A Concordance to the Homeric Poems
Scholars Online Educational Resources
Α
Αι
Αλ
Αν
Αρ
Ατ
Β
Γ
Δ
Δε
Δη
Ε
Ει
Εν
Εξ
Επ
Ερ
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Κε
Λ
Μ
Με
Μη
Ν
Ξ
Ο
Ον
Π
Πο
Ρ
Σ
Τ
Τη
Το
Τρ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
*
Μή: Il. 1:26: “ Μή σε, γέρον κοίλῃσιν ἐγὼ παρὰ νηυσὶ κιχείω
μή: Il. 1:28: μή νύ τοι οὐ χραίσμῃ σκῆπτρον καὶ στέμμα θεοῖο·
μή: Il. 1:32: ἀλλ’ ἴθι μή μ’ ἐρέθιζε, σαώτερος ὥς κε νέηαι. ”
μὴ: Il. 1:118: αὐτὰρ ἐμοὶ γέρας αὐτίχ’ ἑτοιμάσατ’ ὄφρα μὴ οἶος
Μὴ: Il. 1:131: “ Μὴ δ’ οὕτως ἀγαθός περ ἐὼν θεοείκελ’ Ἀχιλλεῦ
μὴ: Il. 1:137: εἰ δέ κε μὴ δώωσιν ἐγὼ δέ κεν αὐτὸς ἕλωμαι
μὴ: Il. 1:295: ἄλλοισιν δὴ ταῦτ’ ἐπιτέλλεο, μὴ γὰρ ἔμοιγε
μὴ: Il. 1:324: εἰ δέ κε μὴ δώῃσιν ἐγὼ δέ κεν αὐτὸς ἕλωμαι
μὴ: Il. 1:363: ἐξαύδα, μὴ κεῦθε νόῳ, ἵνα εἴδομεν ἄμφω. ”
μή: Il. 1:522: ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν αὖτις ἀπόστιχε μή τι νοήσῃ
μὴ: Il. 1:545: “ Ἥρη, μὴ δὴ πάντας ἐμοὺς ἐπιέλπεο μύθους
μή: Il. 1:550: μή τι σὺ ταῦτα ἕκαστα διείρεο μηδὲ μετάλλα. ”
μή: Il. 1:555: νῦν δ’ αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα μή σε παρείπῃ
μή: Il. 1:566: μή νύ τοι οὐ χραίσμωσιν ὅσοι θεοί εἰσ’ ἐν Ὀλύμπῳ
μὴ: Il. 1:578: πατρὶ φίλῳ ἐπίηρα φέρειν Διί, ὄφρα μὴ αὖτε
μή: Il. 1:587: μή σε φίλην περ ἐοῦσαν ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἴδωμαι
μὴ: Il. 2:156: εἰ μὴ Ἀθηναίην Ἥρη πρὸς μῦθον ἔειπεν·
μή: Il. 2:195: μή τι χολωσάμενος ῥέξῃ κακὸν υἷας Ἀχαιῶν·
μὴ: Il. 2:261: εἰ μὴ ἐγώ σε λαβὼν ἀπὸ μὲν φίλα εἵματα δύσω,
μὴ: Il. 2:302: μάρτυροι, οὓς μὴ κῆρες ἔβαν θανάτοιο φέρουσαι·
μή: Il. 2:354: τὼ μή τις πρὶν ἐπειγέσθω οἶκον δὲ νέεσθαι
μὴ: Il. 2:387: εἰ μὴ νὺξ ἐλθοῦσα διακρινέει μένος ἀνδρῶν.
μὴ: Il. 2:413: μὴ πρὶν ἐπ’ ἠέλιον δῦναι καὶ ἐπὶ κνέφας ἐλθεῖν
μὴ: Il. 2:491: εἰ μὴ Ὀλυμπιάδες Μοῦσαι Διὸς αἰγιόχοιο
μή: Il. 3:64: μή μοι δῶρ’ ἐρατὰ πρόφερε χρυσέης Ἀφροδίτης·
μὴ: Il. 3:82: ἴσχεσθ’ Ἀργεῖοι, μὴ βάλλετε κοῦροι Ἀχαιῶν·
μή: Il. 3:107: μή τις ὑπερβασίῃ Διὸς ὅρκια δηλήσηται.
μὴ: Il. 3:374: εἰ μὴ ἄρ’ ὀξὺ νόησε Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη,
μή: Il. 3:414: μή μ’ ἔρεθε σχετλίη, μὴ χωσαμένη σε μεθείω,
μὴ: Il. 3:414: μή μ’ ἔρεθε σχετλίη, μὴ χωσαμένη σε μεθείω,
μή: Il. 3:436: ἀφραδέως, μή πως τάχ’ ὑπ’ αὐτοῦ δουρὶ δαμήῃς.
μή: Il. 3:438: μή με γύναι χαλεποῖσιν ὀνείδεσι θυμὸν ἔνιπτε·
μὴ: Il. 4:37: ἕρξον ὅπως ἐθέλεις· μὴ τοῦτό γε νεῖκος ὀπίσσω
μή: Il. 4:42: μή τι διατρίβειν τὸν ἐμὸν χόλον, ἀλλά μ’ ἐᾶσαι·
μὴ: Il. 4:114: μὴ πρὶν ἀναΐξειαν ἀρήϊοι υἷες Ἀχαιῶν
μή: Il. 4:234: Ἀργεῖοι μή πώ τι μεθίετε θούριδος ἀλκῆς·
μὴ: Il. 4:404: Ἀτρεΐδη μὴ ψεύδε’ ἐπιστάμενος σάφα εἰπεῖν·
μή: Il. 4:410: τὼ μή μοι πατέρας ποθ’ ὁμοίῃ ἔνθεο τιμῇ.
μὴ: Il. 5:24: ὡς δή οἱ μὴ πάγχυ γέρων ἀκαχήμενος εἴη.
μή: Il. 5:130: μή τι σύ γ’ ἀθανάτοισι θεοῖς ἀντικρὺ μάχεσθαι
μή: Il. 5:177: εἰ μή τις θεός ἐστι κοτεσσάμενος Τρώεσσιν
μή: Il. 5:202: ἵππων φειδόμενος, μή μοι δευοίατο φορβῆς
μὴ: Il. 5:215: εἰ μὴ ἐγὼ τάδε τόξα φαεινῷ ἐν πυρὶ θείην
μὴ: Il. 5:218: μὴ δ’ οὕτως ἀγόρευε· πάρος δ’ οὐκ ἔσσεται ἄλλως,
μὴ: Il. 5:233: μὴ τὼ μὲν δείσαντε ματήσετον, οὐδ’ ἐθέλητον
μή: Il. 5:250: θῦνε διὰ προμάχων, μή πως φίλον ἦτορ ὀλέσσῃς.
μή: Il. 5:252: μή τι φόβον δ’ ἀγόρευ’, ἐπεὶ οὐδὲ σὲ πεισέμεν οἴω.
μή: Il. 5:298: δείσας μή πώς οἱ ἐρυσαίατο νεκρὸν Ἀχαιοί.
μὴ: Il. 5:312: εἰ μὴ ἄρ’ ὀξὺ νόησε Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη
μή: Il. 5:316: ἕρκος ἔμεν βελέων, μή τις Δαναῶν ταχυπώλων
μή: Il. 5:345: κυανέῃ νεφέλῃ, μή τις Δαναῶν ταχυπώλων
μὴ: Il. 5:389: εἰ μὴ μητρυιὴ περικαλλὴς Ἠερίβοια
μή: Il. 5:411: φραζέσθω μή τίς οἱ ἀμείνων σεῖο μάχηται,
μὴ: Il. 5:412: μὴ δὴν Αἰγιάλεια περίφρων Ἀδρηστίνη
μή: Il. 5:487: μή πως ὡς ἀψῖσι λίνου ἁλόντε πανάγρου
μή: Il. 5:567: μή τι πάθοι, μέγα δέ σφας ἀποσφήλειε πόνοιο.
μὴ: Il. 5:680: εἰ μὴ ἄρ’ ὀξὺ νόησε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ·
μὴ: Il. 5:684: Πριαμίδη, μὴ δή με ἕλωρ Δαναοῖσιν ἐάσῃς
μή: Il. 5:845: δῦν’ Ἄϊδος κυνέην, μή μιν ἴδοι ὄβριμος Ἄρης.
μή: Il. 5:889: μή τί μοι ἀλλοπρόσαλλε παρεζόμενος μινύριζε.
μή: Il. 6:57: πρὸς Τρώων; τῶν μή τις ὑπεκφύγοι αἰπὺν ὄλεθρον
μή: Il. 6:68: μή τις νῦν ἐνάρων ἐπιβαλλόμενος μετόπισθε
μὴ: Il. 6:75: εἰ μὴ ἄρ’ Αἰνείᾳ τε καὶ Ἕκτορι εἶπε παραστὰς
μή: Il. 6:264: μή μοι οἶνον ἄειρε μελίφρονα πότνια μῆτερ,
μή: Il. 6:265: μή μ’ ἀπογυιώσῃς μένεος, ἀλκῆς τε λάθωμαι·
μὴ: Il. 6:331: ἀλλ’ ἄνα μὴ τάχα ἄστυ πυρὸς δηΐοιο θέρηται.
μή: Il. 6:360: μή με κάθιζ’ Ἑλένη φιλέουσά περ· οὐδέ με πείσεις·
μὴ: Il. 6:432: μὴ παῖδ’ ὀρφανικὸν θήῃς χήρην τε γυναῖκα·
μή: Il. 6:486: δαιμονίη μή μοί τι λίην ἀκαχίζεο θυμῷ·
μή: Il. 7:98: εἰ μή τις Δαναῶν νῦν Ἕκτορος ἀντίος εἶσιν.
μὴ: Il. 7:106: εἰ μὴ ἀναΐξαντες ἕλον βασιλῆες Ἀχαιῶν,
μὴ: Il. 7:195: σιγῇ ἐφ’ ὑμείων ἵνα μὴ Τρῶές γε πύθωνται,
μή: Il. 7:235: μή τί μευ ἠΰτε παιδὸς ἀφαυροῦ πειρήτιζε
μὴ: Il. 7:274: εἰ μὴ κήρυκες Διὸς ἄγγελοι ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν
μή: Il. 7:343: μή ποτ’ ἐπιβρίση πόλεμος Τρώων ἀγερώχων.
μὴ: Il. 7:353: ἔλπομαι ἐκτελέεσθαι, ἵνα μὴ ῥέξομεν ὧδε.
μὴ: Il. 8:37: ὡς μὴ πάντες ὄλωνται ὀδυσσαμένοιο τεοῖο.
μὴ: Il. 8:91: εἰ μὴ ἄρ’ ὀξὺ νόησε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
μή: Il. 8:95: μή τίς τοι φεύγοντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πήξῃ·
μὴ: Il. 8:132: εἰ μὴ ἄρ’ ὀξὺ νόησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
μὴ: Il. 8:218: εἰ μὴ ἐπὶ φρεσὶ θῆκ’ Ἀγαμέμνονι πότνια Ἥρη
μὴ: Il. 8:468: ὡς μὴ πάντες ὄλωνται ὀδυσσαμένοιο τεοῖο.
μή: Il. 8:510: μή πως καὶ διὰ νύκτα κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ
μὴ: Il. 8:512: μὴ μὰν ἀσπουδί γε νεῶν ἐπιβαῖεν ἕκηλοι,
μὴ: Il. 8:522: μὴ λόχος εἰσέλθῃσι πόλιν λαῶν ἀπεόντων.
μὴ: Il. 9:12: μὴ δὲ βοᾶν· αὐτὸς δὲ μετὰ πρώτοισι πονεῖτο.
μή: Il. 9:33: ἣ θέμις ἐστὶν ἄναξ ἀγορῇ· σὺ δὲ μή τι χολωθῇς.
μή: Il. 9:133: μή ποτε τῆς εὐνῆς ἐπιβήμεναι ἠδὲ μιγῆναι,
μὴ: Il. 9:231: νῆας ἐϋσσέλμους, εἰ μὴ σύ γε δύσεαι ἀλκήν.
μή: Il. 9:244: ταῦτ’ αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα, μή οἱ ἀπειλὰς
μή: Il. 9:275: μή ποτε τῆς εὐνῆς ἐπιβήμεναι ἠδὲ μιγῆναι
μή: Il. 9:311: ὡς μή μοι τρύζητε παρήμενοι ἄλλοθεν ἄλλος.
μή: Il. 9:345: μή μευ πειράτω εὖ εἰδότος· οὐδέ με πείσει.
μή: Il. 9:455: μή ποτε γούνασιν οἷσιν ἐφέσσεσθαι φίλον υἱὸν
μὴ: Il. 9:511: εἰ μὲν γὰρ μὴ δῶρα φέροι τὰ δ’ ὄπισθ’ ὀνομάζοι
μὴ: Il. 9:518: φίλτατοι Ἀργείων· τῶν μὴ σύ γε μῦθον ἐλέγξῃς
μή: Il. 9:596: ἀλλὰ σὺ μή μοι ταῦτα νόει φρεσί, μὴ δέ σε δαίμων
μὴ: Il. 9:596: ἀλλὰ σὺ μή μοι ταῦτα νόει φρεσί, μὴ δέ σε δαίμων
μή: Il. 9:608: μή μοι σύγχει θυμὸν ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων
μή: Il. 9:610: τὸν φιλέειν, ἵνα μή μοι ἀπέχθηαι φιλέοντι.
μὴ: Il. 9:694: μὴ ὄφελες λίσσεσθαι ἀμύμονα Πηλεΐωνα
μή: Il. 10:26: ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισιν ἐφίζανε· μή τι πάθοιεν
μὴ: Il. 10:39: δείδω μὴ οὔ τίς τοι ὑπόσχηται τόδε ἔργον
μή: Il. 10:65: αὖθι μένειν, μή πως ἀβροτάξομεν ἀλλήλοιιν
μὴ: Il. 10:98: μὴ τοὶ μὲν καμάτῳ ἀδηκότες ἠδὲ καὶ ὕπνῳ
μή: Il. 10:101: μή πως καὶ διὰ νύκτα μενοινήσωσι μάχεσθαι.
μὴ: Il. 10:145: μὴ νεμέσα· τοῖον γὰρ ἄχος βεβίηκεν Ἀχαιούς.
μὴ: Il. 10:193: αἱρείτω, μὴ χάρμα γενώμεθα δυσμενέεσσιν.
μὴ: Il. 10:330: μὴ μὲν τοῖς ἵπποισιν ἀνὴρ ἐποχήσεται ἄλλος
μή: Il. 10:348: ἔγχει ἐπαΐσσων, μή πως προτὶ ἄστυ ἀλύξῃ.
μή: Il. 10:367: Τυδεΐδῃ, ἵνα μή τις Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων
μὴ: Il. 10:447: μὴ δή μοι φύξίν γε Δόλων ἐμβάλλεο θυμῷ·
μὴ: Il. 10:468: μὴ λάθοι αὖτις ἰόντε θοὴν διὰ νύκτα μέλαιναν.
μὴ: Il. 10:510: νῆας ἔπι γλαφυράς, μὴ καὶ πεφοβημένος ἔλθῃς,
μή: Il. 10:511: μή πού τις καὶ Τρῶας ἐγείρῃσιν θεὸς ἄλλος.
μή: Il. 10:538: ἀλλ’ αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα μή τι πάθωσιν
μὴ: Il. 11:312: εἰ μὴ Τυδεΐδῃ Διομήδεϊ κέκλετ’ Ὀδυσσεύς·
μή: Il. 11:470: δείδω μή τι πάθῃσιν ἐνὶ Τρώεσσι μονωθεὶς
μὴ: Il. 11:505: εἰ μὴ Ἀλέξανδρος Ἑλένης πόσις ἠϋκόμοιο
μή: Il. 11:509: μή πώς μιν πολέμοιο μετακλινθέντος ἕλοιεν.
μή: Il. 11:704: δαιτρεύειν, μή τίς οἱ ἀτεμβόμενος κίοι ἴσης.
μή: Il. 11:750: εἰ μή σφωε πατὴρ εὐρὺ κρείων ἐνοσίχθων
μὴ: Il. 12:216: μὴ ἴομεν Δαναοῖσι μαχησόμενοι περὶ νηῶν.
μή: Il. 12:272: καὶ δ’ αὐτοὶ τόδε που γιγνώσκετε. μή τις ὀπίσσω
μὴ: Il. 12:292: εἰ μὴ ἄρ’ υἱὸν ἑὸν Σαρπηδόνα μητίετα Ζεὺς
μή: Il. 12:390: ἂψ δ’ ἀπὸ τείχεος ἆλτο λαθών, ἵνα μή τις Ἀχαιῶν
μὴ: Il. 12:403: παιδὸς ἑοῦ, μὴ νηυσὶν ἔπι πρύμνῃσι δαμείη·
μή: Il. 12:458: εὖ διαβάς, ἵνα μή οἱ ἀφαυρότερον βέλος εἴη,
μὴ: Il. 13:48: ἀλκῆς μνησαμένω, μὴ δὲ κρυεροῖο φόβοιο.
μή: Il. 13:52: τῇ δὲ δὴ αἰνότατον περιδείδια μή τι πάθωμεν,
μὴ: Il. 13:232: Ἰδομενεῦ μὴ κεῖνος ἀνὴρ ἔτι νοστήσειεν
μή: Il. 13:293: ἑσταότες, μή πού τις ὑπερφιάλως νεμεσήσῃ·
μὴ: Il. 13:319: νῆας ἐνιπρῆσαι, ὅτε μὴ αὐτός γε Κρονίων
μή: Il. 13:649: πάντοσε παπταίνων μή τις χρόα χαλκῷ ἐπαύρῃ.
μὴ: Il. 13:670: νοῦσόν τε στυγερήν, ἵνα μὴ πάθοι ἄλγεα θυμῷ.
μὴ: Il. 13:725: εἰ μὴ Πουλυδάμας θρασὺν Ἕκτορα εἶπε παραστάς·
μὴ: Il. 13:745: δείδω μὴ τὸ χθιζὸν ἀποστήσωνται Ἀχαιοὶ
μὴ: Il. 14:44: δείδω μὴ δή μοι τελέσῃ ἔπος ὄβριμος Ἕκτωρ,
μὴ: Il. 14:46: μὴ πρὶν πὰρ νηῶν προτὶ Ἴλιον ἀπονέεσθαι
μὴ: Il. 14:85: σημαίνειν, μὴ δ’ ἄμμιν ἀνασσέμεν, οἷσιν ἄρα Ζεὺς
μή: Il. 14:90: σίγα, μή τίς τ’ ἄλλος Ἀχαιῶν τοῦτον ἀκούσῃ
μή: Il. 14:111: πείθεσθαι, καὶ μή τι κότῳ ἀγάσησθε ἕκαστος
μή: Il. 14:130: ἐκ βελέων, μή πού τις ἐφ’ ἕλκεϊ ἕλκος ἄρηται·
μὴ: Il. 14:248: οὐδὲ κατευνήσαιμ’, ὅτε μὴ αὐτός γε κελεύοι.
μὴ: Il. 14:259: εἰ μὴ Νὺξ δμήτειρα θεῶν ἐσάωσε καὶ ἀνδρῶν·
μὴ: Il. 14:261: ἅζετο γὰρ μὴ Νυκτὶ θοῇ ἀποθύμια ἕρδοι.
μή: Il. 14:309: μή πώς μοι μετέπειτα χολώσεαι, αἴ κε σιωπῇ
μή: Il. 14:482: ἔγχει ἐμῷ, ἵνα μή τι κασιγνήτοιό γε ποινὴ
μὴ: Il. 15:41: μὴ δι’ ἐμὴν ἰότητα Ποσειδάων ἐνοσίχθων
μή: Il. 15:93: μή με θεὰ Θέμι ταῦτα διείρεο· οἶσθα καὶ αὐτὴ
μὴ: Il. 15:115: μὴ νῦν μοι νεμεσήσετ’ Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντες
μὴ: Il. 15:123: εἰ μὴ Ἀθήνη πᾶσι περιδείσασα θεοῖσιν
μὴ: Il. 15:159: πάντα τάδ’ ἀγγεῖλαι, μὴ δὲ ψευδάγγελος εἶναι.
μή: Il. 15:164: μή μ’ οὐδὲ κρατερός περ ἐὼν ἐπιόντα ταλάσσῃ
μή: Il. 15:196: χερσὶ δὲ μή τί με πάγχυ κακὸν ὣς δειδισσέσθω·
μὴ: Il. 15:426: μὴ δή πω χάζεσθε μάχης ἐν στείνεϊ τῷδε,
μή: Il. 15:427: ἀλλ’ υἷα Κλυτίοιο σαώσατε, μή μιν Ἀχαιοὶ
μὴ: Il. 15:476: μὴ μὰν ἀσπουδί γε δαμασσάμενοί περ ἕλοιεν
μὴ: Il. 15:666: ἑστάμεναι κρατερῶς, μὴ δὲ τρωπᾶσθε φόβον δέ.
μὴ: Il. 16:19: ἐξαύδα, μὴ κεῦθε νόῳ, ἵνα εἴδομεν ἄμφω.
μὴ: Il. 16:22: μὴ νεμέσα· τοῖον γὰρ ἄχος βεβίηκεν Ἀχαιούς.
μὴ: Il. 16:30: μὴ ἐμέ γ’ οὖν οὗτός γε λάβοι χόλος, ὃν σὺ φυλάσσεις
μὴ: Il. 16:32: αἴ κε μὴ Ἀργείοισιν ἀεικέα λοιγὸν ἀμύνῃς;
μὴ: Il. 16:81: ἔμπεσ’ ἐπικρατέως, μὴ δὴ πυρὸς αἰθομένοιο
μὴ: Il. 16:89: μὴ σύ γ’ ἄνευθεν ἐμεῖο λιλαίεσθαι πολεμίζειν
μὴ: Il. 16:91: μὴ δ’ ἐπαγαλλόμενος πολέμῳ καὶ δηϊοτῆτι
μή: Il. 16:93: μή τις ἀπ’ Οὐλύμποιο θεῶν αἰειγενετάων
μὴ: Il. 16:128: μὴ δὴ νῆας ἕλωσι καὶ οὐκέτι φυκτὰ πέλωνται·
μή: Il. 16:200: Μυρμιδόνες μή τίς μοι ἀπειλάων λελαθέσθω,
μὴ: Il. 16:227: οὔτέ τεῳ σπένδεσκε θεῶν, ὅτε μὴ Διὶ πατρί.
μή: Il. 16:446: φράζεο μή τις ἔπειτα θεῶν ἐθέλῃσι καὶ ἄλλος
μὴ: Il. 16:545: μὴ ἀπὸ τεύχε’ ἕλωνται, ἀεικίσσωσι δὲ νεκρὸν
μὴ: Il. 16:700: εἰ μὴ Ἀπόλλων Φοῖβος ἐϋδμήτου ἐπὶ πύργου
μή: Il. 16:839: μή μοι πρὶν ἰέναι Πατρόκλεες ἱπποκέλευθε
μή: Il. 17:17: μή σε βάλω, ἀπὸ δὲ μελιηδέα θυμὸν ἕλωμαι.
μή: Il. 17:71: Ἀτρεΐδης, εἰ μή οἱ ἀγάσσατο Φοῖβος Ἀπόλλων,
μή: Il. 17:93: μή τίς μοι Δαναῶν νεμεσήσεται ὅς κεν ἴδηται.
μή: Il. 17:95: αἰδεσθείς, μή πώς με περιστήωσ’ ἕνα πολλοί·
μή: Il. 17:242: ὅσσον ἐμῇ κεφαλῇ περιδείδια μή τι πάθῃσι,
μή: Il. 17:422: πάντας ὁμῶς, μή πώ τις ἐρωείτω πολέμοιο.
μὴ: Il. 17:477: εἰ μὴ Πάτροκλος θεόφιν μήστωρ ἀτάλαντος
μὴ: Il. 17:501: Ἀλκίμεδον μὴ δή μοι ἀπόπροθεν ἰσχέμεν ἵππους,
μή: Il. 17:531: εἰ μή σφω’ Αἴαντε διέκριναν μεμαῶτε,
μὴ: Il. 17:614: εἰ μὴ Κοίρανος ὦκα ποδώκεας ἤλασεν ἵππους·
μή: Il. 17:666: ἤϊε πόλλ’ ἀέκων· περὶ γὰρ δίε μή μιν Ἀχαιοὶ
μὴ: Il. 17:686: λυγρῆς ἀγγελίης, ἣ μὴ ὤφελλε γενέσθαι.
μὴ: Il. 18:8: μὴ δή μοι τελέσωσι θεοὶ κακὰ κήδεα θυμῷ,
μὴ: Il. 18:19: πεύσεαι ἀγγελίης, ἣ μὴ ὤφελλε γενέσθαι.
μὴ: Il. 18:34: δείδιε γὰρ μὴ λαιμὸν ἀπαμήσειε σιδήρῳ.
μὴ: Il. 18:74: ἐξαύδα, μὴ κεῦθε· τὰ μὲν δή τοι τετέλεσται
μὴ: Il. 18:91: ζώειν οὐδ’ ἄνδρεσσι μετέμμεναι, αἴ κε μὴ Ἕκτωρ
μὴ: Il. 18:126: μὴ δέ μ’ ἔρυκε μάχης φιλέουσά περ· οὐδέ με πείσεις.
μή: Il. 18:134: ἀλλὰ σὺ μὲν μή πω καταδύσεο μῶλον Ἄρηος
μὴ: Il. 18:166: εἰ μὴ Πηλεΐωνι ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις
μὴ: Il. 18:193: εἰ μὴ Αἴαντός γε σάκος Τελαμωνιάδαο.
μὴ: Il. 18:255: ἄστυδε νῦν ἰέναι, μὴ μίμνειν ἠῶ δῖαν
μή: Il. 18:398: εἰ μή μ’ Εὐρυνόμη τε Θέτις θ’ ὑπεδέξατο κόλπῳ
μὴ: Il. 18:454: καί νύ κεν αὐτῆμαρ πόλιν ἔπραθον, εἰ μὴ Ἀπόλλων
μή: Il. 18:463: θάρσει· μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μελόντων.
μὴ: Il. 19:22: ἔργ’ ἔμεν ἀθανάτων, μὴ δὲ βροτὸν ἄνδρα τελέσσαι.
μή: Il. 19:24: δείδω μή μοι τόφρα Μενοιτίου ἄλκιμον υἱὸν
μή: Il. 19:29: τέκνον μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μελόντων.
μή: Il. 19:128: μή ποτ’ ἐς Οὔλυμπόν τε καὶ οὐρανὸν ἀστερόεντα
μὴ: Il. 19:155: μὴ δ’ οὕτως, ἀγαθός περ ἐών, θεοείκελ’ Ἀχιλλεῦ
μή: Il. 19:176: μή ποτε τῆς εὐνῆς ἐπιβήμεναι ἠδὲ μιγῆναι·
μή: Il. 19:180: πιείρῃ, ἵνα μή τι δίκης ἐπιδευὲς ἔχῃσθα.
μὴ: Il. 19:261: μὴ μὲν ἐγὼ κούρῃ Βρισηΐδι χεῖρ’ ἐπένεικα,
μή: Il. 19:306: μή με πρὶν σίτοιο κελεύετε μηδὲ ποτῆτος
μή: Il. 19:348: στάξον ἐνὶ στήθεσσ’, ἵνα μή μιν λιμὸς ἵκηται.
μή: Il. 19:354: στάξ’, ἵνα μή μιν λιμὸς ἀτερπὴς γούναθ’ ἵκοιτο·
μὴ: Il. 20:30: δείδω μὴ καὶ τεῖχος ὑπέρμορον ἐξαλαπάξῃ.
μή: Il. 20:62: δείσας δ’ ἐκ θρόνου ἆλτο καὶ ἴαχε, μή οἱ ὕπερθε
μή: Il. 20:126: τῆσδε μάχης, ἵνα μή τι μετὰ Τρώεσσι πάθῃσι
μὴ: Il. 20:133: Ἥρη μὴ χαλέπαινε παρ’ ἐκ νόον· οὐδέ τί σε χρή.
μὴ: Il. 20:200: Πηλεΐδη μὴ δὴ ἐπέεσσί με νηπύτιον ὣς
μὴ: Il. 20:291: εἰ μὴ ἄρ’ ὀξὺ νόησε Ποσειδάων ἐνοσίχθων·
μή: Il. 20:301: μή πως καὶ Κρονίδης κεχολώσεται, αἴ κεν Ἀχιλλεὺς
μὴ: Il. 20:303: ὄφρα μὴ ἄσπερμος γενεὴ καὶ ἄφαντος ὄληται
μή: Il. 20:315: μή ποτ’ ἐπὶ Τρώεσσιν ἀλεξήσειν κακὸν ἦμαρ,
μὴ: Il. 20:336: μὴ καὶ ὑπὲρ μοῖραν δόμον Ἄϊδος εἰσαφίκηαι.
μὴ: Il. 20:366: Τρῶες ὑπέρθυμοι μὴ δείδιτε Πηλεΐωνα.
μή: Il. 20:378: μή πώς σ’ ἠὲ βάλῃ ἠὲ σχεδὸν ἄορι τύψῃ.
μὴ: Il. 20:431: Πηλεΐδη μὴ δὴ ἐπέεσσί με νηπύτιον ὣς
μή: Il. 21:95: μή με κτεῖν’, ἐπεὶ οὐχ ὁμογάστριος Ἕκτορός εἰμι,
μή: Il. 21:99: νήπιε μή μοι ἄποινα πιφαύσκεο μηδ’ ἀγόρευε·
μὴ: Il. 21:212: εἰ μὴ χωσάμενος προσέφη ποταμὸς βαθυδίνης
μὴ: Il. 21:294: μὴ πρὶν παύειν χεῖρας ὁμοιΐου πολέμοιο
μή: Il. 21:329: μή μιν ἀποέρσειε μέγας ποταμὸς βαθυδίνης,
μὴ: Il. 21:338: δένδρεα καῖ’, ἐν δ’ αὐτὸν ἵει πυρί· μὴ δέ σε πάμπαν
μὴ: Il. 21:340: μὴ δὲ πρὶν ἀπόπαυε τεὸν μένος, ἀλλ’ ὁπότ’ ἂν δὴ
μή: Il. 21:374: μή ποτ’ ἐπὶ Τρώεσσιν ἀλεξήσειν κακὸν ἦμαρ,
μὴ: Il. 21:375: μὴ δ’ ὁπότ’ ἂν Τροίη μαλερῷ πυρὶ πᾶσα δάηται
μή: Il. 21:475: μή σευ νῦν ἔτι πατρὸς ἐνὶ μεγάροισιν ἀκούσω
μὴ: Il. 21:517: μὴ Δαναοὶ πέρσειαν ὑπὲρ μόρον ἤματι κείνῳ.
μὴ: Il. 21:536: δείδια γὰρ μὴ οὖλος ἀνὴρ ἐς τεῖχος ἅληται.
μὴ: Il. 21:545: εἰ μὴ Ἀπόλλων Φοῖβος Ἀγήνορα δῖον ἀνῆκε
μή: Il. 21:563: μή μ’ ἀπαειρόμενον πόλιος πεδίον δὲ νοήσῃ
μή: Il. 22:38: Ἕκτορ μή μοι μίμνε φίλον τέκος ἀνέρα τοῦτον
μὴ: Il. 22:39: οἶος ἄνευθ’ ἄλλων, ἵνα μὴ τάχα πότμον ἐπίσπῃς
μὴ: Il. 22:55: ἔσσεται, ἢν μὴ καὶ σὺ θάνῃς Ἀχιλῆϊ δαμασθείς.
μὴ: Il. 22:57: Τρῶας καὶ Τρῳάς, μὴ δὲ μέγα κῦδος ὀρέξῃς
μὴ: Il. 22:85: τείχεος ἐντὸς ἐών, μὴ δὲ πρόμος ἵστασο τούτῳ
μή: Il. 22:106: μή ποτέ τις εἴπῃσι κακώτερος ἄλλος ἐμεῖο·
μή: Il. 22:120: μή τι κατακρύψειν, ἀλλ’ ἄνδιχα πάντα δάσασθαι
μή: Il. 22:123: μή μιν ἐγὼ μὲν ἵκωμαι ἰών, ὃ δέ μ’ οὐκ ἐλεήσει
μὴ: Il. 22:185: ἔρξον ὅπῃ δή τοι νόος ἔπλετο, μὴ δ’ ἔτ’ ἐρώει.
μή: Il. 22:203: εἰ μή οἱ πύματόν τε καὶ ὕστατον ἤντετ’ Ἀπόλλων
μή: Il. 22:207: μή τις κῦδος ἄροιτο βαλών, ὃ δὲ δεύτερος ἔλθοι.
μὴ: Il. 22:243: νῦν δ’ ἰθὺς μεμαῶτε μαχώμεθα, μὴ δέ τι δούρων
μή: Il. 22:261: Ἕκτορ μή μοι ἄλαστε συνημοσύνας ἀγόρευε·
μὴ: Il. 22:304: μὴ μὰν ἀσπουδί γε καὶ ἀκλειῶς ἀπολοίμην,
μή: Il. 22:339: μή με ἔα παρὰ νηυσὶ κύνας καταδάψαι Ἀχαιῶν,
μή: Il. 22:345: μή με κύον γούνων γουνάζεο μὴ δὲ τοκήων·
μὴ: Il. 22:345: μή με κύον γούνων γουνάζεο μὴ δὲ τοκήων·
μή: Il. 22:358: φράζεο νῦν, μή τοί τι θεῶν μήνιμα γένωμαι
μὴ: Il. 22:455: δείδω μὴ δή μοι θρασὺν Ἕκτορα δῖος Ἀχιλλεὺς
μὴ: Il. 22:481: δύσμορος αἰνόμορον· ὡς μὴ ὤφελλε τεκέσθαι.
μὴ: Il. 23:7: μὴ δή πω ὑπ’ ὄχεσφι λυώμεθα μώνυχας ἵππους,
μὴ: Il. 23:83: μὴ ἐμὰ σῶν ἀπάνευθε τιθήμεναι ὀστέ’ Ἀχιλλεῦ,
μὴ: Il. 23:155: εἰ μὴ Ἀχιλλεὺς αἶψ’ Ἀγαμέμνονι εἶπε παραστάς·
μή: Il. 23:187: ἀμβροσίῳ, ἵνα μή μιν ἀποδρύφοι ἑλκυστάζων.
μὴ: Il. 23:190: ὅσσον ἐπεῖχε νέκυς, μὴ πρὶν μένος ἠελίοιο
μή: Il. 23:297: δῶρ’, ἵνα μή οἱ ἕποιθ’ ὑπὸ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν,
μή: Il. 23:314: παντοίην, ἵνα μή σε παρεκπροφύγῃσιν ἄεθλα.
μή: Il. 23:341: μή πως ἵππους τε τρώσῃς κατά θ’ ἅρματα ἄξῃς·
μὴ: Il. 23:383: εἰ μὴ Τυδέος υἷϊ κοτέσσατο Φοῖβος Ἀπόλλων,
μὴ: Il. 23:407: ἵππους δ’ Ἀτρεΐδαο κιχάνετε, μὴ δὲ λίπησθον,
μὴ: Il. 23:408: καρπαλίμως, μὴ σφῶϊν ἐλεγχείην καταχεύῃ
μή: Il. 23:428: μή πως ἀμφοτέρους δηλήσεαι ἅρματι κύρσας.
μή: Il. 23:435: μή πως συγκύρσειαν ὁδῷ ἔνι μώνυχες ἵπποι,
μή: Il. 23:443: μή μοι ἐρύκεσθον μὴ δ’ ἕστατον ἀχνυμένω κῆρ.
μὴ: Il. 23:443: μή μοι ἐρύκεσθον μὴ δ’ ἕστατον ἀχνυμένω κῆρ.
μὴ: Il. 23:491: εἰ μὴ Ἀχιλλεὺς αὐτὸς ἀνίστατο καὶ φάτο μῦθον·
μὴ: Il. 23:541: εἰ μὴ ἄρ’ Ἀντίλοχος μεγαθύμου Νέστορος υἱὸς
μὴ: Il. 23:574: ἐς μέσον ἀμφοτέροισι δικάσσατε, μὴ δ’ ἐπ’ ἀρωγῇ,
μή: Il. 23:575: μή ποτέ τις εἴπῃσιν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων·
μὴ: Il. 23:585: ὄμνυθι μὴ μὲν ἑκὼν τὸ ἐμὸν δόλῳ ἅρμα πεδῆσαι.
μὴ: Il. 23:734: εἰ μὴ Ἀχιλλεὺς αὐτὸς ἀνίστατο καὶ κατέρυκε·
μὴ: Il. 23:735: μηκέτ’ ἐρείδεσθον, μὴ δὲ τρίβεσθε κακοῖσι·
μὴ: Il. 23:792: ποσσὶν ἐριδήσασθαι Ἀχαιοῖς, εἰ μὴ Ἀχιλλεῖ.
μή: Il. 24:21: χρυσείῃ, ἵνα μή μιν ἀποδρύφοι ἑλκυστάζων.
μὴ: Il. 24:53: μὴ ἀγαθῷ περ ἐόντι νεμεσσηθέωμέν οἱ ἡμεῖς·
μὴ: Il. 24:65: Ἥρη μὴ δὴ πάμπαν ἀποσκύδμαινε θεοῖσιν·
μὴ: Il. 24:148: οἶον, μὴ δέ τις ἄλλος ἅμα Τρώων ἴτω ἀνήρ.
μὴ: Il. 24:152: μὴ δέ τί οἱ θάνατος μελέτω φρεσὶ μὴ δέ τι τάρβος·
μὴ: Il. 24:152: μὴ δέ τί οἱ θάνατος μελέτω φρεσὶ μὴ δέ τι τάρβος·
μὴ: Il. 24:171: θάρσει Δαρδανίδη Πρίαμε φρεσί, μὴ δέ τι τάρβει·
μὴ: Il. 24:177: οἶον, μὴ δέ τις ἄλλος ἅμα Τρώων ἴτω ἀνήρ.
μὴ: Il. 24:181: μὴ δέ τί τοι θάνατος μελέτω φρεσὶ μηδέ τι τάρβος·
μή: Il. 24:218: μή μ’ ἐθέλοντ’ ἰέναι κατερύκανε, μὴ δέ μοι αὐτὴ
μὴ: Il. 24:218: μή μ’ ἐθέλοντ’ ἰέναι κατερύκανε, μὴ δέ μοι αὐτὴ
μή: Il. 24:436: συλεύειν, μή μοί τι κακὸν μετόπισθε γένηται.
μὴ: Il. 24:549: ἄνσχεο, μὴ δ’ ἀλίαστον ὀδύρεο σὸν κατὰ θυμόν·
μή: Il. 24:553: μή πω μ’ ἐς θρόνον ἵζε διοτρεφὲς ὄφρά κεν Ἕκτωρ
μή: Il. 24:568: τὼ νῦν μή μοι μᾶλλον ἐν ἄλγεσι θυμὸν ὀρίνῃς,
μή: Il. 24:569: μή σε γέρον οὐδ’ αὐτὸν ἐνὶ κλισίῃσιν ἐάσω
μὴ: Il. 24:583: νόσφιν ἀειράσας, ὡς μὴ Πρίαμος ἴδοι υἱόν,
μὴ: Il. 24:584: μὴ ὃ μὲν ἀχνυμένῃ κραδίῃ χόλον οὐκ ἐρύσαιτο
μή: Il. 24:592: μή μοι Πάτροκλε σκυδμαινέμεν, αἴ κε πύθηαι
μή: Il. 24:650: ἐκτὸς μὲν δὴ λέξο γέρον φίλε, μή τις Ἀχαιῶν
μή: Il. 24:672: ἔλλαβε δεξιτερήν, μή πως δείσει’ ἐνὶ θυμῷ.
μὴ: Il. 24:715: εἰ μὴ ἄρ’ ἐκ δίφροιο γέρων λαοῖσι μετηύδα·
μὴ: Il. 24:778: ἄξετε νῦν Τρῶες ξύλα ἄστυ δέ, μὴ δέ τι θυμῷ
μὴ: Il. 24:781: μὴ πρὶν πημανέειν πρὶν δωδεκάτη μόλῃ ἠώς.
μὴ: Il. 24:800: μὴ πρὶν ἐφορμηθεῖεν ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί.
μὴ: Od. 1:133: μνηστήρων, μὴ ξεῖνος ἀνιηθεὶς ὀρυμαγδῷ
μὴ: Od. 1:157: ἄγχι σχὼν κεφαλήν, ἵνα μὴ πευθοίαθ’ οἱ ἄλλοι·
μή: Od. 1:315: “μή μ’ ἔτι νῦν κατέρυκε, λιλαιόμενόν περ ὁδοῖο·
μὴ: Od. 1:386: μὴ σέ γ’ ἐν ἀμφιάλῳ Ἰθάκῃ βασιλῆα Κρονίων
μὴ: Od. 1:403: μὴ γὰρ ὅ γ’ ἔλθοι ἀνήρ, ὅς τίς σ’ ἀέκοντα βίηφι
μή: Od. 2:67: μή τι μεταστρέψωσιν ἀγασσάμενοι κακὰ ἔργα.
μή: Od. 2:71: τείρεσθ’, εἰ μή πού τι πατὴρ ἐμὸς ἐσθλὸς Ὀδυσσεὺς
μή: Od. 2:98: ἐκτελέσω, μή μοι μεταμώνια νήματ’ ὄληται,
μή: Od. 2:101: μή τίς μοι κατὰ δῆμον Ἀχαιϊάδων νεμεσήσῃ,
μή: Od. 2:179: οἴκαδ’ ἰών, μή πού τι κακὸν πάσχωσιν ὀπίσσω·
μή: Od. 2:230: μή τις ἔτι πρόφρων ἀγανὸς καὶ ἤπιος ἔστω
μή: Od. 2:303: “Τηλέμαχ’ ὑψαγόρη, μένος ἄσχετε, μή τί τοι ἄλλο
μὴ: Od. 2:373: ἀλλ’ ὄμοσον μὴ μητρὶ φίλῃ τάδε μυθήσασθαι,
μὴ: Od. 2:376: ὡς ἂν μὴ κλαίουσα κατὰ χρόα καλὸν ἰάπτῃ.”
μὴ: Od. 2:404: ἀλλ’ ἴομεν, μὴ δηθὰ διατρίβωμεν ὁδοῖο.”
μὴ: Od. 3:313: καὶ σύ, φίλος, μὴ δηθὰ δόμων ἄπο τῆλ’ ἀλάλησο,
μή: Od. 3:315: οὕτω ὑπερφιάλους, μή τοι κατὰ πάντα φάγωσι
μὴ: Od. 4:70: ἄγχι σχὼν κεφαλήν, ἵνα μὴ πευθοίαθ’ οἱ ἄλλοι·
μὴ: Od. 4:165: ἐν μεγάροισ’, ᾧ μὴ ἄλλοι ἀοσσητῆρες ἔωσιν,
μή: Od. 4:254: μή με πρὶν Ὀδυσῆα μετὰ Τρώεσσ’ ἀναφῆναι,
μή: Od. 4:364: εἰ μή τίς με θεῶν ὀλοφύρατο καί μ’ ἐλέησε,
μή: Od. 4:396: μή πώς με προϊδὼν ἠὲ προδαεὶς ἀλέηται·
μὴ: Od. 4:503: εἰ μὴ ὑπερφίαλον ἔπος ἔκβαλε καὶ μέγ’ ἀάσθη·
μή: Od. 4:527: μή ἑ λάθοι παριών, μνήσαιτο δὲ θούριδος ἀλκῆς.
μὴ: Od. 4:594: “Ἀτρεΐδη, μὴ δή με πολὺν χρόνον ἐνθάδ’ ἔρυκε.
μὴ: Od. 4:684: μὴ μνηστεύσαντες μηδ’ ἄλλοθ’ ὁμιλήσαντες
μὴ: Od. 4:699: μνηστῆρες φράζονται, ὃ μὴ τελέσειε Κρονίων·
μὴ: Od. 4:747: μὴ πρὶν σοὶ ἐρέειν, πρὶν δωδεκάτην γε γενέσθαι
μὴ: Od. 4:749: ὡς ἂν μὴ κλαίουσα κατὰ χρόα καλὸν ἰάπτῃς.
μή: Od. 4:775: πάντες ὁμῶς, μή πού τις ἀπαγγείλῃσι καὶ εἴσω.
μή: Od. 4:820: τοῦ δ’ ἀμφιτρομέω καὶ δείδια μή τι πάθῃσιν,
μή: Od. 5:8: μή τις ἔτι πρόφρων ἀγανὸς καὶ ἤπιος ἔστω
μή: Od. 5:147: μή πώς τοι μετόπισθε κοτεσσάμενος χαλεπήνῃ.”
μή: Od. 5:160: “κάμμορε, μή μοι ἔτ’ ἐνθάδ’ ὀδύρεο, μηδέ τοι αἰὼν
μή: Od. 5:178: εἰ μή μοι τλαίης γε, θεά, μέγαν ὅρκον ὀμόσσαι
μή: Od. 5:179: μή τί μοι αὐτῷ πῆμα κακὸν βουλευσέμεν ἄλλο.”
μή: Od. 5:187: μή τί τοι αὐτῷ πῆμα κακὸν βουλευσέμεν ἄλλο.
μή: Od. 5:215: “πότνα θεά, μή μοι τόδε χώεο· οἶδα καὶ αὐτὸς
μὴ: Od. 5:300: δείδω μὴ δὴ πάντα θεὰ νημερτέα εἶπεν,
μή: Od. 5:356: “ὤ μοι ἐγώ, μή τίς μοι ὑφαίνῃσιν δόλον αὖτε
μή: Od. 5:415: μή πώς μ’ ἐκβαίνοντα βάλῃ λίθακι ποτὶ πέτρῃ
μή: Od. 5:419: δείδω μή μ’ ἐξαῦτις ἀναρπάξασα θύελλα
μὴ: Od. 5:427: εἰ μὴ ἐπὶ φρεσὶ θῆκε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
μὴ: Od. 5:437: εἰ μὴ ἐπιφροσύνην δῶκε γλαυκῶπις Ἀθήνη·
μή: Od. 5:467: μή μ’ ἄμυδις στίβη τε κακὴ καὶ θῆλυς ἐέρση
μὴ: Od. 5:473: δείδω μὴ θήρεσσιν ἕλωρ καὶ κύρμα γένωμαι.”
μὴ: Od. 5:489: ἀγροῦ ἐπ’ ἐσχατιῆς, ᾧ μὴ πάρα γείτονες ἄλλοι,
μή: Od. 5:490: σπέρμα πυρὸς σῴζων, ἵνα μή ποθεν ἄλλοθεν αὕοι,
μή: Od. 6:147: μή οἱ γοῦνα λαβόντι χολώσαιτο φρένα κούρη.
μή: Od. 6:200: ἦ μή πού τινα δυσμενέων φάσθ’ ἔμμεναι ἀνδρῶν;
μή: Od. 6:273: τῶν ἀλεείνω φῆμιν ἀδευκέα, μή τις ὀπίσσω
μή: Od. 7:16: μή τις Φαιήκων μεγαθύμων ἀντιβολήσας
μή: Od. 7:303: “ἥρως, μή μοι τοὔνεκ’ ἀμύμονα νείκεε κούρην·
μή: Od. 7:306: μή πως καὶ σοὶ θυμὸς ἐπισκύσσαιτο ἰδόντι·
μὴ: Od. 7:316: Φαιήκων· μὴ τοῦτο φίλον Διὶ πατρὶ γένοιτο.
μή: Od. 8:230: οἴοισιν δείδοικα ποσὶν μή τίς με παρέλθῃ
μὴ: Od. 8:312: ἀλλὰ τοκῆε δύω, τὼ μὴ γείνασθαι ὄφελλον.
μή: Od. 8:350: “μή με, Ποσείδαον γαιήοχε, ταῦτα κέλευε·
μή: Od. 8:444: μή τίς τοι καθ’ ὁδὸν δηλήσεται, ὁππότ’ ἂν αὖτε
μή: Od. 9:42: δασσάμεθ’, ὡς μή τίς μοι ἀτεμβόμενος κίοι ἴσης.
μή: Od. 9:102: μή πώς τις λωτοῖο φαγὼν νόστοιο λάθηται.
μὴ: Od. 9:278: οὔτε σεῦ οὔθ’ ἑτάρων, εἰ μὴ θυμός με κελεύοι.
μή: Od. 9:377: θάρσυνον, μή τίς μοι ὑποδδείσας ἀναδύη.
μή: Od. 9:405: ἦ μή τίς σευ μῆλα βροτῶν ἀέκοντος ἐλαύνει;
μή: Od. 9:406: ἦ μή τίς σ’ αὐτὸν κτείνει δόλῳ ἠὲ βίηφι;”
μή: Od. 9:410: “εἰ μὲν δὴ μή τίς σε βιάζεται οἶον ἐόντα,
μὴ: Od. 9:530: δὸς μὴ Ὀδυσσῆα πτολιπόρθιον οἴκαδ’ ἱκέσθαι,
μή: Od. 9:549: δασσάμεθ’, ὡς μή τίς μοι ἀτεμβόμενος κίοι ἴσης.
μή: Od. 10:24: ἀργυρέῃ, ἵνα μή τι παραπνεύσει’ ὀλίγον περ·
μή: Od. 10:266: “μή μ’ ἄγε κεῖσ’ ἀέκοντα, διοτρεφές, ἀλλὰ λίπ’ αὐτοῦ·
μή: Od. 10:300: μή τί τοι αὐτῷ πῆμα κακὸν βουλευσέμεν ἄλλο,
μή: Od. 10:301: μή σ’ ἀπογυμνωθέντα κακὸν καὶ ἀνήνορα θήῃ.”
μή: Od. 10:343: εἰ μή μοι τλαίης γε, θεά, μέγαν ὅρκον ὀμόσσαι,
μή: Od. 10:344: μή τί μοι αὐτῷ πῆμα κακὸν βουλευσέμεν ἄλλο.”
μή: Od. 10:505: μή τί τοι ἡγεμόνος γε ποθὴ παρὰ νηῒ μελέσθω·
μή: Od. 11:72: μή μ’ ἄκλαυτον ἄθαπτον ἰὼν ὄπιθεν καταλείπειν
μή: Od. 11:73: νοσφισθείς, μή τοί τι θεῶν μήνιμα γένωμαι,
μή: Od. 11:159: πεζὸν ἐόντ’, ἢν μή τις ἔχῃ εὐεργέα νῆα.
μὴ: Od. 11:289: τῷ ἐδίδου, ὃς μὴ ἕλικας βόας εὐρυμετώπους
μὴ: Od. 11:339: τῶ μὴ ἐπειγόμενοι ἀποπέμπετε μηδὲ τὰ δῶρα
μή: Od. 11:441: “τῶ νῦν μή ποτε καὶ σὺ γυναικί περ ἤπιος εἶναι
μή: Od. 11:486: ἐνθάδ’ ἐών· τῶ μή τι θανὼν ἀκαχίζευ, Ἀχιλλεῦ.”
μὴ: Od. 11:488: “μὴ δή μοι θάνατόν γε παραύδα, φαίδιμ’ Ὀδυσσεῦ.
μὴ: Od. 11:490: ἀνδρὶ παρ’ ἀκλήρῳ, ᾧ μὴ βίοτος πολὺς εἴη,
μὴ: Od. 11:548: ὡς δὴ μὴ ὄφελον νικᾶν τοιῷδ’ ἐπ’ ἀέθλῳ·
μὴ: Od. 11:613: μὴ τεχνησάμενος μηδ’ ἄλλο τι τεχνήσαιτο,
μή: Od. 11:634: μή μοι Γοργείην κεφαλὴν δεινοῖο πελώρου
μή: Od. 12:26: σημανέω, ἵνα μή τι κακοῤῥαφίῃ ἀλεγεινῇ
μή: Od. 12:48: κηρὸν δεψήσας μελιηδέα, μή τις ἀκούσῃ
μὴ: Od. 12:106: δεινόν· μὴ σύ γε κεῖθι τύχοις, ὅτε ῥυβδήσειεν·
μή: Od. 12:122: δείδω μή σ’ ἐξαῦτις ἐφορμηθεῖσα κίχῃσι
μή: Od. 12:220: νῆα, σὺ δὲ σκοπέλου ἐπιμαίεο, μή σε λάθῃσι
μή: Od. 12:224: μή πώς μοι δείσαντες ἀπολλήξειαν ἑταῖροι
μή: Od. 12:300: εὕρωμεν, μή πού τις ἀτασθαλίῃσι κακῇσιν
μή: Od. 12:321: ἔστιν, τῶν δὲ βοῶν ἀπεχώμεθα, μή τι πάθωμεν·
μὴ: Od. 12:326: γίνετ’ ἔπειτ’ ἀνέμων, εἰ μὴ εὖρός τε νότος τε.
μή: Od. 13:21: αὐτὸς ἰὼν διὰ νηός, ὑπὸ ζυγά, μή τιν’ ἑταίρων
μή: Od. 13:46: παντοίην, καὶ μή τι κακὸν μεταδήμιον εἴη.”
μή: Od. 13:123: ἐκτὸς ὁδοῦ, μή πώ τις ὁδιτάων ἀνθρώπων,
μή: Od. 13:192: μή μιν πρὶν ἄλοχος γνοίη ἀστοί τε φίλοι τε,
μή: Od. 13:208: καλλείψω, μή πώς μοι ἕλωρ ἄλλοισι γένηται.
μή: Od. 13:216: μή τί μοι οἴχωνται κοίλης ἐπὶ νηὸς ἄγοντες.”
μή: Od. 13:229: χαῖρέ τε καὶ μή μοί τι κακῷ νόῳ ἀντιβολήσαις,
μή: Od. 13:362: “θάρσει, μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μελόντων·
μή: Od. 13:385: εἰ μή μοι σὺ ἕκαστα, θεά, κατὰ μοῖραν ἔειπες.
μὴ: Od. 13:421: “μὴ δή τοι κεῖνός γε λίην ἐνθύμιος ἔστω.
μή: Od. 14:373: ἔρχομαι, εἰ μή πού τι περίφρων Πηνελόπεια
μὴ: Od. 14:398: εἰ δέ κε μὴ ἔλθῃσιν ἄναξ τεὸς ὡς ἀγορεύω,
μή: Od. 14:493: “σίγα νῦν, μή τίς σευ Ἀχαιῶν ἄλλος ἀκούσῃ.”
μή: Od. 15:12: οὕτω ὑπερφιάλους· μή τοι κατὰ πάντα φάγωσι
μή: Od. 15:19: μή νύ τι σεῦ ἀέκητι δόμων ἐκ κτῆμα φέρηται.
μὴ: Od. 15:90: μὴ πατέρ’ ἀντίθεον διζήμενος αὐτὸς ὄλωμαι,
μή: Od. 15:199: μή με παρὲξ ἄγε νῆα, διοτρεφές, ἀλλὰ λίπ’ αὐτοῦ,
μή: Od. 15:200: μή μ’ ὁ γέρων ἀέκοντα κατάσχῃ ᾧ ἐνὶ οἴκῳ
μή: Od. 15:278: μή με κατακτείνωσι· διωκέμεναι γὰρ ὀΐω.”
μή: Od. 15:309: πτωχεύσων, ἵνα μή σε κατατρύχω καὶ ἑταίρους.
μὴ: Od. 15:359: λευγαλέῳ θανάτῳ, ὡς μὴ θάνοι ὅς τις ἐμοί γε
μή: Od. 15:440: “σιγῇ νῦν· μή τίς με προσαυδάτω ἐπέεσσιν
μή: Od. 15:442: ἤ που ἐπὶ κρήνῃ· μή τις ποτὶ δῶμα γέροντι
μή: Od. 16:84: ἔδμεναι, ὡς ἂν μή σε κατατρύχῃ καὶ ἑταίρους.
μή: Od. 16:87: μή μιν κερτομέωσιν· ἐμοὶ δ’ ἄχος ἔσσεται αἰνόν.
μὴ: Od. 16:103: εἰ μὴ ἐγὼ κείνοισι κακὸν πάντεσσι γενοίμην
μή: Od. 16:133: οἴη ἀπαγγείλας· τῶν δ’ ἄλλων μή τις Ἀχαιῶν
μὴ: Od. 16:179: ταρβήσας δ’ ἑτέρωσε βάλ’ ὄμματα, μὴ θεὸς εἴη,
μὴ: Od. 16:197: ᾧ αὐτοῦ γε νόῳ, ὅτε μὴ θεὸς αὐτὸς ἐπελθὼν
μὴ: Od. 16:221: εἰ μὴ Τηλέμαχος προσεφώνεεν ὃν πατέρ’ αἶψα·
μὴ: Od. 16:255: μὴ πολύπικρα καὶ αἰνὰ βίας ἀποτείσεαι ἐλθών.
μή: Od. 16:292: μή πως οἰνωθέντες, ἔριν στήσαντες ἐν ὑμῖν,
μή: Od. 16:301: μή τις ἔπειτ’ Ὀδυσῆος ἀκουσάτω ἔνδον ἐόντος·
μὴ: Od. 16:331: ἄστυδ’ ἀποπλείειν, ἵνα μὴ δείσασ’ ἐνὶ θυμῷ
μή: Od. 16:355: “μή τιν’ ἔτ’ ἀγγελίην ὀτρύνομεν· οἵδε γὰρ ἔνδον.
μή: Od. 16:381: μή τι κακὸν ῥέξωσι καὶ ἥμεας ἐξελάσωσι
μή: Od. 16:389: μή οἱ χρήματ’ ἔπειτα ἅλις θυμηδέ’ ἔδωμεν
μή: Od. 16:436: θάρσει· μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μελόντων.
μή: Od. 16:457: λυγρὰ δὲ εἵματα ἕσσε περὶ χροΐ, μή ἑ συβώτης
μή: Od. 17:24: αἰνῶς γὰρ τάδε εἵματ’ ἔχω κακά· μή με δαμάσσῃ
μή: Od. 17:46: “μῆτερ ἐμή, μή μοι γόον ὄρνυθι μηδέ μοι ἦτορ
μή: Od. 17:188: ἀλλὰ τὸν αἰδέομαι καὶ δείδια, μή μοι ὀπίσσω
μή: Od. 17:278: μηδὲ σὺ δηθύνειν, μή τίς σ’ ἔκτοσθε νοήσας
μὴ: Od. 17:383: ἄλλον γ’, εἰ μὴ τῶν, οἳ δημιοεργοὶ ἔασι;
μή: Od. 17:393: “σίγα, μή μοι τοῦτον ἀμείβεο πόλλ’ ἐπέεσσιν·
μὴ: Od. 17:399: μύθῳ ἀναγκαίῳ· μὴ τοῦτο θεὸς τελέσειε.
μὴ: Od. 17:448: μὴ τάχα πικρὴν Αἴγυπτον καὶ Κύπρον ἴδηαι·
μή: Od. 17:479: μή σε νέοι διὰ δώματ’ ἐρύσσωσ’, οἷ’ ἀγορεύεις,
μὴ: Od. 17:592: ἄγχι σχὼν κεφαλήν, ἵνα μὴ πευθοίαθ’ οἱ ἄλλοι·
μή: Od. 17:596: μή τι πάθῃς· πολλοὶ δὲ κακὰ φρονέουσιν Ἀχαιῶν,
μὴ: Od. 18:10: “εἶκε, γέρον, προθύρου, μὴ δὴ τάχα καὶ ποδὸς ἕλκῃ.
μὴ: Od. 18:13: ἀλλ’ ἄνα, μὴ τάχα νῶϊν ἔρις καὶ χερσὶ γένηται.”
μή: Od. 18:20: χερσὶ δὲ μή τι λίην προκαλίζεο, μή με χολώσῃς,
μή: Od. 18:20: χερσὶ δὲ μή τι λίην προκαλίζεο, μή με χολώσῃς,
μή: Od. 18:21: μή σε γέρων περ ἐὼν στῆθος καὶ χείλεα φύρσω
μή: Od. 18:56: μή τις ἐπ’ Ἴρῳ ἦρα φέρων ἐμὲ χειρὶ βαρείῃ
μή: Od. 18:62: τοῦτον ἀλέξασθαι, τῶν δ’ ἄλλων μή τιν’ Ἀχαιῶν
μή: Od. 18:94: ἦκ’ ἐλάσαι, ἵνα μή μιν ἐπιφρασσαίατ’ Ἀχαιοί.
μή: Od. 18:107: λυγρὸς ἐών, μή πού τι κακὸν καὶ μεῖζον ἐπαύρῃ.”
μή: Od. 18:141: τῶ μή τίς ποτε πάμπαν ἀνὴρ ἀθεμίστιος εἴη,
μὴ: Od. 18:167: μὴ πάντα μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισιν ὁμιλεῖν,
μὴ: Od. 18:178: “Εὐρυνόμη, μὴ ταῦτα παραύδα, κηδομένη περ,
μή: Od. 18:334: μή τίς τοι τάχα Ἴρου ἀμείνων ἄλλος ἀναστῇ,
μή: Od. 19:11: μή πως οἰνωθέντες, ἔριν στήσαντες ἐν ὑμῖν,
μή: Od. 19:81: τῶ νῦν μή ποτε καὶ σύ, γύναι, ἀπὸ πᾶσαν ὀλέσσῃς
μή: Od. 19:117: μή μοι μᾶλλον θυμὸν ἐνιπλήσῃς ὀδυνάων
μή: Od. 19:121: μή τίς μοι δμῳῶν νεμεσήσεται ἠὲ σύ γ’ αὐτή,
μή: Od. 19:143: ἐκτελέσω, μή μοι μεταμώνια νήματ’ ὄληται,
μή: Od. 19:146: μή τίς μοι κατὰ δῆμον Ἀχαιϊάδων νεμεσήσῃ,
μή: Od. 19:346: εἰ μή τις γρηῦς ἐστι παλαιή, κεδνὰ ἰδυῖα,
μή: Od. 19:390: αὐτίκα γὰρ κατὰ θυμὸν ὀΐσατο, μή ἑ λαβοῦσα
μή: Od. 19:486: σίγα, μή τίς τ’ ἄλλος ἐνὶ μεγάροισι πύθηται.
μή: Od. 20:267: καὶ χειρῶν, ἵνα μή τις ἔρις καὶ νεῖκος ὄρηται.”
μή: Od. 20:308: ἐνθάδε. τῶ μή τίς μοι ἀεικείας ἐνὶ οἴκῳ
μὴ: Od. 20:344: μύθῳ ἀναγκαίῳ· μὴ τοῦτο θεὸς τελέσειεν.”
μὴ: Od. 21:111: ἀλλ’ ἄγε μὴ μύνῃσι παρέλκετε μηδ’ ἔτι τόξου
μὴ: Od. 21:227: εἰ μὴ Ὀδυσσεὺς αὐτὸς ἐρύκακε φώνησέν τε·
μή: Od. 21:228: “παύεσθον κλαυθμοῖο γόοιό τε, μή τις ἴδηται
μή: Od. 21:238: ἀνδρῶν ἡμετέροισιν ἐν ἕρκεσι, μή τι θύραζε
μὴ: Od. 21:286: δείσαντες μὴ τόξον ἐΰξοον ἐντανύσειεν.
μή: Od. 21:324: μή ποτέ τις εἴπῃσι κακώτερος ἄλλος Ἀχαιῶν·
μή: Od. 21:370: μή σε καὶ ὁπλότερος περ ἐὼν ἀγρόνδε δίωμαι
μή: Od. 21:384: ἀνδρῶν ἡμετέροισιν ἐν ἕρκεσι, μή τι θύραζε
μὴ: Od. 21:395: μὴ κέρα ἶπες ἔδοιεν ἀποιχομένοιο ἄνακτος.
μή: Od. 22:96: αὐτοῦ ἐν Ἀμφινόμῳ· περὶ γὰρ δίε, μή τις Ἀχαιῶν
μή: Od. 22:107: μή μ’ ἀποκινήσωσι θυράων μοῦνον ἐόντα.”
μή: Od. 22:213: “Μέντορ, μή σ’ ἐπέεσσι παραιπεπίθῃσιν Ὀδυσσεὺς
μὴ: Od. 22:251: τῶ νῦν μὴ ἅμα πάντες ἐφίετε δούρατα μακρά,
μή: Od. 22:287: “ὦ Πολυθερσεΐδη φιλοκέρτομε, μή ποτε πάμπαν
μή: Od. 22:349: ὥς τε θεῷ· τῶ μή με λιλαίεο δειροτομῆσαι.
μή: Od. 22:359: εἰ δὴ μή μιν ἔπεφνε Φιλοίτιος ἠὲ συβώτης,
μή: Od. 22:368: μή με περισθενέων δηλήσεται ὀξέϊ χαλκῷ,
μή: Od. 22:431: “μή πω τήν γ’ ἐπέγειρε· σὺ δ’ ἐνθάδε εἰπὲ γυναιξὶν
μὴ: Od. 22:462: “μὴ μὲν δὴ καθαρῷ θανάτῳ ἀπὸ θυμὸν ἑλοίμην
μή: Od. 22:467: ὑψόσ’ ἐπεντανύσας, μή τις ποσὶν οὖδας ἵκοιτο.
μή: Od. 23:59: “μαῖα φίλη, μή πω μέγ’ ἐπεύχεο καγχαλόωσα.
μὴ: Od. 23:119: ᾧ μὴ πολλοὶ ἔωσιν ἀοσσητῆρες ὀπίσσω,
μὴ: Od. 23:137: μὴ πρόσθε κλέος εὐρὺ φόνου κατὰ ἄστυ γένηται
μὴ: Od. 23:185: καὶ μάλ’ ἐπισταμένῳ, ὅτε μὴ θεὸς αὐτὸς ἐπελθὼν
μή: Od. 23:209: “μή μοι, Ὀδυσσεῦ, σκύζευ, ἐπεὶ τά περ ἄλλα μάλιστα
μὴ: Od. 23:213: αὐτὰρ μὴ νῦν μοι τόδε χώεο μηδὲ νεμέσσα,
μή: Od. 23:216: ἐῤῥίγει, μή τίς με βροτῶν ἀπάφοιτ’ ἐπέεσσιν
μὴ: Od. 23:242: εἰ μὴ ἄρ’ ἄλλ’ ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη.
μὴ: Od. 24:42: παυσάμεθα πτολέμου, εἰ μὴ Ζεὺς λαίλαπι παῦσεν.
μὴ: Od. 24:51: εἰ μὴ ἀνὴρ κατέρυκε παλαιά τε πολλά τε εἰδώς,
μὴ: Od. 24:54: “ἴσχεσθ’, Ἀργεῖοι, μὴ φεύγετε, κοῦροι Ἀχαιῶν.
μή: Od. 24:133: ἐκτελέσω, μή μοι μεταμώνια νήματ’ ὄληται,
μή: Od. 24:136: μή τίς μοι κατὰ δῆμον Ἀχαιϊάδων νεμεσήσῃ,
μὴ: Od. 24:174: τόξον μὴ δόμεναι, μηδ’ εἰ μάλα πόλλ’ ἀγορεύοι,
μὴ: Od. 24:248: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δὲ μὴ χόλον ἔνθεο θυμῷ·
μὴ: Od. 24:353: νῦν δ’ αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα, μὴ τάχα πάντες
μή: Od. 24:357: “θάρσει· μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μελόντων.
μὴ: Od. 24:434: εἰ δὴ μὴ παίδων τε κασιγνήτων τε φονῆας
μὴ: Od. 24:437: ἀλλ’ ἴομεν, μὴ φθέωσι περαιωθέντες ἐκεῖνοι.”
μή: Od. 24:462: μὴ ἴομεν, μή πού τις ἐπίσπαστον κακὸν εὕρῃ.”
μὴ: Od. 24:462: μὴ ἴομεν, μή πού τις ἐπίσπαστον κακὸν εὕρῃ.”
μὴ: Od. 24:491: “ἐξελθών τις ἴδοι, μὴ δὴ σχεδὸν ὦσι κιόντες.”
μή: Od. 24:508: μή τι καταισχύνειν πατέρων γένος, οἳ τὸ πάρος περ
μὴ: Od. 24:529: εἰ μὴ Ἀθηναίη, κούρη Διὸς αἰγιόχοιο,
μή: Od. 24:544: μή πώς τοι Κρονίδης κεχολώσεται εὐρύοπα Ζεύς.”
μηδ’: Il. 2:179: ἀλλ’ ἴθι νῦν κατὰ λαὸν Ἀχαιῶν, μηδ’ ἔτ’ ἐρώει,
μηδ’: Il. 2:247: ἴσχεο, μηδ’ ἔθελ’ οἶος ἐριζέμεναι βασιλεῦσιν·
μηδ’: Il. 2:260: μηδ’ ἔτι Τηλεμάχοιο πατὴρ κεκλημένος εἴην,
μηδ’: Il. 2:435: μηκέτι νῦν δήθ’ αὖθι λεγώμεθα, μηδ’ ἔτι δηρὸν
μηδ’: Il. 3:160: μηδ’ ἡμῖν τεκέεσσί τ’ ὀπίσσω πῆμα λίποιτο.
μηδ’: Il. 3:407: μηδ’ ἔτι σοῖσι πόδεσσιν ὑποστρέψειας Ὄλυμπον,
μηδ’: Il. 4:305: μηδ’ ἀναχωρείτω· ἀλαπαδνότεροι γὰρ ἔσεσθε.
μηδ’: Il. 4:509: ὄρνυσθ’ ἱππόδαμοι Τρῶες μηδ’ εἴκετε χάρμης
μηδ’: Il. 5:830: τύψον δὲ σχεδίην μηδ’ ἅζεο θοῦρον Ἄρηα
μηδ’: Il. 6:58: χεῖράς θ’ ἡμετέρας, μηδ’ ὅν τινα γαστέρι μήτηρ
μηδ’: Il. 6:59: κοῦρον ἐόντα φέροι, μηδ’ ὃς φύγοι, ἀλλ’ ἅμα πάντες
μηδ’: Il. 7:111: μηδ’ ἔθελ’ ἐξ ἔριδος σεῦ ἀμείνονι φωτὶ μάχεσθαι
μηδ’: Il. 8:244: μηδ’ οὕτω Τρώεσσιν ἔα δάμνασθαι Ἀχαιούς.
μηδ’: Il. 8:399: βάσκ’ ἴθι Ἶρι ταχεῖα, πάλιν τρέπε μηδ’ ἔα ἄντην
μηδ’: Il. 10:85: φθέγγεο, μηδ’ ἀκέων ἐπ’ ἔμ’ ἔρχεο· τίπτε δέ σε χρεώ;
μηδ’: Il. 10:239: ἐς γενεὴν ὁρόων, μηδ’ εἰ βασιλεύτερός ἐστιν.
μηδ’: Il. 11:141: αὖθι κατακτεῖναι μηδ’ ἐξέμεν ἂψ ἐς Ἀχαιούς,
μηδ’: Il. 15:376: μηδ’ οὕτω Τρώεσσιν ἔα δάμνασθαι Ἀχαιούς.
μηδ’: Il. 17:31: ἐς πληθὺν ἰέναι, μηδ’ ἀντίος ἵστασ’ ἐμεῖο
μηδ’: Il. 17:340: τώ ῥ’ ἰθὺς Δαναῶν ἴομεν, μηδ’ οἵ γε ἕκηλοι
μηδ’: Il. 18:14: ἂψ ἐπὶ νῆας ἴμεν, μηδ’ Ἕκτορι ἶφι μάχεσθαι.
μηδ’: Il. 18:178: ἀλλ’ ἄνα μηδ’ ἔτι κεῖσο· σέβας δέ σε θυμὸν ἱκέσθω
μηδ’: Il. 19:403: μηδ’ ὡς Πάτροκλον λίπετ’ αὐτόθι τεθνηῶτα.
μηδ’: Il. 20:197: ἐς πληθὺν ἰέναι, μηδ’ ἀντίος ἵστασ’ ἐμεῖο,
μηδ’: Il. 20:316: μηδ’ ὁπότ’ ἂν Τροίη μαλερῷ πυρὶ πᾶσα δάηται
μηδ’: Il. 21:99: νήπιε μή μοι ἄποινα πιφαύσκεο μηδ’ ἀγόρευε·
μηδ’: Od. 1:289: εἰ δέ κε τεθνηῶτος ἀκούσῃς μηδ’ ἔτ’ ἐόντος,
μηδ’: Od. 2:220: εἰ δέ κε τεθνηῶτος ἀκούσω μηδ’ ἔτ’ ἐόντος,
μηδ’: Od. 3:96: μηδέ τί μ’ αἰδόμενος μειλίσσεο μηδ’ ἐλεαίρων,
μηδ’: Od. 4:326: μηδέ τί μ’ αἰδόμενος μειλίσσεο μηδ’ ἐλεαίρων,
μηδ’: Od. 4:684: μὴ μνηστεύσαντες μηδ’ ἄλλοθ’ ὁμιλήσαντες
μηδ’: Od. 4:710: ἦ ἵνα μηδ’ ὄνομ’ αὐτοῦ ἐν ἀνθρώποισι λίπηται;”
μηδ’: Od. 7:31: μηδέ τιν’ ἀνθρώπων προτιόσσεο μηδ’ ἐρέεινε.
μηδ’: Od. 11:251: νῦν δ’ ἔρχευ πρὸς δῶμα καὶ ἴσχεο μηδ’ ὀνομήνῃς·
μηδ’: Od. 11:442: μηδ’ οἱ μῦθον ἅπαντα πιφαυσκέμεν, ὅν κ’ ἐῢ εἰδῇς,
μηδ’: Od. 11:455: κρύβδην, μηδ’ ἀναφανδά, φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
μηδ’: Od. 11:613: μὴ τεχνησάμενος μηδ’ ἄλλο τι τεχνήσαιτο,
μηδ’: Od. 13:183: μηδ’ ἥμιν περίμηκες ὄρος πόλει ἀμφικαλύψῃ.”
μηδ’: Od. 15:263: εἰπέ μοι εἰρομένῳ νημερτέα μηδ’ ἐπικεύσῃς·
μηδ’: Od. 16:168: ἤδη νῦν σῷ παιδὶ ἔπος φάο μηδ’ ἐπίκευθε,
μηδ’: Od. 16:372: Τηλεμάχῳ, μηδ’ ἧμας ὑπεκφύγοι· οὐ γὰρ ὀΐω
μηδ’: Od. 18:147: οἴκαδ’ ὑπεξαγάγοι, μηδ’ ἀντιάσειας ἐκείνῳ,
μηδ’: Od. 18:171: ἀλλ’ ἴθι καὶ σῷ παιδὶ ἔπος φάο μηδ’ ἐπίκευθε,
μηδ’: Od. 18:173: μηδ’ οὕτω δακρύοισι πεφυρμένη ἀμφὶ πρόσωπα
μηδ’: Od. 19:42: “σίγα καὶ κατὰ σὸν νόον ἴσχανε μηδ’ ἐρέεινε·
μηδ’: Od. 21:111: ἀλλ’ ἄγε μὴ μύνῃσι παρέλκετε μηδ’ ἔτι τόξου
μηδ’: Od. 21:230: ἀλλὰ προμνηστῖνοι ἐσέλθετε, μηδ’ ἅμα πάντες,
μηδ’: Od. 21:294: βλάπτει, ὃς ἄν μιν χανδὸν ἕλῃ μηδ’ αἴσιμα πίνῃ.
μηδ’: Od. 21:310: πῖνέ τε μηδ’ ἐρίδαινε μετ’ ἀνδράσι κουροτέροισι.”
μηδ’: Od. 22:411: “ἐν θυμῷ, γρηῦ, χαῖρε καὶ ἴσχεο μηδ’ ὀλόλυζε·
μηδ’: Od. 22:488: μηδ’ οὕτω ῥάκεσιν πεπυκασμένος εὐρέας ὤμους
μηδ’: Od. 23:365: ἧσθαι, μηδέ τινα προτιόσσεο μηδ’ ἐρέεινε.”
μηδ’: Od. 24:174: τόξον μὴ δόμεναι, μηδ’ εἰ μάλα πόλλ’ ἀγορεύοι,
μήδε’: Il. 24:282: κῆρυξ καὶ Πρίαμος πυκινὰ φρεσὶ μήδε’ ἔχοντες·
μήδε’: Il. 24:674: κῆρυξ καὶ Πρίαμος πυκινὰ φρεσὶ μήδε’ ἔχοντες,
μήδε’: Od. 13:89: ἄνδρα φέρουσα θεοῖσ’ ἐναλίγκια μήδε’ ἔχοντα,
μήδε’: Od. 19:353: ἔστι δέ μοι γρηῢς πυκινὰ φρεσὶ μήδε’ ἔχουσα,
μηδὲ: Il. 1:210: ἀλλ’ ἄγε λῆγ’ ἔριδος, μηδὲ ξίφος ἕλκεο χειρί·
μηδὲ: Il. 1:550: μή τι σὺ ταῦτα ἕκαστα διείρεο μηδὲ μετάλλα. ”
μηδέ: Il. 2:33: ἐκ Διός· ἀλλὰ σὺ σῇσιν ἔχε φρεσί, μηδέ σε λήθη
μηδὲ: Il. 2:165: μηδὲ ἔα νῆας ἅλα δ’ ἑλκέμεν ἀμφιελίσσας.
μηδὲ: Il. 2:181: μηδὲ ἔα νῆας ἅλα δ’ ἑλκέμεν ἀμφιελίσσας.
μηδὲ: Il. 3:434: παύεσθαι κέλομαι, μηδὲ ξανθῷ Μενελάῳ
μηδέ: Il. 4:184: θάρσει, μηδέ τί πω δειδίσσεο λαὸν Ἀχαιῶν·
μηδὲ: Il. 4:302: σφοὺς ἵππους ἐχέμεν μηδὲ κλονέεσθαι ὁμίλῳ·
μηδέ: Il. 4:303: μηδέ τις ἱπποσύνῃ τε καὶ ἠνορέηφι πεποιθὼς
μηδέ: Il. 5:249: ἀλλ’ ἄγε δὴ χαζώμεθ’ ἐφ’ ἵππων, μηδέ μοι οὕτω
μηδὲ: Il. 5:440: φράζεο Τυδεΐδη καὶ χάζεο, μηδὲ θεοῖσιν
μηδὲ: Il. 5:606: εἴκετε, μηδὲ θεοῖς μενεαινέμεν ἶφι μάχεσθαι.
μηδὲ: Il. 6:209: μηδὲ γένος πατέρων αἰσχυνέμεν, οἳ μέγ’ ἄριστοι
μηδὲ: Il. 7:279: μηκέτι παῖδε φίλω πολεμίζετε μηδὲ μάχεσθον·
μηδὲ: Il. 9:519: μηδὲ πόδας· πρὶν δ’ οὔ τι νεμεσσητὸν κεχολῶσθαι.
μηδὲ: Il. 10:69: πάντας κυδαίνων· μηδὲ μεγαλίζεο θυμῷ,
μηδέ: Il. 10:192: οὕτω νῦν φίλα τέκνα φυλάσσετε· μηδέ τιν’ ὕπνος
μηδὲ: Il. 10:237: μηδὲ σύ γ’ αἰδόμενος σῇσι φρεσὶ τὸν μὲν ἀρείω
μηδέ: Il. 10:383: θάρσει, μηδέ τί τοι θάνατος καταθύμιος ἔστω.
μηδὲ: Il. 10:492: ῥεῖα διέλθοιεν μηδὲ τρομεοίατο θυμῷ
μηδέ: Il. 19:233: ἑσσάμενοι χροῒ χαλκὸν ἀτειρέα. μηδέ τις ἄλλην
μηδὲ: Il. 19:306: μή με πρὶν σίτοιο κελεύετε μηδὲ ποτῆτος
μηδέ: Il. 20:108: ἀλλ’ ἰθὺς φέρε χαλκὸν ἀτειρέα, μηδέ σε πάμπαν
μηδέ: Il. 20:121: παρσταίη, δοίη δὲ κράτος μέγα, μηδέ τι θυμῷ
μηδὲ: Il. 20:465: μηδὲ κατακτείνειεν ὁμηλικίην ἐλεήσας,
μηδέ: Il. 24:181: μὴ δέ τί τοι θάνατος μελέτω φρεσὶ μηδέ τι τάρβος·
μηδὲ: Od. 1:369: νῦν μὲν δαινύμενοι τερπώμεθα, μηδὲ βοητὺς
μηδὲ: Od. 2:231: σκηπτοῦχος βασιλεύς, μηδὲ φρεσὶν αἴσιμα εἰδώς,
μηδὲ: Od. 3:55: “κλῦθι, Ποσείδαον γαιήοχε, μηδὲ μεγήρῃς
μηδέ: Od. 3:96: μηδέ τί μ’ αἰδόμενος μειλίσσεο μηδ’ ἐλεαίρων,
μηδέ: Od. 4:326: μηδέ τί μ’ αἰδόμενος μειλίσσεο μηδ’ ἐλεαίρων,
μηδὲ: Od. 4:754: μηδὲ γέροντα κάκου κεκακωμένον· οὐ γὰρ ὀΐω
μηδέ: Od. 4:825: “θάρσει, μηδέ τι πάγχυ μετὰ φρεσὶ δείδιθι λίην·
μηδὲ: Od. 5:9: σκηπτοῦχος βασιλεύς, μηδὲ φρεσὶν αἴσιμα εἰδώς,
μηδέ: Od. 5:160: “κάμμορε, μή μοι ἔτ’ ἐνθάδ’ ὀδύρεο, μηδέ τοι αἰὼν
μηδέ: Od. 7:31: μηδέ τιν’ ἀνθρώπων προτιόσσεο μηδ’ ἐρέεινε.
μηδέ: Od. 7:50: δαίτην δαινυμένους· σὺ δ’ ἔσω κίε μηδέ τι θυμῷ
μηδέ: Od. 7:195: μηδέ τι μεσσηγύς γε κακὸν καὶ πῆμα πάθῃσι
μηδέ: Od. 8:43: μηδέ τις ἀρνείσθω. καλέσασθε δὲ θεῖον ἀοιδόν,
μηδέ: Od. 8:414: μηδέ τί τοι ξίφεός γε ποθὴ μετόπισθε γένοιτο
μηδὲ: Od. 8:548: τῶ νῦν μηδὲ σὺ κεῦθε νοήμασι κερδαλέοισιν,
μηδὲ: Od. 10:177: μνησόμεθα βρώμης μηδὲ τρυχώμεθα λιμῷ.”
μηδὲ: Od. 10:536: ἧσθαι, μηδὲ ἐᾶν νεκύων ἀμενηνὰ κάρηνα
μηδὲ: Od. 11:339: τῶ μὴ ἐπειγόμενοι ἀποπέμπετε μηδὲ τὰ δῶρα
μηδέ: Od. 13:308: μηδέ τῳ ἐκφάσθαι μήτ’ ἀνδρῶν μήτε γυναικῶν,
μηδέ: Od. 14:168: πῖνε, καὶ ἄλλα παρὲξ μεμνώμεθα, μηδέ με τούτων
μηδὲ: Od. 16:150: ἀλλὰ σύ γ’ ἀγγείλας ὀπίσω κίε, μηδὲ κατ’ ἀγροὺς
μηδὲ: Od. 16:459: ἔλθοι ἀπαγγέλλων μηδὲ φρεσὶν εἰρύσσαιτο.
μηδέ: Od. 17:46: “μῆτερ ἐμή, μή μοι γόον ὄρνυθι μηδέ μοι ἦτορ
μηδὲ: Od. 17:278: μηδὲ σὺ δηθύνειν, μή τίς σ’ ἔκτοσθε νοήσας
μηδὲ: Od. 18:106: μηδὲ σύ γε ξείνων καὶ πτωχῶν κοίρανος εἶναι
μηδέ: Od. 19:116: μηδέ μοι ἐξερέεινε γένος καὶ πατρίδα γαῖαν,
μηδέ: Od. 19:263: μηκέτι νῦν χρόα καλὸν ἐναίρεο μηδέ τι θυμὸν
μηδέ: Od. 20:82: μηδέ τι χείρονος ἀνδρὸς ἐϋφραίνοιμι νόημα.
μηδέ: Od. 21:318: μηδέ τις ὑμείων τοῦ γ’ εἵνεκα θυμὸν ἀχεύων
μηδέ: Od. 22:356: “ἴσχεο, μηδέ τι τοῦτον ἀναίτιον οὔταε χαλκῷ.
μηδὲ: Od. 23:213: αὐτὰρ μὴ νῦν μοι τόδε χώεο μηδὲ νεμέσσα,
μηδέ: Od. 23:365: ἧσθαι, μηδέ τινα προτιόσσεο μηδ’ ἐρέεινε.”
μήδεά: Il. 2:340: ἐν πυρὶ δὴ βουλαί τε γενοίατο μήδεά τ’ ἀνδρῶν
μήδεα: Il. 3:202: εἰδὼς παντοίους τε δόλους καὶ μήδεα πυκνά.
μήδεα: Il. 3:208: ἀμφοτέρων δὲ φυὴν ἐδάην καὶ μήδεα πυκνά.
μήδεα: Il. 3:212: ἀλλ’ ὅτε δὴ μύθους καὶ μήδεα πᾶσιν ὕφαινον
μήδεα: Il. 7:278: κῆρυξ Ἰδαῖος πεπνυμένα μήδεα εἰδώς·
μήδεα: Il. 15:467: ὢ πόποι ἦ δὴ πάγχυ μάχης ἐπὶ μήδεα κείρει
μήδεα: Il. 16:120: ἔργα θεῶν, ὅ ῥα πάγχυ μάχης ἐπὶ μήδεα κεῖρε
μήδεα: Il. 17:325: κηρύσσων γήρασκε φίλα φρεσὶ μήδεα εἰδώς·
μήδεα: Il. 18:363: ὅς περ θνητός τ’ ἐστὶ καὶ οὐ τόσα μήδεα οἶδε·
μήδεα: Il. 24:88: ὄρσο Θέτι· καλέει Ζεὺς ἄφθιτα μήδεα εἰδώς.
μήδεα: Od. 2:38: κῆρυξ Πεισήνωρ, πεπνυμένα μήδεα εἰδώς.
μήδεα: Od. 6:12: Ἀλκίνοος δὲ τότ’ ἦρχε, θεῶν ἄπο μήδεα εἰδώς.
μήδεα: Od. 6:129: φύλλων, ὡς ῥύσαιτο περὶ χροῒ μήδεα φωτός.
μήδεα: Od. 11:202: ἀλλά με σός τε πόθος σά τε μήδεα, φαίδιμ’ Ὀδυσσεῦ,
μήδεα: Od. 11:445: λίην γὰρ πινυτή τε καὶ εὖ φρεσὶ μήδεα οἶδε
μήδεα: Od. 18:67: ζώσατο μὲν ῥάκεσιν περὶ μήδεα, φαῖνε δὲ μηροὺς
μήδεά: Od. 18:87: μήδεά τ’ ἐξερύσας δώῃ κυσὶν ὠμὰ δάσασθαι.”
μήδεα: Od. 20:46: ὅς περ θνητός τ’ ἐστὶ καὶ οὐ τόσα μήδεα οἶδεν·
μήδεά: Od. 22:476: τάμνον μήδεά τ’ ἐξέρυσαν, κυσὶν ὠμὰ δάσασθαι,
μήδεαι: Od. 5:173: “ἄλλο τι δὴ σύ, θεά, τόδε μήδεαι οὐδέ τι πομπήν,
μηδὲν: Il. 18:500: δήμῳ πιφαύσκων, ὃ δ’ ἀναίνετο μηδὲν ἑλέσθαι·
μήδεο: Il. 2:360: ἀλλὰ ἄναξ αὐτός τ’ εὖ μήδεο πείθεό τ’ ἄλλῳ·
Μηδεσικάστην: Il. 13:173: κούρην δὲ Πριάμοιο νόθην ἔχε, Μηδεσικάστην·
μήδετ’: Od. 14:300: μέσσον ὑπὲρ Κρήτης· Ζεὺς δέ σφισι μήδετ’ ὄλεθρον.
μήδεται: Il. 21:413: ἥ τοι χωομένη κακὰ μήδεται οὕνεκ’ Ἀχαιοὺς
μήδετο: Il. 2:38: νήπιος, οὐδὲ τὰ ᾔδη ἅ ῥα Ζεὺς μήδετο ἔργα·
μήδετο: Il. 7:478: παννύχιος δέ σφιν κακὰ μήδετο μητίετα Ζεὺς
μήδετο: Il. 21:19: φάσγανον οἶον ἔχων, κακὰ δὲ φρεσὶ μήδετο ἔργα,
μήδετο: Il. 22:395: Ἦ ῥα, καὶ Ἕκτορα δῖον ἀεικέα μήδετο ἔργα.
μήδετο: Il. 23:24: Ἦ ῥα καὶ Ἕκτορα δῖον ἀεικέα μήδετο ἔργα
μήδετο: Il. 23:176: χαλκῷ δηϊόων· κακὰ δὲ φρεσὶ μήδετο ἔργα·
μήδετο: Od. 3:132: καὶ τότε δὴ Ζεὺς λυγρὸν ἐνὶ φρεσὶ μήδετο νόστον
μήδετο: Od. 3:160: οἴκαδε ἱέμενοι· Ζεὺς δ’ οὔ πω μήδετο νόστον,
μήδετο: Od. 3:166: φεῦγον, ἐπεὶ γίνωσκον, ὃ δὴ κακὰ μήδετο δαίμων.
μήδετο: Od. 5:233: καὶ τότ’ Ὀδυσσῆϊ μεγαλήτορι μήδετο πομπήν·
μήδετο: Od. 12:295: καὶ τότε δὴ γίνωσκον, ὃ δὴ κακὰ μήδετο δαίμων,
μήδετο: Od. 14:243: αὐτὰρ ἐμοὶ δειλῷ κακὰ μήδετο μητίετα Ζεύς·
μηδοίμην: Od. 5:189: αὐτῇ μηδοίμην, ὅτε με χρειὼ τόσον ἵκοι·
μήδονθ’: Od. 9:92: οὐδ’ ἄρα Λωτοφάγοι μήδονθ’ ἑτάροισιν ὄλεθρον
μήθ’: Il. 7:401: μήθ’ Ἑλένην· γνωτὸν δὲ καὶ ὃς μάλα νήπιός ἐστιν
Μηθώνην: Il. 2:716: Οἳ δ’ ἄρα Μηθώνην καὶ Θαυμακίην ἐνέμοντο
μηκάδας: Od. 9:124: ἀνδρῶν χηρεύει, βόσκει δέ τε μηκάδας αἶγας.
μηκάδας: Od. 9:244: ἑζόμενος δ’ ἤμελγεν ὄϊς καὶ μηκάδας αἶγας,
μηκάδας: Od. 9:341: ἑζόμενος δ’ ἤμελγεν ὄϊς καὶ μηκάδας αἶγας,
μηκάδες: Il. 11:383: οἵ τέ σε πεφρίκασι λέονθ’ ὡς μηκάδες αἶγες.
μηκάδες: Il. 23:31: σφαζόμενοι, πολλοὶ δ’ ὄϊες καὶ μηκάδες αἶγες·
μηκέτ’: Il. 2:259: μηκέτ’ ἔπειτ’ Ὀδυσῆϊ κάρη ὤμοισιν ἐπείη,
μηκέτ’: Il. 23:735: μηκέτ’ ἐρείδεσθον, μὴ δὲ τρίβεσθε κακοῖσι·
μηκέτ’: Od. 10:297: ἔνθα σὺ μηκέτ’ ἔπειτ’ ἀπανήνασθαι θεοῦ εὐνήν,
μηκέτ’: Od. 17:320: δμῶες δ’, εὖτ’ ἂν μηκέτ’ ἐπικρατέωσιν ἄνακτες,
μηκέτ’: Od. 18:203: αὐτίκα νῦν, ἵνα μηκέτ’ ὀδυρομένη κατὰ θυμὸν
μηκέτι: Il. 2:435: μηκέτι νῦν δήθ’ αὖθι λεγώμεθα, μηδ’ ἔτι δηρὸν
μηκέτι: Il. 7:279: μηκέτι παῖδε φίλω πολεμίζετε μηδὲ μάχεσθον·
μηκέτι: Il. 13:292: ἀλλ’ ἄγε μηκέτι ταῦτα λεγώμεθα νηπύτιοι ὣς
μηκέτι: Il. 18:295: νήπιε μηκέτι ταῦτα νοήματα φαῖν’ ἐνὶ δήμῳ·
μηκέτι: Il. 20:244: ἀλλ’ ἄγε μηκέτι ταῦτα λεγώμεθα νηπύτιοι ὣς
μηκέτι: Il. 20:354: μηκέτι νῦν Τρώων ἑκὰς ἕστατε δῖοι Ἀχαιοί,
μηκέτι: Il. 20:376: Ἕκτορ μηκέτι πάμπαν Ἀχιλλῆϊ προμάχιζε,
μηκέτι: Il. 23:492: μηκέτι νῦν χαλεποῖσιν ἀμείβεσθον ἐπέεσσιν
μηκέτι: Il. 24:560: μηκέτι νῦν μ’ ἐρέθιζε γέρον· νοέω δὲ καὶ αὐτὸς
μηκέτι: Od. 3:240: “Μέντορ, μηκέτι ταῦτα λεγώμεθα κηδόμενοί περ·
μηκέτι: Od. 4:543: μηκέτι, Ἀτρέος υἱέ, πολὺν χρόνον ἀσκελὲς οὕτω
μηκέτι: Od. 10:457: μηκέτι νῦν θαλερὸν γόον ὄρνυτε· οἶδα καὶ αὐτή,
μηκέτι: Od. 10:489: μηκέτι νῦν ἀέκοντες ἐμῷ ἐνὶ μίμνετε οἴκῳ.
μηκέτι: Od. 10:548: “μηκέτι νῦν εὕδοντες ἀωτεῖτε γλυκὺν ὕπνον,
μηκέτι: Od. 13:296: ἀλλ’ ἄγε μηκέτι ταῦτα λεγώμεθα, εἰδότες ἄμφω
μηκέτι: Od. 19:263: μηκέτι νῦν χρόα καλὸν ἐναίρεο μηδέ τι θυμὸν
μηκέτι: Od. 19:584: μηκέτι νῦν ἀνάβαλλε δόμοισ’ ἔνι τοῦτον ἄεθλον·
μηκέτι: Od. 20:314: ἀλλ’ ἄγε μηκέτι μοι κακὰ ῥέζετε δυσμενέοντες·
μήκιστα: Od. 5:299: “ὤ μοι ἐγὼ δειλός, τί νύ μοι μήκιστα γένηται;
μήκιστα: Od. 5:465: “ὤ μοι ἐγώ, τί πάθω; τί νύ μοι μήκιστα γένηται;
Μηκιστέος: Il. 2:566: Μηκιστέος υἱὸς Ταλαϊονίδαο ἄνακτος·
Μηκιστεὺς: Il. 8:333: Μηκιστεὺς Ἐχίοιο πάϊς καὶ δῖος Ἀλάστωρ
Μηκιστεὺς: Il. 13:422: Μηκιστεὺς Ἐχίοιο πάϊς καὶ δῖος Ἀλάστωρ,
Μηκιστῆ: Il. 15:339: Μηκιστῆ δ’ ἕλε Πουλυδάμας, Ἐχίον δὲ Πολίτης
Μηκιστηϊάδης: Il. 6:28: Μηκιστηϊάδης καὶ ἀπ’ ὤμων τεύχε’ ἐσύλα.
Μηκιστῆος: Il. 23:678: Μηκιστῆος υἱὸς Ταλαϊονίδαο ἄνακτος,
μήκιστον: Il. 7:155: τὸν δὴ μήκιστον καὶ κάρτιστον κτάνον ἄνδρα·
μηκίστους: Od. 11:309: οὓς δὴ μηκίστους θρέψε ζείδωρος ἄρουρα
μῆκος: Od. 9:324: τόσσον ἔην μῆκος, τόσσον πάχος εἰσοράασθαι.
μῆκός: Od. 11:312: εὖρος, ἀτὰρ μῆκός γε γενέσθην ἐννεόργυιοι.
μῆκος: Od. 20:71: εἶδος καὶ πινυτήν, μῆκος δ’ ἔπορ’ Ἄρτεμις ἁγνή,
μήκων: Il. 8:306: μήκων δ’ ὡς ἑτέρωσε κάρη βάλεν, ἥ τ’ ἐνὶ κήπῳ
μῆλ’: Il. 23:147: πεντήκοντα δ’ ἔνορχα παρ’ αὐτόθι μῆλ’ ἱερεύσειν
μῆλ’: Od. 1:92: μῆλ’ ἁδινὰ σφάζουσι καὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς.
μῆλ’: Od. 4:320: μῆλ’ ἁδινὰ σφάζουσι καὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς,
μῆλ’: Od. 8:59: τοῖσιν δ’ Ἀλκίνοος δυοκαίδεκα μῆλ’ ἱέρευσεν,
μῆλ’: Od. 9:184: μῆλ’, ὄϊές τε καὶ αἶγες, ἰαύεσκον· περὶ δ’ αὐλὴ
μῆλ’: Od. 12:263: πολλὰ δὲ ἴφια μῆλ’ Ὑπερίονος Ἠελίοιο.
μῆλα: Il. 4:279: ῥίγησέν τε ἰδών, ὑπό τε σπέος ἤλασε μῆλα·
μῆλα: Il. 4:476: γείνατ’, ἐπεί ῥα τοκεῦσιν ἅμ’ ἕσπετο μῆλα ἰδέσθαι·
μῆλα: Il. 5:556: τὼ μὲν ἄρ’ ἁρπάζοντε βόας καὶ ἴφια μῆλα
μῆλα: Il. 8:505: ἐκ πόλιος δ’ ἄξεσθε βόας καὶ ἴφια μῆλα
μῆλα: Il. 8:545: ἐκ πόλιος δ’ ἄξοντο βόας καὶ ἴφια μῆλα
μῆλα: Il. 9:406: ληϊστοὶ μὲν γάρ τε βόες καὶ ἴφια μῆλα,
μῆλα: Il. 9:462: πολλὰ δὲ ἴφια μῆλα καὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς
μῆλα: Il. 10:183: ὡς δὲ κύνες περὶ μῆλα δυσωρήσωνται ἐν αὐλῇ
μῆλα: Il. 12:303: σὺν κυσὶ καὶ δούρεσσι φυλάσσοντας περὶ μῆλα,
μῆλα: Il. 12:319: ἡμέτεροι βασιλῆες, ἔδουσί τε πίονα μῆλα
μῆλα: Il. 13:492: λαοὶ ἕπονθ’, ὡς εἴ τε μετὰ κτίλον ἕσπετο μῆλα
μῆλα: Il. 17:550: ἀνθρώπους ἀνέπαυσεν ἐπὶ χθονί, μῆλα δὲ κήδει,
μῆλα: Il. 18:524: δέγμενοι ὁππότε μῆλα ἰδοίατο καὶ ἕλικας βοῦς.
μῆλα: Il. 23:166: πολλὰ δὲ ἴφια μῆλα καὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς
μῆλα: Il. 24:43: εἴξας εἶσ’ ἐπὶ μῆλα βροτῶν ἵνα δαῖτα λάβῃσιν·
μῆλα: Od. 4:86: τρὶς γὰρ τίκτει μῆλα τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτόν·
μῆλα: Od. 4:622: οἱ δ’ ἦγον μὲν μῆλα, φέρον δ’ εὐήνορα οἶνον·
μῆλα: Od. 9:45: ἔνθα δὲ πολλὸν μὲν μέθυ πίνετο, πολλὰ δὲ μῆλα
μῆλα: Od. 9:187: ἔνθα δ’ ἀνὴρ ἐνίαυε πελώριος, ὅς ῥα τὰ μῆλα
μῆλα: Od. 9:217: εὕρομεν, ἀλλ’ ἐνόμευε νομὸν κάτα πίονα μῆλα.
μῆλα: Od. 9:237: αὐτὰρ ὅ γ’ εἰς εὐρὺ σπέος ἤλασε πίονα μῆλα,
μῆλα: Od. 9:308: καὶ τότε πῦρ ἀνέκαιε καὶ ἤμελγε κλυτὰ μῆλα,
μῆλα: Od. 9:312: δειπνήσας δ’ ἄντρου ἐξήλασε πίονα μῆλα,
μῆλα: Od. 9:315: πολλῇ δὲ ῥοίζῳ πρὸς ὄρος τρέπε πίονα μῆλα
μῆλα: Od. 9:336: ἑσπέριος δ’ ἦλθεν καλλίτριχα μῆλα νομεύων·
μῆλα: Od. 9:337: αὐτίκα δ’ εἰς εὐρὺ σπέος ἤλασε πίονα μῆλα,
μῆλα: Od. 9:405: ἦ μή τίς σευ μῆλα βροτῶν ἀέκοντος ἐλαύνει;
μῆλα: Od. 9:438: καὶ τότ’ ἔπειτα νομόνδ’ ἐξέσσυτο ἄρσενα μῆλα,
μῆλα: Od. 9:464: καρπαλίμως δὲ τὰ μῆλα ταναύποδα, πίονα δημῷ,
μῆλα: Od. 9:469: κλαίειν· ἀλλ’ ἐκέλευσα θοῶς καλλίτριχα μῆλα
μῆλα: Od. 9:548: μῆλα δὲ Κύκλωπος γλαφυρῆς ἐκ νηὸς ἑλόντες
μῆλα: Od. 10:85: τὸν μὲν βουκολέων, τὸν δ’ ἄργυφα μῆλα νομεύων·
μῆλα: Od. 10:532: μῆλα, τὰ δὴ κατάκειτ’ ἐσφαγμένα νηλέϊ χαλκῷ,
μῆλα: Od. 11:4: ἐν δὲ τὰ μῆλα λαβόντες ἐβήσαμεν, ἂν δὲ καὶ αὐτοὶ
μῆλα: Od. 11:20: νῆα μὲν ἔνθ’ ἐλθόντες ἐκέλσαμεν, ἐκ δὲ τὰ μῆλα
μῆλα: Od. 11:35: ἐλλισάμην, τὰ δὲ μῆλα λαβὼν ἀπεδειροτόμησα
μῆλα: Od. 11:45: μῆλα, τὰ δὴ κατέκειτ’ ἐσφαγμένα νηλέϊ χαλκῷ,
μῆλα: Od. 11:108: βοσκομένας δ’ εὕρητε βόας καὶ ἴφια μῆλα
μῆλα: Od. 12:128: βόσκοντ’ Ἠελίοιο βόες καὶ ἴφια μῆλα.
μῆλα: Od. 12:136: μῆλα φυλασσέμεναι πατρώϊα καὶ ἕλικας βοῦς.
μῆλα: Od. 12:322: δεινοῦ γὰρ θεοῦ αἵδε βόες καὶ ἴφια μῆλα,
μῆλα: Od. 17:170: ἀλλ’ ὅτε δὴ δείπνηστος ἔην καὶ ἐπήλυθε μῆλα
μῆλα: Od. 17:246: ἄστυ κάτ’· αὐτὰρ μῆλα κακοὶ φθείρουσι νομῆες.”
μῆλα: Od. 18:278: αὐτοὶ τοί γ’ ἀπάγουσι βόας καὶ ἴφια μῆλα
μῆλα: Od. 19:113: τίκτῃ δ’ ἔμπεδα μῆλα, θάλασσα δὲ παρέχῃ ἰχθῦς
μῆλα: Od. 20:51: καί κεν τῶν ἐλάσαιο βόας καὶ ἴφια μῆλα.
μῆλα: Od. 21:18: μῆλα γὰρ ἐξ Ἰθάκης Μεσσήνιοι ἄνδρες ἄειραν
μῆλα: Od. 23:304: οἳ ἕθεν εἵνεκα πολλά, βόας καὶ ἴφια μῆλα,
μῆλα: Od. 23:356: μῆλα δ’, ἅ μοι μνηστῆρες ὑπερφίαλοι κατέκειρον,
μῆλα: Od. 24:66: μῆλα κατεκτάνομεν μάλα πίονα καὶ ἕλικας βοῦς.
μηλέαι: Od. 7:115: ὄγχναι καὶ ῥοιαὶ καὶ μηλέαι ἀγλαόκαρποι
μηλέαι: Od. 11:589: ὄγχναι καὶ ῥοιαὶ καὶ μηλέαι ἀγλαόκαρποι
μηλέας: Od. 24:340: ὄγχνας μοι δῶκας τρεισκαίδεκα καὶ δέκα μηλέας,
μηλοβοτῆρας: Il. 18:529: ἀργεννέων οἰῶν, κτεῖνον δ’ ἐπὶ μηλοβοτῆρας.
μήλοισι: Od. 4:640: ἀγρῶν ἢ μήλοισι παρέμμεναι ἠὲ συβώτῃ.
μήλοισι: Od. 10:525: παμμέλαν’, ὃς μήλοισι μεταπρέπει ὑμετέροισιν.
μήλοισι: Od. 11:33: παμμέλαν’, ὃς μήλοισι μεταπρέπει ἡμετέροισι.
μήλοισιν: Il. 10:485: ὡς δὲ λέων μήλοισιν ἀσημάντοισιν ἐπελθὼν
μῆλον: Od. 7:120: ὄγχνη ἐπ’ ὄγχνῃ γηράσκει, μῆλον δ’ ἐπὶ μήλῳ,
μῆλον: Od. 12:301: ἢ βοῦν ἠέ τι μῆλον ἀποκτάνῃ· ἀλλὰ ἕκηλοι
μῆλον: Od. 14:105: τῶν αἰεί σφιν ἕκαστος ἐπ’ ἤματι μῆλον ἀγινεῖ,
μήλοπα: Od. 7:104: αἱ μὲν ἀλετρεύουσι μύλῃσ’ ἔπι μήλοπα καρπόν,
μήλῳ: Od. 7:120: ὄγχνη ἐπ’ ὄγχνῃ γηράσκει, μῆλον δ’ ἐπὶ μήλῳ,
μήλων: Il. 2:696: Δήμητρος τέμενος, Ἴτωνά τε μητέρα μήλων,
μήλων: Il. 9:475: Φθίην δ’ ἐξικόμην ἐριβώλακα μητέρα μήλων
μήλων: Il. 9:538: αὐτῇσιν ῥίζῃσι καὶ αὐτοῖς ἄνθεσι μήλων.
μήλων: Il. 11:222: ὃς τράφη ἐν Θρῄκῃ ἐριβώλακι μητέρι μήλων·
μήλων: Il. 12:301: μήλων πειρήσοντα καὶ ἐς πυκινὸν δόμον ἐλθεῖν·
μήλων: Il. 16:353: σίνται ὑπ’ ἐκ μήλων αἱρεύμενοι, αἵ τ’ ἐν ὄρεσσι
μήλων: Od. 4:413: λέξεται ἐν μέσσῃσι, νομεὺς ὣς πώεσι μήλων.
μήλων: Od. 6:134: μήλων πειρήσοντα καὶ ἐς πυκινὸν δόμον ἐλθεῖν·
μήλων: Od. 9:298: κεῖτ’ ἔντοσθ’ ἄντροιο τανυσσάμενος διὰ μήλων.
μήλων: Od. 9:432: ἀρνειὸς γὰρ ἔην μήλων ὄχ’ ἄριστος ἁπάντων, -
μήλων: Od. 9:444: ὕστατος ἀρνειὸς μήλων ἔστειχε θύραζε,
μήλων: Od. 9:447: “κριὲ πέπον, τί μοι ὧδε διὰ σπέος ἔσσυο μήλων
μήλων: Od. 9:551: μήλων δαιομένων δόσαν ἔξοχα· τὸν δ’ ἐπὶ θινὶ
μήλων: Od. 13:222: ἀνδρὶ δέμας εἰκυῖα νέῳ, ἐπιβώτορι μήλων,
μήλων: Od. 15:226: ὃς πρὶν μέν ποτ’ ἔναιε Πύλῳ ἔνι, μητέρι μήλων,
μήλων: Od. 20:312: μήλων σφαζομένων οἴνοιό τε πινομένοιο
μὴν: Il. 1:302: εἰ δ’ ἄγε μὴν πείρησαι ἵνα γνώωσι καὶ οἷδε·
μὴν: Il. 2:291: ἦ μὴν καὶ πόνος ἐστὶν ἀνιηθέντα νέεσθαι·
μὴν: Il. 7:393: οὔ φησιν δώσειν· ἦ μὴν Τρῶές γε κέλονται.
μὴν: Il. 19:45: καὶ μὴν οἳ τότε γ’ εἰς ἀγορὴν ἴσαν, οὕνεκ’ Ἀχιλλεὺς
μὴν: Il. 23:410: ὧδε γὰρ ἐξερέω, καὶ μὴν τετελεσμένον ἔσται·
μήν: Il. 24:52: ἕλκει· οὐ μήν οἱ τό γε κάλλιον οὐδέ τ’ ἄμεινον.
μὴν: Od. 11:582: καὶ μὴν Τάνταλον εἰσεῖδον χαλέπ’ ἄλγε’ ἔχοντα,
μὴν: Od. 11:593: καὶ μὴν Σίσυφον εἰσεῖδον κρατέρ’ ἄλγε’ ἔχοντα,
μὴν: Od. 16:440: ὧδε γὰρ ἐξερέω, καὶ μὴν τετελεσμένον ἔσται·
μὴν: Od. 19:487: ὧδε γὰρ ἐξερέω, καὶ μὴν τετελεσμένον ἔσται·
μῆνα: Il. 2:292: καὶ γάρ τίς θ’ ἕνα μῆνα μένων ἀπὸ ἧς ἀλόχοιο
μῆνα: Od. 10:14: μῆνα δὲ πάντα φίλει με καὶ ἐξερέεινεν ἕκαστα,
μῆνα: Od. 12:325: μῆνα δὲ πάντ’ ἄλληκτος ἄη νότος, οὐδέ τις ἄλλος
μῆνα: Od. 14:244: μῆνα γὰρ οἶον ἔμεινα τεταρπόμενος τεκέεσσι
μῆνας: Il. 5:387: χαλκέῳ δ’ ἐν κεράμῳ δέδετο τρισκαίδεκα μῆνας·
μῆνας: Od. 17:408: καί κέν μιν τρεῖς μῆνας ἀπόπροθεν οἶκος ἐρύκοι.”
μῆνές: Od. 11:294: ἀλλ’ ὅτε δὴ μῆνές τε καὶ ἡμέραι ἐξετελεῦντο
μῆνές: Od. 14:293: ἀλλ’ ὅτε δὴ μῆνές τε καὶ ἡμέραι ἐξετελεῦντο
μήνη: Il. 23:455: λευκὸν σῆμα τέτυκτο περίτροχον ἠΰτε μήνη.
μήνης: Il. 19:374: εἵλετο, τοῦ δ’ ἀπάνευθε σέλας γένετ’ ἠΰτε μήνης.
μήνι’: Il. 1:422: μήνι’ Ἀχαιοῖσιν, πολέμου δ’ ἀποπαύεο πάμπαν·
μήνι’: Il. 12:10: ὄφρα μὲν Ἕκτωρ ζωὸς ἔην καὶ μήνι’ Ἀχιλλεὺς
μηνὶ: Od. 24:118: μηνὶ δ’ ἐν οὔλῳ πάντα περήσαμεν εὐρέα πόντον,
μήνιε: Il. 1:488: Αὐτὰρ ὃ μήνιε νηυσὶ παρήμενος ὠκυπόροισι
μήνιε: Il. 18:257: ὄφρα μὲν οὗτος ἀνὴρ Ἀγαμέμνονι μήνιε δίῳ
μηνίει: Od. 17:14: ὁ ξεῖνος δ’ εἴ περ μάλα μηνίει, ἄλγιον αὐτῷ
μήνιεν: Il. 2:769: ὄφρ’ Ἀχιλεὺς μήνιεν· ὃ γὰρ πολὺ φέρτατος ἦεν,
μηνιθμὸν: Il. 16:62: οὐ πρὶν μηνιθμὸν καταπαυσέμεν, ἀλλ’ ὁπότ’ ἂν δὴ
μηνιθμόν: Il. 16:202: πάνθ’ ὑπὸ μηνιθμόν, καί μ’ ᾐτιάασθε ἕκαστος·
μηνιθμὸν: Il. 16:282: μηνιθμὸν μὲν ἀποῤῥῖψαι, φιλότητα δ’ ἑλέσθαι·
μήνιμα: Il. 22:358: φράζεο νῦν, μή τοί τι θεῶν μήνιμα γένωμαι
μήνιμα: Od. 11:73: νοσφισθείς, μή τοί τι θεῶν μήνιμα γένωμαι,
Μῆνιν: Il. 1:1: Μῆνιν ἄειδε, θεά, Πηληιάδεω Ἀχιλῆος
μῆνιν: Il. 1:75: μῆνιν Ἀπόλλωνος ἑκατηβελέταο ἄνακτος·
μῆνιν: Il. 5:34: νῶϊ δὲ χαζώμεσθα, Διὸς δ’ ἀλεώμεθα μῆνιν;
μῆνιν: Il. 5:444: μῆνιν ἀλευάμενος ἑκατηβόλου Ἀπόλλωνος.
μῆνιν: Il. 9:513: οὐκ ἂν ἔγωγέ σε μῆνιν ἀποῤῥίψαντα κελοίμην
μῆνιν: Il. 13:624: Ζηνὸς ἐριβρεμέτεω χαλεπὴν ἐδείσατε μῆνιν
μῆνιν: Il. 16:711: μῆνιν ἀλευάμενος ἑκατηβόλου Ἀπόλλωνος.
μῆνιν: Il. 19:35: μῆνιν ἀποειπὼν Ἀγαμέμνονι ποιμένι λαῶν
μῆνιν: Il. 19:75: μῆνιν ἀπειπόντος μεγαθύμου Πηλεΐωνος.
μῆνιν: Od. 2:66: οἳ περιναιετάουσι· θεῶν δ’ ὑποδείσατε μῆνιν,
μῆνιν: Od. 5:146: “οὕτω νῦν ἀπόπεμπε, Διὸς δ’ ἐποπίζεο μῆνιν,
μῆνιν: Od. 14:283: ἀλλ’ ἀπὸ κεῖνος ἔρυκε, Διὸς δ’ ὠπίζετο μῆνιν
μήνιος: Od. 3:135: μήνιος ἐξ ὀλοῆς γλαυκώπιδος ὀβριμοπάτρης,
μῆνις: Il. 5:178: ἱρῶν μηνίσας· χαλεπὴ δὲ θεοῦ ἔπι μῆνις.
μῆνις: Il. 15:122: πὰρ Διὸς ἀθανάτοισι χόλος καὶ μῆνις ἐτύχθη,
μῆνις: Il. 21:523: ἄστεος αἰθομένοιο, θεῶν δέ ἑ μῆνις ἀνῆκε,
μηνίσας: Il. 5:178: ἱρῶν μηνίσας· χαλεπὴ δὲ θεοῦ ἔπι μῆνις.
μηνός: Od. 14:162: τοῦ μὲν φθίνοντος μηνός, τοῦ δ’ ἱσταμένοιο,
μηνός: Od. 19:307: τοῦ μὲν φθίνοντος μηνός, τοῦ δ’ ἱσταμένοιο.”
μηνῶν: Od. 10:470: μηνῶν φθινόντων, περὶ δ’ ἤματα μακρὰ τελέσθη,
μηνῶν: Od. 19:153: μηνῶν φθινόντων, περὶ δ’ ἤματα πόλλ’ ἐτελέσθη,
μηνῶν: Od. 24:143: μηνῶν φθινόντων, περὶ δ’ ἤματα πόλλ’ ἐτελέσθη,
Μῄονας: Il. 2:866: οἳ καὶ Μῄονας ἦγον ὑπὸ Τμώλῳ γεγαῶτας.
Μῄονες: Il. 10:431: καὶ Φρύγες ἱππόμαχοι καὶ Μῄονες ἱπποκορυσταί.
Μῃονίην: Il. 18:291: πολλὰ δὲ δὴ Φρυγίην καὶ Μῃονίην ἐρατεινὴν
Μῃονίης: Il. 3:401: ἄξεις, ἢ Φρυγίης ἢ Μῃονίης ἐρατεινῆς,
Μῃονὶς: Il. 4:142: Μῃονὶς ἠὲ Κάειρα παρήϊον ἔμμεναι ἵππων·
Μῄονος: Il. 5:43: Ἰδομενεὺς δ’ ἄρα Φαῖστον ἐνήρατο Μῄονος υἱὸν
Μῄοσιν: Il. 2:864: Μῄοσιν αὖ Μέσθλης τε καὶ Ἄντιφος ἡγησάσθην
μῆρ’: Od. 3:179: πόλλ’ ἐπὶ μῆρ’ ἔθεμεν, πέλαγος μέγα μετρήσαντες.
μῆρ’: Od. 3:461: αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μῆρ’ ἐκάη καὶ σπλάγχνα πάσαντο,
μῆρ’: Od. 12:364: αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μῆρ’ ἐκάη καὶ σπλάγχνα πάσαντο,
μῆρα: Od. 13:26: μῆρα δὲ κήαντες δαίνυντ’ ἐρικυδέα δαῖτα
μῆρε: Il. 1:464: αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μῆρε κάη καὶ σπλάγχνα πάσαντο,
μῆρε: Il. 2:427: αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μῆρε κάη καὶ σπλάγχνα πάσαντο,
μηρί’: Il. 1:40: ἢ εἰ δή ποτέ τοι κατὰ πίονα μηρί’ ἔκηα
μηρί’: Il. 8:240: ἀλλ’ ἐπὶ πᾶσι βοῶν δημὸν καὶ μηρί’ ἔκηα
μηρί’: Il. 22:170: Ἕκτορος, ὅς μοι πολλὰ βοῶν ἐπὶ μηρί’ ἔκηεν
μηρί’: Il. 24:34: Ἕκτωρ μηρί’ ἔκηε βοῶν αἰγῶν τε τελείων;
μηρί’: Od. 3:9: εὖθ’ οἱ σπλάγχνα πάσαντο, θεῷ δ’ ἐπὶ μηρί’ ἔκηαν,
μηρί’: Od. 3:273: πολλὰ δὲ μηρί’ ἔκηε θεῶν ἱεροῖσ’ ἐπὶ βωμοῖς,
μηρί’: Od. 9:553: ῥέξας μηρί’ ἔκαιον· ὁ δ’ οὐκ ἐμπάζετο ἱρῶν,
μηρί’: Od. 17:241: ὔμμ’ ἐπὶ μηρί’ ἔκηε, καλύψας πίονι δημῷ,
μηρί’: Od. 19:366: πίονα μηρί’ ἔκη’ οὐδ’ ἐξαίτους ἑκατόμβας,
μηρί’: Od. 22:336: Λαέρτης Ὀδυσεύς τε βοῶν ἐπὶ μηρί’ ἔκηαν,
μηρία: Il. 11:772: πίονα μηρία καῖε βοὸς Διὶ τερπικεραύνῳ
μηρία: Il. 15:373: ἢ βοὸς ἢ οἰὸς κατὰ πίονα μηρία καίων
μηρία: Od. 3:456: αἶψ’ ἄρα μιν διέχευαν, ἄφαρ δ’ ἐκ μηρία τάμνον
μηρία: Od. 4:764: ἢ βοὸς ἢ ὄϊος κατὰ πίονα μηρία κῆε,
μηρία: Od. 19:397: Ἑρμείας· τῷ γὰρ κεχαρισμένα μηρία καῖεν
μηρία: Od. 21:267: ὄφρ’ ἐπὶ μηρία θέντες Ἀπόλλωνι κλυτοτόξῳ
μηρίνθοιο: Il. 23:857: ὃς δέ κε μηρίνθοιο τύχῃ ὄρνιθος ἁμαρτών,
μήρινθον: Il. 23:866: αὐτὰρ ὃ μήρινθον βάλε πὰρ πόδα, τῇ δέδετ’ ὄρνις·
μήρινθον: Il. 23:867: ἀντικρὺ δ’ ἀπὸ μήρινθον τάμε πικρὸς ὀϊστός.
μήρινθος: Il. 23:869: μήρινθος ποτὶ γαῖαν· ἀτὰρ κελάδησαν Ἀχαιοί.
μηρίνθῳ: Il. 23:854: λεπτῇ μηρίνθῳ δῆσεν ποδός, ἧς ἄρ’ ἀνώγει
Μηριόναο: Il. 13:164: ἔγχος Μηριόναο δαΐφρονος· αὐτὰρ ὅ γ’ ἥρως
Μηριόναο: Il. 17:610: αὐτὰρ ὃ Μηριόναο ὀπάονά θ’ ἡνίοχόν τε
Μηριόναο: Il. 23:877: πρόσθεν Μηριόναο πάγη ποδός· αὐτὰρ ἣ ὄρνις
Μηριόνῃ: Il. 10:270: αὐτὰρ ὃ Μηριόνῃ δῶκεν ᾧ παιδὶ φορῆναι·
Μηριόνη: Il. 13:249: Μηριόνη Μόλου υἱὲ πόδας ταχὺ φίλταθ’ ἑταίρων
Μηριόνῃ: Il. 16:608: Αἰνείας δ’ ἐπὶ Μηριόνῃ δόρυ χάλκεον ἧκεν·
Μηριόνη: Il. 16:617: Μηριόνη τάχα κέν σε καὶ ὀρχηστήν περ ἐόντα
Μηριόνη: Il. 16:627: Μηριόνη τί σὺ ταῦτα καὶ ἐσθλὸς ἐὼν ἀγορεύεις;
Μηριόνῃ: Il. 17:668: πολλὰ δὲ Μηριόνῃ τε καὶ Αἰάντεσσ’ ἐπέτελλεν·
Μηριόνη: Il. 17:669: Αἴαντ’ Ἀργείων ἡγήτορε Μηριόνη τε
Μηριόνῃ: Il. 23:893: ἔρχευ, ἀτὰρ δόρυ Μηριόνῃ ἥρωϊ πόρωμεν,
Μηριόνῃ: Il. 23:896: δῶκε δὲ Μηριόνῃ δόρυ χάλκεον· αὐτὰρ ὅ γ’ ἥρως
Μηριόνην: Il. 9:83: ἀμφί τε Μηριόνην Ἀφαρῆά τε Δηΐπυρόν τε,
Μηριόνην: Il. 13:93: Μηριόνην τε καὶ Ἀντίλοχον μήστωρας ἀϋτῆς·
Μηριόνην: Il. 13:479: Μηριόνην τε καὶ Ἀντίλοχον μήστωρας ἀϋτῆς·
Μηριόνην: Il. 15:302: Τεῦκρον Μηριόνην τε Μέγην τ’ ἀτάλαντον Ἄρηϊ
Μηριόνην: Il. 19:239: Φυλεΐδην τε Μέγητα Θόαντά τε Μηριόνην τε
Μηριόνης: Il. 2:651: Μηριόνης τ’ ἀτάλαντος Ἐνυαλίῳ ἀνδρειφόντῃ·
Μηριόνης: Il. 4:254: Μηριόνης δ’ ἄρα οἱ πυμάτας ὄτρυνε φάλαγγας.
Μηριόνης: Il. 5:59: Μηριόνης δὲ Φέρεκλον ἐνήρατο, τέκτονος υἱὸν
Μηριόνης: Il. 5:65: τὸν μὲν Μηριόνης ὅτε δὴ κατέμαρπτε διώκων
Μηριόνης: Il. 7:166: Μηριόνης ἀτάλαντος Ἐνυαλίῳ ἀνδρειφόντῃ,
Μηριόνης: Il. 8:264: Μηριόνης ἀτάλαντος Ἐνυαλίῳ ἀνδρειφόντῃ,
Μηριόνης: Il. 10:59: Μηριόνης· τοῖσιν γὰρ ἐπετράπομέν γε μάλιστα.
Μηριόνης: Il. 10:196: τοῖς δ’ ἅμα Μηριόνης καὶ Νέστορος ἀγλαὸς υἱὸς
Μηριόνης: Il. 10:229: ἤθελε Μηριόνης, μάλα δ’ ἤθελε Νέστορος υἱός,
Μηριόνης: Il. 10:260: Μηριόνης δ’ Ὀδυσῆϊ δίδου βιὸν ἠδὲ φαρέτρην
Μηριόνης: Il. 13:159: Μηριόνης δ’ αὐτοῖο τιτύσκετο δουρὶ φαεινῷ
Μηριόνης: Il. 13:246: Μηριόνης δ’ ἄρα οἱ θεράπων ἐῢς ἀντεβόλησεν
Μηριόνης: Il. 13:254: Τὸν δ’ αὖ Μηριόνης πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
Μηριόνης: Il. 13:266: Τὸν δ’ αὖ Μηριόνης πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
Μηριόνης: Il. 13:295: Ὣς φάτο, Μηριόνης δὲ θοῷ ἀτάλαντος Ἄρηϊ
Μηριόνης: Il. 13:304: τοῖοι Μηριόνης τε καὶ Ἰδομενεὺς ἀγοὶ ἀνδρῶν
Μηριόνης: Il. 13:306: τὸν καὶ Μηριόνης πρότερος πρὸς μῦθον ἔειπε·
Μηριόνης: Il. 13:328: Ὣς φάτο, Μηριόνης δὲ θοῷ ἀτάλαντος Ἄρηϊ
Μηριόνης: Il. 13:528: ἥρπασε, Μηριόνης δὲ θοῷ ἀτάλαντος Ἄρηϊ
Μηριόνης: Il. 13:531: Μηριόνης δ’ ἐξ αὖτις ἐπάλμενος αἰγυπιὸς ὣς
Μηριόνης: Il. 13:567: Μηριόνης δ’ ἀπιόντα μετασπόμενος βάλε δουρὶ
Μηριόνης: Il. 13:575: ἥρως Μηριόνης· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε.
Μηριόνης: Il. 13:650: Μηριόνης δ’ ἀπιόντος ἵει χαλκήρε’ ὀϊστόν,
Μηριόνης: Il. 14:513: Μηριόνης δὲ Μόρυν τε καὶ Ἱπποτίωνα κατέκτα,
Μηριόνης: Il. 16:342: Μηριόνης δ’ Ἀκάμαντα κιχεὶς ποσὶ καρπαλίμοισι
Μηριόνης: Il. 16:603: ἔνθ’ αὖ Μηριόνης Τρώων ἕλεν ἄνδρα κορυστὴν
Μηριόνης: Il. 16:619: Τὸν δ’ αὖ Μηριόνης δουρικλυτὸς ἀντίον ηὔδα·
Μηριόνης: Il. 17:259: Μηριόνης ἀτάλαντος Ἐνυαλίῳ ἀνδρειφόντῃ.
Μηριόνης: Il. 17:620: καὶ τά γε Μηριόνης ἔλαβεν χείρεσσι φίλῃσι
Μηριόνης: Il. 17:717: ἀλλὰ σὺ μὲν καὶ Μηριόνης ὑποδύντε μάλ’ ὦκα
Μηριόνης: Il. 23:113: Μηριόνης θεράπων ἀγαπήνορος Ἰδομενῆος.
Μηριόνης: Il. 23:124: Μηριόνης θεράπων ἀγαπήνορος Ἰδομενῆος.
Μηριόνης: Il. 23:351: Μηριόνης δ’ ἄρα πέμπτος ἐΰτριχας ὁπλίσαθ’ ἵππους.
Μηριόνης: Il. 23:356: τῷ δ’ ἐπὶ Μηριόνης λάχ’ ἐλαυνέμεν· ὕστατος αὖτε
Μηριόνης: Il. 23:528: αὐτὰρ Μηριόνης θεράπων ἐῢς Ἰδομενῆος
Μηριόνης: Il. 23:614: Μηριόνης δ’ ἀνάειρε δύω χρυσοῖο τάλαντα
Μηριόνης: Il. 23:860: ἂν δ’ ἄρα Μηριόνης θεράπων ἐῢς Ἰδομενῆος.
Μηριόνης: Il. 23:870: σπερχόμενος δ’ ἄρα Μηριόνης ἐξείρυσε χειρὸς
Μηριόνης: Il. 23:882: ἂν δ’ ἄρα Μηριόνης πελέκεας δέκα πάντας ἄειρε,
Μηριόνης: Il. 23:888: ἂν δ’ ἄρα Μηριόνης, θεράπων ἐῢς Ἰδομενῆος.
μηροὶ: Il. 4:146: τοῖοί τοι Μενέλαε μιάνθην αἵματι μηροὶ
μηρὸν: Il. 5:660: Τληπόλεμος δ’ ἄρα μηρὸν ἀριστερὸν ἔγχεϊ μακρῷ
μηρὸν: Il. 11:582: ἕλκετ’ ἐπ’ Εὐρυπύλῳ, καί μιν βάλε μηρὸν ὀϊστῷ
μηρόν: Il. 11:583: δεξιόν· ἐκλάσθη δὲ δόναξ, ἐβάρυνε δὲ μηρόν.
μηρὸν: Il. 11:661: βέβληται δὲ καὶ Εὐρύπυλος κατὰ μηρὸν ὀϊστῷ·
μηρὸν: Il. 11:809: διογενὴς Εὐαιμονίδης κατὰ μηρὸν ὀϊστῷ
μηρὸν: Il. 16:27: βέβληται δὲ καὶ Εὐρύπυλος κατὰ μηρὸν ὀϊστῷ.
μηρὸν: Il. 16:308: αὐτίκ’ ἄρα στρεφθέντος Ἀρηϊλύκου βάλε μηρὸν
μηρὸς: Il. 5:305: τῷ βάλεν Αἰνείαο κατ’ ἰσχίον ἔνθά τε μηρὸς
μηροῦ: Il. 1:190: ἢ ὅ γε φάσγανον ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ
μηροῦ: Il. 5:666: μηροῦ ἐξερύσαι δόρυ μείλινον ὄφρ’ ἐπιβαίη
μηροῦ: Il. 5:694: ἐκ δ’ ἄρα οἱ μηροῦ δόρυ μείλινον ὦσε θύραζε
μηροῦ: Il. 11:828: μηροῦ δ’ ἔκταμ’ ὀϊστόν, ἀπ’ αὐτοῦ δ’ αἷμα κελαινὸν
μηροῦ: Il. 11:843: ἔνθά μιν ἐκτανύσας ἐκ μηροῦ τάμνε μαχαίρῃ
μηροῦ: Il. 16:473: σπασσάμενος τανύηκες ἄορ παχέος παρὰ μηροῦ
μηροῦ: Il. 21:173: Πηλεΐδης δ’ ἄορ ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ
μηροῦ: Od. 9:300: ἄσσον ἰών, ξίφος ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ,
μηροῦ: Od. 10:126: τόφρα δ’ ἐγὼ ξίφος ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ
μηροῦ: Od. 10:294: δὴ τότε σὺ ξίφος ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ
μηροῦ: Od. 10:321: ὣς φάτ’, ἐγὼ δ’ ἄορ ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ
μηροῦ: Od. 10:439: σπασσάμενος τανύηκες ἄορ παχέος παρὰ μηροῦ,
μηροῦ: Od. 10:535: αὐτὸς δὲ ξίφος ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ
μηροῦ: Od. 11:24: ἔσχον· ἐγὼ δ’ ἄορ ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ
μηροῦ: Od. 11:48: αὐτὸς δὲ ξίφος ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ
μηροῦ: Od. 11:231: σπασσάμενος τανύηκες ἄορ παχέος παρὰ μηροῦ
μηρούς: Il. 1:460: μηρούς τ’ ἐξέταμον κατά τε κνίσῃ ἐκάλυψαν
μηρούς: Il. 2:423: μηρούς τ’ ἐξέταμον κατά τε κνίσῃ ἐκάλυψαν
μηρούς: Il. 10:573: ἐσβάντες κνήμας τε ἰδὲ λόφον ἀμφί τε μηρούς.
μηρούς: Od. 8:135: μηρούς τε κνήμας τε καὶ ἄμφω χεῖρας ὕπερθεν
μηρούς: Od. 12:360: μηρούς τ’ ἐξέταμον κατά τε κνίσῃ ἐκάλυψαν,
μηροὺς: Od. 18:67: ζώσατο μὲν ῥάκεσιν περὶ μήδεα, φαῖνε δὲ μηροὺς
μηρύσαντο: Od. 12:170: ἀνστάντες δ’ ἕταροι νεὸς ἱστία μηρύσαντο,
μηρὼ: Il. 12:162: δή ῥα τότ’ ᾤμωξεν καὶ ὣ πεπλήγετο μηρὼ
μηρὼ: Il. 15:113: Ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ Ἄρης θαλερὼ πεπλήγετο μηρὼ
μηρὼ: Il. 15:397: ᾤμωξέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα καὶ ὣ πεπλήγετο μηρὼ
μηρὼ: Il. 16:125: μηρὼ πληξάμενος Πατροκλῆα προσέειπεν·
μηρὼ: Od. 13:198: ᾤμωξέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα καὶ ὣ πεπλήγετο μηρὼ
μήσαο: Il. 14:253: νήδυμος ἀμφιχυθείς· σὺ δέ οἱ κακὰ μήσαο θυμῷ
μήσατ’: Il. 10:52: δηθά τε καὶ δολιχόν· τόσα γὰρ κακὰ μήσατ’ Ἀχαιούς.
μήσατ’: Od. 3:249: ποῦ Μενέλαος ἔην; τίνα δ’ αὐτῷ μήσατ’ ὄλεθρον
μήσατ’: Od. 24:426: “ὦ φίλοι, ἦ μέγα ἔργον ἀνὴρ ὅδε μήσατ’ Ἀχαιούς·
μήσατο: Il. 6:157: ὤπασαν· αὐτάρ οἱ Προῖτος κακὰ μήσατο θυμῷ,
μήσατο: Il. 10:289: κεῖσ’· ἀτὰρ ἂψ ἀπιὼν μάλα μέρμερα μήσατο ἔργα
μήσατο: Od. 3:261: κλαῦσεν Ἀχαιϊάδων· μάλα γὰρ μέγα μήσατο ἔργον.
μήσατο: Od. 24:96: ἐν νόστῳ γάρ μοι Ζεὺς μήσατο λυγρὸν ὄλεθρον
μήσατο: Od. 24:199: οὐχ ὡς Τυνδαρέου κούρη κακὰ μήσατο ἔργα,
μήσατο: Od. 24:444: ἀθανάτων ἀέκητι θεῶν τάδε μήσατο ἔργα·
μήσεαι: Od. 11:474: σχέτλιε, τίπτ’ ἔτι μεῖζον ἐνὶ φρεσὶ μήσεαι ἔργον;
Μήστορά: Il. 24:257: Μήστορά τ’ ἀντίθεον καὶ Τρωΐλον ἱππιοχάρμην
μήστωρ’: Il. 8:22: Ζῆν’ ὕπατον μήστωρ’, οὐδ’ εἰ μάλα πολλὰ κάμοιτε.
μήστωρ’: Il. 14:317: ἣ τέκε Πειρίθοον θεόφιν μήστωρ’ ἀτάλαντον·
μήστωρ: Il. 7:366: Δαρδανίδης Πρίαμος, θεόφιν μήστωρ ἀτάλαντος,
μήστωρ: Il. 17:477: εἰ μὴ Πάτροκλος θεόφιν μήστωρ ἀτάλαντος
μήστωρ: Od. 3:110: ἔνθα δὲ Πάτροκλος, θεόφιν μήστωρ ἀτάλαντος,
μήστωρ: Od. 3:409: Νηλεὺς ἵζεσκεν, θεόφιν μήστωρ ἀτάλαντος·
μήστωρα: Il. 6:97: ἄγριον αἰχμητὴν κρατερὸν μήστωρα φόβοιο,
μήστωρα: Il. 6:278: ἄγριον αἰχμητὴν κρατερὸν μήστωρα φόβοιο.
μήστωρα: Il. 12:39: Ἕκτορα δειδιότες, κρατερὸν μήστωρα φόβοιο·
μήστωρα: Il. 17:339: Ζῆν’ ὕπατον μήστωρα μάχης ἐπιτάῤῥοθον εἶναι·
μήστωρα: Il. 23:16: δάκρυσι· τοῖον γὰρ πόθεον μήστωρα φόβοιο.
μήστωρας: Il. 13:93: Μηριόνην τε καὶ Ἀντίλοχον μήστωρας ἀϋτῆς·
μήστωρας: Il. 13:479: Μηριόνην τε καὶ Ἀντίλοχον μήστωρας ἀϋτῆς·
μήστωρε: Il. 5:272: τὼ δὲ δύ’ Αἰνείᾳ δῶκεν μήστωρε φόβοιο.
μήστωρε: Il. 8:108: οὕς ποτ’ ἀπ’ Αἰνείαν ἑλόμην μήστωρε φόβοιο.
μήστωρες: Il. 4:328: ἑσταότ’· ἀμφὶ δ’ Ἀθηναῖοι μήστωρες ἀϋτῆς·
μήστωρες: Il. 16:759: ὣς περὶ Κεβριόναο δύω μήστωρες ἀϋτῆς
μήτ’: Il. 7:400: μήτ’ ἄρ τις νῦν κτήματ’ Ἀλεξάνδροιο δεχέσθω
μήτ’: Il. 10:249: Τυδεΐδη μήτ’ ἄρ με μάλ’ αἴνεε μήτέ τι νείκει·
μήτ’: Il. 13:230: τὼ νῦν μήτ’ ἀπόληγε κέλευέ τε φωτὶ ἑκάστῳ.
μήτ’: Il. 21:288: Πηλεΐδη μήτ’ ἄρ τι λίην τρέε μήτέ τι τάρβει·
μήτ’: Il. 24:337: ὣς ἄγαγ’, ὡς μήτ’ ἄρ τις ἴδῃ μήτ’ ἄρ τε νοήσῃ
μήτ’: Il. 24:337: ὣς ἄγαγ’, ὡς μήτ’ ἄρ τις ἴδῃ μήτ’ ἄρ τε νοήσῃ
μήτ’: Od. 1:39: μήτ’ αὐτὸν κτείνειν μήτε μνάασθαι ἄκοιτιν·
μήτ’: Od. 13:308: μηδέ τῳ ἐκφάσθαι μήτ’ ἀνδρῶν μήτε γυναικῶν,
μήτ’: Od. 16:302: μήτ’ οὖν Λαέρτης ἴστω τό γε μήτε συβώτης
μήτ’: Od. 16:303: μήτε τις οἰκήων μήτ’ αὐτὴ Πηνελόπεια,
μήτ’: Od. 17:401: μήτ’ οὖν μητέρ’ ἐμὴν ἅζευ τό γε μήτε τιν’ ἄλλον
μήτ’: Od. 18:79: “νῦν μὲν μήτ’ εἴης, βουγάϊε, μήτε γένοιο,
μήτε: Il. 1:275: μήτε σὺ τόνδ’ ἀγαθός περ ἐὼν ἀποαίρεο κούρην,
μήτε: Il. 1:277: μήτε σὺ Πηλείδη ’θελ’ ἐριζέμεναι βασιλῆϊ
μήτε: Il. 5:827: μήτε σύ γ’ Ἄρηα τό γε δείδιθι μήτε τιν’ ἄλλον
μήτε: Il. 5:827: μήτε σύ γ’ Ἄρηα τό γε δείδιθι μήτε τιν’ ἄλλον
μήτέ: Il. 8:7: μήτέ τις οὖν θήλεια θεὸς τό γε μήτέ τις ἄρσην
μήτέ: Il. 8:7: μήτέ τις οὖν θήλεια θεὸς τό γε μήτέ τις ἄρσην
μήτέ: Il. 10:249: Τυδεΐδη μήτ’ ἄρ με μάλ’ αἴνεε μήτέ τι νείκει·
μήτε: Il. 14:341: Ἥρη μήτε θεῶν τό γε δείδιθι μήτέ τιν’ ἀνδρῶν
μήτέ: Il. 14:341: Ἥρη μήτε θεῶν τό γε δείδιθι μήτέ τιν’ ἀνδρῶν
μήτέ: Il. 16:98: μήτέ τις οὖν Τρώων θάνατον φύγοι ὅσσοι ἔασι,
μήτέ: Il. 16:99: μήτέ τις Ἀργείων, νῶϊν δ’ ἐκδῦμεν ὄλεθρον,
μήτέ: Il. 21:288: Πηλεΐδη μήτ’ ἄρ τι λίην τρέε μήτέ τι τάρβει·
μήτε: Od. 1:39: μήτ’ αὐτὸν κτείνειν μήτε μνάασθαι ἄκοιτιν·
μήτε: Od. 13:308: μηδέ τῳ ἐκφάσθαι μήτ’ ἀνδρῶν μήτε γυναικῶν,
μήτε: Od. 14:387: μήτε τί μοι ψεύδεσσι χαρίζεο μήτε τι θέλγε·
μήτε: Od. 14:387: μήτε τί μοι ψεύδεσσι χαρίζεο μήτε τι θέλγε·
μήτε: Od. 16:302: μήτ’ οὖν Λαέρτης ἴστω τό γε μήτε συβώτης
μήτε: Od. 16:303: μήτε τις οἰκήων μήτ’ αὐτὴ Πηνελόπεια,
μήτε: Od. 17:401: μήτ’ οὖν μητέρ’ ἐμὴν ἅζευ τό γε μήτε τιν’ ἄλλον
μήτε: Od. 18:79: “νῦν μὲν μήτ’ εἴης, βουγάϊε, μήτε γένοιο,
μήτε: Od. 18:416: μήτε τι τὸν ξεῖνον στυφελίζετε μήτε τιν’ ἄλλον
μήτε: Od. 18:416: μήτε τι τὸν ξεῖνον στυφελίζετε μήτε τιν’ ἄλλον
μήτε: Od. 20:324: μήτε τι τὸν ξεῖνον στυφελίζετε μήτε τιν’ ἄλλον
μήτε: Od. 20:324: μήτε τι τὸν ξεῖνον στυφελίζετε μήτε τιν’ ἄλλον
μητέρ’: Il. 9:451: μητέρ’ ἐμήν· ἣ δ’ αἰὲν ἐμὲ λισσέσκετο γούνων
μητέρ’: Od. 1:248: τόσσοι μητέρ’ ἐμὴν μνῶνται, τρύχουσι δὲ οἶκον.
μητέρ’: Od. 6:305: μητέρ’ ἐμήν· ἡ δ’ ἧσται ἐπ’ ἐσχάρῃ ἐν πυρὸς αὐγῇ,
μητέρ’: Od. 15:522: μητέρ’ ἐμὴν γαμέειν καὶ Ὀδυσσῆος γέρας ἕξειν.
μητέρ’: Od. 16:125: τόσσοι μητέρ’ ἐμὴν μνῶνται, τρύχουσι δὲ οἶκον.
μητέρ’: Od. 17:401: μήτ’ οὖν μητέρ’ ἐμὴν ἅζευ τό γε μήτε τιν’ ἄλλον
μητέρ’: Od. 23:113: “Τηλέμαχ’, ἦ τοι μητέρ’ ἐνὶ μεγάροισιν ἔασον
Μῆτερ: Il. 1:352: “ Μῆτερ ἐπεί μ’ ἔτεκές γε μινυνθάδιόν περ ἐόντα,
μῆτερ: Il. 1:586: “ Τέτλαθι, μῆτερ ἐμή, καὶ ἀνάσχεο κηδομένη περ,
μῆτερ: Il. 6:264: μή μοι οἶνον ἄειρε μελίφρονα πότνια μῆτερ,
μῆτερ: Il. 18:79: μῆτερ ἐμή, τὰ μὲν ἄρ μοι Ὀλύμπιος ἐξετέλεσσεν·
μῆτερ: Il. 19:21: μῆτερ ἐμὴ τὰ μὲν ὅπλα θεὸς πόρεν οἷ’ ἐπιεικὲς
μῆτερ: Od. 1:346: “μῆτερ ἐμή, τί τ’ ἄρα φθονέεις ἐρίηρον ἀοιδὸν
μῆτερ: Od. 11:164: “μῆτερ ἐμή, χρειώ με κατήγαγεν εἰς Ἀΐδαο
μῆτερ: Od. 11:210: “μῆτερ ἐμή, τί νύ μ’ οὐ μίμνεις ἑλέειν μεμαῶτα,
μῆτερ: Od. 17:46: “μῆτερ ἐμή, μή μοι γόον ὄρνυθι μηδέ μοι ἦτορ
μῆτερ: Od. 17:108: “τοιγὰρ ἐγώ τοι, μῆτερ, ἀληθείην καταλέξω.
μῆτερ: Od. 18:227: “μῆτερ ἐμή, τὸ μὲν οὔ σε νεμεσσῶμαι κεχολῶσθαι·
μῆτερ: Od. 21:344: “μῆτερ ἐμή, τόξον μὲν Ἀχαιῶν οὔ τις ἐμεῖο
μῆτερ: Od. 23:97: “μῆτερ ἐμή, δύσμητερ, ἀπηνέα θυμὸν ἔχουσα,
μητέρα: Il. 2:696: Δήμητρος τέμενος, Ἴτωνά τε μητέρα μήλων,
μητέρα: Il. 6:425: μητέρα δ’, ἣ βασίλευεν ὑπὸ Πλάκῳ ὑληέσσῃ,
μητέρα: Il. 8:47: Ἴδην δ’ ἵκανεν πολυπίδακα μητέρα θηρῶν
μητέρα: Il. 8:271: αὐτὰρ ὃ αὖτις ἰὼν πάϊς ὣς ὑπὸ μητέρα δύσκεν
μητέρα: Il. 9:475: Φθίην δ’ ἐξικόμην ἐριβώλακα μητέρα μήλων
μητέρα: Il. 14:201: Ὠκεανόν τε θεῶν γένεσιν καὶ μητέρα Τηθύν,
μητέρα: Il. 14:282: Ἴδην δ’ ἱκέσθην πολυπίδακα μητέρα θηρῶν
μητέρα: Il. 14:301: Ὠκεανόν τε θεῶν γένεσιν καὶ μητέρα Τηθύν,
μητέρα: Il. 15:151: Ἴδην δ’ ἵκανον πολυπίδακα μητέρα θηρῶν,
μητέρα: Il. 19:20: αὐτίκα μητέρα ἣν ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
μητέρα: Il. 22:499: δακρυόεις δέ τ’ ἄνεισι πάϊς ἐς μητέρα χήρην
μητέρα: Od. 1:275: μητέρα δ’, εἴ οἱ θυμὸς ἐφορμᾶται γαμέεσθαι,
μητέρα: Od. 1:292: πολλὰ μάλ’, ὅσσα ἔοικε, καὶ ἀνέρι μητέρα δοῦναι.
μητέρα: Od. 2:113: μητέρα σὴν ἀπόπεμψον, ἄνωχθι δέ μιν γαμέεσθαι
μητέρα: Od. 2:133: Ἰκαρίῳ, αἴ κ’ αὐτὸς ἑκὼν ἀπὸ μητέρα πέμψω.
μητέρα: Od. 2:195: μητέρα ἣν ἐς πατρὸς ἀνωγέτω ἀπονέεσθαι·
μητέρα: Od. 2:223: πολλὰ μάλ’, ὅσσα ἔοικε, καὶ ἀνέρι μητέρα δώσω.”
μητέρα: Od. 11:271: μητέρα τ’ Οἰδιπόδαο ἴδον, καλὴν Ἐπικάστην,
μητέρα: Od. 12:125: μητέρα τῆς Σκύλλης, ἥ μιν τέκε πῆμα βροτοῖσιν·
μητέρα: Od. 15:15: πεμπέμεν, ὄφρ’ ἔτι οἴκοι ἀμύμονα μητέρα τέτμῃς.
μητέρα: Od. 16:151: πλάζεσθαι μετ’ ἐκεῖνον· ἀτὰρ πρὸς μητέρα εἰπεῖν
μητέρα: Od. 19:45: ὄφρα κ’ ἔτι δμῳὰς καὶ μητέρα σὴν ἐρεθίζω·
μητέρα: Od. 23:325: μητέρα θ’, ἥ μιν ἔτικτε καὶ ἔτρεφε τυτθὸν ἐόντα·
μητέρας: Od. 10:414: μητέρας· ὣς ἐμὲ κεῖνοι, ἐπεὶ ἴδον ὀφθαλμοῖσι,
μητέρι: Il. 6:87: μητέρι σῇ καὶ ἐμῇ· ἣ δὲ ξυνάγουσα γεραιὰς
μητέρι: Il. 11:222: ὃς τράφη ἐν Θρῄκῃ ἐριβώλακι μητέρι μήλων·
μητέρι: Il. 22:53: ἄλγος ἐμῷ θυμῷ καὶ μητέρι τοὶ τεκόμεσθα·
μητέρι: Il. 24:36: ᾗ τ’ ἀλόχῳ ἰδέειν καὶ μητέρι καὶ τέκεϊ ᾧ
μητέρι: Od. 2:50: μητέρι μοι μνηστῆρες ἐπέχραον οὐκ ἐθελούσῃ,
μητέρι: Od. 2:336: τούτου μητέρι δοῖμεν ἔχειν ἠδ’ ὅς τις ὀπυίοι.”
μητέρι: Od. 10:8: οἱ δ’ αἰεὶ παρὰ πατρὶ φίλῳ καὶ μητέρι κεδνῇ
μητέρι: Od. 15:226: ὃς πρὶν μέν ποτ’ ἔναιε Πύλῳ ἔνι, μητέρι μήλων,
μητέρι: Od. 16:386: κείνου μητέρι δοῖμεν ἔχειν ἠδ’ ὅς τις ὀπυίοι.
μητέρι: Od. 20:326: Τηλεμάχῳ δέ κε μῦθον ἐγὼ καὶ μητέρι φαίην
μητέρι: Od. 22:464: μητέρι θ’ ἡμετέρῃ, παρά τε μνηστῆρσιν ἴαυον.”
μητέρος: Il. 19:422: νόσφι φίλου πατρὸς καὶ μητέρος· ἀλλὰ καὶ ἔμπης
μητέρος: Il. 24:466: καί μιν ὑπὲρ πατρὸς καὶ μητέρος ἠϋκόμοιο
μητέρος: Od. 3:212: φασὶ μνηστῆρας σῆς μητέρος εἵνεκα πολλοὺς
μητέρος: Od. 14:140: οὐδ’ εἴ κεν πατρὸς καὶ μητέρος αὖτις ἵκωμαι
μητέρος: Od. 15:432: ὄφρα ἴδῃ πατρὸς καὶ μητέρος ὑψερεφὲς δῶ
μητέρος: Od. 18:267: μεμνῆσθαι πατρὸς καὶ μητέρος ἐν μεγάροισιν
μητέρος: Od. 21:110: καὶ δ’ αὐτοὶ τόδε ἴστε· τί με χρὴ μητέρος αἴνου; -
μήτηρ: Il. 1:280: εἰ δὲ σὺ καρτερός ἐσσι θεὰ δέ σε γείνατο μήτηρ,
μήτηρ: Il. 1:357: Ὣς φάτο δάκρυ χέων, τοῦ δ’ ἔκλυε πότνια μήτηρ
μήτηρ: Il. 2:313: ὀκτώ, ἀτὰρ μήτηρ ἐνάτη ἦν ἣ τέκε τέκνα·
μήτηρ: Il. 2:315: μήτηρ δ’ ἀμφεποτᾶτο ὀδυρομένη φίλα τέκνα·
μήτηρ: Il. 2:327: ὀκτώ, ἀτὰρ μήτηρ ἐνάτη ἦν ἣ τέκε τέκνα,
μήτηρ: Il. 3:238: αὐτοκασιγνήτω, τώ μοι μία γείνατο μήτηρ.
μήτηρ: Il. 4:130: ἣ δὲ τόσον μὲν ἔεργεν ἀπὸ χροὸς ὡς ὅτε μήτηρ
μήτηρ: Il. 4:474: ἠΐθεον θαλερὸν Σιμοείσιον, ὅν ποτε μήτηρ
μήτηρ: Il. 5:248: εὔχεται ἐκγεγάμεν, μήτηρ δέ οἵ ἐστ’ Ἀφροδίτη.
μήτηρ: Il. 5:313: μήτηρ, ἥ μιν ὑπ’ Ἀγχίσῃ τέκε βουκολέοντι·
μήτηρ: Il. 5:896: ἐκ γὰρ ἐμεῦ γένος ἐσσί, ἐμοὶ δέ σε γείνατο μήτηρ·
μήτηρ: Il. 6:24: πρεσβύτατος γενεῇ, σκότιον δέ ἑ γείνατο μήτηρ·
μήτηρ: Il. 6:58: χεῖράς θ’ ἡμετέρας, μηδ’ ὅν τινα γαστέρι μήτηρ
μήτηρ: Il. 6:251: ἔνθά οἱ ἠπιόδωρος ἐναντίη ἤλυθε μήτηρ
μήτηρ: Il. 6:345: ὥς μ’ ὄφελ’ ἤματι τῷ ὅτε με πρῶτον τέκε μήτηρ
μήτηρ: Il. 6:413: ἀλλ’ ἄχε’· οὐδέ μοι ἔστι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ.
μήτηρ: Il. 6:429: Ἕκτορ ἀτὰρ σύ μοί ἐσσι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ
μήτηρ: Il. 6:471: ἐκ δ’ ἐγέλασσε πατήρ τε φίλος καὶ πότνια μήτηρ·
μήτηρ: Il. 6:481: κτείνας δήϊον ἄνδρα, χαρείη δὲ φρένα μήτηρ.
μήτηρ: Il. 8:304: τόν ῥ’ ἐξ Αἰσύμηθεν ὀπυιομένη τέκε μήτηρ
μήτηρ: Il. 9:410: μήτηρ γάρ τέ μέ φησι θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα
μήτηρ: Il. 9:557: τὴν δὲ τότ’ ἐν μεγάροισι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ
μήτηρ: Il. 9:559: μήτηρ ἀλκυόνος πολυπενθέος οἶτον ἔχουσα
μήτηρ: Il. 9:580: πολλὰ δὲ τόν γε κασίγνηται καὶ πότνια μήτηρ
μήτηρ: Il. 10:404: ἄλλῳ γ’ ἢ Ἀχιλῆϊ, τὸν ἀθανάτη τέκε μήτηρ.
μήτηρ: Il. 11:452: ἆ δείλ’ οὐ μὲν σοί γε πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ
μήτηρ: Il. 11:794: καί τινά οἱ πὰρ Ζηνὸς ἐπέφραδε πότνια μήτηρ,
μήτηρ: Il. 13:430: τὴν περὶ κῆρι φίλησε πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ
μήτηρ: Il. 13:777: μέλλω, ἐπεὶ οὐδ’ ἐμὲ πάμπαν ἀνάλκιδα γείνατο μήτηρ·
μήτηρ: Il. 14:491: τῷ δ’ ἄρ’ ὑπὸ μήτηρ μοῦνον τέκεν Ἰλιονῆα.
μήτηρ: Il. 16:34: οὐδὲ Θέτις μήτηρ· γλαυκὴ δέ σε τίκτε θάλασσα
μήτηρ: Il. 16:37: καί τινά τοι πὰρ Ζηνὸς ἐπέφραδε πότνια μήτηρ,
μήτηρ: Il. 16:51: οὔτέ τί μοι πὰρ Ζηνὸς ἐπέφραδε πότνια μήτηρ·
μήτηρ: Il. 16:203: σχέτλιε Πηλέος υἱὲ χόλῳ ἄρα σ’ ἔτρεφε μήτηρ,
μήτηρ: Il. 17:4: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ αὐτῷ βαῖν’ ὥς τις περὶ πόρτακι μήτηρ
μήτηρ: Il. 17:78: ἄλλῳ γ’ ἢ Ἀχιλῆϊ, τὸν ἀθανάτη τέκε μήτηρ.
μήτηρ: Il. 17:411: μήτηρ, ὅττί ῥά οἱ πολὺ φίλτατος ὤλεθ’ ἑταῖρος.
μήτηρ: Il. 18:9: ὥς ποτέ μοι μήτηρ διεπέφραδε καί μοι ἔειπε
μήτηρ: Il. 18:35: σμερδαλέον δ’ ᾤμωξεν· ἄκουσε δὲ πότνια μήτηρ
μήτηρ: Il. 18:70: τῷ δὲ βαρὺ στενάχοντι παρίστατο πότνια μήτηρ,
μήτηρ: Il. 18:189: μήτηρ δ’ οὔ με φίλη πρίν γ’ εἴα θωρήσσεσθαι
μήτηρ: Il. 18:332: οὐδὲ Θέτις μήτηρ, ἀλλ’ αὐτοῦ γαῖα καθέξει.
μήτηρ: Il. 19:291: ἄνδρα μὲν ᾧ ἔδοσάν με πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ
μήτηρ: Il. 19:293: τρεῖς τε κασιγνήτους, τούς μοι μία γείνατο μήτηρ,
μήτηρ: Il. 20:128: γιγνομένῳ ἐπένησε λίνῳ ὅτε μιν τέκε μήτηρ.
μήτηρ: Il. 20:209: εὔχομαι ἐκγεγάμεν, μήτηρ δέ μοί ἐστ’ Ἀφροδίτη·
μήτηρ: Il. 21:84: ὅς με σοὶ αὖτις δῶκε· μινυνθάδιον δέ με μήτηρ
μήτηρ: Il. 21:109: πατρὸς δ’ εἴμ’ ἀγαθοῖο, θεὰ δέ με γείνατο μήτηρ·
μήτηρ: Il. 21:123: αἷμ’ ἀπολιχμήσονται ἀκηδέες· οὐδέ σε μήτηρ
μήτηρ: Il. 21:276: ἀλλὰ φίλη μήτηρ, ἥ με ψεύδεσσιν ἔθελγεν·
μήτηρ: Il. 22:79: μήτηρ δ’ αὖθ’ ἑτέρωθεν ὀδύρετο δάκρυ χέουσα
μήτηρ: Il. 22:239: ἠθεῖ’ ἦ μὲν πολλὰ πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ
μήτηρ: Il. 22:341: δῶρα τά τοι δώσουσι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ,
μήτηρ: Il. 22:352: Δαρδανίδης Πρίαμος· οὐδ’ ὧς σέ γε πότνια μήτηρ
μήτηρ: Il. 22:405: Ὣς τοῦ μὲν κεκόνιτο κάρη ἅπαν· ἣ δέ νυ μήτηρ
μήτηρ: Il. 22:428: μήτηρ θ’, ἥ μιν ἔτικτε δυσάμμορος, ἠδ’ ἐγὼ αὐτός.
μήτηρ: Il. 23:92: χρύσεος ἀμφιφορεύς, τόν τοι πόρε πότνια μήτηρ.
μήτηρ: Il. 23:783: μήτηρ ὣς Ὀδυσῆϊ παρίσταται ἠδ’ ἐπαρήγει.
μήτηρ: Il. 24:73: μήτηρ παρμέμβλωκεν ὁμῶς νύκτάς τε καὶ ἦμαρ.
μήτηρ: Il. 24:126: ἣ δὲ μάλ’ ἄγχ’ αὐτοῖο καθέζετο πότνια μήτηρ,
μήτηρ: Il. 24:141: Ὣς οἵ γ’ ἐν νηῶν ἀγύρει μήτηρ τε καὶ υἱὸς
μήτηρ: Il. 24:562: μήτηρ, ἥ μ’ ἔτεκεν, θυγάτηρ ἁλίοιο γέροντος.
μήτηρ: Il. 24:710: πρῶται τόν γ’ ἄλοχός τε φίλη καὶ πότνια μήτηρ
μήτηρ: Od. 1:215: μήτηρ μέν τέ μέ φησι τοῦ ἔμμεναι, αὐτὰρ ἐγώ γε
μήτηρ: Od. 1:415: οὔτε θεοπροπίης ἐμπάζομαι, ἥν τινα μήτηρ
μήτηρ: Od. 2:88: ἀλλὰ φίλη μήτηρ, ἥ τοι περὶ κέρδεα οἶδεν.
μήτηρ: Od. 2:135: δώσει, ἐπεὶ μήτηρ στυγερὰς ἀρήσετ’ ἐρινῦς
μήτηρ: Od. 2:358: μήτηρ εἰς ὑπερῷ’ ἀναβῇ κοίτου τε μέδηται·
μήτηρ: Od. 2:411: ἁθρό’ ἐνὶ μεγάρῳ· μήτηρ δ’ ἐμὴ οὔ τι πέπυσται,
μήτηρ: Od. 3:95: πλαζομένου· περὶ γάρ μιν ὀϊζυρὸν τέκε μήτηρ·
μήτηρ: Od. 4:224: οὐδ’ εἴ οἱ κατατεθναίη μήτηρ τε πατήρ τε,
μήτηρ: Od. 4:325: πλαζομένου· περὶ γάρ μιν ὀϊζυρὸν τέκε μήτηρ.
μήτηρ: Od. 6:25: “Ναυσικάα, τί νύ σ’ ὧδε μεθήμονα γείνατο μήτηρ;
μήτηρ: Od. 6:30: ἐσθλή, χαίρουσιν δὲ πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ.
μήτηρ: Od. 6:76: μήτηρ δ’ ἐν κίστῃ ἐτίθει μενοεικέ’ ἐδωδὴν
μήτηρ: Od. 6:154: τρὶς μάκαρες μὲν σοί γε πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ,
μήτηρ: Od. 7:198: γεινομένῳ νήσαντο λίνῳ, ὅτε μιν τέκε μήτηρ.
μήτηρ: Od. 8:550: εἴπ’ ὄνομ’, ὅττι σε κεῖθι κάλεον μήτηρ τε πατήρ τε,
μήτηρ: Od. 9:367: μήτηρ ἠδὲ πατὴρ ἠδ’ ἄλλοι πάντες ἑταῖροι.”
μήτηρ: Od. 11:152: αὐτὰρ ἐγὼν αὐτοῦ μένον ἔμπεδον, ὄφρ’ ἐπὶ μήτηρ
μήτηρ: Od. 11:180: ὣς ἐφάμην, ἡ δ’ αὐτίκ’ ἀμείβετο πότνια μήτηρ·
μήτηρ: Od. 11:215: ὣς ἐφάμην, ἡ δ’ αὐτίκ’ ἀμείβετο πότνια μήτηρ·
μήτηρ: Od. 11:546: τεύχεσιν ἀμφ’ Ἀχιλῆος· ἔθηκε δὲ πότνια μήτηρ,
μήτηρ: Od. 12:134: τὰς μὲν ἄρα θρέψασα τεκοῦσά τε πότνια μήτηρ
μήτηρ: Od. 14:202: γνήσιοι ἐξ ἀλόχου· ἐμὲ δ’ ὠνητὴ τέκε μήτηρ
μήτηρ: Od. 15:385: ᾗ ἔνι ναιετάασκε πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ,
μήτηρ: Od. 15:461: τὸν μὲν ἄρ’ ἐν μεγάρῳ δμῳαὶ καὶ πότνια μήτηρ
μήτηρ: Od. 15:515: χεῖρον, ἐπεί τοι ἐγὼ μὲν ἀπέσσομαι, οὐδέ σε μήτηρ
μήτηρ: Od. 16:33: ἤ μοι ἔτ’ ἐν μεγάροις μήτηρ μένει, ἦέ τις ἤδη
μήτηρ: Od. 17:6: “ἄττ’, ἦ τοι μὲν ἐγὼν εἶμ’ ἐς πόλιν, ὄφρα με μήτηρ
μήτηρ: Od. 17:96: μήτηρ δ’ ἀντίον ἷζε παρὰ σταθμὸν μεγάροιο
μήτηρ: Od. 17:554: μήτηρ Τηλεμάχοιο· μεταλλῆσαί τί ἑ θυμὸς
μήτηρ: Od. 18:5: Ἀρναῖος δ’ ὄνομ’ ἔσκε· τὸ γὰρ θέτο πότνια μήτηρ
μήτηρ: Od. 19:355: δεξαμένη χείρεσσ’, ὅτε μιν πρῶτον τέκε μήτηρ·
μήτηρ: Od. 19:416: μήτηρ δ’ Ἀμφιθέη μητρὸς περιφῦσ’ Ὀδυσῆϊ
μήτηρ: Od. 19:462: εἰς Ἰθάκην. τῷ μέν ῥα πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ
μήτηρ: Od. 20:131: τοιαύτη γὰρ ἐμὴ μήτηρ, πινυτή περ ἐοῦσα·
μήτηρ: Od. 21:103: μήτηρ μέν μοί φησι φίλη, πινυτή περ ἐοῦσα,
μήτηρ: Od. 21:115: οὔ κέ μοι ἀχνυμένῳ τάδε δώματα πότνια μήτηρ
μήτηρ: Od. 21:172: οὐ γάρ τοι σέ γε τοῖον ἐγείνατο πότνια μήτηρ,
μήτηρ: Od. 22:426: Τηλέμαχος δὲ νέον μὲν ἀέξετο, οὐδέ ἑ μήτηρ
μήτηρ: Od. 24:47: μήτηρ δ’ ἐξ ἁλὸς ἦλθε σὺν ἀθανάτῃσ’ ἁλίῃσιν
μήτηρ: Od. 24:55: μήτηρ ἐξ ἁλὸς ἥδε σὺν ἀθανάτῃσ’ ἁλίῃσιν
μήτηρ: Od. 24:73: οἴνῳ ἐν ἀκρήτῳ καὶ ἀλείφατι. δῶκε δὲ μήτηρ
μήτηρ: Od. 24:85: μήτηρ δ’ αἰτήσασα θεοὺς περικαλλέ’ ἄεθλα
μήτηρ: Od. 24:292: θηρσὶ καὶ οἰωνοῖσιν ἕλωρ γένετ’· οὐδέ ἑ μήτηρ
μήτηρ: Od. 24:333: οἰχόμενον· σὺ δέ με προΐεις καὶ πότνια μήτηρ
μήτηρ: Od. 24:389: μήτηρ, γρηῦς Σικελή, ἥ σφεας τρέφε καί ῥα γέροντα
μήτι: Il. 23:315: μήτι τοι δρυτόμος μέγ’ ἀμείνων ἠὲ βίηφι·
μήτι: Il. 23:316: μήτι δ’ αὖτε κυβερνήτης ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ
μήτι: Il. 23:318: μήτι δ’ ἡνίοχος περιγίγνεται ἡνιόχοιο.
μήτι: Od. 13:299: μήτι τε κλέομαι καὶ κέρδεσιν· οὐδὲ σύ γ’ ἔγνως
μητιάασθε: Il. 22:174: ἀλλ’ ἄγετε φράζεσθε θεοὶ καὶ μητιάασθε
μητίετα: Il. 1:175: οἵ κέ με τιμήσουσι, μάλιστα δὲ μητίετα Ζεύς.
μητίετα: Il. 1:508: ἀλλὰ σύ πέρ μιν τῖσον Ὀλύμπιε μητίετα Ζεῦ·
μητίετα: Il. 2:197: τιμὴ δ’ ἐκ Διός ἐστι, φιλεῖ δέ ἑ μητίετα Ζεύς.
μητίετα: Il. 2:324: ἡμῖν μὲν τόδ’ ἔφηνε τέρας μέγα μητίετα Ζεὺς
μητίετα: Il. 6:198: Λαοδαμείῃ μὲν παρελέξατο μητίετα Ζεύς,
μητίετα: Il. 7:478: παννύχιος δέ σφιν κακὰ μήδετο μητίετα Ζεὺς
μητίετα: Il. 8:170: τρὶς δ’ ἄρ’ ἀπ’ Ἰδαίων ὀρέων κτύπε μητίετα Ζεὺς
μητίετα: Il. 9:377: ἐῤῥέτω· ἐκ γάρ εὑ φρένας εἵλετο μητίετα Ζεύς.
μητίετα: Il. 10:104: οὔ θην Ἕκτορι πάντα νοήματα μητίετα Ζεὺς
μητίετα: Il. 11:278: φύλοπιν ἀργαλέην, ἐπεὶ οὐκ ἐμὲ μητίετα Ζεὺς
μητίετα: Il. 12:279: ἤματι χειμερίῳ, ὅτε τ’ ὤρετο μητίετα Ζεὺς
μητίετα: Il. 12:292: εἰ μὴ ἄρ’ υἱὸν ἑὸν Σαρπηδόνα μητίετα Ζεὺς
μητίετα: Il. 15:377: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, μέγα δ’ ἔκτυπε μητίετα Ζεύς,
μητίετα: Il. 15:599: πᾶσαν ἐπικρήνειε· τὸ γὰρ μένε μητίετα Ζεὺς
μητίετα: Il. 16:249: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε μητίετα Ζεύς.
μητίετα: Il. 24:314: Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε μητίετα Ζεὺς
μητίετα: Od. 14:243: αὐτὰρ ἐμοὶ δειλῷ κακὰ μήδετο μητίετα Ζεύς·
μητίετα: Od. 16:298: Παλλὰς Ἀθηναίη θέλξει καὶ μητίετα Ζεύς.
μητίετα: Od. 20:102: ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος· τοῦ δ’ ἔκλυε μητίετα Ζεύς,
μῆτιν: Il. 2:169: εὗρεν ἔπειτ’ Ὀδυσῆα Διὶ μῆτιν ἀτάλαντον
μῆτιν: Il. 2:407: ἕκτον δ’ αὖτ’ Ὀδυσῆα Διὶ μῆτιν ἀτάλαντον.
μῆτιν: Il. 2:636: τῶν μὲν Ὀδυσσεὺς ἦρχε Διὶ μῆτιν ἀτάλαντος·
μῆτιν: Il. 7:47: Ἕκτορ υἱὲ Πριάμοιο Διὶ μῆτιν ἀτάλαντε
μῆτιν: Il. 7:324: τοῖς ὁ γέρων πάμπρωτος ὑφαίνειν ἤρχετο μῆτιν
μῆτιν: Il. 7:447: ὅς τις ἔτ’ ἀθανάτοισι νόον καὶ μῆτιν ἐνίψει;
μῆτιν: Il. 9:93: τοῖς ὁ γέρων πάμπρωτος ὑφαίνειν ἤρχετο μῆτιν
μῆτιν: Il. 9:423: ὄφρ’ ἄλλην φράζωνται ἐνὶ φρεσὶ μῆτιν ἀμείνω,
μῆτιν: Il. 10:19: εἴ τινά οἱ σὺν μῆτιν ἀμύμονα τεκτήναιτο,
μῆτιν: Il. 10:137: πρῶτον ἔπειτ’ Ὀδυσῆα Διὶ μῆτιν ἀτάλαντον
μῆτιν: Il. 10:497: τὴν νύκτ’ Οἰνεΐδαο πάϊς διὰ μῆτιν Ἀθήνης.
μῆτιν: Il. 11:200: Ἕκτορ υἱὲ Πριάμοιο Διὶ μῆτιν ἀτάλαντε
μῆτιν: Il. 14:107: νῦν δ’ εἴη ὃς τῆσδέ γ’ ἀμείνονα μῆτιν ἐνίσποι
μῆτιν: Il. 17:634: ἀλλ’ ἄγετ’ αὐτοί περ φραζώμεθα μῆτιν ἀρίστην,
μῆτιν: Il. 17:712: ἡμεῖς δ’ αὐτοί περ φραζώμεθα μῆτιν ἀρίστην,
μῆτιν: Il. 23:313: ἀλλ’ ἄγε δὴ σὺ φίλος μῆτιν ἐμβάλλεο θυμῷ
μῆτιν: Od. 3:18: εἴδομεν ἥν τινα μῆτιν ἐνὶ στήθεσσι κέκευθε.
μῆτιν: Od. 3:120: ἔνθ’ οὔ τίς ποτε μῆτιν ὁμοιωθήμεναι ἄντην
μῆτιν: Od. 4:678: αὐλῆς ἐκτὸς ἐών· οἱ δ’ ἔνδοθι μῆτιν ὕφαινον.
μῆτιν: Od. 4:739: εἰ δή πού τινα κεῖνος ἐνὶ φρεσὶ μῆτιν ὑφήνας
μῆτιν: Od. 9:422: εὑροίμην· πάντας δὲ δόλους καὶ μῆτιν ὕφαινον,
μῆτιν: Od. 13:303: νῦν αὖ δεῦρ’ ἱκόμην, ἵνα τοι σὺν μῆτιν ὑφήνω
μῆτιν: Od. 13:386: ἀλλ’ ἄγε μῆτιν ὕφηνον, ὅπως ἀποτείσομαι αὐτούς·
μῆτιν: Od. 19:158: μῆτιν ἔθ’ εὑρίσκω· μάλα δ’ ὀτρύνουσι τοκῆες
μῆτιν: Od. 19:326: ἀλλάων περίειμι νόον καὶ ἐπίφρονα μῆτιν,
μῆτιν: Od. 23:125: μῆτιν ἐπ’ ἀνθρώπους φάσ’ ἔμμεναι, οὐδέ κέ τίς τοι
μητιόεντα: Od. 4:227: τοῖα Διὸς θυγάτηρ ἔχε φάρμακα μητιόεντα,
μητιόωντες: Il. 20:153: Ὣς οἳ μέν ῥ’ ἑκάτερθε καθήατο μητιόωντες
μητιόωντες: Od. 1:234: νῦν δ’ ἑτέρως ἐβόλοντο θεοὶ κακὰ μητιόωντες,
μητιόωντι: Il. 18:312: Ἕκτορι μὲν γὰρ ἐπῄνησαν κακὰ μητιόωντι,
μητιόωντο: Il. 12:17: δὴ τότε μητιόωντο Ποσειδάων καὶ Ἀπόλλων
μητιόωσα: Il. 15:27: πέμψας ἐπ’ ἀτρύγετον πόντον κακὰ μητιόωσα,
μητιόωσα: Od. 6:14: νόστον Ὀδυσσῆϊ μεγαλήτορι μητιόωσα.
μητιόωσα: Od. 8:9: νόστον Ὀδυσσῆϊ μεγαλήτορι μητιόωσα,
μητιόωσι: Il. 7:45: βουλήν, ἥ ῥα θεοῖσιν ἐφήνδανε μητιόωσι·
μητιόωσι: Il. 10:208: ἅσσά τε μητιόωσι μετὰ σφίσιν, ἢ μεμάασιν
μητιόωσι: Il. 10:409: ἅσσά τε μητιόωσι μετὰ σφίσιν, ἢ μεμάασιν
μῆτις: Il. 10:226: ἀλλά τέ οἱ βράσσων τε νόος, λεπτὴ δέ τε μῆτις.
μῆτις: Il. 15:509: ἡμῖν δ’ οὔ τις τοῦδε νόος καὶ μῆτις ἀμείνων
μῆτις: Il. 23:590: κραιπνότερος μὲν γάρ τε νόος, λεπτὴ δέ τε μῆτις.
μῆτις: Od. 2:279: οὐδέ σε πάγχυ γε μῆτις Ὀδυσσῆος προλέλοιπεν,
μῆτις: Od. 9:414: ὡς ὄνομ’ ἐξαπάτησεν ἐμὸν καὶ μῆτις ἀμύμων.
μῆτις: Od. 10:193: εἴ τις ἔτ’ ἔσται μῆτις· ἐγὼ δ’ οὐκ οἴομαι εἶναι.
μῆτις: Od. 20:20: ἰφθίμους ἑτάρους· σὺ δ’ ἐτόλμας, ὄφρα σε μῆτις
μητισαίμην: Od. 18:27: γρηῒ καμινοῖ ἶσος· ὃν ἂν κακὰ μητισαίμην
μητίσασθαι: Il. 10:48: ἄνδρ’ ἕνα τοσσάδε μέρμερ’ ἐπ’ ἤματι μητίσασθαι,
μητίσασθαι: Il. 23:312: πλείονα ἴσασιν σέθεν αὐτοῦ μητίσασθαι.
μητίσασθαι: Od. 9:262: ἤλθομεν· οὕτω που Ζεὺς ἤθελε μητίσασθαι.
μητίσομαι: Il. 3:416: μέσσῳ δ’ ἀμφοτέρων μητίσομαι ἔχθεα λυγρὰ
μητίσομαι: Il. 15:349: αὐτοῦ οἱ θάνατον μητίσομαι, οὐδέ νυ τόν γε
μητρὶ: Il. 1:351: πολλὰ δὲ μητρὶ φίλῃ ἠρήσατο χεῖρας ὀρεγνύς·
μητρὶ: Il. 1:572: μητρὶ φίλῃ ἐπίηρα φέρων λευκωλένῳ Ἥρῃ·
μητρὶ: Il. 1:577: μητρὶ δ’ ἐγὼ παράφημι καὶ αὐτῇ περ νοεούσῃ
μητρὶ: Il. 1:585: μητρὶ φίλῃ ἐν χειρὶ τίθει καί μιν προσέειπε·
μητρὶ: Il. 5:555: ἐτραφέτην ὑπὸ μητρὶ βαθείης τάρφεσιν ὕλης·
μητρὶ: Il. 9:551: ἤτοι ὃ μητρὶ φίλῃ Ἀλθαίῃ χωόμενος κῆρ
μητρὶ: Il. 14:501: πατρὶ φίλῳ καὶ μητρὶ γοήμεναι ἐν μεγάροισιν·
μητρὶ: Il. 16:8: νηπίη, ἥ θ’ ἅμα μητρὶ θέουσ’ ἀνελέσθαι ἀνώγει
μητρὶ: Od. 2:373: ἀλλ’ ὄμοσον μὴ μητρὶ φίλῃ τάδε μυθήσασθαι,
μητρί: Od. 6:51: πατρὶ φίλῳ καὶ μητρί· κιχήσατο δ’ ἔνδον ἐόντας.
μητρὶ: Od. 8:420: μητρὶ παρ’ αἰδοίῃ ἔθεσαν περικαλλέα δῶρα.
μητρὶ: Od. 15:127: σῇ ἀλόχῳ φορέειν· τεῖος δὲ φίλῃ παρὰ μητρὶ
μητρὶ: Od. 16:73: μητρὶ δ’ ἐμῇ δίχα θυμὸς ἐνὶ φρεσὶ μερμηρίζει,
μητρὶ: Od. 16:469: κῆρυξ, ὃς δὴ πρῶτος ἔπος σῇ μητρὶ ἔειπεν.
μητρὶ: Od. 20:334: ἀλλ’ ἄγε σῇ τάδε μητρὶ παρεζόμενος κατάλεξον,
μητροπάτωρ: Il. 11:224: μητροπάτωρ, ὃς τίκτε Θεανὼ καλλιπάρῃον·
μητρὸς: Il. 5:371: μητρὸς ἑῆς· ἣ δ’ ἀγκὰς ἐλάζετο θυγατέρα ἥν,
μητρός: Il. 5:892: μητρός τοι μένος ἐστὶν ἀάσχετον οὐκ ἐπιεικτὸν
μητρὸς: Il. 9:562: ἐξ ἀρέων μητρὸς κεχολωμένος, ἥ ῥα θεοῖσι
μητρὸς: Il. 17:408: πολλάκι γὰρ τό γε μητρὸς ἐπεύθετο νόσφιν ἀκούων,
μητρὸς: Il. 18:216: μίσγετο· μητρὸς γὰρ πυκινὴν ὠπίζετ’ ἐφετμήν.
μητρὸς: Il. 18:396: μητρὸς ἐμῆς ἰότητι κυνώπιδος, ἥ μ’ ἐθέλησε
μητρὸς: Il. 18:615: μητρὸς Ἀχιλλῆος θῆκε προπάροιθεν ἀείρας.
μητρὸς: Il. 20:207: μητρὸς δ’ ἐκ Θέτιδος καλλιπλοκάμου ἁλοσύδνης·
μητρὸς: Il. 21:412: οὕτω κεν τῆς μητρὸς ἐρινύας ἐξαποτίνοις,
μητρὸς: Od. 1:368: “μητρὸς ἐμῆς μνηστῆρες, ὑπέρβιον ὕβριν ἔχοντες,
μητρός: Od. 3:310: μητρός τε στυγερῆς καὶ ἀνάλκιδος Αἰγίσθοιο·
μητρὸς: Od. 4:321: μητρὸς ἐμῆς μνηστῆρες ὑπέρβιον ὕβριν ἔχοντες.
μητρὸς: Od. 6:287: ἥ τ’ ἀέκητι φίλων πατρὸς καὶ μητρὸς ἐόντων
μητρὸς: Od. 6:310: τὸν παραμειψάμενος μητρὸς περὶ γούνασι χεῖρας
μητρός: Od. 10:139: μητρός τ’ ἐκ Πέρσης, τὴν Ὠκεανὸς τέκε παῖδα.
μητρὸς: Od. 11:84: ἦλθε δ’ ἐπὶ ψυχὴ μητρὸς κατατεθνηυίης,
μητρὸς: Od. 11:141: μητρὸς τήνδ’ ὁρόω ψυχὴν κατατεθνηυίης·
μητρὸς: Od. 11:205: μητρὸς ἐμῆς ψυχὴν ἑλέειν κατατεθνηυίης.
μητρὸς: Od. 11:280: πολλὰ μάλ’, ὅσσα τε μητρὸς ἐρινύες ἐκτελέουσι.
μητρὸς: Od. 15:347: εἴπ’ ἄγε μοι περὶ μητρὸς Ὀδυσσῆος θείοιο
μητρὸς: Od. 15:511: ἦ ἰθὺς σῆς μητρὸς ἴω καὶ σοῖο δόμοιο;”
μητρὸς: Od. 19:395: μητρὸς ἑῆς πατέρ’ ἐσθλόν, ὃς ἀνθρώπους ἐκέκαστο
μητρὸς: Od. 19:416: μήτηρ δ’ Ἀμφιθέη μητρὸς περιφῦσ’ Ὀδυσῆϊ
μητρὸς: Od. 20:341: οὔ τι διατρίβω μητρὸς γάμον, ἀλλὰ κελεύω
μητρὸς: Od. 24:334: ἐς πατέρ’ Αὐτόλυκον μητρὸς φίλον, ὄφρ’ ἂν ἑλοίμην
μητρυιὴ: Il. 5:389: εἰ μὴ μητρυιὴ περικαλλὴς Ἠερίβοια
μητρυιῆς: Il. 13:697: γνωτὸν μητρυιῆς Ἐριώπιδος, ἣν ἔχ’ Ὀϊλεύς·
μητρυιῆς: Il. 15:336: γνωτὸν μητρυιῆς Ἐριώπιδος, ἣν ἔχ’ Ὀϊλεύς·
μήτρωα: Il. 2:662: αὐτίκα πατρὸς ἑοῖο φίλον μήτρωα κατέκτα
μητρώϊον: Od. 19:410: ὁππότ’ ἂν ἡβήσας μητρώϊον ἐς μέγα δῶμα
μήτρως: Il. 16:717: Ἀσίῳ, ὃς μήτρως ἦν Ἕκτορος ἱπποδάμοιο
μηχανάασθαι: Od. 3:213: ἐν μεγάροισ’ ἀέκητι σέθεν κακὰ μηχανάασθαι.
μηχανάασθαι: Od. 16:93: οἷά φατε μνηστῆρας ἀτάσθαλα μηχανάασθαι
μηχανάασθε: Od. 20:370: ἀνέρας ὑβρίζοντες ἀτάσθαλα μηχανάασθε.”
μηχανόωνται: Od. 3:207: οἵ τέ μοι ὑβρίζοντες ἀτάσθαλα μηχανόωνται.
μηχανόωνται: Od. 4:822: δυσμενέες γὰρ πολλοὶ ἐπ’ αὐτῷ μηχανόωνται,
μηχανόωνται: Od. 16:134: πευθέσθω· πολλοὶ γὰρ ἐμοὶ κακὰ μηχανόωνται.”
μηχανόωνται: Od. 17:499: “μαῖ’, ἐχθροὶ μὲν πάντες, ἐπεὶ κακὰ μηχανόωνται·
μηχανόωνται: Od. 17:588: ἀνέρες ὑβρίζοντες ἀτάσθαλα μηχανόωνται.”
μηχανόωνται: Od. 20:170: ἣν οἵδ’ ὑβρίζοντες ἀτάσθαλα μηχανόωνται
μηχανόωνται: Od. 21:375: ἡμετέρου ἐξ οἴκου, ἐπεὶ κακὰ μηχανόωνται.”
μηχανόωντας: Od. 18:143: οἷ’ ὁρόω μνηστῆρας ἀτάσθαλα μηχανόωντας,
μηχανόωντο: Il. 8:177: νήπιοι οἳ ἄρα δὴ τάδε τείχεα μηχανόωντο
μηχανόωντο: Il. 11:694: ἡμέας ὑβρίζοντες ἀτάσθαλα μηχανόωντο.
μηχανόωντο: Od. 20:394: θησέμεναι· πρότεροι γὰρ ἀεικέα μηχανόωντο.
μηχανόωντο: Od. 22:432: ἐλθέμεν, αἵ περ πρόσθεν ἀεικέα μηχανόωντο.”
μηχανόῳτο: Od. 16:196: οὐ γάρ πως ἂν θνητὸς ἀνὴρ τάδε μηχανόῳτο
μῆχος: Il. 2:342: αὔτως γὰρ ἐπέεσσ’ ἐριδαίνομεν, οὐδέ τι μῆχος
μῆχος: Il. 9:249: αὐτῷ τοι μετόπισθ’ ἄχος ἔσσεται, οὐδέ τι μῆχος
μῆχος: Od. 12:392: νείκεον ἄλλοθεν ἄλλον ἐπισταδόν, οὐδέ τι μῆχος
μῆχος: Od. 14:238: νήεσσ’ ἡγήσασθαι ἐς Ἴλιον· οὐδέ τι μῆχος
μί’: Il. 24:66: οὐ μὲν γὰρ τιμή γε μί’ ἔσσεται· ἀλλὰ καὶ Ἕκτωρ
μί’: Od. 9:207: ἀλλ’ αὐτὸς ἄλοχός τε φίλη ταμίη τε μί’ οἴη.
μί’: Od. 20:110: ἡ δὲ μί’ οὔ πω παύετ’, ἀφαυροτάτη δὲ τέτυκτο·
μία: Il. 3:238: αὐτοκασιγνήτω, τώ μοι μία γείνατο μήτηρ.
μία: Il. 12:456: εἶχον ἐπημοιβοί, μία δὲ κληῒς ἐπαρήρει.
μία: Il. 18:565: κασσιτέρου· μία δ’ οἴη ἀταρπιτὸς ἦεν ἐπ’ αὐτήν,
μία: Il. 19:293: τρεῖς τε κασιγνήτους, τούς μοι μία γείνατο μήτηρ,
μία: Il. 24:396: τοῦ γὰρ ἐγὼ θεράπων, μία δ’ ἤγαγε νηῦς εὐεργής·
μία: Od. 2:412: οὐδ’ ἄλλαι δμῳαί, μία δ’ οἴη μῦθον ἄκουσεν.”
μία: Od. 14:514: ἐνθάδε ἕννυσθαι, μία δ’ οἴη φωτὶ ἑκάστῳ.
μία: Od. 22:130: ἑσταότ’ ἄγχ’ αὐτῆς· μία δ’ οἴη γίνετ’ ἐφορμή.
μία: Od. 23:227: ἀλλ’ οἶοι σύ τ’ ἐγώ τε καὶ ἀμφίπολος μία μούνη,
μιαίνεσθαι: Il. 16:797: ἱππόκομον πήληκα μιαίνεσθαι κονίῃσιν,
μιαιφόνε: Il. 5:31: Ἆρες Ἄρες βροτολοιγὲ μιαιφόνε τειχεσιπλῆτα
μιαιφόνε: Il. 5:455: Ἆρες Ἄρες βροτολοιγὲ μιαιφόνε τειχεσιπλῆτα,
μιαιφόνος: Il. 5:844: τὸν μὲν Ἄρης ἐνάριζε μιαιφόνος· αὐτὰρ Ἀθήνη
μιαιφόνος: Il. 21:402: τῇ μιν Ἄρης οὔτησε μιαιφόνος ἔγχεϊ μακρῷ.
μίαν: Il. 2:379: εἰ δέ ποτ’ ἔς γε μίαν βουλεύσομεν, οὐκέτ’ ἔπειτα
μίαν: Il. 14:267: ἀλλ’ ἴθ’, ἐγὼ δέ κέ τοι Χαρίτων μίαν ὁπλοτεράων
μίαν: Il. 14:274: ἦ μὲν ἐμοὶ δώσειν Χαρίτων μίαν ὁπλοτεράων
μίαν: Il. 20:272: τὴν δὲ μίαν χρυσῆν, τῇ ῥ’ ἔσχετο μείλινον ἔγχος.
μίαν: Od. 4:176: καὶ πᾶσιν λαοῖσι, μίαν πόλιν ἐξαλαπάξας,
μίαν: Od. 7:65: νυμφίον, ἐν μεγάρῳ μίαν οἴην παῖδα λιπόντα,
μίαν: Od. 21:121: πᾶσι μίαν μακρήν, καὶ ἐπὶ στάθμην ἴθυνεν,
μιάνθην: Il. 4:146: τοῖοί τοι Μενέλαε μιάνθην αἵματι μηροὶ
μιάνθησαν: Il. 16:795: αὐλῶπις τρυφάλεια, μιάνθησαν δὲ ἔθειραι
μιάνθησαν: Il. 23:732: πλησίοι ἀλλήλοισι, μιάνθησαν δὲ κονίῃ.
μιαρός: Il. 24:420: οὐδέ ποθι μιαρός· σὺν δ’ ἕλκεα πάντα μέμυκεν
μιγαζομένους: Od. 8:271: Ἥλιος, ὅ σφ’ ἐνόησε μιγαζομένους φιλότητι.
μίγδ’: Il. 8:437: μίγδ’ ἄλλοισι θεοῖσι, φίλον τετιημέναι ἦτορ.
μίγδα: Od. 24:77: μίγδα δὲ Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο θανόντος,
μιγείη: Od. 4:222: ὃς τὸ καταβρόξειεν, ἐπὴν κρητῆρι μιγείη,
μιγείη: Od. 5:386: εἷος ὃ Φαιήκεσσι φιληρέτμοισι μιγείη
μιγείην: Od. 15:315: καί κε μνηστήρεσσιν ὑπερφιάλοισι μιγείην,
μιγείης: Il. 3:55: ἥ τε κόμη τό τε εἶδος ὅτ’ ἐν κονίῃσι μιγείης.
μιγεῖσα: Od. 1:73: ἐν σπέεσι γλαφυροῖσι Ποσειδάωνι μιγεῖσα.
μιγεῖσα: Od. 11:268: γείνατ’ ἐν ἀγκοίνῃσι Διὸς μεγάλοιο μιγεῖσα·
μιγεῖσα: Od. 19:266: κουρίδιον, τῷ τέκνα τέκῃ φιλότητι μιγεῖσα,
μίγεν: Od. 9:91: οἱ δ’ αἶψ’ οἰχόμενοι μίγεν ἀνδράσι Λωτοφάγοισιν·
μιγέντα: Il. 4:354: Τηλεμάχοιο φίλον πατέρα προμάχοισι μιγέντα
μιγέντα: Od. 18:379: τῶ κέ μ’ ἴδοις πρώτοισιν ἐνὶ προμάχοισι μιγέντα,
μιγέντε: Od. 10:334: εὐνῆς ἡμετέρης ἐπιβήομεν, ὄφρα μιγέντε
μιγέωσιν: Il. 2:475: ῥεῖα διακρίνωσιν ἐπεί κε νομῷ μιγέωσιν,
μίγη: Il. 5:143: ὣς μεμαὼς Τρώεσσι μίγη κρατερὸς Διομήδης.
μίγη: Il. 6:25: ποιμαίνων δ’ ἐπ’ ὄεσσι μίγη φιλότητι καὶ εὐνῇ,
μίγη: Il. 21:143: πρεσβυτάτη· τῇ γάρ ῥα μίγη ποταμὸς βαθυδίνης.
μίγη: Od. 5:126: ᾧ θυμῷ εἴξασα, μίγη φιλότητι καὶ εὐνῇ
μίγη: Od. 15:420: πλυνούσῃ τις πρῶτα μίγη κοίλῃ παρὰ νηῒ
μιγήῃς: Od. 5:378: εἰς ὅ κεν ἀνθρώποισι διοτρεφέεσσι μιγήῃς.
μιγήμεναι: Il. 6:161: κρυπταδίῃ φιλότητι μιγήμεναι· ἀλλὰ τὸν οὔ τι
μιγήμεναι: Il. 6:165: ὅς μ’ ἔθελεν φιλότητι μιγήμεναι οὐκ ἐθελούσῃ.
μιγήμεναι: Il. 13:286: ἀρᾶται δὲ τάχιστα μιγήμεναι ἐν δαῒ λυγρῇ·
μιγήμεναι: Il. 15:409: ῥηξάμενοι κλισίῃσι μιγήμεναι ἠδὲ νέεσσιν.
μιγήμεναι: Il. 21:469: πατροκασιγνήτοιο μιγήμεναι ἐν παλάμῃσι.
μιγῆναι: Il. 9:133: μή ποτε τῆς εὐνῆς ἐπιβήμεναι ἠδὲ μιγῆναι,
μιγῆναι: Il. 9:275: μή ποτε τῆς εὐνῆς ἐπιβήμεναι ἠδὲ μιγῆναι
μιγῆναι: Il. 14:385: εἴκελον ἀστεροπῇ· τῷ δ’ οὐ θέμις ἐστὶ μιγῆναι
μιγῆναι: Il. 19:176: μή ποτε τῆς εὐνῆς ἐπιβήμεναι ἠδὲ μιγῆναι·
μιγῆναι: Od. 11:306: εἴσιδον, ἣ δὴ φάσκε Ποσειδάωνι μιγῆναι,
μιγῆναι: Od. 20:12: ἦ ἔτ’ ἐῷ μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισι μιγῆναι
μιγήσεσθαι: Il. 10:365: ἀλλ’ ὅτε δὴ τάχ’ ἔμελλε μιγήσεσθαι φυλάκεσσι
Μίδειαν: Il. 2:507: οἵ τε πολυστάφυλον Ἄρνην ἔχον, οἵ τε Μίδειαν
μιήνῃ: Il. 4:141: Ὡς δ’ ὅτε τίς τ’ ἐλέφαντα γυνὴ φοίνικι μιήνῃ
μιῆς: Il. 15:416: τὼ δὲ μιῆς περὶ νηὸς ἔχον πόνον, οὐδὲ δύναντο
μικρὸς: Il. 5:801: Τυδεύς τοι μικρὸς μὲν ἔην δέμας, ἀλλὰ μαχητής·
μικρὸς: Od. 3:296: ἐς Φαιστόν, μικρὸς δὲ λίθος μέγα κῦμ’ ἀποέργει.
μίκτο: Il. 11:354: Ἕκτωρ δ’ ὦκ’ ἀπέλεθρον ἀνέδραμε, μίκτο δ’ ὁμίλῳ,
μίκτο: Il. 16:813: οὐδὲ δάμασσ’· ὃ μὲν αὖτις ἀνέδραμε, μίκτο δ’ ὁμίλῳ,
Μίλητόν: Il. 2:647: Λύκτον Μίλητόν τε καὶ ἀργινόεντα Λύκαστον
Μίλητον: Il. 2:868: οἳ Μίλητον ἔχον Φθιρῶν τ’ ὄρος ἀκριτόφυλλον
μιλτοπάρῃοι: Il. 2:637: τῷ δ’ ἅμα νῆες ἕποντο δυώδεκα μιλτοπάρῃοι.
μιλτοπάρῃοι: Od. 9:125: οὐ γὰρ Κυκλώπεσσι νέες πάρα μιλτοπάρῃοι,
Μίμαντα: Od. 3:172: ἦ ὑπένερθε Χίοιο παρ’ ἠνεμόεντα Μίμαντα.
μίμν’: Il. 6:431: ἀλλ’ ἄγε νῦν ἐλέαιρε καὶ αὐτοῦ μίμν’ ἐπὶ πύργῳ,
μίμν’: Il. 22:92: ἀλλ’ ὅ γε μίμν’ Ἀχιλῆα πελώριον ἆσσον ἰόντα.
μιμνάζειν: Il. 2:392: μιμνάζειν παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν, οὔ οἱ ἔπειτα
μιμνάζειν: Il. 10:549: μιμνάζειν παρὰ νηυσὶ γέρων περ ἐὼν πολεμιστής·
μίμνε: Il. 13:713: οὐ γάρ σφι σταδίῃ ὑσμίνῃ μίμνε φίλον κῆρ·
μίμνε: Il. 22:38: Ἕκτορ μή μοι μίμνε φίλον τέκος ἀνέρα τοῦτον
μίμνε: Il. 22:439: ἤγγειλ’ ὅττί ῥά οἱ πόσις ἔκτοθι μίμνε πυλάων,
μίμνει: Il. 13:747: μίμνει, ὃν οὐκέτι πάγχυ μάχης σχήσεσθαι ὀΐω.
μίμνει: Od. 11:187: πάντες γὰρ καλέουσι. πατὴρ δὲ σὸς αὐτόθι μίμνει
μίμνειν: Il. 8:78: Ἔνθ’ οὔτ’ Ἰδομενεὺς τλῆ μίμνειν οὔτ’ Ἀγαμέμνων,
μίμνειν: Il. 9:548: τείχεος ἔκτοσθεν μίμνειν πολέες περ ἐόντες·
μίμνειν: Il. 13:106: μίμνειν οὐκ ἐθέλεσκον ἐναντίον, οὐδ’ ἠβαιόν·
μίμνειν: Il. 18:255: ἄστυδε νῦν ἰέναι, μὴ μίμνειν ἠῶ δῖαν
μίμνειν: Il. 18:263: μίμνειν ἐν πεδίῳ, ὅθι περ Τρῶες καὶ Ἀχαιοὶ
μίμνειν: Od. 6:245: ἐνθάδε ναιετάων, καί οἱ ἅδοι αὐτόθι μίμνειν.
μίμνειν: Od. 11:356: εἴ με καὶ εἰς ἐνιαυτὸν ἀνώγοιτ’ αὐτόθι μίμνειν
μίμνειν: Od. 18:318: εἴ περ γάρ κ’ ἐθέλωσιν ἐΰθρονον Ἠῶ μίμνειν,
μίμνεις: Od. 11:210: “μῆτερ ἐμή, τί νύ μ’ οὐ μίμνεις ἑλέειν μεμαῶτα,
μίμνεν: Il. 15:689: μίμνεν ἐνὶ Τρώων ὁμάδῳ πύκα θωρηκτάων·
μίμνεν: Il. 24:470: Ἰδαῖον δὲ κατ’ αὖθι λίπεν· ὃ δὲ μίμνεν ἐρύκων
μίμνετ’: Od. 2:97: μίμνετ’ ἐπειγόμενοι τὸν ἐμὸν γάμον, εἰς ὅ κε φᾶρος
μίμνετ’: Od. 9:172: “ἄλλοι μὲν νῦν μίμνετ’, ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι·
μίμνετ’: Od. 19:142: μίμνετ’ ἐπειγόμενοι τὸν ἐμὸν γάμον, εἰς ὅ κε φᾶρος
μίμνετ’: Od. 24:132: μίμνετ’ ἐπειγόμενοι τὸν ἐμὸν γάμον, εἰς ὅ κε φᾶρος
μίμνετε: Il. 2:331: ἀλλ’ ἄγε μίμνετε πάντες ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ
μίμνετε: Il. 4:340: τίπτε καταπτώσσοντες ἀφέστατε, μίμνετε δ’ ἄλλους;
μίμνετε: Il. 19:190: μίμνετε δ’ ἄλλοι πάντες ἀολλέες, ὄφρά κε δῶρα
μίμνετε: Od. 10:489: μηκέτι νῦν ἀέκοντες ἐμῷ ἐνὶ μίμνετε οἴκῳ.
μιμνέτω: Il. 6:69: μιμνέτω ὥς κε πλεῖστα φέρων ἐπὶ νῆας ἵκηται,
μιμνέτω: Il. 19:189: μιμνέτω αὐτόθι τεῖος ἐπειγόμενός περ Ἄρηος·
μίμνῃ: Il. 24:382: ἄνδρας ἐς ἀλλοδαποὺς ἵνα περ τάδε τοι σόα μίμνῃ,
μίμνῃ: Od. 13:364: θείομεν αὐτίκα νῦν, ἵνα περ τάδε τοι σόα μίμνῃ·
μίμνῃσκ’: Od. 14:169: μίμνῃσκ’· ἦ γὰρ θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἐμοῖσιν
μιμνήσκεο: Il. 22:268: παντοίης ἀρετῆς μιμνήσκεο· νῦν σε μάλα χρὴ
μιμνῄσκεο: Od. 10:472: “δαιμόνι’, ἤδη νῦν μιμνῄσκεο πατρίδος αἴης,
μιμνῄσκεσθαι: Od. 3:142: νόστου μιμνῄσκεσθαι ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάσσης·
μιμνῄσκεται: Od. 15:54: τοῦ γάρ τε ξεῖνος μιμνῄσκεται ἤματα πάντα
μιμνησκόμεναι: Il. 24:167: τῶν μιμνησκόμεναι οἳ δὴ πολέες τε καὶ ἐσθλοὶ
μιμνησκόμενος: Il. 24:9: τῶν μιμνησκόμενος θαλερὸν κατὰ δάκρυον εἶβεν,
μιμνήσκοντο: Il. 13:722: Τρῶες μιμνήσκοντο· συνεκλόνεον γὰρ ὀϊστοί.
μιμνῄσκοντο: Od. 20:138: ἀλλ’ ὅτε δὴ κοίτοιο καὶ ὕπνου μιμνῄσκοντο,
μίμνοις: Od. 15:545: “Τηλέμαχ’, εἰ γάρ κεν σὺ πολὺν χρόνον ἐνθάδε μίμνοις,
μίμνομεν: Il. 17:721: μίμνομεν ὀξὺν Ἄρηα παρ’ ἀλλήλοισι μένοντες.
μίμνομεν: Od. 24:396: μίμνομεν ἐν μεγάροισ’, ὑμέας ποτιδέγμενοι αἰεί.”
μίμνον: Il. 5:94: Τρώων, οὐδ’ ἄρα μιν μίμνον πολέες περ ἐόντες.
μίμνον: Il. 8:561: ἑσταότες παρ’ ὄχεσφιν ἐΰθρονον Ἠῶ μίμνον.
μίμνον: Il. 12:136: μίμνον ἐπερχόμενον μέγαν Ἄσιον οὐδὲ φέβοντο.
μιμνόντεσσι: Il. 2:296: ἐνθάδε μιμνόντεσσι· τὼ οὐ νεμεσίζομ’ Ἀχαιοὺς
μίμνουσι: Il. 12:133: αἵ τ’ ἄνεμον μίμνουσι καὶ ὑετὸν ἤματα πάντα
μίμνω: Od. 12:161: δήσατ’ ἐν ἀργαλέῳ, ὄφρ’ ἔμπεδον αὐτόθι μίμνω,
μίμνων: Il. 9:613: οὗτοι δ’ ἀγγελέουσι, σὺ δ’ αὐτόθι λέξεο μίμνων
μιν: Il. 1:29: τὴν δ’ ἐγὼ οὐ λύσω· πρίν μιν καὶ γῆρας ἔπεισιν
μιν: Il. 1:100: ἐς Χρύσην· τότε κέν μιν ἱλασσάμενοι πεπίθοιμεν. ”
μιν: Il. 1:201: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
μιν: Il. 1:237: φύλλά τε καὶ φλοιόν· νῦν αὖτέ μιν υἷες Ἀχαιῶν
μιν: Il. 1:290: εἰ δέ μιν αἰχμητὴν ἔθεσαν θεοὶ αἰὲν ἐόντες
μιν: Il. 1:332: στήτην, οὐδέ τί μιν προσεφώνεον οὐδ’ ἐρέοντο·
μιν: Il. 1:361: χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
μιν: Il. 1:399: ὁππότε μιν ξυνδῆσαι Ὀλύμπιοι ἤθελον ἄλλοι
μιν: Il. 1:407: τῶν νῦν μιν μνήσασα παρέζεο καὶ λαβὲ γούνων
μιν: Il. 1:427: καί μιν γουνάσομαι καί μιν πείσεσθαι ὀΐω. ”
μιν: Il. 1:427: καί μιν γουνάσομαι καί μιν πείσεσθαι ὀΐω. ”
μιν: Il. 1:441: πατρὶ φίλῳ ἐν χερσὶ τίθει καί μιν προσέειπεν·
μιν: Il. 1:506: ἔπλετ’· ἀτάρ μιν νῦν γε ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
μιν: Il. 1:508: ἀλλὰ σύ πέρ μιν τῖσον Ὀλύμπιε μητίετα Ζεῦ·
μιν: Il. 1:536: ὣς ὃ μὲν ἔνθα καθέζετ’ ἐπὶ θρόνου· οὐδέ μιν Ἥρη
μιν: Il. 1:585: μητρὶ φίλῃ ἐν χειρὶ τίθει καί μιν προσέειπε·
μιν: Il. 1:610: ἔνθα πάρος κοιμᾶθ’ ὅτε μιν γλυκὺς ὕπνος ἱκάνοι·
μιν: Il. 2:7: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
μιν: Il. 2:22: τῷ μιν ἐεισάμενος προσεφώνεε θεῖος ὄνειρος·
μιν: Il. 2:41: ἔγρετο δ’ ἐξ ὕπνου, θείη δέ μιν ἀμφέχυτ’ ὀμφή·
μιν: Il. 2:171: ἅπτετ’, ἐπεί μιν ἄχος κραδίην καὶ θυμὸν ἵκανεν·
μιν: Il. 2:245: καί μιν ὑπόδρα ἰδὼν χαλεπῷ ἠνίπαπε μύθῳ·
μιν: Il. 2:276: οὔ θήν μιν πάλιν αὖτις ἀνήσει θυμὸς ἀγήνωρ
μιν: Il. 2:319: λᾶαν γάρ μιν ἔθηκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω·
μιν: Il. 2:550: ἔνθα δέ μιν ταύροισι καὶ ἀρνειοῖς ἱλάονται
μιν: Il. 2:722: Λήμνῳ ἐν ἠγαθέῃ, ὅθι μιν λίπον υἷες Ἀχαιῶν
μιν: Il. 2:754: ἀλλά τέ μιν καθύπερθεν ἐπιρρέει ἠΰτ’ ἔλαιον·
μιν: Il. 2:795: τῷ μιν ἐεισαμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις·
μιν: Il. 3:35: ἂψ δ’ ἀνεχώρησεν, ὦχρός τέ μιν εἷλε παρειάς,
μιν: Il. 3:197: ἀρνειῷ μιν ἔγωγε ἐΐσκω πηγεσιμάλλῳ,
μιν: Il. 3:231: ἕστηκ’, ἀμφὶ δέ μιν Κρητῶν ἀγοὶ ἠγερέθονται.
μιν: Il. 3:232: πολλάκι μιν ξείνισσεν ἀρηΐφιλος Μενέλαος
μιν: Il. 3:368: ἠΐχθη παλάμηφιν ἐτώσιον, οὐδ’ ἔβαλόν μιν.
μιν: Il. 3:371: ἄγχε δέ μιν πολύκεστος ἱμὰς ἁπαλὴν ὑπὸ δειρήν,
μιν: Il. 3:386: γρηῒ δέ μιν ἐϊκυῖα παλαιγενέϊ προσέειπεν
μιν: Il. 3:388: ἤσκειν εἴρια καλά, μάλιστα δέ μιν φιλέεσκε·
μιν: Il. 3:389: τῇ μιν ἐεισαμένη προσεφώνεε δῖ’ Ἀφροδίτη·
μιν: Il. 4:23: σκυζομένη Διὶ πατρί, χόλος δέ μιν ἄγριος ᾕρει·
μιν: Il. 4:90: ἑσταότ’· ἀμφὶ δέ μιν κρατεραὶ στίχες ἀσπιστάων
μιν: Il. 4:143: κεῖται δ’ ἐν θαλάμῳ, πολέες τέ μιν ἠρήσαντο
μιν: Il. 4:201: ἑσταότ’· ἀμφὶ δέ μιν κρατεραὶ στίχες ἀσπιστάων
μιν: Il. 4:229: τῷ μάλα πόλλ’ ἐπέτελλε παρισχέμεν ὁππότε κέν μιν
μιν: Il. 4:312: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
μιν: Il. 4:369: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
μιν: Il. 4:374: ὡς φάσαν οἵ μιν ἴδοντο πονεύμενον· οὐ γὰρ ἔγωγε
μιν: Il. 4:477: τοὔνεκά μιν κάλεον Σιμοείσιον· οὐδὲ τοκεῦσι
μιν: Il. 4:480: πρῶτον γάρ μιν ἰόντα βάλε στῆθος παρὰ μαζὸν
μιν: Il. 5:8: ὦρσε δέ μιν κατὰ μέσσον ὅθι πλεῖστοι κλονέοντο.
μιν: Il. 5:47: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων, στυγερὸς δ’ ἄρα μιν σκότος εἷλε.
μιν: Il. 5:55: ἀλλά μιν Ἀτρεΐδης δουρικλειτὸς Μενέλαος
μιν: Il. 5:61: τεύχειν· ἔξοχα γάρ μιν ἐφίλατο Παλλὰς Ἀθήνη·
μιν: Il. 5:68: γνὺξ δ’ ἔριπ’ οἰμώξας, θάνατος δέ μιν ἀμφεκάλυψε.
μιν: Il. 5:94: Τρώων, οὐδ’ ἄρα μιν μίμνον πολέες περ ἐόντες.
μιν: Il. 5:136: δὴ τότε μιν τρὶς τόσσον ἕλεν μένος ὥς τε λέοντα
μιν: Il. 5:170: στῆ δὲ πρόσθ’ αὐτοῖο ἔπος τέ μιν ἀντίον ηὔδα·
μιν: Il. 5:181: Τυδεΐδῃ μιν ἔγωγε δαΐφρονι πάντα ἐΐσκω,
μιν: Il. 5:188: ἤδη γάρ οἱ ἐφῆκα βέλος, καί μιν βάλον ὦμον
μιν: Il. 5:190: καί μιν ἔγωγ’ ἐφάμην Ἀϊδωνῆϊ προϊάψειν,
μιν: Il. 5:304: οἷοι νῦν βροτοί εἰσ’· ὃ δέ μιν ῥέα πάλλε καὶ οἶος.
μιν: Il. 5:306: ἰσχίῳ ἐνστρέφεται, κοτύλην δέ τέ μιν καλέουσι·
μιν: Il. 5:313: μήτηρ, ἥ μιν ὑπ’ Ἀγχίσῃ τέκε βουκολέοντι·
μιν: Il. 5:372: χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἐκ τ’ ὀνόμαζε·
μιν: Il. 5:385: τλῆ μὲν Ἄρης ὅτε μιν Ὦτος κρατερός τ’ Ἐφιάλτης
μιν: Il. 5:392: τλῆ δ’ Ἥρη, ὅτε μιν κρατερὸς πάϊς Ἀμφιτρύωνος
μιν: Il. 5:394: βεβλήκει· τότε καί μιν ἀνήκεστον λάβεν ἄλγος.
μιν: Il. 5:396: εὖτέ μιν ωὐτὸς ἀνὴρ υἱὸς Διὸς αἰγιόχοιο
μιν: Il. 5:408: οὐδέ τί μιν παῖδες ποτὶ γούνασι παππάζουσιν
μιν: Il. 5:509: Φοίβου Ἀπόλλωνος χρυσαόρου, ὅς μιν ἀνώγει
μιν: Il. 5:650: ὅς ῥά μιν εὖ ἕρξαντα κακῷ ἠνίπαπε μύθῳ,
μιν: Il. 5:664: ἐξέφερον πολέμοιο· βάρυνε δέ μιν δόρυ μακρὸν
μιν: Il. 5:795: ἕλκος ἀναψύχοντα τό μιν βάλε Πάνδαρος ἰῷ.
μιν: Il. 5:796: ἱδρὼς γάρ μιν ἔτειρεν ὑπὸ πλατέος τελαμῶνος
μιν: Il. 5:802: καί ῥ’ ὅτε πέρ μιν ἐγὼ πολεμίζειν οὐκ εἴασκον
μιν: Il. 5:805: δαίνυσθαί μιν ἄνωγον ἐνὶ μεγάροισιν ἕκηλον·
μιν: Il. 5:845: δῦν’ Ἄϊδος κυνέην, μή μιν ἴδοι ὄβριμος Ἄρης.
μιν: Il. 5:858: τῇ ῥά μιν οὖτα τυχών, διὰ δὲ χρόα καλὸν ἔδαψεν,
μιν: Il. 6:52: καὶ δή μιν τάχ’ ἔμελλε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν
μιν: Il. 6:117: ἀμφὶ δέ μιν σφυρὰ τύπτε καὶ αὐχένα δέρμα κελαινὸν
μιν: Il. 6:139: καί μιν τυφλὸν ἔθηκε Κρόνου πάϊς· οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν
μιν: Il. 6:151: ἡμετέρην γενεήν, πολλοὶ δέ μιν ἄνδρες ἴσασιν·
μιν: Il. 6:168: πέμπε δέ μιν Λυκίην δέ, πόρεν δ’ ὅ γε σήματα λυγρὰ
μιν: Il. 6:173: προφρονέως μιν τῖεν ἄναξ Λυκίης εὐρείης·
μιν: Il. 6:176: καὶ τότε μιν ἐρέεινε καὶ ᾔτεε σῆμα ἰδέσθαι
μιν: Il. 6:192: αὐτοῦ μιν κατέρυκε, δίδου δ’ ὅ γε θυγατέρα ἥν,
μιν: Il. 6:221: καί μιν ἐγὼ κατέλειπον ἰὼν ἐν δώμασ’ ἐμοῖσι.
μιν: Il. 6:238: ἀμφ’ ἄρα μιν Τρώων ἄλοχοι θέον ἠδὲ θύγατρες
μιν: Il. 6:282: γαῖα χάνοι· μέγα γάρ μιν Ὀλύμπιος ἔτρεφε πῆμα
μιν: Il. 6:353: ἔσσονται· τὼ καί μιν ἐπαυρήσεσθαι ὀΐω.
μιν: Il. 6:417: οὐδέ μιν ἐξενάριξε, σεβάσσατο γὰρ τό γε θυμῷ,
μιν: Il. 6:418: ἀλλ’ ἄρα μιν κατέκηε σὺν ἔντεσι δαιδαλέοισιν
μιν: Il. 6:483: παῖδ’ ἑόν· ἣ δ’ ἄρα μιν κηώδεϊ δέξατο κόλπῳ
μιν: Il. 6:485: χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
μιν: Il. 6:501: οὐ γάρ μιν ἔτ’ ἔφαντο ὑπότροπον ἐκ πολέμοιο
μιν: Il. 7:46: στῆ δὲ παρ’ Ἕκτορ’ ἰὼν καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
μιν: Il. 7:118: φημί μιν ἀσπασίως γόνυ κάμψειν, αἴ κε φύγῃσι
μιν: Il. 7:187: ὅς μιν ἐπιγράψας κυνέῃ βάλε φαίδιμος Αἴας,
μιν: Il. 7:261: ἤλυθεν ἐγχείη, στυφέλιξε δέ μιν μεμαῶτα,
μιν: Il. 7:316: τὸν δέρον ἀμφί θ’ ἕπον, καί μιν διέχευαν ἅπαντα,
μιν: Il. 7:356: ὅς μιν ἀμειβόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
μιν: Il. 8:13: ἤ μιν ἑλὼν ῥίψω ἐς Τάρταρον ἠερόεντα
μιν: Il. 8:101: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
μιν: Il. 8:237: τῇδ’ ἄτῃ ἄασας καί μιν μέγα κῦδος ἀπηύρας;
μιν: Il. 8:272: εἰς Αἴανθ’· ὃ δέ μιν σάκεϊ κρύπτασκε φαεινῷ.
μιν: Il. 8:280: στῆ δὲ παρ’ αὐτὸν ἰὼν καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπε·
μιν: Il. 8:367: εὖτέ μιν εἰς Ἀΐδαο πυλάρταο προὔπεμψεν
μιν: Il. 8:445: ἥσθην, οὐδέ τί μιν προσεφώνεον οὐδ’ ἐρέοντο·
μιν: Il. 8:460: σκυζομένη Διὶ πατρί, χόλος δέ μιν ἄγριος ᾕρει·
μιν: Il. 9:112: φραζώμεσθ’ ὥς κέν μιν ἀρεσσάμενοι πεπίθωμεν
μιν: Il. 9:142: γαμβρός κέν μοι ἔοι· τίσω δέ μιν ἶσον Ὀρέστῃ,
μιν: Il. 9:378: ἐχθρὰ δέ μοι τοῦ δῶρα, τίω δέ μιν ἐν καρὸς αἴσῃ.
μιν: Il. 9:391: οὐδέ μιν ὧς γαμέω· ὃ δ’ Ἀχαιῶν ἄλλον ἑλέσθω,
μιν: Il. 9:429: αὔριον ἢν ἐθέλῃσιν· ἀνάγκῃ δ’ οὔ τί μιν ἄξω.
μιν: Il. 9:560: κλαῖεν ὅ μιν ἑκάεργος ἀνήρπασε Φοῖβος Ἀπόλλων·
μιν: Il. 9:574: ἔνθά μιν ἤνωγον τέμενος περικαλλὲς ἑλέσθαι
μιν: Il. 9:577: πολλὰ δέ μιν λιτάνευε γέρων ἱππηλάτα Οἰνεὺς
μιν: Il. 9:627: τῆς ᾗ μιν παρὰ νηυσὶν ἐτίομεν ἔξοχον ἄλλων
μιν: Il. 9:688: αὔριον, ἢν ἐθέλῃσιν· ἀνάγκῃ δ’ οὔ τί μιν ἄξει.
μιν: Il. 9:696: νῦν αὖ μιν πολὺ μᾶλλον ἀγηνορίῃσιν ἐνῆκας.
μιν: Il. 9:698: ἦ κε μένῃ· τότε δ’ αὖτε μαχήσεται ὁππότε κέν μιν
μιν: Il. 10:105: ἐκτελέει, ὅσα πού νυν ἐέλπεται· ἀλλά μιν οἴω
μιν: Il. 10:163: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
μιν: Il. 10:344: ἀλλ’ ἐῶμέν μιν πρῶτα παρεξελθεῖν πεδίοιο
μιν: Il. 10:347: αἰεί μιν ἐπὶ νῆας ἀπὸ στρατόφι προτιειλεῖν
μιν: Il. 10:454: Ἦ, καὶ ὃ μέν μιν ἔμελλε γενείου χειρὶ παχείῃ
μιν: Il. 11:88: τάμνων δένδρεα μακρά, ἅδος τέ μιν ἵκετο θυμόν,
μιν: Il. 11:98: ἔνδον ἅπας πεπάλακτο· δάμασσε δέ μιν μεμαῶτα.
μιν: Il. 11:117: χραισμεῖν· αὐτὴν γάρ μιν ὑπὸ τρόμος αἰνὸς ἱκάνει·
μιν: Il. 11:226: αὐτοῦ μιν κατέρυκε, δίδου δ’ ὅ γε θυγατέρα ἥν·
μιν: Il. 11:252: νύξε δέ μιν κατὰ χεῖρα μέσην ἀγκῶνος ἔνερθε,
μιν: Il. 11:376: καὶ βάλεν, οὐδ’ ἄρα μιν ἅλιον βέλος ἔκφυγε χειρός,
μιν: Il. 11:429: στῆ δὲ μάλ’ ἐγγὺς ἰὼν καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν
μιν: Il. 11:479: ὠμοφάγοι μιν θῶες ἐν οὔρεσι δαρδάπτουσιν
μιν: Il. 11:509: μή πώς μιν πολέμοιο μετακλινθέντος ἕλοιεν.
μιν: Il. 11:522: Ἕκτορι παρβεβαώς, καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
μιν: Il. 11:526: Αἴας δὲ κλονέει Τελαμώνιος· εὖ δέ μιν ἔγνων·
μιν: Il. 11:549: οἵ τέ μιν οὐκ εἰῶσι βοῶν ἐκ πῖαρ ἑλέσθαι
μιν: Il. 11:582: ἕλκετ’ ἐπ’ Εὐρυπύλῳ, καί μιν βάλε μηρὸν ὀϊστῷ
μιν: Il. 11:762: οἶος τῆς ἀρετῆς ἀπονήσεται· ἦ τέ μιν οἴω
μιν: Il. 11:843: ἔνθά μιν ἐκτανύσας ἐκ μηροῦ τάμνε μαχαίρῃ
μιν: Il. 12:46: ταρβεῖ οὐδὲ φοβεῖται, ἀγηνορίη δέ μιν ἔκτα·
μιν: Il. 12:116: πρόσθεν γάρ μιν μοῖρα δυσώνυμος ἀμφεκάλυψεν
μιν: Il. 12:186: ἔνδον ἅπας πεπάλακτο· δάμασσε δέ μιν μεμαῶτα·
μιν: Il. 12:285: κῦμα δέ μιν προσπλάζον ἐρύκεται· ἄλλά τε πάντα
μιν: Il. 12:381: κεῖτο μέγας παρ’ ἔπαλξιν ὑπέρτατος· οὐδέ κέ μιν ῥέα
μιν: Il. 12:405: ἤλυθεν ἐγχείη, στυφέλιξε δέ μιν μεμαῶτα.
μιν: Il. 12:449: οἷοι νῦν βροτοί εἰσ’· ὃ δέ μιν ῥέα πάλλε καὶ οἶος.
μιν: Il. 12:452: χειρὶ λαβὼν ἑτέρῃ, ὀλίγον τέ μιν ἄχθος ἐπείγει,
μιν: Il. 12:465: δοῦρ’ ἔχεν· οὔ κέν τίς μιν ἐρύκακεν ἀντιβολήσας
μιν: Il. 13:58: ὠκυπόρων, εἰ καί μιν Ὀλύμπιος αὐτὸς ἐγείρει.
μιν: Il. 13:176: ναῖε δὲ πὰρ Πριάμῳ· ὃ δέ μιν τίεν ἶσα τέκεσσι.
μιν: Il. 13:193: ὦσε δέ μιν σθένεϊ μεγάλῳ· ὃ δὲ χάσσατ’ ὀπίσσω
μιν: Il. 13:204: ἧκε δέ μιν σφαιρηδὸν ἑλιξάμενος δι’ ὁμίλου·
μιν: Il. 13:315: οἵ μιν ἅδην ἐλόωσι καὶ ἐσσύμενον πολέμοιο
μιν: Il. 13:329: ἦρχ’ ἴμεν, ὄφρ’ ἀφίκοντο κατὰ στρατὸν ᾗ μιν ἀνώγει,
μιν: Il. 13:387: Ἰδομενῆα βαλεῖν· ὃ δέ μιν φθάμενος βάλε δουρὶ
μιν: Il. 13:432: κάλλεϊ καὶ ἔργοισιν ἰδὲ φρεσί· τοὔνεκα καί μιν
μιν: Il. 13:672: ᾤχετ’ ἀπὸ μελέων, στυγερὸς δ’ ἄρα μιν σκότος εἷλεν.
μιν: Il. 13:711: ὁππότε μιν κάματός τε καὶ ἱδρὼς γούναθ’ ἵκοιτο.
μιν: Il. 13:750: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
μιν: Il. 14:138: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
μιν: Il. 14:255: καί μιν ἔπειτα Κόων δ’ εὖ ναιομένην ἀπένεικας
μιν: Il. 14:293: ὡς δ’ ἴδεν, ὥς μιν ἔρως πυκινὰς φρένας ἀμφεκάλυψεν,
μιν: Il. 14:434: ἔνθά μιν ἐξ ἵππων πέλασαν χθονί, κὰδ δέ οἱ ὕδωρ
μιν: Il. 14:455: ἀλλά τις Ἀργείων κόμισε χροΐ, καί μιν ὀΐω
μιν: Il. 15:11: αἷμ’ ἐμέων, ἐπεὶ οὔ μιν ἀφαυρότατος βάλ’ Ἀχαιῶν.
μιν: Il. 15:28: καί μιν ἔπειτα Κόων δ’ εὖ ναιομένην ἀπένεικας.
μιν: Il. 15:35: καί μιν φωνήσασ’ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
μιν: Il. 15:48: καί μιν ἀμειβόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
μιν: Il. 15:61: αἳ νῦν μιν τείρουσι κατὰ φρένας, αὐτὰρ Ἀχαιοὺς
μιν: Il. 15:89: καί μιν φωνήσασ’ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
μιν: Il. 15:105: ἦ ἔτι μιν μέμαμεν καταπαυσέμεν ἆσσον ἰόντες
μιν: Il. 15:153: ἥμενον· ἀμφὶ δέ μιν θυόεν νέφος ἐστεφάνωτο.
μιν: Il. 15:160: παυσάμενόν μιν ἄνωχθι μάχης ἠδὲ πτολέμοιο
μιν: Il. 15:242: παύετ’, ἐπεί μιν ἔγειρε Διὸς νόος αἰγιόχοιο.
μιν: Il. 15:288: Ἕκτωρ· ἦ θήν μιν μάλα ἔλπετο θυμὸς ἑκάστου
μιν: Il. 15:427: ἀλλ’ υἷα Κλυτίοιο σαώσατε, μή μιν Ἀχαιοὶ
μιν: Il. 15:460: εἴ μιν ἀριστεύοντα βαλὼν ἐξείλετο θυμόν.
μιν: Il. 15:551: ναῖε δὲ πὰρ Πριάμῳ, ὃ δέ μιν τίεν ἶσα τέκεσσι·
μιν: Il. 15:611: Ζεύς, ὅς μιν πλεόνεσσι μετ’ ἀνδράσι μοῦνον ἐόντα
μιν: Il. 15:650: στήθεϊ δ’ ἐν δόρυ πῆξε, φίλων δέ μιν ἐγγὺς ἑταίρων
μιν: Il. 16:6: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
μιν: Il. 16:10: δακρυόεσσα δέ μιν ποτιδέρκεται, ὄφρ’ ἀνέληται·
μιν: Il. 16:103: δάμνα μιν Ζηνός τε νόος καὶ Τρῶες ἀγαυοὶ
μιν: Il. 16:142: πάλλειν, ἀλλά μιν οἶος ἐπίστατο πῆλαι Ἀχιλλεὺς
μιν: Il. 16:290: κάππεσεν οἰμώξας, ἕταροι δέ μιν ἀμφεφόβηθεν
μιν: Il. 16:410: κὰδ δ’ ἄρ’ ἐπὶ στόμ’ ἔωσε· πεσόντα δέ μιν λίπε θυμός.
μιν: Il. 16:414: κάππεσεν, ἀμφὶ δέ μιν θάνατος χύτο θυμοραϊστής.
μιν: Il. 16:436: ἤ μιν ζωὸν ἐόντα μάχης ἄπο δακρυοέσσης
μιν: Il. 16:451: ἤτοι μέν μιν ἔασον ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ
μιν: Il. 16:454: πέμπειν μιν θάνατόν τε φέρειν καὶ νήδυμον ὕπνον
μιν: Il. 16:502: Ὣς ἄρα μιν εἰπόντα τέλος θανάτοιο κάλυψεν
μιν: Il. 16:511: ἕλκος, ὃ δή μιν Τεῦκρος ἐπεσσύμενον βάλεν ἰῷ
μιν: Il. 16:559: Σαρπηδών· ἀλλ’ εἴ μιν ἀεικισσαίμεθ’ ἑλόντες,
μιν: Il. 16:580: κάππεσεν, ἀμφὶ δέ μιν θάνατος χύτο θυμοραϊστής.
μιν: Il. 16:598: στρεφθεὶς ἐξαπίνης, ὅτε μιν κατέμαρπτε διώκων·
μιν: Il. 16:607: ᾤχετ’ ἀπὸ μελέων, στυγερὸς δ’ ἄρα μιν σκότος εἷλεν.
μιν: Il. 16:668: ἐλθὼν ἐκ βελέων Σαρπηδόνα, καί μιν ἔπειτα
μιν: Il. 16:671: πέμπε δέ μιν πομποῖσιν ἅμα κραιπνοῖσι φέρεσθαι
μιν: Il. 16:672: ὕπνῳ καὶ θανάτῳ διδυμάοσιν, οἵ ῥά μιν ὦκα
μιν: Il. 16:681: πέμπε δέ μιν πομποῖσιν ἅμα κραιπνοῖσι φέρεσθαι,
μιν: Il. 16:682: ὕπνῳ καὶ θανάτῳ διδυμάοσιν, οἵ ῥά μιν ὦκα
μιν: Il. 16:720: τῷ μιν ἐεισάμενος προσέφη Διὸς υἱὸς Ἀπόλλων·
μιν: Il. 16:725: αἴ κέν πώς μιν ἕλῃς, δώῃ δέ τοι εὖχος Ἀπόλλων.
μιν: Il. 16:753: ἔβλητο πρὸς στῆθος, ἑή τέ μιν ὤλεσεν ἀλκή·
μιν: Il. 16:855: Ὣς ἄρα μιν εἰπόντα τέλος θανάτοιο κάλυψε·
μιν: Il. 17:74: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
μιν: Il. 17:161: ἔλθοι τεθνηὼς καί μιν ἐρυσαίμεθα χάρμης,
μιν: Il. 17:210: Ἕκτορι δ’ ἥρμοσε τεύχε’ ἐπὶ χροΐ, δῦ δέ μιν Ἄρης
μιν: Il. 17:272: μίσησεν δ’ ἄρα μιν δηΐων κυσὶ κύρμα γενέσθαι
μιν: Il. 17:326: τῷ μιν ἐεισάμενος προσέφη Διὸς υἱὸς Ἀπόλλων·
μιν: Il. 17:399: τόν γε ἰδοῦσ’ ὀνόσαιτ’, οὐδ’ εἰ μάλα μιν χόλος ἵκοι·
μιν: Il. 17:404: τείχει ὕπο Τρώων· τό μιν οὔ ποτε ἔλπετο θυμῷ
μιν: Il. 17:466: ὀψὲ δὲ δή μιν ἑταῖρος ἀνὴρ ἴδεν ὀφθαλμοῖσιν
μιν: Il. 17:573: τοίου μιν θάρσευς πλῆσε φρένας ἀμφὶ μελαίνας,
μιν: Il. 17:576: ἀφνειός τ’ ἀγαθός τε· μάλιστα δέ μιν τίεν Ἕκτωρ
μιν: Il. 17:585: τῷ μιν ἐεισάμενος προσέφη ἑκάεργος Ἀπόλλων·
μιν: Il. 17:641: Πηλεΐδῃ, ἐπεὶ οὔ μιν ὀΐομαι οὐδὲ πεπύσθαι
μιν: Il. 17:659: οἵ τέ μιν οὐκ εἰῶσι βοῶν ἐκ πῖαρ ἑλέσθαι
μιν: Il. 17:666: ἤϊε πόλλ’ ἀέκων· περὶ γὰρ δίε μή μιν Ἀχαιοὶ
μιν: Il. 17:678: ἔσσυτο, καί τέ μιν ὦκα λαβὼν ἐξείλετο θυμόν.
μιν: Il. 17:695: δὴν δέ μιν ἀμφασίη ἐπέων λάβε, τὼ δέ οἱ ὄσσε
μιν: Il. 17:709: ἐλθεῖν εἰς Ἀχιλῆα πόδας ταχύν· οὐδέ μιν οἴω
μιν: Il. 17:751: πλάζων· οὐδέ τί μιν σθένεϊ ῥηγνῦσι ῥέοντες·
μιν: Il. 18:37: κώκυσέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα· θεαὶ δέ μιν ἀμφαγέροντο
μιν: Il. 18:64: ὅττί μιν ἵκετο πένθος ἀπὸ πτολέμοιο μένοντα.
μιν: Il. 18:155: τρὶς μέν μιν μετόπισθε ποδῶν λάβε φαίδιμος Ἕκτωρ
μιν: Il. 18:168: κρύβδα Διὸς ἄλλων τε θεῶν· πρὸ γὰρ ἧκέ μιν Ἥρη.
μιν: Il. 18:282: εἴσω δ’ οὔ μιν θυμὸς ἐφορμηθῆναι ἐάσει,
μιν: Il. 18:283: οὐδέ ποτ’ ἐκπέρσει· πρίν μιν κύνες ἀργοὶ ἔδονται.
μιν: Il. 18:306: ἄλγιον αἴ κ’ ἐθέλῃσι τῷ ἔσσεται· οὔ μιν ἔγωγε
μιν: Il. 18:452: πέμπε δέ μιν πόλεμον δέ, πολὺν δ’ ἅμα λαὸν ὄπασσε.
μιν: Il. 18:464: αἲ γάρ μιν θανάτοιο δυσηχέος ὧδε δυναίμην
μιν: Il. 18:465: νόσφιν ἀποκρύψαι, ὅτε μιν μόρος αἰνὸς ἱκάνοι,
μιν: Il. 19:16: ὡς εἶδ’, ὥς μιν μᾶλλον ἔδυ χόλος, ἐν δέ οἱ ὄσσε
μιν: Il. 19:348: στάξον ἐνὶ στήθεσσ’, ἵνα μή μιν λιμὸς ἵκηται.
μιν: Il. 19:354: στάξ’, ἵνα μή μιν λιμὸς ἀτερπὴς γούναθ’ ἵκοιτο·
μιν: Il. 19:389: πάλλειν, ἀλλά μιν οἶος ἐπίστατο πῆλαι Ἀχιλλεύς·
μιν: Il. 20:28: καὶ δέ τί μιν καὶ πρόσθεν ὑποτρομέεσκον ὁρῶντες·
μιν: Il. 20:82: τῷ μιν ἐεισάμενος προσέφη Διὸς υἱὸς Ἀπόλλων·
μιν: Il. 20:119: ἀλλ’ ἄγεθ’, ἡμεῖς πέρ μιν ἀποτρωπῶμεν ὀπίσσω
μιν: Il. 20:122: δευέσθω, ἵνα εἰδῇ ὅ μιν φιλέουσιν ἄριστοι
μιν: Il. 20:128: γιγνομένῳ ἐπένησε λίνῳ ὅτε μιν τέκε μήτηρ.
μιν: Il. 20:148: ὁππότε μιν σεύαιτο ἀπ’ ἠϊόνος πεδίον δέ.
μιν: Il. 20:214: ἡμετέρην γενεήν, πολλοὶ δέ μιν ἄνδρες ἴσασι·
μιν: Il. 20:287: οἷοι νῦν βροτοί εἰσ’· ὃ δέ μιν ῥέα πάλλε καὶ οἶος.
μιν: Il. 20:300: ἀλλ’ ἄγεθ’ ἡμεῖς πέρ μιν ὑπὲκ θανάτου ἀγάγωμεν,
μιν: Il. 20:311: Αἰνείαν ἤ κέν μιν ἐρύσσεαι ἦ κεν ἐάσῃς
μιν: Il. 20:331: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
μιν: Il. 20:348: ἦεν· ἀτάρ μιν ἔφην μὰψ αὔτως εὐχετάασθαι.
μιν: Il. 20:400: ἔνδον ἅπας πεπάλακτο· δάμασσε δέ μιν μεμαῶτα.
μιν: Il. 20:417: γνὺξ δ’ ἔριπ’ οἰμώξας, νεφέλη δέ μιν ἀμφεκάλυψε
μιν: Il. 20:480: αἰχμῇ χαλκείῃ· ὃ δέ μιν μένε χεῖρα βαρυνθεὶς
μιν: Il. 21:40: καὶ τότε μέν μιν Λῆμνον ἐϋκτιμένην ἐπέρασσε
μιν: Il. 21:42: κεῖθεν δὲ ξεῖνός μιν ἐλύσατο πολλὰ δ’ ἔδωκεν
μιν: Il. 21:46: ἐλθὼν ἐκ Λήμνοιο· δυωδεκάτῃ δέ μιν αὖτις
μιν: Il. 21:47: χερσὶν Ἀχιλλῆος θεὸς ἔμβαλεν, ὅς μιν ἔμελλε
μιν: Il. 21:58: Λῆμνον ἐς ἠγαθέην πεπερημένος· οὐδέ μιν ἔσχε
μιν: Il. 21:62: ἢ ἄρ’ ὁμῶς καὶ κεῖθεν ἐλεύσεται, ἦ μιν ἐρύξει
μιν: Il. 21:73: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
μιν: Il. 21:97: Ὣς ἄρα μιν Πριάμοιο προσηύδα φαίδιμος υἱὸς
μιν: Il. 21:166: τῷ δ’ ἑτέρῳ μιν πῆχυν ἐπιγράβδην βάλε χειρὸς
μιν: Il. 21:176: τρὶς μέν μιν πελέμιξεν ἐρύσσασθαι μενεαίνων,
μιν: Il. 21:180: γαστέρα γάρ μιν τύψε παρ’ ὀμφαλόν, ἐκ δ’ ἄρα πᾶσαι
μιν: Il. 21:202: κείμενον ἐν ψαμάθοισι, δίαινε δέ μιν μέλαν ὕδωρ.
μιν: Il. 21:245: ὄζοισιν πυκινοῖσι, γεφύρωσεν δέ μιν αὐτὸν
μιν: Il. 21:249: ἀκροκελαινιόων, ἵνα μιν παύσειε πόνοιο
μιν: Il. 21:266: στῆναι ἐναντίβιον καὶ γνώμεναι εἴ μιν ἅπαντες
μιν: Il. 21:268: τοσσάκι μιν μέγα κῦμα διιπετέος ποταμοῖο
μιν: Il. 21:303: πρὸς ῥόον ἀΐσσοντος ἀν’ ἰθύν, οὐδέ μιν ἴσχεν
μιν: Il. 21:318: κείσεθ’ ὑπ’ ἰλύος κεκαλυμμένα· κὰδ δέ μιν αὐτὸν
μιν: Il. 21:322: αὐτοῦ οἱ καὶ σῆμα τετεύξεται, οὐδέ τί μιν χρεὼ
μιν: Il. 21:323: ἔσται τυμβοχόης, ὅτε μιν θάπτωσιν Ἀχαιοί.
μιν: Il. 21:329: μή μιν ἀποέρσειε μέγας ποταμὸς βαθυδίνης,
μιν: Il. 21:347: αἶψ’ ἀγξηράνῃ· χαίρει δέ μιν ὅς τις ἐθείρῃ·
μιν: Il. 21:402: τῇ μιν Ἄρης οὔτησε μιαιφόνος ἔγχεϊ μακρῷ.
μιν: Il. 21:576: εἴ περ γὰρ φθάμενός μιν ἢ οὐτάσῃ ἠὲ βάλῃσιν,
μιν: Il. 21:597: ἀλλά μιν ἐξήρπαξε, κάλυψε δ’ ἄρ’ ἠέρι πολλῇ,
μιν: Il. 21:598: ἡσύχιον δ’ ἄρα μιν πολέμου ἔκπεμπε νέεσθαι.
μιν: Il. 22:81: καί μιν δάκρυ χέουσ’ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
μιν: Il. 22:94: βεβρωκὼς κακὰ φάρμακ’, ἔδυ δέ τέ μιν χόλος αἰνός,
μιν: Il. 22:123: μή μιν ἐγὼ μὲν ἵκωμαι ἰών, ὃ δέ μ’ οὐκ ἐλεήσει
μιν: Il. 22:158: πρόσθε μὲν ἐσθλὸς ἔφευγε, δίωκε δέ μιν μέγ’ ἀμείνων
μιν: Il. 22:175: ἠέ μιν ἐκ θανάτοιο σαώσομεν, ἦέ μιν ἤδη
μιν: Il. 22:175: ἠέ μιν ἐκ θανάτοιο σαώσομεν, ἦέ μιν ἤδη
μιν: Il. 22:197: τοσσάκι μιν προπάροιθεν ἀποστρέψασκε παραφθὰς
μιν: Il. 22:286: χάλκεον· ὡς δή μιν σῷ ἐν χροῒ πᾶν κομίσαιο.
μιν: Il. 22:295: ᾔτεέ μιν δόρυ μακρόν· ὃ δ’ οὔ τί οἱ ἐγγύθεν ἦεν.
μιν: Il. 22:329: ὄφρά τί μιν προτιείποι ἀμειβόμενος ἐπέεσσιν.
μιν: Il. 22:361: Ὣς ἄρα μιν εἰπόντα τέλος θανάτοιο κάλυψε,
μιν: Il. 22:421: Πηλεύς, ὅς μιν ἔτικτε καὶ ἔτρεφε πῆμα γενέσθαι
μιν: Il. 22:428: μήτηρ θ’, ἥ μιν ἔτικτε δυσάμμορος, ἠδ’ ἐγὼ αὐτός.
μιν: Il. 22:445: νηπίη, οὐδ’ ἐνόησεν ὅ μιν μάλα τῆλε λοετρῶν
μιν: Il. 22:457: καὶ δή μιν καταπαύσῃ ἀγηνορίης ἀλεγεινῆς
μιν: Il. 22:458: ἥ μιν ἔχεσκ’, ἐπεὶ οὔ ποτ’ ἐνὶ πληθυῖ μένεν ἀνδρῶν,
μιν: Il. 22:464: ἑλκόμενον πρόσθεν πόλιος· ταχέες δέ μιν ἵπποι
μιν: Il. 22:471: ἤματι τῷ ὅτε μιν κορυθαίολος ἠγάγεθ’ Ἕκτωρ
μιν: Il. 22:473: ἀμφὶ δέ μιν γαλόῳ τε καὶ εἰνατέρες ἅλις ἔσταν,
μιν: Il. 23:68: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
μιν: Il. 23:187: ἀμβροσίῳ, ἵνα μή μιν ἀποδρύφοι ἑλκυστάζων.
μιν: Il. 23:203: πάντες ἀνήϊξαν, κάλεόν τέ μιν εἰς ἓ ἕκαστος·
μιν: Il. 23:234: τῶν μιν ἐπερχομένων ὅμαδος καὶ δοῦπος ἔγειρεν,
μιν: Il. 23:467: ἔνθά μιν ἐκπεσέειν ὀΐω σύν θ’ ἅρματα ἆξαι,
μιν: Il. 23:524: ἀλλά μιν αἶψα κίχανεν· ὀφέλλετο γὰρ μένος ἠῢ
μιν: Il. 23:527: τώ κέν μιν παρέλασσ’ οὐδ’ ἀμφήριστον ἔθηκεν.
μιν: Il. 23:548: εἰ δέ μιν οἰκτίρεις καί τοι φίλος ἔπλετο θυμῷ
μιν: Il. 23:557: καί μιν ἀμειβόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
μιν: Il. 23:601: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
μιν: Il. 23:625: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
μιν: Il. 23:675: οἵ κέ μιν ἐξοίσουσιν ἐμῇς ὑπὸ χερσὶ δαμέντα.
μιν: Il. 23:696: οἵ μιν ἄγον δι’ ἀγῶνος ἐφελκομένοισι πόδεσσιν
μιν: Il. 23:722: δὴ τότε μιν προσέειπε μέγας Τελαμώνιος Αἴας·
μίν: Il. 23:791: ὠμογέροντα δέ μίν φασ’ ἔμμεναι· ἀργαλέον δὲ
μιν: Il. 23:800: τεύχεα Σαρπήδοντος, ἅ μιν Πάτροκλος ἀπηύρα.
μιν: Il. 23:833: ἕξει μιν καὶ πέντε περιπλομένους ἐνιαυτοὺς
μιν: Il. 24:4: κλαῖε φίλου ἑτάρου μεμνημένος, οὐδέ μιν ὕπνος
μιν: Il. 24:12: δινεύεσκ’ ἀλύων παρὰ θῖν’ ἁλός· οὐδέ μιν ἠὼς
μιν: Il. 24:21: χρυσείῃ, ἵνα μή μιν ἀποδρύφοι ἑλκυστάζων.
μιν: Il. 24:37: καὶ πατέρι Πριάμῳ λαοῖσί τε, τοί κέ μιν ὦκα
μιν: Il. 24:127: χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
μιν: Il. 24:210: γιγνομένῳ ἐπένησε λίνῳ, ὅτε μιν τέκον αὐτή,
μιν: Il. 24:294: δεξιόν, ὄφρά μιν αὐτὸς ἐν ὀφθαλμοῖσι νοήσας
μιν: Il. 24:312: δεξιόν, ὄφρά μιν αὐτὸς ἐν ὀφθαλμοῖσι νοήσας
μιν: Il. 24:341: ἀμβρόσια χρύσεια, τά μιν φέρον ἠμὲν ἐφ’ ὑγρὴν
μιν: Il. 24:356: ἀλλ’ ἄγε δὴ φεύγωμεν ἐφ’ ἵππων, ἤ μιν ἔπειτα
μιν: Il. 24:408: ἢ ἔτι πὰρ νήεσσιν ἐμὸς πάϊς, ἦέ μιν ἤδη
μιν: Il. 24:414: κειμένῳ, οὐδέ τί οἱ χρὼς σήπεται, οὐδέ μιν εὐλαὶ
μιν: Il. 24:416: ἦ μέν μιν περὶ σῆμα ἑοῦ ἑτάροιο φίλοιο
μιν: Il. 24:418: οὐδέ μιν αἰσχύνει· θηοῖό κεν αὐτὸς ἐπελθὼν
μιν: Il. 24:466: καί μιν ὑπὲρ πατρὸς καὶ μητέρος ἠϋκόμοιο
μιν: Il. 24:472: τῇ ῥ’ Ἀχιλεὺς ἵζεσκε Διῒ φίλος· ἐν δέ μιν αὐτὸν
μιν: Il. 24:517: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
μιν: Il. 24:551: οὐδέ μιν ἀνστήσεις, πρὶν καὶ κακὸν ἄλλο πάθῃσθα.
μιν: Il. 24:588: ἀμφὶ δέ μιν φᾶρος καλὸν βάλον ἠδὲ χιτῶνα,
μιν: Il. 24:682: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
μιν: Il. 24:727: ὃν τέκομεν σύ τ’ ἐγώ τε δυσάμμοροι, οὐδέ μιν οἴω
μιν: Il. 24:729: πέρσεται· ἦ γὰρ ὄλωλας ἐπίσκοπος, ὅς τέ μιν αὐτὴν
μιν: Il. 24:740: τὼ καί μιν λαοὶ μὲν ὀδύρονται κατὰ ἄστυ,
μιν: Il. 24:756: Πατρόκλου, τὸν ἔπεφνες· ἀνέστησεν δέ μιν οὐδ’ ὧς.
μιν: Od. 1:71: πᾶσιν Κυκλώπεσσι· Θόωσα δέ μιν τέκε νύμφη,
μιν: Od. 1:95: ἠδ’ ἵνα μιν κλέος ἐσθλὸν ἐν ἀνθρώποισιν ἔχῃσιν.”
μιν: Od. 1:97: ἀμβρόσια χρύσεια, τά μιν φέρον ἠμὲν ἐφ’ ὑγρὴν
μιν: Od. 1:122: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
μιν: Od. 1:135: ἠδ’ ἵνα μιν περὶ πατρὸς ἀποιχομένοιο ἔροιτο.
μιν: Od. 1:192: παρτιθεῖ, εὖτ’ ἄν μιν κάματος κατὰ γυῖα λάβῃσιν
μιν: Od. 1:194: νῦν δ’ ἦλθον· δὴ γάρ μιν ἔφαντ’ ἐπιδήμιον εἶναι,
μιν: Od. 1:198: νήσῳ ἐν ἀμφιρύτῃ, χαλεποὶ δέ μιν ἄνδρες ἔχουσιν,
μιν: Od. 1:241: νῦν δέ μιν ἀκλειῶς Ἅρπυιαι ἀνηρέψαντο·
μιν: Od. 1:257: τοῖος ἐὼν οἷόν μιν ἐγὼ τὰ πρῶτ’ ἐνόησα
μιν: Od. 1:432: ἶσα δέ μιν κεδνῇ ἀλόχῳ τίεν ἐν μεγάροισιν,
μιν: Od. 2:84: Ἀντίνοος δέ μιν οἶος ἀμειβόμενος προσέειπε·
μιν: Od. 2:99: Λαέρτῃ ἥρωϊ ταφήϊον, εἰς ὅτε κέν μιν
μιν: Od. 2:113: μητέρα σὴν ἀπόπεμψον, ἄνωχθι δέ μιν γαμέεσθαι
μιν: Od. 2:269: καί μιν φωνήσασ’ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
μιν: Od. 3:19: λίσσεσθαι δέ μιν αὐτόν, ὅπως νημερτέα εἴπῃ·
μιν: Od. 3:77: θῆχ’, ἵνα μιν περὶ πατρὸς ἀποιχομένοιο ἔροιτο,
μιν: Od. 3:78: [ἠδ’ ἵνα μιν κλέος ἐσθλὸν ἐν ἀνθρώποισιν ἔχῃσιν·]
μιν: Od. 3:95: πλαζομένου· περὶ γάρ μιν ὀϊζυρὸν τέκε μήτηρ·
μίν: Od. 3:245: τρὶς γὰρ δή μίν φασιν ἀνάξασθαι γένε’ ἀνδρῶν,
μιν: Od. 3:260: κείμενον ἐν πεδίῳ ἑκὰς ἄστεος, οὐδὲ κέ τίς μιν
μιν: Od. 3:269: ἀλλ’ ὅτε δή μιν μοῖρα θεῶν ἐπέδησε δαμῆναι,
μιν: Od. 3:327: λίσσεσθαι δέ μιν αὐτός, ἵνα νημερτὲς ἐνίσπῃ·
μιν: Od. 3:456: αἶψ’ ἄρα μιν διέχευαν, ἄφαρ δ’ ἐκ μηρία τάμνον
μιν: Od. 3:467: ἀμφὶ δέ μιν φᾶρος καλὸν βάλεν ἠδὲ χιτῶνα,
μιν: Od. 4:116: ἀμφοτέρῃσιν χερσί. νόησε δέ μιν Μενέλαος,
μιν: Od. 4:118: ἠέ μιν αὐτὸν πατρὸς ἐάσειε μνησθῆναι,
μιν: Od. 4:171: καί μιν ἔφην ἐλθόντα φιλησέμεν ἔξοχα πάντων
μιν: Od. 4:244: αὐτόν μιν πληγῇσιν ἀεικελίῃσι δαμάσσας,
μιν: Od. 4:250: πάντες· ἐγὼ δέ μιν οἴη ἀνέγνων τοῖον ἐόντα,
μιν: Od. 4:251: καί μιν ἀνειρώτευν· ὁ δὲ κερδοσύνῃ ἀλέεινεν.
μιν: Od. 4:252: ἀλλ’ ὅτε δή μιν ἐγὼ λόεον καὶ χρῖον ἐλαίῳ,
μιν: Od. 4:325: πλαζομένου· περὶ γάρ μιν ὀϊζυρὸν τέκε μήτηρ.
μιν: Od. 4:375: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
μιν: Od. 4:394: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
μιν: Od. 4:404: ἀμφὶ δέ μιν φῶκαι νέποδες καλῆς ἁλοσύδνης
μιν: Od. 4:464: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
μιν: Od. 4:500: Γυρῇσίν μιν πρῶτα Ποσειδάων ἐπέλασσε
μιν: Od. 4:515: ἵξεσθαι, τότε δή μιν ἀναρπάξασα θύελλα
μιν: Od. 4:546: ἢ γάρ μιν ζωόν γε κιχήσεαι, ἤ κεν Ὀρέστης
μιν: Od. 4:550: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδων·
μιν: Od. 4:557: νύμφης ἐν μεγάροισι Καλυψοῦς, ἥ μιν ἀνάγκῃ
μιν: Od. 4:560: οἵ κέν μιν πέμποιεν ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάσσης.
μιν: Od. 4:610: χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
μιν: Od. 4:670: ὄφρα μιν αὖτις ἰόντα λοχήσομαι ἠδὲ φυλάξω
μιν: Od. 4:704: δὴν δέ μιν ἀφασίη ἐπέων λάβε, τὼ δέ οἱ ὄσσε
μιν: Od. 4:706: ὀψὲ δὲ δή μιν ἔπεσσιν ἀμειβομένη προσέειπε·
μιν: Od. 4:707: “κῆρυξ, τίπτε δέ μοι πάϊς οἴχεται; οὐδέ τί μιν χρεὼ
μιν: Od. 4:712: “οὐκ οἶδ’, ἤ τίς μιν θεὸς ὤρορεν, ἦε καὶ αὐτοῦ
μιν: Od. 4:753: ἡ γάρ κέν μιν ἔπειτα καὶ ἐκ θανάτοιο σαώσαι.
μιν: Od. 4:792: δείσας, ὁππότε μιν δόλιον περὶ κύκλον ἄγωσι,
μιν: Od. 4:793: τόσσα μιν ὁρμαίνουσαν ἐπήλυθε νήδυμος ὕπνος·
μιν: Od. 4:799: πέμπε δέ μιν πρὸς δώματ’ Ὀδυσσῆος θείοιο,
μιν: Od. 4:803: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
μιν: Od. 5:14: νύμφης ἐν μεγάροισι Καλυψοῦς, ἥ μιν ἀνάγκῃ
μιν: Od. 5:17: οἵ κέν μιν πέμποιεν ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάσσης.
μιν: Od. 5:36: οἵ κέν μιν περὶ κῆρι θεὸν ὣς τιμήσουσι,
μιν: Od. 5:45: ἀμβρόσια χρύσεια, τά μιν φέρον ἠμὲν ἐφ’ ὑγρὴν
μιν: Od. 5:77: αὐτίκ’ ἄρ’ εἰς εὐρὺ σπέος ἤλυθεν. οὐδέ μιν ἄντην
μιν: Od. 5:96: καὶ τότε δή μιν ἔπεσσιν ἀμειβόμενος προσέειπεν·
μιν: Od. 5:117: καί μιν φωνήσασ’ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
μιν: Od. 5:123: ἕως μιν ἐν Ὀρτυγίῃ χρυσόθρονος Ἄρτεμις ἁγνὴ
μιν: Od. 5:128: Ζεύς, ὅς μιν κατέπεφνε βαλὼν ἀργῆτι κεραυνῷ.
μιν: Od. 5:139: ἐῤῥέτω, εἴ μιν κεῖνος ἐποτρύνει καὶ ἀνώγει,
μιν: Od. 5:140: πόντον ἐπ’ ἀτρύγετον. πέμψω δέ μιν οὔ πῃ ἐγώ γε·
μιν: Od. 5:142: οἵ κέν μιν πέμποιεν ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάσσης.
μιν: Od. 5:172: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
μιν: Od. 5:181: χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
μιν: Od. 5:256: φράξε δέ μιν ῥίπεσσι διαμπερὲς οἰσυΐνῃσι,
μιν: Od. 5:276: τὴν γὰρ δή μιν ἄνωγε Καλυψώ, δῖα θεάων,
μιν: Od. 5:289: ἐκφυγέειν μέγα πεῖραρ ὀϊζύος, ἥ μιν ἱκάνει.
μίν: Od. 5:290: ἀλλ’ ἔτι μέν μίν φημι ἅδην ἐλάαν κακότητος.”
μιν: Od. 5:313: ὣς ἄρα μιν εἰπόντ’ ἔλασεν μέγα κῦμα κατ’ ἄκρης,
μιν: Od. 5:338: ἷζε δ’ ἐπὶ σχεδίης καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπε·
μιν: Od. 5:425: τόφρα δέ μιν μέγα κῦμα φέρεν τρηχεῖαν ἐπ’ ἀκτήν.
μιν: Od. 5:430: καὶ τὸ μὲν ὣς ὑπάλυξε, παλιῤῥόθιον δέ μιν αὖτις
μιν: Od. 5:431: πλῆξεν ἐπεσσύμενον, τηλοῦ δέ μιν ἔμβαλε πόντῳ.
μιν: Od. 5:457: κεῖτ’ ὀλιγηπελέων, κάματος δέ μιν αἰνὸς ἵκανεν.
μιν: Od. 5:492: ὕπνον ἐπ’ ὄμμασι χεῦ’, ἵνα μιν παύσειε τάχιστα
μιν: Od. 6:21: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν,
μιν: Od. 6:24: τῇ μιν ἐεισαμένη προσέφη γλαυκῶπις Ἀθήνη·
μιν: Od. 6:48: αὐτίκα δ’ Ἠὼς ἦλθεν ἐΰθρονος, ἥ μιν ἔγειρε
μιν: Od. 6:55: ἐς βουλήν, ἵνα μιν κάλεον Φαίηκες ἀγαυοί.
μιν: Od. 6:216: ἤνωγον δ’ ἄρα μιν λοῦσθαι ποταμοῖο ῥοῇσι.
μιν: Od. 6:277: ξεῖνος; ποῦ δέ μιν εὗρε; πόσις νύ οἱ ἔσσεται αὐτῇ.
μιν: Od. 6:281: οὐρανόθεν καταβάς, ἕξει δέ μιν ἤματα πάντα.
μιν: Od. 6:284: Φαίηκας, τοί μιν μνῶνται πολέες τε καὶ ἐσθλοί.”
μιν: Od. 7:4: στῆσεν ἄρ’ ἐν προθύροισι· κασίγνητοι δέ μιν ἀμφὶς
μιν: Od. 7:67: καί μιν ἔτισ’ ὡς οὔ τις ἐπὶ χθονὶ τίεται ἄλλη,
μίν: Od. 7:71: καὶ λαῶν, οἵ μίν ῥα θεὸν ὣς εἰσορόωντες
μιν: Od. 7:171: ὅς οἱ πλησίον ἷζε, μάλιστα δέ μιν φιλέεσκε.
μιν: Od. 7:198: γεινομένῳ νήσαντο λίνῳ, ὅτε μιν τέκε μήτηρ.
μιν: Od. 7:236: καί μιν φωνήσασ’ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
μιν: Od. 7:322: τὴν γὰρ τηλοτάτω φάσ’ ἔμμεναι οἵ μιν ἴδοντο
μιν: Od. 8:20: καί μιν μακρότερον καὶ πάσσονα θῆκεν ἰδέσθαι,
μιν: Od. 8:94: Ἀλκίνοος δέ μιν οἶος ἐπεφράσατ’ ἠδ’ ἐνόησεν
μιν: Od. 8:228: ἔκτανεν, οὕνεκά μιν προκαλίζετο τοξάζεσθαι.
μιν: Od. 8:235: Ἀλκίνοος δέ μιν οἶος ἀμειβόμενος προσέειπε·
μιν: Od. 8:304: ἔστη δ’ ἐν προθύροισι, χόλος δέ μιν ἄγριος ᾕρει·
μιν: Od. 8:346: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
μιν: Od. 8:364: ἔνθα δέ μιν Χάριτες λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ,
μιν: Od. 8:407: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
μιν: Od. 8:442: καί μιν φωνήσασ’ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
μιν: Od. 8:448: ποικίλον, ὅν ποτέ μιν δέδαε φρεσὶ πότνια Κίρκη.
μιν: Od. 8:449: αὐτόδιον δ’ ἄρα μιν ταμίη λούσασθαι ἀνώγει
μιν: Od. 8:455: ἀμφὶ δέ μιν χλαῖναν καλὴν βάλον ἠδὲ χιτῶνα,
μιν: Od. 8:460: καί μιν φωνήσασ’ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
μιν: Od. 8:478: Δημοδόκῳ, καί μιν προσπτύξομαι, ἀχνύμενός περ·
μιν: Od. 8:504: αὐτοὶ γάρ μιν Τρῶες ἐς ἀκρόπολιν ἐρύσαντο.
μιν: Od. 8:533: Ἀλκίνοος δέ μιν οἶος ἐπεφράσατ’ ἠδ’ ἐνόησεν
μιν: Od. 8:541: ὁ ξεῖνος· μάλα πού μιν ἄχος φρένας ἀμφιβέβηκεν.
μιν: Od. 9:120: οὐδέ μιν εἰσοιχνεῦσι κυνηγέται, οἵ τε καθ’ ὕλην
μιν: Od. 9:199: οὕνεκά μιν σὺν παιδὶ περισχόμεθ’ ἠδὲ γυναικὶ
μιν: Od. 9:216: καρπαλίμως δ’ εἰς ἄντρον ἀφικόμεθ’, οὐδέ μιν ἔνδον
μιν: Od. 9:232: τυρῶν αἰνύμενοι φάγομεν, μένομέν τέ μιν ἔνδον
μιν: Od. 9:258: ἀλλὰ καὶ ὧς μιν ἔπεσσιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
μιν: Od. 9:282: ἀλλά μιν ἄψοῤῥον προσέφην δολίοισ’ ἐπέεσσι·
μιν: Od. 9:363: καὶ τότε δή μιν ἔπεσσι προσηύδων μειλιχίοισι·
μιν: Od. 9:372: κεῖτ’ ἀποδοχμώσας παχὺν αὐχένα, κὰδ δέ μιν ὕπνος
μιν: Od. 9:399: αὐτὰρ ὁ Κύκλωπας μεγάλ’ ἤπυεν, οἵ ῥά μιν ἀμφὶς
μιν: Od. 9:501: ἀλλά μιν ἄψοῤῥον προσέφην κεκοτηότι θυμῷ·
μιν: Od. 9:522: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
μιν: Od. 10:3: πλωτῇ ἐνὶ νήσῳ· πᾶσαν δέ τέ μιν πέρι τεῖχος
μιν: Od. 10:160: πιόμενος· δὴ γάρ μιν ἔχεν μένος ἠελίοιο.
μιν: Od. 10:212: ἀμφὶ δέ μιν λύκοι ἦσαν ὀρέστεροι ἠδὲ λέοντες,
μιν: Od. 10:249: ἀλλ’ ὅτε δή μιν πάντες ἀγαζόμεθ’ ἐξερέοντες,
μιν: Od. 10:270: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
μιν: Od. 10:299: ἀλλὰ κέλεσθαί μιν μακάρων μέγαν ὅρκον ὀμόσσαι
μιν: Od. 10:305: μῶλυ δέ μιν καλέουσι θεοί, χαλεπὸν δέ τ’ ὀρύσσειν
μιν: Od. 10:336: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
μιν: Od. 10:382: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
μιν: Od. 10:482: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδων·
μιν: Od. 10:500: καὶ τότε δή μιν ἔπεσσιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
μιν: Od. 11:56: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδων·
μιν: Od. 11:79: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
μιν: Od. 11:138: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
μιν: Od. 11:163: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
μιν: Od. 11:179: ἦ ἤδη μιν ἔγημεν Ἀχαιῶν ὅς τις ἄριστος.”
μιν: Od. 11:209: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδων·
μιν: Od. 11:296: καὶ τότε δή μιν ἔλυσε βίη Ἰφικληείη
μιν: Od. 11:324: ἦγε μέν, οὐδ’ ἀπόνητο· πάρος δέ μιν Ἄρτεμις ἔκτα
μιν: Od. 11:396: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδων·
μιν: Od. 11:435: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
μιν: Od. 11:447: ἦ μέν μιν νύμφην γε νέην κατελείπομεν ἡμεῖς
μιν: Od. 11:462: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
μιν: Od. 11:477: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
μιν: Od. 11:496: ἦ μιν ἀτιμάζουσιν ἀν’ Ἑλλάδα τε Φθίην τε,
μιν: Od. 11:497: οὕνεκά μιν κατὰ γῆρας ἔχει χεῖράς τε πόδας τε.
μιν: Od. 11:504: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
μιν: Od. 11:508: αὐτὸς γάρ μιν ἐγὼ κοίλης ἐπὶ νηὸς ἐΐσης
μιν: Od. 11:545: τήν μιν ἐγὼ νίκησα δικαζόμενος παρὰ νηυσὶ
μιν: Od. 11:570: ἥμενον· οἱ δέ μιν ἀμφὶ δίκας εἴροντο ἄνακτα,
μιν: Od. 11:578: γῦπε δέ μιν ἑκάτερθε παρημένω ἧπαρ ἔκειρον,
μιν: Od. 11:605: ἀμφὶ δέ μιν κλαγγὴ νεκύων ἦν οἰωνῶν ὥς,
μιν: Od. 12:74: ὀξείῃ κορυφῇ, νεφέλη δέ μιν ἀμφιβέβηκε
μιν: Od. 12:87: γίνεται, αὐτὴ δ’ αὖτε πέλωρ κακόν· οὐδέ κέ τίς μιν
μιν: Od. 12:111: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀτυζόμενος προσέειπον·
μιν: Od. 12:125: μητέρα τῆς Σκύλλης, ἥ μιν τέκε πῆμα βροτοῖσιν·
μιν: Od. 12:126: ἥ μιν ἔπειτ’ ἀποπαύσει ἐς ὕστερον ὁρμηθῆναι.
μιν: Od. 12:230: πρῴρης· ἔνθεν γάρ μιν ἐδέγμην πρῶτα φανεῖσθαι
μιν: Od. 12:296: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδων·
μιν: Od. 13:58: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
μιν: Od. 13:163: ὅς μιν λᾶαν ἔθηκε καὶ ἐῤῥίζωσεν ἔνερθε
μιν: Od. 13:188: εὕδων ἐν γαίῃ πατρωΐῃ, οὐδέ μιν ἔγνω,
μιν: Od. 13:190: Παλλὰς Ἀθηναίη, κούρη Διός, ὄφρα μιν αὐτὸν
μιν: Od. 13:192: μή μιν πρὶν ἄλοχος γνοίη ἀστοί τε φίλοι τε,
μιν: Od. 13:227: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
μιν: Od. 13:239: οὕτω νώνυμός ἐστιν· ἴσασι δέ μιν μάλα πολλοί,
μιν: Od. 13:253: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· -
μιν: Od. 13:288: χειρί τέ μιν κατέρεξε· δέμας δ’ ἤϊκτο γυναικὶ
μιν: Od. 13:290: καί μιν φωνήσασ’ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
μιν: Od. 13:422: αὐτή μιν πόμπευον, ἵνα κλέος ἐσθλὸν ἄροιτο
μιν: Od. 13:425: ἦ μέν μιν λοχόωσι νέοι σὺν νηῒ μελαίνῃ,
μιν: Od. 13:429: ὣς ἄρα μιν φαμένη ῥάβδῳ ἐπεμάσσατ’ Ἀθήνη.
μιν: Od. 13:434: ἀμφὶ δέ μιν ῥάκος ἄλλο κακὸν βάλεν ἠδὲ χιτῶνα,
μιν: Od. 13:436: ἀμφὶ δέ μιν μέγα δέρμα ταχείης ἕσσ’ ἐλάφοιο,
μιν: Od. 14:52: ὅττι μιν ὣς ὑπέδεκτο, ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
μιν: Od. 14:114: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
μιν: Od. 14:120: εἴ κέ μιν ἀγγείλαιμι ἰδών· ἐπὶ πολλὰ δ’ ἀλήθην.”
μιν: Od. 14:147: ἀλλά μιν ἠθεῖον καλέω καὶ νόσφιν ἐόντα.”
μιν: Od. 14:172: ἔλθοι, ὅπως μιν ἐγώ γ’ ἐθέλω καὶ Πηνελόπεια
μιν: Od. 14:176: καί μιν ἔφην ἔσσεσθαι ἐν ἀνδράσιν οὔ τι χέρεια
μιν: Od. 14:333: οἳ δή μιν πέμψουσι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν.
μιν: Od. 14:367: πάγχυ μάλ’, ὅττι μιν οὔ τι μετὰ Τρώεσσι δάμασσαν
μιν: Od. 14:371: νῦν δέ μιν ἀκλειῶς Ἅρπυιαι ἀνηρέψαντο.
μιν: Od. 14:381: ἤλυθ’ ἐμὸν πρὸς σταθμόν· ἐγὼ δέ μιν ἀμφαγάπαζον.
μιν: Od. 14:382: φῆ δέ μιν ἐν Κρήτεσσι παρ’ Ἰδομενῆϊ ἰδέσθαι
μιν: Od. 14:427: αἶψα δέ μιν διέχευαν· ὁ δ’ ὠμοθετεῖτο συβώτης,
μιν: Od. 14:439: καί μιν φωνήσας προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
μιν: Od. 14:452: πὰρ δ’ ἄρα μιν Ταφίων πρίατο κτεάτεσσιν ἑοῖσιν.
μιν: Od. 15:45: λὰξ ποδὶ κινήσας, καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
μιν: Od. 15:208: καί μιν ἐποτρύνων ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
μιν: Od. 15:259: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
μιν: Od. 15:305: ἤ μιν ἔτ’ ἐνδυκέως φιλέοι μεῖναί τε κελεύοι
μιν: Od. 15:532: ἔγνων γάρ μιν ἐσάντα ἰδὼν οἰωνὸν ἐόντα.
μιν: Od. 16:15: κύσσε δέ μιν κεφαλήν τε καὶ ἄμφω φάεα καλὰ
μιν: Od. 16:79: ἕσσω μιν χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα καλά,
μιν: Od. 16:81: πέμψω δ’, ὅππῃ μιν κραδίη θυμός τε κελεύει.
μιν: Od. 16:85: κεῖσε δ’ ἂν οὔ μιν ἐγώ γε μετὰ μνηστῆρας ἐῷμι
μιν: Od. 16:87: μή μιν κερτομέωσιν· ἐμοὶ δ’ ἄχος ἔσσεται αἰνόν.
μίν: Od. 16:143: οὔ πώ μίν φασιν φαγέμεν καὶ πιέμεν αὔτως,
μιν: Od. 16:147: “ἄλγιον, ἀλλ’ ἔμπης μιν ἐάσομεν, ἀχνύμενοί περ.
μιν: Od. 16:178: ἤϊεν ἐς κλισίην. θάμβησε δέ μιν φίλος υἱός,
μιν: Od. 16:180: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
μιν: Od. 16:193: ἐξαῦτίς μιν ἔπεσσιν ἀμειβόμενος προσέειπεν·
μιν: Od. 16:377: εἰς ἀγορήν· - οὐ γάρ τι μεθησέμεναί μιν ὀΐω,
μιν: Od. 16:446: ἀνδρῶν, οὐδέ τί μιν θάνατον τρομέεσθαι ἄνωγα
μιν: Od. 17:7: ὄψεται· οὐ γάρ μιν πρόσθεν παύσεσθαι ὀΐω
μιν: Od. 17:39: κύσσε δέ μιν κεφαλήν τε καὶ ἄμφω φάεα καλά,
μιν: Od. 17:55: Πείραιον δέ μιν ἠνώγεα προτὶ οἶκον ἄγοντα
μιν: Od. 17:65: ἀμφὶ δέ μιν μνηστῆρες ἀγήνορες ἠγερέθοντο
μιν: Od. 17:142: φῆ μιν ὅ γ’ ἐν νήσῳ ἰδέειν κρατέρ’ ἄλγε’ ἔχοντα,
μιν: Od. 17:143: νύμφης ἐν μεγάροισι Καλυψοῦς, ἥ μιν ἀνάγκῃ
μιν: Od. 17:146: οἵ κέν μιν πέμποιεν ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάσσης.”
μιν: Od. 17:234: ἰσχίῳ· οὐδέ μιν ἐκτὸς ἀταρπιτοῦ ἐστυφέλιξεν,
μιν: Od. 17:268: δικλίδες· οὔ κέν τίς μιν ἀνὴρ ὑπεροπλίσσαιτο.
μιν: Od. 17:314: οἷόν μιν Τροίηνδε κιὼν κατέλειπεν Ὀδυσσεύς,
μιν: Od. 17:323: ἀνέρος, εὖτ’ ἄν μιν κατὰ δούλιον ἦμαρ ἕλῃσιν.”
μιν: Od. 17:371: τοῦδε περὶ ξείνου· ἦ γὰρ πρόσθεν μιν ὄπωπα.
μιν: Od. 17:408: καί κέν μιν τρεῖς μῆνας ἀπόπροθεν οἶκος ἐρύκοι.”
μιν: Od. 17:414: στῆ δὲ παρ’ Ἀντίνοον καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπε·
μιν: Od. 17:459: καί μιν ὑπόδρα ἰδὼν ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
μιν: Od. 17:464: ἔμπεδον, οὐδ’ ἄρα μιν σφῆλεν βέλος Ἀντινόοιο,
μιν: Od. 17:509: ἐλθέμεν, ὄφρα τί μιν προσπτύξομαι ἠδ’ ἐρέωμαι,
μιν: Od. 17:515: τρεῖς γὰρ δή μιν νύκτας ἔχον, τρία δ’ ἤματ’ ἔρυξα
μιν: Od. 17:550: ἕσσω μιν χλαῖνάν τε χιτῶνά τε, εἵματα καλά.”
μιν: Od. 18:9: καί μιν νεικείων ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
μιν: Od. 18:81: ἄνδρα γέροντα δύῃ ἀρημένον, ἥ μιν ἱκάνει.
μιν: Od. 18:91: ἢ ἐλάσει’ ὥς μιν ψυχὴ λίποι αὖθι πεσόντα,
μιν: Od. 18:92: ἦέ μιν ἦκ’ ἐλάσειε τανύσσειέν τ’ ἐπὶ γαίῃ.
μιν: Od. 18:94: ἦκ’ ἐλάσαι, ἵνα μή μιν ἐπιφρασσαίατ’ Ἀχαιοί.
μιν: Od. 18:102: αἰθούσης τε θύρας· καί μιν ποτὶ ἑρκίον αὐλῆς
μιν: Od. 18:104: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
μιν: Od. 18:115: ἐν δήμῳ· τάχα γάρ μιν ἀνάξομεν ἤπειρόνδε
μιν: Od. 18:195: καί μιν μακροτέρην καὶ πάσσονα θῆκεν ἰδέσθαι,
μιν: Od. 18:196: λευκοτέρην δ’ ἄρα μιν θῆκε πριστοῦ ἐλέφαντος.
μιν: Od. 18:342: ταρβοσύνῃ· φὰν γάρ μιν ἀληθέα μυθήσασθαι.
μιν: Od. 18:388: καί μιν ὑπόδρα ἰδὼν ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
μιν: Od. 19:49: ἔνθα πάρος κοιμᾶθ’, ὅτε μιν γλυκὺς ὕπνος ἱκάνοι·
μιν: Od. 19:99: ὁ ξεῖνος ἐμέθεν· ἐθέλω δέ μιν ἐξερέεσθαι.”
μιν: Od. 19:144: Λαέρτῃ ἥρωϊ ταφήϊον, εἰς ὅτε κέν μιν
μιν: Od. 19:214: ἐξαῦτίς μιν ἔπεσσιν ἀμειβομένη προσέειπε·
μιν: Od. 19:247: Εὐρυβάτης δ’ ὄνομ’ ἔσκε· τίεν δέ μιν ἔξοχον ἄλλων
μιν: Od. 19:252: καὶ τότε μιν μύθοισιν ἀμειβομένη προσέειπε·
μιν: Od. 19:280: οἳ δή μιν περὶ κῆρι θεὸν ὣς τιμήσαντο
μιν: Od. 19:281: καί οἱ πολλὰ δόσαν πέμπειν τέ μιν ἤθελον αὐτοὶ
μιν: Od. 19:290: οἳ δή μιν πέμψουσι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν.
μιν: Od. 19:317: ἀλλά μιν, ἀμφίπολοι, ἀπονίψατε, κάτθετε δ’ εὐνήν,
μιν: Od. 19:334: πάντας ἐπ’ ἀνθρώπους, πολλοί τέ μιν ἐσθλὸν ἔειπον.”
μιν: Od. 19:355: δεξαμένη χείρεσσ’, ὅτε μιν πρῶτον τέκε μήτηρ·
μιν: Od. 19:393: οὐλήν, τήν ποτέ μιν σῦς ἤλασε λευκῷ ὀδόντι
μιν: Od. 19:412: τῶν οἱ ἐγὼ δώσω καί μιν χαίροντ’ ἀποπέμψω.”
μιν: Od. 19:417: κύσσ’ ἄρα μιν κεφαλήν τε καὶ ἄμφω φάεα καλά.
μιν: Od. 19:421: τὸν δέρον ἀμφί θ’ ἕπον καί μιν διέχευαν ἅπαντα
μιν: Od. 19:441: οὔτε μιν ἠέλιος φαέθων ἀκτῖσιν ἔβαλλεν,
μιν: Od. 19:449: οὐτάμεναι μεμαώς· ὁ δέ μιν φθάμενος ἔλασεν σῦς
μιν: Od. 19:465: ὥς μιν θηρεύοντ’ ἔλασεν σῦς λευκῷ ὀδόντι
μιν: Od. 20:32: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπε·
μιν: Od. 20:135: “οὐκ ἄν μιν νῦν, τέκνον, ἀναίτιον αἰτιόῳο.
μιν: Od. 20:137: σίτου δ’ οὐκέτ’ ἔφη πεινήμεναι· εἴρετο γάρ μιν.
μιν: Od. 20:198: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
μιν: Od. 20:261: ἐν δέπαϊ χρυσέῳ, καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
μιν: Od. 20:273: οὐ γὰρ Ζεὺς εἴασε Κρονίων· τῶ κέ μιν ἤδη
μιν: Od. 20:361: ἀλλά μιν αἶψα, νέοι, δόμου ἐκπέμψασθε θύραζε
μιν: Od. 20:372: ἵκετο δ’ ἐς Πείραιον, ὅ μιν πρόφρων ὑπέδεκτο.
μιν: Od. 21:27: ὅς μιν ξεῖνον ἐόντα κατέκτανεν ᾧ ἐνὶ οἴκῳ,
μιν: Od. 21:41: κέσκετ’ ἐνὶ μεγάροισι, φόρει δέ μιν ἧς ἐπὶ γαίης.
μιν: Od. 21:94: οἷος Ὀδυσσεὺς ἔσκεν· ἐγὼ δέ μιν αὐτὸς ὄπωπα,
μιν: Od. 21:125: τρὶς μέν μιν πελέμιξεν ἐρύσσεσθαι μενεαίνων,
μιν: Od. 21:150: οὐδέ μιν ἐντάνυσε· πρὶν γὰρ κάμε χεῖρας ἀνέλκων
μιν: Od. 21:246: θάλπων ἔνθα καὶ ἔνθα σέλᾳ πυρός· ἀλλά μιν οὐδ’ ὧς
μιν: Od. 21:294: βλάπτει, ὃς ἄν μιν χανδὸν ἕλῃ μηδ’ αἴσιμα πίνῃ.
μιν: Od. 21:338: εἴ κέ μιν ἐντανύσῃ, δώῃ δέ οἱ εὖχος Ἀπόλλων,
μιν: Od. 21:339: ἕσσω μιν χλαῖνάν τε χιτῶνά τε, εἵματα καλά,
μιν: Od. 21:342: πέμψω δ’ ὅππῃ μιν κραδίη θυμός τε κελεύει.”
μιν: Od. 22:44: Εὐρύμαχος δέ μιν οἶος ἀμειβόμενος προσέειπεν·
μιν: Od. 22:76: ἁθρόοι, εἴ κέ μιν οὐδοῦ ἀπώσομεν ἠδὲ θυράων,
μιν: Od. 22:91: εἴ πώς οἱ εἴξειε θυράων. ἀλλ’ ἄρα μιν φθῆ
μιν: Od. 22:167: ἤ μιν ἀποκτείνω, αἴ κε κρείσσων γε γένωμαι,
μιν: Od. 22:179: βὰν δ’ ἴμεν ἐς θάλαμον, λαθέτην δέ μιν ἔνδον ἐόντα.
μιν: Od. 22:187: τὼ δ’ ἄρ’ ἐπαΐξανθ’ ἑλέτην ἔρυσάν τέ μιν εἴσω
μιν: Od. 22:311: καί μιν λισσόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
μιν: Od. 22:343: καί μιν λισσόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
μιν: Od. 22:359: εἰ δὴ μή μιν ἔπεφνε Φιλοίτιος ἠὲ συβώτης,
μιν: Od. 22:366: καί μιν λισσόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
μιν: Od. 22:410: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
μιν: Od. 23:4: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
μιν: Od. 23:23: τῶ κε τάχα στυγερῶς μιν ἐγὼν ἀπέπεμψα νέεσθαι
μιν: Od. 23:29: Τηλέμαχος δ’ ἄρα μιν πάλαι ᾔδεεν ἔνδον ἐόντα,
μιν: Od. 23:34: καί μιν φωνήσασ’ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
μιν: Od. 23:46: ἑσταόθ’· οἱ δέ μιν ἀμφί, κραταίπεδον οὖδας ἔχοντες,
μιν: Od. 23:56: καὶ παῖδ’ ἐν μεγάροισι· κακῶς δ’ οἵ πέρ μιν ἔρεζον
μιν: Od. 23:74: οὐλήν, τήν ποτέ μιν σῦς ἤλασε λευκῷ ὀδόντι·
μιν: Od. 23:91: ἧστο κάτω ὁρόων, ποτιδέγμενος εἴ τί μιν εἴποι
μιν: Od. 23:94: ὄψει δ’ ἄλλοτε μέν μιν ἐνωπαδίως ἐσίδεσκεν,
μιν: Od. 23:155: ἀμφὶ δέ μιν φᾶρος καλὸν βάλεν ἠδὲ χιτῶνα·
μιν: Od. 23:165: ἀντίον ἧς ἀλόχου, καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπε·
μιν: Od. 23:220: εἰ ᾔδη, ὅ μιν αὖτις ἀρήϊοι υἷες Ἀχαιῶν
μιν: Od. 23:314: ἠδ’ ὡς Αἴολον ἵκεθ’, ὅ μιν πρόφρων ὑπέδεκτο
μιν: Od. 23:316: ἤην, ἀλλά μιν αὖτις ἀναρπάξασα θύελλα
μιν: Od. 23:325: μητέρα θ’, ἥ μιν ἔτικτε καὶ ἔτρεφε τυτθὸν ἐόντα·
μιν: Od. 23:334: ἣ δή μιν κατέρυκε, λιλαιομένη πόσιν εἶναι,
μιν: Od. 23:339: οἳ δή μιν περὶ κῆρι θεὸν ὣς τιμήσαντο
μιν: Od. 24:134: Λαέρτῃ ἥρωϊ ταφήϊον, εἰς ὅτε κέν μιν
μιν: Od. 24:164: ἀλλ’ ὅτε δή μιν ἔγειρε Διὸς νόος αἰγιόχοιο,
μιν: Od. 24:175: Τηλέμαχος δέ μιν οἶος ἐποτρύνων ἐκέλευσεν.
μιν: Od. 24:284: εἰ γάρ μιν ζωόν γε κίχεις Ἰθάκης ἐνὶ δήμῳ,
μιν: Od. 24:293: κλαῦσε περιστείλασα πατήρ θ’, οἵ μιν τεκόμεσθα·
μιν: Od. 24:320: κύσσε δέ μιν περιφὺς ἐπιάλμενος ἠδὲ προσηύδα·
μιν: Od. 24:370: ἐκ δ’ ἀσαμίνθου βῆ· θαύμαζε δέ μιν φίλος υἱός,
μιν: Od. 24:372: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
μιν: Od. 24:399: καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
Μινύειον: Il. 2:511: Οἳ δ’ Ἀσπληδόνα ναῖον ἰδ’ Ὀρχομενὸν Μινύειον,
Μινυήϊος: Il. 11:721: ἔστι δέ τις ποταμὸς Μινυήϊος εἰς ἅλα βάλλων
Μινυηΐῳ: Od. 11:284: ὅς ποτ’ ἐν Ὀρχομενῷ Μινυηΐῳ ἶφι ἄνασσεν·
μινύθει: Il. 15:493: ὡς νῦν Ἀργείων μινύθει μένος, ἄμμι δ’ ἀρήγει.
μινύθει: Il. 16:392: ἐξ ὀρέων ἐπικάρ, μινύθει δέ τε ἔργ’ ἀνθρώπων·
μινύθει: Il. 20:242: Ζεὺς δ’ ἀρετὴν ἄνδρεσσιν ὀφέλλει τε μινύθει τε
μινύθει: Od. 4:374: εὑρέμεναι δύνασαι, μινύθει δέ τοι ἦτορ ἑταίρων.
μινύθει: Od. 4:467: εὑρέμεναι δύναμαι, μινύθει δέ μοι ἔνδοθεν ἦτορ.
μινύθεσκον: Od. 14:17: πολλὸν παυρότεροι· τοὺς γὰρ μινύθεσκον ἔδοντες
μινύθῃ: Il. 15:492: ἠδ’ ὅτινας μινύθῃ τε καὶ οὐκ ἐθέλῃσιν ἀμύνειν,
μινύθουσι: Il. 17:738: ὄρμενον ἐξαίφνης φλεγέθει, μινύθουσι δὲ οἶκοι
μινύθουσιν: Od. 12:46: ἀνδρῶν πυθομένων, περὶ δὲ ῥινοὶ μινύθουσιν.
μίνυνθ’: Il. 20:27: οὐδὲ μίνυνθ’ ἕξουσι ποδώκεα Πηλεΐωνα.
μίνυνθά: Il. 1:416: ἧσθαι, ἐπεί νύ τοι αἶσα μίνυνθά περ οὔ τι μάλα δήν·
μίνυνθα: Il. 4:466: τεύχεα συλήσειε· μίνυνθα δέ οἱ γένεθ’ ὁρμή.
μίνυνθα: Il. 11:317: ἤτοι ἐγὼ μενέω καὶ τλήσομαι· ἀλλὰ μίνυνθα
μίνυνθα: Il. 11:539: ἧκε κακὸν Δαναοῖσι, μίνυνθα δὲ χάζετο δουρός.
μίνυνθά: Il. 12:356: κεῖσ’ ἴμεν, ὄφρα πόνοιο μίνυνθά περ ἀντιάσητον
μίνυνθά: Il. 13:573: ὣς ὃ τυπεὶς ἤσπαιρε μίνυνθά περ, οὔ τι μάλα δήν,
μίνυνθά: Il. 14:357: καί σφιν κῦδος ὄπαζε μίνυνθά περ, ὄφρ’ ἔτι εὕδει
μίνυνθα: Il. 17:277: ἀλλὰ νέκυν ἐρύοντο· μίνυνθα δὲ καὶ τοῦ Ἀχαιοὶ
μίνυνθά: Il. 23:97: ἀλλά μοι ἆσσον στῆθι· μίνυνθά περ ἀμφιβαλόντε
μίνυνθά: Od. 8:315: οὐ μέν σφεας ἔτ’ ἔολπα μίνυνθά γε κειέμεν οὕτω,
μίνυνθά: Od. 11:501: εἰ τοιόσδ’ ἔλθοιμι μίνυνθά περ ἐς πατέρος δῶ,
μίνυνθα: Od. 15:494: καδδραθέτην δ’ οὐ πολλὸν ἐπὶ χρόνον, ἀλλὰ μίνυνθα·
μίνυνθά: Od. 22:473: ἤσπαιρον δὲ πόδεσσι μίνυνθά περ, οὔ τι μάλα δήν.
μινυνθάδιοι: Od. 19:328: δαινύῃ; ἄνθρωποι δὲ μινυνθάδιοι τελέθουσιν.
μινυνθάδιόν: Il. 1:352: “ Μῆτερ ἐπεί μ’ ἔτεκές γε μινυνθάδιόν περ ἐόντα,
μινυνθάδιον: Il. 21:84: ὅς με σοὶ αὖτις δῶκε· μινυνθάδιον δέ με μήτηρ
μινυνθάδιος: Il. 4:478: θρέπτρα φίλοις ἀπέδωκε, μινυνθάδιος δέ οἱ αἰὼν
μινυνθάδιος: Il. 15:612: τίμα καὶ κύδαινε. μινυνθάδιος γὰρ ἔμελλεν
μινυνθάδιος: Il. 17:302: θρέπτρα φίλοις ἀπέδωκε, μινυνθάδιος δέ οἱ αἰὼν
μινυνθαδίω: Od. 11:307: καί ῥ’ ἔτεκεν δύο παῖδε, μινυνθαδίω δὲ γενέσθην,
μινυνθαδιώτερον: Il. 22:54: λαοῖσιν δ’ ἄλλοισι μινυνθαδιώτερον ἄλγος
μινύριζε: Il. 5:889: μή τί μοι ἀλλοπρόσαλλε παρεζόμενος μινύριζε.
μινύριζον: Od. 4:719: οἴκτρ’ ὀλοφυρομένη· περὶ δὲ δμῳαὶ μινύριζον
Μίνωα: Il. 13:450: ὃς πρῶτον Μίνωα τέκε Κρήτῃ ἐπίουρον·
Μίνωα: Od. 11:568: ἔνθ’ ἦ τοι Μίνωα ἴδον, Διὸς ἀγλαὸν υἱόν,
Μίνων: Il. 14:321: ἣ τέκε μοι Μίνων τε καὶ ἀντίθεον Ῥαδάμανθυν·
Μίνωος: Od. 11:322: κούρην Μίνωος ὀλοόφρονος, ἥν ποτε Θησεὺς
Μίνωος: Od. 17:523: Κρήτῃ ναιετάων, ὅθι Μίνωος γένος ἐστίν.
Μίνως: Il. 13:451: Μίνως δ’ αὖ τέκεθ’ υἱὸν ἀμύμονα Δευκαλίωνα,
Μίνως: Od. 19:178: τῇσι δ’ ἐνὶ Κνωσός, μεγάλη πόλις, ἔνθα τε Μίνως
μῖξαι: Il. 15:510: ἢ αὐτοσχεδίῃ μῖξαι χεῖράς τε μένος τε.
μισγάγκειαν: Il. 4:453: ἐς μισγάγκειαν συμβάλλετον ὄβριμον ὕδωρ
μίσγεαι: Il. 2:232: ἠὲ γυναῖκα νέην, ἵνα μίσγεαι ἐν φιλότητι,
μισγέμεναι: Od. 20:203: μισγέμεναι κακότητι καὶ ἄλγεσι λευγαλέοισιν.
μίσγεσθ’: Il. 24:91: μίσγεσθ’ ἀθανάτοισιν, ἔχω δ’ ἄχε’ ἄκριτα θυμῷ.
μίσγεσθ’: Il. 24:131: μίσγεσθ’· οὐ γάρ μοι δηρὸν βέῃ, ἀλλά τοι ἤδη
μίσγεσθαι: Il. 23:73: οὐδέ μέ πω μίσγεσθαι ὑπὲρ ποταμοῖο ἐῶσιν,
μίσγεσθαι: Od. 18:49: πτωχὸν ἔσω μίσγεσθαι ἐάσομεν αἰτήσοντα.”
μισγέσκετο: Od. 18:325: ἀλλ’ ἥ γ’ Εὐρυμάχῳ μισγέσκετο καὶ φιλέεσκεν.
μίσγεται: Il. 13:797: θεσπεσίῳ δ’ ὁμάδῳ ἁλὶ μίσγεται, ἐν δέ τε πολλὰ
μίσγεται: Od. 7:247: μίσγεται οὔτε θεῶν οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων.
μίσγετο: Il. 18:216: μίσγετο· μητρὸς γὰρ πυκινὴν ὠπίζετ’ ἐφετμήν.
μίσγετο: Od. 15:430: τὴν δ’ αὖτε προσέειπεν ἀνήρ, ὃς μίσγετο λάθρῃ·
μίσγηται: Od. 6:288: ἀνδράσι μίσγηται πρίν γ’ ἀμφάδιον γάμον ἐλθεῖν. -
μισγομένων: Il. 4:456: ὣς τῶν μισγομένων γένετο ἰαχή τε πόνος τε.
μισγομένων: Od. 5:317: δεινὴ μισγομένων ἀνέμων ἐλθοῦσα θύελλα·
μίσγον: Il. 3:270: μίσγον, ἀτὰρ βασιλεῦσιν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν.
μίσγοντό: Od. 22:445: τὴν ἄρ’ ὑπὸ μνηστῆρσιν ἔχον μίσγοντό τε λάθρῃ.”
μίσησεν: Il. 17:272: μίσησεν δ’ ἄρα μιν δηΐων κυσὶ κύρμα γενέσθαι
μισθοῖο: Il. 21:450: ἀλλ’ ὅτε δὴ μισθοῖο τέλος πολυγηθέες ὧραι
μισθὸν: Il. 12:435: ἰσάζουσ’, ἵνα παισὶν ἀεικέα μισθὸν ἄρηται·
μισθὸν: Il. 21:451: ἐξέφερον, τότε νῶϊ βιήσατο μισθὸν ἅπαντα
μισθὸν: Od. 4:525: Αἴγισθος δολόμητις ἄγων, ὑπὸ δ’ ἔσχετο μισθὸν
μισθὸς: Il. 10:304: δώρῳ ἔπι μεγάλῳ; μισθὸς δέ οἱ ἄρκιος ἔσται.
μισθὸς: Od. 18:358: ἀγροῦ ἐπ’ ἐσχατιῆς, - μισθὸς δέ τοι ἄρκιος ἔσται, -
μισθοῦ: Il. 21:457: μισθοῦ χωόμενοι, τὸν ὑποστὰς οὐκ ἐτέλεσσε.
μισθούς: Od. 10:84: ἔνθα κ’ ἄϋπνος ἀνὴρ δοιοὺς ἐξήρατο μισθούς,
μισθῷ: Il. 21:445: μισθῷ ἔπι ῥητῷ· ὃ δὲ σημαίνων ἐπέτελλεν.
μίστυλλε: Il. 9:210: καὶ τὰ μὲν εὖ μίστυλλε καὶ ἀμφ’ ὀβελοῖσιν ἔπειρε,
μίστυλλέν: Od. 14:75: εὗσέ τε μίστυλλέν τε καὶ ἀμφ’ ὀβελοῖσιν ἔπειρεν.
μίστυλλόν: Il. 1:465: μίστυλλόν τ’ ἄρα τἆλλα καὶ ἀμφ’ ὀβελοῖσιν ἔπειραν,
μίστυλλόν: Il. 2:428: μίστυλλόν τ’ ἄρα τἆλλα καὶ ἀμφ’ ὀβελοῖσιν ἔπειραν,
μίστυλλόν: Il. 7:317: μίστυλλόν τ’ ἄρ’ ἐπισταμένως πεῖράν τ’ ὀβελοῖσιν,
μίστυλλόν: Il. 24:623: μίστυλλόν τ’ ἄρ’ ἐπισταμένως πεῖράν τ’ ὀβελοῖσιν,
μίστυλλόν: Od. 3:462: μίστυλλόν τ’ ἄρα τἆλλα καὶ ἀμφ’ ὀβελοῖσιν ἔπειρον,
μίστυλλόν: Od. 12:365: μίστυλλόν τ’ ἄρα τἆλλα καὶ ἀμφ’ ὀβελοῖσιν ἔπειρον.
μίστυλλόν: Od. 14:430: μίστυλλόν τ’ ἄρα τἆλλα καὶ ἀμφ’ ὀβελοῖσιν ἔπειρον
μίστυλλόν: Od. 19:422: μίστυλλόν τ’ ἄρ’ ἐπισταμένως πεῖράν τ’ ὀβελοῖσιν
μίτον: Il. 23:762: πηνίον ἐξέλκουσα παρὲκ μίτον, ἀγχόθι δ’ ἴσχει
μίτρη: Il. 4:187: ζῶμά τε καὶ μίτρη, τὴν χαλκῆες κάμον ἄνδρες.
μίτρῃ: Il. 5:857: νείατον ἐς κενεῶνα ὅθι ζωννύσκετο μίτρῃ·
μίτρην: Il. 4:216: ζῶμά τε καὶ μίτρην, τὴν χαλκῆες κάμον ἄνδρες.
μίτρης: Il. 4:137: μίτρης θ’, ἣν ἐφόρει ἔρυμα χροὸς ἕρκος ἀκόντων,
μιχθεὶς: Il. 3:48: μιχθεὶς ἀλλοδαποῖσι γυναῖκ’ εὐειδέ’ ἀνῆγες
μίχθη: Il. 20:374: Τρῶες· τῶν δ’ ἄμυδις μίχθη μένος, ὦρτο δ’ ἀϋτή.
μιχθήμεναι: Il. 11:438: Παλλὰς Ἀθηναίη μιχθήμεναι ἔγκασι φωτός.
μνάᾳ: Od. 16:431: τοῦ νῦν οἶκον ἄτιμον ἔδεις, μνάᾳ δὲ γυναῖκα
μνάασθαι: Od. 1:39: μήτ’ αὐτὸν κτείνειν μήτε μνάασθαι ἄκοιτιν·
μνᾶσθαι: Od. 14:91: μνᾶσθαι οὐδὲ νέεσθαι ἐπὶ σφέτερ’, ἀλλὰ ἕκηλοι
μνάσθω: Od. 16:391: μνάσθω ἐέδνοισιν διζήμενος· ἡ δέ κ’ ἔπειτα
μνάσθω: Od. 21:161: μνάσθω ἐέδνοισιν διζήμενος· ἡ δέ κ’ ἔπειτα
μνάσκετ’: Od. 20:290: μνάσκετ’ Ὀδυσσῆος δὴν οἰχομένοιο δάμαρτα.
μνᾶται: Od. 16:77: μνᾶται ἐνὶ μεγάροισιν ἀνὴρ καὶ πλεῖστα πόρῃσιν.
μνᾶται: Od. 19:529: μνᾶται ἐνὶ μεγάροισι, πορὼν ἀπερείσια ἕδνα.
μνῆμ’: Il. 23:619: Πατρόκλοιο τάφου μνῆμ’ ἔμμεναι· οὐ γὰρ ἔτ’ αὐτὸν
μνῆμ’: Od. 15:126: μνῆμ’ Ἑλένης χειρῶν, πολυηράτου ἐς γάμου ὥρην,
μνῆμα: Od. 21:40: ᾑρεῖτ’, ἀλλ’ αὐτοῦ μνῆμα ξείνοιο φίλοιο
μνημοσύνη: Il. 8:181: μνημοσύνη τις ἔπειτα πυρὸς δηΐοιο γενέσθω,
μνήμων: Od. 8:163: φόρτου τε μνήμων καὶ ἐπίσκοπος ᾖσιν ὁδαίων
μνήμων: Od. 21:95: καὶ γὰρ μνήμων εἰμί, πάϊς δ’ ἔτι νήπιος ἦα.”
μνῆσαι: Il. 10:509: νόστου δὴ μνῆσαι μεγαθύμου Τυδέος υἱὲ
μνῆσαι: Il. 15:375: τῶν μνῆσαι καὶ ἄμυνον Ὀλύμπιε νηλεὲς ἦμαρ,
μνῆσαι: Il. 22:84: τῶν μνῆσαι φίλε τέκνον ἄμυνε δὲ δήϊον ἄνδρα
μνῆσαι: Il. 24:486: μνῆσαι πατρὸς σοῖο θεοῖς ἐπιείκελ’ Ἀχιλλεῦ,
μνῆσαι: Od. 3:101: τῶν νῦν μοι μνῆσαι, καί μοι νημερτὲς ἐνίσπες.”
μνῆσαι: Od. 4:331: τῶν νῦν μοι μνῆσαι, καί μοι νημερτὲς ἐνίσπες.”
μνῆσαι: Od. 4:765: τῶν νῦν μοι μνῆσαι καί μοι φίλον υἷα σάωσον,
μνῆσαι: Od. 22:208: “Μέντορ, ἄμυνον ἀρήν, μνῆσαι δ’ ἐτάροιο φίλοιο,
μνησαίαθ’: Il. 2:492: θυγατέρες μνησαίαθ’ ὅσοι ὑπὸ Ἴλιον ἦλθον·
μνησαίατο: Od. 7:138: ᾧ πυμάτῳ σπένδεσκον, ὅτε μνησαίατο κοίτου.
μνήσαιτο: Od. 4:527: μή ἑ λάθοι παριών, μνήσαιτο δὲ θούριδος ἀλκῆς.
μνησαμένη: Od. 5:6: μνησαμένη· μέλε γάρ οἱ ἐὼν ἐν δώμασι νύμφης·
μνησάμενοι: Il. 19:339: μνησάμενοι τὰ ἕκαστος ἐνὶ μεγάροισιν ἔλειπον·
μνησάμενοι: Od. 12:309: μνησάμενοι δὴ ἔπειτα φίλους ἔκλαιον ἑταίρους,
μνησαμένοισ’: Od. 10:199: μνησαμένοισ’ ἔργων Λαιστρυγόνος Ἀντιφάταο
μνησάμενος: Il. 19:314: μνησάμενος δ’ ἁδινῶς ἀνενείκατο φώνησέν τε·
μνησάμενος: Il. 24:504: μνησάμενος σοῦ πατρός· ἐγὼ δ’ ἐλεεινότερός περ,
μνησαμένω: Il. 13:48: ἀλκῆς μνησαμένω, μὴ δὲ κρυεροῖο φόβοιο.
μνησαμένω: Il. 24:509: τὼ δὲ μνησαμένω ὃ μὲν Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο
μνησαμένῳ: Od. 19:118: μνησαμένῳ· μάλα δ’ εἰμὶ πολύστονος· οὐδέ τί με χρὴ
μνησαμένῳ: Od. 20:205: μνησαμένῳ Ὀδυσῆος, ἐπεὶ καὶ κεῖνον ὀΐω
μνήσαντο: Il. 4:222: οἳ δ’ αὖτις κατὰ τεύχε’ ἔδυν, μνήσαντο δὲ χάρμης.
μνήσαντο: Il. 8:252: μᾶλλον ἐπὶ Τρώεσσι θόρον, μνήσαντο δὲ χάρμης.
μνήσαντο: Il. 14:440: μᾶλλον ἐπὶ Τρώεσσι θόρον, μνήσαντο δὲ χάρμης.
μνήσαντο: Il. 15:380: μᾶλλον ἐπ’ Ἀργείοισι θόρον, μνήσαντο δὲ χάρμης.
μνήσαντο: Il. 16:357: δυσκελάδου μνήσαντο, λάθοντο δὲ θούριδος ἀλκῆς.
μνήσαντο: Od. 16:481: κοίτου τε μνήσαντο καὶ ὕπνου δῶρον ἕλοντο.
μνήσασα: Il. 1:407: τῶν νῦν μιν μνήσασα παρέζεο καὶ λαβὲ γούνων
μνήσασθαι: Od. 7:217: ἔπλετο, ἥ τ’ ἐκέλευσεν ἕο μνήσασθαι ἀνάγκῃ
μνήσασθαι: Od. 11:71: ἔνθα σ’ ἔπειτα, ἄναξ, κέλομαι μνήσασθαι ἐμεῖο.
μνήσασθε: Il. 6:112: ἀνέρες ἔστε φίλοι, μνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς,
μνήσασθε: Il. 7:371: καὶ φυλακῆς μνήσασθε καὶ ἐγρήγορθε ἕκαστος·
μνήσασθε: Il. 8:174: ἀνέρες ἔστε φίλοι, μνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς.
μνήσασθε: Il. 11:287: ἀνέρες ἔστε φίλοι, μνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς.
μνήσασθε: Il. 15:487: ἀνέρες ἔστε φίλοι, μνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς
μνήσασθε: Il. 15:662: ἄλλων ἀνθρώπων, ἐπὶ δὲ μνήσασθε ἕκαστος
μνήσασθε: Il. 15:734: ἀνέρες ἔστε φίλοι, μνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς.
μνήσασθε: Il. 16:270: ἀνέρες ἔστε φίλοι, μνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς,
μνήσασθε: Il. 17:185: ἀνέρες ἔστε φίλοι, μνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς,
μνήσασθε: Il. 18:299: καὶ φυλακῆς μνήσασθε, καὶ ἐγρήγορθε ἕκαστος·
μνησάσθω: Il. 17:671: μνησάσθω· πᾶσιν γὰρ ἐπίστατο μείλιχος εἶναι
μνησάσκετο: Il. 11:565: Αἴας δ’ ἄλλοτε μὲν μνησάσκετο θούριδος ἀλκῆς
μνήσατ’: Il. 24:613: ἣ δ’ ἄρα σίτου μνήσατ’, ἐπεὶ κάμε δάκρυ χέουσα.
μνήσατο: Od. 1:29: μνήσατο γὰρ κατὰ θυμὸν ἀμύμονος Αἰγίσθοιο,
μνήσατο: Od. 4:187: μνήσατο γὰρ κατὰ θυμὸν ἀμύμονος Ἀντιλόχοιο,
μνήσει: Od. 12:38: ὥς τοι ἐγὼν ἐρέω, μνήσει δέ σε καὶ θεὸς αὐτός.
μνήσεσθαι: Il. 2:724: ἔνθ’ ὅ γε κεῖτ’ ἀχέων· τάχα δὲ μνήσεσθαι ἔμελλον
μνήσεσθαι: Il. 19:64: δηρὸν ἐμῆς καὶ σῆς ἔριδος μνήσεσθαι ὀΐω.
μνήσεσθαι: Od. 12:212: ἐκφύγομεν, καί που τῶνδε μνήσεσθαι ὀΐω.
μνήσῃ: Od. 8:462: μνήσῃ ἐμεῖ’, ὅτι μοι πρώτῃ ζωάγρι’ ὀφέλλεις.”
μνήσῃ: Od. 14:170: ἄχνυται, ὁππότε τις μνήσῃ κεδνοῖο ἄνακτος.
μνησθῆναι: Od. 4:118: ἠέ μιν αὐτὸν πατρὸς ἐάσειε μνησθῆναι,
μνήσομαι: Il. 9:643: μνήσομαι ὥς μ’ ἀσύφηλον ἐν Ἀργείοισιν ἔρεξεν
μνησόμεθ’: Od. 7:192: μνησόμεθ’, ὥς χ’ ὁ ξεῖνος ἄνευθε πόνου καὶ ἀνίης
μνησόμεθα: Od. 10:177: μνησόμεθα βρώμης μηδὲ τρυχώμεθα λιμῷ.”
Μνῆσόν: Il. 21:210: Μνῆσόν τε Θρασίον τε καὶ Αἴνιον ἠδ’ Ὀφελέστην·
μνήσονται: Il. 4:172: αὐτίκα γὰρ μνήσονται Ἀχαιοὶ πατρίδος αἴης·
μνηστεύειν: Od. 18:277: μνηστεύειν ἐθέλωσι καὶ ἀλλήλοισ’ ἐρίσωσιν·
μνηστεύσαντες: Od. 4:684: μὴ μνηστεύσαντες μηδ’ ἄλλοθ’ ὁμιλήσαντες
μνηστῇ: Il. 9:552: κεῖτο παρὰ μνηστῇ ἀλόχῳ καλῇ Κλεοπάτρῃ
μνηστὴν: Il. 9:399: γήμαντα μνηστὴν ἄλοχον ἐϊκυῖαν ἄκοιτιν
μνηστήν: Od. 1:36: γῆμ’ ἄλοχον μνηστήν, τὸν δ’ ἔκτανε νοστήσαντα,
μνηστῆρας: Od. 1:106: εὗρε δ’ ἄρα μνηστῆρας ἀγήνορας· οἱ μὲν ἔπειτα
μνηστῆρας: Od. 1:270: ὅππως κε μνηστῆρας ἀπώσεαι ἐκ μεγάροιο.
μνηστῆρας: Od. 1:274: μνηστῆρας μὲν ἐπὶ σφέτερα σκίδνασθαι ἄνωχθι,
μνηστῆρας: Od. 1:295: ὅππως κε μνηστῆρας ἐνὶ μεγάροισι τεοῖσι
μνηστῆρας: Od. 1:324: αὐτίκα δὲ μνηστῆρας ἐπῴχετο ἰσόθεος φώς.
μνηστῆρας: Od. 1:332: ἡ δ’ ὅτε δὴ μνηστῆρας ἀφίκετο δῖα γυναικῶν,
μνηστῆρας: Od. 2:235: ἀλλ’ ἦ τοι μνηστῆρας ἀγήνορας οὔ τι μεγαίρω
μνηστῆρας: Od. 2:241: παύρους μνηστῆρας κατερύκετε πολλοὶ ἐόντες.”
μνηστῆρας: Od. 2:247: δαινυμένους κατὰ δῶμα ἑὸν μνηστῆρας ἀγαυοὺς
μνηστῆρας: Od. 2:299: εὗρε δ’ ἄρα μνηστῆρας ἐνὶ μεγάροισιν ἑοῖσιν
μνηστῆρας: Od. 3:206: τείσασθαι μνηστῆρας ὑπερβασίης ἀλεγεινῆς,
μνηστῆρας: Od. 3:212: φασὶ μνηστῆρας σῆς μητέρος εἵνεκα πολλοὺς
μνηστῆρας: Od. 4:659: μνηστῆρας δ’ ἄμυδις κάθισαν καὶ παῦσαν ἀέθλων.
μνηστῆρας: Od. 4:766: μνηστῆρας δ’ ἀπάλαλκε κακῶς ὑπερηνορέοντας.”
μνηστῆρας: Od. 11:119: αὐτὰρ ἐπὴν μνηστῆρας ἐνὶ μεγάροισι τεοῖσι
μνηστῆρας: Od. 13:193: πρὶν πᾶσαν μνηστῆρας ὑπερβασίην ἀποτεῖσαι.
μνηστῆρας: Od. 15:18: μνηστῆρας δώροισι καὶ ἐξώφελλεν ἔεδνα·
μνηστῆρας: Od. 16:85: κεῖσε δ’ ἂν οὔ μιν ἐγώ γε μετὰ μνηστῆρας ἐῷμι
μνηστῆρας: Od. 16:93: οἷά φατε μνηστῆρας ἀτάσθαλα μηχανάασθαι
μνηστῆρας: Od. 16:235: ἀλλ’ ἄγε μοι μνηστῆρας ἀριθμήσας κατάλεξον,
μνηστῆρας: Od. 16:286: πάντα μάλ’· αὐτὰρ μνηστῆρας μαλακοῖσ’ ἐπέεσσι
μνηστῆρας: Od. 16:414: ἀλλ’ ὅτε δὴ μνηστῆρας ἀφίκετο δῖα γυναικῶν,
μνηστῆρας: Od. 17:105: πρὶν ἐλθεῖν μνηστῆρας ἀγήνορας ἐς τόδε δῶμα,
μνηστῆρας: Od. 17:276: δύσεο δὲ μνηστῆρας, ἐγὼ δ’ ὑπολείψομαι αὐτοῦ·
μνηστῆρας: Od. 17:325: βῆ δ’ ἰθὺς μεγάροιο μετὰ μνηστῆρας ἀγαυούς.
μνηστῆρας: Od. 17:346: αἰτίζειν μάλα πάντας ἐποιχόμενον μνηστῆρας·
μνηστῆρας: Od. 17:351: αἰτίζειν μάλα πάντας ἐποιχόμενον μνηστῆρας·
μνηστῆρας: Od. 17:362: ὤτρυν’, ὡς ἂν πύρνα κατὰ μνηστῆρας ἀγείροι
μνηστῆρας: Od. 18:143: οἷ’ ὁρόω μνηστῆρας ἀτάσθαλα μηχανόωντας,
μνηστῆρας: Od. 18:150: μνηστῆρας καὶ κεῖνον, ἐπεί κε μέλαθρον ὑπέλθῃ.”
μνηστῆρας: Od. 18:208: ἡ δ’ ὅτε δὴ μνηστῆρας ἀφίκετο δῖα γυναικῶν,
μνηστῆρας: Od. 18:346: μνηστῆρας δ’ οὐ πάμπαν ἀγήνορας εἴα Ἀθήνη
μνηστῆρας: Od. 19:5: πάντα μάλ’, αὐτὰρ μνηστῆρας μαλακοῖσ’ ἐπέεσσι
μνηστῆρας: Od. 19:488: εἴ χ’ ὑπ’ ἐμοί γε θεὸς δαμάσῃ μνηστῆρας ἀγαυούς,
μνηστῆρας: Od. 19:496: εἴ χ’ ὑπὸ σοί γε θεὸς δαμάσῃ μνηστῆρας ἀγαυούς,
μνηστῆρας: Od. 20:234: κτεινομένους μνηστῆρας, οἳ ἐνθάδε κοιρανέουσι.”
μνηστῆρας: Od. 20:284: μνηστῆρας δ’ οὐ πάμπαν ἀγήνορας εἴα Ἀθήνη
μνηστῆρας: Od. 20:331: μνηστῆρας κατὰ δώματ’, ἐπεὶ τόδε κέρδιον ἦεν,
μνηστῆρας: Od. 21:58: βῆ ῥ’ ἴμεναι μέγαρόνδε μετὰ μνηστῆρας ἀγαυοὺς
μνηστῆρας: Od. 21:63: ἡ δ’ ὄτε δὴ μνηστῆρας ἀφίκετο δῖα γυναικῶν,
μνηστῆρας: Od. 21:213: εἴ χ’ ὑπ’ ἐμοί γε θεὸς δαμάσῃ μνηστῆρας ἀγαυούς,
μνηστῆρας: Od. 22:64: πρὶν πᾶσαν μνηστῆρας ὑπερβασίην ἀποτεῖσαι.
μνηστῆρας: Od. 22:171: “ἦ τοι ἐγὼ καὶ Τηλέμαχος μνηστῆρας ἀγαυοὺς
μνηστῆρας: Od. 22:241: μνηστῆρας δ’ ὤτρυνε Δαμαστορίδης Ἀγέλαος
μνηστῆρας: Od. 22:307: ὣς ἄρα τοὶ μνηστῆρας ἐπεσσύμενοι κατὰ δῶμα
μνηστῆρας: Od. 22:315: παύεσκον μνηστῆρας, ὅτις τοιαῦτά γε ῥέζοι.
μνηστῆρας: Od. 23:8: μνηστῆρας δ’ ἔκτεινεν ἀγήνορας, οἵ θ’ ἑὸν οἶκον
μνηστῆρας: Od. 23:63: ἀλλά τις ἀθανάτων κτεῖνε μνηστῆρας ἀγαυούς,
μνηστῆρας: Od. 23:84: ἄνδρας μνηστῆρας τεθνηότας, ἠδ’ ὃς ἔπεφνεν.”
μνηστῆρας: Od. 24:325: μνηστῆρας κατέπεφνον ἐν ἡμετέροισι δόμοισι
μνηστῆρας: Od. 24:381: ἄνδρας μνηστῆρας· τῶ κέ σφεων γούνατ’ ἔλυσα
μνηστῆρας: Od. 24:448: φαίνετο θαρσύνων, τοτὲ δὲ μνηστῆρας ὀρίνων
μνηστῆρας: Od. 24:482: ἐπεὶ δὴ μνηστῆρας ἐτείσατο δῖος Ὀδυσσεύς,
μνηστῆρες: Od. 1:144: ἐς δ’ ἦλθον μνηστῆρες ἀγήνορες· οἱ μὲν ἔπειτα
μνηστῆρες: Od. 1:151: μνηστῆρες, τοῖσιν μὲν ἐνὶ φρεσὶν ἄλλα μεμήλει,
μνηστῆρες: Od. 1:365: μνηστῆρες δ’ ὁμάδησαν ἀνὰ μέγαρα σκιόεντα·
μνηστῆρες: Od. 1:368: “μητρὸς ἐμῆς μνηστῆρες, ὑπέρβιον ὕβριν ἔχοντες,
μνηστῆρες: Od. 2:50: μητέρι μοι μνηστῆρες ἐπέχραον οὐκ ἐθελούσῃ,
μνηστῆρες: Od. 2:87: σοὶ δ’ οὔ τι μνηστῆρες Ἀχαιῶν αἴτιοί εἰσιν,
μνηστῆρες: Od. 2:96: κοῦροι, ἐμοὶ μνηστῆρες, ἐπεὶ θάνε δῖος Ὀδυσσεύς,
μνηστῆρες: Od. 2:111: σοὶ δ’ ὧδε μνηστῆρες ὑποκρίνονται, ἵν’ εἰδῇς
μνηστῆρες: Od. 2:209: “Εὐρύμαχ’ ἠδὲ καὶ ἄλλοι, ὅσοι μνηστῆρες ἀγαυοί,
μνηστῆρες: Od. 2:259: μνηστῆρες δ’ ἐς δώματ’ ἴσαν θείου Ὀδυσῆος.
μνηστῆρες: Od. 2:266: μνηστῆρες δὲ μάλιστα, κακῶς ὑπερηνορέοντες.”
μνηστῆρες: Od. 2:313: κτήματ’ ἐμά, μνηστῆρες, ἐγὼ δ’ ἔτι νήπιος ἦα;
μνηστῆρες: Od. 2:322: ῥεῖα· μνηστῆρες δὲ δόμον κάτα δαῖτα πένοντο.
μνηστῆρες: Od. 4:321: μητρὸς ἐμῆς μνηστῆρες ὑπέρβιον ὕβριν ἔχοντες.
μνηστῆρες: Od. 4:625: μνηστῆρες δὲ πάροιθεν Ὀδυσσῆος μεγάροιο
μνηστῆρες: Od. 4:676: μύθων, οὓς μνηστῆρες ἐνὶ φρεσὶ βυσσοδόμευον.
μνηστῆρες: Od. 4:681: “κῆρυξ, τίπτε δέ σε πρόεσαν μνηστῆρες ἀγαυοί;
μνηστῆρες: Od. 4:699: μνηστῆρες φράζονται, ὃ μὴ τελέσειε Κρονίων·
μνηστῆρες: Od. 4:768: μνηστῆρες δ’ ὁμάδησαν ἀνὰ μέγαρα σκιόεντα·
μνηστῆρες: Od. 4:842: μνηστῆρες δ’ ἀναβάντες ἐπέπλεον ὑγρὰ κέλευθα,
μνηστῆρες: Od. 5:27: μνηστῆρες δ’ ἐν νηῒ παλιμπετὲς ἀπονέωνται.”
μνηστῆρες: Od. 14:18: ἀντίθεοι μνηστῆρες, ἐπεὶ προΐαλλε συβώτης
μνηστῆρες: Od. 14:81: χοίρε’· ἀτὰρ σιάλους γε σύας μνηστῆρες ἔδουσιν,
μνηστῆρες: Od. 14:180: ἐς Πύλον ἠγαθέην· τὸν δὲ μνηστῆρες ἀγαυοὶ
μνηστῆρες: Od. 16:342: μνηστῆρες δ’ ἀκάχοντο κατήφησάν τ’ ἐνὶ θυμῷ,
μνηστῆρες: Od. 16:462: ἤ ῥ’ ἤδη μνηστῆρες ἀγήνορες ἔνδον ἔασιν
μνηστῆρες: Od. 17:65: ἀμφὶ δέ μιν μνηστῆρες ἀγήνορες ἠγερέθοντο
μνηστῆρες: Od. 17:79: εἴ κεν ἐμὲ μνηστῆρες ἀγήνορες ἐν μεγάροισι
μνηστῆρες: Od. 17:167: μνηστῆρες δὲ πάροιθεν Ὀδυσσῆος μεγάροιο
μνηστῆρες: Od. 17:360: μνηστῆρες δ’ ὁμάδησαν ἀνὰ μέγαρ’. αὐτὰρ Ἀθήνη
μνηστῆρες: Od. 17:370: “κέκλυτέ μευ, μνηστῆρες ἀγακλειτῆς βασιλείης,
μνηστῆρες: Od. 17:407: εἴ οἱ τόσσον πάντες ὀρέξειαν μνηστῆρες,
μνηστῆρες: Od. 17:468: “κέκλυτέ μευ, μνηστῆρες ἀγακλειτῆς βασιλείης,
μνηστῆρες: Od. 17:488: ὣς ἄρ’ ἔφαν μνηστῆρες, ὁ δ’ οὐκ ἐμπάζετο μύθων.
μνηστῆρες: Od. 18:43: “κέκλυτέ μευ, μνηστῆρες ἀγήνορες, ὄφρα τι εἴπω.
μνηστῆρες: Od. 18:71: μνηστῆρες δ’ ἄρα πάντες ὑπερφιάλως ἀγάσαντο·
μνηστῆρες: Od. 18:99: λακτίζων ποσὶ γαῖαν· ἀτὰρ μνηστῆρες ἀγαυοὶ
μνηστῆρες: Od. 18:236: οὕτω νῦν μνηστῆρες ἐν ἡμετέροισι δόμοισι
μνηστῆρες: Od. 18:247: πλέονές κε μνηστῆρες ἐν ὑμετέροισι δόμοισιν
μνηστῆρες: Od. 18:351: “κέκλυτέ μευ, μνηστῆρες ἀγακλειτῆς βασιλείης,
μνηστῆρες: Od. 18:399: μνηστῆρες δ’ ὁμάδησαν ἀνὰ μέγαρα σκιόεντα,
μνηστῆρες: Od. 19:141: “κοῦροι, ἐμοὶ μνηστῆρες, ἐπεὶ θάνε δῖος Ὀδυσσεύς,
μνηστῆρες: Od. 19:548: χῆνες μὲν μνηστῆρες, ἐγὼ δέ τοι αἰετὸς ὄρνις
μνηστῆρες: Od. 20:116: μνηστῆρες πύματόν τε καὶ ὕστατον ἤματι τῷδε
μνηστῆρες: Od. 20:155: οὐ γὰρ δὴν μνηστῆρες ἀπέσσονται μεγάροιο,
μνηστῆρες: Od. 20:241: μνηστῆρες δ’ ἄρα Τηλεμάχῳ θάνατόν τε μόρον τε
μνηστῆρες: Od. 20:266: ὑμεῖς δέ, μνηστῆρες, ἐπίσχετε θυμὸν ἐνιπῆς
μνηστῆρες: Od. 20:292: “κέκλυτέ μευ, μνηστῆρες ἀγήνορες, ὄφρα τι εἴπω·
μνηστῆρες: Od. 20:373: μνηστῆρες δ’ ἄρα πάντες ἐς ἀλλήλους ὁρόωντες
μνηστῆρες: Od. 20:384: ὣς ἔφασαν μνηστῆρες· ὁ δ’ οὐκ ἐμπάζετο μύθων,
μνηστῆρες: Od. 21:68: “κέκλυτέ μευ, μνηστῆρες ἀγήνορες, οἳ τόδε δῶμα
μνηστῆρες: Od. 21:73: ἀλλ’ ἄγετε, μνηστῆρες, ἐπεὶ τόδε φαίνετ’ ἄεθλον·
μνηστῆρες: Od. 21:106: ἀλλ’ ἄγετε, μνηστῆρες, ἐπεὶ τόδε φαίνετ’ ἄεθλον,
μνηστῆρες: Od. 21:174: ἀλλ’ ἄλλοι τανύουσι τάχα μνηστῆρες ἀγαυοί.”
μνηστῆρες: Od. 21:232: ἄλλοι μὲν γὰρ πάντες, ὅσοι μνηστῆρες ἀγαυοί,
μνηστῆρες: Od. 21:275: “κέκλυτέ μευ, μνηστῆρες ἀγακλειτῆς βασιλείης,
μνηστῆρες: Od. 21:360: μνηστῆρες δ’ ἄρα πάντες ὁμόκλεον ἐν μεγάροισιν·
μνηστῆρες: Od. 21:377: μνηστῆρες καὶ δὴ μέθιεν χαλεποῖο χόλοιο
μνηστῆρες: Od. 21:404: ὣς ἄρ’ ἔφαν μνηστῆρες· ἀτὰρ πολύμητις Ὀδυσσεύς,
μνηστῆρες: Od. 21:427: οὐχ ὥς με μνηστῆρες ἀτιμάζοντες ὄνονται.
μνηστῆρες: Od. 22:22: μνηστῆρες κατὰ δώμαθ’, ὅπως ἴδον ἄνδρα πεσόντα,
μνηστῆρες: Od. 22:211: μνηστῆρες δ’ ἑτέρωθεν ὁμόκλεον ἐν μεγάροισι·
μνηστῆρες: Od. 22:270: μνηστῆρες δ’ ἀνεχώρησαν μεγάροιο μυχόνδε·
μνηστῆρες: Od. 22:272: αὖτις δὲ μνηστῆρες ἀκόντισαν ὀξέα δοῦρα
μνηστῆρες: Od. 22:389: ὣς τότ’ ἄρα μνηστῆρες ἐπ’ ἀλλήλοισι κέχυντο.
μνηστῆρες: Od. 23:57: μνηστῆρες, τοὺς πάντας ἐτείσατο ᾧ ἐνὶ οἴκῳ.”
μνηστῆρες: Od. 23:356: μῆλα δ’, ἅ μοι μνηστῆρες ὑπερφίαλοι κατέκειρον,
μνηστῆρες: Od. 24:131: “κοῦροι, ἐμοὶ μνηστῆρες, ἐπεὶ θάνε δῖος Ὀδυσσεύς,
μνηστῆρες: Od. 24:352: εἰ ἐτεὸν μνηστῆρες ἀτάσθαλον ὕβριν ἔτεισαν.
μνηστήρεσσι: Od. 16:410: μνηστήρεσσι φανῆναι ὑπέρβιον ὕβριν ἔχουσι.
μνηστήρεσσι: Od. 17:214: δεῖπνον μνηστήρεσσι· δύω δ’ ἅμ’ ἕποντο νομῆες.
μνηστήρεσσι: Od. 18:160: μνηστήρεσσι φανῆναι, ὅπως πετάσειε μάλιστα
μνηστήρεσσι: Od. 18:165: μνηστήρεσσι φανῆναι, ἀπεχθομένοισί περ ἔμπης·
μνηστήρεσσι: Od. 19:2: μνηστήρεσσι φόνον σὺν Ἀθήνῃ μερμηρίζων.
μνηστήρεσσι: Od. 19:52: μνηστήρεσσι φόνον σὺν Ἀθήνῃ μερμηρίζων.
μνηστήρεσσι: Od. 20:175: δεῖπνον μνηστήρεσσι· δύω δ’ ἅμ’ ἕποντο νομῆες.
μνηστήρεσσι: Od. 21:3: τόξον μνηστήρεσσι θέμεν πολιόν τε σίδηρον
μνηστήρεσσι: Od. 21:81: τόξον μνηστήρεσσι θέμεν πολιόν τε σίδηρον.
μνηστήρεσσι: Od. 22:199: αἶγας μνηστήρεσσι δόμον κάτα δαῖτα πένεσθαι.”
μνηστήρεσσι: Od. 22:214: μνηστήρεσσι μάχεσθαι, ἀμυνέμεναι δὲ οἷ αὐτῷ.
μνηστήρεσσι: Od. 24:168: τόξον μνηστήρεσσι θέμεν πολιόν τε σίδηρον,
μνηστήρεσσιν: Od. 1:91: πᾶσι μνηστήρεσσιν ἀπειπέμεν, οἵ τέ οἱ αἰεὶ
μνηστήρεσσιν: Od. 2:395: ἔνθα μνηστήρεσσιν ἐπὶ γλυκὺν ὕπνον ἔχευε,
μνηστήρεσσιν: Od. 15:315: καί κε μνηστήρεσσιν ὑπερφιάλοισι μιγείην,
μνηστήρεσσιν: Od. 18:35: ἡδὺ δ’ ἄρ’ ἐκγελάσας μετεφώνει μνηστήρεσσιν·
μνηστήρεσσιν: Od. 19:576: νῦν δὲ μνηστήρεσσιν ἄεθλον τοῦτον ἐφήσω·
μνηστήρεσσιν: Od. 21:91: μνηστήρεσσιν ἄεθλον ἀάατον· οὐ γὰρ ὀΐω
μνηστήρεσσιν: Od. 21:147: ἐχθραὶ ἔσαν, πᾶσιν δὲ νεμέσσα μνηστήρεσσιν·
μνηστήρεσσιν: Od. 21:197: ἤ κε μνηστήρεσσιν ἀμύνοιτ’ ἦ Ὀδυσῆϊ;
μνηστῆρσ’: Od. 15:516: ὄψεται· οὐ μὲν γάρ τι θαμὰ μνηστῆρσ’ ἐνὶ οἴκῳ
μνηστῆρσι: Od. 1:114: ἧστο γὰρ ἐν μνηστῆρσι φίλον τετιημένος ἦτορ,
μνηστῆρσι: Od. 1:118: τὰ φρονέων μνηστῆρσι μεθήμενος εἴσιδ’ Ἀθήνην,
μνηστῆρσι: Od. 13:402: ὡς ἂν ἀεικέλιος πᾶσι μνηστῆρσι φανήῃς
μνηστῆρσι: Od. 14:110: ἁρπαλέως ἀκέων, κακὰ δὲ μνηστῆρσι φύτευεν.
μνηστῆρσι: Od. 15:178: οἴκοι, ἀτὰρ μνηστῆρσι κακὸν πάντεσσι φυτεύει.”
μνηστῆρσι: Od. 16:268: φυλόπιδος κρατερῆς, ὁπότε μνηστῆρσι καὶ ἡμῖν
μνηστῆρσι: Od. 16:397: ἡγεῖτο μνηστῆρσι, μάλιστα δὲ Πηνελοπείῃ
μνηστῆρσι: Od. 17:27: κραιπνὰ ποσὶ προβιβάς, κακὰ δὲ μνηστῆρσι φύτευεν.
μνηστῆρσι: Od. 17:159: ἔστιν, ἀτὰρ μνηστῆρσι κακὸν πάντεσσι φυτεύει,
μνηστῆρσι: Od. 17:252: σήμερον ἐν μεγάροισ’, ἢ ὑπὸ μνηστῆρσι δαμείη,
μνηστῆρσι: Od. 17:256: αὐτίκα δ’ εἴσω ἴεν, μετὰ δὲ μνηστῆρσι καθῖζεν,
μνηστῆρσι: Od. 17:332: δαιόμενος μνηστῆρσι δόμον κάτα δαινυμένοισι·
μνηστῆρσι: Od. 17:546: τῶ κε καὶ οὐκ ἀτελὴς θάνατος μνηστῆρσι γένοιτο
μνηστῆρσι: Od. 19:557: πέφραδ’, ὅπως τελέει· μνηστῆρσι δὲ φαίνετ’ ὄλεθρος
μνηστῆρσι: Od. 20:5: ἔνθ’ Ὀδυσεὺς μνηστῆρσι κακὰ φρονέων ἐνὶ θυμῷ
μνηστῆρσι: Od. 20:345: ὣς φάτο Τηλέμαχος· μνηστῆρσι δὲ Παλλὰς Ἀθήνη
μνηστῆρσι: Od. 21:67: αὐτίκα δὲ μνηστῆρσι μετηύδα καὶ φάτο μῦθον·
μνηστῆρσιν: Od. 1:154: Φημίῳ, ὅς ῥ’ ἤειδε παρὰ μνηστῆρσιν ἀνάγκῃ.
μνηστῆρσιν: Od. 1:254: δεύῃ, ὅ κε μνηστῆρσιν ἀναιδέσι χεῖρας ἐφείη.
μνηστῆρσιν: Od. 1:265: τοῖος ἐὼν μνηστῆρσιν ὁμιλήσειεν Ὀδυσσεύς·
μνηστῆρσιν: Od. 2:21: τρεῖς δέ οἱ ἄλλοι ἔσαν, καὶ ὁ μὲν μνηστῆρσιν ὁμίλει,
μνηστῆρσιν: Od. 2:162: μνηστῆρσιν δὲ μάλιστα πιφαυσκόμενος τάδε εἴρω.
μνηστῆρσιν: Od. 2:288: ἀλλὰ σὺ μὲν πρὸς δώματ’ ἰὼν μνηστῆρσιν ὁμίλει,
μνηστῆρσιν: Od. 2:381: Τηλέμαχος δ’ ἐς δώματ’ ἰὼν μνηστῆρσιν ὁμίλει.
μνηστῆρσιν: Od. 4:345: τοῖος ἐὼν μνηστῆρσιν ὁμιλήσειεν Ὀδυσσεύς·
μνηστῆρσιν: Od. 4:790: ἦ ὅ γ’ ὑπὸ μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισι δαμείη.
μνηστῆρσιν: Od. 13:373: φραζέσθην μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισιν ὄλεθρον.
μνηστῆρσιν: Od. 13:376: φράζευ ὅπως μνηστῆρσιν ἀναιδέσι χεῖρας ἐφήσεις,
μνηστῆρσιν: Od. 14:27: σῦν ἀγέμεν μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισιν ἀνάγκῃ,
μνηστῆρσιν: Od. 16:169: ὡς ἂν μνηστῆρσιν θάνατον καὶ κῆρ’ ἀραρόντε
μνηστῆρσιν: Od. 16:271: οἴκαδε καὶ μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισιν ὁμίλει·
μνηστῆρσιν: Od. 17:136: τοῖος ἐὼν μνηστῆρσιν ὁμιλήσειεν Ὀδυσσεύς·
μνηστῆρσιν: Od. 17:467: θῆκεν ἐϋπλείην, μετὰ δὲ μνηστῆρσιν ἔειπε·
μνηστῆρσιν: Od. 18:167: μὴ πάντα μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισιν ὁμιλεῖν,
μνηστῆρσιν: Od. 19:550: ὃς πᾶσι μνηστῆρσιν ἀεικέα πότμον ἐφήσω.”
μνηστῆρσιν: Od. 20:7: ἤϊσαν, αἳ μνηστῆρσιν ἐμισγέσκοντο πάρος περ,
μνηστῆρσιν: Od. 20:12: ἦ ἔτ’ ἐῷ μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισι μιγῆναι
μνηστῆρσιν: Od. 20:29: ὅππως δὴ μνηστῆρσιν ἀναιδέσι χεῖρας ἐφήσει,
μνηστῆρσιν: Od. 20:39: ὅππως δὴ μνηστῆρσιν ἀναιδέσι χεῖρας ἐφήσω,
μνηστῆρσιν: Od. 20:186: βοῦν στεῖραν μνηστῆρσιν ἄγων καὶ πίονας αἶγας.
μνηστῆρσιν: Od. 20:287: ἦν δέ τις ἐν μνηστῆρσιν ἀνὴρ ἀθεμίστια εἰδώς,
μνηστῆρσιν: Od. 20:291: ὅς ῥα τότε μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισι μετηύδα·
μνηστῆρσιν: Od. 20:386: ὁππότε δὴ μνηστῆρσιν ἀναιδέσι χεῖρας ἐφήσει.
μνηστῆρσιν: Od. 21:151: ἀτρίπτους ἁπαλάς. μετὰ δὲ μνηστῆρσιν ἔειπεν·
μνηστῆρσιν: Od. 21:412: μνηστῆρσιν δ’ ἄρ’ ἄχος γένετο μέγα, πᾶσι δ’ ἄρα χρὼς
μνηστῆρσιν: Od. 22:4: αὐτοῦ πρόσθε ποδῶν, μετὰ δὲ μνηστῆρσιν ἔειπεν·
μνηστῆρσιν: Od. 22:146: βῆ δ’ ἴμεναι, μάλα δ’ ὦκα φέρων μνηστῆρσιν ἔδωκε.
μνηστῆρσιν: Od. 22:331: Φήμιος, ὅς ῥ’ ἤειδε παρὰ μνηστῆρσιν ἀνάγκῃ.
μνηστῆρσιν: Od. 22:352: πωλεύμην μνηστῆρσιν ἀεισόμενος μετὰ δαῖτας,
μνηστῆρσιν: Od. 22:445: τὴν ἄρ’ ὑπὸ μνηστῆρσιν ἔχον μίσγοντό τε λάθρῃ.”
μνηστῆρσιν: Od. 22:464: μητέρι θ’ ἡμετέρῃ, παρά τε μνηστῆρσιν ἴαυον.”
μνηστῆρσιν: Od. 23:37: ὅππως δὴ μνηστῆρσιν ἀναιδέσι χεῖρας ἐφῆκε
μνηστῆρσιν: Od. 24:153: τὼ δὲ μνηστῆρσιν θάνατον κακὸν ἀρτύναντε
μνηστήρων: Od. 1:116: μνηστήρων τῶν μὲν σκέδασιν κατὰ δώματα θείη,
μνηστήρων: Od. 1:133: μνηστήρων, μὴ ξεῖνος ἀνιηθεὶς ὀρυμαγδῷ
μνηστήρων: Od. 2:281: τῶ νῦν μνηστήρων μὲν ἔα βουλήν τε νόον τε
μνηστήρων: Od. 4:629: ἀρχοὶ μνηστήρων, ἀρετῇ δ’ ἔσαν ἔξοχ’ ἄριστοι.
μνηστήρων: Od. 13:396: ἀνδρῶν μνηστήρων, οἵ τοι βίοτον κατέδουσιν.
μνηστήρων: Od. 13:428: ἀνδρῶν μνηστήρων, οἵ τοι βίοτον κατέδουσιν.”
μνηστήρων: Od. 15:28: μνηστήρων σ’ ἐπιτηδὲς ἀριστῆες λοχόωσιν
μνηστήρων: Od. 15:32: ἀνδρῶν μνηστήρων, οἵ τοι βίοτον κατέδουσιν.
μνηστήρων: Od. 15:328: εἰ δὴ μνηστήρων ἐθέλεις καταδῦναι ὅμιλον,
μνηστήρων: Od. 16:29: ἀνδρῶν μνηστήρων ἐσορᾶν ἀΐδηλον ὅμιλον.”
μνηστήρων: Od. 16:245: μνηστήρων δ’ οὔτ’ ἂρ δεκὰς ἀτρεκὲς οὔτε δύ’ οἶαι,
μνηστήρων: Od. 16:447: ἔκ γε μνηστήρων· θεόθεν δ’ οὐκ ἔστ’ ἀλέασθαι.”
μνηστήρων: Od. 17:388: ἀλλ’ αἰεὶ χαλεπὸς περὶ πάντων εἰς μνηστήρων
μνηστήρων: Od. 17:564: ἀλλὰ μνηστήρων χαλεπῶν ὑποδείδι’ ὅμιλον,
μνηστήρων: Od. 17:590: μνηστήρων ἐς ὅμιλον, ἐπεὶ διεπέφραδε πάντα.
μνηστήρων: Od. 18:161: θυμὸν μνηστήρων ἰδὲ τιμήεσσα γένοιτο
μνηστήρων: Od. 18:234: μνηστήρων ἰότητι, βίῃ δ’ ὅ γε φέρτερος ἦεν.
μνηστήρων: Od. 18:275: μνηστήρων οὐχ ἥδε δίκη τὸ πάροιθε τέτυκτο,
μνηστήρων: Od. 20:225: ἀνδρῶν μνηστήρων σκέδασιν κατὰ δώματα θείη.”
μνηστήρων: Od. 20:264: πάντων μνηστήρων, ἐπεὶ οὔ τοι δήμιός ἐστιν
μνηστήρων: Od. 20:369: μνηστήρων, οἳ δῶμα κατ’ ἀντιθέου Ὀδυσῆος
μνηστήρων: Od. 21:187: ἀρχοὶ μνηστήρων· ἀρετῇ δ’ ἔσαν ἔξοχ’ ἄριστοι.
μνηστήρων: Od. 21:373: μνηστήρων χερσίν τε βίηφί τε φέρτερος εἴην·
μνηστήρων: Od. 22:117: τόφρα μνηστήρων ἕνα γ’ αἰεὶ ᾧ ἐνὶ οἴκῳ
μνηστήρων: Od. 22:232: ἄντα μνηστήρων ὀλοφύρεαι ἄλκιμος εἶναι;
μνηστήρων: Od. 22:244: οἱ γὰρ μνηστήρων ἀρετῇ ἔσαν ἔξοχ’ ἄριστοι,
μνηστήρων: Od. 22:260: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ δούρατ’ ἀλεύαντο μνηστήρων,
μνηστήρων: Od. 22:263: μνηστήρων ἐς ὅμιλον ἀκοντίσαι, οἳ μεμάασιν
μνηστήρων: Od. 22:282: μνηστήρων ἐς ὅμιλον ἀκόντισαν ὀξέα δοῦρα.
μνηστήρων: Od. 22:369: ἀνδρῶν μνηστήρων κεχολωμένος, οἵ οἱ ἔκειρον
μνηστήρων: Od. 23:138: ἀνδρῶν μνηστήρων, πρίν γ’ ἡμέας ἐλθέμεν ἔξω
μνηστήρων: Od. 23:303: ἀνδρῶν μνηστήρων ἐσορῶσ’ ἀΐδηλον ὅμιλον,
μνηστήρων: Od. 23:363: ἀνδρῶν μνηστήρων, οὓς ἔκτανον ἐν μεγάροισιν·
μνηστήρων: Od. 24:2: ἀνδρῶν μνηστήρων· ἔχε δὲ ῥάβδον μετὰ χερσὶ
μνηστήρων: Od. 24:100: ψυχὰς μνηστήρων κατάγων Ὀδυσῆϊ δαμέντων.
μνηστήρων: Od. 24:414: μνηστήρων στυγερὸν θάνατον καὶ κῆρ’ ἐνέπουσα.
μνηστῇς: Il. 6:246: κοιμῶντο Πριάμοιο παρὰ μνηστῇς ἀλόχοισι,
μνηστῆς: Il. 11:242: οἰκτρὸς ἀπὸ μνηστῆς ἀλόχου, ἀστοῖσιν ἀρήγων,
μνηστῆς: Od. 11:177: εἰπὲ δέ μοι μνηστῆς ἀλόχου βουλήν τε νόον τε,
μνῆστις: Od. 13:280: δόρπου μνῆστις ἔην μάλα περ χατέουσιν ἑλέσθαι,
μνηστύν: Od. 16:294: καὶ μνηστύν· αὐτὸς γὰρ ἐφέλκεται ἄνδρα σίδηρος.”
μνηστύν: Od. 19:13: καὶ μνηστύν· αὐτὸς γὰρ ἐφέλκεται ἄνδρα σίδηρος.”
μνηστύος: Od. 2:199: μνηστύος ἀργαλέης, ἐπεὶ οὔ τινα δείδιμεν ἔμπης,
μνήσω: Il. 15:31: τῶν σ’ αὖτις μνήσω ἵν’ ἀπολλήξῃς ἀπατάων,
μνησώμεθα: Il. 15:477: νῆας ἐϋσσέλμους, ἀλλὰ μνησώμεθα χάρμης.
μνησώμεθα: Il. 19:148: ἤ τ’ ἐχέμεν παρὰ σοί· νῦν δὲ μνησώμεθα χάρμης
μνησώμεθα: Il. 24:601: ὄψεαι αὐτὸς ἄγων· νῦν δὲ μνησώμεθα δόρπου.
μνησώμεθα: Od. 4:213: δόρπου δ’ ἐξαῦτις μνησώμεθα, χερσὶ δ’ ἐφ’ ὕδωρ
μνησώμεθα: Od. 20:246: Τηλεμάχοιο φόνος· ἀλλὰ μνησώμεθα δαιτός.”
μνησώμεθα: Od. 22:73: ἄμμε κατακτείνῃ. ἀλλὰ μνησώμεθα χάρμης·
μνώμεθ’: Od. 24:125: μνώμεθ’ Ὀδυσσῆος δὴν οἰχομένοιο δάμαρτα·
μνώμενοι: Od. 11:117: μνώμενοι ἀντιθέην ἄλοχον καὶ ἕδνα διδόντες.
μνώμενοι: Od. 13:378: μνώμενοι ἀντιθέην ἄλοχον καὶ ἕδνα διδόντες·
μνῶνται: Od. 1:248: τόσσοι μητέρ’ ἐμὴν μνῶνται, τρύχουσι δὲ οἶκον.
μνῶνται: Od. 6:34: ἤδη γάρ σε μνῶνται ἀριστῆες κατὰ δῆμον
μνῶνται: Od. 6:284: Φαίηκας, τοί μιν μνῶνται πολέες τε καὶ ἐσθλοί.”
μνῶνται: Od. 16:125: τόσσοι μητέρ’ ἐμὴν μνῶνται, τρύχουσι δὲ οἶκον.
μνῶνται: Od. 19:133: οἵ μ’ ἀεκαζομένην μνῶνται, τρύχουσι δὲ οἶκον.
μνῶνται: Od. 21:326: μνῶνται, οὐδέ τι τόξον ἐΰξοον ἐντανύουσιν·
μνωομένῳ: Od. 4:106: μνωομένῳ, ἐπεὶ οὔ τις Ἀχαιῶν τόσσ’ ἐμόγησεν,
μνωομένω: Od. 15:400: μνωομένω· μετὰ γάρ τε καὶ ἄλγεσι τέρπεται ἀνήρ,
μνώοντ’: Il. 11:71: δῄουν, οὐδ’ ἕτεροι μνώοντ’ ὀλοοῖο φόβοιο.
μνώοντ’: Il. 16:771: δῄουν, οὐδ’ ἕτεροι μνώοντ’ ὀλοοῖο φόβοιο.
μνώοντο: Il. 16:697: τοὺς ἕλεν· οἳ δ’ ἄλλοι φύγαδε μνώοντο ἕκαστος.
μνώοντο: Od. 11:288: τὴν πάντες μνώοντο περικτίται· οὐδέ τι Νηλεὺς
μογέοντες: Il. 12:29: φιτρῶν καὶ λάων, τὰ θέσαν μογέοντες Ἀχαιοί,
μογέοντες: Od. 24:388: ἐξ ἔργων μογέοντες, ἐπεὶ προμολοῦσα κάλεσσε
μογέων: Il. 11:635: ἄλλος μὲν μογέων ἀποκινήσασκε τραπέζης
μόγησα: Il. 1:162: ᾧ ἔπι πολλὰ μόγησα, δόσαν δέ μοι υἷες Ἀχαιῶν.
μόγησα: Il. 9:488: ὣς ἐπὶ σοὶ μάλα πολλὰ πάθον καὶ πολλὰ μόγησα,
μόγησα: Od. 5:223: ἤδη γὰρ μάλα πολλὰ πάθον καὶ πολλὰ μόγησα
μόγησα: Od. 7:214: ὅσσα γε δὴ ξύμπαντα θεῶν ἰότητι μόγησα.
μόγησα: Od. 8:155: ὃς πρὶν μὲν μάλα πολλὰ πάθον καὶ πολλὰ μόγησα,
μόγησα: Od. 14:198: ὅσσα γε δὴ ξύμπαντα θεῶν ἰότητι μόγησα.
μόγησαν: Od. 12:190: Ἀργεῖοι Τρῶές τε θεῶν ἰότητι μόγησαν,
μόγησαν: Od. 17:119: Ἀργεῖοι Τρῶές τε θεῶν ἰότητι μόγησαν.
μογήσας: Il. 2:690: τὴν ἐκ Λυρνησσοῦ ἐξείλετο πολλὰ μογήσας
μόγησας: Il. 23:607: ἀλλὰ σὺ γὰρ δὴ πολλὰ πάθες καὶ πολλὰ μόγησας
μογήσας: Od. 2:343: οἴκαδε νοστήσειε καὶ ἄλγεα πολλὰ μογήσας.
μογήσας: Od. 3:232: βουλοίμην δ’ ἂν ἐγώ γε καὶ ἄλγεα πολλὰ μογήσας
μογήσας: Od. 5:449: σόν τε ῥόον σά τε γούναθ’ ἱκάνω πολλὰ μογήσας.
μογήσας: Od. 6:175: ἀλλά, ἄνασσ’, ἐλέαιρε· σὲ γὰρ κακὰ πολλὰ μογήσας
μογήσας: Od. 7:147: σόν τε πόσιν σά τε γούναθ’ ἱκάνω πολλὰ μογήσας,
μογήσας: Od. 15:489: Ζεύς, ἐπεὶ ἀνδρὸς δώματ’ ἀφίκεο πολλὰ μογήσας
μογήσας: Od. 19:483: τῷ σῷ ἐπὶ μαζῷ· νῦν δ’ ἄλγεα πολλὰ μογήσας
μογήσας: Od. 21:207: “ἔνδον μὲν δὴ ὅδ’ αὐτὸς ἐγώ, κακὰ πολλὰ μογήσας,
μογήσας: Od. 23:101: ἀνδρὸς ἀποσταίη, ὅς οἱ κακὰ πολλὰ μογήσας
μογήσας: Od. 23:169: ἀνδρὸς ἀποσταίη, ὅς οἱ κακὰ πολλὰ μογήσας
μογήσας: Od. 23:338: ἠδ’ ὡς ἐς Φαίηκας ἀφίκετο πολλὰ μογήσας,
μόγησεν: Od. 24:207: Λαέρτης κτεάτισσεν, ἐπεὶ μάλα πολλὰ μόγησεν.
μογήσῃ: Od. 16:19: μοῦνον τηλύγετον, τῷ ἐπ’ ἄλγεα πολλὰ μογήσῃ,
μόγις: Il. 9:355: ἔνθά ποτ’ οἶον ἔμιμνε, μόγις δέ μευ ἔκφυγεν ὁρμήν.
μόγις: Il. 21:417: πυκνὰ μάλα στενάχοντα· μόγις δ’ ἐσαγείρετο θυμόν.
μόγις: Il. 22:412: λαοὶ μέν ῥα γέροντα μόγις ἔχον ἀσχαλόωντα
μόγις: Od. 3:119: παντοίοισι δόλοισι, μόγις δ’ ἐτέλεσσε Κρονίων.
μόγις: Od. 19:189: ἐν λιμέσιν χαλεποῖσι, μόγις δ’ ὑπάλυξεν ἀέλλας.
μογοστόκοι: Il. 11:270: δριμύ, τό τε προϊεῖσι μογοστόκοι Εἰλείθυιαι
μογοστόκος: Il. 16:187: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τόν γε μογοστόκος Εἰλείθυια
μογοστόκος: Il. 19:103: σήμερον ἄνδρα φόως δὲ μογοστόκος Εἰλείθυια
μόγῳ: Il. 4:27: ἱδρῶ θ’ ὃν ἵδρωσα μόγῳ, καμέτην δέ μοι ἵπποι
μόθον: Il. 7:240: οἶδα δ’ ἐπαΐξαι μόθον ἵππων ὠκειάων·
μόθον: Il. 18:159: ἄλλοτ’ ἐπαΐξασκε κατὰ μόθον, ἄλλοτε δ’ αὖτε
μόθον: Il. 18:537: ἄλλον τεθνηῶτα κατὰ μόθον ἕλκε ποδοῖιν·
μόθον: Il. 21:310: ἐκπέρσει, Τρῶες δὲ κατὰ μόθον οὐ μενέουσιν.
μόθου: Il. 7:117: εἴ περ ἀδειής τ’ ἐστὶ καὶ εἰ μόθου ἔστ’ ἀκόρητος,
μοι: Il. 1:41: ταύρων ἠδ’ αἰγῶν, τὸδε μοι κρήηνον ἐέλδωρ·
μοι: Il. 1:76: τοὶ γὰρ ἐγὼν ἐρέω· σὺ δὲ σύνθεο καί μοι ὄμοσσον
μοι: Il. 1:77: ἦ μέν μοι πρόφρων ἔπεσιν καὶ χερσὶν ἀρήξειν·
μοι: Il. 1:106: “ Μάντι κακῶν οὐ πώ ποτέ μοι τὸ κρήγυον εἶπας·
μοι: Il. 1:120: λεύσσετε γὰρ τό γε πάντες ὅ μοι γέρας ἔρχεται ἄλλῃ. ”
μοι: Il. 1:149: “ Ὤ μοι, ἀναιδείην ἐπιειμένε κερδαλεόφρον
μοι: Il. 1:153: δεῦρο μαχησόμενος, ἐπεὶ οὔ τί μοι αἴτιοί εἰσιν·
μοι: Il. 1:161: καὶ δή μοι γέρας αὐτὸς ἀφαιρήσεσθαι ἀπειλεῖς,
μοι: Il. 1:162: ᾧ ἔπι πολλὰ μόγησα, δόσαν δέ μοι υἷες Ἀχαιῶν.
μοί: Il. 1:176: ἔχθιστος δέ μοί ἐσσι διοτρεφέων βασιλήων·
μοί: Il. 1:300: τῶν δ’ ἄλλων ἅ μοί ἐστι θοῇ παρὰ νηῒ μελαίνῃ
μοι: Il. 1:335: ἆσσον ἴτ’· οὔ τί μοι ὔμμες ἐπαίτιοι ἀλλ’ Ἀγαμέμνων,
μοι: Il. 1:353: τιμήν πέρ μοι ὄφελλεν Ὀλύμπιος ἐγγυαλίξαι
μοι: Il. 1:392: κούρην Βρισῆος τήν μοι δόσαν υἷες Ἀχαιῶν.
μοι: Il. 1:414: “ Ὤ μοι τέκνον ἐμόν, τί νύ σ’ ἔτρεφον αἰνὰ τεκοῦσα;
μοι: Il. 1:455: ἠδ’ ἔτι καὶ νῦν μοι τόδ’ ἐπικρήηνον ἐέλδωρ·
μοι: Il. 1:504: ἢ ἔπει ἢ ἔργῳ, τόδε μοι κρήηνον ἐέλδωρ·
μοι: Il. 1:505: τίμησόν μοι υἱὸν ὃς ὠκυμορώτατος ἄλλων
μοι: Il. 1:514: “ Νημερτὲς μὲν δή μοι ὑπόσχεο καὶ κατάνευσον
μοι: Il. 1:542: κρυπτάδια φρονέοντα δικαζέμεν· οὐδέ τί πώ μοι
μοι: Il. 2:56: κλῦτε φίλοι· θεῖός μοι ἐνύπνιον ἦλθεν ὄνειρος
μοι: Il. 2:112: σχέτλιος, ὃς πρὶν μέν μοι ὑπέσχετο καὶ κατένευσεν
μοι: Il. 2:372: τοιοῦτοι δέκα μοι συμφράδμονες εἶεν Ἀχαιῶν·
μοι: Il. 2:375: ἀλλά μοι αἰγίοχος Κρονίδης Ζεὺς ἄλγε’ ἔδωκεν,
μοι: Il. 2:484: Ἔσπετε νῦν μοι Μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ’ ἔχουσαι·
μοι: Il. 2:489: οὐδ’ εἴ μοι δέκα μὲν γλῶσσαι, δέκα δὲ στόματ’ εἶεν,
μοι: Il. 2:490: φωνὴ δ’ ἄρρηκτος, χάλκεον δέ μοι ἦτορ ἐνείη,
μοι: Il. 2:761: τίς τὰρ τῶν ὄχ’ ἄριστος ἔην σύ μοι ἔννεπε Μοῦσα
μοι: Il. 3:64: μή μοι δῶρ’ ἐρατὰ πρόφερε χρυσέης Ἀφροδίτης·
μοι: Il. 3:164: οὔ τί μοι αἰτίη ἐσσί, θεοί νύ μοι αἴτιοί εἰσιν
μοι: Il. 3:164: οὔ τί μοι αἰτίη ἐσσί, θεοί νύ μοι αἴτιοί εἰσιν
μοι: Il. 3:165: οἵ μοι ἐφώρμησαν πόλεμον πολύδακρυν Ἀχαιῶν·
μοι: Il. 3:166: ὥς μοι καὶ τόνδ’ ἄνδρα πελώριον ἐξονομήνῃς
μοί: Il. 3:172: αἰδοῖός τέ μοί ἐσσι φίλε ἑκυρὲ δεινός τε·
μοι: Il. 3:173: ὡς ὄφελεν θάνατός μοι ἁδεῖν κακὸς ὁππότε δεῦρο
μοι: Il. 3:192: εἴπ’ ἄγε μοι καὶ τόνδε φίλον τέκος ὅς τις ὅδ’ ἐστί·
μοι: Il. 3:238: αὐτοκασιγνήτω, τώ μοι μία γείνατο μήτηρ.
μοί: Il. 3:242: αἴσχεα δειδιότες καὶ ὀνείδεα πόλλ’ ἅ μοί ἐστιν.
μοι: Il. 3:367: νῦν δέ μοι ἐν χείρεσσιν ἄγη ξίφος, ἐκ δέ μοι ἔγχος
μοι: Il. 3:367: νῦν δέ μοι ἐν χείρεσσιν ἄγη ξίφος, ἐκ δέ μοι ἔγχος
μοι: Il. 4:27: ἱδρῶ θ’ ὃν ἵδρωσα μόγῳ, καμέτην δέ μοι ἵπποι
μοι: Il. 4:46: τάων μοι περὶ κῆρι τιέσκετο Ἴλιος ἱρὴ
μοί: Il. 4:48: οὐ γάρ μοί ποτε βωμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης
μοι: Il. 4:58: καὶ γὰρ ἐγὼ θεός εἰμι, γένος δέ μοι ἔνθεν ὅθεν σοί,
μοί: Il. 4:93: ἦ ῥά νύ μοί τι πίθοιο Λυκάονος υἱὲ δαΐφρον.
μοι: Il. 4:169: ἀλλά μοι αἰνὸν ἄχος σέθεν ἔσσεται ὦ Μενέλαε
μοι: Il. 4:182: ὥς ποτέ τις ἐρέει· τότε μοι χάνοι εὐρεῖα χθών.
μοι: Il. 4:370: ὤ μοι Τυδέος υἱὲ δαΐφρονος ἱπποδάμοιο
μοι: Il. 4:410: τὼ μή μοι πατέρας ποθ’ ὁμοίῃ ἔνθεο τιμῇ.
μοι: Il. 5:110: ὄφρά μοι ἐξ ὤμοιο ἐρύσσῃς πικρὸν ὀϊστόν.
μοι: Il. 5:116: εἴ ποτέ μοι καὶ πατρὶ φίλα φρονέουσα παρέστης
μοι: Il. 5:197: ἦ μέν μοι μάλα πολλὰ γέρων αἰχμητὰ Λυκάων
μοι: Il. 5:202: ἵππων φειδόμενος, μή μοι δευοίατο φορβῆς
μοι: Il. 5:216: χερσὶ διακλάσσας· ἀνεμώλια γάρ μοι ὀπηδεῖ.
μοι: Il. 5:249: ἀλλ’ ἄγε δὴ χαζώμεθ’ ἐφ’ ἵππων, μηδέ μοι οὕτω
μοι: Il. 5:253: οὐ γάρ μοι γενναῖον ἀλυσκάζοντι μάχεσθαι
μοι: Il. 5:254: οὐδὲ καταπτώσσειν· ἔτι μοι μένος ἔμπεδόν ἐστιν·
μοι: Il. 5:260: αἴ κέν μοι πολύβουλος Ἀθήνη κῦδος ὀρέξῃ
μοι: Il. 5:359: φίλε κασίγνητε κόμισαί τέ με δός τέ μοι ἵππους,
μοι: Il. 5:421: Ζεῦ πάτερ ἦ ῥά τί μοι κεχολώσεαι ὅττι κεν εἴπω;
μοι: Il. 5:459: αὐτὰρ ἔπειτ’ αὐτῷ μοι ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος.
μοι: Il. 5:483: ἀνδρὶ μαχήσασθαι· ἀτὰρ οὔ τί μοι ἐνθάδε τοῖον
μοι: Il. 5:762: Ζεῦ πάτερ ἦ ῥά τί μοι κεχολώσεαι, αἴ κεν Ἄρηα
μοι: Il. 5:884: αὐτὰρ ἔπειτ’ αὐτῷ μοι ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος·
μοι: Il. 5:889: μή τί μοι ἀλλοπρόσαλλε παρεζόμενος μινύριζε.
μοί: Il. 5:890: ἔχθιστος δέ μοί ἐσσι θεῶν οἳ Ὄλυμπον ἔχουσιν·
μοι: Il. 6:207: πέμπε δέ μ’ ἐς Τροίην, καί μοι μάλα πόλλ’ ἐπέτελλεν
μοι: Il. 6:215: ἦ ῥά νύ μοι ξεῖνος πατρώϊός ἐσσι παλαιός·
μοι: Il. 6:264: μή μοι οἶνον ἄειρε μελίφρονα πότνια μῆτερ,
μοι: Il. 6:338: ὅρμησ’ ἐς πόλεμον· δοκέει δέ μοι ὧδε καὶ αὐτῷ
μοι: Il. 6:361: ἤδη γάρ μοι θυμὸς ἐπέσσυται ὄφρ’ ἐπαμύνω
μοι: Il. 6:376: εἰ δ’ ἄγε μοι δμῳαὶ νημερτέα μυθήσασθε·
μοι: Il. 6:413: ἀλλ’ ἄχε’· οὐδέ μοι ἔστι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ.
μοι: Il. 6:421: οἳ δέ μοι ἑπτὰ κασίγνητοι ἔσαν ἐν μεγάροισιν
μοί: Il. 6:429: Ἕκτορ ἀτὰρ σύ μοί ἐσσι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ
μοι: Il. 6:430: ἠδὲ κασίγνητος, σὺ δέ μοι θαλερὸς παρακοίτης·
μοι: Il. 6:450: ἀλλ’ οὔ μοι Τρώων τόσσον μέλει ἄλγος ὀπίσσω,
μοί: Il. 6:486: δαιμονίη μή μοί τι λίην ἀκαχίζεο θυμῷ·
μοί: Il. 7:28: ἀλλ’ εἴ μοί τι πίθοιο τό κεν πολὺ κέρδιον εἴη·
μοί: Il. 7:48: ἦ ῥά νύ μοί τι πίθοιο, κασίγνητος δέ τοί εἰμι·
μοι: Il. 7:81: εἰ δέ κ’ ἐγὼ τὸν ἕλω, δώῃ δέ μοι εὖχος Ἀπόλλων,
μοι: Il. 7:96: ὤ μοι ἀπειλητῆρες Ἀχαιΐδες οὐκέτ’ Ἀχαιοί·
μοι: Il. 7:154: καὶ μαχόμην οἱ ἐγώ, δῶκεν δέ μοι εὖχος Ἀθήνη.
μοι: Il. 7:157: εἴθ’ ὣς ἡβώοιμι, βίη δέ μοι ἔμπεδος εἴη·
μοι: Il. 7:239: ἀζαλέην, τό μοι ἔστι ταλαύρινον πολεμίζειν·
μοι: Il. 7:298: αἵ τέ μοι εὐχόμεναι θεῖον δύσονται ἀγῶνα.
μοι: Il. 8:150: ὥς ποτ’ ἀπειλήσει· τότε μοι χάνοι εὐρεῖα χθών.
μοι: Il. 8:152: ὤ μοι Τυδέος υἱὲ δαΐφρονος, οἷον ἔειπες.
μοι: Il. 8:175: γιγνώσκω δ’ ὅτι μοι πρόφρων κατένευσε Κρονίων
μοι: Il. 8:186: νῦν μοι τὴν κομιδὴν ἀποτίνετον, ἣν μάλα πολλὴν
μοι: Il. 8:242: ἀλλὰ Ζεῦ τόδε πέρ μοι ἐπικρήηνον ἐέλδωρ·
μοι: Il. 8:287: αἴ κέν μοι δώῃ Ζεύς τ’ αἰγίοχος καὶ Ἀθήνη
μοι: Il. 8:408: αἰεὶ γάρ μοι ἔωθεν ἐνικλᾶν ὅττί κεν εἴπω.
μοι: Il. 9:19: σχέτλιος, ὃς τότε μέν μοι ὑπέσχετο καὶ κατένευσεν
μοι: Il. 9:34: ἀλκὴν μέν μοι πρῶτον ὀνείδισας ἐν Δαναοῖσι
μοι: Il. 9:61: ἐξείπω καὶ πάντα διίξομαι· οὐδέ κέ τίς μοι
μοι: Il. 9:103: αὐτὰρ ἐγὼν ἐρέω ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα.
μοι: Il. 9:127: ὅσσά μοι ἠνείκαντο ἀέθλια μώνυχες ἵπποι.
μοι: Il. 9:142: γαμβρός κέν μοι ἔοι· τίσω δέ μιν ἶσον Ὀρέστῃ,
μοι: Il. 9:143: ὅς μοι τηλύγετος τρέφεται θαλίῃ ἔνι πολλῇ.
μοί: Il. 9:144: τρεῖς δέ μοί εἰσι θύγατρες ἐνὶ μεγάρῳ εὐπήκτῳ
μοι: Il. 9:160: καί μοι ὑποστήτω ὅσσον βασιλεύτερός εἰμι
μοι: Il. 9:198: οἵ μοι σκυζομένῳ περ Ἀχαιῶν φίλτατοί ἐστον.
μοι: Il. 9:311: ὡς μή μοι τρύζητε παρήμενοι ἄλλοθεν ἄλλος.
μοι: Il. 9:312: ἐχθρὸς γάρ μοι κεῖνος ὁμῶς Ἀΐδαο πύλῃσιν
μοι: Il. 9:314: αὐτὰρ ἐγὼν ἐρέω ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα·
μοι: Il. 9:321: οὐδέ τί μοι περίκειται, ἐπεὶ πάθον ἄλγεα θυμῷ
μοι: Il. 9:364: ἔστι δέ μοι μάλα πολλά, τὰ κάλλιπον ἐνθάδε ἔῤῥων·
μοι: Il. 9:367: ἄξομαι, ἅσσ’ ἔλαχόν γε· γέρας δέ μοι, ὅς περ ἔδωκεν,
μοι: Il. 9:378: ἐχθρὰ δέ μοι τοῦ δῶρα, τίω δέ μιν ἐν καρὸς αἴσῃ.
μοι: Il. 9:379: οὐδ’ εἴ μοι δεκάκις τε καὶ εἰκοσάκις τόσα δοίη
μοι: Il. 9:385: οὐδ’ εἴ μοι τόσα δοίη ὅσα ψάμαθός τε κόνις τε,
μοι: Il. 9:394: Πηλεύς θήν μοι ἔπειτα γυναῖκά γε μάσσεται αὐτός.
μοι: Il. 9:398: ἔνθα δέ μοι μάλα πολλὸν ἐπέσσυτο θυμὸς ἀγήνωρ
μοι: Il. 9:413: ὤλετο μέν μοι νόστος, ἀτὰρ κλέος ἄφθιτον ἔσται·
μοι: Il. 9:415: ὤλετό μοι κλέος ἐσθλόν, ἐπὶ δηρὸν δέ μοι αἰὼν
μοι: Il. 9:415: ὤλετό μοι κλέος ἐσθλόν, ἐπὶ δηρὸν δέ μοι αἰὼν
μοι: Il. 9:428: ὄφρά μοι ἐν νήεσσι φίλην ἐς πατρίδ’ ἕπηται
μοι: Il. 9:445: λείπεσθ’, οὐδ’ εἴ κέν μοι ὑποσταίη θεὸς αὐτὸς
μοι: Il. 9:449: ὅς μοι παλλακίδος περιχώσατο καλλικόμοιο,
μοι: Il. 9:466: εἰνάνυχες δέ μοι ἀμφ’ αὐτῷ παρὰ νύκτας ἴαυον·
μοι: Il. 9:470: ἀλλ’ ὅτε δὴ δεκάτη μοι ἐπήλυθε νὺξ ἐρεβεννή,
μοι: Il. 9:479: καί μ’ ἀφνειὸν ἔθηκε, πολὺν δέ μοι ὤπασε λαόν·
μοι: Il. 9:486: πολλάκι μοι κατέδευσας ἐπὶ στήθεσσι χιτῶνα
μοι: Il. 9:489: τὰ φρονέων ὅ μοι οὔ τι θεοὶ γόνον ἐξετέλειον
μοί: Il. 9:491: ποιεύμην, ἵνα μοί ποτ’ ἀεικέα λοιγὸν ἀμύνῃς.
μοι: Il. 9:596: ἀλλὰ σὺ μή μοι ταῦτα νόει φρεσί, μὴ δέ σε δαίμων
μοι: Il. 9:606: ἐν στήθεσσι μένῃ καί μοι φίλα γούνατ’ ὀρώρῃ.
μοι: Il. 9:608: μή μοι σύγχει θυμὸν ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων
μοι: Il. 9:610: τὸν φιλέειν, ἵνα μή μοι ἀπέχθηαι φιλέοντι.
μοι: Il. 9:621: ἴομεν· οὐ γάρ μοι δοκέει μύθοιο τελευτὴ
μοι: Il. 9:641: πάντά τί μοι κατὰ θυμὸν ἐείσαο μυθήσασθαι·
μοι: Il. 9:642: ἀλλά μοι οἰδάνεται κραδίη χόλῳ ὁππότε κείνων
μοι: Il. 9:684: ὣς ἔφατ’· εἰσὶ καὶ οἵδε τάδ’ εἰπέμεν, οἵ μοι ἕποντο,
μοι: Il. 10:61: πῶς γάρ μοι μύθῳ ἐπιτέλλεαι ἠδὲ κελεύεις;
μοι: Il. 10:90: ἐν στήθεσσι μένῃ καί μοι φίλα γούνατ’ ὀρώρῃ.
μοι: Il. 10:91: πλάζομαι ὧδ’ ἐπεὶ οὔ μοι ἐπ’ ὄμμασι νήδυμος ὕπνος
μοι: Il. 10:93: αἰνῶς γὰρ Δαναῶν περιδείδια, οὐδέ μοι ἦτορ
μοι: Il. 10:94: ἔμπεδον, ἀλλ’ ἀλαλύκτημαι, κραδίη δέ μοι ἔξω
μοι: Il. 10:115: νεικέσω, εἴ πέρ μοι νεμεσήσεαι, οὐδ’ ἐπικεύσω
μοι: Il. 10:124: νῦν δ’ ἐμέο πρότερος μάλ’ ἐπέγρετο καί μοι ἐπέστη·
μοι: Il. 10:170: εἰσὶν μέν μοι παῖδες ἀμύμονες, εἰσὶ δὲ λαοὶ
μοι: Il. 10:222: Τρώων· ἀλλ’ εἴ τίς μοι ἀνὴρ ἅμ’ ἕποιτο καὶ ἄλλος
μοι: Il. 10:278: κλῦθί μευ αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, ἥ τέ μοι αἰεὶ
μοι: Il. 10:285: σπεῖό μοι ὡς ὅτε πατρὶ ἅμ’ ἕσπεο Τυδέϊ δίῳ
μοι: Il. 10:291: ὣς νῦν μοι ἐθέλουσα παρίσταο καί με φύλασσε.
μοι: Il. 10:303: τίς κέν μοι τόδε ἔργον ὑποσχόμενος τελέσειε
μοι: Il. 10:321: ἀλλ’ ἄγε μοι τὸ σκῆπτρον ἀνάσχεο, καί μοι ὄμοσσον
μοι: Il. 10:321: ἀλλ’ ἄγε μοι τὸ σκῆπτρον ἀνάσχεο, καί μοι ὄμοσσον
μοι: Il. 10:384: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·
μοι: Il. 10:392: ὅς μοι Πηλεΐωνος ἀγαυοῦ μώνυχας ἵππους
μοι: Il. 10:405: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·
μοι: Il. 10:425: εὕδουσ’ ἦ ἀπάνευθε; δίειπέ μοι ὄφρα δαείω.
μοι: Il. 10:447: μὴ δή μοι φύξίν γε Δόλων ἐμβάλλεο θυμῷ·
μοι: Il. 11:218: Ἔσπετε νῦν μοι Μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ’ ἔχουσαι
μοι: Il. 11:404: ὤ μοι ἐγὼ τί πάθω; μέγα μὲν κακὸν αἴ κε φέβωμαι
μοι: Il. 11:407: ἀλλὰ τί ἤ μοι ταῦτα φίλος διελέξατο θυμός;
μοι: Il. 11:669: εἴθ’ ὣς ἡβώοιμι βίη δέ μοι ἔμπεδος εἴη
μοι: Il. 11:683: οὕνεκά μοι τύχε πολλὰ νέῳ πόλεμον δὲ κιόντι.
μοι: Il. 11:717: εἴα θωρήσσεσθαι, ἀπέκρυψεν δέ μοι ἵππους·
μοι: Il. 11:818: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ διοτρεφὲς Εὐρύπυλ’ ἥρως,
μοι: Il. 12:211: Ἕκτορ ἀεὶ μέν πώς μοι ἐπιπλήσσεις ἀγορῇσιν
μοι: Il. 12:215: νῦν αὖτ’ ἐξερέω ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα.
μοι: Il. 12:236: βουλέων, ἅς τέ μοι αὐτὸς ὑπέσχετο καὶ κατένευσε·
μοί: Il. 12:410: ἀργαλέον δέ μοί ἐστι καὶ ἰφθίμῳ περ ἐόντι
μοι: Il. 13:78: μαιμῶσιν, καί μοι μένος ὤρορε, νέρθε δὲ ποσσὶν
μοι: Il. 13:264: τώ μοι δούρατά τ’ ἔστι καὶ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι
μοι: Il. 13:482: Αἰνείαν ἐπιόντα πόδας ταχύν, ὅς μοι ἔπεισιν,
μοι: Il. 13:735: αὐτὰρ ἐγὼν ἐρέω ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα·
μοι: Il. 14:44: δείδω μὴ δή μοι τελέσῃ ἔπος ὄβριμος Ἕκτωρ,
μοί: Il. 14:190: ἦ ῥά νύ μοί τι πίθοιο φίλον τέκος ὅττί κεν εἴπω,
μοι: Il. 14:198: δὸς νῦν μοι φιλότητα καὶ ἵμερον, ᾧ τε σὺ πάντας
μοι: Il. 14:236: κοίμησόν μοι Ζηνὸς ὑπ’ ὀφρύσιν ὄσσε φαεινὼ
μοι: Il. 14:270: ἄγρει νῦν μοι ὄμοσσον ἀάατον Στυγὸς ὕδωρ,
μοι: Il. 14:309: μή πώς μοι μετέπειτα χολώσεαι, αἴ κε σιωπῇ
μοι: Il. 14:321: ἣ τέκε μοι Μίνων τε καὶ ἀντίθεον Ῥαδάμανθυν·
μοι: Il. 14:469: φράζεο Πουλυδάμα καί μοι νημερτὲς ἐνίσπες
μοι: Il. 14:471: ἄξιος; οὐ μέν μοι κακὸς εἴδεται οὐδὲ κακῶν ἔξ,
μοι: Il. 14:500: εἰπέμεναί μοι Τρῶες ἀγαυοῦ Ἰλιονῆος
μοι: Il. 14:507: Ἔσπετε νῦν μοι Μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ’ ἔχουσαι
μοι: Il. 15:115: μὴ νῦν μοι νεμεσήσετ’ Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντες
μοι: Il. 15:117: εἴ πέρ μοι καὶ μοῖρα Διὸς πληγέντι κεραυνῷ
μοι: Il. 15:162: εἰ δέ μοι οὐκ ἐπέεσσ’ ἐπιπείσεται, ἀλλ’ ἀλογήσει,
μοι: Il. 15:468: δαίμων ἡμετέρης, ὅ τέ μοι βιὸν ἔκβαλε χειρός,
μοι: Il. 16:40: δὸς δέ μοι ὤμοιιν τὰ σὰ τεύχεα θωρηχθῆναι,
μοι: Il. 16:49: ὤ μοι διογενὲς Πατρόκλεες οἷον ἔειπες·
μοι: Il. 16:51: οὔτέ τί μοι πὰρ Ζηνὸς ἐπέφραδε πότνια μήτηρ·
μοί: Il. 16:55: αἰνὸν ἄχος τό μοί ἐστιν, ἐπεὶ πάθον ἄλγεα θυμῷ.
μοι: Il. 16:56: κούρην ἣν ἄρα μοι γέρας ἔξελον υἷες Ἀχαιῶν,
μοι: Il. 16:72: πλήσειαν νεκύων, εἴ μοι κρείων Ἀγαμέμνων
μοι: Il. 16:84: ὡς ἄν μοι τιμὴν μεγάλην καὶ κῦδος ἄρηαι
μοι: Il. 16:112: Ἔσπετε νῦν μοι Μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ’ ἔχουσαι,
μοι: Il. 16:200: Μυρμιδόνες μή τίς μοι ἀπειλάων λελαθέσθω,
μοι: Il. 16:238: ἠδ’ ἔτι καὶ νῦν μοι τόδ’ ἐπικρήηνον ἐέλδωρ·
μοι: Il. 16:247: ἀσκηθής μοι ἔπειτα θοὰς ἐπὶ νῆας ἵκοιτο
μοι: Il. 16:433: ὤ μοι ἐγών, ὅ τέ μοι Σαρπηδόνα φίλτατον ἀνδρῶν
μοι: Il. 16:433: ὤ μοι ἐγών, ὅ τέ μοι Σαρπηδόνα φίλτατον ἀνδρῶν
μοι: Il. 16:435: διχθὰ δέ μοι κραδίη μέμονε φρεσὶν ὁρμαίνοντι,
μοι: Il. 16:517: ἕλκος μὲν γὰρ ἔχω τόδε καρτερόν, ἀμφὶ δέ μοι χεὶρ
μοι: Il. 16:518: ὀξείῃς ὀδύνῃσιν ἐλήλαται, οὐδέ μοι αἷμα
μοι: Il. 16:519: τερσῆναι δύναται, βαρύθει δέ μοι ὦμος ὑπ’ αὐτοῦ·
μοι: Il. 16:523: ἀλλὰ σύ πέρ μοι ἄναξ τόδε καρτερὸν ἕλκος ἄκεσσαι,
μοι: Il. 16:839: μή μοι πρὶν ἰέναι Πατρόκλεες ἱπποκέλευθε
μοι: Il. 16:847: τοιοῦτοι δ’ εἴ πέρ μοι ἐείκοσιν ἀντεβόλησαν,
μοι: Il. 16:859: Πατρόκλεις τί νύ μοι μαντεύεαι αἰπὺν ὄλεθρον;
μοι: Il. 17:91: ὤ μοι ἐγὼν εἰ μέν κε λίπω κάτα τεύχεα καλὰ
μοι: Il. 17:93: μή τίς μοι Δαναῶν νεμεσήσεται ὅς κεν ἴδηται.
μοι: Il. 17:97: ἀλλὰ τί ἤ μοι ταῦτα φίλος διελέξατο θυμός;
μοι: Il. 17:223: ἀλλ’ ἵνα μοι Τρώων ἀλόχους καὶ νήπια τέκνα
μοί: Il. 17:252: ἀργαλέον δέ μοί ἐστι διασκοπιᾶσθαι ἕκαστον
μοι: Il. 17:501: Ἀλκίμεδον μὴ δή μοι ἀπόπροθεν ἰσχέμεν ἵππους,
μοι: Il. 18:6: ὤ μοι ἐγώ, τί τ’ ἄρ’ αὖτε κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ
μοι: Il. 18:8: μὴ δή μοι τελέσωσι θεοὶ κακὰ κήδεα θυμῷ,
μοι: Il. 18:9: ὥς ποτέ μοι μήτηρ διεπέφραδε καί μοι ἔειπε
μοι: Il. 18:9: ὥς ποτέ μοι μήτηρ διεπέφραδε καί μοι ἔειπε
μοι: Il. 18:18: ὤ μοι Πηλέος υἱὲ δαΐφρονος ἦ μάλα λυγρῆς
μοι: Il. 18:54: ὤ μοι ἐγὼ δειλή, ὤ μοι δυσαριστοτόκεια,
μοι: Il. 18:54: ὤ μοι ἐγὼ δειλή, ὤ μοι δυσαριστοτόκεια,
μοι: Il. 18:61: ὄφρα δέ μοι ζώει καὶ ὁρᾷ φάος ἠελίοιο
μοι: Il. 18:79: μῆτερ ἐμή, τὰ μὲν ἄρ μοι Ὀλύμπιος ἐξετέλεσσεν·
μοι: Il. 18:80: ἀλλὰ τί μοι τῶν ἦδος ἐπεὶ φίλος ὤλεθ’ ἑταῖρος
μοι: Il. 18:95: ὠκύμορος δή μοι τέκος ἔσσεαι, οἷ’ ἀγορεύεις·
μοι: Il. 18:120: ὣς καὶ ἐγών, εἰ δή μοι ὁμοίη μοῖρα τέτυκται,
μοι: Il. 18:266: ἀλλ’ ἴομεν προτὶ ἄστυ, πίθεσθέ μοι· ὧδε γὰρ ἔσται·
μοι: Il. 18:272: Τρώων· αἲ γὰρ δή μοι ἀπ’ οὔατος ὧδε γένοιτο.
μοι: Il. 18:293: νῦν δ’ ὅτε πέρ μοι ἔδωκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω
μοι: Il. 18:338: τόφρα δέ μοι παρὰ νηυσὶ κορωνίσι κείσεαι αὔτως,
μοι: Il. 18:394: ἦ ῥά νύ μοι δεινή τε καὶ αἰδοίη θεὸς ἔνδον,
μοι: Il. 18:435: κεῖται ἐνὶ μεγάροις ἀρημένος, ἄλλα δέ μοι νῦν,
μοι: Il. 18:436: υἱὸν ἐπεί μοι δῶκε γενέσθαί τε τραφέμεν τε
μοι: Il. 18:442: ὄφρα δέ μοι ζώει καὶ ὁρᾷ φάος ἠελίοιο
μοι: Il. 19:24: δείδω μή μοι τόφρα Μενοιτίου ἄλκιμον υἱὸν
μοι: Il. 19:85: πολλάκι δή μοι τοῦτον Ἀχαιοὶ μῦθον ἔειπον
μοι: Il. 19:88: οἵ τέ μοι εἰν ἀγορῇ φρεσὶν ἔμβαλον ἄγριον ἄτην,
μοι: Il. 19:108: εἰ δ’ ἄγε νῦν μοι ὄμοσσον Ὀλύμπιε καρτερὸν ὅρκον,
μοι: Il. 19:196: Ταλθύβιος δέ μοι ὦκα κατὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν
μοι: Il. 19:211: ὅς μοι ἐνὶ κλισίῃ δεδαϊγμένος ὀξέϊ χαλκῷ
μοι: Il. 19:213: μύρονται· τό μοι οὔ τι μετὰ φρεσὶ ταῦτα μέμηλεν,
μοι: Il. 19:287: Πάτροκλέ μοι δειλῇ πλεῖστον κεχαρισμένε θυμῷ
μοι: Il. 19:290: ἂψ ἀνιοῦσ’· ὥς μοι δέχεται κακὸν ἐκ κακοῦ αἰεί.
μοι: Il. 19:293: τρεῖς τε κασιγνήτους, τούς μοι μία γείνατο μήτηρ,
μοί: Il. 19:315: ἦ ῥά νύ μοί ποτε καὶ σὺ δυσάμμορε φίλταθ’ ἑταίρων
μοι: Il. 19:326: ἠὲ τὸν ὃς Σκύρῳ μοι ἔνι τρέφεται φίλος υἱός,
μοι: Il. 19:328: πρὶν μὲν γάρ μοι θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἐώλπει
μοι: Il. 19:331: ὡς ἄν μοι τὸν παῖδα θοῇ ἐνὶ νηῒ μελαίνῃ
μοι: Il. 19:420: Ξάνθε τί μοι θάνατον μαντεύεαι; οὐδέ τί σε χρή.
μοι: Il. 19:421: εὖ νυ τὸ οἶδα καὶ αὐτὸς ὅ μοι μόρος ἐνθάδ’ ὀλέσθαι
μοι: Il. 20:21: ὧν ἕνεκα ξυνάγειρα· μέλουσί μοι ὀλλύμενοί περ.
μοι: Il. 20:93: εἰρύσαθ’, ὅς μοι ἐπῶρσε μένος λαιψηρά τε γοῦνα.
μοί: Il. 20:209: εὔχομαι ἐκγεγάμεν, μήτηρ δέ μοί ἐστ’ Ἀφροδίτη·
μοι: Il. 20:293: ὢ πόποι ἦ μοι ἄχος μεγαλήτορος Αἰνείαο,
μοί: Il. 20:356: ἀργαλέον δέ μοί ἐστι καὶ ἰφθίμῳ περ ἐόντι
μοι: Il. 20:426: ὅς μοι ἑταῖρον ἔπεφνε τετιμένον· οὐδ’ ἂν ἔτι δὴν
μοί: Il. 21:80: νῦν δὲ λύμην τρὶς τόσσα πορών· ἠὼς δέ μοί ἐστιν
μοι: Il. 21:99: νήπιε μή μοι ἄποινα πιφαύσκεο μηδ’ ἀγόρευε·
μοι: Il. 21:101: τόφρά τί μοι πεφιδέσθαι ἐνὶ φρεσὶ φίλτερον ἦεν
μοι: Il. 21:155: Παίονας ἄνδρας ἄγων δολιχεγχέας· ἥδε δέ μοι νῦν
μοι: Il. 21:218: πλήθει γὰρ δή μοι νεκύων ἐρατεινὰ ῥέεθρα,
μοι: Il. 21:275: ἄλλος δ’ οὔ τις μοι τόσον αἴτιος Οὐρανιώνων,
μοι: Il. 21:360: ἄστεος ἐξελάσειε· τί μοι ἔριδος καὶ ἀρωγῆς;
μοι: Il. 21:411: εὔχομ’ ἐγὼν ἔμεναι, ὅτι μοι μένος ἰσοφαρίζεις.
μοι: Il. 21:488: ὅσσον φερτέρη εἴμ’, ὅτι μοι μένος ἀντιφερίζεις.
μοι: Il. 21:553: ὤ μοι ἐγών· εἰ μέν κεν ὑπὸ κρατεροῦ Ἀχιλῆος
μοι: Il. 21:562: ἀλλὰ τί ἤ μοι ταῦτα φίλος διελέξατο θυμός;
μοι: Il. 22:20: ἦ σ’ ἂν τισαίμην, εἴ μοι δύναμίς γε παρείη.
μοι: Il. 22:38: Ἕκτορ μή μοι μίμνε φίλον τέκος ἀνέρα τοῦτον
μοι: Il. 22:43: κείμενον· ἦ κέ μοι αἰνὸν ἀπὸ πραπίδων ἄχος ἔλθοι·
μοι: Il. 22:48: τούς μοι Λαοθόη τέκετο κρείουσα γυναικῶν.
μοι: Il. 22:99: ὤ μοι ἐγών, εἰ μέν κε πύλας καὶ τείχεα δύω,
μοι: Il. 22:100: Πουλυδάμας μοι πρῶτος ἐλεγχείην ἀναθήσει,
μοι: Il. 22:122: ἀλλὰ τί ἤ μοι ταῦτα φίλος διελέξατο θυμός;
μοι: Il. 22:170: Ἕκτορος, ὅς μοι πολλὰ βοῶν ἐπὶ μηρί’ ἔκηεν
μοι: Il. 22:233: Δηΐφοβ’ ἦ μέν μοι τὸ πάρος πολὺ φίλτατος ἦσθα
μοι: Il. 22:261: Ἕκτορ μή μοι ἄλαστε συνημοσύνας ἀγόρευε·
μοι: Il. 22:283: οὐ μέν μοι φεύγοντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πήξεις,
μοι: Il. 22:300: νῦν δὲ δὴ ἐγγύθι μοι θάνατος κακός, οὐδ’ ἔτ’ ἄνευθεν,
μοι: Il. 22:385: ἀλλὰ τί ἤ μοι ταῦτα φίλος διελέξατο θυμός;
μοι: Il. 22:388: ζωοῖσιν μετέω καί μοι φίλα γούνατ’ ὀρώρῃ·
μοι: Il. 22:423: τόσσους γάρ μοι παῖδας ἀπέκτανε τηλεθάοντας·
μοι: Il. 22:432: σεῦ ἀποτεθνηῶτος; ὅ μοι νύκτάς τε καὶ ἦμαρ
μοι: Il. 22:450: δεῦτε δύω μοι ἕπεσθον, ἴδωμ’ ὅτιν’ ἔργα τέτυκται.
μοι: Il. 22:455: δείδω μὴ δή μοι θρασὺν Ἕκτορα δῖος Ἀχιλλεὺς
μοι: Il. 23:19: χαῖρέ μοι ὦ Πάτροκλε καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισι·
μοι: Il. 23:75: καί μοι δὸς τὴν χεῖρ’· ὀλοφύρομαι, οὐ γὰρ ἔτ’ αὖτις
μοι: Il. 23:94: τίπτέ μοι ἠθείη κεφαλὴ δεῦρ’ εἰλήλουθας
μοι: Il. 23:95: καί μοι ταῦτα ἕκαστ’ ἐπιτέλλεαι; αὐτὰρ ἐγώ τοι
μοι: Il. 23:97: ἀλλά μοι ἆσσον στῆθι· μίνυνθά περ ἀμφιβαλόντε
μοι: Il. 23:105: παννυχίη γάρ μοι Πατροκλῆος δειλοῖο
μοι: Il. 23:107: καί μοι ἕκαστ’ ἐπέτελλεν, ἔϊκτο δὲ θέσκελον αὐτῷ.
μοι: Il. 23:179: χαῖρέ μοι ὦ Πάτροκλε καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισι·
μοι: Il. 23:443: μή μοι ἐρύκεσθον μὴ δ’ ἕστατον ἀχνυμένω κῆρ.
μοι: Il. 23:459: ἄλλοι μοι δοκέουσι παροίτεροι ἔμμεναι ἵπποι,
μοι: Il. 23:463: νῦν δ’ οὔ πῃ δύναμαι ἰδέειν· πάντῃ δέ μοι ὄσσε
μοι: Il. 23:470: εὖ διαγιγνώσκω· δοκέει δέ μοι ἔμμεναι ἀνὴρ
μοι: Il. 23:571: ᾔσχυνας μὲν ἐμὴν ἀρετήν, βλάψας δέ μοι ἵππους
μοι: Il. 23:629: εἴθ’ ὣς ἡβώοιμι βίη τέ μοι ἔμπεδος εἴη
μοι: Il. 23:632: ἔνθ’ οὔ τίς μοι ὁμοῖος ἀνὴρ γένετ’, οὔτ’ ἄρ’ Ἐπειῶν
μοι: Il. 23:635: Ἀγκαῖον δὲ πάλῃ Πλευρώνιον, ὅς μοι ἀνέστη·
μοι: Il. 23:647: τοῦτο δ’ ἐγὼ πρόφρων δέχομαι, χαίρει δέ μοι ἦτορ,
μοι: Il. 23:770: κλῦθι θεά, ἀγαθή μοι ἐπίῤῥοθος ἐλθὲ ποδοῖιν.
μοί: Il. 24:69: οὐ γάρ μοί ποτε βωμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης
μοι: Il. 24:131: μίσγεσθ’· οὐ γάρ μοι δηρὸν βέῃ, ἀλλά τοι ἤδη
μοι: Il. 24:194: δαιμονίη Διόθεν μοι Ὀλύμπιος ἄγγελος ἦλθε
μοι: Il. 24:197: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ τί τοι φρεσὶν εἴδεται εἶναι;
μοι: Il. 24:201: ὤ μοι πῇ δή τοι φρένες οἴχονθ’, ᾗς τὸ πάρος περ
μοι: Il. 24:218: μή μ’ ἐθέλοντ’ ἰέναι κατερύκανε, μὴ δέ μοι αὐτὴ
μοι: Il. 24:224: εἶμι καὶ οὐχ ἅλιον ἔπος ἔσσεται. εἰ δέ μοι αἶσα
μοι: Il. 24:241: ἦ ὀνόσασθ’ ὅτι μοι Κρονίδης Ζεὺς ἄλγε’ ἔδωκε
μοι: Il. 24:253: σπεύσατέ μοι κακὰ τέκνα κατηφόνες· αἴθ’ ἅμα πάντες
μοι: Il. 24:255: ὤ μοι ἐγὼ πανάποτμος, ἐπεὶ τέκον υἷας ἀρίστους
μοι: Il. 24:263: οὐκ ἂν δή μοι ἄμαξαν ἐφοπλίσσαιτε τάχιστα,
μοι: Il. 24:375: ὅς μοι τοιόνδ’ ἧκεν ὁδοιπόρον ἀντιβολῆσαι
μοι: Il. 24:380: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
μοι: Il. 24:388: ὥς μοι καλὰ τὸν οἶτον ἀπότμου παιδὸς ἔνισπες.
μοί: Il. 24:397: Μυρμιδόνων δ’ ἔξειμι, πατὴρ δέ μοί ἐστι Πολύκτωρ.
μοι: Il. 24:407: εἴς, ἄγε δή μοι πᾶσαν ἀληθείην κατάλεξον,
μοί: Il. 24:436: συλεύειν, μή μοί τι κακὸν μετόπισθε γένηται.
μοι: Il. 24:495: πεντήκοντά μοι ἦσαν ὅτ’ ἤλυθον υἷες Ἀχαιῶν·
μοι: Il. 24:496: ἐννεακαίδεκα μέν μοι ἰῆς ἐκ νηδύος ἦσαν,
μοι: Il. 24:497: τοὺς δ’ ἄλλους μοι ἔτικτον ἐνὶ μεγάροισι γυναῖκες.
μοι: Il. 24:499: ὃς δέ μοι οἶος ἔην, εἴρυτο δὲ ἄστυ καὶ αὐτούς,
μοι: Il. 24:561: Ἕκτορά τοι λῦσαι, Διόθεν δέ μοι ἄγγελος ἦλθε
μοι: Il. 24:568: τὼ νῦν μή μοι μᾶλλον ἐν ἄλγεσι θυμὸν ὀρίνῃς,
μοι: Il. 24:592: μή μοι Πάτροκλε σκυδμαινέμεν, αἴ κε πύθηαι
μοι: Il. 24:594: πατρὶ φίλῳ, ἐπεὶ οὔ μοι ἀεικέα δῶκεν ἄποινα.
μοι: Il. 24:651: ἐνθάδ’ ἐπέλθῃσιν βουληφόρος, οἵ τέ μοι αἰεὶ
μοι: Il. 24:656: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
μοι: Il. 24:661: ὧδέ κέ μοι ῥέζων Ἀχιλεῦ κεχαρισμένα θείης.
μοι: Il. 24:716: εἴξατέ μοι οὐρεῦσι διελθέμεν· αὐτὰρ ἔπειτα
μοι: Il. 24:743: οὐ γάρ μοι θνῄσκων λεχέων ἐκ χεῖρας ὄρεξας,
μοι: Il. 24:744: οὐδέ τί μοι εἶπες πυκινὸν ἔπος, οὗ τέ κεν αἰεὶ
μοι: Il. 24:749: ἦ μέν μοι ζωός περ ἐὼν φίλος ἦσθα θεοῖσιν·
μοι: Il. 24:757: νῦν δέ μοι ἑρσήεις καὶ πρόσφατος ἐν μεγάροισι
μοι: Il. 24:763: ἦ μέν μοι πόσις ἐστὶν Ἀλέξανδρος θεοειδής,
μοι: Il. 24:765: ἤδη γὰρ νῦν μοι τόδε εἰκοστὸν ἔτος ἐστὶν
μοι: Il. 24:774: οὐ γάρ τίς μοι ἔτ’ ἄλλος ἐνὶ Τροίῃ εὐρείῃ
μοι: Od. 1:1: Ἄνδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ
μοι: Od. 1:48: ἀλλά μοι ἀμφ’ Ὀδυσῆϊ δαΐφρονι δαίεται ἦτορ,
μοι: Od. 1:158: “ξεῖνε φίλ’, ἦ καί μοι νεμεσήσεαι ὅττι κεν εἴπω;
μοι: Od. 1:169: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·
μοι: Od. 1:174: καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ,
μοι: Od. 1:185: νηῦς δέ μοι ἥδ’ ἕστηκεν ἐπ’ ἀγροῦ νόσφι πόληος,
μοι: Od. 1:206: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
μοι: Od. 1:224: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·
μοι: Od. 1:227: ὥς τέ μοι ὑβρίζοντες ὑπερφιάλως δοκέουσι
μοι: Od. 1:244: οἶον, ἐπεί νύ μοι ἄλλα θεοὶ κακὰ κήδε’ ἔτευξαν.
μοι: Od. 1:316: δῶρον δ’ ὅττι κέ μοι δοῦναι φίλον ἦτορ ἀνώγῃ,
μοι: Od. 1:341: λυγρῆς, ἥ τέ μοι αἰὲν ἐνὶ στήθεσσι φίλον κῆρ
μοι: Od. 1:389: “Ἀντίνο’, εἴ πέρ μοι καὶ ἀγάσσεαι ὅττι κεν εἴπω,
μοι: Od. 1:398: καὶ δμώων, οὕς μοι ληΐσσατο δῖος Ὀδυσσεύς.”
μοι: Od. 2:33: ἐσθλός μοι δοκεῖ εἶναι, ὀνήμενος. εἴθε οἱ αὐτῷ
μοι: Od. 2:45: ἀλλ’ ἐμὸν αὐτοῦ χρεῖος, ὅ μοι κακὰ ἔμπεσεν οἴκῳ,
μοι: Od. 2:50: μητέρι μοι μνηστῆρες ἐπέχραον οὐκ ἐθελούσῃ,
μοι: Od. 2:62: ἦ τ’ ἂν ἀμυναίμην, εἴ μοι δύναμίς γε παρείη·
μοι: Od. 2:79: νῦν δέ μοι ἀπρήκτους ὀδύνας ἐμβάλλετε θυμῷ.”
μοι: Od. 2:98: ἐκτελέσω, μή μοι μεταμώνια νήματ’ ὄληται,
μοι: Od. 2:101: μή τίς μοι κατὰ δῆμον Ἀχαιϊάδων νεμεσήσῃ,
μοι: Od. 2:136: οἴκου ἀπερχομένη· νέμεσις δέ μοι ἐξ ἀνθρώπων
μοι: Od. 2:139: ἔξιτέ μοι μεγάρων, ἄλλας δ’ ἀλεγύνετε δαῖτας
μοι: Od. 2:212: ἀλλ’ ἄγε μοι δότε νῆα θοὴν καὶ εἴκοσ’ ἑταίρους,
μοι: Od. 2:213: οἵ κέ μοι ἔνθα καὶ ἔνθα διαπρήσσωσι κέλευθον.
μοι: Od. 2:216: ἤν τίς μοι εἴπῃσι βροτῶν, ἢ ὄσσαν ἀκούσω
μοι: Od. 2:315: πυνθάνομαι, καὶ δή μοι ἀέξεται ἔνδοθι θυμός,
μοι: Od. 2:349: “μαῖ’, ἄγε δή μοι οἶνον ἐν ἀμφιφορεῦσιν ἄφυσσον
μοι: Od. 2:354: ἐν δέ μοι ἄλφιτα χεῦον ἐϋῤῥαφέεσσι δοροῖσιν·
μοι: Od. 3:97: ἀλλ’ εὖ μοι κατάλεξον ὅπως ἤντησας ὀπωπῆς.
μοι: Od. 3:101: τῶν νῦν μοι μνῆσαι, καί μοι νημερτὲς ἐνίσπες.”
μοι: Od. 3:101: τῶν νῦν μοι μνῆσαι, καί μοι νημερτὲς ἐνίσπες.”
μοι: Od. 3:165: αὐτὰρ ἐγὼ σὺν νηυσὶν ἀολλέσιν, αἵ μοι ἔποντο,
μοι: Od. 3:207: οἵ τέ μοι ὑβρίζοντες ἀτάσθαλα μηχανόωνται.
μοι: Od. 3:208: ἀλλ’ οὔ μοι τοιοῦτον ἐπέκλωσαν θεοὶ ὄλβον,
μοι: Od. 3:214: εἰπέ μοι, ἠὲ ἑκὼν ὑποδάμνασαι, ἦ σέ γε λαοὶ
μοι: Od. 3:246: ὥς τέ μοι ἀθάνατος ἰνδάλλεται εἰσοράασθαι.
μοι: Od. 3:367: εἶμ’, ἔνθα χρεῖός μοι ὀφέλλεται, οὔ τι νέον γε
μοι: Od. 3:380: ἀλλά, ἄνασσ’, ἵληθι, δίδωθι δέ μοι κλέος ἐσθλόν,
μοι: Od. 3:418: “καρπαλίμως μοι, τέκνα φίλα, κρηήνατ’ ἐέλδωρ,
μοι: Od. 3:420: ἥ μοι ἐναργὴς ἦλθε θεοῦ ἐς δαῖτα θάλειαν.
μοι: Od. 4:80: ἀνδρῶν δ’ ἤ κέν τίς μοι ἐρίσσεται, ἠὲ καὶ οὐκί,
μοι: Od. 4:91: ἠλώμην, τεῖός μοι ἀδελφεὸν ἄλλος ἔπεφνε
μοι: Od. 4:105: ὡς ἑνός, ὅς τέ μοι ὕπνον ἀπεχθαίρει καὶ ἐδωδὴν,
μοι: Od. 4:193: καὶ νῦν, εἴ τί που ἔστι, πίθοιό μοι· οὐ γὰρ ἐγώ γε
μοι: Od. 4:256: καὶ τότε δή μοι πάντα νόον κατέλεξεν Ἀχαιῶν.
μοι: Od. 4:260: χαῖρ’, ἐπεὶ ἤδη μοι κραδίη τέτραπτο νεέσθαι
μοι: Od. 4:314: δήμιον ἦ ἴδιον; τόδε μοι νημερτὲς ἐνίσπες.”
μοι: Od. 4:317: ἤλυθον εἴ τινά μοι κληηδόνα πατρὸς ἐνίσποις.
μοι: Od. 4:318: ἐσθίεταί μοι οἶκος, ὄλωλε δὲ πίονα ἔργα,
μοι: Od. 4:319: δυσμενέων δ’ ἀνδρῶν πλεῖος δόμος, οἵ τέ μοι αἰεὶ
μοι: Od. 4:327: ἀλλ’ εὖ μοι κατάλεξον, ὅπως ἤντησας ὀπωπῆς.
μοι: Od. 4:331: τῶν νῦν μοι μνῆσαι, καί μοι νημερτὲς ἐνίσπες.”
μοι: Od. 4:331: τῶν νῦν μοι μνῆσαι, καί μοι νημερτὲς ἐνίσπες.”
μοι: Od. 4:349: ἀλλὰ τὰ μέν μοι ἔειπε γέρων ἅλιος νημερτής,
μοι: Od. 4:379: ἀλλὰ σύ πέρ μοι εἰπέ, θεοὶ δέ τε πάντα ἴσασιν,
μοι: Od. 4:427: ἤϊα· πολλὰ δέ μοι κραδίη πόρφυρε κιόντι.
μοι: Od. 4:467: εὑρέμεναι δύναμαι, μινύθει δέ μοι ἔνδοθεν ἦτορ.
μοι: Od. 4:468: ἀλλὰ σύ πέρ μοι εἰπέ, θεοὶ δέ τε πάντα ἴσασιν,
μοι: Od. 4:486: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
μοι: Od. 4:539: κλαῖον δ’ ἐν ψαμάθοισι καθήμενος, οὐδέ νύ μοι κῆρ
μοι: Od. 4:572: ἤϊα, πολλὰ δέ μοι κραδίη πόρφυρε κιόντι.
μοι: Od. 4:585: ταῦτα τελευτήσας νεόμην, ἔδοσαν δέ μοι οὖρον
μοι: Od. 4:598: τέρπομαι· ἀλλ’ ἤδη μοι ἀνιάζουσιν ἑταῖροι
μοι: Od. 4:600: δῶρον δ’, ὅττι κέ μοι δώῃς, κειμήλιον ἔστω·
μοι: Od. 4:634: νῆά μοι οἴχετ’ ἄγων· ἐμὲ δὲ χρεὼ γίνεται αὐτῆς
μοι: Od. 4:635: Ἤλιδ’ ἐς εὐρύχορον διαβήμεναι, ἔνθα μοι ἵπποι
μοι: Od. 4:642: “νημερτές μοι ἔνισπε· πότ’ ᾤχετο καὶ τίνες αὐτῷ
μοι: Od. 4:645: καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ,
μοι: Od. 4:669: ἀλλ’ ἄγε μοι δότε νῆα θοὴν καὶ εἴκοσ’ ἑταίρους,
μοι: Od. 4:707: “κῆρυξ, τίπτε δέ μοι πάϊς οἴχεται; οὐδέ τί μιν χρεὼ
μοι: Od. 4:722: “κλῦτε, φίλαι· περὶ γάρ μοι Ὀλύμπιος ἄλγε’ ἔδωκεν
μοι: Od. 4:723: ἐκ πασέων, ὅσσαι μοι ὁμοῦ τράφον ἠδ’ ἐγένοντο,
μοι: Od. 4:736: δμῶ’ ἐμόν, ὅν μοι δῶκε πατὴρ ἔτι δεῦρο κιούσῃ,
μοι: Od. 4:737: καί μοι κῆπον ἔχει πολυδένδρεον, ὄφρα τάχιστα
μοι: Od. 4:765: τῶν νῦν μοι μνῆσαι καί μοι φίλον υἷα σάωσον,
μοι: Od. 4:765: τῶν νῦν μοι μνῆσαι καί μοι φίλον υἷα σάωσον,
μοι: Od. 4:832: εἰ δ’ ἄγε μοι καὶ κεῖνον ὀϊζυρὸν κατάλεξον,
μοι: Od. 5:87: “τίπτε μοι, Ἑρμεία χρυσόῤῥαπι, εἰλήλουθας,
μοι: Od. 5:129: ὣς δ’ αὖ νῦν μοι ἄγασθε, θεοί, βροτὸν ἄνδρα παρεῖναι.
μοι: Od. 5:141: οὐ γάρ μοι πάρα νῆες ἐπήρετμοι καὶ ἑταῖροι,
μοι: Od. 5:160: “κάμμορε, μή μοι ἔτ’ ἐνθάδ’ ὀδύρεο, μηδέ τοι αἰὼν
μοι: Od. 5:178: εἰ μή μοι τλαίης γε, θεά, μέγαν ὅρκον ὀμόσσαι
μοι: Od. 5:179: μή τί μοι αὐτῷ πῆμα κακὸν βουλευσέμεν ἄλλο.”
μοι: Od. 5:190: καὶ γὰρ ἐμοὶ νόος ἐστὶν ἐναίσιμος, οὐδέ μοι αὐτῇ
μοι: Od. 5:215: “πότνα θεά, μή μοι τόδε χώεο· οἶδα καὶ αὐτὸς
μοι: Od. 5:299: “ὤ μοι ἐγὼ δειλός, τί νύ μοι μήκιστα γένηται;
μοι: Od. 5:299: “ὤ μοι ἐγὼ δειλός, τί νύ μοι μήκιστα γένηται;
μοι: Od. 5:305: παντοίων ἀνέμων· νῦν μοι σῶς αἰπὺς ὄλεθρος.
μοι: Od. 5:309: ἤματι τῷ ὅτε μοι πλεῖστοι χαλκήρεα δοῦρα
μοι: Od. 5:342: ἀλλὰ μάλ’ ὧδ’ ἕρξαι, δοκέεις δέ μοι οὐκ ἀπινύσσειν·
μοι: Od. 5:356: “ὤ μοι ἐγώ, μή τίς μοι ὑφαίνῃσιν δόλον αὖτε
μοι: Od. 5:356: “ὤ μοι ἐγώ, μή τίς μοι ὑφαίνῃσιν δόλον αὖτε
μοι: Od. 5:359: γαῖαν ἐγὼν ἰδόμην, ὅθι μοι φάτο φύξιμον εἶναι.
μοι: Od. 5:360: ἀλλὰ μάλ’ ὧδ’ ἕρξω, δοκέει δέ μοι εἶναι ἄριστον·
μοι: Od. 5:363: αὐτὰρ ἐπὴν δή μοι σχεδίην διὰ κῦμα τινάξῃ,
μοι: Od. 5:408: “ὤ μοι, ἐπεὶ δὴ γαῖαν ἀελπέα δῶκεν ἰδέσθαι
μοι: Od. 5:416: κῦμα μέγ’ ἁρπάξαν· μελέη δέ μοι ἔσσεται ὁρμή.
μοι: Od. 5:421: ἠέ τί μοι καὶ κῆτος ἐπισσεύῃ μέγα δαίμων
μοι: Od. 5:423: οἶδα γὰρ ὥς μοι ὀδώδυσται κλυτὸς ἐννοσίγαιος.”
μοι: Od. 5:465: “ὤ μοι ἐγώ, τί πάθω; τί νύ μοι μήκιστα γένηται;
μοι: Od. 5:465: “ὤ μοι ἐγώ, τί πάθω; τί νύ μοι μήκιστα γένηται;
μοι: Od. 5:472: ῥῖγος καὶ κάματος, γλυκερὸς δέ μοι ὕπνος ἐπέλθοι,
μοι: Od. 6:57: “πάππα φίλ’, οὐκ ἂν δή μοι ἐφοπλίσσειας ἀπήνην
μοι: Od. 6:59: ἐς ποταμὸν πλυνέουσα, τά μοι ῥερυπωμένα κεῖται;
μοι: Od. 6:119: “ὤ μοι ἐγώ, τέων αὖτε βροτῶν ἐς γαῖαν ἱκάνω;
μοι: Od. 6:164: ἦλθον γὰρ καὶ κεῖσε, πολὺς δέ μοι ἕσπετο λαός,
μοι: Od. 6:178: ἄστυ δέ μοι δεῖξον, δὸς δὲ ῥάκος ἀμφιβαλέσθαι,
μοι: Od. 6:199: “στῆτέ μοι ἀμφίπολοι· πόσε φεύγετε φῶτα ἰδοῦσαι;
μοι: Od. 6:239: “κλῦτέ μοι, ἀμφίπολοι λευκώλενοι, ὄφρα τι εἴπω.
μοι: Od. 6:242: πρόσθεν μὲν γὰρ δή μοι ἀεικέλιος δέατ’ εἶναι,
μοι: Od. 6:258: ἀλλὰ μάλ’ ὧδ’ ἕρδειν· δοκέεις δέ μοι οὐκ ἀπινύσσειν·
μοι: Od. 6:324: “κλῦθί μοι, αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, Ἀτρυτώνη·
μοι: Od. 7:22: “ὦ τέκος, οὐκ ἄν μοι δόμον ἀνέρος ἡγήσαιο
μοι: Od. 7:29: δείξω, ἐπεί μοι πατρὸς ἀμύμονος ἐγγύθι ναίει.
μοι: Od. 7:242: κήδε’ ἐπεί μοι πολλὰ δόσαν θεοὶ Οὐρανίωνες·
μοι: Od. 7:249: οἶον, ἐπεί μοι νῆα θοὴν ἀργῆτι κεραυνῷ
μοι: Od. 7:260: δάκρυσι δεύεσκον, τά μοι ἄμβροτα δῶκε Καλυψώ·
μοι: Od. 7:261: ἀλλ’ ὅτε δὴ ὄγδοόν μοι ἐπιπλόμενον ἔτος ἦλθε,
μοι: Od. 7:269: γαίης ὑμετέρης, γήθησε δέ μοι φίλον ἦτορ,
μοι: Od. 7:271: πολλῇ, τήν μοι ἐπῶρσε Ποσειδάων ἐνοσίχθων,
μοι: Od. 7:272: ὅς μοι ἐφορμήσας ἀνέμους κατέδησε κέλευθον,
μοι: Od. 7:281: ἐς ποταμόν, τῇ δή μοι ἐείσατο χῶρος ἄριστος,
μοι: Od. 7:295: ἥ μοι σῖτον δῶκεν ἅλις ἠδ’ αἴθοπα οἶνον
μοι: Od. 7:296: καὶ λοῦσ’ ἐν ποταμῷ καί μοι τάδε εἵματ’ ἔδωκε.
μοι: Od. 7:303: “ἥρως, μή μοι τοὔνεκ’ ἀμύμονα νείκεε κούρην·
μοι: Od. 7:309: “ξεῖν’, οὔ μοι τοιοῦτον ἐνὶ στήθεσσι φίλον κῆρ
μοι: Od. 8:154: κήδεά μοι καὶ μᾶλλον ἐνὶ φρεσὶν ἤ περ ἄεθλοι,
μοι: Od. 8:178: ὤρινάς μοι θυμὸν ἐνὶ στήθεσσι φίλοισιν
μοι: Od. 8:208: ξεῖνος γάρ μοι ὅδ’ ἐστί· τίς ἂν φιλέοντι μάχοιτο;
μοι: Od. 8:233: ἦεν ἐπηετανός· τῶ μοι φίλα γυῖα λέλυνται.”
μοι: Od. 8:311: ἠπεδανὸς γενόμην· ἀτὰρ οὔ τί μοι αἴτιος ἄλλος,
μοι: Od. 8:318: εἰς ὅ κέ μοι μάλα πάντα πατὴρ ἀποδῷσιν ἔεδνα,
μοι: Od. 8:388: ὁ ξεῖνος μάλα μοι δοκέει πεπνυμένος εἶναι.
μοι: Od. 8:415: τούτου, ὃ δή μοι δῶκας ἀρεσσάμενος ἐπέεσσιν.”
μοι: Od. 8:462: μνήσῃ ἐμεῖ’, ὅτι μοι πρώτῃ ζωάγρι’ ὀφέλλεις.”
μοι: Od. 8:496: αἴ κεν δή μοι ταῦτα κατὰ μοῖραν καταλέξῃς,
μοι: Od. 8:555: εἰπὲ δέ μοι γαῖάν τε τεὴν δῆμόν τε πόλιν τε,
μοι: Od. 8:572: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
μοι: Od. 9:11: τοῦτό τί μοι κάλλιστον ἐνὶ φρεσὶν εἴδεται εἶναι.
μοι: Od. 9:15: κήδε’ ἐπεί μοι πολλὰ δόσαν θεοὶ Οὐρανίωνες.
μοι: Od. 9:38: ὅν μοι Ζεὺς ἐφέηκεν ἀπὸ Τροίηθεν ἰόντι.
μοι: Od. 9:42: δασσάμεθ’, ὡς μή τίς μοι ἀτεμβόμενος κίοι ἴσης.
μοι: Od. 9:64: οὐδ’ ἄρα μοι προτέρω νῆες κίον ἀμφιέλισσαι,
μοι: Od. 9:159: νῆες μέν μοι ἕποντο δυώδεκα, ἐς δὲ ἑκάστην
μοι: Od. 9:197: ἡδέος, ὅν μοι δῶκε Μάρων, Εὐάνθεος υἱός,
μοι: Od. 9:201: Φοίβου Ἀπόλλωνος. ὁ δέ μοι πόρεν ἀγλαὰ δῶρα·
μοι: Od. 9:202: χρυσοῦ μέν μοι δῶκ’ εὐεργέος ἑπτὰ τάλαντα,
μοι: Od. 9:203: δῶκε δέ μοι κρητῆρα πανάργυρον, αὐτὰρ ἔπειτα
μοι: Od. 9:213: κωρύκῳ· αὐτίκα γάρ μοι ὀΐσατο θυμὸς ἀγήνωρ
μοι: Od. 9:229: ὄφρ’ αὐτόν τε ἴδοιμι, καὶ εἴ μοι ξείνια δοίη.
μοι: Od. 9:279: ἀλλά μοι εἴφ’, ὅπῃ ἔσχες ἰὼν εὐεργέα νῆα,
μοι: Od. 9:283: “νέα μέν μοι κατέαξε Ποσειδάων ἐνοσίχθων,
μοι: Od. 9:317: εἴ πως τεισαίμην, δοίη δέ μοι εὖχος Ἀθήνη.
μοι: Od. 9:318: ἥδε δέ μοι κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή·
μοι: Od. 9:355: “δός μοι ἔτι πρόφρων καί μοι τεὸν οὔνομα εἰπὲ
μοι: Od. 9:355: “δός μοι ἔτι πρόφρων καί μοι τεὸν οὔνομα εἰπὲ
μοι: Od. 9:365: ἐξερέω· σὺ δέ μοι δὸς ξείνιον, ὥς περ ὑπέστης.
μοι: Od. 9:377: θάρσυνον, μή τίς μοι ὑποδδείσας ἀναδύη.
μοι: Od. 9:424: ἥδε δέ μοι κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή·
μοι: Od. 9:447: “κριὲ πέπον, τί μοι ὧδε διὰ σπέος ἔσσυο μήλων
μοι: Od. 9:460: λωφήσειε κακῶν, τά μοι οὐτιδανὸς πόρεν Οὖτις.”
μοι: Od. 9:511: ὅς μοι ἔφη τάδε πάντα τελευτήσεσθαι ὀπίσσω,
μοι: Od. 9:549: δασσάμεθ’, ὡς μή τίς μοι ἀτεμβόμενος κίοι ἴσης.
μοι: Od. 10:73: οὐ γάρ μοι θέμις ἐστὶ κομιζέμεν οὐδ’ ἀποπέμπειν
μοι: Od. 10:149: καί μοι ἐείσατο καπνὸς ἀπὸ χθονὸς εὐρυοδείης
μοι: Od. 10:153: ὧδε δέ μοι φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι,
μοι: Od. 10:158: ὅς ῥά μοι ὑψίκερων ἔλαφον μέγαν εἰς ὁδὸν αὐτὴν
μοι: Od. 10:225: ὅς μοι κήδιστος ἑτάρων ἦν κεδνότατός τε·
μοι: Od. 10:273: αὐτὰρ ἐγὼν εἶμι· κρατερὴ δέ μοι ἔπλετ’ ἀνάγκη.”
μοι: Od. 10:277: ἔνθα μοι Ἑρμείας χρυσόῤῥαπις ἀντεβόλησεν
μοι: Od. 10:280: ἔν τ’ ἄρα μοι φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
μοι: Od. 10:303: ἐκ γαίης ἐρύσας καί μοι φύσιν αὐτοῦ ἔδειξε.
μοι: Od. 10:309: ἤϊα· πολλὰ δέ μοι κραδίη πόρφυρε κιόντι.
μοι: Od. 10:316: τεῦχε δέ μοι κυκεῶ χρυσέῳ δέπᾳ, ὄφρα πίοιμι,
μοι: Od. 10:330: ἦ σύ γ’ Ὀδυσσεύς ἐσσι πολύτροπος, ὅν τέ μοι αἰεὶ
μοι: Od. 10:338: ἥ μοι σῦς μὲν ἔθηκας ἐνὶ μεγάροισιν ἑταίρους,
μοι: Od. 10:343: εἰ μή μοι τλαίης γε, θεά, μέγαν ὅρκον ὀμόσσαι,
μοι: Od. 10:344: μή τί μοι αὐτῷ πῆμα κακὸν βουλευσέμεν ἄλλο.”
μοι: Od. 10:363: ὄφρα μοι ἐκ κάματον θυμοφθόρον εἵλετο γυίων.
μοι: Od. 10:429: Εὐρύλοχος δέ μοι οἶος ἐρύκακε πάντας ἑταίρους
μοι: Od. 10:483: “ὦ Κίρκη, τέλεσόν μοι ὑπόσχεσιν, ἥν περ ὑπέστης,
μοι: Od. 10:484: οἴκαδε πεμψέμεναι· θυμὸς δέ μοι ἔσσυται ἤδη
μοι: Od. 10:497: κλαῖον δ’ ἐν λεχέεσσι καθήμενος, οὐδέ νύ μοι κῆρ
μοι: Od. 10:549: ἀλλ’ ἴομεν· δὴ γάρ μοι ἐπέφραδε πότνια Κίρκη.”
μοι: Od. 10:554: ὅς μοι ἄνευθ’ ἑτάρων ἱεροῖσ’ ἐν δώμασι Κίρκης,
μοι: Od. 11:64: ἀλλὰ καταντικρὺ τέγεος πέσον· ἐκ δέ μοι αὐχὴν
μοί: Od. 11:74: ἀλλά με κακκῆαι σὺν τεύχεσιν, ἅσσα μοί ἐστι,
μοι: Od. 11:75: σῆμά τέ μοι χεῦαι πολιῆς ἐπὶ θινὶ θαλάσσης,
μοι: Od. 11:77: ταῦτά τέ μοι τελέσαι πῆξαί τ’ ἐπὶ τύμβῳ ἐρετμόν,
μοι: Od. 11:140: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·
μοι: Od. 11:170: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·
μοι: Od. 11:174: εἰπὲ δέ μοι πατρός τε καὶ υἱέος, ὃν κατέλειπον,
μοι: Od. 11:177: εἰπὲ δέ μοι μνηστῆς ἀλόχου βουλήν τε νόον τε,
μοι: Od. 11:200: οὔτε τις οὖν μοι νοῦσος ἐπήλυθεν, ἥ τε μάλιστα
μοι: Od. 11:207: τρὶς δέ μοι ἐκ χειρῶν σκιῇ εἴκελον ἢ καὶ ὀνείρῳ
μοι: Od. 11:213: ἦ τί μοι εἴδωλον τόδ’ ἀγαυὴ Περσεφόνεια
μοι: Od. 11:216: “ὤ μοι, τέκνον ἐμόν, περὶ πάντων κάμμορε φωτῶν,
μοι: Od. 11:230: ἥδε δέ μοι κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή·
μοι: Od. 11:370: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
μοι: Od. 11:374: εὕδειν ἐν μεγάρῳ· σὺ δέ μοι λέγε θέσκελα ἔργα.
μοι: Od. 11:375: καί κεν ἐς ἠῶ δῖαν ἀνασχοίμην, ὅτε μοι σὺ
μοι: Od. 11:409: ἀλλά μοι Αἴγισθος τεύξας θάνατόν τε μόρον τε
μοι: Od. 11:425: νοσφίσατ’ οὐδέ μοι ἔτλη, ἰόντι περ εἰς Ἀΐδαο,
μοι: Od. 11:457: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
μοι: Od. 11:488: “μὴ δή μοι θάνατόν γε παραύδα, φαίδιμ’ Ὀδυσσεῦ.
μοι: Od. 11:492: ἀλλ’ ἄγε μοι τοῦ παιδὸς ἀγαυοῦ μῦθον ἐνίσπες,
μοι: Od. 11:494: εἰπὲ δέ μοι Πηλῆος ἀμύμονος εἴ τι πέπυσσαι,
μοι: Od. 11:566: ἀλλά μοι ἤθελε θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισι
μοι: Od. 11:622: δεδμήμην, ὁ δέ μοι χαλεποὺς ἐπετέλλετ’ ἀέθλους.
μοι: Od. 11:624: φράζετο τοῦδέ γέ μοι κρατερώτερον εἶναι ἄεθλον.
μοι: Od. 11:634: μή μοι Γοργείην κεφαλὴν δεινοῖο πελώρου
μοι: Od. 12:112: “εἰ δ’ ἄγε δή μοι τοῦτο, θεά, νημερτὲς ἐνίσπες,
μοι: Od. 12:114: τὴν δέ κ’ ἀμυναίμην, ὅτε μοι σίνοιτό γ’ ἑταίρους.”
μοι: Od. 12:155: θέσφαθ’, ἅ μοι Κίρκη μυθήσατο, δῖα θεάων·
μοι: Od. 12:224: μή πώς μοι δείσαντες ἀπολλήξειαν ἑταῖροι
μοι: Od. 12:231: Σκύλλην πετραίην, ἥ μοι φέρε πῆμ’ ἑτάροισιν.
μοι: Od. 12:232: οὐδέ πῃ ἀθρῆσαι δυνάμην· ἔκαμον δέ μοι ὄσσε
μοι: Od. 12:245: τόφρα δέ μοι Σκύλλη γλαφυρῆς ἐκ νηὸς ἑταίρους
μοι: Od. 12:266: οἰῶν τε βληχήν· καί μοι ἔπος ἔμπεσε θυμῷ
μοι: Od. 12:268: Κίρκης τ’ Αἰαίης, ἥ μοι μάλα πόλλ’ ἐπέτελλε
μοι: Od. 12:273: Κίρκης τ’ Αἰαίης, ἥ μοι μάλα πόλλ’ ἐπέτελλε
μοι: Od. 12:298: ἀλλ’ ἄγε νῦν μοι πάντες ὀμόσσατε καρτερὸν ὅρκον·
μοι: Od. 12:334: εὐξαίμην, εἴ τίς μοι ὁδὸν φήνειε νέεσθαι.
μοι: Od. 12:338: οἱ δ’ ἄρα μοι γλυκὺν ὕπνον ἐπὶ βλεφάροισιν ἔχευαν.
μοι: Od. 12:366: καὶ τότε μοι βλεφάρων ἐξέσσυτο νήδυμος ὕπνος·
μοι: Od. 12:382: εἰ δέ μοι οὐ τείσουσι βοῶν ἐπιεικέ’ ἀμοιβήν,
μοι: Od. 12:438: ἱστὸν καὶ τρόπιν αὖτις· ἐελδομένῳ δέ μοι ἦλθον,
μοί: Od. 12:452: σοί τε καὶ ἰφθίμῃ ἀλόχῳ· ἐχθρὸν δέ μοί ἐστιν
μοι: Od. 13:40: ἤδη γὰρ τετέλεσται ἅ μοι φίλος ἤθελε θυμός,
μοι: Od. 13:41: πομπὴ καὶ φίλα δῶρα, τά μοι θεοὶ Οὐρανίωνες
μοι: Od. 13:59: “χαῖρέ μοι, ὦ βασίλεια, διαμπερές, εἰς ὅ κε γῆρας
μοι: Od. 13:168: “ὤ μοι, τίς δὴ νῆα θοὴν ἐπέδησ’ ἐνὶ πόντῳ
μοι: Od. 13:200: “ὤ μοι ἐγώ, τέων αὖτε βροτῶν ἐς γαῖαν ἱκάνω;
μοι: Od. 13:208: καλλείψω, μή πώς μοι ἕλωρ ἄλλοισι γένηται.
μοι: Od. 13:216: μή τί μοι οἴχωνται κοίλης ἐπὶ νηὸς ἄγοντες.”
μοί: Od. 13:229: χαῖρέ τε καὶ μή μοί τι κακῷ νόῳ ἀντιβολήσαις,
μοι: Od. 13:232: καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ·
μοι: Od. 13:314: τοῦτο δ’ ἐγὼν εὖ οἶδ’, ὅτι μοι πάρος ἠπίη ἦσθα,
μοι: Od. 13:319: νηὸς ἐμῆς ἐπιβᾶσαν, ὅπως τί μοι ἄλγος ἀλάλκοις.
μοι: Od. 13:328: εἰπέ μοι εἰ ἐτεόν γε φίλην ἐς πατρίδ’ ἱκάνω.”
μοι: Od. 13:360: αὐτόν τε ζώειν καί μοι φίλον υἱὸν ἀέξῃ.”
μοι: Od. 13:385: εἰ μή μοι σὺ ἕκαστα, θεά, κατὰ μοῖραν ἔειπες.
μοι: Od. 13:387: πὰρ δέ μοι αὐτὴ στῆθι μένος πολυθαρσὲς ἐνεῖσα,
μοι: Od. 13:389: αἴ κέ μοι ὣς μεμαυῖα παρασταίης, γλαυκῶπι,
μοι: Od. 13:391: σὺν σοί, πότνα θεά, ὅτε μοι πρόφρασσ’ ἐπαρήγοις.”
μοι: Od. 14:38: ἐξαπίνης, καί κέν μοι ἐλεγχείην κατέχευας.
μοι: Od. 14:39: καὶ δέ μοι ἄλλα θεοὶ δόσαν ἄλγεά τε στοναχάς τε·
μοι: Od. 14:56: “ξεῖν’, οὔ μοι θέμις ἔστ’, οὐδ’ εἰ κακίων σέθεν ἔλθοι,
μοι: Od. 14:118: εἰπέ μοι, αἴ κέ ποθι γνώω τοιοῦτον ἐόντα.
μοι: Od. 14:152: ὡς νεῖται Ὀδυσεύς· εὐαγγέλιον δέ μοι ἔστω
μοι: Od. 14:156: ἐχθρὸς γάρ μοι κεῖνος ὁμῶς Ἀΐδαο πύλῃσι
μοι: Od. 14:185: ἀλλ’ ἄγε μοι σύ, γεραιέ, τὰ σ’ αὐτοῦ κήδε’ ἐνίσπες
μοι: Od. 14:186: καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ·
μοι: Od. 14:216: ἦ μὲν δὴ θάρσος μοι Ἄρης τ’ ἔδοσαν καὶ Ἀθήνη
μοι: Od. 14:219: οὔ ποτέ μοι θάνατον προτιόσσετο θυμὸς ἀγήνωρ,
μοι: Od. 14:221: ἀνδρῶν δυσμενέων ὅ τέ μοι εἴξειε πόδεσσι.
μοι: Od. 14:222: τοῖος ἔα ἐν πολέμῳ· ἔργον δέ μοι οὐ φίλον ἔσκεν
μοι: Od. 14:224: ἀλλά μοι αἰεὶ νῆες ἐπήρετμοι φίλαι ἦσαν
μοι: Od. 14:231: ἄνδρας ἐς ἀλλοδαπούς, καί μοι μάλα τύγχανε πολλά.
μοι: Od. 14:254: ῥηϊδίως, ὡς εἴ τε κατὰ ῥόον· οὐδέ τις οὖν μοι
μοι: Od. 14:281: ἦ μέν μοι μάλα πολλοὶ ἐπήϊσσον μελίῃσιν,
μοι: Od. 14:287: ἀλλ’ ὅτε δὴ ὄγδοόν μοι ἐπιπλόμενον ἔτος ἦλθε,
μοι: Od. 14:323: καί μοι κτήματ’ ἔδειξεν, ὅσα ξυναγείρατ’ Ὀδυσσεύς,
μοι: Od. 14:359: ἀνδρὸς ἐπισταμένου· ἔτι γάρ νύ μοι αἶσα βιῶναι.”
μοι: Od. 14:361: “ἆ δειλὲ ξείνων, ἦ μοι μάλα θυμὸν ὄρινας
μοι: Od. 14:386: καὶ σύ, γέρον πολυπενθές, ἐπεί σέ μοι ἤγαγε δαίμων,
μοι: Od. 14:387: μήτε τί μοι ψεύδεσσι χαρίζεο μήτε τι θέλγε·
μοι: Od. 14:397: Δουλίχιόνδ’ ἰέναι, ὅθι μοι φίλον ἔπλετο θυμῷ·
μοι: Od. 14:402: “ξεῖν’, οὕτω γάρ κέν μοι ἐϋκλείη τ’ ἀρετή τε
μοι: Od. 14:407: νῦν δ’ ὥρη δόρποιο· τάχιστά μοι ἔνδον ἑταῖροι
μοι: Od. 14:468: εἴθ’ ὣς ἡβώοιμι βίη τέ μοι ἔμπεδος εἴη,
μοι: Od. 14:495: “κλῦτε, φίλοι· θεῖός μοι ἐνύπνιον ἦλθεν ὄνειρος.
μοι: Od. 14:503: ὣς νῦν ἡβώοιμι βίη τέ μοι ἔμπεδος εἴη·
μοι: Od. 15:66: ἤδη γάρ μοι θυμὸς ἐέλδεται οἴκαδ’ ἱκέσθαι.”
μοι: Od. 15:91: ἤ τί μοι ἐκ μεγάρων κειμήλιον ἐσθλὸν ὄληται.”
μοι: Od. 15:128: κεῖσθαι ἐνὶ μεγάρῳ. σὺ δέ μοι χαίρων ἀφίκοιο
μοι: Od. 15:195: “Νεστορίδη, πῶς κέν μοι ὑποσχόμενος τελέσειας
μοι: Od. 15:263: εἰπέ μοι εἰρομένῳ νημερτέα μηδ’ ἐπικεύσῃς·
μοί: Od. 15:267: ἐξ Ἰθάκης γένος εἰμί, πατὴρ δέ μοί ἐστιν Ὀδυσσεύς,
μοι: Od. 15:276: φεύγω, ἐπεί νύ μοι αἶσα κατ’ ἀνθρώπους ἀλάλησθαι.
μοι: Od. 15:310: ἀλλά μοι εὖ θ’ ὑπόθευ καὶ ἅμ’ ἡγεμόν’ ἐσθλὸν ὄπασσον,
μοι: Od. 15:316: εἴ μοι δεῖπνον δοῖεν ὀνείατα μυρί’ ἔχοντες.
μοι: Od. 15:321: δρηστοσύνῃ οὐκ ἄν μοι ἐρίσσειε βροτὸς ἄλλος,
μοι: Od. 15:326: “ὤ μοι, ξεῖνε, τίη τοι ἐνὶ φρεσὶ τοῦτο νόημα
μοι: Od. 15:336: οὔτ’ ἐγὼ οὔτε τις ἄλλος ἑταίρων, οἵ μοι ἔασιν.
μοι: Od. 15:347: εἴπ’ ἄγε μοι περὶ μητρὸς Ὀδυσσῆος θείοιο
μοι: Od. 15:362: τόφρα τί μοι φίλον ἔσκε μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι,
μοι: Od. 15:371: νῦν δ’ ἤδη τούτων ἐπιδεύομαι· ἀλλά μοι αὐτῷ
μοι: Od. 15:383: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
μοι: Od. 15:435: “εἴη κεν καὶ τοῦτ’, εἴ μοι ἐθέλοιτέ γε, ναῦται,
μοι: Od. 15:447: ἀγγελίη μοι ἔπειτα θοῶς πρὸς δώμαθ’ ἱκέσθω·
μοι: Od. 15:486: “Εὔμαι’, ἦ μάλα δή μοι ἐνὶ φρεσὶ θυμὸν ὄρινας
μοι: Od. 15:540: “Πείραιε Κλυτίδη, σὺ δέ μοι τά περ ἄλλα μάλιστα
μοι: Od. 15:541: πείθῃ ἐμῶν ἑτάρων, οἵ μοι Πύλον εἰς ἅμ’ ἕποντο·
μοι: Od. 15:542: καὶ νῦν μοι τὸν ξεῖνον ἄγων ἐν δώμασι σοῖσιν
μοι: Od. 16:33: ἤ μοι ἔτ’ ἐν μεγάροις μήτηρ μένει, ἦέ τις ἤδη
μοι: Od. 16:91: “ὦ φίλ’, ἐπεί θήν μοι καὶ ἀμείψασθαι θέμις ἐστίν,
μοι: Od. 16:95: εἰπέ μοι, ἠὲ ἑκὼν ὑποδάμνασαι, ἦ σέ γε λαοὶ
μοι: Od. 16:114: οὔτε τί μοι πᾶς δῆμος ἀπεχθόμενος χαλεπαίνει,
μοι: Od. 16:137: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
μοι: Od. 16:181: “ἀλλοῖός μοι, ξεῖνε, φάνης νέον ἠὲ πάροιθεν,
μοι: Od. 16:230: κάτθεσαν εἰν Ἰθάκῃ, ἔπορον δέ μοι ἀγλαὰ δῶρα,
μοι: Od. 16:235: ἀλλ’ ἄγε μοι μνηστῆρας ἀριθμήσας κατάλεξον,
μοι: Od. 16:445: τῶ μοι Τηλέμαχος πάντων πολὺ φίλτατός ἐστιν
μοι: Od. 16:465: “οὐκ ἔμελέν μοι ταῦτα μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι
μοι: Od. 16:468: ὡμήρησε δέ μοι παρ’ ἑταίρων ἄγγελος ὠκύς,
μοι: Od. 17:19: δαῖτα πτωχεύειν· δώσει δέ μοι ὅς κ’ ἐθέλῃσιν.
μοι: Od. 17:44: ἀλλ’ ἄγε μοι κατάλεξον, ὅπως ἤντησας ὀπωπῆς.”
μοι: Od. 17:46: “μῆτερ ἐμή, μή μοι γόον ὄρνυθι μηδέ μοι ἦτορ
μοι: Od. 17:46: “μῆτερ ἐμή, μή μοι γόον ὄρνυθι μηδέ μοι ἦτορ
μοι: Od. 17:53: ξεῖνον, ὅτίς μοι κεῖθεν ἅμ’ ἕσπετο δεῦρο κιόντι.
μοι: Od. 17:83: δὴ τότε μοι χαίροντι φέρειν πρὸς δώματα χαίρων.”
μοι: Od. 17:102: λέξομαι εἰς εὐνήν, ἥ μοι στονόεσσα τέτυκται,
μοι: Od. 17:104: ᾤχεθ’ ἅμ’ Ἀτρεΐδῃσιν ἐς Ἴλιον· οὐδέ μοι ἔτλης,
μοι: Od. 17:140: ἀλλὰ τὰ μέν μοι ἔειπε γέρων ἅλιος νημερτής,
μοι: Od. 17:148: ταῦτα τελευτήσας νεόμην· ἔδοσαν δέ μοι οὖρον
μοι: Od. 17:188: ἀλλὰ τὸν αἰδέομαι καὶ δείδια, μή μοι ὀπίσσω
μοι: Od. 17:195: δὸς δέ μοι, εἴ ποθί τοι ῥόπαλον τετμημένον ἐστί,
μοι: Od. 17:223: τόν γ’ εἴ μοι δοίης σταθμῶν ῥυτῆρα γενέσθαι
μοι: Od. 17:242: ἀρνῶν ἠδ’ ἐρίφων, τόδε μοι κρηήνατ’ ἐέλδωρ,
μοι: Od. 17:250: ἄξω τῆλ’ Ἰθάκης, ἵνα μοι βίοτον πολὺν ἄλφοι.
μοι: Od. 17:284: τολμήεις μοι θυμός, ἐπεὶ κακὰ πολλὰ πέπονθα
μοι: Od. 17:354: “Ζεῦ ἄνα, Τηλέμαχόν μοι ἐν ἀνδράσιν ὄλβιον εἶναι,
μοι: Od. 17:390: οὐκ ἀλέγω, εἷός μοι ἐχέφρων Πηνελόπεια
μοι: Od. 17:393: “σίγα, μή μοι τοῦτον ἀμείβεο πόλλ’ ἐπέεσσιν·
μοι: Od. 17:415: “δός, φίλος· οὐ μέν μοι δοκέεις ὁ κάκιστος Ἀχαιῶν
μοι: Od. 17:456: ὃς νῦν ἀλλοτρίοισι παρήμενος οὔ τί μοι ἔτλης
μοι: Od. 17:544: “ἔρχεό μοι, τὸν ξεῖνον ἐναντίον ὧδε κάλεσσον.
μοι: Od. 17:545: οὐχ ὁράᾳς, ὅ μοι υἱὸς ἐπέπταρε πᾶσιν ἔπεσσι;
μοι: Od. 18:11: οὐκ ἀΐεις, ὅτι δή μοι ἐπιλλίζουσιν ἅπαντες,
μοι: Od. 18:18: ἀλλοτρίων φθονέειν· δοκέεις δέ μοι εἶναι ἀλήτης
μοι: Od. 18:55: ἀλλ’ ἄγε νῦν μοι πάντες ὀμόσσατε καρτερὸν ὅρκον,
μοι: Od. 18:125: “Ἀμφίνομ’, ἦ μάλα μοι δοκέεις πεπνυμένος εἶναι·
μοι: Od. 18:164: “Εὐρυνόμη, θυμός μοι ἐέλδεται, οὔ τι πάρος γε,
μοι: Od. 18:182: ἀλλά μοι Αὐτονόην τε καὶ Ἱπποδάμειαν ἄνωχθι
μοι: Od. 18:183: ἐλθέμεν, ὄφρα κέ μοι παρστήετον ἐν μεγάροισιν·
μοι: Od. 18:202: αἴθε μοι ὣς μαλακὸν θάνατον πόροι Ἄρτεμις ἁγνὴ
μοι: Od. 18:256: νῦν δ’ ἄχομαι· τόσα γάρ μοι ἐπέσσευεν κακὰ δαίμων.
μοι: Od. 18:354: ἔμπης μοι δοκέει δαΐδων σέλας ἔμμεναι αὐτοῦ
μοι: Od. 18:380: οὐδ’ ἄν μοι τὴν γαστέρ’ ὀνειδίζων ἀγορεύοις.
μοι: Od. 19:16: “μαῖ’, ἄγε δή μοι ἔρυξον ἐνὶ μεγάροισι γυναῖκας,
μοι: Od. 19:18: καλά, τά μοι κατὰ οἶκον ἀκηδέα καπνὸς ἀμέρδει
μοι: Od. 19:37: ἔμπης μοι τοῖχοι μεγάρων καλαί τε μεσόδμαι
μοι: Od. 19:71: “δαιμονίη, τί μοι ὧδ’ ἐπέχεις κεκοτηότι θυμῷ;
μοι: Od. 19:116: μηδέ μοι ἐξερέεινε γένος καὶ πατρίδα γαῖαν,
μοι: Od. 19:117: μή μοι μᾶλλον θυμὸν ἐνιπλήσῃς ὀδυνάων
μοι: Od. 19:121: μή τίς μοι δμῳῶν νεμεσήσεται ἠὲ σύ γ’ αὐτή,
μοι: Od. 19:129: νῦν δ’ ἄχομαι· τόσα γάρ μοι ἐπέσσευεν κακὰ δαίμων.
μοι: Od. 19:138: φᾶρος μέν μοι πρῶτον ἐνέπνευσε φρεσὶ δαίμων
μοι: Od. 19:143: ἐκτελέσω, μή μοι μεταμώνια νήματ’ ὄληται,
μοι: Od. 19:146: μή τίς μοι κατὰ δῆμον Ἀχαιϊάδων νεμεσήσῃ,
μοι: Od. 19:162: ἀλλὰ καὶ ὧς μοι εἰπὲ τεὸν γένος, ὁππόθεν ἐσσί·
μοι: Od. 19:218: εἰπέ μοι, ὁπποῖ’ ἄσσα περὶ χροῒ εἵματα ἕστο,
μοι: Od. 19:224: αὐτάρ τοι ἐρέω, ὥς μοι ἰνδάλλεται ἦτορ.
μοι: Od. 19:253: “νῦν μὲν δή μοι, ξεῖνε, πάρος περ ἐὼν ἐλεεινός,
μοι: Od. 19:287: ὥς μοι Θεσπρωτῶν βασιλεὺς μυθήσατο Φείδων·
μοι: Od. 19:293: καί μοι κτήματ’ ἔδειξεν, ὅσα ξυναγείρατ’ Ὀδυσσεύς·
μοι: Od. 19:312: ἀλλά μοι ὧδ’ ἀνὰ θυμὸν ὀΐεται, ὡς ἔσεταί περ·
μοι: Od. 19:343: οὐδέ τί μοι ποδάνιπτρα ποδῶν ἐπιήρανα θυμῷ
μοι: Od. 19:353: ἔστι δέ μοι γρηῢς πυκινὰ φρεσὶ μήδε’ ἔχουσα,
μοι: Od. 19:363: “ὤ μοι ἐγὼ σέο, τέκνον, ἀμήχανος· ἦ σε περὶ Ζεὺς
μοι: Od. 19:377: καὶ σέθεν εἵνεκ’, ἐπεί μοι ὀρώρεται ἔνδοθι θυμὸς
μοι: Od. 19:411: ἔλθῃ Παρνησόνδ’, ὅθι πού μοι κτήματ’ ἔασι,
μοι: Od. 19:516: κεῖμαι ἐνὶ λέκτρῳ, πυκιναὶ δέ μοι ἀμφ’ ἁδινὸν κῆρ
μοι: Od. 19:535: ἀλλ’ ἄγε μοι τὸν ὄνειρον ὑπόκριναι καὶ ἄκουσον.
μοι: Od. 19:536: χῆνές μοι κατὰ οἶκον ἐείκοσι πυρὸν ἔδουσιν
μοι: Od. 19:543: οἴκτρ’ ὀλοφυρομένην, ὅ μοι αἰετὸς ἔκτανε χῆνας.
μοι: Od. 19:589: “εἴ κ’ ἐθέλοις μοι, ξεῖνε, παρήμενος ἐν μεγάροισι
μοι: Od. 19:590: τέρπειν, οὔ κέ μοι ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισι χυθείη.
μοι: Od. 19:595: λέξομαι εἰς εὐνήν, ἥ μοι στονόεσσα τέτυκται,
μοι: Od. 20:19: ἤματι τῷ, ὅτε μοι μένος ἄσχετος ἤσθιε Κύκλωψ
μοι: Od. 20:38: ἀλλά τί μοι τόδε θυμὸς ἐνὶ φρεσὶ μερμηρίζει,
μοι: Od. 20:61: “Ἄρτεμι, πότνα θεά, θύγατερ Διός, αἴθε μοι ἤδη
μοι: Od. 20:88: τῇδε γὰρ αὖ μοι νυκτὶ παρέδραθεν εἴκελος αὐτῷ,
μοι: Od. 20:100: φήμην τίς μοι φάσθω ἐγειρομένων ἀνθρώπων
μοι: Od. 20:118: οἳ δή μοι καμάτῳ θυμαλγέϊ γούνατ’ ἔλυσαν
μοι: Od. 20:204: ἴδιον, ὡς ἐνόησα, δεδάκρυνται δέ μοι ὄσσε
μοι: Od. 20:209: ὤ μοι ἔπειτ’ Ὀδυσῆος ἀμύμονος, ὅς μ’ ἐπὶ βουσὶν
μοι: Od. 20:308: ἐνθάδε. τῶ μή τίς μοι ἀεικείας ἐνὶ οἴκῳ
μοι: Od. 20:314: ἀλλ’ ἄγε μηκέτι μοι κακὰ ῥέζετε δυσμενέοντες·
μοι: Od. 20:365: εἰσί μοι ὀφθαλμοί τε καὶ οὔατα καὶ πόδες ἄμφω
μοί: Od. 20:381: ἀλλ’ εἴ μοί τι πίθοιο, τό κεν πολὺ κέρδιον εἴη·
μοί: Od. 21:103: μήτηρ μέν μοί φησι φίλη, πινυτή περ ἐοῦσα,
μοι: Od. 21:115: οὔ κέ μοι ἀχνυμένῳ τάδε δώματα πότνια μήτηρ
μοι: Od. 21:215: οἰκία τ’ ἐγγὺς ἐμεῖο τετυγμένα· καί μοι ἔπειτα
μοι: Od. 21:249: “ὢ πόποι, ἦ μοι ἄχος περί τ’ αὐτοῦ καὶ περὶ πάντων.
μοι: Od. 21:282: χειρῶν καὶ σθένεος πειρήσομαι, ἤ μοι ἔτ’ ἐστὶν
μοι: Od. 21:284: ἦ ἤδη μοι ὄλεσσεν ἄλη τ’ ἀκομιστίη τε.”
μοι: Od. 21:426: δὴν ἔκαμον τανύων· ἔτι μοι μένος ἔμπεδόν ἐστιν,
μοι: Od. 22:7: εἴσομαι, αἴ κε τύχωμι, πόρῃ δέ μοι εὖχος Ἀπόλλων.”
μοι: Od. 22:36: δήμου ἄπο Τρώων, ὅτι μοι κατεκείρετε οἶκον
μοι: Od. 22:61: “Εὐρύμαχ’, οὐδ’ εἴ μοι πατρώϊα πάντ’ ἀποδοῖτε,
μοι: Od. 22:106: “οἶσε θέων, εἷός μοι ἀμύνεσθαι πάρ’ ὀϊστοί,
μοι: Od. 22:166: ἔρχεται ἐς θάλαμον· σὺ δέ μοι νημερτὲς ἐνίσπες,
μοί: Od. 22:209: ὅς σ’ ἀγαθὰ ῥέζεσκον· ὁμηλικίη δέ μοί ἐσσι.”
μοι: Od. 22:316: ἀλλά μοι οὐ πείθοντο κακῶν ἄπο χεῖρας ἔχεσθαι·
μοι: Od. 22:347: αὐτοδίδακτος δ’ εἰμί, θεὸς δέ μοι ἐν φρεσὶν οἴμας
μοι: Od. 22:391: “Τηλέμαχ’, εἰ δ’ ἄγε μοι κάλεσον τροφὸν Εὐρύκλειαν,
μοι: Od. 22:392: ὄφρα ἔπος εἴπωμι, τό μοι καταθύμιόν ἐστιν.”
μοι: Od. 22:417: ἀλλ’ ἄγε μοι σὺ γυναῖκας ἐνὶ μεγάροις κατάλεξον,
μοι: Od. 22:481: “οἶσε θέειον, γρηΰ, κακῶν ἄκος, οἶσε δέ μοι πῦρ,
μοι: Od. 22:491: “πῦρ νῦν μοι πρώτιστον ἐνὶ μεγάροισι γενέσθω.”
μοι: Od. 23:21: εἰ γάρ τίς μ’ ἄλλη γε γυναικῶν, αἵ μοι ἔασι,
μοι: Od. 23:35: “εἰ δ’ ἄγε δή μοι, μαῖα φίλη, νημερτὲς ἐνίσπες,
μοι: Od. 23:105: “τέκνον ἐμόν, θυμός μοι ἐνὶ στήθεσσι τέθηπεν,
μοι: Od. 23:130: “τοιγὰρ ἐγὼν ἐρέω, ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα.
μοι: Od. 23:171: ἀλλ’ ἄγε μοι, μαῖα, στόρεσον λέχος, ὄφρα καὶ αὐτὸς
μοι: Od. 23:184: τίς δέ μοι ἄλλοσε θῆκε λέχος; χαλεπὸν δέ κεν εἴη
μοι: Od. 23:203: ἤ μοι ἔτ’ ἔμπεδόν ἐστι, γύναι, λέχος, ἦέ τις ἤδη
μοι: Od. 23:209: “μή μοι, Ὀδυσσεῦ, σκύζευ, ἐπεὶ τά περ ἄλλα μάλιστα
μοι: Od. 23:213: αὐτὰρ μὴ νῦν μοι τόδε χώεο μηδὲ νεμέσσα,
μοι: Od. 23:215: αἰεὶ γάρ μοι θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισιν
μοι: Od. 23:228: Ἀκτορίς, ἥν μοι δῶκε πατὴρ ἔτι δεῦρο κιούσῃ,
μοι: Od. 23:251: ὣς γάρ μοι ψυχὴ μαντεύσατο Τειρεσίαο
μοι: Od. 23:261: εἴπ’ ἄγε μοι τὸν ἄεθλον, ἐπεὶ καὶ ὄπισθεν, ὀΐω,
μοι: Od. 23:273: σῆμα δέ μοι τόδ’ ἔειπεν ἀριφραδές, οὐδέ σε κεύσω·
μοι: Od. 23:274: ὁππότε κεν δή μοι ξυμβλήμενος ἄλλος ὁδίτης
μοι: Od. 23:281: πᾶσι μάλ’ ἑξείης· θάνατος δέ μοι ἐξ ἁλὸς αὐτῷ
μοι: Od. 23:284: ὄλβιοι ἔσσονται. τὰ δέ μοι φάτο πάντα τελεῖσθαι.”
μοί: Od. 23:355: κτήματα μέν, τά μοί ἐστι, κομιζέμεν ἐν μεγάροισι,
μοι: Od. 23:356: μῆλα δ’, ἅ μοι μνηστῆρες ὑπερφίαλοι κατέκειρον,
μοι: Od. 23:360: ὀψόμενος πατέρ’ ἐσθλόν, ὅ μοι πυκινῶς ἀκάχηται·
μοι: Od. 24:96: ἐν νόστῳ γάρ μοι Ζεὺς μήσατο λυγρὸν ὄλεθρον
μοι: Od. 24:114: εἰπέ μοι εἰρομένῳ· ξεῖνος δέ τοι εὔχομαι εἶναι.
μοι: Od. 24:133: ἐκτελέσω, μή μοι μεταμώνια νήματ’ ὄληται,
μοι: Od. 24:136: μή τίς μοι κατὰ δῆμον Ἀχαιϊάδων νεμεσήσῃ,
μοι: Od. 24:256: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·
μοι: Od. 24:258: καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ,
μοι: Od. 24:259: εἰ ἐτεόν γ’ Ἰθάκην τήνδ’ ἱκόμεθ’, ὥς μοι ἔειπεν
μοι: Od. 24:287: ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·
μοι: Od. 24:297: καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ·
μοι: Od. 24:308: νηῦς δέ μοι ἥδ’ ἕστηκεν ἐπ’ ἀγροῦ νόσφι πόληος.
μοι: Od. 24:329: σῆμά τί μοι νῦν εἰπὲ ἀριφραδές, ὄφρα πεποίθω.”
μοι: Od. 24:335: δῶρα, τὰ δεῦρο μολών μοι ὑπέσχετο καὶ κατένευσεν.
μοί: Od. 24:337: εἴπω, ἅ μοί ποτ’ ἔδωκας, ἐγὼ δ’ ᾔτευν σε ἕκαστα
μοι: Od. 24:340: ὄγχνας μοι δῶκας τρεισκαίδεκα καὶ δέκα μηλέας,
μοι: Od. 24:341: συκέας τεσσαράκοντ’· ὄρχους δέ μοι ὧδ’ ὀνόμηνας
μοι: Od. 24:403: καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ,
μοι: Od. 24:461: καὶ νῦν ὧδε γένοιτο, πίθεσθέ μοι, ὡς ἀγορεύω·
μοι: Od. 24:474: εἰπέ μοι εἰρομένῃ· τί νύ τοι νόος ἔνδοθι κεύθει;
μοι: Od. 24:514: “τίς νύ μοι ἡμέρη ἥδε, θεοὶ φίλοι; ἦ μάλα χαίρω·
μοῖρ’: Il. 16:434: μοῖρ’ ὑπὸ Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο δαμῆναι.
μοῖρ’: Il. 16:849: ἀλλά με μοῖρ’ ὀλοὴ καὶ Λητοῦς ἔκτανεν υἱός,
μοῖρ’: Il. 21:83: μοῖρ’ ὀλόη· μέλλω που ἀπεχθέσθαι Διὶ πατρί,
μοῖρ’: Od. 2:100: μοῖρ’ ὀλοὴ καθέλῃσι τανηλεγέος θανάτοιο,
μοῖρ’: Od. 3:238: μοῖρ’ ὀλοὴ καθέλῃσι τανηλεγέος θανάτοιο.”
μοῖρ’: Od. 5:41: ὣς γάρ οἱ μοῖρ’ ἐστὶ φίλους τ’ ἰδέειν καὶ ἱκέσθαι
μοῖρ’: Od. 5:114: ἀλλ’ ἔτι οἱ μοῖρ’ ἐστὶ φίλους τ’ ἰδέειν καὶ ἱκέσθαι
μοῖρ’: Od. 5:345: γαίης Φαιήκων, ὅθι τοι μοῖρ’ ἐστὶν ἀλύξαι.
μοῖρ’: Od. 9:532: ἀλλ’ εἴ οἱ μοῖρ’ ἐστὶ φίλους τ’ ἰδέειν καὶ ἱκέσθαι
μοῖρ’: Od. 17:326: Ἄργον δ’ αὖ κατὰ μοῖρ’ ἔλαβεν μέλανος θανάτοιο,
μοῖρ’: Od. 19:145: μοῖρ’ ὀλοὴ καθέλῃσι τανηλεγέος θανάτοιο·
μοῖρ’: Od. 22:413: τούσδε δὲ μοῖρ’ ἐδάμασσε θεῶν καὶ σχέτλια ἔργα·
μοῖρ’: Od. 24:29: μοῖρ’ ὀλοή, τὴν οὔ τις ἀλεύεται, ὅς κε γένηται.
μοῖρ’: Od. 24:135: μοῖρ’ ὀλοὴ καθέλῃσι τανηλεγέος θανάτοιο,
μοῖρα: Il. 3:101: ἡμέων δ’ ὁπποτέρῳ θάνατος καὶ μοῖρα τέτυκται
μοῖρα: Il. 4:517: Ἔνθ’ Ἀμαρυγκείδην Διώρεα μοῖρα πέδησε·
μοῖρα: Il. 5:83: ἔλλαβε πορφύρεος θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή.
μοῖρα: Il. 5:613: ναῖε πολυκτήμων πολυλήϊος· ἀλλά ἑ μοῖρα
μοῖρα: Il. 5:629: ὦρσεν ἐπ’ ἀντιθέῳ Σαρπηδόνι μοῖρα κραταιή.
μοῖρα: Il. 7:52: οὐ γάρ πώ τοι μοῖρα θανεῖν καὶ πότμον ἐπισπεῖν·
μοῖρα: Il. 9:318: ἴση μοῖρα μένοντι καὶ εἰ μάλα τις πολεμίζοι·
μοῖρα: Il. 10:253: τῶν δύο μοιράων, τριτάτη δ’ ἔτι μοῖρα λέλειπται.
μοῖρα: Il. 12:116: πρόσθεν γάρ μιν μοῖρα δυσώνυμος ἀμφεκάλυψεν
μοῖρα: Il. 13:602: ἤϊε· τὸν δ’ ἄγε μοῖρα κακὴ θανάτοιο τέλος δὲ
μοῖρα: Il. 15:117: εἴ πέρ μοι καὶ μοῖρα Διὸς πληγέντι κεραυνῷ
μοῖρα: Il. 16:334: ἔλλαβε πορφύρεος θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή.
μοῖρα: Il. 16:853: ἄγχι παρέστηκεν θάνατος καὶ μοῖρα κραταιὴ
μοῖρα: Il. 17:421: ὦ φίλοι, εἰ καὶ μοῖρα παρ’ ἀνέρι τῷδε δαμῆναι
μοῖρα: Il. 17:478: ζωὸς ἐών; νῦν αὖ θάνατος καὶ μοῖρα κιχάνει.
μοῖρα: Il. 17:672: ζωὸς ἐών· νῦν αὖ θάνατος καὶ μοῖρα κιχάνει.
μοῖρα: Il. 18:119: ἀλλά ἑ μοῖρα δάμασσε καὶ ἀργαλέος χόλος Ἥρης.
μοῖρα: Il. 18:120: ὣς καὶ ἐγών, εἰ δή μοι ὁμοίη μοῖρα τέτυκται,
Μοῖρα: Il. 19:87: ἀλλὰ Ζεὺς καὶ Μοῖρα καὶ ἠεροφοῖτις Ἐρινύς,
Μοῖρα: Il. 19:410: αἴτιοι, ἀλλὰ θεός τε μέγας καὶ Μοῖρα κραταιή.
μοῖρα: Il. 20:477: ἔλλαβε πορφύρεος θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή.
μοῖρα: Il. 21:110: ἀλλ’ ἔπι τοι καὶ ἐμοὶ θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή·
μοῖρα: Il. 22:5: Ἕκτορα δ’ αὐτοῦ μεῖναι ὀλοιὴ μοῖρα πέδησεν
μοῖρα: Il. 22:303: πρόφρονες εἰρύατο· νῦν αὖτέ με μοῖρα κιχάνει.
μοῖρα: Il. 22:436: ζωὸς ἐών· νῦν αὖ θάνατος καὶ μοῖρα κιχάνει.
μοῖρα: Il. 23:80: καὶ δὲ σοὶ αὐτῷ μοῖρα, θεοῖς ἐπιείκελ’ Ἀχιλλεῦ,
μοῖρα: Il. 24:132: ἄγχι παρέστηκεν θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή.
Μοῖρα: Il. 24:209: ἥμενοι ἐν μεγάρῳ· τῷ δ’ ὥς ποθι Μοῖρα κραταιὴ
μοῖρα: Od. 3:269: ἀλλ’ ὅτε δή μιν μοῖρα θεῶν ἐπέδησε δαμῆναι,
μοῖρα: Od. 4:475: οὐ γάρ τοι πρὶν μοῖρα φίλους τ’ ἰδέειν καὶ ἱκέσθαι
μοῖρα: Od. 11:292: ἐξελάαν· χαλεπὴ δὲ θεοῦ κατὰ μοῖρα πέδησε
μοῖρα: Od. 21:24: αἳ δή οἱ καὶ ἔπειτα φόνος καὶ μοῖρα γένοντο,
Μοῖραι: Il. 24:49: τλητὸν γὰρ Μοῖραι θυμὸν θέσαν ἀνθρώποισιν.
μοῖραν: Il. 1:286: “ Ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα γέρον κατὰ μοῖραν ἔειπες·
μοῖραν: Il. 6:488: μοῖραν δ’ οὔ τινά φημι πεφυγμένον ἔμμεναι ἀνδρῶν,
μοῖραν: Il. 8:146: ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα γέρον κατὰ μοῖραν ἔειπες·
μοῖραν: Il. 9:59: Ἀργείων βασιλῆας, ἐπεὶ κατὰ μοῖραν ἔειπες.
μοῖραν: Il. 10:169: ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα φίλος κατὰ μοῖραν ἔειπες.
μοῖραν: Il. 15:206: Ἶρι θεὰ μάλα τοῦτο ἔπος κατὰ μοῖραν ἔειπες·
μοῖραν: Il. 16:68: κεκλίαται, χώρης ὀλίγην ἔτι μοῖραν ἔχοντες
μοῖραν: Il. 16:367: οὐδὲ κατὰ μοῖραν πέραον πάλιν. Ἕκτορα δ’ ἵπποι
μοῖραν: Il. 19:256: Ἀργεῖοι κατὰ μοῖραν ἀκούοντες βασιλῆος.
μοῖραν: Il. 20:336: μὴ καὶ ὑπὲρ μοῖραν δόμον Ἄϊδος εἰσαφίκηαι.
μοῖραν: Il. 23:626: ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα τέκος κατὰ μοῖραν ἔειπες·
μοῖραν: Il. 24:379: ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα γέρον κατὰ μοῖραν ἔειπες.
μοῖραν: Od. 2:251: εἰ πλεόνεσσι μάχοιτο· σὺ δ’ οὐ κατὰ μοῖραν ἔειπες.
μοῖραν: Od. 3:331: “ὦ γέρον, ἦ τοι ταῦτα κατὰ μοῖραν κατέλεξας·
μοῖραν: Od. 3:457: πάντα κατὰ μοῖραν, κατά τε κνίσῃ ἐκάλυψαν,
μοῖραν: Od. 4:97: ὧν ὄφελον τριτάτην περ ἔχων ἐν δώμασι μοῖραν
μοῖραν: Od. 4:266: “ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, γύναι, κατὰ μοῖραν ἔειπες.
μοῖραν: Od. 4:783: [πάντα κατὰ μοῖραν· ἀνά θ’ ἱστία λευκὰ πέτασσαν·]
μοῖραν: Od. 7:227: πεμπέμεναι τὸν ξεῖνον, ἐπεὶ κατὰ μοῖραν ἔειπεν.
μοῖραν: Od. 8:54: πάντα κατὰ μοῖραν· παρὰ δ’ ἱστία λευκὰ τάνυσσαν.
μοῖραν: Od. 8:141: “Λαοδάμαν, μάλα τοῦτο ἔπος κατὰ μοῖραν ἔειπες.
μοῖραν: Od. 8:397: καὶ δώρῳ, ἐπεὶ οὔ τι ἔπος κατὰ μοῖραν ἔειπεν.”
μοῖραν: Od. 8:496: αἴ κεν δή μοι ταῦτα κατὰ μοῖραν καταλέξῃς,
μοῖραν: Od. 9:245: πάντα κατὰ μοῖραν, καὶ ὑπ’ ἔμβρυον ἧκεν ἑκάστῃ.
μοῖραν: Od. 9:309: πάντα κατὰ μοῖραν, καὶ ὑπ’ ἔμβρυον ἧκεν ἑκάστῃ.
μοῖραν: Od. 9:342: πάντα κατὰ μοῖραν, καὶ ὑπ’ ἔμβρυον ἧκεν ἑκάστῃ.
μοῖραν: Od. 9:352: ἀνθρώπων πολέων; ἐπεὶ οὐ κατὰ μοῖραν ἔρεξας.”
μοῖραν: Od. 10:16: καὶ μὲν ἐγὼ τῷ πάντα κατὰ μοῖραν κατέλεξα.
μοῖραν: Od. 11:534: μοῖραν καὶ γέρας ἐσθλὸν ἔχων ἐπὶ νηὸς ἔβαινεν
μοῖραν: Od. 11:560: ἐκπάγλως ἤχθηρε, τεῒν δ’ ἐπὶ μοῖραν ἔθηκεν.
μοῖραν: Od. 12:35: αὐτὰρ ἐγὼ τῇ πάντα κατὰ μοῖραν κατέλεξα.
μοῖραν: Od. 13:48: πεμπέμεναι τὸν ξεῖνον, ἐπεὶ κατὰ μοῖραν ἔειπε.
μοῖραν: Od. 13:385: εἰ μή μοι σὺ ἕκαστα, θεά, κατὰ μοῖραν ἔειπες.
μοῖραν: Od. 14:509: οὐδέ τί πω παρὰ μοῖραν ἔπος νηκερδὲς ἔειπες·
μοῖραν: Od. 15:170: ὅππως οἱ κατὰ μοῖραν ὑποκρίναιτο νοήσας.
μοῖραν: Od. 15:203: ὅππως οἱ κατὰ μοῖραν ὑποσχόμενος τελέσειεν.
μοῖραν: Od. 16:385: δασσάμενοι κατὰ μοῖραν ἐφ’ ἡμέας, οἰκία δ’ αὖτε
μοῖραν: Od. 17:258: τῷ πάρα μὲν κρειῶν μοῖραν θέσαν οἳ πονέοντο,
μοῖραν: Od. 17:335: μοῖραν ἑλὼν ἐτίθει κανέου τ’ ἐκ σῖτον ἀείρας.
μοῖραν: Od. 17:580: “μυθεῖται κατὰ μοῖραν, ἅ πέρ κ’ οἴοιτο καὶ ἄλλος,
μοῖραν: Od. 18:170: “ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, τέκος, κατὰ μοῖραν ἔειπες.
μοῖραν: Od. 19:592: ἀνθρώπους· ἐπὶ γάρ τοι ἑκάστῳ μοῖραν ἔθηκαν
μοῖραν: Od. 20:37: “ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, θεά, κατὰ μοῖραν ἔειπες·
μοῖράν: Od. 20:76: μοῖράν τ’ ἀμμορίην τε καταθνητῶν ἀνθρώπων, -
μοῖραν: Od. 20:171: οἴκῳ ἐν ἀλλοτρίῳ, οὐδ’ αἰδοῦς μοῖραν ἔχουσιν.”
μοῖραν: Od. 20:281: πὰρ δ’ ἄρ’ Ὀδυσσῆϊ μοῖραν θέσαν, οἳ πονέοντο,
μοῖραν: Od. 20:293: μοῖραν μὲν δὴ ξεῖνος ἔχει πάλαι, ὡς ἐπέοικεν,
μοῖραν: Od. 21:278: λίσσομ’, ἐπεὶ καὶ τοῦτο ἔπος κατὰ μοῖραν ἔειπε,
μοῖραν: Od. 22:486: “ναὶ δὴ ταῦτά γε, τέκνον ἐμόν, κατὰ μοῖραν ἔειπες.
μοίρας: Od. 3:40: δῶκε δ’ ἄρα σπλάγχνων μοίρας, ἐν δ’ οἶνον ἔχευε
μοίρας: Od. 3:66: μοίρας δασσάμενοι δαίνυντ’ ἐρικυδέα δαῖτα.
μοίρας: Od. 8:470: οἱ δ’ ἤδη μοίρας τ’ ἔνεμον κερόωντό τε οἶνον.
μοίρας: Od. 15:140: πὰρ δὲ Βοηθοΐδης κρέα δαίετο καὶ νέμε μοίρας·
μοίρας: Od. 19:423: ὤπτησάν τε περιφραδέως δάσσαντό τε μοίρας.
μοίρας: Od. 20:260: πὰρ δ’ ἐτίθει σπλάγχνων μοίρας, ἐν δ’ οἶνον ἔχευεν
μοίρας: Od. 20:280: μοίρας δασσάμενοι δαίνυντ’ ἐρικυδέα δαῖτα.
μοιράων: Il. 10:253: τῶν δύο μοιράων, τριτάτη δ’ ἔτι μοῖρα λέλειπται.
μοίρῃ: Il. 15:195: καὶ κρατερός περ ἐὼν μενέτω τριτάτῃ ἐνὶ μοίρῃ.
μοίρῃ: Il. 19:186: ἐν μοίρῃ γὰρ πάντα διίκεο καὶ κατέλεξας.
μοίρῃ: Od. 14:448: ἐν χείρεσσιν ἔθηκεν· ὁ δ’ ἕζετο ᾗ παρὰ μοίρῃ.
μοίρῃ: Od. 22:54: νῦν δ’ ὁ μὲν ἐν μοίρῃ πέφαται, σὺ δὲ φείδεο λαῶν
μοιρηγενὲς: Il. 3:182: ὦ μάκαρ Ἀτρεΐδη μοιρηγενὲς ὀλβιόδαιμον,
μοιχάγρι’: Od. 8:332: χωλὸς ἐών, τέχνῃσι· τὸ καὶ μοιχάγρι’ ὀφέλλει.”
μόλῃ: Il. 24:781: μὴ πρὶν πημανέειν πρὶν δωδεκάτη μόλῃ ἠώς.
μόλιβος: Il. 11:237: ἀργύρῳ ἀντομένη μόλιβος ὣς ἐτράπετ’ αἰχμή.
Μολίονα: Il. 11:322: ἀντίθεον θεράποντα Μολίονα τοῖο ἄνακτος.
Μολίονε: Il. 11:708: πανσυδίῃ· μετὰ δέ σφι Μολίονε θωρήσσοντο
Μολίονε: Il. 11:749: καί νύ κεν Ἀκτορίωνε Μολίονε παῖδ’ ἀλάπαξα,
μολοβρὸν: Od. 17:219: πῇ δὴ τόνδε μολοβρὸν ἄγεις, ἀμέγαρτε συβῶτα,
μολοβρὸς: Od. 18:26: “ὢ πόποι, ὡς ὁ μολοβρὸς ἐπιτροχάδην ἀγορεύει,
μολόντες: Od. 3:44: τοῦ γὰρ καὶ δαίτης ἠντήσατε δεῦρο μολόντες.
Μόλου: Il. 13:249: Μηριόνη Μόλου υἱὲ πόδας ταχὺ φίλταθ’ ἑταίρων
μολοῦσα: Il. 6:286: Ὣς ἔφαθ’, ἣ δὲ μολοῦσα ποτὶ μέγαρ’ ἀμφιπόλοισι
μολοῦσαι: Il. 15:720: νῆας ἑλεῖν, αἳ δεῦρο θεῶν ἀέκητι μολοῦσαι
μολπῇ: Il. 1:472: οἳ δὲ πανημέριοι μολπῇ θεὸν ἱλάσκοντο
μολπῇ: Il. 18:572: μολπῇ τ’ ἰυγμῷ τε ποσὶ σκαίροντες ἕποντο.
μολπή: Od. 1:152: μολπή τ’ ὀρχηστύς τε· τὰ γάρ τ’ ἀναθήματα δαιτός.
μολπῇ: Od. 21:430: μολπῇ καὶ φόρμιγγι· τὰ γάρ τ’ ἀναθήματα δαιτός.”
μολπῆς: Il. 13:637: μολπῆς τε γλυκερῆς καὶ ἀμύμονος ὀρχηθμοῖο,
μολπῆς: Il. 18:606: μολπῆς ἐξάρχοντες ἐδίνευον κατὰ μέσσους.
μολπῆς: Od. 4:19: μολπῆς ἐξάρχοντες ἐδίνευον κατὰ μέσσους.
μολπῆς: Od. 6:101: τῇσι δὲ Ναυσικάα λευκώλενος ἤρχετο μολπῆς.
μολπῆς: Od. 23:145: μολπῆς τε γλυκερῆς καὶ ἀμύμονος ὀρχηθμοῖο.
μολυβδαίνῃ: Il. 24:80: ἣ δὲ μολυβδαίνῃ ἰκέλη ἐς βυσσὸν ὄρουσεν,
Μόλῳ: Il. 10:269: Ἀμφιδάμας δὲ Μόλῳ δῶκε ξεινήϊον εἶναι,
μολὼν: Il. 11:173: ἅς τε λέων ἐφόβησε μολὼν ἐν νυκτὸς ἀμολγῷ
μολών: Od. 24:335: δῶρα, τὰ δεῦρο μολών μοι ὑπέσχετο καὶ κατένευσεν.
μονωθεὶς: Il. 11:470: δείδω μή τι πάθῃσιν ἐνὶ Τρώεσσι μονωθεὶς
μόριμον: Il. 20:302: τόνδε κατακτείνῃ· μόριμον δέ οἵ ἐστ’ ἀλέασθαι,
μορμύροντα: Il. 5:599: ἀφρῷ μορμύροντα ἰδών, ἀνά τ’ ἔδραμ’ ὀπίσσω,
μορμύρων: Il. 18:403: ἀφρῷ μορμύρων ῥέεν ἄσπετος· οὐδέ τις ἄλλος
μορμύρων: Il. 21:325: μορμύρων ἀφρῷ τε καὶ αἵματι καὶ νεκύεσσι.
μορόεντα: Il. 14:183: τρίγληνα μορόεντα· χάρις δ’ ἀπελάμπετο πολλή.
μορόεντα: Od. 18:298: τρίγληνα μορόεντα, χάρις δ’ ἀπελάμπετο πολλή·
μόρον: Il. 6:357: οἷσιν ἐπὶ Ζεὺς θῆκε κακὸν μόρον, ὡς καὶ ὀπίσσω
μόρον: Il. 21:133: ἀλλὰ καὶ ὧς ὀλέεσθε κακὸν μόρον, εἰς ὅ κε πάντες
μόρον: Il. 21:517: μὴ Δαναοὶ πέρσειαν ὑπὲρ μόρον ἤματι κείνῳ.
μόρον: Il. 22:280: ἐκ Διὸς ἠείδης τὸν ἐμὸν μόρον, ἦ τοι ἔφης γε·
μόρον: Il. 24:85: κλαῖε μόρον οὗ παιδὸς ἀμύμονος, ὅς οἱ ἔμελλε
μόρον: Od. 1:34: σφῇσιν ἀτασθαλίῃσιν ὑπὲρ μόρον ἄλγε’ ἔχουσιν,
μόρον: Od. 1:35: ὡς καὶ νῦν Αἴγισθος ὑπὲρ μόρον Ἀτρεΐδαο
μόρον: Od. 1:166: νῦν δ’ ὁ μὲν ὣς ἀπόλωλε κακὸν μόρον, οὐδέ τις ἥμιν
μόρον: Od. 5:436: ἔνθα κε δὴ δύστηνος ὑπὲρ μόρον ὤλετ’ Ὀδυσσεύς,
μόρον: Od. 9:61: ὤλονθ’· οἱ δ’ ἄλλοι φύγομεν θάνατόν τε μόρον τε.
μόρον: Od. 11:409: ἀλλά μοι Αἴγισθος τεύξας θάνατόν τε μόρον τε
μόρον: Od. 11:618: ἆ δείλ’, ἦ τινὰ καὶ σὺ κακὸν μόρον ἡγηλάζεις,
μόρον: Od. 16:421: μάργε, τίη δὲ σὺ Τηλεμάχῳ θάνατόν τε μόρον τε
μόρον: Od. 20:241: μνηστῆρες δ’ ἄρα Τηλεμάχῳ θάνατόν τε μόρον τε
μόρος: Il. 18:465: νόσφιν ἀποκρύψαι, ὅτε μιν μόρος αἰνὸς ἱκάνοι,
μόρος: Il. 19:421: εὖ νυ τὸ οἶδα καὶ αὐτὸς ὅ μοι μόρος ἐνθάδ’ ὀλέσθαι
μόρσιμον: Il. 5:674: οὐδ’ ἄρ’ Ὀδυσσῆϊ μεγαλήτορι μόρσιμον ἦεν
μόρσιμον: Il. 15:613: ἔσσεσθ’· ἤδη γάρ οἱ ἐπόρνυε μόρσιμον ἦμαρ
μόρσιμόν: Il. 19:417: μόρσιμόν ἐστι θεῷ τε καὶ ἀνέρι ἶφι δαμῆναι.
μόρσιμον: Od. 10:175: εἰς Ἀΐδαο δόμους, πρὶν μόρσιμον ἦμαρ ἐπέλθῃ·
μόρσιμός: Il. 22:13: οὐ μέν με κτενέεις, ἐπεὶ οὔ τοι μόρσιμός εἰμι.
μόρσιμος: Od. 16:392: γήμαιθ’ ὅς κε πλεῖστα πόροι καὶ μόρσιμος ἔλθοι.”
μόρσιμος: Od. 21:162: γήμαιθ’ ὅς κε πλεῖστα πόροι καὶ μόρσιμος ἔλθοι.”
Μόρυν: Il. 13:792: Πάλμύν τ’ Ἀσκάνιόν τε Μόρυν θ’ υἷ’ Ἱπποτίωνος,
Μόρυν: Il. 14:513: Μηριόνης δὲ Μόρυν τε καὶ Ἱπποτίωνα κατέκτα,
μορφὴ: Od. 11:367: σοὶ δ’ ἔπι μὲν μορφὴ ἐπέων, ἔνι δὲ φρένες ἐσθλαί,
μορφὴν: Od. 8:170: ἀλλὰ θεὸς μορφὴν ἔπεσι στέφει· οἱ δέ τ’ ἐς αὐτὸν
μόρφνον: Il. 24:316: μόρφνον θηρητῆρ’ ὃν καὶ περκνὸν καλέουσιν.
μόσχοισι: Il. 11:105: Ἴδης ἐν κνημοῖσι δίδη μόσχοισι λύγοισι,
Μούλιον: Il. 11:738: Μούλιον αἰχμητήν· γαμβρὸς δ’ ἦν Αὐγείαο,
Μούλιον: Il. 16:696: αὐτὰρ ἔπειτ’ Ἔλασον καὶ Μούλιον ἠδὲ Πυλάρτην·
Μούλιον: Il. 20:472: θυμοῦ δευόμενον· ὃ δὲ Μούλιον οὖτα παραστὰς
Μούλιος: Od. 18:423: τοῖσιν δὲ κρητῆρα κεράσσατο Μούλιος ἥρως,
μουνὰξ: Od. 8:371: μουνὰξ ὀρχήσασθαι, ἐπεί σφισιν οὔ τις ἔριζεν.
μουνὰξ: Od. 11:417: μουνὰξ κτεινομένων καὶ ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ·
μούνη: Od. 23:227: ἀλλ’ οἶοι σύ τ’ ἐγώ τε καὶ ἀμφίπολος μία μούνη,
μοῦνοι: Il. 9:340: ἦ μοῦνοι φιλέουσ’ ἀλόχους μερόπων ἀνθρώπων
μοῦνοι: Il. 21:443: μοῦνοι νῶϊ θεῶν, ὅτ’ ἀγήνορι Λαομέδοντι
μοῦνοι: Od. 4:496: ἀρχοὶ δ’ αὖ δύο μοῦνοι Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων
μοῦνον: Il. 9:478: μοῦνον τηλύγετον πολλοῖσιν ἐπὶ κτεάτεσσι,
μοῦνον: Il. 11:467: τῷ ἰκέλη ὡς εἴ ἑ βιῴατο μοῦνον ἐόντα
μοῦνον: Il. 14:491: τῷ δ’ ἄρ’ ὑπὸ μήτηρ μοῦνον τέκεν Ἰλιονῆα.
μοῦνον: Il. 15:611: Ζεύς, ὅς μιν πλεόνεσσι μετ’ ἀνδράσι μοῦνον ἐόντα
μοῦνον: Il. 20:188: ἦ οὐ μέμνῃ ὅτε πέρ σε βοῶν ἄπο μοῦνον ἐόντα
μοῦνον: Il. 22:456: μοῦνον ἀποτμήξας πόλιος πεδίον δὲ δίηται,
μοῦνον: Od. 10:157: καὶ τότε τίς με θεῶν ὀλοφύρατο μοῦνον ἐόντα,
μοῦνον: Od. 11:68: Τηλεμάχου θ’, ὃν μοῦνον ἐνὶ μεγάροισιν ἔλειπες·
μοῦνον: Od. 12:297: “Εὐρύλοχ’, ἦ μάλα δή με βιάζετε μοῦνον ἐόντα.
μοῦνον: Od. 16:19: μοῦνον τηλύγετον, τῷ ἐπ’ ἄλγεα πολλὰ μογήσῃ,
μοῦνον: Od. 16:105: εἰ δ’ αὖ με πληθυῖ δαμασαίατο μοῦνον ἐόντα,
μοῦνον: Od. 16:118: μοῦνον Λαέρτην Ἀρκείσιος υἱὸν ἔτικτε,
μοῦνον: Od. 16:119: μοῦνον δ’ αὖτ’ Ὀδυσῆα πατὴρ τέκεν· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
μοῦνον: Od. 16:120: μοῦνον ἔμ’ ἐν μεγάροισι τεκὼν λίπεν, οὐδ’ ἀπόνητο.
μοῦνον: Od. 22:13: μοῦνον ἐνὶ πλεόνεσσι, καὶ εἰ μάλα καρτερὸς εἴη,
μοῦνον: Od. 22:107: μή μ’ ἀποκινήσωσι θυράων μοῦνον ἐόντα.”
μοῦνος: Il. 2:212: Θερσίτης δ’ ἔτι μοῦνος ἀμετροεπὴς ἐκολῴα,
μοῦνος: Il. 4:388: τάρβει, μοῦνος ἐὼν πολέσιν μετὰ Καδμείοισιν,
μοῦνος: Il. 10:225: ὅππως κέρδος ἔῃ· μοῦνος δ’ εἴ πέρ τε νοήσῃ
μοῦνος: Il. 10:317: αὐτὰρ ὃ μοῦνος ἔην μετὰ πέντε κασιγνήτῃσιν.
μοῦνος: Il. 11:406: μοῦνος· τοὺς δ’ ἄλλους Δαναοὺς ἐφόβησε Κρονίων.
μοῦνος: Il. 17:94: εἰ δέ κεν Ἕκτορι μοῦνος ἐὼν καὶ Τρωσὶ μάχωμαι
μοῦνος: Il. 17:472: μοῦνος· ἀτάρ τοι ἑταῖρος ἀπέκτατο, τεύχεα δ’ Ἕκτωρ
μοῦνος: Il. 24:453: σταυροῖσιν πυκινοῖσι· θύρην δ’ ἔχε μοῦνος ἐπιβλὴς
μοῦνος: Od. 2:365: μοῦνος ἐὼν ἀγαπητός; ὁ δ’ ὤλετο τηλόθι πάτρης
μοῦνος: Od. 3:217: ἢ ὅ γε μοῦνος ἐὼν ἢ καὶ σύμπαντες Ἀχαιοί;
μοῦνος: Od. 7:204: εἰ δ’ ἄρα τις καὶ μοῦνος ἰὼν ξύμβληται ὁδίτης,
μοῦνος: Od. 20:30: μοῦνος ἐὼν πολέσι. σχεδόθεν δέ οἱ ἦλθεν Ἀθήνη
μοῦνος: Od. 20:40: μοῦνος ἐών· οἱ δ’ αἰὲν ἀολλέες ἔνδον ἔασι.
μοῦνος: Od. 23:38: μοῦνος ἐών, οἱ δ’ αἰὲν ἀολλέες ἔνδον ἔμιμνον.”
μούνου: Il. 9:335: τοῖσι μὲν ἔμπεδα κεῖται, ἐμεῦ δ’ ἀπὸ μούνου Ἀχαιῶν
μούνῳ: Il. 12:411: μούνῳ ῥηξαμένῳ θέσθαι παρὰ νηυσὶ κέλευθον·
μούνω: Od. 16:239: μούνω ἄνευθ’ ἄλλων, ἦ καὶ διζησόμεθ’ ἄλλους.”
μουνωθέντα: Od. 15:386: ἦ σέ γε μουνωθέντα παρ’ οἴεσιν ἢ παρὰ βουσὶν
μούνωσε: Od. 16:117: ὧδε γὰρ ἡμετέρην γενεὴν μούνωσε Κρονίων·
Μοῦσ’: Od. 8:63: τὸν περὶ Μοῦσ’ ἐφίλησε, δίδου δ’ ἀγαθόν τε κακόν τε·
Μοῦσ’: Od. 8:73: Μοῦσ’ ἄρ’ ἀοιδὸν ἀνῆκεν ἀειδέμεναι κλέα ἀνδρῶν,
Μοῦσ’: Od. 8:481: οἴμας Μοῦσ’ ἐδίδαξε, φίλησε δὲ φῦλον ἀοιδῶν.”
Μοῦσ’: Od. 8:488: ἢ σέ γε Μοῦσ’ ἐδίδαξε, Διὸς πάϊς, ἢ σέ γ’ Ἀπόλλων·
Μοῦσα: Il. 2:761: τίς τὰρ τῶν ὄχ’ ἄριστος ἔην σύ μοι ἔννεπε Μοῦσα
Μοῦσα: Od. 1:1: Ἄνδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ
Μοῦσα: Od. 24:62: Ἀργείων· τοῖον γὰρ ὑπώρορε Μοῦσα λίγεια.
Μοῦσαι: Il. 2:484: Ἔσπετε νῦν μοι Μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ’ ἔχουσαι·
Μοῦσαι: Il. 2:491: εἰ μὴ Ὀλυμπιάδες Μοῦσαι Διὸς αἰγιόχοιο
Μοῦσαι: Il. 2:594: καὶ Πτελεὸν καὶ Ἕλος καὶ Δώριον, ἔνθά τε Μοῦσαι
Μοῦσαι: Il. 2:598: Μοῦσαι ἀείδοιεν κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο·
Μοῦσαι: Il. 11:218: Ἔσπετε νῦν μοι Μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ’ ἔχουσαι
Μοῦσαι: Il. 14:507: Ἔσπετε νῦν μοι Μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ’ ἔχουσαι
Μοῦσαι: Il. 16:112: Ἔσπετε νῦν μοι Μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ’ ἔχουσαι,
Μοῦσαι: Od. 24:60: Μοῦσαι δ’ ἐννέα πᾶσαι ἀμειβόμεναι ὀπὶ καλῇ
Μουσάων: Il. 1:604: Μουσάων θ’ αἳ ἄειδον ἀμειβόμεναι ὀπὶ καλῇ.
μοχθήσειν: Il. 10:106: κήδεσι μοχθήσειν καὶ πλείοσιν, εἴ κεν Ἀχιλλεὺς
μοχθίζοντα: Il. 2:723: ἕλκεϊ μοχθίζοντα κακῷ ὀλοόφρονος ὕδρου·
μοχλοῖσιν: Od. 5:261: μοχλοῖσιν δ’ ἄρα τήν γε κατείρυσεν εἰς ἅλα δῖαν.
μοχλὸν: Od. 9:332: ὅς τις τολμήσειεν ἐμοὶ σὺν μοχλὸν ἀείρας
μοχλὸν: Od. 9:375: καὶ τότ’ ἐγὼ τὸν μοχλὸν ὑπὸ σποδοῦ ἤλασα πολλῆς,
μοχλὸν: Od. 9:382: οἱ μὲν μοχλὸν ἑλόντες ἐλάϊνον, ὀξὺν ἐπ’ ἄκρῳ,
μοχλὸν: Od. 9:387: ὣς τοῦ ἐν ὀφθαλμῷ πυριήκεα μοχλὸν ἑλόντες
μοχλὸν: Od. 9:396: ἡμεῖς δὲ δείσαντες ἀπεσσύμεθ’. αὐτὰρ ὁ μοχλὸν
μοχλὸς: Od. 9:378: ἀλλ’ ὅτε δὴ τάχ’ ὁ μοχλὸς ἐλάϊνος ἐν πυρὶ μέλλεν
μοχλῷ: Od. 9:394: ὣς τοῦ σίζ’ ὀφθαλμὸς ἐλαϊνέῳ περὶ μοχλῷ.
Μυγδόνος: Il. 3:186: λαοὺς Ὀτρῆος καὶ Μυγδόνος ἀντιθέοιο,
μυδαλέας: Il. 11:54: αἵματι μυδαλέας ἐξ αἰθέρος, οὕνεκ’ ἔμελλε
Μύδωνα: Il. 5:580: Ἀντίλοχος δὲ Μύδωνα βάλ’ ἡνίοχον θεράποντα
Μύδωνά: Il. 21:209: ἔνθ’ ἕλε Θερσίλοχόν τε Μύδωνά τε Ἀστύπυλόν τε
μυελόεντα: Od. 9:293: ἔγκατά τε σάρκας τε καὶ ὀστέα μυελόεντα.
μυελὸν: Il. 22:501: μυελὸν οἶον ἔδεσκε καὶ οἰῶν πίονα δημόν·
μυελὸν: Od. 2:290: οἶνον ἐν ἀμφιφορεῦσι καὶ ἄλφιτα, μυελὸν ἀνδρῶν,
μυελὸν: Od. 20:108: ἄλφιτα τεύχουσαι καὶ ἀλείατα, μυελὸν ἀνδρῶν·
μυελὸς: Il. 20:482: τῆλ’ αὐτῇ πήληκι κάρη βάλε· μυελὸς αὖτε
μυθέαι: Od. 2:202: μυθέαι ἀκράαντον, ἀπεχθάνεαι δ’ ἔτι μᾶλλον.
μυθεῖαι: Od. 8:180: ὡς σύ γε μυθεῖαι, ἀλλ’ ἐν πρώτοισιν ὀΐω
μυθείσθην: Od. 3:140: μῦθον μυθείσθην, τοῦ εἵνεκα λαὸν ἄγειραν.
μυθεῖτ’: Il. 23:305: μυθεῖτ’ εἰς ἀγαθὰ φρονέων νοέοντι καὶ αὐτῷ·
μυθεῖται: Od. 11:345: μυθεῖται βασίλεια περίφρων· ἀλλὰ πίθεσθε.
μυθεῖται: Od. 17:514: οἷ’ ὅ γε μυθεῖται, θέλγοιτό κέ τοι φίλον ἦτορ.
μυθεῖται: Od. 17:580: “μυθεῖται κατὰ μοῖραν, ἅ πέρ κ’ οἴοιτο καὶ ἄλλος,
μυθέομαι: Il. 7:76: ὧδε δὲ μυθέομαι, Ζεὺς δ’ ἄμμ’ ἐπιμάρτυρος ἔστω·
μυθέομαι: Il. 8:40: πρόφρονι μυθέομαι, ἐθέλω δέ τοι ἤπιος εἶναι.
μυθέομαι: Il. 22:184: πρόφρονι μυθέομαι, ἐθέλω δέ τοι ἤπιος εἶναι·
μυθεόμην: Od. 4:152: μυθεόμην, ὅσα κεῖνος ὀϊζύσας ἐμόγησεν
μυθέσκοντο: Il. 18:289: πάντες μυθέσκοντο πολύχρυσον πολύχαλκον·
μυθησαίμην: Il. 3:235: οὕς κεν ἐῢ γνοίην καί τ’ οὔνομα μυθησαίμην·
μυθησαίμην: Od. 7:213: καὶ δ’ ἔτι κεν καὶ πλείον’ ἐγὼ κακὰ μυθησαίμην,
μυθησαίμην: Od. 21:193: “βουκόλε καὶ σύ, συφορβέ, ἔπος τί κε μυθησαίμην,
μυθήσαιο: Il. 21:462: ἐννοσίγαι’ οὐκ ἄν με σαόφρονα μυθήσαιο
μυθήσαιτο: Od. 3:114: πάντα γε μυθήσαιτο καταθνητῶν ἀνθρώπων;
μυθήσαιτο: Od. 13:191: ἄγνωστον τεύξειεν ἕκαστά τε μυθήσαιτο,
μυθήσασθαι: Il. 1:74: “ Ὦ Ἀχιλεῦ, κέλεαί με, Διῒ φίλε, μυθήσασθαι
μυθήσασθαι: Il. 1:291: τοὔνεκά οἱ προθέουσιν ὀνείδεα μυθήσασθαι; ”
μυθήσασθαι: Il. 6:382: Ἕκτορ ἐπεὶ μάλ’ ἄνωγας ἀληθέα μυθήσασθαι,
μυθήσασθαι: Il. 7:284: Ἰδαῖ’ Ἕκτορα ταῦτα κελεύετε μυθήσασθαι·
μυθήσασθαι: Il. 9:641: πάντά τί μοι κατὰ θυμὸν ἐείσαο μυθήσασθαι·
μυθήσασθαι: Il. 11:201: Ζεύς με πατὴρ προέηκε τεῒν τάδε μυθήσασθαι.
μυθήσασθαι: Il. 20:202: ἠμὲν κερτομίας ἠδ’ αἴσυλα μυθήσασθαι.
μυθήσασθαι: Il. 20:246: ἔστι γὰρ ἀμφοτέροισιν ὀνείδεα μυθήσασθαι
μυθήσασθαι: Il. 20:433: ἠμὲν κερτομίας ἠδ’ αἴσυλα μυθήσασθαι.
μυθήσασθαι: Od. 2:159: ὄρνιθας γνῶναι καὶ ἐναίσιμα μυθήσασθαι·
μυθήσασθαι: Od. 2:373: ἀλλ’ ὄμοσον μὴ μητρὶ φίλῃ τάδε μυθήσασθαι,
μυθήσασθαι: Od. 3:125: ἄνδρα νεώτερον ὧδε ἐοικότα μυθήσασθαι.
μυθήσασθαι: Od. 4:829: ἣ νῦν με προέηκε τεῒν τάδε μυθήσασθαι.”
μυθήσασθαι: Od. 11:376: τλαίης ἐν μεγάρῳ τὰ σὰ κήδεα μυθήσασθαι.”
μυθήσασθαι: Od. 14:125: ψεύδοντ’ οὐδ’ ἐθέλουσιν ἀληθέα μυθήσασθαι.
μυθήσασθαι: Od. 16:339: πάνθ’ ὅσα οἱ φίλος υἱὸς ἀνώγει μυθήσασθαι.
μυθήσασθαι: Od. 17:15: ἔσσεται· ἦ γὰρ ἐμοὶ φίλ’ ἀληθέα μυθήσασθαι.”
μυθήσασθαι: Od. 18:342: ταρβοσύνῃ· φὰν γάρ μιν ἀληθέα μυθήσασθαι.
μυθήσασθε: Il. 6:376: εἰ δ’ ἄγε μοι δμῳαὶ νημερτέα μυθήσασθε·
μυθήσατο: Il. 17:200: κινήσας ῥα κάρη προτὶ ὃν μυθήσατο θυμόν·
μυθήσατο: Il. 17:442: κινήσας δὲ κάρη προτὶ ὃν μυθήσατο θυμόν·
μυθήσατο: Od. 5:285: κινήσας δὲ κάρη προτὶ ὃν μυθήσατο θυμόν·
μυθήσατο: Od. 5:376: κινήσας δὲ κάρη προτὶ ὃν μυθήσατο θυμόν·
μυθήσατο: Od. 8:79: ὣς γάρ οἱ χρείων μυθήσατο Φοῖβος Ἀπόλλων
μυθήσατο: Od. 12:155: θέσφαθ’, ἅ μοι Κίρκη μυθήσατο, δῖα θεάων·
μυθήσατο: Od. 19:287: ὥς μοι Θεσπρωτῶν βασιλεὺς μυθήσατο Φείδων·
μυθήσεαι: Od. 1:124: δείπνου πασσάμενος μυθήσεαι ὅττεό σε χρή.”
μυθήσεαι: Od. 19:500: “μαῖα, τίη δὲ σὺ τὰς μυθήσεαι; οὐδέ τί σε χρή·
μυθήσομαι: Il. 2:488: πληθὺν δ’ οὐκ ἂν ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ’ ὀνομήνω,
μυθήσομαι: Od. 4:240: πάντα μὲν οὐκ ἂν ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ’ ὀνομήνω,
μυθήσομαι: Od. 8:497: αὐτίκα καὶ πᾶσιν μυθήσομαι ἀνθρώποισιν,
μυθήσομαι: Od. 9:16: νῦν δ’ ὄνομα πρῶτον μυθήσομαι, ὄφρα καὶ ὑμεῖς
μυθήσομαι: Od. 11:328: πάσας δ’ οὐκ ἂν ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ’ ὀνομήνω,
μυθήσομαι: Od. 11:507: πᾶσαν ἀληθείην μυθήσομαι, ὥς με κελεύεις·
μυθήσομαι: Od. 11:517: πάντας δ’ οὐκ ἂν ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ’ ὀνομήνω,
μυθήσομαι: Od. 14:151: ἀλλ’ ἐγὼ οὐκ αὔτως μυθήσομαι, ἀλλὰ σὺν ὅρκῳ,
μυθήσομαι: Od. 19:245: εἵπετο· καὶ τόν τοι μυθήσομαι, οἷος ἔην περ·
μυθήσομαι: Od. 19:269: νημερτέως γάρ τοι μυθήσομαι οὐδ’ ἐπικεύσω,
μυθήσομαι: Od. 23:265: εἰπέμεν; αὐτὰρ ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ’ ἐπικεύσω.
μῦθοι: Il. 2:796: ὦ γέρον αἰεί τοι μῦθοι φίλοι ἄκριτοί εἰσιν,
μῦθοι: Il. 20:248: στρεπτὴ δὲ γλῶσσ’ ἐστὶ βροτῶν, πολέες δ’ ἔνι μῦθοι
μῦθοί: Od. 3:124: ἦ τοι γὰρ μῦθοί γε ἐοικότες, οὐδέ κε φαίης
μῦθοι: Od. 4:214: χευάντων· μῦθοι δὲ καὶ ἠῶθέν περ ἔσονται
μύθοιο: Il. 9:621: ἴομεν· οὐ γάρ μοι δοκέει μύθοιο τελευτὴ
μύθοιο: Il. 11:780: ἦρχον ἐγὼ μύθοιο κελεύων ὔμμ’ ἅμ’ ἕπεσθαι·
μύθοισ’: Od. 15:53: καὶ μύθοισ’ ἀγανοῖσι παραυδήσας ἀποπέμψῃ.
μύθοις: Il. 20:369: οὐδ’ Ἀχιλεὺς πάντεσσι τέλος μύθοις ἐπιθήσει,
μύθοις: Il. 23:478: ἀλλ’ αἰεὶ μύθοις λαβρεύεαι· οὐδέ τί σε χρὴ
μύθοις: Od. 4:239: καὶ μύθοις τέρπεσθε· ἐοικότα γὰρ καταλέξω.
μύθοισι: Il. 4:323: βουλῇ καὶ μύθοισι· τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ γερόντων.
μύθοισι: Il. 6:343: τὸν δ’ Ἑλένη μύθοισι προσηύδα μειλιχίοισι·
μύθοισι: Il. 23:157: πείσονται μύθοισι, γόοιο μὲν ἔστι καὶ ἆσαι,
μύθοισι: Od. 3:23: οὐδέ τί πω μύθοισι πεπείρημαι πυκινοῖσιν·
μύθοισι: Od. 7:157: καὶ μύθοισι κέκαστο, παλαιά τε πολλά τε εἰδώς·
μύθοισι: Od. 16:398: ἥνδανε μύθοισι· φρεσὶ γὰρ κέχρητ’ ἀγαθῇσιν·
μύθοισι: Od. 16:420: βουλῇ καὶ μύθοισι· σὺ δ’ οὐκ ἄρα τοῖος ἔησθα.
μύθοισι: Od. 23:301: τερπέσθην μύθοισι, πρὸς ἀλλήλους ἐνέποντες,
μύθοισιν: Il. 3:171: Τὸν δ’ Ἑλένη μύθοισιν ἀμείβετο δῖα γυναικῶν·
μύθοισιν: Il. 3:437: Τὴν δὲ Πάρις μύθοισιν ἀμειβόμενος προσέειπε·
μύθοισιν: Il. 11:642: μύθοισιν τέρποντο πρὸς ἀλλήλους ἐνέποντες,
μύθοισιν: Il. 18:252: ἀλλ’ ὃ μὲν ἂρ μύθοισιν, ὃ δ’ ἔγχεϊ πολλὸν ἐνίκα·
μύθοισιν: Il. 19:220: τώ τοι ἐπιτλήτω κραδίη μύθοισιν ἐμοῖσιν.
μύθοισιν: Il. 20:295: πειθόμενος μύθοισιν Ἀπόλλωνος ἑκάτοιο
μύθοισιν: Il. 23:794: τὸν δ’ Ἀχιλεὺς μύθοισιν ἀμειβόμενος προσέειπεν·
μύθοισιν: Od. 2:83: Τηλέμαχον μύθοισιν ἀμείψασθαι χαλεποῖσιν·
μύθοισιν: Od. 4:234: ἐξαῦτις μύθοισιν ἀμειβομένη προσέειπεν·
μύθοισιν: Od. 4:484: ἀλλὰ καὶ ὧς μύθοισιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
μύθοισιν: Od. 4:597: αἰνῶς γὰρ μύθοισιν ἔπεσσί τε σοῖσιν ἀκούων
μύθοισιν: Od. 4:631: Ἀντίνοον μύθοισιν ἀνειρόμενος προσέειπεν·
μύθοισιν: Od. 7:72: δειδέχαται μύθοισιν, ὅτε στείχῃσ’ ἀνὰ ἄστυ.
μύθοισιν: Od. 13:298: βουλῇ καὶ μύθοισιν, ἐγὼ δ’ ἐν πᾶσι θεοῖσι
μύθοισιν: Od. 17:395: μύθοισιν χαλεποῖσιν, ἐποτρύνει δὲ καὶ ἄλλους.”
μύθοισιν: Od. 19:252: καὶ τότε μιν μύθοισιν ἀμειβομένη προσέειπε·
μύθοισιν: Od. 23:99: ἑζομένη μύθοισιν ἀνείρεαι οὐδὲ μεταλλᾷς;
μύθοισιν: Od. 24:350: ἐξαῦτις μύθοισιν ἀμειβόμενος προσέειπε·
μυθολογεύειν: Od. 12:453: αὖτις ἀριζήλως εἰρημένα μυθολογεύειν.”
μυθολογεύω: Od. 12:450: ἥ μ’ ἐφίλει τ’ ἐκόμει τε. τί τοι τάδε μυθολογεύω;
μῦθον: Il. 1:25: ἀλλὰ κακῶς ἀφίει, κρατερὸν δ’ ἐπὶ μῦθον ἔτελλε·
μῦθον: Il. 1:326: Ὣς εἰπὼν προΐει, κρατερὸν δ’ ἐπὶ μῦθον ἔτελλε·
μῦθον: Il. 1:379: ἀλλὰ κακῶς ἀφίει, κρατερὸν δ’ ἐπὶ μῦθον ἔτελλε·
μῦθον: Il. 1:388: ἠπείλησεν μῦθον ὃ δὴ τετελεσμένος ἐστί·
μῦθον: Il. 1:552: “ Αἰνότατε Κρονίδη, ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες;
μῦθον: Il. 2:16: Ὣς φάτο, βῆ δ’ ἄρ’ ὄνειρος ἐπεὶ τὸν μῦθον ἄκουσε·
μῦθον: Il. 2:59: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆς καί με πρὸς μῦθον ἔειπεν·
μῦθον: Il. 2:156: εἰ μὴ Ἀθηναίην Ἥρη πρὸς μῦθον ἔειπεν·
μῦθον: Il. 2:200: δαιμόνι’ ἀτρέμας ἧσο καὶ ἄλλων μῦθον ἄκουε,
μῦθον: Il. 2:282: μῦθον ἀκούσειαν καὶ ἐπιφρασσαίατο βουλήν·
μῦθον: Il. 2:335: μῦθον ἐπαινήσαντες Ὀδυσσῆος θείοιο·
μῦθον: Il. 3:76: Ὣς ἔφαθ’, Ἕκτωρ δ’ αὖτ’ ἐχάρη μέγα μῦθον ἀκούσας,
μῦθον: Il. 3:87: μῦθον Ἀλεξάνδροιο, τοῦ εἵνεκα νεῖκος ὄρωρεν.
μῦθον: Il. 3:303: τοῖσι δὲ Δαρδανίδης Πρίαμος μετὰ μῦθον ἔειπε·
μῦθον: Il. 4:25: αἰνότατε Κρονίδη ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες·
μῦθον: Il. 4:357: ὡς γνῶ χωομένοιο· πάλιν δ’ ὅ γε λάζετο μῦθον·
μῦθον: Il. 5:632: τὸν καὶ Τληπόλεμος πρότερος πρὸς μῦθον ἔειπε·
μῦθον: Il. 5:715: ἦ ῥ’ ἅλιον τὸν μῦθον ὑπέστημεν Μενελάῳ
μῦθον: Il. 6:381: Τὸν δ’ αὖτ’ ὀτρηρὴ ταμίη πρὸς μῦθον ἔειπεν·
μῦθον: Il. 7:46: στῆ δὲ παρ’ Ἕκτορ’ ἰὼν καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
μῦθον: Il. 7:54: Ὣς ἔφαθ’, Ἕκτωρ δ’ αὖτε χάρη μέγα μῦθον ἀκούσας,
μῦθον: Il. 7:277: μέσσῳ δ’ ἀμφοτέρων σκῆπτρα σχέθον, εἶπέ τε μῦθον
μῦθον: Il. 7:358: οἶσθα καὶ ἄλλον μῦθον ἀμείνονα τοῦδε νοῆσαι.
μῦθον: Il. 7:374: μῦθον Ἀλεξάνδροιο, τοῦ εἵνεκα νεῖκος ὄρωρε·
μῦθον: Il. 7:388: μῦθον Ἀλεξάνδροιο, τοῦ εἵνεκα νεῖκος ὄρωρε·
μῦθον: Il. 7:404: μῦθον ἀγασσάμενοι Διομήδεος ἱπποδάμοιο·
μῦθον: Il. 7:406: Ἰδαῖ’ ἤτοι μῦθον Ἀχαιῶν αὐτὸς ἀκούεις
μῦθον: Il. 8:29: μῦθον ἀγασσάμενοι· μάλα γὰρ κρατερῶς ἀγόρευσεν.
μῦθον: Il. 8:209: Ἥρη ἀπτοεπὲς ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες.
μῦθον: Il. 8:280: στῆ δὲ παρ’ αὐτὸν ἰὼν καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπε·
μῦθον: Il. 8:412: ἀντομένη κατέρυκε, Διὸς δέ σφ’ ἔννεπε μῦθον·
μῦθον: Il. 8:426: αὐτὰρ Ἀθηναίην Ἥρη πρὸς μῦθον ἔειπεν·
μῦθον: Il. 8:462: αἰνότατε Κρονίδη ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες.
μῦθον: Il. 8:492: ἐξ ἵππων δ’ ἀποβάντες ἐπὶ χθόνα μῦθον ἄκουον
μῦθον: Il. 9:51: μῦθον ἀγασσάμενοι Διομήδεος ἱπποδάμοιο.
μῦθον: Il. 9:55: οὔ τίς τοι τὸν μῦθον ὀνόσσεται ὅσσοι Ἀχαιοί,
μῦθον: Il. 9:62: μῦθον ἀτιμήσει’, οὐδὲ κρείων Ἀγαμέμνων.
μῦθον: Il. 9:173: Ὣς φάτο, τοῖσι δὲ πᾶσιν ἑαδότα μῦθον ἔειπεν.
μῦθον: Il. 9:309: χρὴ μὲν δὴ τὸν μῦθον ἀπηλεγέως ἀποειπεῖν,
μῦθον: Il. 9:431: μῦθον ἀγασσάμενοι· μάλα γὰρ κρατερῶς ἀπέειπεν·
μῦθον: Il. 9:518: φίλτατοι Ἀργείων· τῶν μὴ σύ γε μῦθον ἐλέγξῃς
μῦθον: Il. 9:619: ἀντίθεος Τελαμωνιάδης μετὰ μῦθον ἔειπε·
μῦθον: Il. 9:623: χρὴ μῦθον Δαναοῖσι καὶ οὐκ ἀγαθόν περ ἐόντα
μῦθον: Il. 9:690: μῦθον ἀγασσάμενοι· μάλα γὰρ κρατερῶς ἀγόρευσε.
μῦθον: Il. 9:707: μῦθον ἀγασσάμενοι Διομήδεος ἱπποδάμοιο.
μῦθον: Il. 10:140: ἐκ δ’ ἦλθε κλισίης καί σφεας πρὸς μῦθον ἔειπε·
μῦθον: Il. 10:288: αὐτὰρ ὃ μειλίχιον μῦθον φέρε Καδμείοισι
μῦθον: Il. 10:318: ὅς ῥα τότε Τρωσίν τε καὶ Ἕκτορι μῦθον ἔειπεν·
μῦθον: Il. 10:337: ἐλθὼν ἐκ νηῶν ἂψ Ἕκτορι μῦθον ἀποίσειν.
μῦθον: Il. 11:186: βάσκ’ ἴθι Ἶρι ταχεῖα, τὸν Ἕκτορι μῦθον ἐνίσπες·
μῦθον: Il. 11:429: στῆ δὲ μάλ’ ἐγγὺς ἰὼν καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν
μῦθον: Il. 11:440: ἂψ δ’ ἀναχωρήσας Σῶκον πρὸς μῦθον ἔειπεν·
μῦθον: Il. 11:522: Ἕκτορι παρβεβαώς, καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
μῦθον: Il. 11:646: Πάτροκλος δ’ ἑτέρωθεν ἀναίνετο εἶπέ τε μῦθον·
μῦθον: Il. 11:838: ἔρχομαι ὄφρ’ Ἀχιλῆϊ δαΐφρονι μῦθον ἐνίσπω
μῦθον: Il. 12:232: οἶσθα καὶ ἄλλον μῦθον ἀμείνονα τοῦδε νοῆσαι.
μῦθον: Il. 13:306: τὸν καὶ Μηριόνης πρότερος πρὸς μῦθον ἔειπε·
μῦθον: Il. 14:91: μῦθον, ὃν οὔ κεν ἀνήρ γε διὰ στόμα πάμπαν ἄγοιτο
μῦθον: Il. 14:127: μῦθον ἀτιμήσαιτε πεφασμένον ὅν κ’ ἐῢ εἴπω.
μῦθον: Il. 14:189: τῶν ἄλλων ἀπάνευθε θεῶν πρὸς μῦθον ἔειπε·
μῦθον: Il. 14:329: αἰνότατε Κρονίδη ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες.
μῦθον: Il. 15:13: δεινὰ δ’ ὑπόδρα ἰδὼν Ἥρην πρὸς μῦθον ἔειπεν·
μῦθον: Il. 15:202: τόνδε φέρω Διὶ μῦθον ἀπηνέα τε κρατερόν τε,
μῦθον: Il. 16:199: στῆσεν ἐῢ κρίνας, κρατερὸν δ’ ἐπὶ μῦθον ἔτελλε·
μῦθον: Il. 16:440: αἰνότατε Κρονίδη ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες.
μῦθον: Il. 16:631: τὼ οὔ τι χρὴ μῦθον ὀφέλλειν, ἀλλὰ μάχεσθαι.
μῦθον: Il. 17:694: Ὣς ἔφατ’, Ἀντίλοχος δὲ κατέστυγε μῦθον ἀκούσας·
μῦθον: Il. 18:361: αἰνότατε Κρονίδη ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες.
μῦθον: Il. 18:391: κέκλετο δ’ Ἥφαιστον κλυτοτέχνην εἶπέ τε μῦθον·
μῦθόν: Il. 19:84: σύνθεσθ’ Ἀργεῖοι, μῦθόν τ’ εὖ γνῶτε ἕκαστος.
μῦθον: Il. 19:85: πολλάκι δή μοι τοῦτον Ἀχαιοὶ μῦθον ἔειπον
μῦθον: Il. 19:185: χαίρω σεῦ Λαερτιάδη τὸν μῦθον ἀκούσας·
μῦθον: Il. 20:114: ἣ δ’ ἄμυδις στήσασα θεοὺς μετὰ μῦθον ἔειπε·
μῦθον: Il. 20:292: αὐτίκα δ’ ἀθανάτοισι θεοῖς μετὰ μῦθον ἔειπεν·
μῦθον: Il. 21:393: χάλκεον ἔγχος ἔχων, καὶ ὀνείδειον φάτο μῦθον·
μῦθον: Il. 21:471: Ἄρτεμις ἀγροτέρη, καὶ ὀνείδειον φάτο μῦθον·
μῦθον: Il. 23:68: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
μῦθον: Il. 23:204: ἣ δ’ αὖθ’ ἕζεσθαι μὲν ἀνήνατο, εἶπε δὲ μῦθον·
μῦθον: Il. 23:235: ἕζετο δ’ ὀρθωθεὶς καί σφεας πρὸς μῦθον ἔειπεν·
μῦθον: Il. 23:271: στῆ δ’ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
μῦθον: Il. 23:456: στῆ δ’ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
μῦθον: Il. 23:491: εἰ μὴ Ἀχιλλεὺς αὐτὸς ἀνίστατο καὶ φάτο μῦθον·
μῦθον: Il. 23:657: στῆ δ’ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
μῦθον: Il. 23:706: στῆ δ’ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
μῦθον: Il. 23:752: στῆ δ’ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
μῦθον: Il. 23:786: μειδιόων, καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
μῦθον: Il. 23:801: στῆ δ’ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
μῦθον: Il. 23:830: στῆ δ’ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
μῦθον: Il. 24:485: τὸν καὶ λισσόμενος Πρίαμος πρὸς μῦθον ἔειπε·
μῦθον: Il. 24:598: τοίχου τοῦ ἑτέρου, ποτὶ δὲ Πρίαμον φάτο μῦθον·
μῦθον: Il. 24:632: εἰσορόων ὄψίν τ’ ἀγαθὴν καὶ μῦθον ἀκούων.
μῦθον: Il. 24:682: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
μῦθον: Il. 24:777: λαοῖσιν δ’ ὃ γέρων Πρίαμος μετὰ μῦθον ἔειπεν·
μῦθον: Od. 1:273: μῦθον πέφραδε πᾶσι, θεοὶ δ’ ἐπὶ μάρτυροι ἔστων.
μῦθον: Od. 1:361: παιδὸς γὰρ μῦθον πεπνυμένον ἔνθετο θυμῷ.
μῦθον: Od. 1:373: πάντες, ἵν’ ὕμιν μῦθον ἀπηλεγέως ἀποείπω,
μῦθον: Od. 2:137: ἔσσεται· ὣς οὐ τοῦτον ἐγώ ποτε μῦθον ἐνίψω.
μῦθον: Od. 2:314: νῦν δ’ ὅτε δὴ μέγας εἰμί, καὶ ἄλλων μῦθον ἀκούων
μῦθον: Od. 2:384: καί ῥα ἑκάστῳ φωτὶ παρισταμένη φάτο μῦθον,
μῦθον: Od. 2:412: οὐδ’ ἄλλαι δμῳαί, μία δ’ οἴη μῦθον ἄκουσεν.”
μῦθον: Od. 3:94: ὀφθαλμοῖσι τεοῖσιν, ἢ ἄλλου μῦθον ἄκουσας
μῦθον: Od. 3:140: μῦθον μυθείσθην, τοῦ εἵνεκα λαὸν ἄγειραν.
μῦθον: Od. 4:324: ὀφθαλμοῖσι τεοῖσιν ἢ ἄλλου μῦθον ἄκουσας
μῦθον: Od. 4:744: ἢ ἔα ἐν μεγάρῳ· μῦθον δέ τοι οὐκ ἐπικεύσω.
μῦθον: Od. 4:777: μῦθον, ὃ δὴ καὶ πᾶσιν ἐνὶ φρεσὶν ἤραρεν ἥμιν.”
μῦθον: Od. 4:803: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
μῦθον: Od. 5:98: νημερτέως τὸν μῦθον ἐνισπήσω· κέλεαι γάρ.
μῦθον: Od. 5:183: οἷον δὴ τὸν μῦθον ἐπεφράσθης ἀγορεῦσαι.
μῦθον: Od. 5:338: ἷζε δ’ ἐπὶ σχεδίης καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπε·
μῦθον: Od. 6:21: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν,
μῦθον: Od. 6:148: αὐτίκα μειλίχιον καὶ κερδαλέον φάτο μῦθον·
μῦθον: Od. 7:161: οἵδε δὲ σὸν μῦθον ποτιδέγμενοι ἰσχανόωνται.
μῦθον: Od. 8:10: καί ῥα ἑκάστῳ φωτὶ παρισταμένη φάτο μῦθον·
μῦθον: Od. 8:142: αὐτὸς νῦν προκάλεσσαι ἰὼν καὶ πέφραδε μῦθον.”
μῦθον: Od. 8:272: Ἥφαιστος δ’ ὡς οὖν θυμαλγέα μῦθον ἄκουσε,
μῦθον: Od. 8:302: Ἠέλιος γάρ οἱ σκοπιὴν ἔχεν εἶπέ τε μῦθον.
μῦθον: Od. 10:561: ἐρχομένοισι δὲ τοῖσιν ἐγὼ μετὰ μῦθον ἔειπον·
μῦθον: Od. 11:368: μῦθον δ’ ὡς ὅτ’ ἀοιδὸς ἐπισταμένως κατέλεξας,
μῦθον: Od. 11:442: μηδ’ οἱ μῦθον ἅπαντα πιφαυσκέμεν, ὅν κ’ ἐῢ εἰδῇς,
μῦθον: Od. 11:492: ἀλλ’ ἄγε μοι τοῦ παιδὸς ἀγαυοῦ μῦθον ἐνίσπες,
μῦθον: Od. 11:561: ἀλλ’ ἄγε δεῦρο, ἄναξ, ἵν’ ἔπος καὶ μῦθον ἀκούσῃς
μῦθον: Od. 13:37: Ἀλκινόῳ δὲ μάλιστα πιφαυσκόμενος φάτο μῦθον·
μῦθον: Od. 13:254: οὐδ’ ὅ γ’ ἀληθέα εἶπε, πάλιν δ’ ὅ γε λάζετο μῦθον,
μῦθον: Od. 14:492: φθεγξάμενος δ’ ὀλίγῃ ὀπί με πρὸς μῦθον ἔειπε·
μῦθον: Od. 14:494: ἦ, καὶ ἐπ’ ἀγκῶνος κεφαλὴν σχέθεν εἶπέ τε μῦθον·
μῦθον: Od. 15:45: λὰξ ποδὶ κινήσας, καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
μῦθον: Od. 15:171: τὸν δ’ Ἑλένη τανύπεπλος ὑποφθαμένη φάτο μῦθον·
μῦθον: Od. 15:196: μῦθον ἐμόν; ξεῖνοι δὲ διαμπερὲς εὐχόμεθ’ εἶναι
μῦθον: Od. 15:445: ἀλλ’ ἔχετ’ ἐν φρεσὶ μῦθον, ἐπείγετε δ’ ὦνον ὁδαίων.
μῦθον: Od. 16:32: ὄφρα σέ τ’ ὀφθαλμοῖσιν ἴδω καὶ μῦθον ἀκούσω,
μῦθον: Od. 16:460: τὸν καὶ Τηλέμαχος πρότερος πρὸς μῦθον ἔειπεν·
μῦθον: Od. 17:74: τὸν καὶ Πείραιος πρότερος πρὸς μῦθον ἔειπε·
μῦθον: Od. 17:153: ἦ τοι ὅ γ’ οὐ σάφα οἶδεν, ἐμεῖο δὲ σύνθεο μῦθον·
μῦθον: Od. 17:348: ὣς φάτο, βῆ δὲ συφορβός, ἐπεὶ τὸν μῦθον ἄκουσεν,
μῦθον: Od. 17:414: στῆ δὲ παρ’ Ἀντίνοον καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπε·
μῦθον: Od. 17:495: τὴν δ’ αὖτ’ Εὐρυνόμη ταμίη πρὸς μῦθον ἔειπεν·
μῦθον: Od. 17:551: ὣς φάτο, βῆ δὲ συφορβός, ἐπεὶ τὸν μῦθον ἄκουσεν,
μῦθον: Od. 17:574: ὣς φάτο, βῆ δὲ συφορβός, ἐπεὶ τὸν μῦθον ἄκουσε.
μῦθον: Od. 18:169: τὴν δ’ αὖτ’ Εὐρυνόμη ταμίη πρὸς μῦθον ἔειπε·
μῦθον: Od. 18:422: ὣς φάτο, τοῖσι δὲ πᾶσιν ἑαδότα μῦθον ἔειπε.
μῦθον: Od. 19:96: ἦ ῥα, καὶ Εὐρυνόμην ταμίην πρὸς μῦθον ἔειπεν·
μῦθον: Od. 19:268: ἀλλὰ γόου μὲν παῦσαι, ἐμεῖο δὲ σύνθεο μῦθον·
μῦθον: Od. 19:502: ἀλλ’ ἔχε σιγῇ μῦθον, ἐπίτρεψον δὲ θεοῖσιν.”
μῦθον: Od. 20:32: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπε·
μῦθον: Od. 20:261: ἐν δέπαϊ χρυσέῳ, καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
μῦθον: Od. 20:271: “καὶ χαλεπόν περ ἐόντα δεχώμεθα μῦθον, Ἀχαιοί,
μῦθον: Od. 20:326: Τηλεμάχῳ δέ κε μῦθον ἐγὼ καὶ μητέρι φαίην
μῦθον: Od. 20:389: ἀνδρῶν ἐν μεγάροισιν ἑκάστου μῦθον ἄκουε.
μῦθον: Od. 21:67: αὐτίκα δὲ μνηστῆρσι μετηύδα καὶ φάτο μῦθον·
μῦθον: Od. 21:355: παιδὸς γὰρ μῦθον πεπνυμένον ἔνθετο θυμῷ.
μῦθον: Od. 22:207: τὴν δ’ Ὀδυσεὺς γήθησεν ἰδὼν καὶ μῦθον ἔειπε·
μῦθον: Od. 22:289: μῦθον ἐπιτρέψαι, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτεροί εἰσι.
μῦθον: Od. 23:4: στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
μῦθον: Od. 23:165: ἀντίον ἧς ἀλόχου, καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπε·
μῦθον: Od. 23:349: εὐνῆς ἐκ μαλακῆς, ἀλόχῳ δ’ ἐπὶ μῦθον ἔτελλεν·
μῦθον: Od. 24:213: ἔνθ’ Ὀδυσεὺς δμώεσσι καὶ υἱέϊ μῦθον ἔειπεν·
μῦθον: Od. 24:513: ὣς φάτο, Λαέρτης δ’ ἐχάρη καὶ μῦθον ἔειπε·
μῦθος: Il. 5:493: Ὣς φάτο Σαρπηδών, δάκε δὲ φρένας Ἕκτορι μῦθος·
μῦθος: Il. 8:524: μῦθος δ’ ὃς μὲν νῦν ὑγιὴς εἰρημένος ἔστω,
μῦθος: Il. 12:80: Ὣς φάτο Πουλυδάμας, ἅδε δ’ Ἕκτορι μῦθος ἀπήμων,
μῦθος: Il. 13:748: Ὣς φάτο Πουλυδάμας, ἅδε δ’ Ἕκτορι μῦθος ἀπήμων,
μῦθος: Il. 19:242: αὐτίκ’ ἔπειθ’ ἅμα μῦθος ἔην, τετέλεστο δὲ ἔργον·
μῦθος: Od. 1:358: ἔργον ἐποίχεσθαι· μῦθος δ’ ἄνδρεσσι μελήσει
μῦθος: Od. 8:185: θυμοδακὴς γὰρ μῦθος· ἐπώτρυνας δέ με εἰπών.”
μῦθος: Od. 13:16: ὣς ἔφατ’ Ἀλκίνοος, τοῖσιν δ’ ἐπιήνδανε μῦθος.
μῦθος: Od. 16:387: εἰ δ’ ὕμιν ὅδε μῦθος ἀφανδάνει, ἀλλὰ βόλεσθε
μῦθος: Od. 16:406: ὣς ἔφατ’ Ἀμφίνομος, τοῖσιν δ’ ἐπιήνδανε μῦθος.
μῦθος: Od. 17:57: ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, τῇ δ’ ἄπτερος ἔπλετο μῦθος.
μῦθος: Od. 18:50: ὣς ἔφατ’ Ἀντίνοος, τοῖσιν δ’ ἐπιήνδανε μῦθος.
μῦθος: Od. 18:290: ὣς ἔφατ’ Ἀντίνοος, τοῖσιν δ’ ἐπιήνδανε μῦθος.
μῦθος: Od. 19:29: ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, τῇ δ’ ἄπτερος ἔπλετο μῦθος·
μῦθος: Od. 20:247: ὣς ἔφατ’ Ἀμφίνομος, τοῖσιν δ’ ἐπιήνδανε μῦθος.
μῦθος: Od. 21:143: ὣς ἔφατ’ Ἀντίνοος, τοῖσιν δ’ ἐπιήνδανε μῦθος.
μῦθος: Od. 21:269: ὣς ἔφατ’ Ἀντίνοος, τοῖσιν δ’ ἐπιήνδανε μῦθος.
μῦθος: Od. 21:386: ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, τῇ δ’ ἄπτερος ἔπλετο μῦθος,
μῦθος: Od. 22:398: ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, τῇ δ’ ἄπτερος ἔπλετο μῦθος,
μῦθος: Od. 23:62: ἀλλ’ οὐκ ἔσθ’ ὅδε μῦθος ἐτήτυμος, ὡς ἀγορεύεις,
μῦθος: Od. 24:465: οὐ γάρ σφιν ἅδε μῦθος ἐνὶ φρεσίν, ἀλλ’ Εὐπείθει
μύθου: Il. 16:83: πείθεο δ’ ὥς τοι ἐγὼ μύθου τέλος ἐν φρεσὶ θείω,
μύθου: Od. 21:71: μύθου ποιήσασθαι ἐπισχεσίην ἐδύνασθε,
μύθους: Il. 1:545: “ Ἥρη, μὴ δὴ πάντας ἐμοὺς ἐπιέλπεο μύθους
μύθους: Il. 3:212: ἀλλ’ ὅτε δὴ μύθους καὶ μήδεα πᾶσιν ὕφαινον
μύθους: Od. 4:774: “δαιμόνιοι, μύθους μὲν ὑπερφιάλους ἀλέασθε
μύθῳ: Il. 1:33: Ὣς ἔφατ’· ἔδεισεν δ’ ὁ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ·
μύθῳ: Il. 1:221: μύθῳ Ἀθηναίης· ἣ δ’ Οὔλυμπον δὲ βεβήκει
μύθῳ: Il. 1:273: καὶ μέν μευ βουλέων ξύνιεν πείθοντό τε μύθῳ·
μύθῳ: Il. 1:565: ἀλλ’ ἀκέουσα κάθησο, ἐμῷ δ’ ἐπιπείθεο μύθῳ,
μύθῳ: Il. 2:199: τὸν σκήπτρῳ ἐλάσασκεν ὁμοκλήσασκέ τε μύθῳ·
μύθῳ: Il. 2:224: αὐτὰρ ὃ μακρὰ βοῶν Ἀγαμέμνονα νείκεε μύθῳ·
μύθῳ: Il. 2:245: καί μιν ὑπόδρα ἰδὼν χαλεπῷ ἠνίπαπε μύθῳ·
μύθῳ: Il. 3:427: ὄσσε πάλιν κλίνασα, πόσιν δ’ ἠνίπαπε μύθῳ·
μύθῳ: Il. 4:412: τέττα, σιωπῇ ἧσο, ἐμῷ δ’ ἐπιπείθεο μύθῳ·
μύθῳ: Il. 5:650: ὅς ῥά μιν εὖ ἕρξαντα κακῷ ἠνίπαπε μύθῳ,
μύθῳ: Il. 10:61: πῶς γάρ μοι μύθῳ ἐπιτέλλεαι ἠδὲ κελεύεις;
μύθῳ: Il. 10:81: Ἀτρεΐδην προσέειπε καὶ ἐξερεείνετο μύθῳ·
μύθῳ: Il. 10:190: τοὺς δ’ ὃ γέρων γήθησεν ἰδὼν θάρσυνέ τε μύθῳ
μύθῳ: Il. 17:141: Ἕκτορ’ ὑπόδρα ἰδὼν χαλεπῷ ἠνίπαπε μύθῳ·
μύθῳ: Il. 19:107: ψευστήσεις, οὐδ’ αὖτε τέλος μύθῳ ἐπιθήσεις.
μύθῳ: Il. 24:200: Ὣς φάτο, κώκυσεν δὲ γυνὴ καὶ ἀμείβετο μύθῳ·
μύθῳ: Il. 24:424: Ὣς φάτο, γήθησεν δ’ ὃ γέρων, καὶ ἀμείβετο μύθῳ·
μύθῳ: Il. 24:571: Ὣς ἔφατ’, ἔδεισεν δ’ ὃ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ.
μύθῳ: Od. 2:77: τόφρα γὰρ ἂν κατὰ ἄστυ ποτιπτυσσοίμεθα μύθῳ
μύθῳ: Od. 4:647: ἦε ἑκών οἱ δῶκας, ἐπεὶ προσπτύξατο μύθῳ.”
μύθῳ: Od. 6:67: πατρὶ φίλῳ· ὁ δὲ πάντα νόει καὶ ἀμείβετο μύθῳ·
μύθῳ: Od. 9:506: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ οἰμώξας ἠμείβετο μύθῳ·
μύθῳ: Od. 10:71: οἱ δ’ ἄνεω ἐγένοντο· πατὴρ δ’ ἠμείβετο μύθῳ·
μύθῳ: Od. 11:59: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ οἰμώξας ἠμείβετο μύθῳ·
μύθῳ: Od. 12:278: αὐτίκα δ’ Εὐρύλοχος στυγερῷ μ’ ἠμείβετο μύθῳ·
μύθῳ: Od. 14:379: ἐξ οὗ δή μ’ Αἰτωλὸς ἀνὴρ ἐξήπαφε μύθῳ,
μύθῳ: Od. 15:434: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε γυνὴ καὶ ἀμείβετο μύθῳ·
μύθῳ: Od. 15:439: τοῖς δ’ αὖτις μετέειπε γυνὴ καὶ ἀμείβετο μύθῳ·
μύθῳ: Od. 15:485: τὸν δ’ αὖ διογενὴς Ὀδυσεὺς ἠμείβετο μύθῳ·
μύθῳ: Od. 17:177: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἀνστάντες ἔβαν πείθοντό τε μύθῳ.
μύθῳ: Od. 17:305: ῥεῖα λαθὼν Εὔμαιον, ἄφαρ δ’ ἐρεείνετο μύθῳ·
μύθῳ: Od. 17:399: μύθῳ ἀναγκαίῳ· μὴ τοῦτο θεὸς τελέσειε.
μύθῳ: Od. 20:17: στῆθος δὲ πλήξας κραδίην ἠνίπαπε μύθῳ·
μύθῳ: Od. 20:303: Κτήσιππον δ’ ἄρα Τηλέμαχος ἠνίπαπε μύθῳ·
μύθῳ: Od. 20:344: μύθῳ ἀναγκαίῳ· μὴ τοῦτο θεὸς τελέσειεν.”
μύθων: Il. 2:433: τοῖς ἄρα μύθων ἦρχε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
μύθων: Il. 5:420: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
μύθων: Il. 7:445: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε Ποσειδάων ἐνοσίχθων·
μύθων: Il. 9:56: οὐδὲ πάλιν ἐρέει· ἀτὰρ οὐ τέλος ἵκεο μύθων.
μύθων: Il. 9:443: μύθων τε ῥητῆρ’ ἔμεναι πρηκτῆρά τε ἔργων.
μύθων: Il. 10:203: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
μύθων: Il. 15:284: νίκων, ὁππότε κοῦροι ἐρίσσειαν περὶ μύθων·
μύθων: Il. 17:628: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε μέγας Τελαμώνιος Αἴας·
μύθων: Il. 21:287: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε Ποσειδάων ἐνοσίχθων·
μύθων: Il. 22:167: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
μύθων: Il. 22:281: ἀλλά τις ἀρτιεπὴς καὶ ἐπίκλοπος ἔπλεο μύθων,
μύθων: Il. 24:103: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
μύθων: Od. 1:28: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
μύθων: Od. 1:271: εἰ δ’ ἄγε νῦν ξυνίει καὶ ἐμῶν ἐμπάζεο μύθων·
μύθων: Od. 1:305: σοὶ δ’ αὐτῷ μελέτω, καὶ ἐμῶν ἐμπάζεο μύθων.”
μύθων: Od. 1:367: τοῖσι δὲ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἤρχετο μύθων·
μύθων: Od. 3:68: τοῖσ’ ἄρα μύθων ἦρχε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
μύθων: Od. 3:417: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
μύθων: Od. 3:474: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
μύθων: Od. 4:676: μύθων, οὓς μνηστῆρες ἐνὶ φρεσὶ βυσσοδόμευον.
μύθων: Od. 5:202: τοῖσ’ ἄρα μύθων ἦρχε Καλυψώ, δῖα θεάων·
μύθων: Od. 7:47: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
μύθων: Od. 7:233: τοῖσιν δ’ Ἀρήτη λευκώλενος ἤρχετο μύθων·
μύθων: Od. 10:189: “κέκλυτέ μευ μύθων, κακά περ πάσχοντες ἑταῖροι·
μύθων: Od. 10:224: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε Πολίτης, ὄρχαμος ἀνδρῶν,
μύθων: Od. 11:335: τοῖσιν δ’ Ἀρήτη λευκώλενος ἤρχετο μύθων·
μύθων: Od. 11:379: ὥρη μὲν πολέων μύθων, ὥρη δὲ καὶ ὕπνου·
μύθων: Od. 11:511: αἰεὶ πρῶτος ἔβαζε καὶ οὐχ ἡμάρτανε μύθων·
μύθων: Od. 12:271: “κέκλυτέ μευ μύθων, κακά περ πάσχοντες ἑταῖροι,
μύθων: Od. 12:340: “κέκλυτέ μευ μύθων, κακά περ πάσχοντες ἑταῖροι·
μύθων: Od. 13:295: μύθων τε κλοπίων, οἵ τοι πεδόθεν φίλοι εἰσίν.
μύθων: Od. 13:374: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
μύθων: Od. 15:166: τοῖσι δὲ Νεστορίδης Πεισίστρατος ἤρχετο μύθων·
μύθων: Od. 15:502: τοῖσι δὲ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἤρχετο μύθων·
μύθων: Od. 17:100: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε περίφρων Πηνελόπεια·
μύθων: Od. 17:184: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε συβώτης, ὄρχαμος ἀνδρῶν·
μύθων: Od. 17:488: ὣς ἄρ’ ἔφαν μνηστῆρες, ὁ δ’ οὐκ ἐμπάζετο μύθων.
μύθων: Od. 19:103: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε περίφρων Πηνελόπεια·
μύθων: Od. 19:508: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε περίφρων Πηνελόπεια·
μύθων: Od. 20:275: ὣς ἔφατ’ Ἀντίνοος· ὁ δ’ ἄρ’ οὐκ ἐμπάζετο μύθων.
μύθων: Od. 20:384: ὣς ἔφασαν μνηστῆρες· ὁ δ’ οὐκ ἐμπάζετο μύθων,
μύθων: Od. 21:291: μύθων ἡμετέρων καὶ ῥήσιος; οὐδέ τις ἄλλος
μύθων: Od. 21:292: ἡμετέρων μύθων ξεῖνος καὶ πτωχὸς ἀκούει.
μύθων: Od. 22:261: τοῖσ’ ἄρα μύθων ἦρχε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
μύθων: Od. 24:490: τοῖσ’ ἄρα μύθων ἦρχε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·
μυῖαι: Il. 16:641: οἳ δ’ αἰεὶ περὶ νεκρὸν ὁμίλεον, ὡς ὅτε μυῖαι
μυῖαι: Il. 19:25: μυῖαι καδδῦσαι κατὰ χαλκοτύπους ὠτειλὰς
μυῖαν: Il. 4:131: παιδὸς ἐέργῃ μυῖαν ὅθ’ ἡδέϊ λέξαται ὕπνῳ,
μυίας: Il. 19:31: μυίας, αἵ ῥά τε φῶτας ἀρηϊφάτους κατέδουσιν·
μυιάων: Il. 2:469: Ἠΰτε μυιάων ἁδινάων ἔθνεα πολλὰ
μυίης: Il. 17:570: καί οἱ μυίης θάρσος ἐνὶ στήθεσσιν ἐνῆκεν,
Μυκάλης: Il. 2:869: Μαιάνδρου τε ῥοὰς Μυκάλης τ’ αἰπεινὰ κάρηνα·
Μυκαλησσόν: Il. 2:498: Θέσπειαν Γραῖάν τε καὶ εὐρύχορον Μυκαλησσόν,
μύκε: Il. 20:260: σμερδαλέῳ· μέγα δ’ ἀμφὶ σάκος μύκε δουρὸς ἀκωκῇ.
μυκηθμοῦ: Od. 12:265: μυκηθμοῦ τ’ ἤκουσα βοῶν αὐλιζομενάων
μυκηθμῷ: Il. 18:575: μυκηθμῷ δ’ ἀπὸ κόπρου ἐπεσσεύοντο νομὸν δὲ
Μυκηναῖον: Il. 15:638: πάντες, ὃ δ’ οἶον ἔπεφνε Μυκηναῖον Περιφήτην,
Μυκηναίων: Il. 15:643: καὶ νόον ἐν πρώτοισι Μυκηναίων ἐτέτυκτο·
Μυκήνας: Il. 2:569: Οἳ δὲ Μυκήνας εἶχον ἐϋκτίμενον πτολίεθρον
Μυκήνας: Il. 4:376: ἤτοι μὲν γὰρ ἄτερ πολέμου εἰσῆλθε Μυκήνας
Μυκήνη: Il. 4:52: Ἄργός τε Σπάρτη τε καὶ εὐρυάγυια Μυκήνη·
Μυκήνη: Od. 2:120: Τυρώ τ’ Ἀλκμήνη τε ἐϋστέφανός τε Μυκήνη·
Μυκήνηθεν: Il. 9:44: ἑστᾶσ’, αἵ τοι ἕποντο Μυκήνηθεν μάλα πολλαί.
Μυκήνης: Il. 7:180: ἢ αὐτὸν βασιλῆα πολυχρύσοιο Μυκήνης.
Μυκήνης: Il. 11:46: τιμῶσαι βασιλῆα πολυχρύσοιο Μυκήνης.
Μυκήνης: Od. 3:305: ἑπτάετες δ’ ἤνασσε πολυχρύσοιο Μυκήνης,
Μυκήνης: Od. 21:108: οὔτε Πύλου ἱερῆς οὔτ’ Ἄργεος οὔτε Μυκήνης,
μύκον: Il. 5:749: αὐτόμαται δὲ πύλαι μύκον οὐρανοῦ ἃς ἔχον Ὧραι,
μύκον: Il. 8:393: αὐτόμαται δὲ πύλαι μύκον οὐρανοῦ ἃς ἔχον Ὧραι,
μύκον: Il. 12:460: βριθοσύνῃ, μέγα δ’ ἀμφὶ πύλαι μύκον, οὐδ’ ἄρ’ ὀχῆες
μυκώμεναι: Od. 10:413: ἴσχουσ’, ἀλλ’ ἁδινὸν μυκώμεναι ἀμφιθέουσι
μύλαι: Od. 20:106: πλησίον, ἔνθ’ ἄρα οἱ μύλαι εἵατο ποιμένι λαῶν.
μυλάκεσσι: Il. 12:161: βαλλομένων μυλάκεσσι καὶ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι.
μύλην: Od. 20:111: ἥ ῥα μύλην στήσασα ἔπος φάτο, σῆμα ἄνακτι·
μύλῃσ’: Od. 7:104: αἱ μὲν ἀλετρεύουσι μύλῃσ’ ἔπι μήλοπα καρπόν,
μυληφάτου: Od. 2:355: εἴκοσι δ’ ἔστω μέτρα μυληφάτου ἀλφίτου ἀκτῆς.
μυλοειδέϊ: Il. 7:270: εἴσω δ’ ἀσπίδ’ ἔαξε βαλὼν μυλοειδέϊ πέτρῳ,
μύνῃσι: Od. 21:111: ἀλλ’ ἄγε μὴ μύνῃσι παρέλκετε μηδ’ ἔτι τόξου
Μύνητ’: Il. 2:692: κὰδ δὲ Μύνητ’ ἔβαλεν καὶ Ἐπίστροφον ἐγχεσιμώρους,
Μύνητος: Il. 19:296: ἔκτεινεν, πέρσεν δὲ πόλιν θείοιο Μύνητος,
μυρί’: Il. 1:2: οὐλομένην, ἣ μυρί’ Ἀχαιοῖς ἄλγε’ ἔθηκε,
μυρί’: Il. 2:272: ὢ πόποι ἦ δὴ μυρί’ Ὀδυσσεὺς ἐσθλὰ ἔοργε
μυρί’: Od. 15:316: εἴ μοι δεῖπνον δοῖεν ὀνείατα μυρί’ ἔχοντες.
μυρί’: Od. 15:367: τὴν μὲν ἔπειτα Σάμηνδ’ ἔδοσαν καὶ μυρί’ ἕλοντο,
μυρί’: Od. 15:416: τρῶκται, μυρί’ ἄγοντες ἀθύρματα νηῒ μελαίνῃ.
μυρί’: Od. 24:283: δῶρα δ’ ἐτώσια ταῦτα χαρίζεο, μυρί’ ὀπάζων·
μυρία: Il. 9:695: μυρία δῶρα διδούς· ὃ δ’ ἀγήνωρ ἐστὶ καὶ ἄλλως·
μυρία: Il. 16:190: ἠγάγετο πρὸς δώματ’, ἐπεὶ πόρε μυρία ἕδνα,
μυρία: Il. 17:220: κέκλυτε μυρία φῦλα περικτιόνων ἐπικούρων·
μυρία: Il. 22:472: ἐκ δόμου Ἠετίωνος, ἐπεὶ πόρε μυρία ἕδνα.
μυρία: Il. 24:639: ἀλλ’ αἰεὶ στενάχω καὶ κήδεα μυρία πέσσω
μυρία: Od. 2:16: ὃς δὴ γήραϊ κυφὸς ἔην καὶ μυρία ᾔδη.
μυρία: Od. 10:9: δαίνυνται· παρὰ δέ σφιν ὀνείατα μυρία κεῖται,
μυρία: Od. 11:282: γῆμεν ἑὸν διὰ κάλλος, ἐπεὶ πόρε μυρία ἕδνα,
μυρία: Od. 11:632: ἀλλὰ πρὶν ἐπὶ ἔθνε’ ἀγείρετο μυρία νεκρῶν
μυρία: Od. 12:97: κῆτος, ἃ μυρία βόσκει ἀγάστονος Ἀμφιτρίτη.
μυρίαι: Il. 4:434: μυρίαι ἑστήκασιν ἀμελγόμεναι γάλα λευκὸν
μυρίαι: Il. 12:327: μυρίαι, ἃς οὐκ ἔστι φυγεῖν βροτὸν οὐδ’ ὑπαλύξαι,
μυρίαι: Il. 15:632: μυρίαι, ἐν δέ τε τῇσι νομεὺς οὔ πω σάφα εἰδὼς
μυρίαι: Od. 15:556: ἔνθα οἱ ἦσαν ὕες μάλα μυρίαι, ᾗσι συβώτης
μυρῖκαι: Il. 21:350: καίοντο πτελέαι τε καὶ ἰτέαι ἠδὲ μυρῖκαι,
μυρίκην: Il. 10:466: θῆκεν ἀνὰ μυρίκην· δέελον δ’ ἐπὶ σῆμά τ’ ἔθηκε
μυρίκης: Il. 10:467: συμμάρψας δόνακας μυρίκης τ’ ἐριθηλέας ὄζους,
μυρίκῃσιν: Il. 21:18: κεκλιμένον μυρίκῃσιν, ὃ δ’ ἔσθορε δαίμονι ἶσος
μυρικίνῳ: Il. 6:39: ὄζῳ ἔνι βλαφθέντε μυρικίνῳ ἀγκύλον ἅρμα
Μυρίνης: Il. 2:814: ἀθάνατοι δέ τε σῆμα πολυσκάρθμοιο Μυρίνης·
μυρίοι: Il. 2:468: μυρίοι, ὅσσά τε φύλλα καὶ ἄνθεα γίγνεται ὥρῃ.
μυρίοι: Il. 23:29: μυρίοι· αὐτὰρ ὃ τοῖσι τάφον μενοεικέα δαίνυ.
μυρίοι: Il. 23:134: μυρίοι· ἐν δὲ μέσοισι φέρον Πάτροκλον ἑταῖροι.
μυρίοι: Od. 8:110: μυρίοι· ἂν δ’ ἵσταντο νέοι πολλοί τε καὶ ἐσθλοί.
μυρίοι: Od. 10:120: μυρίοι, οὐκ ἄνδρεσσιν ἐοικότες, ἀλλὰ Γίγασιν.
μυρίοι: Od. 16:121: τῶ νῦν δυσμενέες μάλα μυρίοι εἴσ’ ἐνὶ οἴκῳ.
μυρίοι: Od. 17:422: ἦσαν δὲ δμῶες μάλα μυρίοι ἄλλα τε πολλά,
μυρίοι: Od. 19:78: ἦσαν δὲ δμῶες μάλα μυρίοι ἄλλα τε πολλά,
μυρίον: Il. 18:88: νῦν δ’ ἵνα καὶ σοὶ πένθος ἐνὶ φρεσὶ μυρίον εἴη
μυρίον: Il. 20:282: ἔστη, κὰδ δ’ ἄχος οἱ χύτο μυρίον ὀφθαλμοῖσι,
μυρίον: Il. 21:320: μυρίον, οὐδέ οἱ ὀστέ’ ἐπιστήσονται Ἀχαιοὶ
μυρίον: Od. 15:452: τόν κεν ἄγοιμ’ ἐπὶ νηός, ὁ δ’ ὕμιν μυρίον ὦνον
Μυρμιδόνας: Il. 16:155: Μυρμιδόνας δ’ ἄρ’ ἐποιχόμενος θώρηξεν Ἀχιλλεὺς
Μυρμιδόνας: Il. 19:14: Μυρμιδόνας δ’ ἄρα πάντας ἕλε τρόμος, οὐδέ τις ἔτλη
Μυρμιδόνας: Il. 23:4: Μυρμιδόνας δ’ οὐκ εἴα ἀποσκίδνασθαι Ἀχιλλεύς,
Μυρμιδόνας: Od. 3:188: εὖ μὲν Μυρμιδόνας φάσ’ ἐλθέμεν ἐγχεσιμώρους,
Μυρμιδόνες: Il. 2:684: Μυρμιδόνες δὲ καλεῦντο καὶ Ἕλληνες καὶ Ἀχαιοί,
Μυρμιδόνες: Il. 16:200: Μυρμιδόνες μή τίς μοι ἀπειλάων λελαθέσθω,
Μυρμιδόνες: Il. 16:266: τῶν τότε Μυρμιδόνες κραδίην καὶ θυμὸν ἔχοντες
Μυρμιδόνες: Il. 16:269: Μυρμιδόνες ἕταροι Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος
Μυρμιδόνες: Il. 16:506: Μυρμιδόνες δ’ αὐτοῦ σχέθον ἵππους φυσιόωντας
Μυρμιδόνες: Il. 16:546: Μυρμιδόνες, Δαναῶν κεχολωμένοι ὅσσοι ὄλοντο,
Μυρμιδόνες: Il. 16:564: Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Μυρμιδόνες καὶ Ἀχαιοί,
Μυρμιδόνες: Il. 18:355: Μυρμιδόνες Πάτροκλον ἀνεστενάχοντο γοῶντες·
Μυρμιδόνες: Il. 19:278: δῶρα δὲ Μυρμιδόνες μεγαλήτορες ἀμφεπένοντο,
Μυρμιδόνες: Il. 23:6: Μυρμιδόνες ταχύπωλοι ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι
Μυρμιδόνες: Il. 24:449: ὑψηλήν, τὴν Μυρμιδόνες ποίησαν ἄνακτι
Μυρμιδόνεσσι: Il. 16:12: ἠέ τι Μυρμιδόνεσσι πιφαύσκεαι, ἢ ἐμοὶ αὐτῷ,
Μυρμιδόνεσσι: Il. 16:15: ζώει δ’ Αἰακίδης Πηλεὺς μετὰ Μυρμιδόνεσσι;
Μυρμιδόνεσσι: Il. 16:65: ἄρχε δὲ Μυρμιδόνεσσι φιλοπτολέμοισι μάχεσθαι,
Μυρμιδόνεσσι: Il. 16:240: ἀλλ’ ἕταρον πέμπω πολέσιν μετὰ Μυρμιδόνεσσι
Μυρμιδόνεσσι: Il. 16:596: ὄλβῳ τε πλούτῳ τε μετέπρεπε Μυρμιδόνεσσι.
Μυρμιδόνεσσι: Il. 19:299: ἐς Φθίην, δαίσειν δὲ γάμον μετὰ Μυρμιδόνεσσι.
Μυρμιδόνεσσι: Il. 21:188: τίκτέ μ’ ἀνὴρ πολλοῖσιν ἀνάσσων Μυρμιδόνεσσι
Μυρμιδόνεσσι: Il. 23:129: αὐτίκα Μυρμιδόνεσσι φιλοπτολέμοισι κέλευσε
Μυρμιδόνεσσι: Il. 24:536: ὄλβῳ τε πλούτῳ τε, ἄνασσε δὲ Μυρμιδόνεσσι,
Μυρμιδόνεσσιν: Il. 1:180: Μυρμιδόνεσσιν ἄνασσε, σέθεν δ’ ἐγὼ οὐκ ἀλεγίζω,
Μυρμιδόνεσσιν: Il. 16:194: Μαιμαλίδης, ὃς πᾶσι μετέπρεπε Μυρμιδόνεσσιν
Μυρμιδόνεσσιν: Il. 16:570: βλῆτο γὰρ οὔ τι κάκιστος ἀνὴρ μετὰ Μυρμιδόνεσσιν
Μυρμιδόνεσσιν: Il. 18:323: ὣς ὃ βαρὺ στενάχων μετεφώνεε Μυρμιδόνεσσιν·
Μυρμιδόνεσσιν: Il. 23:60: κεῖτο βαρὺ στενάχων πολέσιν μετὰ Μυρμιδόνεσσιν
Μυρμιδόνεσσιν: Od. 11:495: ἢ ἔτ’ ἔχει τιμὴν πολέσιν μετὰ Μυρμιδόνεσσιν,
Μυρμιδόνων: Il. 1:328: Μυρμιδόνων δ’ ἐπί τε κλισίας καὶ νῆας ἱκέσθην,
Μυρμιδόνων: Il. 7:126: ἐσθλὸς Μυρμιδόνων βουληφόρος ἠδ’ ἀγορητής,
Μυρμιδόνων: Il. 9:185: Μυρμιδόνων δ’ ἐπί τε κλισίας καὶ νῆας ἱκέσθην,
Μυρμιδόνων: Il. 9:648: Μυρμιδόνων ἐπί τε κλισίας καὶ νῆας ἱκέσθαι
Μυρμιδόνων: Il. 11:796: Μυρμιδόνων, αἴ κέν τι φόως Δαναοῖσι γένηαι·
Μυρμιδόνων: Il. 16:39: Μυρμιδόνων, ἤν πού τι φόως Δαναοῖσι γένωμαι.
Μυρμιδόνων: Il. 16:164: τοῖοι Μυρμιδόνων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
Μυρμιδόνων: Il. 16:220: πρόσθεν Μυρμιδόνων πολεμιζέμεν. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
Μυρμιδόνων: Il. 18:10: Μυρμιδόνων τὸν ἄριστον ἔτι ζώοντος ἐμεῖο
Μυρμιδόνων: Il. 18:69: Μυρμιδόνων εἴρυντο νέες ταχὺν ἀμφ’ Ἀχιλῆα.
Μυρμιδόνων: Il. 24:397: Μυρμιδόνων δ’ ἔξειμι, πατὴρ δέ μοί ἐστι Πολύκτωρ.
Μυρμιδόνων: Od. 4:9: Μυρμιδόνων προτὶ ἄστυ περικλυτόν, οἷσιν ἄνασσεν.
μυρομένη: Il. 6:373: πύργῳ ἐφεστήκει γοόωσά τε μυρομένη τε.
μυρομένη: Il. 23:106: ψυχὴ ἐφεστήκει γοόωσά τε μυρομένη τε,
μυρόμενοι: Il. 18:234: μυρόμενοι· μετὰ δέ σφι ποδώκης εἵπετ’ Ἀχιλλεὺς
μυρόμενοι: Il. 23:14: μυρόμενοι· μετὰ δέ σφι Θέτις γόου ἵμερον ὦρσε.
μυρόμενοι: Il. 24:794: μυρόμενοι, θαλερὸν δὲ κατείβετο δάκρυ παρειῶν.
μυρομένοισι: Il. 23:109: μυρομένοισι δὲ τοῖσι φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠὼς
μυρομένοισιν: Il. 17:438: θερμὰ κατὰ βλεφάρων χαμάδις ῥέε μυρομένοισιν
μυρομένοισιν: Od. 10:202: ἀλλ’ οὐ γάρ τις πρῆξις ἐγίνετο μυρομένοισιν.
μυρομένοισιν: Od. 10:568: ἀλλ’ οὐ γάρ τις πρῆξις ἐγίνετο μυρομένοισιν.
μυρόμενόν: Od. 19:119: οἴκῳ ἐν ἀλλοτρίῳ γοόωντά τε μυρόμενόν τε
μυρομένους: Il. 19:340: μυρομένους δ’ ἄρα τούς γε ἰδὼν ἐλέησε Κρονίων,
Μυρομένω: Il. 17:441: Μυρομένω δ’ ἄρα τώ γε ἰδὼν ἐλέησε Κρονίων,
μυρομένω: Il. 22:427: τώ κε κορεσσάμεθα κλαίοντέ τε μυρομένω τε
μύρονθ’: Il. 19:6: μύρονθ’· ἣ δ’ ἐν τοῖσι παρίστατο δῖα θεάων,
μύρονται: Il. 19:213: μύρονται· τό μοι οὔ τι μετὰ φρεσὶ ταῦτα μέμηλεν,
Μύρσινος: Il. 2:616: ὅσσον ἐφ’ Ὑρμίνη καὶ Μύρσινος ἐσχατόωσα
μύσαν: Il. 24:637: οὐ γάρ πω μύσαν ὄσσε ὑπὸ βλεφάροισιν ἐμοῖσιν
Μυσοί: Il. 10:430: πρὸς Θύμβρης δ’ ἔλαχον Λύκιοι Μυσοί τ’ ἀγέρωχοι
Μυσοὶ: Il. 24:278: τούς ῥά ποτε Πριάμῳ Μυσοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα.
Μυσῶν: Il. 2:858: Μυσῶν δὲ Χρόμις ἦρχε καὶ Ἔννομος οἰωνιστής·
Μυσῶν: Il. 13:5: Μυσῶν τ’ ἀγχεμάχων καὶ ἀγαυῶν ἱππημολγῶν
Μυσῶν: Il. 14:511: Γυρτιάδην Μυσῶν ἡγήτορα καρτεροθύμων·
μυχμῷ: Od. 24:416: μυχμῷ τε στοναχῇ τε δόμων προπάροιθ’ Ὀδυσῆος,
μυχοίτατος: Od. 21:146: ἷζε μυχοίτατος αἰεί· ἀτασθαλίαι δέ οἱ οἴῳ
μυχὸν: Od. 7:87: ἐς μυχὸν ἐξ οὐδοῦ, περὶ δὲ θριγκὸς κυάνοιο·
μυχὸν: Od. 7:96: ἐς μυχὸν ἐξ οὐδοῖο διαμπερές, ἔνθ’ ἐνὶ πέπλοι
μυχὸν: Od. 9:236: ἡμεῖς δὲ δείσαντες ἀπεσσύμεθ’ ἐς μυχὸν ἄντρου.
μυχὸν: Od. 16:285: ἐς μυχὸν ὑψηλοῦ θαλάμου καταθεῖναι ἀείρας
μυχὸν: Od. 22:180: ἦ τοι ὁ μὲν θαλάμοιο μυχὸν κάτα τεύχε’ ἐρεύνα,
μυχόνδε: Od. 22:270: μνηστῆρες δ’ ἀνεχώρησαν μεγάροιο μυχόνδε·
μυχοὺς: Il. 21:23: φεύγοντες πιμπλᾶσι μυχοὺς λιμένος εὐόρμου
μυχῷ: Il. 6:152: ἔστι πόλις Ἐφύρη μυχῷ Ἄργεος ἱπποβότοιο,
μυχῷ: Il. 9:659: αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς εὗδε μυχῷ κλισίης εὐπήκτου·
μυχῷ: Il. 17:36: χήρωσας δὲ γυναῖκα μυχῷ θαλάμοιο νέοιο,
μυχῷ: Il. 22:440: ἀλλ’ ἥ γ’ ἱστὸν ὕφαινε μυχῷ δόμου ὑψηλοῖο
μυχῷ: Il. 24:675: αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς εὗδε μυχῷ κλισίης ἐϋπήκτου·
μυχῷ: Od. 3:263: ἥμεθ’· ὁ δ’ εὔκηλος μυχῷ Ἄργεος ἱπποβότοιο
μυχῷ: Od. 3:402: αὐτὸς δ’ αὖτε καθεῦδε μυχῷ δόμου ὑψηλοῖο·
μυχῷ: Od. 4:304: Ἀτρεΐδης δὲ καθεῦδε μυχῷ δόμου ὑψηλοῖο,
μυχῷ: Od. 5:226: ἐλθόντες δ’ ἄρα τώ γε μυχῷ σπείους γλαφυροῖο
μυχῷ: Od. 7:346: Ἀλκίνοος δ’ ἄρα λέκτο μυχῷ δόμου ὑψηλοῖο,
μυχῷ: Od. 13:363: ἀλλὰ χρήματα μὲν μυχῷ ἄντρου θεσπεσίοιο
μυχῷ: Od. 23:41: κτεινομένων· ἡμεῖς δὲ μυχῷ θαλάμων εὐπήκτων
μυχῷ: Od. 24:6: ὡς δ’ ὅτε νυκτερίδες μυχῷ ἄντρου θεσπεσίοιο
μυὼν: Il. 16:315: μυὼν ἀνθρώπου πέλεται· περὶ δ’ ἔγχεος αἰχμῇ
μυώνων: Il. 16:324: δρύψ’ ἀπὸ μυώνων, ἀπὸ δ’ ὀστέον ἄχρις ἄραξε·
μῶλον: Il. 2:401: εὐχόμενος θάνατόν τε φυγεῖν καὶ μῶλον Ἄρηος.
μῶλον: Il. 7:147: καὶ τὰ μὲν αὐτὸς ἔπειτα φόρει μετὰ μῶλον Ἄρηος·
μῶλον: Il. 16:245: μαίνονθ’, ὁππότ’ ἐγώ περ ἴω μετὰ μῶλον Ἄρηος.
μῶλον: Il. 18:134: ἀλλὰ σὺ μὲν μή πω καταδύσεο μῶλον Ἄρηος
μῶλον: Il. 18:188: πῶς τὰρ ἴω μετὰ μῶλον; ἔχουσι δὲ τεύχε’ ἐκεῖνοι·
μῶλος: Il. 17:397: νῆας ἔπι γλαφυράς· περὶ δ’ αὐτοῦ μῶλος ὀρώρει
μῶλος: Od. 18:233: οὐ μέν τοι ξείνου γε καὶ Ἴρου μῶλος ἐτύχθη
μῶλυ: Od. 10:305: μῶλυ δέ μιν καλέουσι θεοί, χαλεπὸν δέ τ’ ὀρύσσειν
μωμεύῃ: Od. 6:274: μωμεύῃ· μάλα δ’ εἰσὶν ὑπερφίαλοι κατὰ δῆμον·
μωμήσονται: Il. 3:412: πᾶσαι μωμήσονται· ἔχω δ’ ἄχε’ ἄκριτα θυμῷ.
μῶμον: Od. 2:86: ἡμέας αἰσχύνων, ἐθέλοις δέ κε μῶμον ἀνάψαι.
μώνυχας: Il. 5:236: αὐτώ τε κτείνῃ καὶ ἐλάσσῃ μώνυχας ἵππους.
μώνυχας: Il. 5:321: ἀλλ’ ὅ γε τοὺς μὲν ἑοὺς ἠρύκακε μώνυχας ἵππους
μώνυχας: Il. 5:581: ἐσθλὸν Ἀτυμνιάδην· ὃ δ’ ὑπέστρεφε μώνυχας ἵππους·
μώνυχας: Il. 5:829: ἀλλ’ ἄγ’ ἐπ’ Ἄρηϊ πρώτῳ ἔχε μώνυχας ἵππους,
μώνυχας: Il. 5:841: αὐτίκ’ ἐπ’ Ἄρηϊ πρώτῳ ἔχε μώνυχας ἵππους.
μώνυχας: Il. 8:139: Τυδεΐδη ἄγε δ’ αὖτε φόβον δ’ ἔχε μώνυχας ἵππους.
μώνυχας: Il. 8:157: Ὣς ἄρα φωνήσας φύγαδε τράπε μώνυχας ἵππους
μώνυχας: Il. 8:374: ἀλλὰ σὰ μὲν νῦν νῶϊν ἐπέντυε μώνυχας ἵππους,
μώνυχας: Il. 8:432: Ὣς ἄρα φωνήσασα πάλιν τρέπε μώνυχας ἵππους·
μώνυχας: Il. 10:392: ὅς μοι Πηλεΐωνος ἀγαυοῦ μώνυχας ἵππους
μώνυχας: Il. 10:498: τόφρα δ’ ἄρ’ ὃ τλήμων Ὀδυσεὺς λύε μώνυχας ἵππους,
μώνυχας: Il. 10:537: ὧδ’ ἄφαρ ἐκ Τρώων ἐλασαίατο μώνυχας ἵππους·
μώνυχας: Il. 10:564: Ὣς εἰπὼν τάφροιο διήλασε μώνυχας ἵππους
μώνυχας: Il. 11:289: Ζεὺς Κρονίδης· ἀλλ’ ἰθὺς ἐλαύνετε μώνυχας ἵππους
μώνυχας: Il. 11:513: βαινέτω, ἐς νῆας δὲ τάχιστ’ ἔχε μώνυχας ἵππους·
μώνυχας: Il. 11:737: πρῶτος ἐγὼν ἕλον ἄνδρα, κόμισσα δὲ μώνυχας ἵππους,
μώνυχας: Il. 16:712: Ἕκτωρ δ’ ἐν Σκαιῇσι πύλῃς ἔχε μώνυχας ἵππους·
μώνυχας: Il. 17:699: Λαοδόκῳ, ὅς οἱ σχεδὸν ἔστρεφε μώνυχας ἵππους.
μώνυχας: Il. 19:424: Ἦ ῥα, καὶ ἐν πρώτοις ἰάχων ἔχε μώνυχας ἵππους.
μώνυχας: Il. 21:132: ζωοὺς δ’ ἐν δίνῃσι καθίετε μώνυχας ἵππους.
μώνυχας: Il. 21:521: Τρῶας ὁμῶς αὐτούς τ’ ὄλεκεν καὶ μώνυχας ἵππους.
μώνυχας: Il. 23:7: μὴ δή πω ὑπ’ ὄχεσφι λυώμεθα μώνυχας ἵππους,
μώνυχας: Il. 23:398: Τυδεΐδης δὲ παρατρέψας ἔχε μώνυχας ἵππους,
μώνυχας: Il. 23:423: Ἀντίλοχος δὲ παρατρέψας ἔχε μώνυχας ἵππους
μώνυχας: Il. 23:536: λοῖσθος ἀνὴρ ὤριστος ἐλαύνει μώνυχας ἵππους·
μώνυχας: Od. 15:46: “ἔγρεο, Νεστορίδη Πεισίστρατε· μώνυχας ἵππους
μώνυχες: Il. 9:127: ὅσσά μοι ἠνείκαντο ἀέθλια μώνυχες ἵπποι.
μώνυχες: Il. 11:707: ἦλθον ὁμῶς αὐτοί τε πολεῖς καὶ μώνυχες ἵπποι
μώνυχες: Il. 16:375: σκίδναθ’ ὑπὸ νεφέων, τανύοντο δὲ μώνυχες ἵπποι
μώνυχες: Il. 20:498: ὣς ὑπ’ Ἀχιλλῆος μεγαθύμου μώνυχες ἵπποι
μώνυχες: Il. 22:162: ὡς δ’ ὅτ’ ἀεθλοφόροι περὶ τέρματα μώνυχες ἵπποι
μώνυχες: Il. 23:279: ἀλλ’ ἤτοι μὲν ἐγὼ μενέω καὶ μώνυχες ἵπποι·
μώνυχες: Il. 23:435: μή πως συγκύρσειαν ὁδῷ ἔνι μώνυχες ἵπποι,
μώνυχες: Il. 23:550: καὶ πρόβατ’, εἰσὶ δέ τοι δμῳαὶ καὶ μώνυχες ἵπποι·