23:41: Πηλεΐδην λούσασθαι ἄπο βρότον αἱματόεντα.
ἀπὸ: Il. 23:158: νῦν δ’ ἀπὸ πυρκαϊῆς σκέδασον καὶ δεῖπνον ἄνωχθι
ἀπὸ: Il. 23:231: Πηλεΐδης δ’ ἀπὸ πυρκαϊῆς ἑτέρωσε λιασθεὶς
ἀπὸ: Il. 23:508: ἵππων ἔκ τε λόφων καὶ ἀπὸ στέρνοιο χαμᾶζε.
ἀπὸ: Il. 23:714: τετρίγει δ’ ἄρα νῶτα θρασειάων ἀπὸ χειρῶν
ἀπὸ: Il. 23:730: κίνησεν δ’ ἄρα τυτθὸν ἀπὸ χθονός, οὐδ’ ἔτ’ ἄειρεν,
ἀπὸ: Il. 23:758: τοῖσι δ’ ἀπὸ νύσσης τέτατο δρόμος· ὦκα δ’ ἔπειτα
ἄπο: Il. 23:843: χειρὸς ἄπο στιβαρῆς, καὶ ὑπέρβαλε σήματα πάντων.
ἀπὸ: Il. 23:867: ἀντικρὺ δ’ ἀπὸ μήρινθον τάμε πικρὸς ὀϊστός.
ἀπό: Il. 24:76: δώρων ἐκ Πριάμοιο λάχῃ ἀπό θ’ Ἕκτορα λύσῃ.
ἀπό: Il. 24:116: αἴ κέν πως ἐμέ τε δείσῃ ἀπό θ’ Ἕκτορα λύσῃ.
ἀπό: Il. 24:156: οὔτ’ αὐτὸς κτενέει ἀπό τ’ ἄλλους πάντας ἐρύξει·
ἀπό: Il. 24:185: οὔτ’ αὐτὸς κτενέει ἀπό τ’ ἄλλους πάντας ἐρύξει·
ἀπὸ: Il. 24:268: κὰδ δ’ ἀπὸ πασσαλόφι ζυγὸν ᾕρεον ἡμιόνειον
ἀπὸ: Il. 24:401: νῦν δ’ ἦλθον πεδίον δ’ ἀπὸ νηῶν· ἠῶθεν γὰρ
ἀπὸ: Il. 24:492: ὄψεσθαι φίλον υἱὸν ἀπὸ Τροίηθεν ἰόντα·
ἀπὸ: Il. 24:514: καί οἱ ἀπὸ πραπίδων ἦλθ’ ἵμερος ἠδ’ ἀπὸ γυίων,
ἀπὸ: Il. 24:514: καί οἱ ἀπὸ πραπίδων ἦλθ’ ἵμερος ἠδ’ ἀπὸ γυίων,
ἀπὸ: Il. 24:515: αὐτίκ’ ἀπὸ θρόνου ὦρτο, γέροντα δὲ χειρὸς ἀνίστη
ἀπὸ: Il. 24:609: τὼ δ’ ἄρα καὶ δοιώ περ ἐόντ’ ἀπὸ πάντας ὄλεσσαν.
ἀπὸ: Il. 24:735: ῥίψει χειρὸς ἑλὼν ἀπὸ πύργου λυγρὸν ὄλεθρον
ἀπὸ: Il. 24:780: πέμπων μ’ ὧδ’ ἐπέτελλε μελαινάων ἀπὸ νηῶν
ἄπο: Od. 1:49: δυσμόρῳ, ὃς δὴ δηθὰ φίλων ἄπο πήματα πάσχει
ἀπὸ: Od. 1:75: οὔ τι κατακτείνει, πλάζει δ’ ἀπὸ πατρίδος αἴης.
ἀπὸ: Od. 1:203: οὔ τοι ἔτι δηρόν γε φίλης ἀπὸ πατρίδος αἴης
ἀπὸ: Od. 2:49: πάγχυ διαῤῥαίσει, βίοτον δ’ ἀπὸ πάμπαν ὀλέσσει.
ἀπὸ: Od. 2:59: οἷος Ὀδυσσεὺς ἔσκεν, ἀρὴν ἀπὸ οἴκου ἀμῦναι.
ἀπὸ: Od. 2:78: χρήματ’ ἀπαιτίζοντες, ἕως κ’ ἀπὸ πάντα δοθείη·
ἀπὸ: Od. 2:133: Ἰκαρίῳ, αἴ κ’ αὐτὸς ἑκὼν ἀπὸ μητέρα πέμψω.
ἄπο: Od. 2:174: φῆν κακὰ πολλὰ παθόντ’, ὀλέσαντ’ ἄπο πάντας ἑταίρους,
ἄπο: Od. 3:313: καὶ σύ, φίλος, μὴ δηθὰ δόμων ἄπο τῆλ’ ἀλάλησο,
ἀπὸ: Od. 3:392: ὤϊξεν ταμίη καὶ ἀπὸ κρήδεμνον ἔλυσε·
ἀπὸ: Od. 3:453: οἱ μὲν ἔπειτ’ ἀνελόντες ἀπὸ χθονὸς εὐρυοδείης
ἀπὸ: Od. 4:114: δάκρυ δ’ ἀπὸ βλεφάρων χαμάδις βάλε πατρὸς ἀκούσας,
ἀπὸ: Od. 4:198: κείρασθαί τε κόμην βαλέειν τ’ ἀπὸ δάκρυ παρειῶν.
ἀπὸ: Od. 4:262: δῶχ’, ὅτε μ’ ἤγαγε κεῖσε φίλης ἀπὸ πατρίδος αἴης,
ἀπὸ: Od. 4:358: ἐν δὲ λιμὴν εὔορμος, ὅθεν τ’ ἀπὸ νῆας ἐΐσας
ἀπὸ: Od. 4:507: ἤλασε Γυραίην πέτρην, ἀπὸ δ’ ἔσχισεν αὐτήν·
ἀπὸ: Od. 4:524: τὸν δ’ ἄρ’ ἀπὸ σκοπιῆς εἶδε σκοπός, ὅν ῥα καθεῖσεν
ἀπὸ: Od. 5:40: εἴ περ ἀπήμων ἦλθε, λαχὼν ἀπὸ ληΐδος αἶσαν.
ἀπὸ: Od. 5:263: τῷ δ’ ἄρα πέμπτῳ πέμπ’ ἀπὸ νήσου δῖα Καλυψώ,
ἀπὸ: Od. 5:315: τῆλε δ’ ἀπὸ σχεδίης αὐτὸς πέσε, πηδάλιον δὲ
ἀπὸ: Od. 5:323: πικρήν, ἥ οἱ πολλὴ ἀπὸ κρατὸς κελάρυζεν.
ἀπὸ: Od. 5:426: ἔνθα κ’ ἀπὸ ῥινοὺς δρύφθη, σὺν δ’ ὀστέ’ ἀράχθη,
ἀπὸ: Od. 5:434: ὣς τοῦ πρὸς πέτρῃσι θρασειάων ἀπὸ χειρῶν
ἀπὸ: Od. 5:459: καὶ τότε δὴ κρήδεμνον ἀπὸ ἕο λῦσε θεοῖο.
ἄπο: Od. 6:12: Ἀλκίνοος δὲ τότ’ ἦρχε, θεῶν ἄπο μήδεα εἰδώς.
ἄπο: Od. 6:18: πὰρ δὲ δύ’ ἀμφίπολοι, Χαρίτων ἄπο κάλλος ἔχουσαι,
ἄπο: Od. 6:40: ἔρχεσθαι· πολλὸν γὰρ ἄπο πλυνοί εἰσι πόληος.”
ἀπὸ: Od. 6:100: σφαίρῃ ταὶ δ’ ἄρ’ ἔπαιζον, ἀπὸ κρήδεμνα βαλοῦσαι,
ἀπὸ: Od. 6:220: χρίσομαι· ἦ γὰρ δηρὸν ἀπὸ χροός ἐστιν ἀλοιφή.
ἀπὸ: Od. 6:278: ἦ τινά που πλαγχθέντα κομίσσατο ἧς ἀπὸ νηὸς
ἀπὸ: Od. 6:294: τόσσον ἀπὸ πτόλιος, ὅσσον τε γέγωνε βοήσας.
ἄπο: Od. 7:152: θᾶσσον, ἐπεὶ δὴ δηθὰ φίλων ἄπο πήματα πάσχω.”
ἄπο: Od. 8:88: δάκρυ’ ὀμορξάμενος κεφαλῆς ἄπο φᾶρος ἕλεσκε
ἀπὸ: Od. 8:121: τοῖσι δ’ ἀπὸ νύσσης τέτατο δρόμος· οἱ δ’ ἅμα πάντες
ἀπὸ: Od. 8:149: ἀλλ’ ἄγε πείρησαι, σκέδασον δ’ ἀπὸ κήδεα θυμοῦ·
ἀπὸ: Od. 8:189: τόν ῥα περιστρέψας ἧκε στιβαρῆς ἀπὸ χειρός·
ἀπὸ: Od. 8:193: ῥίμφα θέων ἀπὸ χειρός· ἔθηκε δὲ τέρματ’ Ἀθήνη
ἀπὸ: Od. 8:375: ἰδνωθεὶς ὀπίσω· ὁ δ’ ἀπὸ χθονὸς ὑψόσ’ ἀερθεὶς
ἄπο: Od. 8:411: δοῖεν, ἐπεὶ δὴ δηθὰ φίλων ἄπο πήματα πάσχεις.”
ἄπο: Od. 8:457: ἤϊε· Ναυσικάα δὲ θεῶν ἄπο κάλλος ἔχουσα
ἀπὸ: Od. 9:38: ὅν μοι Ζεὺς ἐφέηκεν ἀπὸ Τροίηθεν ἰόντι.
ἀπὸ: Od. 9:210: χεῦ’, ὀδμὴ δ’ ἡδεῖα ἀπὸ κρητῆρος ὀδώδει,
ἀπὸ: Od. 9:398: τὸν μὲν ἔπειτ’ ἔῤῥιψεν ἀπὸ ἕο χερσὶν ἀλύων,
ἀπὸ: Od. 9:416: χερσὶ ψηλαφόων, ἀπὸ μὲν λίθον εἷλε θυράων,
ἀπὸ: Od. 9:461: ὣς εἰπὼν τὸν κριὸν ἀπὸ ἕο πέμπε θύραζε.
ἀπὸ: Od. 9:462: ἐλθόντες δ’ ἠβαιὸν ἀπὸ σπείους τε καὶ αὐλῆς
ἄπο: Od. 9:534: ὀψὲ κακῶς ἔλθοι, ὀλέσας ἄπο πάντας ἑταίρους,
ἄπο: Od. 10:49: κλαίοντας, γαίης ἄπο πατρίδος. αὐτὰρ ἐγώ γε
ἀπὸ: Od. 10:99: καπνὸν δ’ οἶον ὁρῶμεν ἀπὸ χθονὸς ἀΐσσοντα.
ἀπὸ: Od. 10:121: οἵ ῥ’ ἀπὸ πετράων ἀνδραχθέσι χερμαδίοισι
ἀπὸ: Od. 10:127: τῷ ἀπὸ πείσματ’ ἔκοψα νεὸς κυανοπρῴροιο·
ἀπὸ: Od. 10:149: καί μοι ἐείσατο καπνὸς ἀπὸ χθονὸς εὐρυοδείης
ἀπὸ: Od. 10:163: κὰδ δ’ ἔπεσ’ ἐν κονίῃσι μακών, ἀπὸ δ’ ἔπτατο θυμός.
ἀπό: Od. 10:350: γίνονται δ’ ἄρα ταί γ’ ἔκ τε κρηνέων ἀπό τ’ ἀλσέων
ἄπο: Od. 11:114: ὀψὲ κακῶς νεῖαι, ὀλέσας ἄπο πάντας ἑταίρους,
ἀπὸ: Od. 11:344: “ὦ φίλοι, οὐ μὰν ἧμιν ἀπὸ σκοποῦ οὐδ’ ἀπὸ δόξης
ἀπὸ: Od. 11:344: “ὦ φίλοι, οὐ μὰν ἧμιν ἀπὸ σκοποῦ οὐδ’ ἀπὸ δόξης
ἀπὸ: Od. 11:503: οἳ κεῖνον βιόωνται ἐέργουσίν τ’ ἀπὸ τιμῆς.”
ἀπὸ: Od. 12:2: νηῦς, ἀπὸ δ’ ἵκετο κῦμα θαλάσσης εὐρυπόροιο
ἄπο: Od. 12:141: ὀψὲ κακῶς νεῖαι, ὀλέσας ἄπο πάντας ἑταίρους.”
ἀπὸ: Od. 12:187: πρίν γ’ ἡμέων μελίγηρυν ἀπὸ στομάτων ὄπ’ ἀκοῦσαι,
ἀπὸ: Od. 12:199: αἶψ’ ἀπὸ κηρὸν ἕλοντο ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι,
ἀπὸ: Od. 12:350: βούλομ’ ἅπαξ πρὸς κῦμα χανὼν ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσαι
ἀπὸ: Od. 12:420: αὐτὰρ ἐγὼ διὰ νηὸς ἐφοίτων, ὄφρ’ ἀπὸ τοίχους
ἀπὸ: Od. 13:77: κόσμῳ, πεῖσμα δ’ ἔλυσαν ἀπὸ τρητοῖο λίθοιο.
ἀπὸ: Od. 13:138: εἴ περ ἀπήμων ἦλθε, λαχὼν ἀπὸ ληΐδος αἶσαν.”
ἀπὸ: Od. 13:156: λαοὶ ἀπὸ πτόλιος, θεῖναι λίθον ἐγγύθι γαίης
ἄπο: Od. 13:340: ᾔδε’, ὃ νοστήσεις ὀλέσας ἄπο πάντας ἑταίρους·
ἀπὸ: Od. 14:68: ἀλλ’ ὄλεθ’. ὡς ὤφελλ’ Ἑλένης ἀπὸ φῦλον ὀλέσθαι
ἄπο: Od. 14:129: καί οἱ ὀδυρομένῃ βλεφάρων ἄπο δάκρυα πίπτει,
ἀπὸ: Od. 14:181: οἴκαδ’ ἰόντα λοχῶσιν, ὅπως ἀπὸ φῦλον ὄληται
ἀπὸ: Od. 14:252: ἑβδομάτῃ δ’ ἀναβάντες ἀπὸ Κρήτης εὐρείης
ἀπὸ: Od. 14:276: αὐτίκ’ ἀπὸ κρατὸς κυνέην εὔτυκτον ἔθηκα
ἀπὸ: Od. 14:283: ἀλλ’ ἀπὸ κεῖνος ἔρυκε, Διὸς δ’ ὠπίζετο μῆνιν
ἀπὸ: Od. 14:405: αὖτις δὲ κτείναιμι φίλον τ’ ἀπὸ θυμὸν ἑλοίμην·
ἀπὸ: Od. 14:500: καρπαλίμως, ἀπὸ δὲ χλαῖναν βάλε φοινικόεσσαν,
ἄπο: Od. 14:525: ἥνδανεν αὐτόθι κοῖτος, ὑῶν ἄπο κοιμηθῆναι,
ἄπο: Od. 15:10: “Τηλέμαχ’, οὐκέτι καλὰ δόμων ἄπο τῆλ’ ἀλάλησαι,
ἀπὸ: Od. 15:354: θυμὸν ἀπὸ μελέων φθίσθαι οἷσ’ ἐν μεγάροισιν·
ἀπὸ: Od. 15:517: φαίνεται, ἀλλ’ ἀπὸ τῶν ὑπερωΐῳ ἱστὸν ὑφαίνει.
ἀπὸ: Od. 16:156: λῆθεν ἀπὸ σταθμοῖο κιὼν Εὔμαιος ὑφορβός,
ἀπὸ: Od. 16:171: δηρὸν ἀπὸ σφῶϊν ἔσομαι μεμαυῖα μάχεσθαι.”
ἀπὸ: Od. 17:398: ὃς τὸν ξεῖνον ἄνωγας ἀπὸ μεγάροιο δίεσθαι
ἀπὸ: Od. 17:538: οἷος Ὀδυσσεὺς ἔσκεν, ἀρὴν ἀπὸ οἴκου ἀμῦναι.
ἀπὸ: Od. 18:86: ὅς κ’ ἀπὸ ῥῖνα τάμῃσι καὶ οὔατα νηλέϊ χαλκῷ
ἀπὸ: Od. 19:61: αἱ δ’ ἀπὸ μὲν σῖτον πολὺν ᾕρεον ἠδὲ τραπέζας
ἀπὸ: Od. 19:63: πῦρ δ’ ἀπὸ λαμπτήρων χαμάδις βάλον, ἄλλα δ’ ἐπ’ αὐτῶν
ἀπὸ: Od. 19:81: τῶ νῦν μή ποτε καὶ σύ, γύναι, ἀπὸ πᾶσαν ὀλέσσῃς
ἀπὸ: Od. 19:163: οὐ γὰρ ἀπὸ δρυός ἐσσι παλαιφάτου οὐδ’ ἀπὸ πέτρης.”
ἀπὸ: Od. 19:163: οὐ γὰρ ἀπὸ δρυός ἐσσι παλαιφάτου οὐδ’ ἀπὸ πέτρης.”
ἄπο: Od. 19:275: Θρινακίης ἄπο νήσου ἰών· ὀδύσαντο γὰρ αὐτῷ
ἀπὸ: Od. 19:454: κὰδ δ’ ἔπεσ’ ἐν κονίῃσι μακών, ἀπὸ δ’ ἔπτατο θυμός.
ἀπὸ: Od. 20:162: ἦλθον ἀπὸ κρήνης. ἐπὶ δέ σφισιν ἦλθε συβώτης
ἀπὸ: Od. 20:343: αἰδέομαι δ’ ἀέκουσαν ἀπὸ μεγάροιο δίεσθαι
ἀπὸ: Od. 21:53: ἔνθεν ὀρεξαμένη ἀπὸ πασσάλου αἴνυτο τόξον
ἀπὸ: Od. 21:119: ὀρθὸς ἀναΐξας, ἀπὸ δὲ ξίφος ὀξὺ θέτ’ ὤμων.
ἀπὸ: Od. 21:136: ὣς εἰπὼν τόξον μὲν ἀπὸ ἕο θῆκε χαμᾶζε,
ἀπὸ: Od. 21:163: ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν καὶ ἀπὸ ἕο τόξον ἔθηκε,
ἀπὸ: Od. 22:19: αἵματος ἀνδρομέοιο· θοῶς δ’ ἀπὸ εἷο τράπεζαν
ἀπὸ: Od. 22:20: ὦσε ποδὶ πλήξας, ἀπὸ δ’ εἴδατα χεῦεν ἔραζε·
ἄπο: Od. 22:36: δήμου ἄπο Τρώων, ὅτι μοι κατεκείρετε οἶκον
ἄπο: Od. 22:72: οὐδοῦ ἄπο ξεστοῦ τοξάσσεται, εἰς ὅ κε πάντας
ἀπὸ: Od. 22:85: κάππεσεν ἰδνωθείς, ἀπὸ δ’ εἴδατα χεῦεν ἔραζε
ἄπο: Od. 22:316: ἀλλά μοι οὐ πείθοντο κακῶν ἄπο χεῖρας ἔχεσθαι·
ἀπὸ: Od. 22:462: “μὴ μὲν δὴ καθαρῷ θανάτῳ ἀπὸ θυμὸν ἑλοίμην
ἀπὸ: Od. 22:475: τοῦ δ’ ἀπὸ μὲν ῥῖνάς τε καὶ οὔατα νηλέϊ χαλκῷ
ἀπὸ: Od. 23:32: ὣς ἔφαθ’, ἡ δ’ ἐχάρη καὶ ἀπὸ λέκτροιο θοροῦσα
ἀπὸ: Od. 23:33: γρηῒ περιπλέχθη, βλεφάρων δ’ ἀπὸ δάκρυον ἧκε,
ἀπὸ: Od. 23:43: πρίν γ’ ὅτε δή με σὸς υἱὸς ἀπὸ μεγάροιο κάλεσσε
ἀπὸ: Od. 23:331: Ζεὺς ὑψιβρεμέτης, ἀπὸ δ’ ἔφθιθεν ἐσθλοὶ ἑταῖροι
ἀπὸ: Od. 23:353: ἱέμενον πεδάασκον ἐμῆς ἀπὸ πατρίδος αἴης.
ἀπὸ: Od. 24:307: πλάγξ’ ἀπὸ Σικανίης δεῦρ’ ἐλθέμεν οὐκ ἐθέλοντα·
ἀπὸ: Od. 24:428: ὤλεσε μὲν νῆας γλαφυράς, ἀπὸ δ’ ὤλεσε λαούς,
ἀποαίνυμαι: Il. 13:262: Τρώϊα, τὰ κταμένων ἀποαίνυμαι· οὐ γὰρ ὀΐω
ἀποαίνυται: Od. 17:322: ἥμισυ γάρ τ’ ἀρετῆς ἀποαίνυται εὐρύοπα Ζεὺς
ἀποαίνυτο: Od. 12:419: κύμασιν ἐμφορέοντο, θεὸς δ’ ἀποαίνυτο νόστον.
ἀποαίνυτο: Od. 14:309: κύμασιν ἐμφορέοντο· θεὸς δ’ ἀποαίνυτο νόστον.
ἀποαιρεῖσθαι: Il. 1:230: δῶρ’ ἀποαιρεῖσθαι ὅς τις σέθεν ἀντίον εἴπῃ·
ἀποαίρεο: Il. 1:275: μήτε σὺ τόνδ’ ἀγαθός περ ἐὼν ἀποαίρεο κούρην,
ἀποβάντες: Il. 3:265: ἐξ ἵππων ἀποβάντες ἐπὶ χθόνα πουλυβότειραν
ἀποβάντες: Il. 8:492: ἐξ ἵππων δ’ ἀποβάντες ἐπὶ χθόνα μῦθον ἄκουον
ἀποβάντες: Od. 13:281: ἀλλ’ αὔτως ἀποβάντες ἐκείμεθα νηὸς ἅπαντες.
ἀποβάντες: Od. 14:346: ὅπλῳ ἐϋστρεφέϊ στερεῶς, αὐτοὶ δ’ ἀποβάντες
ἀποβῆναι: Od. 5:357: ἀθανάτων, ὅ τέ με σχεδίης ἀποβῆναι ἀνώγει.
ἀποβήσομαι: Il. 5:227: δέξαι, ἐγὼ δ’ ἵππων ἀποβήσομαι ὄφρα μάχωμαι·
ἀποβήσομαι: Il. 17:480: δέξαι, ἐγὼ δ’ ἵππων ἀποβήσομαι, ὄφρα μάχωμαι.
ἀπόβλητ’: Il. 3:65: οὔ τοι ἀπόβλητ’ ἐστὶ θεῶν ἐρικυδέα δῶρα
ἀπόβλητον: Il. 2:361: οὔ τοι ἀπόβλητον ἔπος ἔσσεται ὅττί κεν εἴπω·
ἀποβλύζων: Il. 9:487: οἴνου ἀποβλύζων ἐν νηπιέῃ ἀλεγεινῇ.
ἀποβρίξαντες: Od. 9:151: ἔνθα δ’ ἀποβρίξαντες ἐμείναμεν Ἠῶ δῖαν.
ἀποβρίξαντες: Od. 12:7: ἔνθα δ’ ἀποβρίξαντες ἐμείναμεν Ἠῶ δῖαν.
ἀπογυιώσῃς: Il. 6:265: μή μ’ ἀπογυιώσῃς μένεος, ἀλκῆς τε λάθωμαι·
ἀπογυμνωθέντα: Od. 10:301: μή σ’ ἀπογυμνωθέντα κακὸν καὶ ἀνήνορα θήῃ.”
ἀποδάσσεσθαι: Il. 22:118: ἄλλ’ ἀποδάσσεσθαι ὅσα τε πτόλις ἧδε κέκευθε·
ἀποδάσσομαι: Il. 17:231: ἥμισυ τῷ ἐνάρων ἀποδάσσομαι, ἥμισυ δ’ αὐτὸς
ἀποδάσσομαι: Il. 24:595: σοὶ δ’ αὖ ἐγὼ καὶ τῶνδ’ ἀποδάσσομαι ὅσσ’ ἐπέοικεν.
ἀποδειροτομήσειν: Il. 23:22: δώδεκα δὲ προπάροιθε πυρῆς ἀποδειροτομήσειν
ἀποδειροτομήσω: Il. 18:336: δώδεκα δὲ προπάροιθε πυρῆς ἀποδειροτομήσω
ἀποδοῖτε: Od. 22:61: “Εὐρύμαχ’, οὐδ’ εἴ μοι πατρώϊα πάντ’ ἀποδοῖτε,
ἀποδοῦναι: Il. 1:134: ἧσθαι δευόμενον, κέλεαι δέ με τῆνδ’ ἀποδοῦναι;
ἀποδοῦναι: Il. 3:285: Τρῶας ἔπειθ’ Ἑλένην καὶ κτήματα πάντ’ ἀποδοῦναι,
ἀποδοῦναι: Il. 18:499: ἀνδρὸς ἀποφθιμένου· ὃ μὲν εὔχετο πάντ’ ἀποδοῦναι
ἀποδοχμώσας: Od. 9:372: κεῖτ’ ἀποδοχμώσας παχὺν αὐχένα, κὰδ δέ μιν ὕπνος
ἀποδρὰς: Od. 16:65: νῦν αὖ Θεσπρωτῶν ἀνδρῶν παρὰ νηὸς ἀποδρὰς
ἀποδράς: Od. 17:516: ἐν κλισίῃ· πρῶτον γὰρ ἔμ’ ἵκετο νηὸς ἀποδράς·
ἀποδρύφοι: Il. 23:187: ἀμβροσίῳ, ἵνα μή μιν ἀποδρύφοι ἑλκυστάζων.
ἀποδρύφοι: Il. 24:21: χρυσείῃ, ἵνα μή μιν ἀποδρύφοι ἑλκυστάζων.
ἀποδρύψωσι: Od. 17:480: ἢ ποδὸς ἢ καὶ χειρός, ἀποδρύψωσι δὲ πάντα.”
ἀποδὺς: Od. 5:343: εἵματα ταῦτ’ ἀποδὺς σχεδίην ἀνέμοισι φέρεσθαι
ἀποδῷσιν: Od. 8:318: εἰς ὅ κέ μοι μάλα πάντα πατὴρ ἀποδῷσιν ἔεδνα,
ἀποδώσομεν: Od. 22:58: χαλκόν τε χρυσόν τ’ ἀποδώσομεν, εἰς ὅ κε σὸν κῆρ
ἀποδώσω: Il. 7:84: τὸν δὲ νέκυν ἐπὶ νῆας ἐϋσσέλμους ἀποδώσω,
ἀποδώσω: Il. 7:362: ἀντικρὺ δ’ ἀπόφημι γυναῖκα μὲν οὐκ ἀποδώσω·
ἀπόεικε: Il. 3:406: ἧσο παρ’ αὐτὸν ἰοῦσα, θεῶν δ’ ἀπόεικε κελεύθου,
ἀπόειπ’: Il. 1:515: ἢ ἀπόειπ’, ἐπεὶ οὔ τοι ἔπι δέος, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ
ἀποειπεῖν: Il. 9:309: χρὴ μὲν δὴ τὸν μῦθον ἀπηλεγέως ἀποειπεῖν,
ἀποείπῃ: Il. 9:506: ὃς δέ κ’ ἀνήνηται καί τε στερεῶς ἀποείπῃ,
ἀποείποι: Il. 23:361: ὡς μεμνέῳτο δρόμους καὶ ἀληθείην ἀποείποι.
ἀποείπω: Od. 1:373: πάντες, ἵν’ ὕμιν μῦθον ἀπηλεγέως ἀποείπω,
ἀποειπὼν: Il. 19:35: μῆνιν ἀποειπὼν Ἀγαμέμνονι ποιμένι λαῶν
ἀποέργαθε: Il. 21:599: αὐτὰρ ὃ Πηλεΐωνα δόλῳ ἀποέργαθε λαοῦ·
ἀποέργαθεν: Od. 21:221: ὣς εἰπὼν ῥάκεα μεγάλης ἀποέργαθεν οὐλῆς.
ἀποέργει: Il. 8:325: αὐερύοντα παρ’ ὦμον, ὅθι κληῒς ἀποέργει
ἀποέργει: Od. 3:296: ἐς Φαιστόν, μικρὸς δὲ λίθος μέγα κῦμ’ ἀποέργει.
ἀπόερσε: Il. 6:348: ἔνθά με κῦμ’ ἀπόερσε πάρος τάδε ἔργα γενέσθαι.
ἀποέρσειε: Il. 21:329: μή μιν ἀποέρσειε μέγας ποταμὸς βαθυδίνης,
ἀποέρσῃ: Il. 21:283: ὅν ῥά τ’ ἔναυλος ἀποέρσῃ χειμῶνι περῶντα.
ἀποθείομαι: Il. 18:409: ὄφρ’ ἂν ἐγὼ φύσας ἀποθείομαι ὅπλά τε πάντα.
ἀποθέσθαι: Il. 3:89: τεύχεα κάλ’ ἀποθέσθαι ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ,
ἀποθέσθαι: Il. 5:492: νωλεμέως ἐχέμεν, κρατερὴν δ’ ἀποθέσθαι ἐνιπήν.
ἀπόθεστος: Od. 17:296: δὴ τότε κεῖτ’ ἀπόθεστος ἀποιχομένοιο ἄνακτος
ἀποθνῄσκων: Od. 11:424: βάλλον ἀποθνῄσκων περὶ φασγάνῳ· ἡ δὲ κυνῶπις
ἀποθνῄσκων: Od. 21:33: κάλλιπ’ ἀποθνῄσκων ἐν δώμασιν ὑψηλοῖσι.
ἀποθρῴσκοντα: Il. 2:702: νηὸς ἀποθρῴσκοντα πολὺ πρώτιστον Ἀχαιῶν.
ἀποθρῴσκοντα: Od. 1:58: ἱέμενος καὶ καπνὸν ἀποθρῴσκοντα νοῆσαι
ἀποθρῴσκων: Il. 16:748: νηὸς ἀποθρῴσκων, εἰ καὶ δυσπέμφελος εἴη,
ἀποθύμια: Il. 14:261: ἅζετο γὰρ μὴ Νυκτὶ θοῇ ἀποθύμια ἕρδοι.
ἄποινα: Il. 1:13: λυσόμενός τε θύγατρα φέρων τ’ ἀπερείσι’ ἄποινα,
ἄποινα: Il. 1:20: παῖδα δ’ ἐμοὶ λύσαιτε φίλην, τὰ δ’ ἄποινα δέχεσθαι,
ἄποινα: Il. 1:23: αἰδεῖσθαί θ’ ἱερῆα καὶ ἀγλαὰ δέχθαι ἄποινα·
ἄποινα: Il. 1:95: οὐδ’ ἀπέλυσε θύγατρα καὶ οὐκ ἀπεδέξατ’ ἄποινα·
ἄποινα: Il. 1:111: οὕνεκ’ ἐγὼ κούρης Χρυσηΐδος ἀγλά’ ἄποινα
ἄποινα: Il. 1:372: λυσόμενός τε θύγατρα φέρων τ’ ἀπερείσι’ ἄποινα,
ἄποινα: Il. 1:377: αἰδεῖσθαί θ’ ἱερῆα καὶ ἀγλαὰ δέχθαι ἄποινα·
ἄποινα: Il. 2:230: Τρώων ἱπποδάμων ἐξ Ἰλίου υἷος ἄποινα,
ἄποινα: Il. 6:46: ζώγρει Ἀτρέος υἱέ, σὺ δ’ ἄξια δέξαι ἄποινα·
ἄποινα: Il. 6:49: τῶν κέν τοι χαρίσαιτο πατὴρ ἀπερείσι’ ἄποινα
ἄποινα: Il. 6:427: ἂψ ὅ γε τὴν ἀπέλυσε λαβὼν ἀπερείσι’ ἄποινα,
ἄποινα: Il. 9:120: ἂψ ἐθέλω ἀρέσαι δόμεναί τ’ ἀπερείσι’ ἄποινα.
ἄποινα: Il. 10:380: τῶν κ’ ὔμμιν χαρίσαιτο πατὴρ ἀπερείσι’ ἄποινα
ἄποινα: Il. 11:131: ζώγρει Ἀτρέος υἱέ, σὺ δ’ ἄξια δέξαι ἄποινα·
ἄποινα: Il. 11:134: τῶν κέν τοι χαρίσαιτο πατὴρ ἀπερείσι’ ἄποινα,
ἄποινα: Il. 19:138: ἂψ ἐθέλω ἀρέσαι, δόμεναί τ’ ἀπερείσι’ ἄποινα·
ἄποινα: Il. 21:99: νήπιε μή μοι ἄποινα πιφαύσκεο μηδ’ ἀγόρευε·
ἄποινα: Il. 22:349: οὐδ’ εἴ κεν δεκάκις τε καὶ εἰκοσινήριτ’ ἄποινα
ἄποινα: Il. 24:137: ἀλλ’ ἄγε δὴ λῦσον, νεκροῖο δὲ δέξαι ἄποινα.
ἄποινα: Il. 24:139: τῇδ’ εἴη· ὃς ἄποινα φέροι καὶ νεκρὸν ἄγοιτο,
ἄποινα: Il. 24:276: νήεον Ἑκτορέης κεφαλῆς ἀπερείσι’ ἄποινα,
ἄποινα: Il. 24:502: λυσόμενος παρὰ σεῖο, φέρω δ’ ἀπερείσι’ ἄποινα.
ἄποινα: Il. 24:555: λῦσον ἵν’ ὀφθαλμοῖσιν ἴδω· σὺ δὲ δέξαι ἄποινα
ἄποινα: Il. 24:579: ᾕρεον Ἑκτορέης κεφαλῆς ἀπερείσι’ ἄποινα.
ἄποινα: Il. 24:594: πατρὶ φίλῳ, ἐπεὶ οὔ μοι ἀεικέα δῶκεν ἄποινα.
ἄποινα: Il. 24:686: σεῖο δέ κε ζωοῦ καὶ τρὶς τόσα δοῖεν ἄποινα
ἀποίνων: Il. 11:106: ποιμαίνοντ’ ἐπ’ ὄεσσι λαβών, καὶ ἔλυσεν ἀποίνων.
ἀποίσειν: Il. 10:337: ἐλθὼν ἐκ νηῶν ἂψ Ἕκτορι μῦθον ἀποίσειν.
ἀποίσετον: Il. 5:257: τούτω δ’ οὐ πάλιν αὖτις ἀποίσετον ὠκέες ἵπποι
ἀποίχεαι: Il. 19:342: τέκνον ἐμόν, δὴ πάμπαν ἀποίχεαι ἀνδρὸς ἑῆος.
ἀποίχεται: Od. 4:109: κείνου, ὅπως δὴ δηρὸν ἀποίχεται, οὐδέ τι ἴδμεν,
ἀποιχομένοιο: Od. 1:135: ἠδ’ ἵνα μιν περὶ πατρὸς ἀποιχομένοιο ἔροιτο.
ἀποιχομένοιο: Od. 3:77: θῆχ’, ἵνα μιν περὶ πατρὸς ἀποιχομένοιο ἔροιτο,
ἀποιχομένοιο: Od. 14:8: αὐτὸς δείμαθ’ ὕεσσιν ἀποιχομένοιο ἄνακτος,
ἀποιχομένοιο: Od. 14:450: αὐτὸς κτήσατο οἶος ἀποιχομένοιο ἄνακτος,
ἀποιχομένοιο: Od. 17:296: δὴ τότε κεῖτ’ ἀπόθεστος ἀποιχομένοιο ἄνακτος
ἀποιχομένοιο: Od. 19:19: πατρὸς ἀποιχομένοιο· ἐγὼ δ’ ἔτι νήπιος ἦα·
ἀποιχομένοιο: Od. 21:70: ἀνδρὸς ἀποιχομένοιο πολὺν χρόνον, οὐδέ τιν’ ἄλλην
ἀποιχομένοιο: Od. 21:395: μὴ κέρα ἶπες ἔδοιεν ἀποιχομένοιο ἄνακτος.
ἀποιχομένου: Od. 1:253: “ὢ πόποι, ἦ δὴ πολλὸν ἀποιχομένου Ὀδυσῆος
ἀποίχονται: Il. 11:408: οἶδα γὰρ ὅττι κακοὶ μὲν ἀποίχονται πολέμοιο,
ἀποκηδήσαντε: Il. 23:413: αἴ κ’ ἀποκηδήσαντε φερώμεθα χεῖρον ἄεθλον.
ἀποκινήσασκε: Il. 11:635: ἄλλος μὲν μογέων ἀποκινήσασκε τραπέζης
ἀποκινήσωσι: Od. 22:107: μή μ’ ἀποκινήσωσι θυράων μοῦνον ἐόντα.”
ἀποκλίναντ’: Od. 19:556: ἄλλῃ ἀποκλίναντ’, ἐπεὶ ἦ ῥά τοι αὐτὸς Ὀδυσσεὺς
ἀποκόψειν: Il. 9:241: στεῦται γὰρ νηῶν ἀποκόψειν ἄκρα κόρυμβα
ἀποκρινθέντε: Il. 5:12: τώ οἱ ἀποκρινθέντε ἐναντίω ὁρμηθήτην·
ἀποκρύψαι: Il. 18:465: νόσφιν ἀποκρύψαι, ὅτε μιν μόρος αἰνὸς ἱκάνοι,
ἀποκρύψαι: Od. 17:286: γαστέρα δ’ οὔ πως ἔστιν ἀποκρύψαι μεμαυῖαν,
ἀποκτάμεν: Il. 5:675: ἴφθιμον Διὸς υἱὸν ἀποκτάμεν ὀξέϊ χαλκῷ·
ἀποκτάμεναι: Il. 20:165: σίντης, ὅν τε καὶ ἄνδρες ἀποκτάμεναι μεμάασιν
ἀποκταμένοιο: Il. 4:494: τοῦ δ’ Ὀδυσεὺς μάλα θυμὸν ἀποκταμένοιο χολώθη,
ἀποκταμένοιο: Il. 13:660: Τοῦ δὲ Πάρις μάλα θυμὸν ἀποκταμένοιο χολώθη·
ἀποκταμένων: Il. 23:775: τῇ ῥα βοῶν κέχυτ’ ὄνθος ἀποκταμένων ἐριμύκων,
ἀποκτάνῃ: Od. 12:301: ἢ βοῦν ἠέ τι μῆλον ἀποκτάνῃ· ἀλλὰ ἕκηλοι
ἀποκτεῖναι: Od. 5:18: νῦν αὖ παῖδ’ ἀγαπητὸν ἀποκτεῖναι μεμάασιν
ἀποκτείνεις: Od. 16:432: παῖδά τ’ ἀποκτείνεις, ἐμὲ δὲ μεγάλως ἀκαχίζεις·
ἀποκτείνω: Od. 22:167: ἤ μιν ἀποκτείνω, αἴ κε κρείσσων γε γένωμαι,
ἀποκτείνων: Il. 8:342: αἰὲν ἀποκτείνων τὸν ὀπίστατον· οἳ δὲ φέβοντο.
ἀποκτείνων: Il. 11:154: αἰὲν ἀποκτείνων ἕπετ’ Ἀργείοισι κελεύων.
ἀποκτείνων: Il. 11:178: αἰὲν ἀποκτείνων τὸν ὀπίστατον· οἳ δ’ ἐφέβοντο.
ἀπολείβεται: Od. 7:107: καιρουσσέων δ’ ὀθονέων ἀπολείβεται ὑγρὸν ἔλαιον.
ἀπολείπει: Od. 7:117: τάων οὔ ποτε καρπὸς ἀπόλλυται οὐδ’ ἀπολείπει
ἀπολείπουσιν: Il. 12:169: οὐδ’ ἀπολείπουσιν κοῖλον δόμον, ἀλλὰ μένοντες
ἀπολέσθαι: Il. 1:117: βούλομ’ ἐγὼ λαὸν σῶν ἔμμεναι ἢ ἀπολέσθαι·
ἀπολέσθαι: Il. 3:40: αἴθ’ ὄφελες ἄγονός τ’ ἔμεναι ἄγαμός τ’ ἀπολέσθαι·
ἀπολέσθαι: Il. 7:390: ἠγάγετο Τροίηνδ’· ὡς πρὶν ὤφελλ’ ἀπολέσθαι·
ἀπολέσθαι: Il. 8:246: νεῦσε δέ οἱ λαὸν σόον ἔμμεναι οὐδ’ ἀπολέσθαι.
ἀπολέσθαι: Il. 9:230: δείδιμεν· ἐν δοιῇ δὲ σαωσέμεν ἢ ἀπολέσθαι
ἀπολέσθαι: Il. 12:70: νωνύμνους ἀπολέσθαι ἀπ’ Ἄργεος ἐνθάδ’ Ἀχαιούς·
ἀπολέσθαι: Il. 12:246: νηυσὶν ἐπ’ Ἀργείων, σοὶ δ’ οὐ δέος ἔστ’ ἀπολέσθαι·
ἀπολέσθαι: Il. 13:227: νωνύμνους ἀπολέσθαι ἀπ’ Ἄργεος ἐνθάδ’ Ἀχαιούς.
ἀπολέσθαι: Il. 14:70: νωνύμνους ἀπολέσθαι ἀπ’ Ἄργεος ἐνθάδ’ Ἀχαιούς.
ἀπολέσθαι: Il. 15:502: αἰδὼς Ἀργεῖοι· νῦν ἄρκιον ἢ ἀπολέσθαι
ἀπολέσθαι: Il. 15:511: βέλτερον ἢ ἀπολέσθαι ἕνα χρόνον ἠὲ βιῶναι
ἀπολέσθαι: Il. 22:474: αἵ ἑ μετὰ σφίσιν εἶχον ἀτυζομένην ἀπολέσθαι.
ἀπολέσθαι: Il. 23:81: τείχει ὕπο Τρώων εὐηφενέων ἀπολέσθαι.
ἀπολέσθαι: Od. 3:234: ἢ ἐλθὼν ἀπολέσθαι ἐφέστιος, ὡς Ἀγαμέμνων
ἀπολέσθαι: Od. 5:347: ἄμβροτον· οὐδέ τί τοι παθέειν δέος οὐδ’ ἀπολέσθαι.
ἀπολέσθαι: Od. 8:511: αἶσα γὰρ ἦν ἀπολέσθαι, ἐπὴν πόλις ἀμφικαλύψῃ
ἀπολέσθαι: Od. 8:563: οὔτε τι πημανθῆναι ἔπι δέος οὔτ’ ἀπολέσθαι.
ἀπολέσθω: Il. 17:227: τώ τις νῦν ἰθὺς τετραμμένος ἢ ἀπολέσθω
ἀπολέσκετ’: Od. 11:586: τοσσάχ’ ὕδωρ ἀπολέσκετ’ ἀναβροχέν, ἀμφὶ δὲ ποσσὶ
ἀπόλεσσαν: Il. 1:268: φηρσὶν ὀρεσκῴοισι καὶ ἐκπάγλως ἀπόλεσσαν.
ἀπολεψέμεν: Il. 21:455: στεῦτο δ’ ὅ γ’ ἀμφοτέρων ἀπολεψέμεν οὔατα χαλκῷ.
ἀπόληγε: Il. 13:230: τὼ νῦν μήτ’ ἀπόληγε κέλευέ τε φωτὶ ἑκάστῳ.
ἀπολήγει: Il. 6:149: ὣς ἀνδρῶν γενεὴ ἣ μὲν φύει ἣ δ’ ἀπολήγει.
ἀπολήγει: Il. 17:565: ἀλλ’ Ἕκτωρ πυρὸς αἰνὸν ἔχει μένος, οὐδ’ ἀπολήγει
ἀπολήγει: Il. 20:99: καὶ δ’ ἄλλως τοῦ γ’ ἰθὺ βέλος πέτετ’, οὐδ’ ἀπολήγει
ἀπολήγει: Il. 21:577: ἀλλά τε καὶ περὶ δουρὶ πεπαρμένη οὐκ ἀπολήγει
ἀπόληται: Od. 2:333: τῆλε φίλων ἀπόληται ἀλώμενος ὥς περ Ὀδυσσεύς;
ἀπολιχμήσονται: Il. 21:123: αἷμ’ ἀπολιχμήσονται ἀκηδέες· οὐδέ σε μήτηρ
ἀπολλήξειαν: Od. 12:224: μή πώς μοι δείσαντες ἀπολλήξειαν ἑταῖροι
ἀπολλήξεις: Od. 19:166: οὐκέτ’ ἀπολλήξεις τὸν ἐμὸν γόνον ἐξερέουσα;
ἀπολλήξῃς: Il. 15:31: τῶν σ’ αὖτις μνήσω ἵν’ ἀπολλήξῃς ἀπατάων,
ἀπολλήξωσι: Od. 13:151: ῥαῖσαι, ἵν’ ἤδη σχῶνται, ἀπολλήξωσι δὲ πομπῆς
Ἄπολλον: Il. 2:371: αἲ γὰρ Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον
Ἄπολλον: Il. 4:288: αἲ γὰρ Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον
Ἄπολλον: Il. 7:132: αἲ γὰρ Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον
Ἄπολλον: Il. 16:97: αἲ γὰρ Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον
Ἄπολλον: Od. 4:341: αἲ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον,
Ἄπολλον: Od. 7:311: αἲ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον,
Ἄπολλον: Od. 8:339: “αἲ γὰρ τοῦτο γένοιτο, ἄναξ ἑκατηβόλ’ Ἄπολλον.
Ἄπολλον: Od. 17:132: αἲ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον,
Ἄπολλον: Od. 18:235: αἲ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον,
Ἄπολλον: Od. 24:376: “αἲ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον,
ἀπολλυμένους: Il. 7:27: δῷς; ἐπεὶ οὔ τι Τρῶας ἀπολλυμένους ἐλεαίρεις.
ἀπόλλυται: Od. 7:117: τάων οὔ ποτε καρπὸς ἀπόλλυται οὐδ’ ἀπολείπει
Ἀπόλλων: Il. 1:43: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε Φοῖβος Ἀπόλλων,
Ἀπόλλων: Il. 1:64: ὅς κ’ εἴποι ὅ τι τόσσον ἐχώσατο Φοῖβος Ἀπόλλων,
Ἀπόλλων: Il. 1:72: ἣν διὰ μαντοσύνην, τήν οἱ πόρε Φοῖβος Ἀπόλλων·
Ἀπόλλων: Il. 1:182: ὡς ἔμ’ ἀφαιρεῖται Χρυσηΐδα Φοῖβος Ἀπόλλων,
Ἀπόλλων: Il. 1:380: χωόμενος δ’ ὁ γέρων πάλιν ᾤχετο· τοῖο δ’ Ἀπόλλων
Ἀπόλλων: Il. 1:457: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε Φοῖβος Ἀπόλλων.
Ἀπόλλων: Il. 1:479: τοῖσιν δ’ ἴκμενον οὖρον ἵει ἑκάεργος Ἀπόλλων·
Ἀπόλλων: Il. 1:603: οὐ μὲν φόρμιγγος περικαλλέος ἣν ἔχ’ Ἀπόλλων,
Ἀπόλλων: Il. 2:766: τὰς ἐν Πηρείῃ θρέψ’ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων
Ἀπόλλων: Il. 2:827: Πάνδαρος, ᾧ καὶ τόξον Ἀπόλλων αὐτὸς ἔδωκεν.
Ἀπόλλων: Il. 4:507: ἴθυσαν δὲ πολὺ προτέρω· νεμέσησε δ’ Ἀπόλλων
Ἀπόλλων: Il. 5:344: καὶ τὸν μὲν μετὰ χερσὶν ἐρύσατο Φοῖβος Ἀπόλλων
Ἀπόλλων: Il. 5:433: γιγνώσκων ὅ οἱ αὐτὸς ὑπείρεχε χεῖρας Ἀπόλλων·
Ἀπόλλων: Il. 5:437: τρὶς δέ οἱ ἐστυφέλιξε φαεινὴν ἀσπίδ’ Ἀπόλλων·
Ἀπόλλων: Il. 5:439: δεινὰ δ’ ὁμοκλήσας προσέφη ἑκάεργος Ἀπόλλων·
Ἀπόλλων: Il. 5:445: Αἰνείαν δ’ ἀπάτερθεν ὁμίλου θῆκεν Ἀπόλλων
Ἀπόλλων: Il. 5:449: αὐτὰρ ὃ εἴδωλον τεῦξ’ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων
Ἀπόλλων: Il. 5:454: δὴ τότε θοῦρον Ἄρηα προσηύδα Φοῖβος Ἀπόλλων·
Ἀπόλλων: Il. 5:760: τέρπονται Κύπρίς τε καὶ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων
Ἀπόλλων: Il. 7:20: Ἴλιον εἰς ἱερήν· τῇ δ’ ἀντίος ὄρνυτ’ Ἀπόλλων
Ἀπόλλων: Il. 7:23: τὴν πρότερος προσέειπεν ἄναξ Διὸς υἱὸς Ἀπόλλων·
Ἀπόλλων: Il. 7:37: Τὴν δ’ αὖτε προσέειπεν ἄναξ Διὸς υἱὸς Ἀπόλλων·
Ἀπόλλων: Il. 7:58: κὰδ δ’ ἄρ’ Ἀθηναίη τε καὶ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων
Ἀπόλλων: Il. 7:81: εἰ δέ κ’ ἐγὼ τὸν ἕλω, δώῃ δέ μοι εὖχος Ἀπόλλων,
Ἀπόλλων: Il. 7:272: ἀσπίδι ἐγχριμφθείς· τὸν δ’ αἶψ’ ὤρθωσεν Ἀπόλλων.
Ἀπόλλων: Il. 7:452: τοῦ δ’ ἐπιλήσονται τὸ ἐγὼ καὶ Φοῖβος Ἀπόλλων
Ἀπόλλων: Il. 8:311: ἀλλ’ ὅ γε καὶ τόθ’ ἅμαρτε· παρέσφηλεν γὰρ Ἀπόλλων·
Ἀπόλλων: Il. 8:540: . τιοίμην δ’ ὡς τίετ’ Ἀθηναίη καὶ Ἀπόλλων,
Ἀπόλλων: Il. 9:560: κλαῖεν ὅ μιν ἑκάεργος ἀνήρπασε Φοῖβος Ἀπόλλων·
Ἀπόλλων: Il. 10:515: Οὐδ’ ἀλαοσκοπιὴν εἶχ’ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων
Ἀπόλλων: Il. 11:353: τρίπτυχος αὐλῶπις, τήν οἱ πόρε Φοῖβος Ἀπόλλων.
Ἀπόλλων: Il. 11:363: ἦλθε κακόν· νῦν αὖτέ σ’ ἐρύσατο Φοῖβος Ἀπόλλων
Ἀπόλλων: Il. 12:17: δὴ τότε μητιόωντο Ποσειδάων καὶ Ἀπόλλων
Ἀπόλλων: Il. 12:24: τῶν πάντων ὁμόσε στόματ’ ἔτραπε Φοῖβος Ἀπόλλων,
Ἀπόλλων: Il. 12:34: Ὣς ἄρ’ ἔμελλον ὄπισθε Ποσειδάων καὶ Ἀπόλλων
Ἀπόλλων: Il. 13:827: τιοίμην δ’ ὡς τίετ’ Ἀθηναίη καὶ Ἀπόλλων,
Ἀπόλλων: Il. 15:59: Ἕκτορα δ’ ὀτρύνῃσι μάχην ἐς Φοῖβος Ἀπόλλων,
Ἀπόλλων: Il. 15:236: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἄρα πατρὸς ἀνηκούστησεν Ἀπόλλων,
Ἀπόλλων: Il. 15:243: ἀγχοῦ δ’ ἱστάμενος προσέφη ἑκάεργος Ἀπόλλων·
Ἀπόλλων: Il. 15:253: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἑκάεργος Ἀπόλλων·
Ἀπόλλων: Il. 15:307: μακρὰ βιβάς· πρόσθεν δὲ κί’ αὐτοῦ Φοῖβος Ἀπόλλων
Ἀπόλλων: Il. 15:318: ὄφρα μὲν αἰγίδα χερσὶν ἔχ’ ἀτρέμα Φοῖβος Ἀπόλλων,
Ἀπόλλων: Il. 15:326: ὣς ἐφόβηθεν Ἀχαιοὶ ἀνάλκιδες· ἐν γὰρ Ἀπόλλων
Ἀπόλλων: Il. 15:355: ἠχῇ θεσπεσίῃ· προπάροιθε δὲ Φοῖβος Ἀπόλλων
Ἀπόλλων: Il. 15:360: τῇ ῥ’ οἵ γε προχέοντο φαλαγγηδόν, πρὸ δ’ Ἀπόλλων
Ἀπόλλων: Il. 15:441: ὠκύμοροι καὶ τόξον ὅ τοι πόρε Φοῖβος Ἀπόλλων;
Ἀπόλλων: Il. 15:521: Πουλυδάμας· καὶ τοῦ μὲν ἀπήμβροτεν· οὐ γὰρ Ἀπόλλων
Ἀπόλλων: Il. 16:94: ἐμβήῃ· μάλα τούς γε φιλεῖ ἑκάεργος Ἀπόλλων·
Ἀπόλλων: Il. 16:527: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε Φοῖβος Ἀπόλλων.
Ἀπόλλων: Il. 16:676: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἄρα πατρὸς ἀνηκούστησεν Ἀπόλλων.
Ἀπόλλων: Il. 16:700: εἰ μὴ Ἀπόλλων Φοῖβος ἐϋδμήτου ἐπὶ πύργου
Ἀπόλλων: Il. 16:703: Πάτροκλος, τρὶς δ’ αὐτὸν ἀπεστυφέλιξεν Ἀπόλλων
Ἀπόλλων: Il. 16:715: ταῦτ’ ἄρα οἱ φρονέοντι παρίστατο Φοῖβος Ἀπόλλων
Ἀπόλλων: Il. 16:720: τῷ μιν ἐεισάμενος προσέφη Διὸς υἱὸς Ἀπόλλων·
Ἀπόλλων: Il. 16:725: αἴ κέν πώς μιν ἕλῃς, δώῃ δέ τοι εὖχος Ἀπόλλων.
Ἀπόλλων: Il. 16:728: ἵππους ἐς πόλεμον πεπληγέμεν. αὐτὰρ Ἀπόλλων
Ἀπόλλων: Il. 16:793: τοῦ δ’ ἀπὸ μὲν κρατὸς κυνέην βάλε Φοῖβος Ἀπόλλων·
Ἀπόλλων: Il. 16:804: λῦσε δέ οἱ θώρηκα ἄναξ Διὸς υἱὸς Ἀπόλλων.
Ἀπόλλων: Il. 16:845: νίκην Ζεὺς Κρονίδης καὶ Ἀπόλλων, οἵ με δάμασσαν
Ἀπόλλων: Il. 17:71: Ἀτρεΐδης, εἰ μή οἱ ἀγάσσατο Φοῖβος Ἀπόλλων,
Ἀπόλλων: Il. 17:118: θεσπέσιον γάρ σφιν φόβον ἔμβαλε Φοῖβος Ἀπόλλων·
Ἀπόλλων: Il. 17:322: κάρτεϊ καὶ σθένεϊ σφετέρῳ· ἀλλ’ αὐτὸς Ἀπόλλων
Ἀπόλλων: Il. 17:326: τῷ μιν ἐεισάμενος προσέφη Διὸς υἱὸς Ἀπόλλων·
Ἀπόλλων: Il. 17:582: Ἕκτορα δ’ ἐγγύθεν ἱστάμενος ὄτρυνεν Ἀπόλλων
Ἀπόλλων: Il. 17:585: τῷ μιν ἐεισάμενος προσέφη ἑκάεργος Ἀπόλλων·
Ἀπόλλων: Il. 18:454: καί νύ κεν αὐτῆμαρ πόλιν ἔπραθον, εἰ μὴ Ἀπόλλων
Ἀπόλλων: Il. 20:68: ἵστατ’ Ἀπόλλων Φοῖβος ἔχων ἰὰ πτερόεντα,
Ἀπόλλων: Il. 20:79: Αἰνείαν δ’ ἰθὺς λαοσσόος ὦρσεν Ἀπόλλων
Ἀπόλλων: Il. 20:82: τῷ μιν ἐεισάμενος προσέφη Διὸς υἱὸς Ἀπόλλων·
Ἀπόλλων: Il. 20:103: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπεν ἄναξ Διὸς υἱὸς Ἀπόλλων·
Ἀπόλλων: Il. 20:118: ἀντία Πηλεΐωνος, ἀνῆκε δὲ Φοῖβος Ἀπόλλων.
Ἀπόλλων: Il. 20:138: εἰ δέ κ’ Ἄρης ἄρχωσι μάχης ἢ Φοῖβος Ἀπόλλων,
Ἀπόλλων: Il. 20:375: καὶ τότ’ ἄρ’ Ἕκτορα εἶπε παραστὰς Φοῖβος Ἀπόλλων·
Ἀπόλλων: Il. 20:443: σμερδαλέα ἰάχων· τὸν δ’ ἐξήρπαξεν Ἀπόλλων
Ἀπόλλων: Il. 20:450: ἦλθε κακόν· νῦν αὖτέ σ’ ἐρύσατο Φοῖβος Ἀπόλλων,
Ἀπόλλων: Il. 21:461: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἑκάεργος Ἀπόλλων·
Ἀπόλλων: Il. 21:478: Ὣς φάτο, τὴν δ’ οὔ τι προσέφη ἑκάεργος Ἀπόλλων,
Ἀπόλλων: Il. 21:515: αὐτὰρ Ἀπόλλων Φοῖβος ἐδύσετο Ἴλιον ἱρήν·
Ἀπόλλων: Il. 21:538: αἳ δὲ πετασθεῖσαι τεῦξαν φάος· αὐτὰρ Ἀπόλλων
Ἀπόλλων: Il. 21:545: εἰ μὴ Ἀπόλλων Φοῖβος Ἀγήνορα δῖον ἀνῆκε
Ἀπόλλων: Il. 21:596: δεύτερος· οὐδ’ ἔτ’ ἔασεν Ἀπόλλων κῦδος ἀρέσθαι,
Ἀπόλλων: Il. 21:604: τυτθὸν ὑπεκπροθέοντα· δόλῳ δ’ ἄρ’ ἔθελγεν Ἀπόλλων
Ἀπόλλων: Il. 22:7: αὐτὰρ Πηλείωνα προσηύδα Φοῖβος Ἀπόλλων·
Ἀπόλλων: Il. 22:203: εἰ μή οἱ πύματόν τε καὶ ὕστατον ἤντετ’ Ἀπόλλων
Ἀπόλλων: Il. 22:213: ᾤχετο δ’ εἰς Ἀΐδαο, λίπεν δέ ἑ Φοῖβος Ἀπόλλων.
Ἀπόλλων: Il. 22:220: οὐδ’ εἴ κεν μάλα πολλὰ πάθοι ἑκάεργος Ἀπόλλων
Ἀπόλλων: Il. 22:359: ἤματι τῷ ὅτε κέν σε Πάρις καὶ Φοῖβος Ἀπόλλων
Ἀπόλλων: Il. 23:188: τῷ δ’ ἐπὶ κυάνεον νέφος ἤγαγε Φοῖβος Ἀπόλλων
Ἀπόλλων: Il. 23:292: Αἰνείαν, ἀτὰρ αὐτὸν ὑπεξεσάωσεν Ἀπόλλων.
Ἀπόλλων: Il. 23:383: εἰ μὴ Τυδέος υἷϊ κοτέσσατο Φοῖβος Ἀπόλλων,
Ἀπόλλων: Il. 23:388: οὐδ’ ἄρ’ Ἀθηναίην ἐλεφηράμενος λάθ’ Ἀπόλλων
Ἀπόλλων: Il. 23:660: πὺξ μάλ’ ἀνασχομένω πεπληγέμεν· ᾧ δέ κ’ Ἀπόλλων
Ἀπόλλων: Il. 23:865: ὄρνιθος μὲν ἅμαρτε· μέγηρε γάρ οἱ τό γ’ Ἀπόλλων·
Ἀπόλλων: Il. 24:18: ἐν κόνι ἐκτανύσας προπρηνέα· τοῖο δ’ Ἀπόλλων
Ἀπόλλων: Il. 24:32: καὶ τότ’ ἄρ’ ἀθανάτοισι μετηύδα Φοῖβος Ἀπόλλων·
Ἀπόλλων: Il. 24:605: τοὺς μὲν Ἀπόλλων πέφνεν ἀπ’ ἀργυρέοιο βιοῖο
Ἀπόλλων: Il. 24:758: κεῖσαι, τῷ ἴκελος ὅν τ’ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων
Ἀπόλλων: Od. 3:279: ἔνθα κυβερνήτην Μενελάου Φοῖβος Ἀπόλλων
Ἀπόλλων: Od. 7:64: τὸν μὲν ἄκουρον ἐόντα βάλ’ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων
Ἀπόλλων: Od. 8:79: ὣς γάρ οἱ χρείων μυθήσατο Φοῖβος Ἀπόλλων
Ἀπόλλων: Od. 8:227: ἵκετ’ ἐνὶ μεγάροισι· χολωσάμενος γὰρ Ἀπόλλων
Ἀπόλλων: Od. 8:323: Ἑρμείας, ἦλθεν δὲ ἄναξ ἑκάεργος Ἀπόλλων.
Ἀπόλλων: Od. 8:334: Ἑρμῆν δὲ προσέειπεν ἄναξ Διὸς υἱὸς Ἀπόλλων·
Ἀπόλλων: Od. 8:488: ἢ σέ γε Μοῦσ’ ἐδίδαξε, Διὸς πάϊς, ἢ σέ γ’ Ἀπόλλων·
Ἀπόλλων: Od. 15:245: ὃν περὶ κῆρι φίλει Ζεύς τ’ αἰγίοχος καὶ Ἀπόλλων
Ἀπόλλων: Od. 15:252: αὐτὰρ ὑπέρθυμον Πολυφείδεα μάντιν Ἀπόλλων
Ἀπόλλων: Od. 15:410: ἐλθὼν ἀργυρότοξος Ἀπόλλων Ἀρτέμιδι ξύν,
Ἀπόλλων: Od. 17:251: αἲ γὰρ Τηλέμαχον βάλοι ἀργυρότοξος Ἀπόλλων
Ἀπόλλων: Od. 17:494: “αἴθ’ οὕτως αὐτόν σε βάλοι κλυτότοξος Ἀπόλλων.”
Ἀπόλλων: Od. 21:338: εἴ κέ μιν ἐντανύσῃ, δώῃ δέ οἱ εὖχος Ἀπόλλων,
Ἀπόλλων: Od. 21:364: οἶον ἀπ’ ἀνθρώπων, οὓς ἔτρεφες, εἴ κεν Ἀπόλλων
Ἀπόλλων: Od. 22:7: εἴσομαι, αἴ κε τύχωμι, πόρῃ δέ μοι εὖχος Ἀπόλλων.”
Ἀπόλλωνα: Il. 1:21: ἁζόμενοι Διὸς υἱὸν ἑκηβόλον Ἀπόλλωνα. ”
Ἀπόλλωνα: Il. 1:86: οὐ μὰ γὰρ Ἀπόλλωνα Διῒ φίλον, ᾧ τε σὺ, Κάλχαν,
Ἀπόλλωνα: Il. 15:55: Ἶρίν τ’ ἐλθέμεναι καὶ Ἀπόλλωνα κλυτότοξον,
Ἀπόλλωνα: Il. 15:143: Ἥρη δ’ Ἀπόλλωνα καλέσσατο δώματος ἐκτὸς
Ἀπόλλωνα: Il. 15:220: καὶ τότ’ Ἀπόλλωνα προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
Ἀπόλλωνα: Il. 15:256: Φοῖβον Ἀπόλλωνα χρυσάορον, ὅς σε πάρος περ
Ἀπόλλωνα: Il. 16:666: καὶ τότ’ Ἀπόλλωνα προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
Ἀπόλλωνα: Il. 17:333: Ὣς ἔφατ’, Αἰνείας δ’ ἑκατηβόλον Ἀπόλλωνα
Ἀπόλλωνα: Il. 21:228: καὶ τότ’ Ἀπόλλωνα προσέφη ποταμὸς βαθυδίνης·
Ἀπόλλωνα: Il. 21:435: αὐτὰρ Ἀπόλλωνα προσέφη κρείων ἐνοσίχθων·
Ἀπόλλωνι: Il. 1:36: Ἀπόλλωνι ἄνακτι, τὸν ἠύκομος τέκε Λητώ·
Ἀπόλλωνι: Il. 1:315: ἕρδον δ’ Ἀπόλλωνι τεληέσσας ἑκατόμβας
Ἀπόλλωνι: Il. 1:438: ἐκ δ’ ἑκατόμβην βῆσαν ἑκηβόλῳ Ἀπόλλωνι·
Ἀπόλλωνι: Il. 4:101: εὔχεο δ’ Ἀπόλλωνι Λυκηγενέϊ κλυτοτόξῳ
Ἀπόλλωνι: Il. 4:119: εὔχετο δ’ Ἀπόλλωνι Λυκηγενέϊ κλυτοτόξῳ
Ἀπόλλωνι: Il. 16:513: εὐχόμενος δ’ ἄρα εἶπεν ἑκηβόλῳ Ἀπόλλωνι·
Ἀπόλλωνι: Il. 23:872: αὐτίκα δ’ ἠπείλησεν ἑκηβόλῳ Ἀπόλλωνι
Ἀπόλλωνι: Od. 21:267: ὄφρ’ ἐπὶ μηρία θέντες Ἀπόλλωνι κλυτοτόξῳ
Ἀπόλλωνος: Il. 1:14: στέμματ’ ἔχων ἐν χερσὶν ἑκηβόλου Ἀπόλλωνος
Ἀπόλλωνος: Il. 1:75: μῆνιν Ἀπόλλωνος ἑκατηβελέταο ἄνακτος·
Ἀπόλλωνος: Il. 1:370: Χρύσης δ’ αὖθ’ ἱερεὺς ἑκατηβόλου Ἀπόλλωνος
Ἀπόλλωνος: Il. 1:373: στέμματ’ ἔχων ἐν χερσὶν ἑκηβόλου Ἀπόλλωνος
Ἀπόλλωνος: Il. 5:444: μῆνιν ἀλευάμενος ἑκατηβόλου Ἀπόλλωνος.
Ἀπόλλωνος: Il. 5:509: Φοίβου Ἀπόλλωνος χρυσαόρου, ὅς μιν ἀνώγει
Ἀπόλλωνος: Il. 7:83: καὶ κρεμόω προτὶ νηὸν Ἀπόλλωνος ἑκάτοιο,
Ἀπόλλωνος: Il. 9:405: Φοίβου Ἀπόλλωνος Πυθοῖ ἔνι πετρηέσσῃ.
Ἀπόλλωνος: Il. 9:556: Φοίβου Ἀπόλλωνος καλλισφύρου εἵνεκα νύμφης,
Ἀπόλλωνος: Il. 16:711: μῆνιν ἀλευάμενος ἑκατηβόλου Ἀπόλλωνος.
Ἀπόλλωνος: Il. 20:295: πειθόμενος μύθοισιν Ἀπόλλωνος ἑκάτοιο
Ἀπόλλωνος: Il. 21:278: λαιψηροῖς ὀλέεσθαι Ἀπόλλωνος βελέεσσιν.
Ἀπόλλωνος: Od. 6:162: Δήλῳ δή ποτε τοῖον Ἀπόλλωνος παρὰ βωμῷ
Ἀπόλλωνος: Od. 9:198: ἱρεὺς Ἀπόλλωνος, ὃς Ἴσμαρον ἀμφιβεβήκει,
Ἀπόλλωνος: Od. 9:201: Φοίβου Ἀπόλλωνος. ὁ δέ μοι πόρεν ἀγλαὰ δῶρα·
Ἀπόλλωνος: Od. 15:526: κίρκος, Ἀπόλλωνος ταχὺς ἄγγελος· ἐν δὲ πόδεσσι
Ἀπόλλωνός: Od. 19:86: ἀλλ’ ἤδη παῖς τοῖος Ἀπόλλωνός γε ἕκητι,
Ἀπόλλωνος: Od. 20:278: ἄλσος ὕπο σκιερὸν ἑκατηβόλου Ἀπόλλωνος.
ἀπολοίατο: Od. 9:554: ἀλλ’ ὅ γε μερμήριζεν, ὅπως ἀπολοίατο πᾶσαι
ἀπολοίμην: Il. 22:304: μὴ μὰν ἀσπουδί γε καὶ ἀκλειῶς ἀπολοίμην,
ἀπολοίμην: Od. 17:426: Αἴγυπτόνδ’ ἰέναι, δολιχὴν ὁδόν, ὄφρ’ ἀπολοίμην.
ἀπόλοιτο: Il. 5:311: Καί νύ κεν ἔνθ’ ἀπόλοιτο ἄναξ ἀνδρῶν Αἰνείας,
ἀπόλοιτο: Il. 5:388: καί νύ κεν ἔνθ’ ἀπόλοιτο Ἄρης ἆτος πολέμοιο,
ἀπόλοιτο: Il. 6:170: δεῖξαι δ’ ἠνώγειν ᾧ πενθερῷ ὄφρ’ ἀπόλοιτο.
ἀπόλοιτο: Il. 14:142: ἀλλ’ ὃ μὲν ὣς ἀπόλοιτο, θεὸς δέ ἑ σιφλώσειε·
ἀπόλοιτο: Il. 18:107: ὡς ἔρις ἔκ τε θεῶν ἔκ τ’ ἀνθρώπων ἀπόλοιτο
ἀπόλοιτο: Od. 1:47: ὡς ἀπόλοιτο καὶ ἄλλος ὅτις τοιαῦτά γε ῥέζοι.
ἀπόλοντο: Il. 2:162: ἐν Τροίῃ ἀπόλοντο φίλης ἀπὸ πατρίδος αἴης·
ἀπόλοντο: Il. 2:178: ἐν Τροίῃ ἀπόλοντο φίλης ἀπὸ πατρίδος αἴης;
ἀπόλοντο: Od. 3:185: κείνων, οἵ τ’ ἐσάωθεν Ἀχαιῶν οἵ τ’ ἀπόλοντο.
ἀπόλοντο: Od. 4:497: ἐν νόστῳ ἀπόλοντο· μάχῃ δέ τε καὶ σὺ παρῆσθα.
ἀπόλοντο: Od. 11:384: ἐν νόστῳ δ’ ἀπόλοντο κακῆς ἰότητι γυναικός.
ἀπολούσομαι: Od. 6:219: ἅλμην ὤμοιϊν ἀπολούσομαι, ἀμφὶ δ’ ἐλαίῳ
ἀπολυμαίνεσθαι: Il. 1:313: λαοὺς δ’ Ἀτρεΐδης ἀπολυμαίνεσθαι ἄνωγεν·
ἀπολυμαντῆρα: Od. 17:220: πτωχὸν ἀνιηρόν, δαιτῶν ἀπολυμαντῆρα;
ἀπολυμαντῆρες: Od. 17:377: πτωχοὶ ἀνιηροί, δαιτῶν ἀπολυμαντῆρες;
ἀπολυσάμενος: Od. 5:349: ἂψ ἀπολυσάμενος βαλέειν εἰς οἴνοπα πόντον
ἀπολυσόμεθ’: Il. 22:50: χαλκοῦ τε χρυσοῦ τ’ ἀπολυσόμεθ’, ἔστι γὰρ ἔνδον·
ἀπολύσομεν: Il. 10:449: εἰ μὲν γάρ κέ σε νῦν ἀπολύσομεν ἠὲ μεθῶμεν,
ἀπόλωλε: Il. 15:129: οὔατ’ ἀκουέμεν ἐστί, νόος δ’ ἀπόλωλε καὶ αἰδώς.
ἀπόλωλε: Od. 1:166: νῦν δ’ ὁ μὲν ὣς ἀπόλωλε κακὸν μόρον, οὐδέ τις ἥμιν
ἀπόλωλε: Od. 4:62: ἀνδρῶν· οὐ γὰρ σφῶν γε γένος ἀπόλωλε τοκήων,
ἀπόλωλε: Od. 14:137: ὣς ὁ μὲν ἔνθ’ ἀπόλωλε, φίλοισι δὲ κήδε’ ὀπίσσω
ἀπόλωλε: Od. 19:85: εἰ δ’ ὁ μὲν ὣς ἀπόλωλε καὶ οὐκέτι νόστιμός ἐστιν,
ἀπόλωλεν: Od. 4:511: [ὣς ὁ μὲν ἔνθ’ ἀπόλωλεν, ἐπεὶ πίεν ἁλμυρὸν ὕδωρ.]
ἀπόλωνται: Il. 21:459: πειρᾷ ὥς κε Τρῶες ὑπερφίαλοι ἀπόλωνται
ἀπομηνίσαντος: Il. 9:426: ἣν νῦν ἐφράσσαντο ἐμεῦ ἀπομηνίσαντος·
ἀπομηνίσαντος: Il. 19:62: δυσμενέων ὑπὸ χερσὶν ἐμεῦ ἀπομηνίσαντος.
ἀπομηνίσας: Il. 2:772: κεῖτ’ ἀπομηνίσας Ἀγαμέμνονι ποιμένι λαῶν
ἀπομηνίσας: Il. 7:230: κεῖτ’ ἀπομηνίσας Ἀγαμέμνονι ποιμένι λαῶν·
ἀπομηνίσει: Od. 16:378: ἀλλ’ ἀπομηνίσει, ἐρέει δ’ ἐν πᾶσιν ἀναστάς,
ἀπομόργνυ: Il. 5:798: ἂν δ’ ἴσχων τελαμῶνα κελαινεφὲς αἷμ’ ἀπομόργνυ.
ἀπομόργνυ: Il. 18:414: σπόγγῳ δ’ ἀμφὶ πρόσωπα καὶ ἄμφω χεῖρ’ ἀπομόργνυ
ἀπομορξαμένω: Il. 23:739: καί ῥ’ ἀπομορξαμένω κονίην δύσαντο χιτῶνας.
ἀπομόρξατο: Il. 2:269: ἀλγήσας δ’ ἀχρεῖον ἰδὼν ἀπομόρξατο δάκρυ.
ἀπομόρξατο: Od. 17:304: ἐλθέμεν· αὐτὰρ ὁ νόσφιν ἰδὼν ἀπομόρξατο δάκρυ,
ἀπομόρξατο: Od. 18:200: καί ῥ’ ἀπομόρξατο χερσὶ παρειὰς φώνησέν τε·
ἀπόναιο: Il. 24:556: πολλά, τά τοι φέρομεν· σὺ δὲ τῶνδ’ ἀπόναιο, καὶ ἔλθοις
ἀπονάσσωσιν: Il. 16:86: ἂψ ἀπονάσσωσιν, ποτὶ δ’ ἀγλαὰ δῶρα πόρωσιν.
ἀπονέεσθαι: Il. 2:113: Ἴλιον ἐκπέρσαντ’ εὐτείχεον ἀπονέεσθαι,
ἀπονέεσθαι: Il. 2:288: Ἴλιον ἐκπέρσαντ’ εὐτείχεον ἀπονέεσθαι.
ἀπονέεσθαι: Il. 5:716: Ἴλιον ἐκπέρσαντ’ εὐτείχεον ἀπονέεσθαι,
ἀπονέεσθαι: Il. 9:20: Ἴλιον ἐκπέρσαντ’ εὐτείχεον ἀπονέεσθαι,
ἀπονέεσθαι: Il. 12:73: οὐκέτ’ ἔπειτ’ ὀΐω οὐδ’ ἄγγελον ἀπονέεσθαι
ἀπονέεσθαι: Il. 14:46: μὴ πρὶν πὰρ νηῶν προτὶ Ἴλιον ἀπονέεσθαι
ἀπονέεσθαι: Il. 15:295: πληθὺν μὲν ποτὶ νῆας ἀνώξομεν ἀπονέεσθαι·
ἀπονέεσθαι: Il. 17:415: ὦ φίλοι οὐ μὰν ἧμιν ἐϋκλεὲς ἀπονέεσθαι
ἀπονέεσθαι: Od. 2:195: μητέρα ἣν ἐς πατρὸς ἀνωγέτω ἀπονέεσθαι·
ἀπονέεσθαι: Od. 9:451: πρῶτος δὲ σταθμόνδε λιλαίεαι ἀπονέεσθαι
ἀπονέεσθαι: Od. 15:308: ἠῶθεν προτὶ ἄστυ λιλαίομαι ἀπονέεσθαι
ἀπονέεσθαι: Od. 16:467: ἀγγελίην εἰπόντα πάλιν δεῦρ’ ἀπονέεσθαι.
ἀπονέεσθαι: Od. 18:260: ἐκ Τροίης εὖ πάντας ἀπήμονας ἀπονέεσθαι·
ἀπονεοίμην: Il. 21:561: ἱδρῶ ἀποψυχθεὶς προτὶ Ἴλιον ἀπονεοίμην·
ἀπονέοντο: Il. 3:313: τὼ μὲν ἄρ’ ἄψοῤῥοι προτὶ Ἴλιον ἀπονέοντο·
ἀπονέοντο: Il. 15:305: ἣ πληθὺς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν ἀπονέοντο.
ἀπονέοντο: Il. 24:330: οἳ μὲν ἄρ’ ἄψοῤῥοι προτὶ Ἴλιον ἀπονέοντο
ἀπονέωνται: Od. 5:27: μνηστῆρες δ’ ἐν νηῒ παλιμπετὲς ἀπονέωνται.”
ἀπόνηθ’: Il. 17:25: ἧς ἥβης ἀπόνηθ’, ὅτε μ’ ὤνατο καί μ’ ὑπέμεινε
ἀπονήμενος: Od. 24:30: ὡς ὄφελες τιμῆς ἀπονήμενος, ἧς περ ἄνασσες,
ἀπονήσεται: Il. 11:762: οἶος τῆς ἀρετῆς ἀπονήσεται· ἦ τέ μιν οἴω
ἀπόνητο: Od. 11:324: ἦγε μέν, οὐδ’ ἀπόνητο· πάρος δέ μιν Ἄρτεμις ἔκτα
ἀπόνητο: Od. 16:120: μοῦνον ἔμ’ ἐν μεγάροισι τεκὼν λίπεν, οὐδ’ ἀπόνητο.
ἀπόνητο: Od. 17:293: θρέψε μέν, οὐδ’ ἀπόνητο, πάρος δ’ εἰς Ἴλιον ἱρὴν
ἀπονίζουσα: Od. 23:75: τὴν ἀπονίζουσα φρασάμην, ἔθελον δὲ σοὶ αὐτῇ
ἀπονίπτεσθαι: Od. 18:179: χρῶτ’ ἀπονίπτεσθαι καὶ ἐπιχρίεσθαι ἀλοιφῇ·
ἀπονιψαμένη: Od. 18:172: χρῶτ’ ἀπονιψαμένη καὶ ἐπιχρίσασα παρειάς,
ἀπονιψάμενοι: Od. 22:478: οἱ μὲν ἔπειτ’ ἀπονιψάμενοι χεῖράς τε πόδας τε
ἀπονίψαντες: Od. 24:189: οἵ κ’ ἀπονίψαντες μέλανα βρότον ἐξ ὠτειλέων
ἀπονίψατε: Od. 19:317: ἀλλά μιν, ἀμφίπολοι, ἀπονίψατε, κάτθετε δ’ εὐνήν,
ἀπονοστήσειν: Il. 1:60: ἂψ ἀπονοστήσειν, εἴ κεν θάνατόν γε φύγοιμεν,
ἀπονοστήσειν: Il. 8:499: ἂψ ἀπονοστήσειν προτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν·
ἀπονοστήσειν: Il. 12:115: ἂψ ἀπονοστήσειν προτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν·
ἀπονοστήσειν: Il. 17:406: ἂψ ἀπονοστήσειν, ἐπεὶ οὐδὲ τὸ ἔλπετο πάμπαν
ἀπονοστήσειν: Od. 13:6: ἂψ ἀπονοστήσειν, εἰ καὶ μάλα πολλὰ πέπονθας.
ἀπονοστήσειν: Od. 24:471: ἂψ ἀπονοστήσειν, ἀλλ’ αὐτοῦ πότμον ἐφέψειν.
ἀπονόσφι: Il. 2:233: ἥν τ’ αὐτὸς ἀπονόσφι κατίσχεαι; οὐ μὲν ἔοικεν
ἀπονόσφι: Od. 5:350: πολλὸν ἀπ’ ἠπείρου, αὐτὸς δ’ ἀπονόσφι τραπέσθαι.”
ἀπονόσφι: Od. 10:528: εἰς Ἔρεβος στρέψας, αὐτὸς δ’ ἀπονόσφι τραπέσθαι
ἀπονόσφι: Od. 15:529: τὸν δὲ Θεοκλύμενος ἑτάρων ἀπονόσφι καλέσσας
ἀπονόσφιν: Il. 17:664: ἠῶθεν δ’ ἀπονόσφιν ἔβη τετιηότι θυμῷ·
ἀπονόσφιν: Od. 5:113: οὐ γάρ οἱ τῇδ’ αἶσα φίλων ἀπονόσφιν ὀλέσθαι,
ἀπονόσφιν: Od. 12:33: ἡ δ’ ἐμὲ χειρὸς ἑλοῦσα φίλων ἀπονόσφιν ἑταίρων
ἀπονόσφιν: Od. 18:268: ὡς νῦν, ἢ ἔτι μᾶλλον, ἐμεῦ ἀπονόσφιν ἐόντος·
ἀποξῦναι: Od. 9:326: καὶ παρέθηχ’ ἑτάροισιν, ἀποξῦναι δ’ ἐκέλευσα·
ἀποξύνουσιν: Od. 6:269: πείσματα καὶ σπείρας, καὶ ἀποξύνουσιν ἐρετμά.
ἀποξύσας: Il. 9:446: γῆρας ἀποξύσας θήσειν νέον ἡβώοντα,
ἀποπαπτανέουσιν: Il. 14:101: ἀλλ’ ἀποπαπτανέουσιν, ἐρωήσουσι δὲ χάρμης.
ἀποπαύε’: Od. 1:340: οἶνον πινόντων· ταύτης δ’ ἀποπαύε’ ἀοιδῆς
ἀπόπαυε: Il. 21:340: μὴ δὲ πρὶν ἀπόπαυε τεὸν μένος, ἀλλ’ ὁπότ’ ἂν δὴ
ἀποπαύεαι: Il. 16:721: Ἕκτορ τίπτε μάχης ἀποπαύεαι; οὐδέ τί σε χρή.
ἀποπαύεο: Il. 1:422: μήνι’ Ἀχαιοῖσιν, πολέμου δ’ ἀποπαύεο πάμπαν·
ἀποπαύσει: Od. 12:126: ἥ μιν ἔπειτ’ ἀποπαύσει ἐς ὕστερον ὁρμηθῆναι.
ἀποπαύσεσθαι: Il. 5:288: πρίν γ’ ἀποπαύσεσθαι πρίν γ’ ἢ ἕτερόν γε πεσόντα
ἀποπαύσεται: Il. 8:473: οὐ γὰρ πρὶν πολέμου ἀποπαύσεται ὄβριμος Ἕκτωρ
ἀποπαύσομαι: Il. 21:372: ἀλλ’ ἤτοι μὲν ἐγὼν ἀποπαύσομαι εἰ σὺ κελεύεις,
ἀπόπεμπε: Od. 5:146: “οὕτω νῦν ἀπόπεμπε, Διὸς δ’ ἐποπίζεο μῆνιν,
ἀπόπεμπε: Od. 15:65: ἤδη νῦν μ’ ἀπόπεμπε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν·
ἀποπέμπει: Od. 20:133: χείρονα, τὸν δέ τ’ ἀρείον’ ἀτιμήσασ’ ἀποπέμπει.”
ἀποπέμπειν: Od. 10:73: οὐ γάρ μοι θέμις ἐστὶ κομιζέμεν οὐδ’ ἀποπέμπειν
ἀποπεμπέμεν: Od. 5:112: τὸν νῦν σ’ ἠνώγειν ἀποπεμπέμεν ὅττι τάχιστα·
ἀποπεμπέμεν: Od. 19:316: ξείνους αἰδοίους ἀποπεμπέμεν ἠδὲ δέχεσθαι.
ἀποπέμπετε: Od. 11:339: τῶ μὴ ἐπειγόμενοι ἀποπέμπετε μηδὲ τὰ δῶρα
ἀποπέμπω: Od. 14:108: καί σφι συῶν τὸν ἄριστον ἐῢ κρίνας ἀποπέμπω.”
ἀποπέμψῃ: Od. 15:53: καὶ μύθοισ’ ἀγανοῖσι παραυδήσας ἀποπέμψῃ.
ἀπόπεμψον: Od. 2:113: μητέρα σὴν ἀπόπεμψον, ἄνωχθι δέ μιν γαμέεσθαι
ἀποπέμψω: Od. 5:161: φθινέτω· ἤδη γάρ σε μάλα πρόφρασσ’ ἀποπέμψω.
ἀποπέμψω: Od. 17:76: ὥς τοι δῶρ’ ἀποπέμψω, ἅ τοι Μενέλαος ἔδωκε.”
ἀποπέμψω: Od. 19:412: τῶν οἱ ἐγὼ δώσω καί μιν χαίροντ’ ἀποπέμψω.”
ἀποπέσῃσιν: Od. 24:7: τρίζουσαι ποτέονται, ἐπεί κέ τις ἀποπέσῃσιν
ἀποπλαγχθεὶς: Il. 13:592: πολλὸν ἀποπλαγχθεὶς ἑκὰς ἔπτατο πικρὸς ὀϊστός.
ἀποπλαγχθεῖσα: Il. 13:578: ἣ μὲν ἀποπλαγχθεῖσα χαμαὶ πέσε, καί τις Ἀχαιῶν
ἀποπλαγχθέντας: Od. 12:285: νήσου ἀποπλαγχθέντας, ἐν ἠεροειδέϊ πόντῳ.
ἀποπλαγχθέντες: Od. 9:259: “ἡμεῖς τοι Τροίηθεν ἀποπλαγχθέντες Ἀχαιοὶ
ἀποπλείειν: Il. 9:418: οἴκαδ’ ἀποπλείειν, ἐπεὶ οὐκέτι δήετε τέκμωρ
ἀποπλείειν: Il. 9:681: οἴκαδ’ ἀποπλείειν, ἐπεὶ οὐκέτι δήετε τέκμωρ
ἀποπλείειν: Od. 16:331: ἄστυδ’ ἀποπλείειν, ἵνα μὴ δείσασ’ ἐνὶ θυμῷ
ἀποπνείουσα: Il. 6:182: δεινὸν ἀποπνείουσα πυρὸς μένος αἰθομένοιο,
ἀποπνείουσαι: Od. 4:406: πικρὸν ἀποπνείουσαι ἁλὸς πολυβενθέος ὀδμήν.
ἀποπνείων: Il. 4:524: θυμὸν ἀποπνείων· ὃ δ’ ἐπέδραμεν ὅς ῥ’ ἔβαλέν περ
ἀποπνείων: Il. 13:654: θυμὸν ἀποπνείων, ὥς τε σκώληξ ἐπὶ γαίῃ
ἀποπροέηκε: Od. 14:26: οἱ τρεῖς· τὸν δὲ τέταρτον ἀποπροέηκε πόλινδε
ἀποπροέηκε: Od. 22:327: κείμενον, ὅ ῥ’ Ἀγέλαος ἀποπροέηκε χαμᾶζε
ἀποπροελὼν: Od. 17:457: σίτου ἀποπροελὼν δόμεναι· τὰ δὲ πολλὰ πάρεστιν.”
ἀπόπροθεν: Il. 10:209: αὖθι μένειν παρὰ νηυσὶν ἀπόπροθεν, ἦε πόλιν δὲ
ἀπόπροθεν: Il. 10:410: αὖθι μένειν παρὰ νηυσὶν ἀπόπροθεν, ἦε πόλιν δὲ
ἀπόπροθεν: Il. 17:66: πολλὰ μάλ’ ἰύζουσιν ἀπόπροθεν οὐδ’ ἐθέλουσιν
ἀπόπροθεν: Il. 17:501: Ἀλκίμεδον μὴ δή μοι ἀπόπροθεν ἰσχέμεν ἵππους,
ἀπόπροθεν: Od. 6:218: “ἀμφίπολοι, στῆθ’ οὕτω ἀπόπροθεν, ὄφρ’ ἐγὼ αὐτὸς
ἀπόπροθεν: Od. 7:244: Ὠγυγίη τις νῆσος ἀπόπροθεν εἰν ἁλὶ κεῖται·
ἀπόπροθεν: Od. 9:188: οἶος ποιμαίνεσκεν ἀπόπροθεν· οὐδὲ μετ’ ἄλλους
ἀπόπροθεν: Od. 17:408: καί κέν μιν τρεῖς μῆνας ἀπόπροθεν οἶκος ἐρύκοι.”
ἀπόπροθι: Il. 23:832: εἴ οἱ καὶ μάλα πολλὸν ἀπόπροθι πίονες ἀγροί,
ἀπόπροθι: Od. 4:757: δώματά θ’ ὑψερεφέα καὶ ἀπόπροθι πίονας ἀγρούς.”
ἀπόπροθι: Od. 4:811: πωλέ’, ἐπεὶ μάλα πολλὸν ἀπόπροθι δώματα ναίεις·
ἀπόπροθι: Od. 5:80: ἀθάνατοι, οὐδ’ εἴ τις ἀπόπροθι δώματα ναίει.
ἀπόπροθι: Od. 9:18: ὑμῖν ξεῖνος ἔω καὶ ἀπόπροθι δώματα ναίων.
ἀπόπροθι: Od. 9:35: γίνεται, εἴ περ καί τις ἀπόπροθι πίονα οἶκον
ἀποπροΐει: Od. 22:82: ἰὸν ἀποπροΐει, βάλε δὲ στῆθος παρὰ μαζόν,
ἀποπροταμών: Od. 8:475: νώτου ἀποπροταμών, ἐπὶ δὲ πλεῖον ἐλέλειπτο,
ἀποπταμένη: Od. 11:222: ψυχὴ δ’ ἠΰτ’ ὄνειρος ἀποπταμένη πεπότηται.
ἀποπτάμενος: Il. 2:71: ᾤχετ’ ἀποπτάμενος, ἐμὲ δὲ γλυκὺς ὕπνος ἀνῆκεν.
ἀποπτύει: Il. 4:426: κυρτὸν ἐὸν κορυφοῦται, ἀποπτύει δ’ ἁλὸς ἄχνην·
ἀποπτύεσκε: Od. 6:95: λάϊγγας ποτὶ χέρσον ἀποπτύεσκε θάλασσα.
ἀποπτύων: Il. 23:781: ὄνθον ἀποπτύων, μετὰ δ’ Ἀργείοισιν ἔειπεν·
ἀπόρθητος: Il. 12:11: καὶ Πριάμοιο ἄνακτος ἀπόρθητος πόλις ἔπλεν,
ἀπορνύμενον: Il. 5:105: ὦρσεν ἄναξ Διὸς υἱὸς ἀπορνύμενον Λυκίηθεν.
ἀπόρουσε: Il. 5:20: Ἰδαῖος δ’ ἀπόρουσε λιπὼν περικαλλέα δίφρον,
ἀπόρουσε: Il. 5:297: Αἰνείας δ’ ἀπόρουσε σὺν ἀσπίδι δουρί τε μακρῷ
ἀπόρουσε: Il. 11:145: Ἱππόλοχος δ’ ἀπόρουσε, τὸν αὖ χαμαὶ ἐξενάριξε
ἀπόρουσε: Il. 17:483: Αὐτομέδων δ’ ἀπόρουσε· νόησε δὲ φαίδιμος Ἕκτωρ,
ἀπόρουσε: Od. 22:95: Τηλέμαχος δ’ ἀπόρουσε, λιπὼν δολιχόσκιον ἔγχος
ἀπόρουσεν: Il. 5:836: χειρὶ πάλιν ἐρύσασ’, ὃ δ’ ἄρ’ ἐμμαπέως ἀπόρουσεν·
ἀπόρουσεν: Il. 21:251: Πηλεΐδης δ’ ἀπόρουσεν ὅσον τ’ ἐπὶ δουρὸς ἐρωή,
ἀποῤῥαῖσαι: Od. 16:428: τόν ῥ’ ἔθελον φθεῖσαι καὶ ἀποῤῥαῖσαι φίλον ἦτορ
ἀποῤῥαίσει’: Od. 1:404: κτήματ’ ἀποῤῥαίσει’, Ἰθάκης ἔτι ναιεταούσης.
ἀποῤῥήξας: Il. 6:507: δεσμὸν ἀποῤῥήξας θείῃ πεδίοιο κροαίνων
ἀποῤῥήξας: Il. 15:264: δεσμὸν ἀποῤῥήξας θείῃ πεδίοιο κροαίνων
ἀποῤῥήξας: Od. 9:481: ἧκε δ’ ἀποῤῥήξας κορυφὴν ὄρεος μεγάλοιο,
ἀποῤῥῖψαι: Il. 16:282: μηνιθμὸν μὲν ἀποῤῥῖψαι, φιλότητα δ’ ἑλέσθαι·
ἀποῤῥίψαντα: Il. 9:513: οὐκ ἂν ἔγωγέ σε μῆνιν ἀποῤῥίψαντα κελοίμην
ἀποῤῥῶγες: Od. 13:98: ἀκταὶ ἀποῤῥῶγες, λιμένος πότι πεπτηυῖαι,
ἀπορρώξ: Il. 2:755: ὅρκου γὰρ δεινοῦ Στυγὸς ὕδατός ἐστιν ἀπορρώξ.
ἀποῤῥώξ: Od. 9:359: ἀλλὰ τόδ’ ἀμβροσίης καὶ νέκταρός ἐστιν ἀποῤῥώξ.”
ἀποῤῥώξ: Od. 10:514: Κώκυτός θ’, ὃς δὴ Στυγὸς ὕδατός ἐστιν ἀποῤῥώξ,
ἀποσκίδνασθαι: Il. 23:4: Μυρμιδόνας δ’ οὐκ εἴα ἀποσκίδνασθαι Ἀχιλλεύς,
ἀποσκύδμαινε: Il. 24:65: Ἥρη μὴ δὴ πάμπαν ἀποσκύδμαινε θεοῖσιν·
ἀποσπένδων: Od. 3:394: εὔχετ’ ἀποσπένδων, κούρῃ Διὸς αἰγιόχοιο.
ἀποσπένδων: Od. 14:331: ὤμοσε δὲ πρὸς ἔμ’ αὐτόν, ἀποσπένδων ἐνὶ οἴκῳ,
ἀποσπένδων: Od. 19:288: ὤμνυε δὲ πρὸς ἔμ’ αὐτόν, ἀποσπένδων ἐνὶ οἴκῳ,
ἀποσταδὰ: Od. 6:143: ἦ αὔτως ἐπέεσσιν ἀποσταδὰ μειλιχίοισι
ἀποσταδὰ: Od. 6:146: λίσσεσθαι ἐπέεσσιν ἀποσταδὰ μειλιχίοισι,
ἀποσταδὸν: Il. 15:556: ἀλλ’ ἕπευ· οὐ γὰρ ἔτ’ ἔστιν ἀποσταδὸν Ἀργείοισι
ἀποσταίη: Od. 23:101: ἀνδρὸς ἀποσταίη, ὅς οἱ κακὰ πολλὰ μογήσας
ἀποσταίη: Od. 23:169: ἀνδρὸς ἀποσταίη, ὅς οἱ κακὰ πολλὰ μογήσας
ἀποστείχειν: Od. 11:132: οἴκαδ’ ἀποστείχειν ἕρδειν θ’ ἱερὰς ἑκατόμβας
ἀποστείχειν: Od. 23:279: οἴκαδ’ ἀποστείχειν ἕρδειν θ’ ἱερὰς ἑκατόμβας
ἀποστήσωνται: Il. 13:745: δείδω μὴ τὸ χθιζὸν ἀποστήσωνται Ἀχαιοὶ
ἀποστίλβοντες: Od. 3:408: λευκοί, ἀποστίλβοντες ἀλείφατος· οἷσ’ ἔπι μὲν πρὶν
ἀπόστιχε: Il. 1:522: ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν αὖτις ἀπόστιχε μή τι νοήσῃ
ἀποστρέψαντε: Od. 22:173: σφῶϊ δ’ ἀποστρέψαντε πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν
ἀποστρέψαντε: Od. 22:190: εὖ μάλ’ ἀποστρέψαντε διαμπερές, ὡς ἐκέλευσεν
ἀποστρέψαντες: Od. 3:162: οἱ μὲν ἀποστρέψαντες ἔβαν νέας ἀμφιελίσσας
ἀποστρέψασκε: Il. 22:197: τοσσάκι μιν προπάροιθεν ἀποστρέψασκε παραφθὰς
ἀποστρέψασκε: Od. 11:597: ἄκρον ὑπερβαλέειν, τότ’ ἀποστρέψασκε Κραταιΐς·
ἀποστρέψῃσιν: Il. 15:62: αὖτις ἀποστρέψῃσιν ἀνάλκιδα φύζαν ἐνόρσας,
ἀποστρέψοντας: Il. 10:355: ἔλπετο γὰρ κατὰ θυμὸν ἀποστρέψοντας ἑταίρους
ἀποσφήλειε: Il. 5:567: μή τι πάθοι, μέγα δέ σφας ἀποσφήλειε πόνοιο.
ἀποσφήλωσιν: Od. 3:320: ἐλθέμεν, ὅν τινα πρῶτον ἀποσφήλωσιν ἄελλαι
ἀποσχέσθαι: Od. 9:211: θεσπεσίη· τότ’ ἂν οὔ τοι ἀποσχέσθαι φίλον ἦεν.
ἀπόσχῃ: Il. 6:96: ὥς κεν Τυδέος υἱὸν ἀπόσχῃ Ἰλίου ἱρῆς
ἀπόσχῃ: Il. 6:277: αἴ κεν Τυδέος υἱὸν ἀπόσχῃ Ἰλίου ἱρῆς
ἀποσχήσει: Od. 19:572: οἴκου ἀποσχήσει· νῦν γὰρ καταθήσω ἄεθλον,
ἀπόσχωνται: Il. 11:798: αἴ κέ σε τῷ εἴσκοντες ἀπόσχωνται πολέμοιο
ἀπόσχωνται: Il. 14:78: νὺξ ἀβρότη, ἢν καὶ τῇ ἀπόσχωνται πολέμοιο
ἀπόσχωνται: Il. 16:41: αἴ κ’ ἐμὲ σοὶ ἴσκοντες ἀπόσχωνται πολέμοιο
ἀπόσχωνται: Il. 18:199: αἴ κέ σ’ ὑποδείσαντες ἀπόσχωνται πολέμοιο
ἀποταμνόμενον: Il. 22:347: ὤμ’ ἀποταμνόμενον κρέα ἔδμεναι, οἷα ἔοργας,
ἀποτέθνασαν: Od. 12:393: εὑρέμεναι δυνάμεσθα· βόες δ’ ἀποτέθνασαν ἤδη.
ἀποτεθνηῶτος: Il. 22:432: σεῦ ἀποτεθνηῶτος; ὅ μοι νύκτάς τε καὶ ἦμαρ
ἀποτεινύμενοι: Od. 2:73: τῶν μ’ ἀποτεινύμενοι κακὰ ῥέζετε δυσμενέοντες,
ἀποτεῖσαι: Od. 13:193: πρὶν πᾶσαν μνηστῆρας ὑπερβασίην ἀποτεῖσαι.
ἀποτεῖσαι: Od. 22:64: πρὶν πᾶσαν μνηστῆρας ὑπερβασίην ἀποτεῖσαι.
ἀποτείσεαι: Od. 11:118: ἀλλ’ ἦ τοι κείνων γε βίας ἀποτείσεαι ἐλθών·
ἀποτείσεαι: Od. 16:255: μὴ πολύπικρα καὶ αἰνὰ βίας ἀποτείσεαι ἐλθών.
ἀποτείσεται: Od. 1:268: ἤ κεν νοστήσας ἀποτείσεται, ἦε καὶ οὐκί,
ἀποτείσεται: Od. 3:216: τίς δ’ οἶδ’ εἴ κέ ποτέ σφι βίας ἀποτείσεται ἐλθών,
ἀποτείσεται: Od. 5:24: ὡς ἦ τοι κείνους Ὀδυσεὺς ἀποτείσεται ἐλθών;
ἀποτείσεται: Od. 17:540: αἶψά κε σὺν ᾧ παιδὶ βίας ἀποτείσεται ἀνδρῶν.”
ἀποτείσεται: Od. 24:480: ὡς ἦ τοι κείνους Ὀδυσεὺς ἀποτείσεται ἐλθών;
ἀποτείσῃ: Od. 22:168: ἦέ σοι ἐνθάδ’ ἄγω, ἵν’ ὑπερβασίας ἀποτείσῃ
ἀποτείσομαι: Od. 13:386: ἀλλ’ ἄγε μῆτιν ὕφηνον, ὅπως ἀποτείσομαι αὐτούς·
ἀποτείσομεν: Il. 1:128: τριπλῇ τετραπλῇ τ’ ἀποτείσομεν, αἴ κέ ποθι Ζεὺς
ἀποτηλοῦ: Od. 9:117: γαίης Κυκλώπων οὔτε σχεδὸν οὔτ’ ἀποτηλοῦ,
ἀποτίνειν: Od. 2:132: ζώει ὅ γ’ ἦ τέθνηκε· κακὸν δέ με πόλλ’ ἀποτίνειν
ἀποτίνειν: Od. 22:235: Μέντωρ Ἀλκιμίδης εὐεργεσίας ἀποτίνειν.”
ἀποτινέμεν: Il. 3:286: τιμὴν δ’ Ἀργείοις ἀποτινέμεν ἥν τιν’ ἔοικεν,
ἀποτινέμεν: Il. 3:459: ἔκδοτε, καὶ τιμὴν ἀποτινέμεν ἥν τιν’ ἔοικεν,
ἀποτίνετον: Il. 8:186: νῦν μοι τὴν κομιδὴν ἀποτίνετον, ἣν μάλα πολλὴν
ἀποτίνων: Il. 23:487: ὁππότεραι πρόσθ’ ἵπποι, ἵνα γνώῃς ἀποτίνων.
ἀποτίσας: Il. 9:630: καί ῥ’ ὃ μὲν ἐν δήμῳ μένει αὐτοῦ πόλλ’ ἀποτίσας,
ἀποτίσεις: Il. 22:271: ἔγχει ἐμῷ δαμάᾳ· νῦν δ’ ἀθρόα πάντ’ ἀποτίσεις
ἀποτισέμεν: Il. 21:399: τώ σ’ αὖ νῦν ὀΐω ἀποτισέμεν ὅσσα ἔοργας.
ἀποτίσῃ: Il. 9:508: τῷ ἄτην ἅμ’ ἕπεσθαι, ἵνα βλαφθεὶς ἀποτίσῃ.
ἀποτίσῃ: Il. 18:93: Πατρόκλοιο δ’ ἕλωρα Μενοιτιάδεω ἀποτίσῃ.
ἀποτμήγουσι: Il. 16:390: πολλὰς δὲ κλιτῦς τότ’ ἀποτμήγουσι χαράδραι,
ἀποτμήξαντε: Il. 10:364: λαοῦ ἀποτμήξαντε διώκετον ἐμμενὲς αἰεί.
ἀποτμήξαντες: Il. 11:468: Τρῶες ἀποτμήξαντες ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ.
ἀποτμήξας: Il. 22:456: μοῦνον ἀποτμήξας πόλιος πεδίον δὲ δίηται,
ἀποτμήξας: Od. 10:440: τῷ οἱ ἀποτμήξας κεφαλὴν οὖδάσδε πελάσσαι,
ἄποτμος: Od. 20:140: αὐτὰρ ὅ γ’, ὥς τις πάμπαν ὀϊζυρὸς καὶ ἄποτμος,
ἀποτμότατος: Od. 1:219: νῦν δ’ ὃς ἀποτμότατος γένετο θνητῶν ἀνθρώπων,
ἀπότμου: Il. 24:388: ὥς μοι καλὰ τὸν οἶτον ἀπότμου παιδὸς ἔνισπες.
ἀποτρεπέτω: Il. 20:109: λευγαλέοις ἐπέεσσιν ἀποτρεπέτω καὶ ἀρειῇ.
ἀποτρεπέτω: Il. 21:339: μειλιχίοις ἐπέεσσιν ἀποτρεπέτω καὶ ἀρειῇ·
ἀποτρέψεις: Il. 12:249: παρφάμενος ἐπέεσσιν ἀποτρέψεις πολέμοιο,
ἀποτρέψεις: Il. 20:256: ἀλκῆς δ’ οὔ μ’ ἐπέεσσιν ἀποτρέψεις μεμαῶτα
ἀποτρίψουσι: Od. 17:232: πλευραὶ ἀποτρίψουσι δόμον κάτα βαλλομένοιο.”
ἀπότροπος: Od. 14:372: αὐτὰρ ἐγὼ παρ’ ὕεσσιν ἀπότροπος· οὐδὲ πόλινδε
ἀποτρωπᾶσθε: Od. 21:112: δηρὸν ἀποτρωπᾶσθε τανυστύος, ὄφρα ἴδωμεν.
ἀποτρωπῶμεν: Il. 20:119: ἀλλ’ ἄγεθ’, ἡμεῖς πέρ μιν ἀποτρωπῶμεν ὀπίσσω
ἀποτρωπῶσι: Od. 16:405: εἰ δέ κ’ ἀποτρωπῶσι θεοί, παύσασθαι ἄνωγα.”
ἀπούρας: Il. 1:356: ἠτίμησεν· ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας αὐτὸς ἀπούρας. ”
ἀπούρας: Il. 1:507: ἠτίμησεν· ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας αὐτὸς ἀπούρας.
ἀπούρας: Il. 2:240: ἠτίμησεν· ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας αὐτὸς ἀπούρας.
ἀπούρας: Il. 6:455: δακρυόεσσαν ἄγηται ἐλεύθερον ἦμαρ ἀπούρας·
ἀπούρας: Il. 9:107: χωομένου Ἀχιλῆος ἔβης κλισίηθεν ἀπούρας
ἀπούρας: Il. 11:432: τοιώδ’ ἄνδρε κατακτείνας καὶ τεύχε’ ἀπούρας,
ἀπούρας: Il. 16:831: Τρωϊάδας δὲ γυναῖκας ἐλεύθερον ἦμαρ ἀπούρας
ἀπούρας: Il. 20:193: ληϊάδας δὲ γυναῖκας ἐλεύθερον ἦμαρ ἀπούρας
ἀπούρας: Il. 21:296: Τρωϊκόν, ὅς κε φύγῃσι· σὺ δ’ Ἕκτορι θυμὸν ἀπούρας
ἀπούρας: Od. 13:270: ἀνθρώπων ἐνόησε, λάθον δέ ἑ θυμὸν ἀπούρας.
ἀπουρίσσουσιν: Il. 22:489: ἔσσοντ’· ἄλλοι γάρ οἱ ἀπουρίσσουσιν ἀρούρας.
ἀπόφασθε: Il. 9:422: ἀγγελίην ἀπόφασθε· τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ γερόντων·
ἀπόφασθε: Il. 9:645: ἀλλ’ ὑμεῖς ἔρχεσθε καὶ ἀγγελίην ἀπόφασθε·
ἀπόφημι: Il. 7:362: ἀντικρὺ δ’ ἀπόφημι γυναῖκα μὲν οὐκ ἀποδώσω·
ἀποφθιμένη: Od. 15:357: ἤκαχ’ ἀποφθιμένη καὶ ἐν ὠμῷ γήραϊ θῆκεν.
ἀποφθιμένοιο: Il. 18:89: παιδὸς ἀποφθιμένοιο, τὸν οὐχ ὑποδέξεαι αὖτις
ἀποφθιμένοιο: Il. 19:322: οὐδ’ εἴ κεν τοῦ πατρὸς ἀποφθιμένοιο πυθοίμην,
ἀποφθιμένοιο: Il. 19:337: λυγρὴν ἀγγελίην, ὅτ’ ἀποφθιμένοιο πύθηται.
ἀποφθίμενον: Il. 3:322: τὸν δὸς ἀποφθίμενον δῦναι δόμον Ἄϊδος εἴσω,
ἀποφθιμένου: Il. 18:499: ἀνδρὸς ἀποφθιμένου· ὃ μὲν εὔχετο πάντ’ ἀποδοῦναι
ἀποφθιμένου: Od. 24:88: ἡρώων, ὅτε κέν ποτ’ ἀποφθιμένου βασιλῆος
ἀποφθίμην: Od. 10:51: ἠὲ πεσὼν ἐκ νηὸς ἀποφθίμην ἐνὶ πόντῳ,
ἀποφθινύθουσι: Il. 5:643: σοὶ δὲ κακὸς μὲν θυμός, ἀποφθινύθουσι δὲ λαοί.
ἀποφθινύθουσι: Il. 16:540: θυμὸν ἀποφθινύθουσι· σὺ δ’ οὐκ ἐθέλεις ἐπαμύνειν.
ἀποφθίσθω: Il. 8:429: τῶν ἄλλος μὲν ἀποφθίσθω, ἄλλος δὲ βιώτω,
ἀποφώλια: Od. 5:182: “ἦ δὴ ἀλιτρός γ’ ἐσσὶ καὶ οὐκ ἀποφώλια εἰδώς,
ἀποφώλιοι: Od. 11:249: τέξεαι ἀγλαὰ τέκνα, ἐπεὶ οὐκ ἀποφώλιοι εὐναὶ
ἀποφώλιός: Od. 8:177: οὐδὲ θεὸς τεύξειε, νόον δ’ ἀποφώλιός ἐσσι.
ἀποφώλιος: Od. 14:212: εἵνεκ’ ἐμῆς ἀρετῆς. ἐπεὶ οὐκ ἀποφώλιος ἦα
ἀποχάζεο: Od. 11:95: ἀλλ’ ἀποχάζεο βόθρου, ἄπισχε δὲ φάσγανον ὀξύ,
ἀποψυχθεὶς: Il. 21:561: ἱδρῶ ἀποψυχθεὶς προτὶ Ἴλιον ἀπονεοίμην·
ἀποψύχοντα: Od. 24:348: εἷλεν ἀποψύχοντα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς.
ἀππέμψει: Od. 15:83: αὔτως ἀππέμψει, δώσει δέ τε ἕν γε φέρεσθαι,
ἄπρηκτον: Il. 2:121: ἄπρηκτον πόλεμον πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι
ἄπρηκτόν: Il. 14:221: ἄπρηκτόν γε νέεσθαι, ὅ τι φρεσὶ σῇσι μενοινᾷς.
ἄπρηκτον: Od. 12:223: Σκύλλην δ’ οὐκέτ’ ἐμυθεόμην, ἄπρηκτον ἀνίην,
ἀπρήκτους: Il. 2:376: ὅς με μετ’ ἀπρήκτους ἔριδας καὶ νείκεα βάλλει.
ἀπρήκτους: Od. 2:79: νῦν δέ μοι ἀπρήκτους ὀδύνας ἐμβάλλετε θυμῷ.”
ἀπριάτην: Il. 1:99: ἀπριάτην ἀνάποινον, ἄγειν θ’ ἱερὴν ἑκατόμβην
ἀπριάτην: Od. 14:317: ἥρως ἀπριάτην· τοῦ γὰρ φίλος υἱὸς ἐπελθὼν
ἀπροτίμαστος: Il. 19:263: ἀλλ’ ἔμεν’ ἀπροτίμαστος ἐνὶ κλισίῃσιν ἐμῇσιν.
ἅπτεαι: Od. 10:379: θυμὸν ἔδων, βρώμης δ’ οὐχ ἅπτεαι οὐδὲ ποτῆτος;
ἄπτερος: Od. 17:57: ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, τῇ δ’ ἄπτερος ἔπλετο μῦθος.
ἄπτερος: Od. 19:29: ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, τῇ δ’ ἄπτερος ἔπλετο μῦθος·
ἄπτερος: Od. 21:386: ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, τῇ δ’ ἄπτερος ἔπλετο μῦθος,
ἄπτερος: Od. 22:398: ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, τῇ δ’ ἄπτερος ἔπλετο μῦθος,
ἅπτεσθαι: Il. 2:152: ἅπτεσθαι νηῶν ἠδ’ ἑλκέμεν εἰς ἅλα δῖαν,
ἅπτεσθαι: Od. 2:423: ὅπλων ἅπτεσθαι· τοὶ δ’ ὀτρύνοντος ἄκουσαν.
ἅπτεσθαι: Od. 15:288: ὅπλων ἅπτεσθαι· τοὶ δ’ ἐσσυμένως ἐπίθοντο.
ἅπτεσθον: Od. 4:60: “σίτου θ’ ἅπτεσθον καὶ χαίρετον· αὐτὰρ ἔπειτα
ἁπτέσθω: Il. 2:358: ἁπτέσθω ἧς νηὸς ἐϋσσέλμοιο μελαίνης,
ἅπτετ’: Il. 2:171: ἅπτετ’, ἐπεί μιν ἄχος κραδίην καὶ θυμὸν ἵκανεν·
ἅπτεται: Il. 17:631: τῶν μὲν γὰρ πάντων βέλε’ ἅπτεται ὅς τις ἀφήῃ
ἀπτῆσι: Il. 9:323: ὡς δ’ ὄρνις ἀπτῆσι νεοσσοῖσι προφέρῃσι
ἅπτηται: Il. 8:339: ἅπτηται κατόπισθε ποσὶν ταχέεσσι διώκων
ἅπτηται: Od. 19:28: χοίνικος ἅπτηται, καὶ τηλόθεν εἰληλουθώς.”
ἀπτοεπὲς: Il. 8:209: Ἥρη ἀπτοεπὲς ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες.
ἀπτόλεμον: Il. 9:35: φὰς ἔμεν ἀπτόλεμον καὶ ἀνάλκιδα· ταῦτα δὲ πάντα
ἀπτόλεμος: Il. 2:201: οἳ σέο φέρτεροί εἰσι, σὺ δ’ ἀπτόλεμος καὶ ἄναλκις
ἀπτολέμους: Il. 9:41: ἀπτολέμους τ’ ἔμεναι καὶ ἀνάλκιδας ὡς ἀγορεύεις;
ἁπτόμεναι: Il. 24:712: ἁπτόμεναι κεφαλῆς· κλαίων δ’ ἀμφίσταθ’ ὅμιλος.
ἁπτομένη: Il. 16:9: εἱανοῦ ἁπτομένη, καί τ’ ἐσσυμένην κατερύκει,
ἁπτόμενον: Il. 16:577: τόν ῥα τόθ’ ἁπτόμενον νέκυος βάλε φαίδιμος Ἕκτωρ
ἁπτόμενος: Od. 4:522: καὶ κύνει ἁπτόμενος ἣν πατρίδα· πολλὰ δ’ ἀπ’ αὐτοῦ
ἀπύργωτόν: Od. 11:264: πύργωσάν τ’, ἐπεὶ οὐ μὲν ἀπύργωτόν γ’ ἐδύναντο
ἄπυρον: Il. 23:267: αὐτὰρ τῷ τριτάτῳ ἄπυρον κατέθηκε λέβητα
ἄπυρον: Il. 23:885: κὰδ δὲ λέβητ’ ἄπυρον βοὸς ἄξιον ἀνθεμόεντα
ἀπύρους: Il. 9:122: ἕπτ’ ἀπύρους τρίποδας, δέκα δὲ χρυσοῖο τάλαντα,
ἀπύρους: Il. 9:264: ἕπτ’ ἀπύρους τρίποδας, δέκα δὲ χρυσοῖο τάλαντα,
ἀπύρωτον: Il. 23:270: πέμπτῳ δ’ ἀμφίθετον φιάλην ἀπύρωτον ἔθηκε.
ἄπυστος: Od. 1:242: οἴχετ’ ἄϊστος ἄπυστος, ἐμοὶ δ’ ὀδύνας τε γόους τε
ἄπυστος: Od. 4:675: οὐδ’ ἄρα Πηνελόπεια πολὺν χρόνον ἦεν ἄπυστος
ἄπυστος: Od. 5:127: νειῷ ἔνι τριπόλῳ· οὐδὲ δὴν ἦεν ἄπυστος
ἀπῴκισε: Od. 12:135: Θρινακίην ἐς νῆσον ἀπῴκισε τηλόθι ναίειν,
ἀπώλεο: Od. 11:556: τοῖος γάρ σφιν πύργος ἀπώλεο· σεῖο δ’ Ἀχαιοὶ
ἀπώλεσ’: Il. 24:260: τοὺς μὲν ἀπώλεσ’ Ἄρης, τὰ δ’ ἐλέγχεα πάντα λέλειπται
ἀπώλεσα: Il. 18:82: ἶσον ἐμῇ κεφαλῇ; τὸν ἀπώλεσα, τεύχεα δ’ Ἕκτωρ
ἀπώλεσα: Od. 2:46: δοιά· τὸ μὲν πατέρ’ ἐσθλὸν ἀπώλεσα, ὅς ποτ’ ἐν ὑμῖν
ἀπώλεσα: Od. 4:95: εἰσίν· - ἐπεὶ μάλα πολλὰ πάθον καὶ ἀπώλεσα οἶκον
ἀπώλεσα: Od. 4:724: ἣ πρὶν μὲν πόσιν ἐσθλὸν ἀπώλεσα θυμολέοντα,
ἀπώλεσα: Od. 4:814: ἣ πρὶν μὲν πόσιν ἐσθλὸν ἀπώλεσα θυμολέοντα,
ἀπώλεσαν: Il. 23:280: τοίου γὰρ κλέος ἐσθλὸν ἀπώλεσαν ἡνιόχοιο
ἀπώλεσε: Il. 5:758: ὁσσάτιόν τε καὶ οἷον ἀπώλεσε λαὸν Ἀχαιῶν
ἀπώλεσε: Il. 18:460: καὶ θώρηχ’· ὃ γὰρ ἦν οἱ ἀπώλεσε πιστὸς ἑταῖρος
ἀπώλεσε: Od. 1:354: οὐ γὰρ Ὀδυσσεὺς οἶος ἀπώλεσε νόστιμον ἦμαρ
ἀπώλεσε: Od. 9:265: τόσσην γὰρ διέπερσε πόλιν καὶ ἀπώλεσε λαοὺς
ἀπώλεσεν: Il. 5:648: Τληπόλεμ’ ἤτοι κεῖνος ἀπώλεσεν Ἴλιον ἱρὴν
ἀπώλεσεν: Il. 24:44: ὣς Ἀχιλεὺς ἔλεον μὲν ἀπώλεσεν, οὐδέ οἱ αἰδὼς
ἀπώλετο: Il. 6:223: κάλλιφ’, ὅτ’ ἐν Θήβῃσιν ἀπώλετο λαὸς Ἀχαιῶν.
ἀπώλετο: Od. 1:413: “Εὐρύμαχ’, ἦ τοι νόστος ἀπώλετο πατρὸς ἐμοῖο·
ἀπώλετο: Od. 3:87: πευθόμεθ’, ἧχι ἕκαστος ἀπώλετο λυγρῷ ὀλέθρῳ·
ἀπώλετο: Od. 17:253: ὡς Ὀδυσῆΐ γε τηλοῦ ἀπώλετο νόστιμον ἦμαρ.”
ἀπωλόμεθ’: Od. 9:303: αὐτοῦ γάρ κε καὶ ἄμμες ἀπωλόμεθ’ αἰπὺν ὄλεθρον·
ἀπωλόμεθ’: Od. 10:27: ἐκτελέειν· αὐτῶν γὰρ ἀπωλόμεθ’ ἀφραδίῃσιν.
ἀπωλόμεθ’: Od. 11:438: ἐξ ἀρχῆς· Ἑλένης μὲν ἀπωλόμεθ’ εἵνεκα πολλοί,
ἀπωλόμεθ’: Od. 24:186: ὣς ἡμεῖς, Ἀγάμεμνον, ἀπωλόμεθ’, ὧν ἔτι καὶ νῦν
ἀπώμνυ: Od. 2:377: ὣς ἄρ’ ἔφη, γρηῢς δὲ θεῶν μέγαν ὅρκον ἀπώμνυ.
ἀπώμνυεν: Od. 10:345: ὣς ἐφάμην, ἡ δ’ αὐτίκ’ ἀπώμνυεν, ὡς ἐκέλευον.
ἀπώμνυον: Od. 12:303: ὣς ἐφάμην, οἱ δ’ αὐτίκ’ ἀπώμνυον ὡς ἐκέλευον.
ἀπώμοσα: Od. 10:381: δειδίμεν· ἤδη γάρ τοι ἀπώμοσα καρτερὸν ὅρκον.”
ἀπῶσαι: Od. 2:130: “Ἀντίνο’, οὔ πως ἔστι δόμων ἀέκουσαν ἀπῶσαι
ἀπωσάμενοι: Il. 16:301: ὣς Δαναοὶ νηῶν μὲν ἀπωσάμενοι δήϊον πῦρ
ἀπωσάμενον: Il. 18:13: σχέτλιος· ἦ τ’ ἐκέλευον ἀπωσάμενον δήϊον πῦρ
ἀπωσαμένους: Il. 12:276: νεῖκος ἀπωσαμένους δηΐους προτὶ ἄστυ δίεσθαι.
ἀπῶσαν: Il. 21:537: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄνεσάν τε πύλας καὶ ἀπῶσαν ὀχῆας·
ἀπώσασθαι: Il. 8:206: Τρῶας ἀπώσασθαι καὶ ἐρυκέμεν εὐρύοπα Ζῆν,
ἀπώσασθαι: Il. 15:407: παυροτέρους περ ἐόντας ἀπώσασθαι παρὰ νηῶν·
ἀπώσασθαι: Il. 15:503: ἠὲ σαωθῆναι καὶ ἀπώσασθαι κακὰ νηῶν.
ἀπώσασθαι: Il. 16:251: νηῶν μέν οἱ ἀπώσασθαι πόλεμόν τε μάχην τε
ἀπώσασθαι: Od. 9:305: χερσὶν ἀπώσασθαι λίθον ὄβριμον, ὃν προσέθηκεν.
ἀπώσατο: Il. 24:508: ἁψάμενος δ’ ἄρα χειρὸς ἀπώσατο ἦκα γέροντα.
ἀπώσατο: Od. 13:276: ἀλλ’ ἦ τοί σφεας κεῖθεν ἀπώσατο ἲς ἀνέμοιο
ἀπώσεαι: Od. 1:270: ὅππως κε μνηστῆρας ἀπώσεαι ἐκ μεγάροιο.
ἀπώσει: Il. 1:97: οὐδ’ ὅ γε πρὶν Δαναοῖσιν ἀεικέα λοιγὸν ἀπώσει
ἀπωσέμεν: Il. 13:367: ἐκ Τροίης ἀέκοντας ἀπωσέμεν υἷας Ἀχαιῶν.
ἀπῶσεν: Il. 17:649: αὐτίκα δ’ ἠέρα μὲν σκέδασεν καὶ ἀπῶσεν ὀμίχλην,
ἀπῶσεν: Il. 24:446: πᾶσιν, ἄφαρ δ’ ὤϊξε πύλας καὶ ἀπῶσεν ὀχῆας,
ἀπώσεται: Il. 8:533: πὰρ νηῶν πρὸς τεῖχος ἀπώσεται, ἤ κεν ἐγὼ τὸν
ἀπώσομεν: Il. 8:96: ἀλλὰ μέν’ ὄφρα γέροντος ἀπώσομεν ἄγριον ἄνδρα.
ἀπώσομεν: Od. 22:76: ἁθρόοι, εἴ κέ μιν οὐδοῦ ἀπώσομεν ἠδὲ θυράων,
ἀπώσω: Od. 15:280: “οὐ μὲν δή σ’ ἐθέλοντά γ’ ἀπώσω νηὸς ἐΐσης,