A Concordance to the Homeric Poems
Scholars Online Educational Resources
Α
Αι
Αλ
Αν
Αρ
Ατ
Β
Γ
Δ
Δε
Δη
Ε
Ει
Εν
Εξ
Επ
Ερ
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Κε
Λ
Μ
Με
Μη
Ν
Ξ
Ο
Ον
Π
Πο
Ρ
Σ
Τ
Τη
Το
Τρ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
*
θ’: Il. 1:23: αἰδεῖσθαί θ’ ἱερῆα καὶ ἀγλαὰ δέχθαι ἄποινα·
θ’: Il. 1:99: ἀπριάτην ἀνάποινον, ἄγειν θ’ ἱερὴν ἑκατόμβην
θ’: Il. 1:377: αἰδεῖσθαί θ’ ἱερῆα καὶ ἀγλαὰ δέχθαι ἄποινα·
θ’: Il. 1:443: παῖδά τε σοὶ ἀγέμεν, Φοίβῳ θ’ ἱερὴν ἑκατόμβην
θ’: Il. 1:480: οἳ δ’ ἱστὸν στήσαντ’ ἀνά θ’ ἱστία λευκὰ πέτασσαν,
θ’: Il. 1:604: Μουσάων θ’ αἳ ἄειδον ἀμειβόμεναι ὀπὶ καλῇ.
θ’: Il. 2:281: ὡς ἅμα θ’ οἳ πρῶτοί τε καὶ ὕστατοι υἷες Ἀχαιῶν
θ’: Il. 2:292: καὶ γάρ τίς θ’ ἕνα μῆνα μένων ἀπὸ ἧς ἀλόχοιο
θ’: Il. 2:365: γνώσῃ ἔπειθ’ ὅς θ’ ἡγεμόνων κακὸς ὅς τέ νυ λαῶν
θ’: Il. 2:496: οἵ θ’ Ὑρίην ἐνέμοντο καὶ Αὐλίδα πετρήεσσαν
θ’: Il. 2:505: οἵ θ’ Ὑποθήβας εἶχον ἐϋκτίμενον πτολίεθρον,
θ’: Il. 2:506: Ὀγχηστόν θ’ ἱερὸν Ποσιδήϊον ἀγλαὸν ἄλσος,
θ’: Il. 2:537: Χαλκίδα τ’ Εἰρέτριάν τε πολυστάφυλόν θ’ Ἱστίαιαν
θ’: Il. 2:573: οἵ θ’ Ὑπερησίην τε καὶ αἰπεινὴν Γονόεσσαν
θ’: Il. 2:625: Οἳ δ’ ἐκ Δουλιχίοιο Ἐχινάων θ’ ἱεράων
θ’: Il. 2:649: ἄλλοι θ’ οἳ Κρήτην ἑκατόμπολιν ἀμφενέμοντο.
θ’: Il. 2:770: ἵπποι θ’ οἳ φορέεσκον ἀμύμονα Πηλεΐωνα.
θ’: Il. 2:775: τόξοισίν θ’· ἵπποι δὲ παρ’ ἅρμασιν οἷσιν ἕκαστος
θ’: Il. 2:810: πεζοί θ’ ἱππῆές τε· πολὺς δ’ ὀρυμαγδὸς ὀρώρει.
θ’: Il. 3:127: Τρώων θ’ ἱπποδάμων καὶ Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων,
θ’: Il. 3:131: Τρώων θ’ ἱπποδάμων καὶ Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων,
θ’: Il. 3:147: Λάμπόν τε Κλυτίον θ’ Ἱκετάονά τ’ ὄζον Ἄρηος
θ’: Il. 3:237: Κάστορά θ’ ἱππόδαμον καὶ πὺξ ἀγαθὸν Πολυδεύκεα
θ’: Il. 3:251: Τρώων θ’ ἱπποδάμων καὶ Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων
θ’: Il. 3:277: Ἠέλιός θ’, ὃς πάντ’ ἐφορᾷς καὶ πάντ’ ἐπακούεις,
θ’: Il. 3:343: Τρῶάς θ’ ἱπποδάμους καὶ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς.
θ’: Il. 3:397: στήθεά θ’ ἱμερόεντα καὶ ὄμματα μαρμαίροντα,
θ’: Il. 4:27: ἱδρῶ θ’ ὃν ἵδρωσα μόγῳ, καμέτην δέ μοι ἵπποι
θ’: Il. 4:80: Τρῶάς θ’ ἱπποδάμους καὶ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς·
θ’: Il. 4:137: μίτρης θ’, ἣν ἐφόρει ἔρυμα χροὸς ἕρκος ἀκόντων,
θ’: Il. 4:145: ἀμφότερον κόσμός θ’ ἵππῳ ἐλατῆρί τε κῦδος·
θ’: Il. 4:366: ἑσταότ’ ἔν θ’ ἵπποισι καὶ ἅρμασι κολλητοῖσι·
θ’: Il. 4:485: τὴν μέν θ’ ἁρματοπηγὸς ἀνὴρ αἴθωνι σιδήρῳ
θ’: Il. 5:631: υἱός θ’ υἱωνός τε Διὸς νεφεληγερέταο,
θ’: Il. 5:678: Ἄλκανδρόν θ’ Ἅλιόν τε Νοήμονά τε Πρύτανίν τε.
θ’: Il. 5:707: Οἰνοπίδην θ’ Ἕλενον καὶ Ὀρέσβιον αἰολομίτρην,
θ’: Il. 5:809: σοὶ δ’ ἤτοι μὲν ἐγὼ παρά θ’ ἵσταμαι ἠδὲ φυλάσσω,
θ’: Il. 5:851: πρόσθεν Ἄρης ὠρέξαθ’ ὑπὲρ ζυγὸν ἡνία θ’ ἵππων
θ’: Il. 6:58: χεῖράς θ’ ἡμετέρας, μηδ’ ὅν τινα γαστέρι μήτηρ
θ’: Il. 6:147: φύλλα τὰ μέν τ’ ἄνεμος χαμάδις χέει, ἄλλα δέ θ’ ὕλη
θ’: Il. 6:465: πρίν γέ τι σῆς τε βοῆς σοῦ θ’ ἑλκηθμοῖο πυθέσθαι.
θ’: Il. 7:316: τὸν δέρον ἀμφί θ’ ἕπον, καί μιν διέχευαν ἅπαντα,
θ’: Il. 7:437: πύργους θ’ ὑψηλούς, εἶλαρ νηῶν τε καὶ αὐτῶν.
θ’: Il. 8:59: πεζοί θ’ ἱππῆές τε· πολὺς δ’ ὀρυμαγδὸς ὀρώρει.
θ’: Il. 8:71: Τρώων θ’ ἱπποδάμων καὶ Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων,
θ’: Il. 8:403: αὐτὰς δ’ ἐκ δίφρου βαλέω κατά θ’ ἅρματα ἄξω·
θ’: Il. 8:417: αὐτὰς δ’ ἐκ δίφρου βαλέειν κατά θ’ ἅρματα ἄξειν·
θ’: Il. 9:177: αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τ’ ἔπιόν θ’ ὅσον ἤθελε θυμός,
θ’: Il. 9:383: αἵ θ’ ἑκατόμπυλοί εἰσι, διηκόσιοι δ’ ἀν’ ἑκάστας
θ’: Il. 9:554: Ἴδεώ θ’, ὃς κάρτιστος ἐπιχθονίων γένετ’ ἀνδρῶν
θ’: Il. 10:83: νύκτα δι’ ὀρφναίην, ὅτε θ’ εὕδουσι βροτοὶ ἄλλοι,
θ’: Il. 10:386: νύκτα δι’ ὀρφναίην, ὅτε θ’ εὕδουσι βροτοὶ ἄλλοι;
θ’: Il. 11:58: Αἰνείαν θ’, ὃς Τρωσὶ θεὸς ὣς τίετο δήμῳ,
θ’: Il. 11:164: ἔκ τ’ ἀνδροκτασίης ἔκ θ’ αἵματος ἔκ τε κυδοιμοῦ·
θ’: Il. 11:176: πρῶτον, ἔπειτα δέ θ’ αἷμα καὶ ἔγκατα πάντα λαφύσσει·
θ’: Il. 11:198: ἑσταότ’ ἔν θ’ ἵπποισι καὶ ἅρμασι κολλητοῖσιν·
θ’: Il. 11:394: παῖδες δ’ ὀρφανικοί· ὃ δέ θ’ αἵματι γαῖαν ἐρεύθων
θ’: Il. 11:503: ἔγχεΐ θ’ ἱπποσύνῃ τε, νέων δ’ ἀλάπαζε φάλαγγας·
θ’: Il. 12:20: Ῥῆσός θ’ Ἑπτάπορός τε Κάρησός τε Ῥοδίος τε
θ’: Il. 13:56: αὐτώ θ’ ἑστάμεναι κρατερῶς καὶ ἀνωγέμεν ἄλλους·
θ’: Il. 13:92: Πηνέλεών θ’ ἥρωα Θόαντά τε Δηΐπυρόν τε
θ’: Il. 13:140: ὕψι δ’ ἀναθρῴσκων πέτεται, κτυπέει δέ θ’ ὑπ’ αὐτοῦ
θ’: Il. 13:313: Αἴαντές τε δύω Τεῦκρός θ’, ὃς ἄριστος Ἀχαιῶν
θ’: Il. 13:758: αὐτὰρ ὃ Δηΐφοβόν τε βίην θ’ Ἑλένοιο ἄνακτος
θ’: Il. 13:770: ποῦ τοι Δηΐφοβός τε βίη θ’ Ἑλένοιο ἄνακτος
θ’: Il. 13:781: οἴω Δηΐφοβός τε βίη θ’ Ἑλένοιο ἄνακτος
θ’: Il. 13:792: Πάλμύν τ’ Ἀσκάνιόν τε Μόρυν θ’ υἷ’ Ἱπποτίωνος,
θ’: Il. 13:796: ἥ ῥά θ’ ὑπὸ βροντῆς πατρὸς Διὸς εἶσι πέδον δέ,
θ’: Il. 14:347: λωτόν θ’ ἑρσήεντα ἰδὲ κρόκον ἠδ’ ὑάκινθον
θ’: Il. 15:39: σή θ’ ἱερὴ κεφαλὴ καὶ νωΐτερον λέχος αὐτῶν
θ’: Il. 15:144: Ἶρίν θ’, ἥ τε θεοῖσι μετάγγελος ἀθανάτοισι,
θ’: Il. 15:275: τῶν δέ θ’ ὑπὸ ἰαχῆς ἐφάνη λὶς ἠϋγένειος
θ’: Il. 15:702: νῆας ἐνιπρήσειν κτενέειν θ’ ἥρωας Ἀχαιούς.
θ’: Il. 16:8: νηπίη, ἥ θ’ ἅμα μητρὶ θέουσ’ ἀνελέσθαι ἀνώγει
θ’: Il. 16:192: ἀμφαγαπαζόμενος ὡς εἴ θ’ ἑὸν υἱὸν ἐόντα.
θ’: Il. 16:503: ὀφθαλμοὺς ῥῖνάς θ’· ὃ δὲ λὰξ ἐν στήθεσι βαίνων
θ’: Il. 16:809: ἔγχεΐ θ’ ἱπποσύνῃ τε πόδεσσί τε καρπαλίμοισι·
θ’: Il. 17:52: πλοχμοί θ’, οἳ χρυσῷ τε καὶ ἀργύρῳ ἐσφήκωντο.
θ’: Il. 17:64: πρῶτον, ἔπειτα δέ θ’ αἷμα καὶ ἔγκατα πάντα λαφύσσει
θ’: Il. 17:92: Πάτροκλόν θ’, ὃς κεῖται ἐμῆς ἕνεκ’ ἐνθάδε τιμῆς,
θ’: Il. 17:217: Ἀστεροπαῖόν τε Δεισήνορά θ’ Ἱππόθοόν τε
θ’: Il. 17:318: Φόρκυν θ’ Ἱππόθοόν τε, λύοντο δὲ τεύχε’ ἀπ’ ὤμων.
θ’: Il. 17:368: ἠέρι γὰρ κατέχοντο μάχης ἐπί θ’ ὅσσον ἄριστοι
θ’: Il. 17:386: γούνατά τε κνῆμαί τε πόδες θ’ ὑπένερθεν ἑκάστου
θ’: Il. 17:513: Ἕκτωρ Αἰνείας θ’, οἳ Τρώων εἰσὶν ἄριστοι.
θ’: Il. 17:610: αὐτὰρ ὃ Μηριόναο ὀπάονά θ’ ἡνίοχόν τε
θ’: Il. 17:742: οἳ δ’ ὥς θ’ ἡμίονοι κρατερὸν μένος ἀμφιβαλόντες
θ’: Il. 18:40: Νησαίη Σπειώ τε Θόη θ’ Ἁλίη τε βοῶπις
θ’: Il. 18:49: ἄλλαι θ’ αἳ κατὰ βένθος ἁλὸς Νηρηΐδες ἦσαν.
θ’: Il. 18:319: ᾧ ῥά θ’ ὑπὸ σκύμνους ἐλαφηβόλος ἁρπάσῃ ἀνὴρ
θ’: Il. 18:398: εἰ μή μ’ Εὐρυνόμη τε Θέτις θ’ ὑπεδέξατο κόλπῳ
θ’: Il. 18:401: πόρπας τε γναμπτάς θ’ ἕλικας κάλυκάς τε καὶ ὅρμους
θ’: Il. 18:486: Πληϊάδας θ’ Ὑάδας τε τό τε σθένος Ὠρίωνος
θ’: Il. 18:487: Ἄρκτόν θ’, ἣν καὶ Ἄμαξαν ἐπίκλησιν καλέουσιν,
θ’: Il. 19:92: οὐλομένη· τῇ μέν θ’ ἁπαλοὶ πόδες· οὐ γὰρ ἐπ’ οὔδει
θ’: Il. 19:105: τῶν ἀνδρῶν γενεῆς οἵ θ’ αἵματος ἐξ ἐμεῦ εἰσί.
θ’: Il. 19:259: Γῆ τε καὶ Ἠέλιος καὶ Ἐρινύες, αἵ θ’ ὑπὸ γαῖαν
θ’: Il. 19:311: Νέστωρ Ἰδομενεύς τε γέρων θ’ ἱππηλάτα Φοῖνιξ
θ’: Il. 20:238: Λάμπόν τε Κλυτίον θ’ Ἱκετάονά τ’ ὄζον Ἄρηος·
θ’: Il. 21:253: ὅς θ’ ἅμα κάρτιστός τε καὶ ὤκιστος πετεηνῶν·
θ’: Il. 21:494: ἥ ῥά θ’ ὑπ’ ἴρηκος κοίλην εἰσέπτατο πέτρην
θ’: Il. 22:22: σευάμενος ὥς θ’ ἵππος ἀεθλοφόρος σὺν ὄχεσφιν,
θ’: Il. 22:141: ἣ δέ θ’ ὕπαιθα φοβεῖται, ὃ δ’ ἐγγύθεν ὀξὺ λεληκὼς
θ’: Il. 22:149: ἣ μὲν γάρ θ’ ὕδατι λιαρῷ ῥέει, ἀμφὶ δὲ καπνὸς
θ’: Il. 22:428: μήτηρ θ’, ἥ μιν ἔτικτε δυσάμμορος, ἠδ’ ἐγὼ αὐτός.
θ’: Il. 22:470: κρήδεμνόν θ’, ὅ ῥά οἱ δῶκε χρυσῆ Ἀφροδίτη
θ’: Il. 23:146: σοί τε κόμην κερέειν ῥέξειν θ’ ἱερὴν ἑκατόμβην,
θ’: Il. 23:247: εὐρύν θ’ ὑψηλόν τε τιθήμεναι, οἵ κεν ἐμεῖο
θ’: Il. 23:260: ἵππους θ’ ἡμιόνους τε βοῶν τ’ ἴφθιμα κάρηνα,
θ’: Il. 23:319: ἀλλ’ ὃς μέν θ’ ἵπποισι καὶ ἅρμασιν οἷσι πεποιθὼς
θ’: Il. 23:341: μή πως ἵππους τε τρώσῃς κατά θ’ ἅρματα ἄξῃς·
θ’: Il. 23:363: πέπληγόν θ’ ἱμᾶσιν, ὁμόκλησάν τ’ ἐπέεσσιν
θ’: Il. 23:467: ἔνθά μιν ἐκπεσέειν ὀΐω σύν θ’ ἅρματα ἆξαι,
θ’: Il. 23:846: ἣ δέ θ’ ἑλισσομένη πέτεται διὰ βοῦς ἀγελαίας,
θ’: Il. 24:76: δώρων ἐκ Πριάμοιο λάχῃ ἀπό θ’ Ἕκτορα λύσῃ.
θ’: Il. 24:116: αἴ κέν πως ἐμέ τε δείσῃ ἀπό θ’ Ἕκτορα λύσῃ.
θ’: Il. 24:258: Ἕκτορά θ’, ὃς θεὸς ἔσκε μετ’ ἀνδράσιν, οὐδὲ ἐῴκει
θ’: Il. 24:304: χέρνιβον ἀμφίπολος πρόχοόν θ’ ἅμα χερσὶν ἔχουσα.
θ’: Il. 24:363: νύκτα δι’ ἀμβροσίην, ὅτε θ’ εὕδουσι βροτοὶ ἄλλοι;
θ’: Il. 24:773: τὼ σέ θ’ ἅμα κλαίω καὶ ἔμ’ ἄμμορον ἀχνυμένη κῆρ·
θ’: Il. 24:793: ὀστέα λευκὰ λέγοντο κασίγνητοί θ’ ἕταροί τε
θ’: Od. 2:118: κέρδεά θ’, οἷ’ οὔ πώ τιν’ ἀκούομεν οὐδὲ παλαιῶν,
θ’: Od. 2:300: αἶγας ἀνιεμένους σιάλους θ’ εὕοντας ἐν αὐλῇ.
θ’: Od. 3:90: εἴ θ’ ὅ γ’ ἐπ’ ἠπείρου δάμη ἀνδράσι δυσμενέεσσιν,
θ’: Od. 3:144: λαὸν ἐρυκακέειν ῥέξαι θ’ ἱερὰς ἑκατόμβας,
θ’: Od. 3:342: αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τε πίον θ’ ὅσον ἤθελε θυμός,
θ’: Od. 3:361: εἶμ’, ἵνα θαρσύνω θ’ ἑτάρους εἴπω τε ἕκαστα.
θ’: Od. 3:395: αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τε πίον θ’ ὅσον ἤθελε θυμός,
θ’: Od. 3:492: ἵππους τ’ ἐζεύγνυντ’ ἀνά θ’ ἅρματα ποικίλ’ ἔβαινον,
θ’: Od. 4:21: Τηλέμαχός θ’ ἥρως καὶ Νέστορος ἀγλαὸς υἱός,
θ’: Od. 4:60: “σίτου θ’ ἅπτεσθον καὶ χαίρετον· αὐτὰρ ἔπειτα
θ’: Od. 4:84: Αἰθίοπάς θ’ ἱκόμην καὶ Σιδονίους καὶ Ἐρεμβοὺς
θ’: Od. 4:111: Λαέρτης θ’ ὁ γέρων καὶ ἐχέφρων Πηνελόπεια
θ’: Od. 4:112: Τηλέμαχός θ’, ὃν ἔλειπε νέον γεγαῶτ’ ἐνὶ οἴκῳ.”
θ’: Od. 4:131: χρυσῆν τ’ ἠλακάτην τάλαρόν θ’ ὑπόκυκλον ὄπασσεν
θ’: Od. 4:303: Τηλέμαχός θ’ ἥρως καὶ Νέστορος ἀγλαὸς υἱός·
θ’: Od. 4:381: νόστον θ’, ὡς ἐπὶ πόντον ἐλεύσομαι ἰχθυόεντα.
θ’: Od. 4:390: νόστον θ’, ὡς ἐπὶ πόντον ἐλεύσεαι ἰχθυόεντα.
θ’: Od. 4:424: νόστον θ’, ὡς ἐπὶ πόντον ἐλεύσεαι ἰχθυόεντα.
θ’: Od. 4:429: δόρπον θ’ ὁπλισάμεσθ’ ἐπί τ’ ἤλυθεν ἀμβροσίη νύξ,
θ’: Od. 4:470: νόστον θ’, ὡς ἐπὶ πόντον ἐλεύσομαι ἰχθυόεντα.
θ’: Od. 4:478: αὖτις ὕδωρ ἔλθῃς ῥέξῃς θ’ ἱερὰς ἑκατόμβας
θ’: Od. 4:574: δόρπον θ’ ὁπλισάμεσθ’ ἐπί τ’ ἤλυθεν ἀμβροσίη νύξ,
θ’: Od. 4:608: αἵ θ’ ἁλὶ κεκλίαται· Ἰθάκη δέ τε καὶ περὶ πασέων.”
θ’: Od. 4:708: νηῶν ὠκυπόρων ἐπιβαινέμεν, αἵ θ’ ἁλὸς ἵπποι
θ’: Od. 4:757: δώματά θ’ ὑψερεφέα καὶ ἀπόπροθι πίονας ἀγρούς.”
θ’: Od. 4:783: [πάντα κατὰ μοῖραν· ἀνά θ’ ἱστία λευκὰ πέτασσαν·]
θ’: Od. 5:273: Ἄρκτον θ’, ἣν καὶ ἄμαξαν ἐπίκλησιν καλέουσιν,
θ’: Od. 5:456: ἂν στόμα τε ῥῖνάς θ’· ὁ δ’ ἄρ’ ἄπνευστος καὶ ἄναυδος
θ’: Od. 6:73: ὅπλεον ἡμιόνους θ’ ὕπαγον ζεῦξάν θ’ ὑπ’ ἀπήνῃ·
θ’: Od. 6:73: ὅπλεον ἡμιόνους θ’ ὕπαγον ζεῦξάν θ’ ὑπ’ ἀπήνῃ·
θ’: Od. 6:105: τῇ δέ θ’ ἅμα Νύμφαι, κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο,
θ’: Od. 7:44: αὐτῶν θ’ ἡρώων ἀγορὰς καὶ τείχεα μακρά,
θ’: Od. 7:123: τῆς ἕτερον μέν θ’ εἱλόπεδον λευρῷ ἐνὶ χώρῳ
θ’: Od. 7:150: κτήματ’ ἐνὶ μεγάροισι γέρας θ’, ὅ τι δῆμος ἔδωκεν.
θ’: Od. 7:165: σπείσομεν, ὅς θ’ ἱκέτῃσιν ἅμ’ αἰδοίοισιν ὀπηδεῖ·
θ’: Od. 7:181: σπείσομεν, ὅς θ’ ἱκέτῃσιν ἅμ’ αἰδοίοισιν ὀπηδεῖ.”
θ’: Od. 7:184: αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τε πίον θ’, ὅσον ἤθελε θυμός,
θ’: Od. 7:228: αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τε πίον θ’, ὅσον ἤθελε θυμός,
θ’: Od. 8:61: τοὺς δέρον ἀμφί θ’ ἕπον, τετύκοντό τε δαῖτ’ ἐρατεινήν.
θ’: Od. 8:99: φόρμιγγός θ’, ἣ δαιτὶ συνήορός ἐστι θαλείῃ·
θ’: Od. 8:114: Ἀμφίαλός θ’, υἱὸς Πολυνήου Τεκτονίδαο·
θ’: Od. 8:119: Λαοδάμας θ’ Ἅλιός τε καὶ ἀντίθεος Κλυτόνηος.
θ’: Od. 8:161: ἀλλὰ τῷ, ὅς θ’ ἅμα νηῒ πολυκλήϊδι θαμίζων,
θ’: Od. 8:164: κερδέων θ’ ἁρπαλέων· οὐδ’ ἀθλητῆρι ἔοικας.”
θ’: Od. 8:546: ἀντὶ κασιγνήτου ξεῖνός θ’ ἱκέτης τε τέτυκται
θ’: Od. 8:551: ἄλλοι θ’ οἳ κατὰ ἄστυ καὶ οἳ περιναιετάουσιν.
θ’: Od. 9:77: ἱστοὺς στησάμενοι ἀνά θ’ ἱστία λεύκ’ ἐρύσαντες
θ’: Od. 9:322: ὅσσον θ’ ἱστὸν νηὸς ἐεικοσόροιο μελαίνης,
θ’: Od. 10:123: ἀνδρῶν τ’ ὀλλυμένων νηῶν θ’ ἅμα ἀγνυμενάων·
θ’: Od. 10:298: ὄφρα κέ τοι λύσῃ θ’ ἑτάρους αὐτόν τε κομίσσῃ·
θ’: Od. 10:351: ἔκ θ’ ἱερῶν ποταμῶν, οἵ τ’ εἰς ἅλαδε προρέουσι.
θ’: Od. 10:506: ἱστὸν δὲ στήσας ἀνά θ’ ἱστία λευκὰ πετάσσας
θ’: Od. 10:514: Κώκυτός θ’, ὃς δὴ Στυγὸς ὕδατός ἐστιν ἀποῤῥώξ,
θ’: Od. 10:540: νόστον θ’, ὡς ἐπὶ πόντον ἐλεύσεαι ἰχθυόεντα.”
θ’: Od. 11:68: Τηλεμάχου θ’, ὃν μοῦνον ἐνὶ μεγάροισιν ἔλειπες·
θ’: Od. 11:123: ἀνέρες οὐδέ θ’ ἅλεσσι μεμιγμένον εἶδαρ ἔδουσιν·
θ’: Od. 11:132: οἴκαδ’ ἀποστείχειν ἕρδειν θ’ ἱερὰς ἑκατόμβας
θ’: Od. 11:259: Αἴσονά τ’ ἠδὲ Φέρητ’ Ἀμυθάονά θ’ ἱππιοχάρμην.
θ’: Od. 11:300: Κάστορά θ’ ἱππόδαμον καὶ πὺξ ἀγαθὸν Πολυδεύκεα,
θ’: Od. 11:469: Αἴαντός θ’, ὃς ἄριστος ἔην εἶδός τε δέμας τε
θ’: Od. 11:527: δάκρυά τ’ ὠμόργνυντο, τρέμον θ’ ὑπὸ γυῖα ἑκάστου·
θ’: Od. 12:67: ἀλλά θ’ ὁμοῦ πίνακάς τε νεῶν καὶ σώματα φωτῶν
θ’: Od. 12:292: δόρπον θ’ ὁπλισόμεσθα θοῇ παρὰ νηῒ μένοντες·
θ’: Od. 12:402: ἱστὸν στησάμενοι ἀνά θ’ ἱστία λεύκ’ ἐρύσαντες.
θ’: Od. 13:136: χαλκόν τε χρυσόν τε ἅλις ἐσθῆτά θ’ ὑφαντήν,
θ’: Od. 13:306: εἴπω θ’ ὅσσα τοι αἶσα δόμοισ’ ἔνι ποιητοῖσι
θ’: Od. 13:410: πίνουσαι, τά θ’ ὕεσσι τρέφει τεθαλυῖαν ἀλοιφήν.
θ’: Od. 14:173: Λαέρτης θ’ ὁ γέρων καὶ Τηλέμαχος θεοειδής.
θ’: Od. 14:465: καί θ’ ἁπαλὸν γελάσαι καί τ’ ὀρχήσασθαι ἀνῆκε,
θ’: Od. 15:145: ἵππους τ’ ἐζεύγνυντ’ ἀνά θ’ ἅρματα ποικίλ’ ἔβαινον,
θ’: Od. 15:190: ἵππους τ’ ἐζεύγνυντ’ ἀνά θ’ ἅρματα ποικίλ’ ἔβαινον,
θ’: Od. 15:310: ἀλλά μοι εὖ θ’ ὑπόθευ καὶ ἅμ’ ἡγεμόν’ ἐσθλὸν ὄπασσον,
θ’: Od. 15:348: πατρός θ’, ὃν κατέλειπεν ἰὼν ἐπὶ γήραος οὐδῷ,
θ’: Od. 15:369: καλὰ μάλ’ ἀμφιέσασα ποσίν θ’ ὑποδήματα δοῦσα
θ’: Od. 16:231: χαλκόν τε χρυσόν τε ἅλις ἐσθῆτά θ’ ὑφαντήν.
θ’: Od. 17:363: γνοίη θ’ οἵ τινές εἰσιν ἐναίσιμοι οἵ τ’ ἀθέμιστοι·
θ’: Od. 18:361: εἵματα δ’ ἀμφιέσαιμι ποσίν θ’ ὑποδήματα δοίην.
θ’: Od. 18:427: αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τε πίον θ’ ὅσον ἤθελε θυμός,
θ’: Od. 19:219: αὐτός θ’ οἷος ἔην, καὶ ἑταίρους, οἵ οἱ ἕποντο.”
θ’: Od. 19:396: κλεπτοσύνῃ θ’ ὅρκῳ τε· θεὸς δέ οἱ αὐτὸς ἔδωκεν
θ’: Od. 19:421: τὸν δέρον ἀμφί θ’ ἕπον καί μιν διέχευαν ἅπαντα
θ’: Od. 21:155: τεθνάμεν ἢ ζώοντας ἁμαρτεῖν, οὗ θ’ ἕνεκ’ αἰεὶ
θ’: Od. 21:273: οἱ δ’ ἐπεὶ οὖν σπεῖσάν τε πίον θ’, ὅσον ἤθελε θυμός,
θ’: Od. 22:384: πεπτεῶτας πολλούς, ὥς τ’ ἰχθύας, οὕς θ’ ἁλιῆες
θ’: Od. 22:464: μητέρι θ’ ἡμετέρῃ, παρά τε μνηστῆρσιν ἴαυον.”
θ’: Od. 22:469: ἕρκει ἐνιπλήξωσι, τό θ’ ἑστήκῃ ἐνὶ θάμνῳ,
θ’: Od. 23:8: μνηστῆρας δ’ ἔκτεινεν ἀγήνορας, οἵ θ’ ἑὸν οἶκον
θ’: Od. 23:118: καὶ γάρ τίς θ’ ἕνα φῶτα κατακτείνας ἐνὶ δήμῳ,
θ’: Od. 23:270: ἀνέρες οὐδέ θ’ ἅλεσσι μεμιγμένον εἶδαρ ἔδουσιν·
θ’: Od. 23:279: οἴκαδ’ ἀποστείχειν ἕρδειν θ’ ἱερὰς ἑκατόμβας
θ’: Od. 23:325: μητέρα θ’, ἥ μιν ἔτικτε καὶ ἔτρεφε τυτθὸν ἐόντα·
θ’: Od. 23:327: ὥς θ’ ἵκετο Πλαγκτὰς πέτρας δεινήν τε Χάρυβδιν
θ’: Od. 23:328: Σκύλλην θ’, ἣν οὔ πώ ποτ’ ἀκήριοι ἄνδρες ἄλυξαν·
θ’: Od. 23:333: ὥς θ’ ἵκετ’ Ὠγυγίην νῆσον νύμφην τε Καλυψώ,
θ’: Od. 24:17: Αἴαντός θ’, ὃς ἄριστος ἔην εἶδός τε δέμας τε
θ’: Od. 24:70: πεζοί θ’ ἱππῆές τε· πολὺς δ’ ὀρυμαγδὸς ὀρώρει.
θ’: Od. 24:293: κλαῦσε περιστείλασα πατήρ θ’, οἵ μιν τεκόμεσθα·
θ’: Od. 24:300: ἀντιθέους θ’ ἑτάρους; ἦ ἔμπορος εἰλήλουθας
θ’: Od. 24:422: τοῖσιν δ’ Εὐπείθης ἀνά θ’ ἵστατο καὶ μετέειπε·
θ’: Od. 24:515: υἱός θ’ υἱωνός τ’ ἀρετῆς πέρι δῆριν ἔχουσι.”
θάασσε: Il. 15:124: ὦρτο διὲκ προθύρου, λίπε δὲ θρόνον ἔνθα θάασσε,
θαασσέμεν: Od. 3:336: δηθὰ θεῶν ἐν δαιτὶ θαασσέμεν, ἀλλὰ νέεσθαι.”
θάασσεν: Il. 9:194: αὐτῇ σὺν φόρμιγγι λιπὼν ἕδος ἔνθα θάασσεν.
θαιρούς: Il. 12:459: ῥῆξε δ’ ἀπ’ ἀμφοτέρους θαιρούς· πέσε δὲ λίθος εἴσω
θαλαμηπόλος: Od. 7:8: γρηῢς Ἀπειραίη, θαλαμηπόλος Εὐρυμέδουσα,
θαλαμηπόλος: Od. 23:293: τοῖσιν δ’ Εὐρυνόμη θαλαμηπόλος ἡγεμόνευεν
θαλάμης: Od. 5:432: ὡς δ’ ὅτε πουλύποδος θαλάμης ἐξελκομένοιο
θάλαμοι: Il. 6:244: πεντήκοντ’ ἔνεσαν θάλαμοι ξεστοῖο λίθοιο
θάλαμοι: Il. 6:248: δώδεκ’ ἔσαν τέγεοι θάλαμοι ξεστοῖο λίθοιο
θαλάμοιο: Il. 3:142: ὁρμᾶτ’ ἐκ θαλάμοιο τέρεν κατὰ δάκρυ χέουσα
θαλάμοιο: Il. 9:469: ἄλλο δ’ ἐνὶ προδόμῳ, πρόσθεν θαλάμοιο θυράων.
θαλάμοιο: Il. 9:471: καὶ τότ’ ἐγὼ θαλάμοιο θύρας πυκινῶς ἀραρυίας
θαλάμοιο: Il. 9:578: οὐδοῦ ἐπεμβεβαὼς ὑψηρεφέος θαλάμοιο
θαλάμοιο: Il. 11:227: γήμας δ’ ἐκ θαλάμοιο μετὰ κλέος ἵκετ’ Ἀχαιῶν
θαλάμοιο: Il. 14:188: βῆ ῥ’ ἴμεν ἐκ θαλάμοιο, καλεσσαμένη δ’ Ἀφροδίτην
θαλάμοιο: Il. 17:36: χήρωσας δὲ γυναῖκα μυχῷ θαλάμοιο νέοιο,
θαλάμοιο: Il. 24:317: ὅσση δ’ ὑψορόφοιο θύρη θαλάμοιο τέτυκται
θαλάμοιο: Od. 1:441: βῆ ῥ’ ἴμεν ἐκ θαλάμοιο, θύρην δ’ ἐπέρυσσε κορώνῃ
θαλάμοιο: Od. 2:5: βῆ δ’ ἴμεν ἐκ θαλάμοιο θεῷ ἐναλίγκιος ἄντην.
θαλάμοιο: Od. 3:441: ἤλυθεν ἐκ θαλάμοιο φέρων, ἑτέρῃ δ’ ἔχεν οὐλὰς
θαλάμοιο: Od. 4:121: ἐκ δ’ Ἑλένη θαλάμοιο θυώδεος ὑψορόφοιο
θαλάμοιο: Od. 4:310: βῆ δ’ ἴμεν ἐκ θαλάμοιο θεῷ ἐναλίγκιος ἄντην,
θαλάμοιο: Od. 4:718: ἀλλ’ ἄρ’ ἐπ’ οὐδοῦ ἷζε πολυκμήτου θαλάμοιο
θαλάμοιο: Od. 6:74: κούρη δ’ ἐκ θαλάμοιο φέρεν ἐσθῆτα φαεινήν.
θαλάμοιο: Od. 8:439: ἐξέφερεν θαλάμοιο, τίθει δ’ ἐνὶ κάλλιμα δῶρα,
θαλάμοιο: Od. 17:36: ἡ δ’ ἴεν ἐκ θαλάμοιο περίφρων Πηνελόπεια,
θαλάμοιο: Od. 19:53: ἡ δ’ ἴεν ἐκ θαλάμοιο περίφρων Πηνελόπεια,
θαλάμοιο: Od. 22:155: αἴτιος, - ὃς θαλάμοιο θύρην πυκινῶς ἀραρυῖαν
θαλάμοιο: Od. 22:157: ἀλλ’ ἴθι, δῖ’ Εὔμαιε, θύρην ἐπίθες θαλάμοιο,
θαλάμοιο: Od. 22:180: ἦ τοι ὁ μὲν θαλάμοιο μυχὸν κάτα τεύχε’ ἐρεύνα,
θαλάμοιο: Od. 23:229: ἣ νῶϊν εἴρυτο θύρας πυκινοῦ θαλάμοιο,
θάλαμον: Il. 3:174: υἱέϊ σῷ ἑπόμην θάλαμον γνωτούς τε λιποῦσα
θάλαμον: Il. 3:423: ἣ δ’ εἰς ὑψόροφον θάλαμον κίε δῖα γυναικῶν.
θάλαμον: Il. 6:288: αὐτὴ δ’ ἐς θάλαμον κατεβήσετο κηώεντα,
θάλαμον: Il. 6:316: οἵ οἱ ἐποίησαν θάλαμον καὶ δῶμα καὶ αὐλὴν
θάλαμον: Il. 14:166: βῆ δ’ ἴμεν ἐς θάλαμον, τόν οἱ φίλος υἱὸς ἔτευξεν
θάλαμον: Il. 24:191: αὐτὸς δ’ ἐς θάλαμον κατεβήσετο κηώεντα
θάλαμον: Od. 2:337: ὣς φάν· ὁ δ’ ὑψόροφον θάλαμον κατεβήσετο πατρός,
θάλαμόν: Od. 4:263: παῖδά τ’ ἐμὴν νοσφισσαμένην θάλαμόν τε πόσιν τε
θάλαμον: Od. 4:802: ἐς θάλαμον δ’ εἰσῆλθε παρὰ κληῖδος ἱμάντα,
θάλαμον: Od. 6:15: βῆ δ’ ἴμεν ἐς θάλαμον πολυδαίδαλον, ᾧ ἔνι κούρη
θάλαμον: Od. 7:7: αὐτὴ δ’ ἐς θάλαμον ἑὸν ἤϊε· δαῖε δέ οἱ πῦρ
θάλαμον: Od. 8:277: βῆ ῥ’ ἴμεν ἐς θάλαμον, ὅθι οἱ φίλα δέμνια κεῖτο·
θάλαμόν: Od. 10:340: ἐς θάλαμόν τ’ ἰέναι καὶ σῆς ἐπιβήμεναι εὐνῆς,
θάλαμον: Od. 15:99: αὐτὸς δ’ ἐς θάλαμον κατεβήσετο κηώεντα,
θάλαμον: Od. 19:17: ὄφρα κεν ἐς θάλαμον καταθείομαι ἔντεα πατρός,
θάλαμον: Od. 19:48: κείων ἐς θάλαμον δαΐδων ὕπο λαμπομενάων,
θάλαμον: Od. 21:42: ἡ δ’ ὅτε δὴ θάλαμον τὸν ἀφίκετο δῖα γυναικῶν
θάλαμον: Od. 22:166: ἔρχεται ἐς θάλαμον· σὺ δέ μοι νημερτὲς ἐνίσπες,
θάλαμον: Od. 22:174: ἐς θάλαμον βαλέειν, σανίδας δ’ ἐκδῆσαι ὄπισθε,
θάλαμον: Od. 22:179: βὰν δ’ ἴμεν ἐς θάλαμον, λαθέτην δέ μιν ἔνδον ἐόντα.
θάλαμον: Od. 23:192: τῷ δ’ ἐγὼ ἀμφιβαλὼν θάλαμον δέμον, ὄφρ’ ἐτέλεσσα,
θάλαμον: Od. 23:295: ἐς θάλαμον δ’ ἀγαγοῦσα πάλιν κίεν. οἱ μὲν ἔπειτα
θάλαμον: Od. 24:166: ἐς θάλαμον κατέθηκε καὶ ἐκλήϊσεν ὀχῆας,
θάλαμόνδ’: Od. 22:109: βῆ δ’ ἴμεναι θάλαμόνδ’, ὅθι οἱ κλυτὰ τεύχεα κεῖτο.
θάλαμόνδε: Od. 2:348: τὴν τότε Τηλέμαχος προσέφη θάλαμόνδε καλέσσας·
θάλαμόνδε: Od. 21:8: βῆ δ’ ἴμεναι θάλαμόνδε σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶν
θάλαμόνδε: Od. 22:161: βῆ δ’ αὖτις θάλαμόνδε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν,
θάλαμος: Il. 9:584: πρίν γ’ ὅτε δὴ θάλαμος πύκ’ ἐβάλλετο, τοὶ δ’ ἐπὶ πύργων
θάλαμος: Il. 14:337: ἔστιν τοι θάλαμος, τόν τοι φίλος υἱὸς ἔτευξεν
θάλαμος: Od. 1:425: Τηλέμαχος δ’, ὅθι οἱ θάλαμος περικαλλέος αὐλῆς
θαλάμου: Il. 24:275: ἐκ θαλάμου δὲ φέροντες ἐϋξέστης ἐπ’ ἀπήνης
θαλάμου: Od. 1:436: ὤϊξεν δὲ θύρας θαλάμου πύκα ποιητοῖο,
θαλάμου: Od. 16:285: ἐς μυχὸν ὑψηλοῦ θαλάμου καταθεῖναι ἀείρας
θαλάμου: Od. 19:256: πτύξασ’ ἐκ θαλάμου, περόνην τ’ ἐπέθηκα φαεινὴν
θαλάμου: Od. 22:140: ἐκ θαλάμου· ἔνδον γάρ, ὀΐομαι, οὐδέ πῃ ἄλλῃ
θαλάμου: Od. 23:178: ἐκτὸς ἐϋσταθέος θαλάμου, τόν ῥ’ αὐτὸς ἐποίει·
θαλάμους: Il. 22:63: καὶ θαλάμους κεραϊζομένους, καὶ νήπια τέκνα
θαλάμους: Od. 22:143: ἐς θαλάμους Ὀδυσῆος ἀνὰ ῥῶγας μεγάροιο.
θαλάμῳ: Il. 3:382: κὰδ δ’ εἷσ’ ἐν θαλάμῳ εὐώδεϊ κηώεντι.
θαλάμῳ: Il. 3:391: κεῖνος ὅ γ’ ἐν θαλάμῳ καὶ δινωτοῖσι λέχεσσι
θαλάμῳ: Il. 4:143: κεῖται δ’ ἐν θαλάμῳ, πολέες τέ μιν ἠρήσαντο
θαλάμῳ: Il. 6:321: τὸν δ’ εὗρ’ ἐν θαλάμῳ περικαλλέα τεύχε’ ἕποντα
θαλάμῳ: Il. 6:336: ἥμην ἐν θαλάμῳ, ἔθελον δ’ ἄχεϊ προτραπέσθαι.
θαλάμῳ: Od. 17:506: ἡμένη ἐν θαλάμῳ· ὁ δ’ ἐδείπνει δῖος Ὀδυσσεύς.
θαλάμων: Il. 18:492: νύμφας δ’ ἐκ θαλάμων δαΐδων ὕπο λαμπομενάων
θαλάμων: Od. 3:413: ἐκ θαλάμων ἐλθόντες, Ἐχέφρων τε Στρατίος τε
θαλάμων: Od. 23:41: κτεινομένων· ἡμεῖς δὲ μυχῷ θαλάμων εὐπήκτων
θάλασσά: Il. 1:157: οὔρεά τε σκιόεντα θάλασσά τε ἠχήεσσα·
θάλασσα: Il. 2:294: χειμέριαι εἰλέωσιν ὀρινομένη τε θάλασσα·
θάλασσα: Il. 13:29: γηθοσύνῃ δὲ θάλασσα διίστατο· τοὶ δὲ πέτοντο
θάλασσα: Il. 14:391: ἐκλύσθη δὲ θάλασσα ποτὶ κλισίας τε νέας τε
θάλασσα: Il. 16:34: οὐδὲ Θέτις μήτηρ· γλαυκὴ δέ σε τίκτε θάλασσα
θάλασσα: Il. 21:196: ἐξ οὗ περ πάντες ποταμοὶ καὶ πᾶσα θάλασσα
θάλασσα: Od. 5:413: ἀγχιβαθὴς δὲ θάλασσα, καὶ οὔ πως ἔστι πόδεσσι
θάλασσα: Od. 5:455: ᾤδεε δὲ χρόα πάντα, θάλασσα δὲ κήκιε πολλὴ
θάλασσα: Od. 6:95: λάϊγγας ποτὶ χέρσον ἀποπτύεσκε θάλασσα.
θάλασσα: Od. 9:484: ἐκλύσθη δὲ θάλασσα κατερχομένης ὑπὸ πέτρης·
θάλασσα: Od. 9:541: ἐκλύσθη δὲ θάλασσα κατερχομένης ὑπὸ πέτρης·
θάλασσα: Od. 12:404: φαίνετο γαιάων, ἀλλ’ οὐρανὸς ἠδὲ θάλασσα,
θάλασσα: Od. 14:302: φαίνετο γαιάων, ἀλλ’ οὐρανὸς ἠδὲ θάλασσα,
θάλασσα: Od. 19:113: τίκτῃ δ’ ἔμπεδα μῆλα, θάλασσα δὲ παρέχῃ ἰχθῦς
θάλασσαν: Il. 18:483: Ἐν μὲν γαῖαν ἔτευξ’, ἐν δ’ οὐρανόν, ἐν δὲ θάλασσαν,
θάλασσαν: Od. 1:12: οἴκοι ἔσαν, πόλεμόν τε πεφευγότες ἠδὲ θάλασσαν·
θάλασσαν: Od. 2:407: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἐπὶ νῆα κατήλυθον ἠδὲ θάλασσαν,
θάλασσαν: Od. 4:428: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἐπὶ νῆα κατήλυθον ἠδὲ θάλασσαν,
θάλασσαν: Od. 4:573: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἐπὶ νῆα κατήλθομεν ἠδὲ θάλασσαν,
θάλασσαν: Od. 6:272: ᾗσιν ἀγαλλόμενοι πολιὴν περόωσι θάλασσαν.
θάλασσαν: Od. 7:273: ὤρινεν δὲ θάλασσαν ἀθέσφατον, οὐδέ τι κῦμα
θάλασσαν: Od. 8:50: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἐπὶ νῆα κατήλυθον ἠδὲ θάλασσαν,
θάλασσαν: Od. 9:129: ἄνδρες ἐπ’ ἀλλήλους νηυσὶν περόωσι θάλασσαν·
θάλασσαν: Od. 11:1: Αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἐπὶ νῆα κατήλθομεν ἠδὲ θάλασσαν,
θάλασσαν: Od. 11:122: εἰς ὅ κε τοὺς ἀφίκηαι, οἳ οὐκ ἴσασι θάλασσαν
θάλασσαν: Od. 12:391: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἐπὶ νῆα κατήλυθον ἠδὲ θάλασσαν,
θάλασσαν: Od. 13:70: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἐπὶ νῆα κατήλυθον ἠδὲ θάλασσαν,
θάλασσαν: Od. 23:269: εἰς ὅ κε τοὺς ἀφίκωμαι, οἳ οὐκ ἴσασι θάλασσαν
θαλάσσῃ: Il. 8:24: αὐτῇ κεν γαίῃ ἐρύσαιμ’ αὐτῇ τε θαλάσσῃ·
θαλάσσῃ: Il. 10:572: αὐτοὶ δ’ ἱδρῶ πολλὸν ἀπενίζοντο θαλάσσῃ
θαλάσσῃ: Il. 18:294: κῦδος ἀρέσθ’ ἐπὶ νηυσί, θαλάσσῃ τ’ ἔλσαι Ἀχαιούς,
θαλάσσῃ: Od. 14:350: ξεστὸν ἐφόλκαιον καταβὰς ἐπέλασσα θαλάσσῃ
θαλάσσης: Il. 1:34: βῆ δ’ ἀκέων παρὰ θῖνα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης·
θαλάσσης: Il. 1:437: ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βαῖνον ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης,
θαλάσσης: Il. 1:496: παιδὸς ἑοῦ, ἀλλ’ ἥ γ’ ἀνεδύσετο κῦμα θαλάσσης.
θαλάσσης: Il. 2:144: κινήθη δ’ ἀγορὴ φὴ κύματα μακρὰ θαλάσσης
θαλάσσης: Il. 2:159: Ἀργεῖοι φεύξονται ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάσσης,
θαλάσσης: Il. 2:209: ἠχῇ, ὡς ὅτε κῦμα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης
θαλάσσης: Il. 2:773: Ἀτρεΐδῃ· λαοὶ δὲ παρὰ ῥηγμῖνι θαλάσσης
θαλάσσης: Il. 4:248: εἰρύατ’ εὔπρυμνοι πολιῆς ἐπὶ θινὶ θαλάσσης,
θαλάσσης: Il. 4:422: Ὡς δ’ ὅτ’ ἐν αἰγιαλῷ πολυηχέϊ κῦμα θαλάσσης
θαλάσσης: Il. 6:347: εἰς ὄρος ἢ εἰς κῦμα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης,
θαλάσσης: Il. 8:501: Ἀργείους καὶ νῆας ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης.
θαλάσσης: Il. 8:511: φεύγειν ὁρμήσωνται ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάσσης.
θαλάσσης: Il. 9:43: ἔρχεο· πάρ τοι ὁδός, νῆες δέ τοι ἄγχι θαλάσσης
θαλάσσης: Il. 9:182: Τὼ δὲ βάτην παρὰ θῖνα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης
θαλάσσης: Il. 10:574: αὐτὰρ ἐπεί σφιν κῦμα θαλάσσης ἱδρῶ πολλὸν
θαλάσσης: Il. 11:665: ἦ μένει εἰς ὅ κε δὴ νῆες θοαὶ ἄγχι θαλάσσης
θαλάσσης: Il. 13:143: ὣς Ἕκτωρ εἷος μὲν ἀπείλει μέχρι θαλάσσης
θαλάσσης: Il. 13:798: κύματα παφλάζοντα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης
θαλάσσης: Il. 14:75: νῆες ὅσαι πρῶται εἰρύαται ἄγχι θαλάσσης
θαλάσσης: Il. 14:204: γαίης νέρθε καθεῖσε καὶ ἀτρυγέτοιο θαλάσσης·
θαλάσσης: Il. 14:393: οὔτε θαλάσσης κῦμα τόσον βοάᾳ ποτὶ χέρσον
θαλάσσης: Il. 15:362: ῥεῖα μάλ’, ὡς ὅτε τις ψάμαθον πάϊς ἄγχι θαλάσσης,
θαλάσσης: Il. 15:381: οἳ δ’ ὥς τε μέγα κῦμα θαλάσσης εὐρυπόροιο
θαλάσσης: Il. 16:67: νηυσὶν ἐπικρατέως, οἳ δὲ ῥηγμῖνι θαλάσσης
θαλάσσης: Il. 18:66: δακρυόεσσαι ἴσαν, περὶ δέ σφισι κῦμα θαλάσσης
θαλάσσης: Il. 18:140: ὑμεῖς μὲν νῦν δῦτε θαλάσσης εὐρέα κόλπον
θαλάσσης: Il. 18:145: Ὣς ἔφαθ’, αἳ δ’ ὑπὸ κῦμα θαλάσσης αὐτίκ’ ἔδυσαν·
θαλάσσης: Il. 19:40: Αὐτὰρ ὃ βῆ παρὰ θῖνα θαλάσσης δῖος Ἀχιλλεὺς
θαλάσσης: Il. 20:228: ἀλλ’ ὅτε δὴ σκιρτῷεν ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάσσης,
θαλάσσης: Il. 23:59: Πηλεΐδης δ’ ἐπὶ θινὶ πολυφλοίσβοιο θαλάσσης
θαλάσσης: Il. 24:96: ἡγεῖτ’· ἀμφὶ δ’ ἄρα σφι λιάζετο κῦμα θαλάσσης.
θαλάσσης: Od. 1:50: νήσῳ ἐν ἀμφιρύτῃ, ὅθι τ’ ὀμφαλός ἐστι θαλάσσης,
θαλάσσης: Od. 1:52: Ἄτλαντος θυγάτηρ ὀλοόφρονος, ὅς τε θαλάσσης
θαλάσσης: Od. 2:260: Τηλέμαχος δ’ ἀπάνευθε κιὼν ἐπὶ θῖνα θαλάσσης,
θαλάσσης: Od. 3:5: ἷξον· τοὶ δ’ ἐπὶ θινὶ θαλάσσης ἱερὰ ῥέζον,
θαλάσσης: Od. 3:142: νόστου μιμνῄσκεσθαι ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάσσης·
θαλάσσης: Od. 4:313: ἐς Λακεδαίμονα δῖαν ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάσσης;
θαλάσσης: Od. 4:362: πομπῆες γίνονται ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάσσης.
θαλάσσης: Od. 4:385: ἀθάνατος, Πρωτεὺς Αἰγύπτιος, ὅς τε θαλάσσης
θαλάσσης: Od. 4:430: δὴ τότε κοιμήθημεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης.
θαλάσσης: Od. 4:432: καὶ τότε δὴ παρὰ θῖνα θαλάσσης εὐρυπόροιο
θαλάσσης: Od. 4:435: τόφρα δ’ ἄρ’ ἥ γ’ ὑποδῦσα θαλάσσης εὐρέα κόλπον
θαλάσσης: Od. 4:449: ἑξῆς εὐνάζοντο παρὰ ῥηγμῖνι θαλάσσης·
θαλάσσης: Od. 4:501: πέτρῃσιν μεγάλῃσι καὶ ἐξεσάωσε θαλάσσης·
θαλάσσης: Od. 4:504: φῆ ῥ’ ἀέκητι θεῶν φυγέειν μέγα λαῖτμα θαλάσσης.
θαλάσσης: Od. 4:560: οἵ κέν μιν πέμποιεν ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάσσης.
θαλάσσης: Od. 4:575: δὴ τότε κοιμήθημεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης.
θαλάσσης: Od. 4:779: βὰν δ’ ἰέναι ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης.
θαλάσσης: Od. 5:17: οἵ κέν μιν πέμποιεν ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάσσης.
θαλάσσης: Od. 5:142: οἵ κέν μιν πέμποιεν ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάσσης.
θαλάσσης: Od. 5:174: ἥ με κέλεαι σχεδίῃ περάαν μέγα λαῖτμα θαλάσσης,
θαλάσσης: Od. 5:401: καὶ δὴ δοῦπον ἄκουσε ποτὶ σπιλάδεσσι θαλάσσης· -
θαλάσσης: Od. 5:418: ἠϊόνας τε παραπλῆγας λιμένας τε θαλάσσης,
θαλάσσης: Od. 5:440: ἠϊόνας τε παραπλῆγας λιμένας τε θαλάσσης.
θαλάσσης: Od. 6:236: ἕζετ’ ἔπειτ’ ἀπάνευθε κιὼν ἐπὶ θῖνα θαλάσσης,
θαλάσσης: Od. 8:138: οὐ γὰρ ἐγώ γέ τί φημι κακώτερον ἄλλο θαλάσσης
θαλάσσης: Od. 9:150: ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βῆμεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης·
θαλάσσης: Od. 9:169: δὴ τότε κοιμήθημεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης.
θαλάσσης: Od. 9:182: ἔνθα δ’ ἐπ’ ἐσχατιῇ σπέος εἴδομεν ἄγχι θαλάσσης,
θαλάσσης: Od. 9:260: παντοίοισ’ ἀνέμοισιν ὑπὲρ μέγα λαῖτμα θαλάσσης,
θαλάσσης: Od. 9:547: ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βῆμεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης.
θαλάσσης: Od. 9:559: δὴ τότε κοιμήθημεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης.
θαλάσσης: Od. 10:154: πρῶτ’ ἐλθόντ’ ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης
θαλάσσης: Od. 10:186: δὴ τότε κοιμήθημεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης.
θαλάσσης: Od. 10:274: ὣς εἰπὼν παρὰ νηὸς ἀπήϊον ἠδὲ θαλάσσης.
θαλάσσης: Od. 10:402: ἔρχεο νῦν ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης.
θαλάσσης: Od. 10:407: βῆν δ’ ἰέναι ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης.
θαλάσσης: Od. 10:446: ὣς φάμενοι παρὰ νηὸς ἀνήϊον ἠδὲ θαλάσσης.
θαλάσσης: Od. 10:569: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης
θαλάσσης: Od. 11:75: σῆμά τέ μοι χεῦαι πολιῆς ἐπὶ θινὶ θαλάσσης,
θαλάσσης: Od. 12:2: νηῦς, ἀπὸ δ’ ἵκετο κῦμα θαλάσσης εὐρυπόροιο
θαλάσσης: Od. 12:6: ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βῆμεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης·
θαλάσσης: Od. 12:236: δεινὸν ἀνεῤῥύβδησε θαλάσσης ἁλμυρὸν ὕδωρ.
θαλάσσης: Od. 12:240: ἀλλ’ ὅτ’ ἀναβρόξειε θαλάσσης ἁλμυρὸν ὕδωρ,
θαλάσσης: Od. 12:367: βῆν δ’ ἰέναι ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης.
θαλάσσης: Od. 12:431: ἡ μὲν ἀνεῤῥύβδησε θαλάσσης ἁλμυρὸν ὕδωρ·
θαλάσσης: Od. 13:65: ἡγεῖσθαι ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης.
θαλάσσης: Od. 13:85: πορφύρεον μέγα θῦε πολυφλοίσβοιο θαλάσσης.
θαλάσσης: Od. 13:88: ὣς ἡ ῥίμφα θέουσα θαλάσσης κύματ’ ἔταμνεν,
θαλάσσης: Od. 13:220: ἑρπύζων παρὰ θῖνα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης,
θαλάσσης: Od. 14:347: ἐσσυμένως παρὰ θῖνα θαλάσσης δόρπον ἕλοντο.
θαλάσσης: Od. 15:205: στρέψ’ ἵππους ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης,
θαλάσσης: Od. 15:294: νηῦς ἀνύσειε θέουσα θαλάσσης ἁλμυρὸν ὕδωρ.
θαλάσσης: Od. 15:499: ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βαῖνον ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης
θαλάσσης: Od. 16:358: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἀνστάντες ἔβαν ἐπὶ θῖνα θαλάσσης,
θαλάσσης: Od. 17:146: οἵ κέν μιν πέμποιεν ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάσσης.”
θαλάσσης: Od. 22:385: κοῖλον ἐς αἰγιαλὸν πολιῆς ἔκτοσθε θαλάσσης
θαλάσσια: Il. 2:614: Ἀτρεΐδης, ἐπεὶ οὔ σφι θαλάσσια ἔργα μεμήλει.
θαλάσσια: Od. 5:67: εἰνάλιαι, τῇσίν τε θαλάσσια ἔργα μέμηλεν.
θαλέθοντες: Il. 9:463: ἔσφαζον, πολλοὶ δὲ σύες θαλέθοντες ἀλοιφῇ
θαλέθοντες: Il. 23:32: πολλοὶ δ’ ἀργιόδοντες ὕες θαλέθοντες ἀλοιφῇ
θαλέθοντες: Od. 6:63: οἱ δύ’ ὀπυίοντες, τρεῖς δ’ ἠΐθεοι θαλέθοντες·
θαλέθων: Od. 23:191: ἀκμηνὸς θαλέθων· πάχετος δ’ ἦν ἠΰτε κίων.
Θάλειά: Il. 18:39: ἔνθ’ ἄρ’ ἔην Γλαύκη τε Θάλειά τε Κυμοδόκη τε
θάλειαν: Il. 7:475: ἄλλοι δ’ ἀνδραπόδεσσι· τίθεντο δὲ δαῖτα θάλειαν.
θάλειαν: Od. 3:420: ἥ μοι ἐναργὴς ἦλθε θεοῦ ἐς δαῖτα θάλειαν.
θαλείῃ: Od. 8:76: ὥς ποτε δηρίσαντο θεῶν ἐν δαιτὶ θαλείῃ
θαλείῃ: Od. 8:99: φόρμιγγός θ’, ἣ δαιτὶ συνήορός ἐστι θαλείῃ·
θαλερὴ: Il. 17:439: ἡνιόχοιο πόθῳ· θαλερὴ δ’ ἐμιαίνετο χαίτη
θαλερὴ: Il. 17:696: δακρυόφι πλῆσθεν, θαλερὴ δέ οἱ ἔσχετο φωνή.
θαλερὴ: Il. 23:397: δακρυόφι πλῆσθεν, θαλερὴ δέ οἱ ἔσχετο φωνή.
θαλερὴ: Od. 4:705: δακρυόφιν πλῆσθεν, θαλερὴ δέ οἱ ἔσχετο φωνή.
θαλερὴ: Od. 8:476: ἀργιόδοντος ὑός, θαλερὴ δ’ ἦν ἀμφὶς ἀλοιφή·
θαλερὴ: Od. 19:472: δακρυόφιν πλῆσθεν, θαλερὴ δέ οἱ ἔσχετο φωνή.
θαλερὴν: Il. 3:53: γνοίης χ’ οἵου φωτὸς ἔχεις θαλερὴν παράκοιτιν·
θαλεροί: Il. 3:26: σεύωνται ταχέες τε κύνες θαλεροί τ’ αἰζηοί·
θαλεροί: Il. 11:414: ὡς δ’ ὅτε κάπριον ἀμφὶ κύνες θαλεροί τ’ αἰζηοὶ
θαλεροῖο: Od. 20:74: κούρῃσ’ αἰτήσουσα τέλος θαλεροῖο γάμοιο,
θαλερὸν: Il. 2:266: πλῆξεν· ὃ δ’ ἰδνώθη, θαλερὸν δέ οἱ ἔκπεσε δάκρυ·
θαλερὸν: Il. 4:474: ἠΐθεον θαλερὸν Σιμοείσιον, ὅν ποτε μήτηρ
θαλερὸν: Il. 6:496: ἐντροπαλιζομένη, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέουσα.
θαλερὸν: Il. 24:9: τῶν μιμνησκόμενος θαλερὸν κατὰ δάκρυον εἶβεν,
θαλερὸν: Il. 24:794: μυρόμενοι, θαλερὸν δὲ κατείβετο δάκρυ παρειῶν.
θαλερὸν: Od. 4:556: τὸν δ’ ἴδον ἐν νήσῳ θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντα,
θαλερὸν: Od. 6:66: ὣς ἔφατ’· αἴδετο γὰρ θαλερὸν γάμον ἐξονομῆναι
θαλερὸν: Od. 10:201: κλαῖον δὲ λιγέως, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντες·
θαλερὸν: Od. 10:409: οἴκτρ’ ὀλοφυρομένους, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντας.
θαλερὸν: Od. 10:457: μηκέτι νῦν θαλερὸν γόον ὄρνυτε· οἶδα καὶ αὐτή,
θαλερὸν: Od. 10:570: ᾔομεν ἀχνύμενοι, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντες,
θαλερὸν: Od. 11:5: βαίνομεν ἀχνύμενοι, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντες.
θαλερὸν: Od. 11:391: κλαῖε δ’ ὅ γε λιγέως, θαλερὸν κατὰ δάκρυον εἴβων,
θαλερὸν: Od. 11:466: ἕσταμεν ἀχνύμενοι, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντες·
θαλερὸν: Od. 12:12: θάπτομεν ἀχνύμενοι, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντες.
θαλερὸν: Od. 16:16: χεῖράς τ’ ἀμφοτέρας· θαλερὸν δέ οἱ ἔκπεσε δάκρυ.
θαλερὸν: Od. 22:447: αἴν’ ὀλοφυρόμεναι, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέουσαι.
θαλερὸς: Il. 6:430: ἠδὲ κασίγνητος, σὺ δέ μοι θαλερὸς παρακοίτης·
θαλερὸς: Il. 8:190: ἢ ἐμοί, ὅς πέρ οἱ θαλερὸς πόσις εὔχομαι εἶναι.
θαλεροὺς: Il. 8:156: τάων ἐν κονίῃσι βάλες θαλεροὺς παρακοίτας.
θαλερούς: Il. 17:282: καπρίῳ, ὅς τ’ ἐν ὄρεσσι κύνας θαλερούς τ’ αἰζηοὺς
θαλερὼ: Il. 15:113: Ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ Ἄρης θαλερὼ πεπλήγετο μηρὼ
θαλερῶν: Il. 10:259: κέκληται, ῥύεται δὲ κάρη θαλερῶν αἰζηῶν.
θαλερῶν: Il. 14:4: μείζων δὴ παρὰ νηυσὶ βοὴ θαλερῶν αἰζηῶν.
θαλέων: Il. 22:504: εὐνῇ ἔνι μαλακῇ θαλέων ἐμπλησάμενος κῆρ·
θαλίῃ: Il. 9:143: ὅς μοι τηλύγετος τρέφεται θαλίῃ ἔνι πολλῇ.
θαλίῃ: Il. 9:285: ὅς οἱ τηλύγετος τρέφεται θαλίῃ ἔνι πολλῇ.
θαλίῃς: Od. 11:603: τέρπεται ἐν θαλίῃς καὶ ἔχει καλλίσφυρον Ἥβην,
θαλλόν: Od. 17:224: σηκοκόρον τ’ ἔμεναι θαλλόν τ’ ἐρίφοισι φορῆναι,
θάλος: Il. 22:87: κλαύσομαι ἐν λεχέεσσι φίλον θάλος, ὃν τέκον αὐτή,
θάλος: Od. 6:157: λευσσόντων τοιόνδε θάλος χορὸν εἰσοιχνεῦσαν.
Θάλπιος: Il. 2:620: τῶν μὲν ἄρ’ Ἀμφίμαχος καὶ Θάλπιος ἡγησάσθην
θαλπιόων: Od. 19:319: ὥς κ’ εὖ θαλπιόων χρυσόθρονον Ἠῶ ἵκηται.
θάλποντες: Od. 21:179: ὄφρα νέοι θάλποντες, ἐπιχρίοντες ἀλοιφῇ,
θάλποντες: Od. 21:184: τῷ ῥα νέοι θάλποντες ἐπειρῶντ’, οὐδ’ ἐδύναντο
θάλπων: Od. 21:246: θάλπων ἔνθα καὶ ἔνθα σέλᾳ πυρός· ἀλλά μιν οὐδ’ ὧς
θαλπωρὴ: Il. 6:412: ἔσται θαλπωρὴ ἐπεὶ ἂν σύ γε πότμον ἐπίσπῃς
θαλπωρὴ: Il. 10:223: μᾶλλον θαλπωρὴ καὶ θαρσαλεώτερον ἔσται.
θαλπωρή: Od. 1:167: θαλπωρή, εἴ πέρ τις ἐπιχθονίων ἀνθρώπων
θαλύσια: Il. 9:530: χωσαμένη ὅ οἱ οὔ τι θαλύσια γουνῷ ἀλωῆς
Θαλυσιάδην: Il. 4:458: ἐσθλὸν ἐνὶ προμάχοισι Θαλυσιάδην Ἐχέπωλον·
θάμ’: Il. 16:207: ταῦτά μ’ ἀγειρόμενοι θάμ’ ἐβάζετε· νῦν δὲ πέφανται
θάμ’: Od. 1:143: κῆρυξ δ’ αὐτοῖσιν θάμ’ ἐπῴχετο οἰνοχοεύων.
θάμ’: Od. 4:178: καί κε θάμ’ ἐνθάδ’ ἐόντες ἐμισγόμεθ’· οὐδέ κεν ἥμεας
θάμ’: Od. 4:686: οἳ θάμ’ ἀγειρόμενοι βίοτον κατακείρετε πολλόν,
θάμ’: Od. 16:27: οὐ μὲν γάρ τι θάμ’ ἀγρὸν ἐπέρχεαι οὐδὲ νομῆας,
θαμὰ: Il. 15:470: πρώϊον, ὄφρ’ ἀνέχοιτο θαμὰ θρῴσκοντας ὀϊστούς.
θαμὰ: Od. 1:209: κείνῳ, ἐπεὶ θαμὰ τοῖον ἐμισγόμεθ’ ἀλλήλοισι,
θαμὰ: Od. 15:516: ὄψεται· οὐ μὲν γάρ τι θαμὰ μνηστῆρσ’ ἐνὶ οἴκῳ
θαμὰ: Od. 19:521: ἥ τε θαμὰ τρωπῶσα χέει πολυδευκέα φωνήν,
θάμβευς: Od. 24:394: “ὦ γέρον, ἵζ’ ἐπὶ δεῖπνον, ἀπεκλελάθεσθε δὲ θάμβευς·
θάμβησαν: Il. 8:77: θάμβησαν, καὶ πάντας ὑπὸ χλωρὸν δέος εἷλεν.
θάμβησάν: Il. 23:728: κάππεσε· λαοὶ δ’ αὖ θηεῦντό τε θάμβησάν τε.
θάμβησάν: Il. 23:881: κάππεσε· λαοὶ δ’ αὖ θηεῦντό τε θάμβησάν τε.
θάμβησαν: Il. 24:484: θάμβησαν δὲ καὶ ἄλλοι, ἐς ἀλλήλους δὲ ἴδοντο.
θάμβησαν: Od. 2:155: θάμβησαν δ’ ὄρνιθας, ἐπεὶ ἴδον ὀφθαλμοῖσιν·
θαμβήσαντ’: Od. 24:101: τὼ δ’ ἄρα θαμβήσαντ’ ἰθὺς κίον, ὡς ἐσιδέσθην.
θαμβήσασα: Od. 1:360: ἡ μὲν θαμβήσασα πάλιν οἶκόνδε βεβήκει·
θαμβήσασα: Od. 21:354: ἡ μὲν θαμβήσασα πάλιν οἶκόνδε βεβήκει·
θάμβησε: Od. 16:178: ἤϊεν ἐς κλισίην. θάμβησε δέ μιν φίλος υἱός,
θάμβησεν: Il. 1:199: θάμβησεν δ’ Ἀχιλεύς, μετὰ δ’ ἐτράπετ’, αὐτίκα δ’ ἔγνω
θάμβησέν: Il. 3:398: θάμβησέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
θάμβησεν: Il. 24:483: ὣς Ἀχιλεὺς θάμβησεν ἰδὼν Πρίαμον θεοειδέα·
θάμβησεν: Od. 1:323: θάμβησεν κατὰ θυμόν· ὀΐσατο γὰρ θεὸν εἶναι.
θάμβος: Il. 3:342: δεινὸν δερκόμενοι· θάμβος δ’ ἔχεν εἰσορόωντας
θάμβος: Il. 4:79: κὰδ δ’ ἔθορ’ ἐς μέσσον· θάμβος δ’ ἔχεν εἰσορόωντας
θάμβος: Il. 23:815: δεινὸν δερκομένω· θάμβος δ’ ἔχε πάντας Ἀχαιούς.
θάμβος: Il. 24:482: ἀνδρὸς ἐς ἀφνειοῦ, θάμβος δ’ ἔχει εἰσορόωντας,
θάμβος: Od. 3:372: φήνῃ εἰδομένη· θάμβος δ’ ἕλε πάντας Ἀχαιούς.
θαμέας: Od. 14:12: πυκνοὺς καὶ θαμέας, τὸ μέλαν δρυὸς ἀμφικεάσσας.
θαμέες: Il. 10:264: ἀργιόδοντος ὑὸς θαμέες ἔχον ἔνθα καὶ ἔνθα
θαμέες: Il. 11:551: ἰθύει, ἀλλ’ οὔ τι πρήσσει· θαμέες γὰρ ἄκοντες
θαμέες: Il. 17:661: ἰθύει, ἀλλ’ οὔ τι πρήσσει· θαμέες γὰρ ἄκοντες
θαμέες: Od. 12:92: πυκνοὶ καὶ θαμέες, πλεῖοι μέλανος θανάτοιο.
θαμειαί: Il. 1:52: βάλλ’· αἰεὶ δὲ πυραὶ νεκύων καίοντο θαμειαί.
θαμειαὶ: Il. 12:278: τῶν δ’, ὥς τε νιφάδες χιόνος πίπτωσι θαμειαὶ
θαμειαί: Il. 12:287: ὣς τῶν ἀμφοτέρωσε λίθοι πωτῶντο θαμειαί,
θαμειαὶ: Il. 18:68: ἀκτὴν εἰσανέβαινον ἐπισχερώ, ἔνθα θαμειαὶ
θαμειὰς: Il. 12:44: ἀντίον ἵστανται καὶ ἀκοντίζουσι θαμειὰς
θαμειὰς: Il. 12:296: ἤλασεν, ἔντοσθεν δὲ βοείας ῥάψε θαμειὰς
θαμειὰς: Il. 14:421: ἐλπόμενοι ἐρύεσθαι, ἀκόντιζον δὲ θαμειὰς
θαμειάς: Il. 19:383: χρύσεαι, ἃς Ἥφαιστος ἵει λόφον ἀμφὶ θαμειάς.
θαμειάς: Il. 22:316: χρύσεαι, ἃς Ἥφαιστος ἵει λόφον ἀμφὶ θαμειάς.
θαμέσι: Od. 5:252: ἴκρια δὲ στήσας, ἀραρὼν θαμέσι σταμίνεσσι,
θαμίζεις: Il. 18:386: αἰδοίη τε φίλη τε; πάρος γε μὲν οὔ τι θαμίζεις.
θαμίζεις: Il. 18:425: αἰδοίη τε φίλη τε; πάρος γε μὲν οὔ τι θαμίζεις.
θαμίζεις: Od. 5:88: αἰδοῖός τε φίλος τε; πάρος γε μὲν οὔ τι θαμίζεις.
θάμιζεν: Od. 8:451: θερμὰ λοέτρ’, ἐπεὶ οὔ τι κομιζόμενός γε θάμιζεν,
θαμίζων: Od. 8:161: ἀλλὰ τῷ, ὅς θ’ ἅμα νηῒ πολυκλήϊδι θαμίζων,
θάμνοι: Il. 11:156: πάντῃ τ’ εἰλυφόων ἄνεμος φέρει, οἳ δέ τε θάμνοι
θάμνοισ’: Od. 5:471: θάμνοισ’ ἐν πυκινοῖσι καταδράθω, εἴ με μεθείη
θάμνοισι: Od. 7:285: ἐκβὰς ἐν θάμνοισι κατέδραθον, ἀμφὶ δὲ φύλλα
θάμνος: Od. 23:190: θάμνος ἔφυ τανύφυλλος ἐλαίης ἕρκεος ἐντός,
θάμνους: Od. 5:476: ἐν περιφαινομένῳ. δοιοὺς δ’ ἄρ’ ὑπήλυθε θάμνους
θάμνῳ: Il. 17:677: θάμνῳ ὑπ’ ἀμφικόμῳ κατακείμενος, ἀλλά τ’ ἐπ’ αὐτῷ
θάμνῳ: Il. 22:191: τὸν δ’ εἴ πέρ τε λάθῃσι καταπτήξας ὑπὸ θάμνῳ,
θάμνῳ: Od. 22:469: ἕρκει ἐνιπλήξωσι, τό θ’ ἑστήκῃ ἐνὶ θάμνῳ,
θάμνων: Od. 6:127: ὣς εἰπὼν θάμνων ὑπεδύσετο δῖος Ὀδυσσεύς,
Θάμυριν: Il. 2:595: ἀντόμεναι Θάμυριν τὸν Θρήϊκα παῦσαν ἀοιδῆς
θάνατοι: Od. 12:341: πάντες μὲν στυγεροὶ θάνατοι δειλοῖσι βροτοῖσι,
θανάτοιο: Il. 2:302: μάρτυροι, οὓς μὴ κῆρες ἔβαν θανάτοιο φέρουσαι·
θανάτοιο: Il. 2:834: πειθέσθην· κῆρες γὰρ ἄγον μέλανος θανάτοιο.
θανάτοιο: Il. 3:309: ὁπποτέρῳ θανάτοιο τέλος πεπρωμένον ἐστίν.
θανάτοιο: Il. 5:553: ἀρνυμένω· τὼ δ’ αὖθι τέλος θανάτοιο κάλυψεν.
θανάτοιο: Il. 8:70: ἐν δ’ ἐτίθει δύο κῆρε τανηλεγέος θανάτοιο
θανάτοιο: Il. 9:411: διχθαδίας κῆρας φερέμεν θανάτοιο τέλος δέ.
θανάτοιο: Il. 9:416: ἔσσεται, οὐδέ κέ μ’ ὦκα τέλος θανάτοιο κιχείη.
θανάτοιο: Il. 11:332: πειθέσθην· κῆρες γὰρ ἄγον μέλανος θανάτοιο.
θανάτοιο: Il. 11:451: φθῆ σε τέλος θανάτοιο κιχήμενον, οὐδ’ ὑπάλυξας.
θανάτοιο: Il. 12:326: νῦν δ’ ἔμπης γὰρ κῆρες ἐφεστᾶσιν θανάτοιο
θανάτοιο: Il. 13:602: ἤϊε· τὸν δ’ ἄγε μοῖρα κακὴ θανάτοιο τέλος δὲ
Θανάτοιο: Il. 14:231: ἔνθ’ Ὕπνῳ ξύμβλητο κασιγνήτῳ Θανάτοιο,
θανάτοιο: Il. 15:628: δειδιότες· τυτθὸν γὰρ ὑπ’ ἐκ θανάτοιο φέρονται·
θανάτοιο: Il. 16:442: ἂψ ἐθέλεις θανάτοιο δυσηχέος ἐξαναλῦσαι;
θανάτοιο: Il. 16:502: Ὣς ἄρα μιν εἰπόντα τέλος θανάτοιο κάλυψεν
θανάτοιο: Il. 16:687: ἦ τ’ ἂν ὑπέκφυγε κῆρα κακὴν μέλανος θανάτοιο.
θανάτοιο: Il. 16:855: Ὣς ἄρα μιν εἰπόντα τέλος θανάτοιο κάλυψε·
θανάτοιο: Il. 18:464: αἲ γάρ μιν θανάτοιο δυσηχέος ὧδε δυναίμην
θανάτοιο: Il. 20:350: ἔσσεται, ὃς καὶ νῦν φύγεν ἄσμενος ἐκ θανάτοιο.
θανάτοιο: Il. 21:548: ἔστη, ὅπως θανάτοιο βαρείας χεῖρας ἀλάλκοι
θανάτοιο: Il. 22:175: ἠέ μιν ἐκ θανάτοιο σαώσομεν, ἦέ μιν ἤδη
θανάτοιο: Il. 22:180: ἂψ ἐθέλεις θανάτοιο δυσηχέος ἐξαναλῦσαι;
θανάτοιο: Il. 22:202: πῶς δέ κεν Ἕκτωρ κῆρας ὑπεξέφυγεν θανάτοιο,
θανάτοιο: Il. 22:210: ἐν δ’ ἐτίθει δύο κῆρε τανηλεγέος θανάτοιο,
θανάτοιο: Il. 22:361: Ὣς ἄρα μιν εἰπόντα τέλος θανάτοιο κάλυψε,
θανάτοιό: Il. 24:428: τώ οἱ ἀπεμνήσαντο καὶ ἐν θανάτοιό περ αἴσῃ.
θανάτοιό: Il. 24:750: οἳ δ’ ἄρα σεῦ κήδοντο καὶ ἐν θανάτοιό περ αἴσῃ.
θανάτοιο: Od. 2:100: μοῖρ’ ὀλοὴ καθέλῃσι τανηλεγέος θανάτοιο,
θανάτοιο: Od. 3:238: μοῖρ’ ὀλοὴ καθέλῃσι τανηλεγέος θανάτοιο.”
θανάτοιο: Od. 4:180: πρίν γ’ ὅτε δὴ θανάτοιο μέλαν νέφος ἀμφεκάλυψεν.
θανάτοιο: Od. 4:753: ἡ γάρ κέν μιν ἔπειτα καὶ ἐκ θανάτοιο σαώσαι.
θανάτοιο: Od. 9:63: ἄσμενοι ἐκ θανάτοιο, φίλους ὀλέσαντες ἑταίρους.
θανάτοιο: Od. 9:566: ἄσμενοι ἐκ θανάτοιο, φίλους ὀλέσαντες ἑταίρους.
θανάτοιο: Od. 10:134: ἄσμενοι ἐκ θανάτοιο, φίλους ὀλέσαντες ἑταίρους.
θανάτοιο: Od. 11:171: τίς νύ σε κὴρ ἐδάμασσε τανηλεγέος θανάτοιο;
θανάτοιο: Od. 11:398: τίς νύ σε κὴρ ἐδάμασσε τανηλεγέος θανάτοιο;
θανάτοιο: Od. 12:92: πυκνοὶ καὶ θαμέες, πλεῖοι μέλανος θανάτοιο.
θανάτοιο: Od. 14:207: ἀλλ’ ἦ τοι τὸν κῆρες ἔβαν θανάτοιο φέρουσαι
θανάτοιο: Od. 16:21: πάντα κύσεν περιφύς, ὡς ἐκ θανάτοιο φυγόντα·
θανάτοιο: Od. 17:326: Ἄργον δ’ αὖ κατὰ μοῖρ’ ἔλαβεν μέλανος θανάτοιο,
θανάτοιο: Od. 17:476: Ἀντίνοον πρὸ γάμοιο τέλος θανάτοιο κιχείη.”
θανάτοιο: Od. 19:145: μοῖρ’ ὀλοὴ καθέλῃσι τανηλεγέος θανάτοιο·
θανάτοιο: Od. 24:124: ἡμετέρου θανάτοιο κακὸν τέλος, οἷον ἐτύχθη.
θανάτοιο: Od. 24:135: μοῖρ’ ὀλοὴ καθέλῃσι τανηλεγέος θανάτοιο,
θάνατόν: Il. 1:60: ἂψ ἀπονοστήσειν, εἴ κεν θάνατόν γε φύγοιμεν,
θάνατον: Il. 2:359: ὄφρα πρόσθ’ ἄλλων θάνατον καὶ πότμον ἐπίσπῃ.
θάνατόν: Il. 2:401: εὐχόμενος θάνατόν τε φυγεῖν καὶ μῶλον Ἄρηος.
θάνατόν: Il. 4:155: φίλε κασίγνητε θάνατόν νύ τοι ὅρκι’ ἔταμνον
θάνατον: Il. 9:567: παιδὶ δόμεν θάνατον· τῆς δ’ ἠεροφοῖτις Ἐρινὺς
θάνατον: Il. 11:362: ἐξ αὖ νῦν ἔφυγες θάνατον κύον· ἦ τέ τοι ἄγχι
θάνατον: Il. 15:349: αὐτοῦ οἱ θάνατον μητίσομαι, οὐδέ νυ τόν γε
θάνατον: Il. 15:495: βλήμενος ἠὲ τυπεὶς θάνατον καὶ πότμον ἐπίσπῃ
θάνατόν: Il. 16:47: οἷ αὐτῷ θάνατόν τε κακὸν καὶ κῆρα λιτέσθαι.
θάνατον: Il. 16:98: μήτέ τις οὖν Τρώων θάνατον φύγοι ὅσσοι ἔασι,
θάνατόν: Il. 16:454: πέμπειν μιν θάνατόν τε φέρειν καὶ νήδυμον ὕπνον
θάνατον: Il. 16:693: Πατρόκλεις, ὅτε δή σε θεοὶ θάνατον δὲ κάλεσσαν;
θάνατον: Il. 17:381: τὼ δ’ ἐπιοσσομένω θάνατον καὶ φύζαν ἑταίρων
θάνατον: Il. 17:714: Τρώων ἐξ ἐνοπῆς θάνατον καὶ κῆρα φύγωμεν.
θάνατον: Il. 19:274: ἤθελ’ Ἀχαιοῖσιν θάνατον πολέεσσι γενέσθαι.
θάνατον: Il. 19:420: Ξάνθε τί μοι θάνατον μαντεύεαι; οὐδέ τί σε χρή.
θάνατον: Il. 20:337: αὐτὰρ ἐπεί κ’ Ἀχιλεὺς θάνατον καὶ πότμον ἐπίσπῃ,
θάνατον: Il. 20:449: ἐξ αὖ νῦν ἔφυγες θάνατον κύον· ἦ τέ τοι ἄγχι
θάνατον: Il. 20:481: πρόσθ’ ὁρόων θάνατον· ὃ δὲ φασγάνῳ αὐχένα θείνας
θάνατόν: Il. 21:66: ἐκφυγέειν θάνατόν τε κακὸν καὶ κῆρα μέλαιναν.
θάνατον: Il. 21:103: νῦν δ’ οὐκ ἔσθ’ ὅς τις θάνατον φύγῃ ὅν κε θεός γε
θάνατον: Il. 21:565: οὐκέτ’ ἔπειτ’ ἔσται θάνατον καὶ κῆρας ἀλύξαι·
θάνατον: Il. 22:297: ὢ πόποι ἦ μάλα δή με θεοὶ θάνατον δὲ κάλεσσαν·
θάνατον: Il. 24:328: πόλλ’ ὀλοφυρόμενοι ὡς εἰ θάνατον δὲ κιόντα.
θάνατον: Od. 2:283: οὐδέ τι ἴσασιν θάνατον καὶ κῆρα μέλαιναν,
θάνατον: Od. 2:352: διογενὴς Ὀδυσεὺς θάνατον καὶ κῆρας ἀλύξας.
θάνατον: Od. 3:236: ἀλλ’ ἦ τοι θάνατον μὲν ὁμοίϊον οὐδὲ θεοί περ
θάνατον: Od. 3:242: φράσσαντ’ ἀθάνατοι θάνατον καὶ κῆρα μέλαιναν.
θάνατον: Od. 4:789: ὁρμαίνουσ’, ἤ οἱ θάνατον φύγοι υἱὸς ἀμύμων,
θάνατον: Od. 5:387: διογενὴς Ὀδυσεύς, θάνατον καὶ κῆρας ἀλύξας.
θάνατόν: Od. 9:61: ὤλονθ’· οἱ δ’ ἄλλοι φύγομεν θάνατόν τε μόρον τε.
θάνατον: Od. 9:467: οἳ φύγομεν θάνατον· τοὺς δὲ στενάχοντο γοῶντες.
θάνατόν: Od. 11:409: ἀλλά μοι Αἴγισθος τεύξας θάνατόν τε μόρον τε
θάνατόν: Od. 11:488: “μὴ δή μοι θάνατόν γε παραύδα, φαίδιμ’ Ὀδυσσεῦ.
θάνατον: Od. 12:157: ἤ κεν ἀλευάμενοι θάνατον καὶ κῆρα φύγοιμεν.
θάνατον: Od. 14:219: οὔ ποτέ μοι θάνατον προτιόσσετο θυμὸς ἀγήνωρ,
θάνατον: Od. 15:275: τῶν ὑπαλευάμενος θάνατον καὶ κῆρα μέλαιναν
θάνατον: Od. 15:300: ὁρμαίνων, ἤ κεν θάνατον φύγοι ἦ κεν ἁλοίη.
θάνατον: Od. 16:169: ὡς ἂν μνηστῆρσιν θάνατον καὶ κῆρ’ ἀραρόντε
θάνατόν: Od. 16:421: μάργε, τίη δὲ σὺ Τηλεμάχῳ θάνατόν τε μόρον τε
θάνατον: Od. 16:446: ἀνδρῶν, οὐδέ τί μιν θάνατον τρομέεσθαι ἄνωγα
θάνατον: Od. 17:547: πᾶσι μάλ’, οὐδέ κέ τις θάνατον καὶ κῆρας ἀλύξει.
θάνατον: Od. 18:202: αἴθε μοι ὣς μαλακὸν θάνατον πόροι Ἄρτεμις ἁγνὴ
θάνατον: Od. 19:558: πᾶσι μάλ’, οὐδέ κέ τις θάνατον καὶ κῆρας ἀλύξει.”
θάνατον: Od. 20:11: ἠὲ μεταΐξας θάνατον τεύξειεν ἑκάστῃ,
θάνατόν: Od. 20:241: μνηστῆρες δ’ ἄρα Τηλεμάχῳ θάνατόν τε μόρον τε
θάνατόν: Od. 22:14: οἷ τεύξειν θάνατόν τε κακὸν καὶ κῆρα μέλαιναν;
θάνατον: Od. 22:66: ἢ φεύγειν, ὅς κεν θάνατον καὶ κῆρας ἀλύξῃ·
θάνατόν: Od. 22:325: τῶ οὐκ ἂν θάνατόν γε δυσηλεγέα προφύγοισθα.”
θάνατον: Od. 24:31: δήμῳ ἔνι Τρώων θάνατον καὶ πότμον ἐπισπεῖν·
θάνατον: Od. 24:127: ἡμῖν φραζομένη θάνατον καὶ κῆρα μέλαιναν,
θάνατον: Od. 24:153: τὼ δὲ μνηστῆρσιν θάνατον κακὸν ἀρτύναντε
θάνατον: Od. 24:414: μνηστήρων στυγερὸν θάνατον καὶ κῆρ’ ἐνέπουσα.
θάνατος: Il. 3:101: ἡμέων δ’ ὁπποτέρῳ θάνατος καὶ μοῖρα τέτυκται
θάνατός: Il. 3:173: ὡς ὄφελεν θάνατός μοι ἁδεῖν κακὸς ὁππότε δεῦρο
θάνατος: Il. 4:270: Τρῶες· τοῖσιν δ’ αὖ θάνατος καὶ κήδε’ ὀπίσσω
θάνατος: Il. 5:68: γνὺξ δ’ ἔριπ’ οἰμώξας, θάνατος δέ μιν ἀμφεκάλυψε.
θάνατος: Il. 5:83: ἔλλαβε πορφύρεος θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή.
θάνατος: Il. 10:383: θάρσει, μηδέ τί τοι θάνατος καταθύμιος ἔστω.
θάνατος: Il. 13:544: καὶ κόρυς, ἀμφὶ δέ οἱ θάνατος χύτο θυμοραϊστής.
θάνατος: Il. 16:334: ἔλλαβε πορφύρεος θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή.
θάνατος: Il. 16:414: κάππεσεν, ἀμφὶ δέ μιν θάνατος χύτο θυμοραϊστής.
θάνατος: Il. 16:580: κάππεσεν, ἀμφὶ δέ μιν θάνατος χύτο θυμοραϊστής.
θάνατος: Il. 16:853: ἄγχι παρέστηκεν θάνατος καὶ μοῖρα κραταιὴ
θάνατος: Il. 17:201: ἆ δείλ’ οὐδέ τί τοι θάνατος καταθύμιός ἐστιν
θάνατος: Il. 17:478: ζωὸς ἐών; νῦν αὖ θάνατος καὶ μοῖρα κιχάνει.
θάνατος: Il. 17:672: ζωὸς ἐών· νῦν αὖ θάνατος καὶ μοῖρα κιχάνει.
θάνατος: Il. 20:390: ἐνθάδε τοι θάνατος, γενεὴ δέ τοί ἐστ’ ἐπὶ λίμνῃ
θάνατος: Il. 20:477: ἔλλαβε πορφύρεος θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή.
θάνατος: Il. 21:110: ἀλλ’ ἔπι τοι καὶ ἐμοὶ θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή·
θάνατος: Il. 22:300: νῦν δὲ δὴ ἐγγύθι μοι θάνατος κακός, οὐδ’ ἔτ’ ἄνευθεν,
θάνατος: Il. 22:436: ζωὸς ἐών· νῦν αὖ θάνατος καὶ μοῖρα κιχάνει.
θάνατος: Il. 24:132: ἄγχι παρέστηκεν θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή.
θάνατος: Il. 24:152: μὴ δέ τί οἱ θάνατος μελέτω φρεσὶ μὴ δέ τι τάρβος·
θάνατος: Il. 24:181: μὴ δέ τί τοι θάνατος μελέτω φρεσὶ μηδέ τι τάρβος·
θάνατος: Od. 11:134: πᾶσι μάλ’ ἑξείης. θάνατος δέ τοι ἐξ ἁλὸς αὐτῷ
θάνατος: Od. 13:60: ἔλθῃ καὶ θάνατος, τά τ’ ἐπ’ ἀνθρώποισι πέλονται.
θάνατος: Od. 17:546: τῶ κε καὶ οὐκ ἀτελὴς θάνατος μνηστῆρσι γένοιτο
θάνατος: Od. 23:281: πᾶσι μάλ’ ἑξείης· θάνατος δέ μοι ἐξ ἁλὸς αὐτῷ
θανάτου: Il. 16:350: πρῆσε χανών· θανάτου δὲ μέλαν νέφος ἀμφεκάλυψεν.
θανάτου: Il. 20:300: ἀλλ’ ἄγεθ’ ἡμεῖς πέρ μιν ὑπὲκ θανάτου ἀγάγωμεν,
θανάτου: Od. 5:326: ἐν μέσσῃ δὲ καθῖζε τέλος θανάτου ἀλεείνων.
θανάτου: Od. 9:421: εἴ τιν’ ἑταίροισιν θανάτου λύσιν ἠδ’ ἐμοὶ αὐτῷ
θανάτῳ: Il. 16:672: ὕπνῳ καὶ θανάτῳ διδυμάοσιν, οἵ ῥά μιν ὦκα
θανάτῳ: Il. 16:682: ὕπνῳ καὶ θανάτῳ διδυμάοσιν, οἵ ῥά μιν ὦκα
θανάτῳ: Il. 21:281: νῦν δέ με λευγαλέῳ θανάτῳ εἵμαρτο ἁλῶναι
θανάτῳ: Od. 5:312: νῦν δέ με λευγαλέῳ θανάτῳ εἵμαρτο ἁλῶναι.”
θανάτῳ: Od. 11:412: ὣς θάνον οἰκτίστῳ θανάτῳ· περὶ δ’ ἄλλοι ἑταῖροι
θανάτῳ: Od. 13:80: νήγρετος ἥδιστος, θανάτῳ ἄγχιστα ἐοικώς.
θανάτῳ: Od. 15:359: λευγαλέῳ θανάτῳ, ὡς μὴ θάνοι ὅς τις ἐμοί γε
θανάτῳ: Od. 22:462: “μὴ μὲν δὴ καθαρῷ θανάτῳ ἀπὸ θυμὸν ἑλοίμην
θανάτῳ: Od. 24:34: νῦν δ’ ἄρα σ’ οἰκτίστῳ θανάτῳ εἵμαρτο ἁλῶναι.”
θάνε: Il. 2:642: οὐδ’ ἄρ’ ἔτ’ αὐτὸς ἔην, θάνε δὲ ξανθὸς Μελέαγρος·
θάνε: Il. 21:106: ἀλλὰ φίλος θάνε καὶ σύ· τί ἦ ὀλοφύρεαι οὕτως;
θάνε: Od. 1:396: τῶν κέν τις τόδ’ ἔχῃσιν, ἐπεὶ θάνε δῖος Ὀδυσσεύς·
θάνε: Od. 2:96: κοῦροι, ἐμοὶ μνηστῆρες, ἐπεὶ θάνε δῖος Ὀδυσσεύς,
θάνε: Od. 19:141: “κοῦροι, ἐμοὶ μνηστῆρες, ἐπεὶ θάνε δῖος Ὀδυσσεύς,
θάνε: Od. 24:131: “κοῦροι, ἐμοὶ μνηστῆρες, ἐπεὶ θάνε δῖος Ὀδυσσεύς,
θανέειν: Il. 15:289: χερσὶν ὑπ’ Αἴαντος θανέειν Τελαμωνιάδαο.
θανέειν: Il. 22:426: Ἕκτορος· ὡς ὄφελεν θανέειν ἐν χερσὶν ἐμῇσι·
θανέειν: Od. 1:59: ἧς γαίης, θανέειν ἱμείρεται. οὐδέ νυ σοί περ
θανέειν: Od. 4:562: Ἄργει ἐν ἱπποβότῳ θανέειν καὶ πότμον ἐπισπεῖν,
θανέειν: Od. 5:308: ὡς δὴ ἐγώ γ’ ὄφελον θανέειν καὶ πότμον ἐπισπεῖν
θανέειν: Od. 12:342: λιμῷ δ’ οἴκτιστον θανέειν καὶ πότμον ἐπισπεῖν.
θανέειν: Od. 14:274: ποίησ’· - ὡς ὄφελον θανέειν καὶ πότμον ἐπισπεῖν
θανέεσθαι: Il. 4:12: καὶ νῦν ἐξεσάωσεν ὀϊόμενον θανέεσθαι.
θανέεσθαι: Il. 15:728: ἀλλ’ ἀνεχάζετο τυτθόν, ὀϊόμενος θανέεσθαι
θανέεσθαι: Od. 20:21: ἐξάγαγ’ ἐξ ἄντροιο ὀϊόμενον θανέεσθαι.”
θανεῖν: Il. 7:52: οὐ γάρ πώ τοι μοῖρα θανεῖν καὶ πότμον ἐπισπεῖν·
θάνεν: Od. 15:253: θῆκε βροτῶν ὄχ’ ἄριστον, ἐπεὶ θάνεν Ἀμφιάρηος·
θάνες: Il. 22:486: ἔσσεαι Ἕκτορ ὄνειαρ ἐπεὶ θάνες, οὔτε σοὶ οὗτος.
θάνες: Od. 24:37: ὃς θάνες ἐν Τροίῃ ἑκὰς Ἄργεος· ἀμφὶ δέ σ’ ἄλλοι
θάνῃς: Il. 4:170: αἴ κε θάνῃς καὶ πότμον ἀναπλήσῃς βιότοιο.
θάνῃς: Il. 22:55: ἔσσεται, ἢν μὴ καὶ σὺ θάνῃς Ἀχιλῆϊ δαμασθείς.
θάνῃσι: Il. 19:228: ἀλλὰ χρὴ τὸν μὲν καταθάπτειν ὅς κε θάνῃσι
θάνῃσι: Od. 4:196: κλαίειν, ὅς κε θάνῃσι βροτῶν καὶ πότμον ἐπίσπῃ.
θάνῃσιν: Od. 11:218: ἀλλ’ αὕτη δίκη ἐστὶ βροτῶν, ὅτε τίς κε θάνῃσιν.
θάνοι: Od. 15:359: λευγαλέῳ θανάτῳ, ὡς μὴ θάνοι ὅς τις ἐμοί γε
θάνοιεν: Od. 22:472: δειρῇσι βρόχοι ἦσαν, ὅπως οἴκτιστα θάνοιεν.
θάνον: Il. 12:13: αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μὲν Τρώων θάνον ὅσσοι ἄριστοι,
θάνον: Od. 9:66: οἳ θάνον ἐν πεδίῳ Κικόνων ὕπο δῃωθέντες.
θάνον: Od. 11:389: οἴκῳ ἐν Αἰγίσθοιο θάνον καὶ πότμον ἐπέσπον.
θάνον: Od. 11:412: ὣς θάνον οἰκτίστῳ θανάτῳ· περὶ δ’ ἄλλοι ἑταῖροι
θάνον: Od. 24:22: οἴκῳ ἐν Αἰγίσθοιο θάνον καὶ πότμον ἐπέσπον.
θανόντα: Il. 7:80: Τρῶες καὶ Τρώων ἄλοχοι λελάχωσι θανόντα.
θανόντα: Il. 15:350: γνωτοί τε γνωταί τε πυρὸς λελάχωσι θανόντα,
θανόντα: Il. 22:343: Τρῶες καὶ Τρώων ἄλοχοι λελάχωσι θανόντα.
θανόντα: Il. 24:575: τῖ’ Ἀχιλεὺς ἑτάρων μετὰ Πάτροκλόν γε θανόντα,
θανόντα: Od. 24:79: τῶν ἄλλων ἑτάρων μετὰ Πάτροκλόν γε θανόντα.
θανόντι: Il. 11:453: ὄσσε καθαιρήσουσι θανόντι περ, ἀλλ’ οἰωνοὶ
θανόντι: Il. 22:73: κεῖσθαι· πάντα δὲ καλὰ θανόντι περ ὅττι φανήῃ·
θανόντι: Od. 1:236: ἀνθρώπων, ἐπεὶ οὔ κε θανόντι περ ὧδ’ ἀκαχοίμην,
θανόντι: Od. 3:258: τῶ κέ οἱ οὐδὲ θανόντι χυτὴν ἐπὶ γαῖαν ἔχευαν,
θανόντι: Od. 5:310: Τρῶες ἐπέῤῥιψαν περὶ Πηλεΐωνι θανόντι.
θανόντος: Il. 8:476: στείνει ἐν αἰνοτάτῳ περὶ Πατρόκλοιο θανόντος·
θανόντος: Il. 17:120: Αἶαν δεῦρο πέπον, περὶ Πατρόκλοιο θανόντος
θανόντος: Il. 17:182: σχήσω ἀμυνέμεναι περὶ Πατρόκλοιο θανόντος.
θανόντος: Il. 17:379: Πατρόκλοιο θανόντος ἀμύμονος, ἀλλ’ ἔτ’ ἔφαντο
θανόντος: Il. 17:538: ἦ δὴ μὰν ὀλίγον γε Μενοιτιάδαο θανόντος
θανόντος: Il. 18:195: ἔγχεϊ δηϊόων περὶ Πατρόκλοιο θανόντος.
θανόντος: Il. 21:28: ποινὴν Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο θανόντος·
θανόντος: Il. 23:70: οὐ μέν μευ ζώοντος ἀκήδεις, ἀλλὰ θανόντος·
θανόντος: Il. 24:16: τρὶς δ’ ἐρύσας περὶ σῆμα Μενοιτιάδαο θανόντος
θανόντος: Od. 17:115: ζωοῦ οὐδὲ θανόντος ἐπιχθονίων τευ ἀκοῦσαι,
θανόντος: Od. 17:312: “καὶ λίην ἀνδρός γε κύων ὅδε τῆλε θανόντος
θανόντος: Od. 24:77: μίγδα δὲ Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο θανόντος,
θανόντων: Il. 16:457: τύμβῳ τε στήλῃ τε· τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων.
θανόντων: Il. 16:675: τύμβῳ τε στήλῃ τε· τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων.
θανόντων: Il. 22:389: εἰ δὲ θανόντων περ καταλήθοντ’ εἰν Ἀΐδαο
θανόντων: Il. 23:9: Πάτροκλον κλαίωμεν· ὃ γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων.
θανόντων: Od. 24:190: κατθέμενοι γοάοιεν· ὃ γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων.”
θανόντων: Od. 24:296: ὀφθαλμοὺς καθελοῦσα· τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων.
θάνω: Il. 11:455: αὐτὰρ ἔμ’, εἴ κε θάνω, κτεριοῦσί γε δῖοι Ἀχαιοί.
θάνω: Il. 18:121: κείσομ’ ἐπεί κε θάνω· νῦν δὲ κλέος ἐσθλὸν ἀροίμην,
θάνωμεν: Od. 12:156: ἀλλ’ ἐρέω μὲν ἐγών, ἵνα εἰδότες ἠὲ θάνωμεν
θανὼν: Il. 17:564: Πατρόκλῳ· μάλα γάρ με θανὼν ἐσεμάσσατο θυμόν.
θανὼν: Il. 23:223: νυμφίου, ὅς τε θανὼν δειλοὺς ἀκάχησε τοκῆας,
θανών: Od. 4:553: [ἠὲ θανών· ἐθέλω δὲ καὶ ἀχνύμενός περ ἀκοῦσαι.]
θανὼν: Od. 11:486: ἐνθάδ’ ἐών· τῶ μή τι θανὼν ἀκαχίζευ, Ἀχιλλεῦ.”
θανὼν: Od. 11:554: οὐδὲ θανὼν λήσεσθαι ἐμοὶ χόλου εἵνεκα τευχέων
θανὼν: Od. 24:93: ὣς σὺ μὲν οὐδὲ θανὼν ὄνομ’ ὤλεσας, ἀλλά τοι αἰεὶ
θανὼν: Od. 24:436: ζωέμεν, ἀλλὰ τάχιστα θανὼν φθιμένοισι μετείην.
θάνωσι: Il. 7:410: γίγνετ’ ἐπεί κε θάνωσι πυρὸς μειλισσέμεν ὦκα.
θάπτέ: Il. 23:71: θάπτέ με ὅττι τάχιστα πύλας Ἀΐδαο περήσω.
θάπτοι: Od. 3:285: ὄφρ’ ἕταρον θάπτοι καὶ ἐπὶ κτέρεα κτερίσειεν.
θάπτοιμεν: Il. 24:665: τῇ δεκάτῃ δέ κε θάπτοιμεν δαινῦτό τε λαός,
θάπτομεν: Od. 12:12: θάπτομεν ἀχνύμενοι, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντες.
θάπτον: Il. 23:630: ὡς ὁπότε κρείοντ’ Ἀμαρυγκέα θάπτον Ἐπειοὶ
θάπτον: Od. 24:417: ἐκ δὲ νέκυς οἴκων φόρεον καὶ θάπτον ἕκαστοι,
θάπτωσιν: Il. 21:323: ἔσται τυμβοχόης, ὅτε μιν θάπτωσιν Ἀχαιοί.
θαρσαλέη: Od. 19:91: “πάντως, θαρσαλέη, κύον ἀδδεές, οὔ τί με λήθεις
θαρσαλέοι: Il. 21:430: ὧδέ τε θαρσαλέοι καὶ τλήμονες, ὡς Ἀφροδίτη
θαρσαλέον: Il. 5:602: αἰχμητήν τ’ ἔμεναι καὶ θαρσαλέον πολεμιστήν·
θαρσαλέον: Il. 16:493: αἰχμητήν τ’ ἔμεναι καὶ θαρσαλέον πολεμιστήν·
θαρσαλέον: Il. 19:169: θαρσαλέον νύ οἱ ἦτορ ἐνὶ φρεσίν, οὐδέ τι γυῖα
θαρσαλέον: Il. 22:269: αἰχμητήν τ’ ἔμεναι καὶ θαρσαλέον πολεμιστήν.
θαρσαλέος: Il. 21:589: ὧδ’ ἔκπαγλος ἐὼν καὶ θαρσαλέος πολεμιστής.
θαρσαλέος: Od. 7:51: τάρβει· θαρσαλέος γὰρ ἀνὴρ ἐν πᾶσιν ἀμείνων
θαρσαλέος: Od. 17:449: ὥς τις θαρσαλέος καὶ ἀναιδής ἐσσι προΐκτης.
θαρσαλέως: Od. 1:382: Τηλέμαχον θαύμαζον, ὃ θαρσαλέως ἀγόρευε.
θαρσαλέως: Od. 1:385: ὑψαγόρην τ’ ἔμεναι καὶ θαρσαλέως ἀγορεύειν.
θαρσαλέως: Od. 18:330: θαρσαλέως πολλοῖσι μετ’ ἀνδράσιν, οὐδέ τι θυμῷ
θαρσαλέως: Od. 18:390: θαρσαλέως πολλοῖσι μετ’ ἀνδράσιν, οὐδέ τι θυμῷ
θαρσαλέως: Od. 18:411: Τηλέμαχον θαύμαζον, ὃ θαρσαλέως ἀγόρευε.
θαρσαλέως: Od. 20:269: Τηλέμαχον θαύμαζον, ὃ θαρσαλέως ἀγόρευε.
θαρσαλεώτερον: Il. 10:223: μᾶλλον θαλπωρὴ καὶ θαρσαλεώτερον ἔσται.
θάρσει: Il. 4:184: θάρσει, μηδέ τί πω δειδίσσεο λαὸν Ἀχαιῶν·
θάρσει: Il. 6:126: σῷ θάρσει, ὅ τ’ ἐμὸν δολιχόσκιον ἔγχος ἔμεινας·
θάρσεϊ: Il. 7:153: θάρσεϊ ᾧ· γενεῇ δὲ νεώτατος ἔσκον ἁπάντων·
θάρσει: Il. 8:39: θάρσει Τριτογένεια φίλον τέκος· οὔ νύ τι θυμῷ
θάρσει: Il. 10:383: θάρσει, μηδέ τί τοι θάνατος καταθύμιος ἔστω.
θάρσει: Il. 15:254: θάρσει νῦν· τοῖόν τοι ἀοσσητῆρα Κρονίων
θάρσει: Il. 18:463: θάρσει· μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μελόντων.
θάρσει: Il. 22:183: θάρσει Τριτογένεια φίλον τέκος· οὔ νύ τι θυμῷ
θάρσει: Il. 24:171: θάρσει Δαρδανίδη Πρίαμε φρεσί, μὴ δέ τι τάρβει·
θάρσει: Od. 2:372: “θάρσει, μαῖ’, ἐπεὶ οὔ τοι ἄνευ θεοῦ ἥδε γε βουλή.
θάρσει: Od. 4:825: “θάρσει, μηδέ τι πάγχυ μετὰ φρεσὶ δείδιθι λίην·
θάρσει: Od. 8:197: ἀλλὰ πολὺ πρῶτον. σὺ δὲ θάρσει τόνδε γ’ ἄεθλον·
θάρσει: Od. 13:362: “θάρσει, μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μελόντων·
θάρσει: Od. 16:436: θάρσει· μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μελόντων.
θάρσει: Od. 19:546: “θάρσει, Ἰκαρίου κούρη τηλεκλειτοῖο·
θάρσει: Od. 22:372: “θάρσει, ἐπεὶ δή σ’ οὗτος ἐρύσατο καὶ ἐσάωσεν,
θάρσει: Od. 24:357: “θάρσει· μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μελόντων.
θάρσευς: Il. 17:573: τοίου μιν θάρσευς πλῆσε φρένας ἀμφὶ μελαίνας,
Θαρσήσας: Il. 1:85: “ Θαρσήσας μάλα εἰπὲ θεοπρόπιον ὅ τι οἶσθα·
θαρσήσας: Il. 20:338: θαρσήσας δὴ ἔπειτα μετὰ πρώτοισι μάχεσθαι·
θαρσήσας: Od. 3:76: θαρσήσας· αὐτὴ γὰρ ἐνὶ φρεσὶ θάρσος Ἀθήνη
θαρσήσας: Od. 3:252: πλάζετ’ ἐπ’ ἀνθρώπους, ὁ δὲ θαρσήσας κατέπεφνε;”
θάρσησε: Il. 1:92: Καὶ τότε δὴ θάρσησε καὶ ηὔδα μάντις ἀμύμων·
θάρσος: Il. 5:2: δῶκε μένος καὶ θάρσος, ἵν’ ἔκδηλος μετὰ πᾶσιν
θάρσος: Il. 17:570: καί οἱ μυίης θάρσος ἐνὶ στήθεσσιν ἐνῆκεν,
θάρσος: Il. 21:395: θάρσος ἄητον ἔχουσα, μέγας δέ σε θυμὸς ἀνῆκεν;
θάρσος: Il. 21:547: ἐν μέν οἱ κραδίῃ θάρσος βάλε, πὰρ δέ οἱ αὐτὸς
θάρσος: Od. 1:321: θῆκε μένος καὶ θάρσος, ὑπέμνησέν τέ ἑ πατρὸς
θάρσος: Od. 3:76: θαρσήσας· αὐτὴ γὰρ ἐνὶ φρεσὶ θάρσος Ἀθήνη
θάρσος: Od. 6:140: θάρσος ἐνὶ φρεσὶ θῆκε καὶ ἐκ δέος εἵλετο γυίων.
θάρσος: Od. 9:381: ἵσταντ’· αὐτὰρ θάρσος ἐνέπνευσεν μέγα δαίμων.
θάρσος: Od. 14:216: ἦ μὲν δὴ θάρσος μοι Ἄρης τ’ ἔδοσαν καὶ Ἀθήνη
θάρσυνάς: Od. 13:323: θάρσυνάς τ’ ἐπέεσσι καὶ ἐς πόλιν ἤγαγες αὐτή.
θάρσυνέ: Il. 10:190: τοὺς δ’ ὃ γέρων γήθησεν ἰδὼν θάρσυνέ τε μύθῳ
θαρσύνεσκε: Il. 4:233: τοὺς μάλα θαρσύνεσκε παριστάμενος ἐπέεσσιν·
θάρσυνον: Il. 16:242: θάρσυνον δέ οἱ ἦτορ ἐνὶ φρεσίν, ὄφρα καὶ Ἕκτωρ
θάρσυνον: Od. 9:377: θάρσυνον, μή τίς μοι ὑποδδείσας ἀναδύη.
θαρσύνονθ’: Il. 13:767: θαρσύνονθ’ ἑτάρους καὶ ἐποτρύνοντα μάχεσθαι,
θαρσύνονθ’: Il. 17:117: θαρσύνονθ’ ἑτάρους καὶ ἐποτρύνοντα μάχεσθαι·
θαρσύνονθ’: Il. 17:683: θαρσύνονθ’ ἑτάρους καὶ ἐποτρύνοντα μάχεσθαι,
θάρσυνος: Il. 13:823: θάρσυνος οἰωνῷ· ὃ δ’ ἀμείβετο φαίδιμος Ἕκτωρ·
θάρσυνος: Il. 16:70: θάρσυνος· οὐ γὰρ ἐμῆς κόρυθος λεύσσουσι μέτωπον
θαρσύνω: Od. 3:361: εἶμ’, ἵνα θαρσύνω θ’ ἑτάρους εἴπω τε ἕκαστα.
θαρσύνων: Il. 18:325: θαρσύνων ἥρωα Μενοίτιον ἐν μεγάροισι·
θαρσύνων: Il. 23:682: θαρσύνων ἔπεσιν, μέγα δ’ αὐτῷ βούλετο νίκην.
θαρσύνων: Od. 16:448: ὣς φάτο θαρσύνων, τῷ δ’ ἤρτυεν αὐτὸς ὄλεθρον.
θαρσύνων: Od. 24:448: φαίνετο θαρσύνων, τοτὲ δὲ μνηστῆρας ὀρίνων
θαρσῶν: Il. 5:124: θαρσῶν νῦν Διόμηδες ἐπὶ Τρώεσσι μάχεσθαι·
θᾶσσον: Il. 2:440: ἴομεν ὄφρα κε θᾶσσον ἐγείρομεν ὀξὺν Ἄρηα.
θᾶσσον: Il. 4:64: ἀθάνατοι· σὺ δὲ θᾶσσον Ἀθηναίῃ ἐπιτεῖλαι
θᾶσσον: Il. 6:143: ἆσσον ἴθ’ ὥς κεν θᾶσσον ὀλέθρου πείραθ’ ἵκηαι.
θᾶσσον: Il. 12:26: συνεχές, ὄφρά κε θᾶσσον ἁλίπλοα τείχεα θείη.
θᾶσσον: Il. 13:115: ἀλλ’ ἀκεώμεθα θᾶσσον· ἀκεσταί τοι φρένες ἐσθλῶν.
θᾶσσον: Il. 16:129: δύσεο τεύχεα θᾶσσον, ἐγὼ δέ κε λαὸν ἀγείρω.
θᾶσσον: Il. 17:654: ὄτρυνον δ’ Ἀχιλῆϊ δαΐφρονι θᾶσσον ἰόντα
θᾶσσον: Il. 19:68: ἀσκελέως αἰεὶ μενεαινέμεν· ἀλλ’ ἄγε θᾶσσον
θᾶσσον: Il. 20:257: πρὶν χαλκῷ μαχέσασθαι ἐναντίον· ἀλλ’ ἄγε θᾶσσον
θᾶσσον: Il. 20:429: ἆσσον ἴθ’ ὥς κεν θᾶσσον ὀλέθρου πείραθ’ ἵκηαι.
θᾶσσον: Il. 23:53: θᾶσσον ἀπ’ ὀφθαλμῶν, λαοὶ δ’ ἐπὶ ἔργα τράπωνται.
θᾶσσον: Od. 2:307: νῆα καὶ ἐξαίτους ἐρέτας, ἵνα θᾶσσον ἵκηαι
θᾶσσον: Od. 7:152: θᾶσσον, ἐπεὶ δὴ δηθὰ φίλων ἄπο πήματα πάσχω.”
θᾶσσον: Od. 10:33: δῶχ’ ἑτάρων, ἵνα θᾶσσον ἱκοίμεθα πατρίδα γαῖαν·
θᾶσσον: Od. 10:44: Αἴολος. ἀλλ’ ἄγε θᾶσσον ἰδώμεθα, ὅττι τάδ’ ἐστίν,
θᾶσσον: Od. 10:72: “ἔῤῥ’ ἐκ νήσου θᾶσσον, ἐλέγχιστε ζωόντων·
θᾶσσον: Od. 10:192: οὐδ’ ὅπῃ ἀννεῖται· ἀλλὰ φραζώμεθα θᾶσσον,
θᾶσσον: Od. 10:228: ἢ θεὸς ἠὲ γυνή· ἀλλὰ φθεγγώμεθα θᾶσσον.”
θᾶσσον: Od. 10:268: ἄξεις σῶν ἑτάρων. ἀλλὰ ξὺν τοίσδεσι θᾶσσον
θᾶσσον: Od. 15:201: ἱέμενος φιλέειν· ἐμὲ δὲ χρεὼ θᾶσσον ἱκέσθαι.”
θᾶσσον: Od. 16:130: ἄττα, σὺ δ’ ἔρχεο θᾶσσον, ἐχέφρονι Πηνελοπείῃ
θᾶσσον: Od. 20:154: ἔρχεσθε κρήνηνδε καὶ οἴσετε θᾶσσον ἰοῦσαι.
θᾶσσον: Od. 24:495: “οἵδε δὴ ἐγγὺς ἔασ’· ἀλλ’ ὁπλιζώμεθα θᾶσσον.”
θάσσονας: Il. 13:819: θάσσονας ἰρήκων ἔμεναι καλλίτριχας ἵππους,
θάσσων: Il. 15:570: οὔτε ποσὶν θάσσων οὔτ’ ἄλκιμος ὡς σὺ μάχεσθαι·
θαῦμ’: Od. 9:190: καὶ γὰρ θαῦμ’ ἐτέτυκτο πελώριον, οὐδὲ ἐῴκει
θαῦμα: Il. 5:725: χάλκε’ ἐπίσσωτρα προσαρηρότα, θαῦμα ἰδέσθαι·
θαῦμα: Il. 10:439: τεύχεα δὲ χρύσεια πελώρια θαῦμα ἰδέσθαι
θαῦμα: Il. 13:99: ὢ πόποι ἦ μέγα θαῦμα τόδ’ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι
θαῦμα: Il. 15:286: ὢ πόποι ἦ μέγα θαῦμα τόδ’ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι,
θαῦμα: Il. 18:83: δῃώσας ἀπέδυσε πελώρια θαῦμα ἰδέσθαι
θαῦμα: Il. 18:377: ἠδ’ αὖτις πρὸς δῶμα νεοίατο θαῦμα ἰδέσθαι.
θαῦμα: Il. 18:549: χρυσείη περ ἐοῦσα· τὸ δὴ περὶ θαῦμα τέτυκτο.
θαῦμα: Il. 20:344: ὢ πόποι ἦ μέγα θαῦμα τόδ’ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι·
θαῦμα: Il. 21:54: ὢ πόποι ἦ μέγα θαῦμα τόδ’ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι·
θαῦμα: Od. 6:306: ἠλάκατα στρωφῶσ’ ἁλιπόρφυρα, θαῦμα ἰδέσθαι,
θαῦμα: Od. 7:45: ὑψηλά, σκολόπεσσιν ἀρηρότα, θαῦμα ἰδέσθαι.
θαῦμα: Od. 8:366: ἀμφὶ δὲ εἵματα ἕσσαν ἐπήρατα, θαῦμα ἰδέσθαι.
θαῦμά: Od. 10:326: θαῦμά μ’ ἔχει, ὡς οὔ τι πιὼν τάδε φάρμακ’ ἐθέλχθης.
θαῦμα: Od. 11:287: τοῖσι δ’ ἐπ’ ἰφθίμην Πηρὼ τέκε, θαῦμα βροτοῖσι,
θαῦμα: Od. 13:108: φάρε’ ὑφαίνουσιν ἁλιπόρφυρα, θαῦμα ἰδέσθαι·
θαῦμα: Od. 17:306: “Εὔμαι’, ἦ μάλα θαῦμα κύων ὅδε κεῖτ’ ἐνὶ κόπρῳ.
θαῦμα: Od. 19:36: “ὦ πάτερ, ἦ μέγα θαῦμα τόδ’ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι·
θαύμαζ’: Il. 24:629: ἤτοι Δαρδανίδης Πρίαμος θαύμαζ’ Ἀχιλῆα
θαύμαζε: Od. 8:265: μαρμαρυγὰς θηεῖτο ποδῶν, θαύμαζε δὲ θυμῷ.
θαύμαζε: Od. 24:370: ἐκ δ’ ἀσαμίνθου βῆ· θαύμαζε δέ μιν φίλος υἱός,
θαυμάζειν: Od. 16:203: οὔτε τι θαυμάζειν περιώσιον οὔτ’ ἀγάασθαι·
θαύμαζεν: Il. 10:12: θαύμαζεν πυρὰ πολλὰ τὰ καίετο Ἰλιόθι πρὸ
θαύμαζεν: Il. 24:631: αὐτὰρ ὃ Δαρδανίδην Πρίαμον θαύμαζεν Ἀχιλλεὺς
θαύμαζεν: Od. 3:373: θαύμαζεν δ’ ὁ γεραιός, ὅπως ἴδεν ὀφθαλμοῖσι·
θαύμαζεν: Od. 7:43: θαύμαζεν δ’ Ὀδυσεὺς λιμένας καὶ νῆας ἐΐσας,
θαύμαζεν: Od. 8:459: θαύμαζεν δ’ Ὀδυσῆα ἐν ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶσα
θαυμάζεσκον: Od. 19:229: ἀσπαίροντα λάων· τὸ δὲ θαυμάζεσκον ἅπαντες,
θαυμάζομεν: Il. 2:320: ἡμεῖς δ’ ἑσταότες θαυμάζομεν οἷον ἐτύχθη.
θαυμάζομεν: Il. 5:601: ὦ φίλοι οἷον δὴ θαυμάζομεν Ἕκτορα δῖον
θαυμάζομεν: Il. 24:394: ἡμεῖς δ’ ἑσταότες θαυμάζομεν· οὐ γὰρ Ἀχιλλεὺς
θαύμαζον: Il. 18:496: ἱστάμεναι θαύμαζον ἐπὶ προθύροισιν ἑκάστη.
θαύμαζον: Od. 1:382: Τηλέμαχον θαύμαζον, ὃ θαρσαλέως ἀγόρευε.
θαύμαζον: Od. 4:44: θαύμαζον κατὰ δῶμα διοτρεφέος βασιλῆος·
θαύμαζον: Od. 7:145: θαύμαζον δ’ ὁρόωντες· ὁ δ’ ἐλλιτάνευεν Ὀδυσσεύς·
θαύμαζον: Od. 18:411: Τηλέμαχον θαύμαζον, ὃ θαρσαλέως ἀγόρευε.
θαύμαζον: Od. 20:269: Τηλέμαχον θαύμαζον, ὃ θαρσαλέως ἀγόρευε.
θαυμάζοντες: Od. 9:153: νῆσον θαυμάζοντες ἐδινεόμεσθα κατ’ αὐτήν.
θαυμάζω: Od. 4:655: ἀλλὰ τὸ θαυμάζω· ἴδον ἐνθάδε Μέντορα δῖον
θαυμάζων: Il. 13:11: καὶ γὰρ ὃ θαυμάζων ἧστο πτόλεμόν τε μάχην τε
θαυμάζωσιν: Od. 13:157: νηῒ θοῇ ἴκελον, ἵνα θαυμάζωσιν ἅπαντες
Θαυμακίην: Il. 2:716: Οἳ δ’ ἄρα Μηθώνην καὶ Θαυμακίην ἐνέμοντο
θαυμανέοντες: Od. 8:108: Φαιήκων οἱ ἄριστοι, ἀέθλια θαυμανέοντες.
θαυμάσσεται: Il. 18:467: ἀνθρώπων πολέων θαυμάσσεται, ὅς κεν ἴδηται.
θάψαν: Il. 24:612: τοὺς δ’ ἄρα τῇ δεκάτῃ θάψαν θεοὶ Οὐρανίωνες.
θεά: Il. 1:1: Μῆνιν ἄειδε, θεά, Πηληιάδεω Ἀχιλῆος
θεὰ: Il. 1:55: τῷ γὰρ ἐπὶ φρεσὶ θῆκε θεὰ λευκώλενος Ἥρη·
θεὰ: Il. 1:195: οὐρανόθεν· πρὸ γὰρ ἧκε θεὰ λευκώλενος Ἥρη
θεὰ: Il. 1:206: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
θεὰ: Il. 1:208: οὐρανόθεν· πρὸ δέ μ’ ἧκε θεὰ λευκώλενος Ἥρη
θεὰ: Il. 1:216: “ Χρὴ μὲν σφωΐτερόν γε θεὰ ἔπος εἰρύσσασθαι
θεὰ: Il. 1:280: εἰ δὲ σὺ καρτερός ἐσσι θεὰ δέ σε γείνατο μήτηρ,
θεὰ: Il. 1:401: ἀλλὰ σὺ τόν γ’ ἐλθοῦσα θεὰ ὑπελύσαο δεσμῶν,
θεὰ: Il. 1:595: Ὣς φάτο, μείδησεν δὲ θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
θεὰ: Il. 2:48: Ἠὼς μέν ῥα θεὰ προσεβήσετο μακρὸν Ὄλυμπον
θεὰ: Il. 2:166: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη,
θεὰ: Il. 2:821: Ἴδης ἐν κνημοῖσι θεὰ βροτῷ εὐνηθεῖσα,
θεὰ: Il. 3:139: Ὣς εἰποῦσα θεὰ γλυκὺν ἵμερον ἔμβαλε θυμῷ
θεὰ: Il. 3:425: ἀντί’ Ἀλεξάνδροιο θεὰ κατέθηκε φέρουσα·
θεὰ: Il. 5:405: σοὶ δ’ ἐπὶ τοῦτον ἀνῆκε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
θεὰ: Il. 5:420: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
θεὰ: Il. 5:711: Τοὺς δ’ ὡς οὖν ἐνόησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη
θεὰ: Il. 5:719: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη.
θεὰ: Il. 5:721: Ἥρη πρέσβα θεὰ θυγάτηρ μεγάλοιο Κρόνοιο·
θεὰ: Il. 5:755: ἔνθ’ ἵππους στήσασα θεὰ λευκώλενος Ἥρη
θεὰ: Il. 5:767: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
θεὰ: Il. 5:775: ἔνθ’ ἵππους ἔστησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη
θεὰ: Il. 5:784: ἔνθα στᾶσ’ ἤϋσε θεὰ λευκώλενος Ἥρη
θεὰ: Il. 5:793: Τυδεΐδῃ δ’ ἐπόρουσε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
θεὰ: Il. 5:799: ἱππείου δὲ θεὰ ζυγοῦ ἥψατο φώνησέν τε·
θεὰ: Il. 5:815: γιγνώσκω σε θεὰ θύγατερ Διὸς αἰγιόχοιο·
θεὰ: Il. 5:825: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
θεά: Il. 5:838: ἐμμεμαυῖα θεά· μέγα δ’ ἔβραχε φήγινος ἄξων
θεὰ: Il. 5:853: καὶ τό γε χειρὶ λαβοῦσα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη
θεὰ: Il. 7:17: Τοὺς δ’ ὡς οὖν ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη
θεὰ: Il. 7:33: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
θεὰ: Il. 7:43: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη.
θεὰ: Il. 8:30: ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
θεὰ: Il. 8:350: Τοὺς δὲ ἰδοῦσ’ ἐλέησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
θεὰ: Il. 8:357: Τὴν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
θεὰ: Il. 8:381: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη.
θεὰ: Il. 8:383: Ἥρη πρέσβα θεὰ θυγάτηρ μεγάλοιο Κρόνοιο·
θεὰ: Il. 9:410: μήτηρ γάρ τέ μέ φησι θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα
θεά: Il. 10:290: σὺν σοὶ δῖα θεά, ὅτε οἱ πρόφρασσα παρέστης.
θεὰ: Il. 10:462: χαῖρε θεὰ τοῖσδεσσι· σὲ γὰρ πρώτην ἐν Ὀλύμπῳ
θεὰ: Il. 11:10: ἔνθα στᾶσ’ ἤϋσε θεὰ μέγα τε δεινόν τε
θεὰ: Il. 14:194: Ἥρη πρέσβα θεὰ θύγατερ μεγάλοιο Κρόνοιο
θεὰ: Il. 14:243: Ἥρη πρέσβα θεὰ θύγατερ μεγάλοιο Κρόνοιο
θεὰ: Il. 14:276: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
θεὰ: Il. 15:76: ἤματι τῷ ὅτ’ ἐμεῖο θεὰ Θέτις ἥψατο γούνων,
θεὰ: Il. 15:78: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
θεὰ: Il. 15:92: Τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ λευκώλενος Ἥρη·
θεὰ: Il. 15:93: μή με θεὰ Θέμι ταῦτα διείρεο· οἶσθα καὶ αὐτὴ
θεὰ: Il. 15:130: οὐκ ἀΐεις ἅ τέ φησι θεὰ λευκώλενος Ἥρη
θεὰ: Il. 15:206: Ἶρι θεὰ μάλα τοῦτο ἔπος κατὰ μοῖραν ἔειπες·
θεὰ: Il. 17:567: Ὣς φάτο, γήθησεν δὲ θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη,
θεὰ: Il. 18:127: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα·
θεὰ: Il. 18:146: ἣ δ’ αὖτ’ Οὔλυμπον δὲ θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα
θεὰ: Il. 18:182: Ἶρι θεὰ τίς γάρ σε θεῶν ἐμοὶ ἄγγελον ἧκε;
θεὰ: Il. 18:227: δαιόμενον· τὸ δὲ δαῖε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη.
θεὰ: Il. 18:381: τόφρά οἱ ἐγγύθεν ἦλθε θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα.
θεὰ: Il. 19:12: Ὡς ἄρα φωνήσασα θεὰ κατὰ τεύχε’ ἔθηκε
θεὰ: Il. 19:28: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα·
θεὰ: Il. 19:407: αὐδήεντα δ’ ἔθηκε θεὰ λευκώλενος Ἥρη·
θεὰ: Il. 20:69: ἄντα δ’ Ἐνυαλίοιο θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
θεὰ: Il. 21:109: πατρὸς δ’ εἴμ’ ἀγαθοῖο, θεὰ δέ με γείνατο μήτηρ·
θεὰ: Il. 21:377: Αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ’ ἄκουσε θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
θεὰ: Il. 21:418: τὴν δ’ ὡς οὖν ἐνόησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
θεὰ: Il. 21:434: Ὣς φάτο, μείδησεν δὲ θεὰ λευκώλενος Ἥρη.
θεὰ: Il. 21:493: δακρυόεσσα δ’ ὕπαιθα θεὰ φύγεν ὥς τε πέλεια,
θεὰ: Il. 22:177: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
θεὰ: Il. 22:214: Πηλεΐωνα δ’ ἵκανε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη,
θεὰ: Il. 22:238: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
θεὰ: Il. 23:392: ἵππειον δέ οἱ ἦξε θεὰ ζυγόν· αἳ δέ οἱ ἵπποι
θεά: Il. 23:770: κλῦθι θεά, ἀγαθή μοι ἐπίῤῥοθος ἐλθὲ ποδοῖιν.
θεὰ: Il. 23:782: ὢ πόποι ἦ μ’ ἔβλαψε θεὰ πόδας, ἣ τὸ πάρος περ
θεὰ: Il. 24:89: τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα·
θεὰ: Il. 24:104: ἤλυθες Οὔλυμπον δὲ θεὰ Θέτι κηδομένη περ,
θεὰ: Il. 24:120: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα,
θεά: Od. 1:10: τῶν ἁμόθεν γε, θεά, θύγατερ Διός, εἰπὲ καὶ ἡμῖν.
θεὰ: Od. 1:44: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
θεὰ: Od. 1:51: νῆσος δενδρήεσσα, θεὰ δ’ ἐν δώματα ναίει,
θεὰ: Od. 1:80: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
θεὰ: Od. 1:178: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
θεὰ: Od. 1:221: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
θεὰ: Od. 1:314: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
θεὰ: Od. 2:382: ἔνθ’ αὖτ’ ἄλλ’ ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
θεὰ: Od. 2:392: ἁθρόοι ἠγερέθοντο· θεὰ δ’ ὤτρυνεν ἕκαστον.
θεὰ: Od. 2:393: ἔνθ’ αὖτ’ ἄλλ’ ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
θεὰ: Od. 3:13: τὸν προτέρη προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
θεὰ: Od. 3:25: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
θεὰ: Od. 3:229: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
θεὰ: Od. 3:330: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
θεὰ: Od. 3:356: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
θεὰ: Od. 3:438: ἀσκήσας, ἵν’ ἄγαλμα θεὰ κεχάροιτο ἰδοῦσα.
θεὰ: Od. 4:767: ὣς εἰποῦσ’ ὀλόλυξε, θεὰ δέ οἱ ἔκλυεν ἀρῆς.
θεὰ: Od. 4:795: ἔνθ’ αὖτ’ ἄλλ’ ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
θεὰ: Od. 5:92: ὣς ἄρα φωνήσασα θεὰ παρέθηκε τράπεζαν
θεὰ: Od. 5:97: “εἰρωτᾷς μ’ ἐλθόντα θεὰ θεόν· αὐτὰρ ἐγώ τοι
θεά: Od. 5:173: “ἄλλο τι δὴ σύ, θεά, τόδε μήδεαι οὐδέ τι πομπήν,
θεά: Od. 5:178: εἰ μή μοι τλαίης γε, θεά, μέγαν ὅρκον ὀμόσσαι
θεά: Od. 5:215: “πότνα θεά, μή μοι τόδε χώεο· οἶδα καὶ αὐτὸς
θεὰ: Od. 5:265: ἐν δέ οἱ ἀσκὸν ἔθηκε θεὰ μέλανος οἴνοιο
θεὰ: Od. 5:300: δείδω μὴ δὴ πάντα θεὰ νημερτέα εἶπεν,
θεὰ: Od. 5:351: ὣς ἄρα φωνήσασα θεὰ κρήδεμνον ἔδωκεν,
θεὰ: Od. 5:427: εἰ μὴ ἐπὶ φρεσὶ θῆκε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
θεὰ: Od. 6:13: τοῦ μὲν ἔβη πρὸς δῶμα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη,
θεὰ: Od. 6:112: ἔνθ’ αὖτ’ ἄλλ’ ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη,
θεὰ: Od. 7:19: ἔνθα οἱ ἀντεβόλησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη
θεὰ: Od. 7:27: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
θεὰ: Od. 7:47: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
θεὰ: Od. 10:311: ἔνθα στὰς ἐβόησα, θεὰ δέ μευ ἔκλυεν αὐδῆς.
θεά: Od. 10:343: εἰ μή μοι τλαίης γε, θεά, μέγαν ὅρκον ὀμόσσαι,
θεὰ: Od. 10:399: σμερδαλέον κονάβιζε· θεὰ δ’ ἐλέαιρε καὶ αὐτή.
θεὰ: Od. 10:481: γούνων ἐλλιτάνευσα, θεὰ δέ μευ ἔκλυεν αὐδῆς,
θεά: Od. 12:112: “εἰ δ’ ἄγε δή μοι τοῦτο, θεά, νημερτὲς ἐνίσπες,
θεὰ: Od. 13:236: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
θεὰ: Od. 13:287: ὣς φάτο, μείδησεν δὲ θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη,
θεά: Od. 13:312: “ἀργαλέον σε, θεά, γνῶναι βροτῷ ἀντιάσαντι
θεὰ: Od. 13:329: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
θεὰ: Od. 13:352: ὣς εἰποῦσα θεὰ σκέδασ’ ἠέρα, εἴσατο δὲ χθών·
θεὰ: Od. 13:361: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη
θεὰ: Od. 13:366: ὣς εἰποῦσα θεὰ δῦνε σπέος ἠεροειδές,
θεὰ: Od. 13:374: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
θεά: Od. 13:385: εἰ μή μοι σὺ ἕκαστα, θεά, κατὰ μοῖραν ἔειπες.
θεά: Od. 13:391: σὺν σοί, πότνα θεά, ὅτε μοι πρόφρασσ’ ἐπαρήγοις.”
θεὰ: Od. 13:392: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
θεὰ: Od. 13:420: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
θεὰ: Od. 15:234: τήν οἱ ἐπὶ φρεσὶ θῆκε θεὰ δασπλῆτις Ἐρινύς.
θεὰ: Od. 18:158: τῇ δ’ ἄρ’ ἐπὶ φρεσὶ θῆκε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη,
θεὰ: Od. 18:187: ἔνθ’ αὖτ’ ἄλλ’ ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
θεά: Od. 20:37: “ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, θεά, κατὰ μοῖραν ἔειπες·
θεὰ: Od. 20:44: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
θεά: Od. 20:61: “Ἄρτεμι, πότνα θεά, θύγατερ Διός, αἴθε μοι ἤδη
θεὰ: Od. 20:393: οἷον δὴ τάχ’ ἔμελλε θεὰ καὶ καρτερὸς ἀνὴρ
θεὰ: Od. 21:1: Τῇ δ’ ἄρ’ ἐπὶ φρεσὶ θῆκε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη,
θεὰ: Od. 23:242: εἰ μὴ ἄρ’ ἄλλ’ ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη.
θεὰ: Od. 23:344: ἡ δ’ αὖτ’ ἄλλ’ ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
θεὰ: Od. 24:91: οἷ’ ἐπὶ σοὶ κατέθηκε θεὰ περικαλλέ’ ἄεθλα,
θεαί: Il. 2:485: ὑμεῖς γὰρ θεαί ἐστε πάρεστέ τε ἴστέ τε πάντα,
θεαὶ: Il. 18:37: κώκυσέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα· θεαὶ δέ μιν ἀμφαγέροντο
θεαί: Il. 18:429: Ἥφαιστ’, ἦ ἄρα δή τις, ὅσαι θεαί εἰσ’ ἐν Ὀλύμπῳ,
θεαί: Il. 24:84: εἵαθ’ ὁμηγερέες ἅλιαι θεαί· ἣ δ’ ἐνὶ μέσσῃς
θεαὶ: Od. 8:324: θηλύτεραι δὲ θεαὶ μένον αἰδόϊ οἴκοι ἑκάστη.
θεαὶ: Od. 12:131: οὐδέ ποτε φθινύθουσι. θεαὶ δ’ ἐπιποιμένες εἰσί,
θέαιναι: Il. 8:5: κέκλυτέ μευ πάντές τε θεοὶ πᾶσαί τε θέαιναι,
θέαιναι: Il. 8:20: πάντές τ’ ἐξάπτεσθε θεοὶ πᾶσαί τε θέαιναι·
θέαιναι: Il. 19:101: κέκλυτέ μευ πάντές τε θεοὶ πᾶσαί τε θέαιναι,
θέαιναι: Od. 8:341: ὑμεῖς δ’ εἰσορόῳτε θεοὶ πᾶσαί τε θέαιναι,
θεαῖσ’: Od. 5:119: οἵ τε θεαῖσ’ ἀγάασθε παρ’ ἀνδράσιν εὐνάζεσθαι
θεὰν: Il. 24:537: καί οἱ θνητῷ ἐόντι θεὰν ποίησαν ἄκοιτιν.
Θεανὼ: Il. 5:70: ὅς ῥα νόθος μὲν ἔην, πύκα δ’ ἔτρεφε δῖα Θεανὼ
Θεανὼ: Il. 6:298: τῇσι θύρας ὤϊξε Θεανὼ καλλιπάρῃος
Θεανὼ: Il. 6:302: ἣ δ’ ἄρα πέπλον ἑλοῦσα Θεανὼ καλλιπάρῃος
Θεανὼ: Il. 11:224: μητροπάτωρ, ὃς τίκτε Θεανὼ καλλιπάρῃον·
θεᾶς: Il. 2:182: Ὣς φάθ’, ὃ δὲ ξυνέηκε θεᾶς ὄπα φωνησάσης,
θεᾶς: Il. 2:807: Ὣς ἔφαθ’, Ἕκτωρ δ’ οὔ τι θεᾶς ἔπος ἠγνοίησεν,
θεᾶς: Il. 3:396: καί ῥ’ ὡς οὖν ἐνόησε θεᾶς περικαλλέα δειρὴν
θεᾶς: Il. 6:100: ὅν πέρ φασι θεᾶς ἐξέμμεναι· ἀλλ’ ὅδε λίην
θεᾶς: Il. 10:50: αὔτως, οὔτε θεᾶς υἱὸς φίλος οὔτε θεοῖο.
θεᾶς: Il. 10:512: Ὣς φάθ’, ὃ δὲ ξυνέηκε θεᾶς ὄπα φωνησάσης,
θεᾶς: Il. 14:314: οὐ γάρ πώ ποτέ μ’ ὧδε θεᾶς ἔρος οὐδὲ γυναικὸς
θεᾶς: Il. 20:14: νηκούστησε θεᾶς, ἀλλ’ ἐξ ἁλὸς ἦλθε μετ’ αὐτούς,
θεὰς: Il. 24:29: ὃς νείκεσσε θεὰς ὅτε οἱ μέσσαυλον ἵκοντο,
θεᾶς: Il. 24:59: αὐτὰρ Ἀχιλλεύς ἐστι θεᾶς γόνος, ἣν ἐγὼ αὐτὴ
θεᾶς: Od. 10:220: ἔσταν δ’ ἐν προθύροισι θεᾶς καλλιπλοκάμοιο,
θεᾶς: Od. 10:310: ἔστην δ’ εἰνὶ θύρῃσι θεᾶς καλλιπλοκάμοιο·
θεᾶς: Od. 24:535: πάντα δ’ ἐπὶ χθονὶ πῖπτε, θεᾶς ὄπα φωνησάσης·
θεάων: Il. 4:7: δοιαὶ μὲν Μενελάῳ ἀρηγόνες εἰσὶ θεάων
θεάων: Il. 5:331: γιγνώσκων ὅ τ’ ἄναλκις ἔην θεός, οὐδὲ θεάων
θεάων: Il. 5:381: Τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Διώνη, δῖα θεάων·
θεάων: Il. 6:305: πότνι’ Ἀθηναίη ἐρυσίπτολι δῖα θεάων
θεάων: Il. 14:184: κρηδέμνῳ δ’ ἐφύπερθε καλύψατο δῖα θεάων
θεάων: Il. 18:205: ἀμφὶ δέ οἱ κεφαλῇ νέφος ἔστεφε δῖα θεάων
θεάων: Il. 18:364: πῶς δὴ ἔγωγ’, ἥ φημι θεάων ἔμμεν ἀρίστη,
θεάων: Il. 18:388: Ὣς ἄρα φωνήσασα πρόσω ἄγε δῖα θεάων.
θεάων: Il. 19:6: μύρονθ’· ἣ δ’ ἐν τοῖσι παρίστατο δῖα θεάων,
θεάων: Il. 24:93: Ὣς ἄρα φωνήσασα κάλυμμ’ ἕλε δῖα θεάων
θεάων: Il. 24:615: ἐν Σιπύλῳ, ὅθι φασὶ θεάων ἔμμεναι εὐνὰς
θεάων: Od. 1:14: νύμφη πότνι’ ἔρυκε Καλυψώ, δῖα θεάων,
θεάων: Od. 4:376: ἐκ μέν τοι ἐρέω, ἥ τις σύ πέρ ἐσσι θεάων,
θεάων: Od. 4:382: ὣς ἐφάμην, ἡ δ’ αὐτίκ’ ἀμείβετο δῖα θεάων·
θεάων: Od. 4:398: ὣς ἐφάμην, ἡ δ’ αὐτίκ’ ἀμείβετο δῖα θεάων·
θεάων: Od. 5:78: ἠγνοίησεν ἰδοῦσα Καλυψώ, δῖα θεάων·
θεάων: Od. 5:85: Ἑρμείαν δ’ ἐρέεινε Καλυψώ, δῖα θεάων,
θεάων: Od. 5:116: ὣς φάτο, ῥίγησεν δὲ Καλυψώ, δῖα θεάων,
θεάων: Od. 5:159: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη προσεφώνεε δῖα θεάων·
θεάων: Od. 5:180: ὣς φάτο, μείδησεν δὲ Καλυψώ, δῖα θεάων,
θεάων: Od. 5:192: ὣς ἄρα φωνήσασ’ ἡγήσατο δῖα θεάων
θεάων: Od. 5:202: τοῖσ’ ἄρα μύθων ἦρχε Καλυψώ, δῖα θεάων·
θεάων: Od. 5:242: ἡ μὲν ἔβη πρὸς δῶμα Καλυψώ, δῖα θεάων,
θεάων: Od. 5:246: τόφρα δ’ ἔνεικε τέρετρα Καλυψώ, δῖα θεάων·
θεάων: Od. 5:258: τόφρα δὲ φάρε’ ἔνεικε Καλυψώ, δῖα θεάων,
θεάων: Od. 5:276: τὴν γὰρ δή μιν ἄνωγε Καλυψώ, δῖα θεάων,
θεάων: Od. 9:29: ἦ μέν μ’ αὐτόθ’ ἔρυκε Καλυψώ, δῖα θεάων,
θεάων: Od. 10:222: ἱστὸν ἐποιχομένης μέγαν ἄμβροτον, οἷα θεάων
θεάων: Od. 10:400: ἡ δέ μευ ἄγχι στᾶσα προσηύδα δῖα θεάων·
θεάων: Od. 10:455: ἡ δέ μευ ἄγχι στᾶσα προσηύδα δῖα θεάων·
θεάων: Od. 10:487: ὣς ἐφάμην, ἡ δ’ αὐτίκ’ ἀμείβετο δῖα θεάων·
θεάων: Od. 10:503: ὣς ἐφάμην, ἡ δ’ αὐτίκ’ ἀμείβετο δῖα θεάων·
θεάων: Od. 12:20: ἡ δ’ ἐν μέσσῳ στᾶσα μετηύδα δῖα θεάων·
θεάων: Od. 12:115: ὣς ἐφάμην, ἡ δ’ αὐτίκ’ ἀμείβετο δῖα θεάων·
θεάων: Od. 12:143: ἡ μὲν ἔπειτ’ ἀνὰ νῆσον ἀπέστιχε δῖα θεάων·
θεάων: Od. 12:155: θέσφαθ’, ἅ μοι Κίρκη μυθήσατο, δῖα θεάων·
θεάων: Od. 18:190: αὐτοῦ ἐνὶ κλιντῆρι· τέως δ’ ἄρα δῖα θεάων
θεάων: Od. 18:197: ἡ μὲν ἄρ’ ὣς ἕρξασ’ ἀπεβήσετο δῖα θεάων·
θεάων: Od. 20:55: αὐτὴ δ’ ἂψ ἐς Ὄλυμπον ἀπέστιχε δῖα θεάων.
θέε: Il. 6:320: αἰχμὴ χαλκείη, περὶ δὲ χρύσεος θέε πόρκης.
θέε: Il. 8:495: αἰχμὴ χαλκείη, περὶ δὲ χρύσεος θέε πόρκης,
θέε: Il. 20:275: ἄντυγ’ ὕπο πρώτην, ᾗ λεπτότατος θέε χαλκός,
θέε: Od. 24:208: ἔνθα οἱ οἶκος ἔην, περὶ δὲ κλίσιον θέε πάντῃ,
θέει: Il. 13:141: ὕλη· ὃ δ’ ἀσφαλέως θέει ἔμπεδον, εἷος ἵκηται
θέει: Il. 22:192: ἀλλά τ’ ἀνιχνεύων θέει ἔμπεδον ὄφρά κεν εὕρῃ·
θέειν: Il. 2:183: βῆ δὲ θέειν, ἀπὸ δὲ χλαῖναν βάλε· τὴν δὲ κόμισσε
θέειν: Il. 11:616: βῆ δὲ θέειν παρά τε κλισίας καὶ νῆας Ἀχαιῶν.
θέειν: Il. 11:804: βῆ δὲ θέειν παρὰ νῆας ἐπ’ Αἰακίδην Ἀχιλῆα.
θέειν: Il. 12:352: βῆ δὲ θέειν παρὰ τεῖχος Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων,
θέειν: Il. 14:353: βῆ δὲ θέειν ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν νήδυμος Ὕπνος
θέειν: Il. 17:119: βῆ δὲ θέειν, εἶθαρ δὲ παριστάμενος ἔπος ηὔδα.
θέειν: Il. 17:698: βῆ δὲ θέειν, τὰ δὲ τεύχε’ ἀμύμονι δῶκεν ἑταίρῳ
θέειν: Od. 8:123: τῶν δὲ θέειν ὄχ’ ἄριστος ἔην Κλυτόνηος ἀμύμων·
θέειν: Od. 14:501: βῆ δὲ θέειν ἐπὶ νῆας· ἐγὼ δ’ ἐνὶ εἵματι κείνου
θέειν: Od. 17:308: ἢ δὴ καὶ ταχὺς ἔσκε θέειν ἐπὶ εἴδεϊ τῷδε,
θέειν: Od. 22:99: βῆ δὲ θέειν, μάλα δ’ ὦκα φίλον πατέρ’ εἰσαφίκανεν,
θέειον: Od. 22:481: “οἶσε θέειον, γρηΰ, κακῶν ἄκος, οἶσε δέ μοι πῦρ,
θεείου: Il. 8:135: δεινὴ δὲ φλὸξ ὦρτο θεείου καιομένοιο,
θεείου: Il. 14:414: πρόῤῥιζος, δεινὴ δὲ θεείου γίγνεται ὀδμὴ
θεείου: Od. 12:417: ἐν δὲ θεείου πλῆτο· πέσον δ’ ἐκ νηὸς ἑταῖροι.
θεείου: Od. 14:307: ἐν δὲ θεείου πλῆτο· πέσον δ’ ἐκ νηὸς ἅπαντες.
θεειοῦται: Od. 23:50: ἁθρόοι, αὐτὰρ ὁ δῶμα θεειοῦται περικαλλές,
θέεις: Il. 17:75: Ἕκτορ νῦν σὺ μὲν ὧδε θέεις ἀκίχητα διώκων
θεείῳ: Il. 16:228: τό ῥα τότ’ ἐκ χηλοῖο λαβὼν ἐκάθηρε θεείῳ
θεειώσω: Od. 22:482: ὄφρα θεειώσω μέγαρον· σὺ δὲ Πηνελόπειαν
θέεν: Il. 6:118: ἄντυξ ἣ πυμάτη θέεν ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης.
θέεν: Il. 23:763: στήθεος· ὣς Ὀδυσεὺς θέεν ἐγγύθεν, αὐτὰρ ὄπισθεν
θέεν: Od. 13:86: ἡ δὲ μάλ’ ἀσφαλέως θέεν ἔμπεδον· οὐδέ κεν ἴρηξ
θέεσκον: Il. 20:229: ἄκρον ἐπὶ ῥηγμῖνος ἁλὸς πολιοῖο θέεσκον.
θεῇς: Il. 3:158: αἰνῶς ἀθανάτῃσι θεῇς εἰς ὦπα ἔοικεν·
θεῇσι: Il. 8:305: καλὴ Καστιάνειρα δέμας ἐϊκυῖα θεῇσι.
θεῇσι: Il. 19:286: εἶπε δ’ ἄρα κλαίουσα γυνὴ ἐϊκυῖα θεῇσι·
θέῃσι: Il. 22:23: ὅς ῥά τε ῥεῖα θέῃσι τιταινόμενος πεδίοιο·
θεῇσι: Od. 7:291: παιζούσας, ἐν δ’ αὐτὴ ἔην εἰκυῖα θεῇσι.
θεῇσιν: Il. 11:637: ἐν τῷ ῥά σφι κύκησε γυνὴ ἐϊκυῖα θεῇσιν
θέῃσιν: Il. 18:601: ἑζόμενος κεραμεὺς πειρήσεται, αἴ κε θέῃσιν·
θείειν: Il. 10:437: λευκότεροι χιόνος, θείειν δ’ ἀνέμοισιν ὁμοῖοι·
θείειν: Il. 16:186: Εὔδωρον πέρι μὲν θείειν ταχὺν ἠδὲ μαχητήν.
θείειν: Il. 23:310: βάρδιστοι θείειν· τώ τ’ οἴω λοίγι’ ἔσεσθαι.
θείειν: Od. 3:112: Ἀντίλοχος, περὶ μὲν θείειν ταχὺς ἠδὲ μαχητής·
θείειν: Od. 3:370: οἵ τοι ἐλαφρότατοι θείειν καὶ κάρτος ἄριστοι.”
θείειν: Od. 4:202: Ἀντίλοχον, περὶ μὲν θείειν ταχὺν ἠδὲ μαχητήν.”
θεῖεν: Il. 4:363: εἴρηται, τὰ δὲ πάντα θεοὶ μεταμώνια θεῖεν.
θείη: Il. 2:41: ἔγρετο δ’ ἐξ ὕπνου, θείη δέ μιν ἀμφέχυτ’ ὀμφή·
θείῃ: Il. 6:507: δεσμὸν ἀποῤῥήξας θείῃ πεδίοιο κροαίνων
θείη: Il. 12:26: συνεχές, ὄφρά κε θᾶσσον ἁλίπλοα τείχεα θείη.
θείῃ: Il. 15:264: δεσμὸν ἀποῤῥήξας θείῃ πεδίοιο κροαίνων
θείη: Od. 1:116: μνηστήρων τῶν μὲν σκέδασιν κατὰ δώματα θείη,
θείη: Od. 8:465: οὕτω νῦν Ζεὺς θείη, ἐρίγδουπος πόσις Ἥρης,
θείη: Od. 15:180: “οὕτω νῦν Ζεὺς θείη, ἐρίγδουπος πόσις Ἥρης·
θείη: Od. 16:198: ῥηϊδίως ἐθέλων θείη νέον ἠδὲ γέροντα.
θείη: Od. 20:225: ἀνδρῶν μνηστήρων σκέδασιν κατὰ δώματα θείη.”
θείη: Od. 23:186: ῥηϊδίως ἐθέλων θείη ἄλλῃ ἐνὶ χώρῃ.
θείην: Il. 5:215: εἰ μὴ ἐγὼ τάδε τόξα φαεινῷ ἐν πυρὶ θείην
θείης: Il. 24:661: ὧδέ κέ μοι ῥέζων Ἀχιλεῦ κεχαρισμένα θείης.
θεῖμεν: Od. 12:347: τεύξομεν, ἐν δέ κε θεῖμεν ἀγάλματα πολλὰ καὶ ἐσθλά.
θεῖναι: Il. 4:26: πῶς ἐθέλεις ἅλιον θεῖναι πόνον ἠδ’ ἀτέλεστον,
θεῖναι: Il. 6:92: θεῖναι Ἀθηναίης ἐπὶ γούνασιν ἠϋκόμοιο,
θεῖναι: Od. 13:156: λαοὶ ἀπὸ πτόλιος, θεῖναι λίθον ἐγγύθι γαίης
θείνας: Il. 20:481: πρόσθ’ ὁρόων θάνατον· ὃ δὲ φασγάνῳ αὐχένα θείνας
θεῖνε: Il. 16:339: φάσγανον ἐῤῥαίσθη· ὃ δ’ ὑπ’ οὔατος αὐχένα θεῖνε
θεινέμεναι: Od. 22:443: θεινέμεναι ξίφεσιν τανυήκεσιν, εἰς ὅ κε πασέων
θείνῃ: Od. 18:63: δείδιθ’, ἐπεὶ πλεόνεσσι μαχήσεται ὅς κέ σε θείνῃ.
θεινόμεναι: Il. 6:135: θεινόμεναι βουπλῆγι· Διώνυσος δὲ φοβηθεὶς
θεινομένην: Il. 1:588: θεινομένην, τότε δ’ οὔ τι δυνήσομαι ἀχνύμενός περ
θεινομένου: Od. 9:459: θεινομένου ῥαίοιτο πρὸς οὔδεϊ, κὰδ δέ τ’ ἐμὸν κῆρ
θεινομένων: Il. 10:484: ἄορι θεινομένων, ἐρυθαίνετο δ’ αἵματι γαῖα.
θεινομένων: Il. 21:21: ἄορι θεινομένων, ἐρυθαίνετο δ’ αἵματι ὕδωρ.
θείνων: Il. 17:430: πολλὰ μὲν ἂρ μάστιγι θοῇ ἐπεμαίετο θείνων,
θεῖο: Od. 19:403: “Αὐτόλυκ’, αὐτὸς νῦν ὄνομ’ εὕρεο, ὅττι κε θεῖο
θείοιο: Il. 2:335: μῦθον ἐπαινήσαντες Ὀδυσσῆος θείοιο·
θείοιο: Il. 9:214: πάσσε δ’ ἁλὸς θείοιο κρατευτάων ἐπαείρας.
θείοιο: Il. 9:218: αὐτὸς δ’ ἀντίον ἷζεν Ὀδυσσῆος θείοιο
θείοιο: Il. 10:243: πῶς ἂν ἔπειτ’ Ὀδυσῆος ἐγὼ θείοιο λαθοίμην,
θείοιο: Il. 10:315: κήρυκος θείοιο πολύχρυσος πολύχαλκος,
θείοιο: Il. 11:805: ἀλλ’ ὅτε δὴ κατὰ νῆας Ὀδυσσῆος θείοιο
θείοιο: Il. 13:694: ἤτοι ὃ μὲν νόθος υἱὸς Ὀϊλῆος θείοιο
θείοιο: Il. 14:230: Λῆμνον δ’ εἰσαφίκανε πόλιν θείοιο Θόαντος.
θείοιο: Il. 15:25: ἀζηχὴς ὀδύνη Ἡρακλῆος θείοιο,
θείοιο: Il. 15:333: ἤτοι ὃ μὲν νόθος υἱὸς Ὀϊλῆος θείοιο
θείοιο: Il. 16:798: ἀλλ’ ἀνδρὸς θείοιο κάρη χαρίεν τε μέτωπον
θείοιο: Il. 17:199: τεύχεσι Πηλεΐδαο κορυσσόμενον θείοιο,
θείοιο: Il. 19:279: βὰν δ’ ἐπὶ νῆα φέροντες Ἀχιλλῆος θείοιο.
θείοιο: Il. 19:296: ἔκτεινεν, πέρσεν δὲ πόλιν θείοιο Μύνητος,
θείοιο: Il. 19:297: κλαίειν, ἀλλά μ’ ἔφασκες Ἀχιλλῆος θείοιο
θείοιο: Il. 20:145: τεῖχος ἐς ἀμφίχυτον Ἡρακλῆος θείοιο
θείοιο: Od. 1:65: πῶς ἂν ἔπειτ’ Ὀδυσῆος ἐγὼ θείοιο λαθοίμην,
θείοιο: Od. 2:233: ὡς οὔ τις μέμνηται Ὀδυσσῆος θείοιο
θείοιο: Od. 2:394: βῆ ῥ’ ἴμεναι πρὸς δώματ’ Ὀδυσσῆος θείοιο·
θείοιο: Od. 3:398: Τηλέμαχον, φίλον υἱὸν Ὀδυσσῆος θείοιο,
θείοιο: Od. 4:395: αὐτὴ νῦν φράζευ σὺ λόχον θείοιο γέροντος,
θείοιο: Od. 4:682: ἦ εἰπέμεναι δμῳῇσιν Ὀδυσσῆος θείοιο
θείοιο: Od. 4:799: πέμπε δέ μιν πρὸς δώματ’ Ὀδυσσῆος θείοιο,
θείοιο: Od. 5:11: ὡς οὔ τις μέμνηται Ὀδυσσῆος θείοιο
θείοιο: Od. 5:198: αὐτὴ δ’ ἀντίον ἷζεν Ὀδυσσῆος θείοιο,
θείοιο: Od. 11:238: ἣ ποταμοῦ ἠράσσατ’ Ἐνιπῆος θείοιο,
θείοιο: Od. 15:63: Τηλέμαχος, φίλος υἱὸς Ὀδυσσῆος θείοιο·
θείοιο: Od. 15:313: καί κ’ ἐλθὼν πρὸς δώματ’ Ὀδυσσῆος θείοιο
θείοιο: Od. 15:347: εἴπ’ ἄγε μοι περὶ μητρὸς Ὀδυσσῆος θείοιο
θείοιο: Od. 15:554: Τηλέμαχος, φίλος υἱὸς Ὀδυσσῆος θείοιο·
θείοιο: Od. 16:53: αὐτὸς δ’ ἀντίον ἷζεν Ὀδυσσῆος θείοιο.
θείοιο: Od. 17:3: Τηλέμαχος, φίλος υἱὸς Ὀδυσσῆος θείοιο,
θείοιο: Od. 17:230: αἴ κ’ ἔλθῃ πρὸς δώματ’ Ὀδυσσῆος θείοιο,
θείοιο: Od. 17:402: δμώων, οἳ κατὰ δώματ’ Ὀδυσσῆος θείοιο.
θείοιο: Od. 18:417: δμώων, οἳ κατὰ δώματ’ Ὀδυσσῆος θείοιο.
θείοιο: Od. 20:248: ἐλθόντες δ’ ἐς δώματ’ Ὀδυσσῆος θείοιο
θείοιο: Od. 20:283: Τηλέμαχος, φίλος υἱὸς Ὀδυσσῆος θείοιο.
θείοιο: Od. 20:298: δμώων, οἳ κατὰ δώματ’ Ὀδυσσῆος θείοιο.”
θείοιο: Od. 20:325: δμώων, οἳ κατὰ δώματ’ Ὀδυσσῆος θείοιο.
θείοιο: Od. 21:74: θήσω γὰρ μέγα τόξον Ὀδυσσῆος θείοιο·
θείοιο: Od. 21:189: βουκόλος ἠδὲ συφορβὸς Ὀδυσσῆος θείοιο·
θείοιο: Od. 21:432: Τηλέμαχος, φίλος υἱὸς Ὀδυσσῆος θείοιο,
θείοιο: Od. 24:151: ἔνθ’ ἦλθεν φίλος υἱὸς Ὀδυσσῆος θείοιο,
θείομεν: Il. 1:143: θείομεν, ἂν δ’ αὐτὴν Χρυσηΐδα καλλιπάρῃον
θείομεν: Il. 23:244: θείομεν, εἰς ὅ κεν αὐτὸς ἐγὼν Ἄϊδι κεύθωμαι.
θείομεν: Il. 23:486: ἴστορα δ’ Ἀτρεΐδην Ἀγαμέμνονα θείομεν ἄμφω,
θείομεν: Od. 13:364: θείομεν αὐτίκα νῦν, ἵνα περ τάδε τοι σόα μίμνῃ·
θεῖον: Il. 4:192: Ἦ καὶ Ταλθύβιον θεῖον κήρυκα προσηύδα·
θεῖον: Il. 6:180: πεφνέμεν· ἣ δ’ ἄρ’ ἔην θεῖον γένος οὐδ’ ἀνθρώπων,
θεῖον: Il. 7:298: αἵ τέ μοι εὐχόμεναι θεῖον δύσονται ἀγῶνα.
θεῖον: Il. 18:376: ὄφρά οἱ αὐτόματοι θεῖον δυσαίατ’ ἀγῶνα
θεῖον: Od. 1:336: δακρύσασα δ’ ἔπειτα προσηύδα θεῖον ἀοιδόν·
θεῖον: Od. 2:341: ἕστασαν, ἄκρητον θεῖον ποτὸν ἐντὸς ἔχοντες,
θεῖον: Od. 4:43: αὐτοὺς δ’ εἰσῆγον θεῖον δόμον. οἱ δὲ ἰδόντες
θεῖον: Od. 8:43: μηδέ τις ἀρνείσθω. καλέσασθε δὲ θεῖον ἀοιδόν,
θεῖον: Od. 8:47: σκηπτοῦχοι· κῆρυξ δὲ μετῴχετο θεῖον ἀοιδόν.
θεῖον: Od. 8:264: πέπληγον δὲ χορὸν θεῖον ποσίν. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
θεῖον: Od. 9:205: ἡδὺν ἀκηράσιον, θεῖον ποτόν· οὐδέ τις αὐτὸν
θεῖος: Il. 2:22: τῷ μιν ἐεισάμενος προσεφώνεε θεῖος ὄνειρος·
θεῖός: Il. 2:56: κλῦτε φίλοι· θεῖός μοι ἐνύπνιον ἦλθεν ὄνειρος
θεῖος: Od. 4:17: τερπόμενοι· μετὰ δέ σφιν ἐμέλπετο θεῖος ἀοιδὸς
θεῖος: Od. 8:87: ἦ τοι ὅτε λήξειεν ἀείδων θεῖος ἀοιδός,
θεῖος: Od. 8:539: ἐξ οὗ δορπέομέν τε καὶ ὤρορε θεῖος ἀοιδός,
θεῖος: Od. 13:27: τερπόμενοι· μετὰ δέ σφιν ἐμέλπετο θεῖος ἀοιδός,
θεῖός: Od. 14:495: “κλῦτε, φίλοι· θεῖός μοι ἐνύπνιον ἦλθεν ὄνειρος.
θεῖος: Od. 16:252: καί σφιν ἅμ’ ἐστὶ Μέδων κῆρυξ καὶ θεῖος ἀοιδὸς
θεῖος: Od. 17:359: εὖθ’ ὁ δεδειπνήκειν, ὁ δ’ ἐπαύετο θεῖος ἀοιδός·
θεῖος: Od. 23:133: αὐτὰρ θεῖος ἀοιδὸς ἔχων φόρμιγγα λίγειαν
θεῖος: Od. 23:143: ὅπλισθεν δὲ γυναῖκες· ὁ δ’ εἵλετο θεῖος ἀοιδὸς
θεῖος: Od. 24:439: ἀγχίμολον δέ σφ’ ἦλθε Μέδων καὶ θεῖος ἀοιδὸς
θείου: Il. 10:415: βουλὰς βουλεύει θείου παρὰ σήματι Ἴλου
θείου: Il. 21:526: Ἑστήκει δ’ ὃ γέρων Πρίαμος θείου ἐπὶ πύργου,
θείου: Od. 2:259: μνηστῆρες δ’ ἐς δώματ’ ἴσαν θείου Ὀδυσῆος.
θείου: Od. 4:621: δαιτυμόνες δ’ ἐς δώματ’ ἴσαν θείου βασιλῆος.
θείου: Od. 16:335: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκοντο δόμον θείου βασιλῆος,
θείου: Od. 21:244: ἐς δ’ ἄρα καὶ τὼ δμῶε ἴτην θείου Ὀδυσῆος.
θεῖσα: Od. 21:55: ἑζομένη δὲ κατ’ αὖθι, φίλοισ’ ἐπὶ γούνασι θεῖσα,
θεῖτο: Od. 17:225: καί κεν ὀρὸν πίνων μεγάλην ἐπιγουνίδα θεῖτο.
θείω: Il. 16:83: πείθεο δ’ ὥς τοι ἐγὼ μύθου τέλος ἐν φρεσὶ θείω,
θείω: Il. 16:437: θείω ἀναρπάξας Λυκίης ἐν πίονι δήμῳ,
θείω: Il. 18:387: ἀλλ’ ἕπεο προτέρω, ἵνα τοι πὰρ ξείνια θείω.
θείω: Od. 1:89: μᾶλλον ἐποτρύνω καί οἱ μένος ἐν φρεσὶ θείω,
θείω: Od. 5:91: [ἀλλ’ ἕπεο προτέρω, ἵνα τοι πὰρ ξείνια θείω.]”
θείω: Od. 9:517: ἀλλ’ ἄγε δεῦρ’, Ὀδυσεῦ, ἵνα τοι πὰρ ξείνια θείω,
θείω: Od. 15:75: ἀλλὰ μέν’, εἰς ὅ κε δῶρα φέρων ἐπιδίφρια θείω
θείων: Od. 4:691: ἐν δήμῳ; ἥ τ’ ἐστὶ δίκη θείων βασιλήων·
θελ’: Il. 1:277: μήτε σὺ Πηλείδη ’θελ’ ἐριζέμεναι βασιλῆϊ
θέλγε: Il. 12:255: θέλγε νόον, Τρωσὶν δὲ καὶ Ἕκτορι κῦδος ὄπαζε.
θέλγε: Il. 15:594: ὅ σφισιν αἰὲν ἔγειρε μένος μέγα, θέλγε δὲ θυμὸν
θέλγε: Od. 14:387: μήτε τί μοι ψεύδεσσι χαρίζεο μήτε τι θέλγε·
θέλγε: Od. 18:282: οὕνεκα τῶν μὲν δῶρα παρέλκετο, θέλγε δὲ θυμὸν
θέλγει: Il. 24:343: εἵλετο δὲ ῥάβδον, τῇ τ’ ἀνδρῶν ὄμματα θέλγει
θέλγει: Od. 1:57: θέλγει, ὅπως Ἰθάκης ἐπιλήσεται· αὐτὰρ Ὀδυσσεύς,
θέλγει: Od. 5:47: εἵλετο δὲ ῥάβδον, τῇ τ’ ἀνδρῶν ὄμματα θέλγει,
θέλγει: Od. 16:195: θέλγει, ὄφρ’ ἔτι μᾶλλον ὀδυρόμενος στεναχίζω.
θέλγει: Od. 24:3: καλὴν χρυσείην, τῇ τ’ ἀνδρῶν ὄμματα θέλγει,
θέλγεσκεν: Od. 3:264: πόλλ’ Ἀγαμεμνονέην ἄλοχον θέλγεσκεν ἔπεσσιν.
θέλγοιτό: Od. 17:514: οἷ’ ὅ γε μυθεῖται, θέλγοιτό κέ τοι φίλον ἦτορ.
θέλγουσιν: Od. 12:40: ἀνθρώπους θέλγουσιν, ὅτίς σφεας εἰσαφίκηται.
θέλγουσιν: Od. 12:44: ἀλλά τε Σειρῆνες λιγυρῇ θέλγουσιν ἀοιδῇ,
θελκτήρια: Il. 14:215: ποικίλον, ἔνθα δέ οἱ θελκτήρια πάντα τέτυκτο·
θελκτήρια: Od. 1:337: “Φήμιε, πολλὰ γὰρ ἄλλα βροτῶν θελκτήρια οἶδας
θελκτήριον: Od. 8:509: ἢ ἐάαν μέγ’ ἄγαλμα θεῶν θελκτήριον εἶναι,
θέλξαι: Od. 10:291: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς θέλξαι σε δυνήσεται· οὐ γὰρ ἐάσει
θέλξας: Il. 13:435: θέλξας ὄσσε φαεινά, πέδησε δὲ φαίδιμα γυῖα·
θέλξει: Od. 16:298: Παλλὰς Ἀθηναίη θέλξει καὶ μητίετα Ζεύς.
θέλοιεν: Od. 15:317: αἶψά κεν εὖ δρώοιμι μετὰ σφίσιν, ὅττι θέλοιεν.
θέμεθλα: Il. 14:492: τὸν τόθ’ ὑπ’ ὀφρύος οὖτα κατ’ ὀφθαλμοῖο θέμεθλα,
θέμεθλα: Il. 17:47: ἂψ δ’ ἀναχαζομένοιο κατὰ στομάχοιο θέμεθλα
θεμείλια: Il. 12:28: ἡγεῖτ’, ἐκ δ’ ἄρα πάντα θεμείλια κύμασι πέμπε
θεμείλιά: Il. 23:255: τορνώσαντο δὲ σῆμα θεμείλιά τε προβάλοντο
θέμεν: Od. 11:315: Ὄσσαν ἐπ’ Οὐλύμπῳ μέμασαν θέμεν, αὐτὰρ ἐπ’ Ὄσσῃ
θέμεν: Od. 21:3: τόξον μνηστήρεσσι θέμεν πολιόν τε σίδηρον
θέμεν: Od. 21:81: τόξον μνηστήρεσσι θέμεν πολιόν τε σίδηρον.
θέμεν: Od. 24:168: τόξον μνηστήρεσσι θέμεν πολιόν τε σίδηρον,
θέμεναι: Il. 2:285: πᾶσιν ἐλέγχιστον θέμεναι μερόπεσσι βροτοῖσιν,
θέμεναι: Il. 4:57: ἀλλὰ χρὴ καὶ ἐμὸν θέμεναι πόνον οὐκ ἀτέλεστον·
θέμεναι: Il. 23:45: πρίν γ’ ἐνὶ Πάτροκλον θέμεναι πυρὶ σῆμά τε χεῦαι
θέμεναι: Il. 24:644: δέμνι’ ὑπ’ αἰθούσῃ θέμεναι καὶ ῥήγεα καλὰ
θέμεναι: Od. 4:297: δέμνι’ ὑπ’ αἰθούσῃ θέμεναι καὶ ῥήγεα καλὰ
θέμεναι: Od. 7:336: δέμνι’ ὑπ’ αἰθούσῃ θέμεναι καὶ ῥήγεα καλὰ
θέμεναι: Od. 21:235: ἐν χείρεσσιν ἐμοὶ θέμεναι, εἰπεῖν δὲ γυναιξὶ
θεμένη: Od. 20:387: ἡ δὲ κατ’ ἄντηστιν θεμένη περικαλλέα δίφρον
θέμενος: Il. 18:317: χεῖρας ἐπ’ ἀνδροφόνους θέμενος στήθεσσιν ἑταίρου
θέμενος: Il. 23:18: χεῖρας ἐπ’ ἀνδροφόνους θέμενος στήθεσσιν ἑταίρου·
θέμενος: Od. 9:171: καὶ τότ’ ἐγὼν ἀγορὴν θέμενος μετὰ πᾶσιν ἔειπον·
θέμενος: Od. 10:188: καὶ τότ’ ἐγὼν ἀγορὴν θέμενος μετὰ πᾶσιν ἔειπον·
θέμενος: Od. 12:319: καὶ τότ’ ἐγὼν ἀγορὴν θέμενος μετὰ πᾶσιν ἔειπον·
Θέμι: Il. 15:93: μή με θεὰ Θέμι ταῦτα διείρεο· οἶσθα καὶ αὐτὴ
θέμις: Il. 2:73: πρῶτα δ’ ἐγὼν ἔπεσιν πειρήσομαι, ἣ θέμις ἐστί,
θέμις: Il. 9:33: ἣ θέμις ἐστὶν ἄναξ ἀγορῇ· σὺ δὲ μή τι χολωθῇς.
θέμις: Il. 9:134: ἣ θέμις ἀνθρώπων πέλει ἀνδρῶν ἠδὲ γυναικῶν.
θέμις: Il. 9:276: ἣ θέμις ἐστὶν ἄναξ ἤτ’ ἀνδρῶν ἤτε γυναικῶν.
θέμις: Il. 11:778: ξείνιά τ’ εὖ παρέθηκεν, ἅ τε ξείνοις θέμις ἐστίν.
θέμις: Il. 11:806: ἷξε θέων Πάτροκλος, ἵνά σφ’ ἀγορή τε θέμις τε
θέμις: Il. 14:385: εἴκελον ἀστεροπῇ· τῷ δ’ οὐ θέμις ἐστὶ μιγῆναι
θέμις: Il. 16:796: αἵματι καὶ κονίῃσι· πάρος γε μὲν οὐ θέμις ἦεν
θέμις: Il. 19:177: ἣ θέμις ἐστὶν ἄναξ ἤ τ’ ἀνδρῶν ἤ τε γυναικῶν·
θέμις: Il. 23:44: οὐ θέμις ἐστὶ λοετρὰ καρήατος ἆσσον ἱκέσθαι
θέμις: Il. 23:581: Ἀντίλοχ’ εἰ δ’ ἄγε δεῦρο διοτρεφές, ἣ θέμις ἐστί,
θέμις: Il. 24:652: βουλὰς βουλεύουσι παρήμενοι, ἣ θέμις ἐστί·
θέμις: Od. 3:45: αὐτὰρ ἐπὴν σπείσῃς τε καὶ εὔξεαι, ἣ θέμις ἐστί,
θέμις: Od. 3:187: πεύθομαι, ἣ θέμις ἐστί, δαήσεαι, οὐδέ σε κεύσω.
θέμις: Od. 9:268: δοίης δωτίνην, ἥ τε ξείνων θέμις ἐστίν.
θέμις: Od. 10:73: οὐ γάρ μοι θέμις ἐστὶ κομιζέμεν οὐδ’ ἀποπέμπειν
θέμις: Od. 11:451: καὶ κεῖνος πατέρα προσπτύξεται, ἣ θέμις ἐστίν.
θέμις: Od. 14:56: “ξεῖν’, οὔ μοι θέμις ἔστ’, οὐδ’ εἰ κακίων σέθεν ἔλθοι,
θέμις: Od. 14:130: ἣ θέμις ἐστὶ γυναικός, ἐπὴν πόσις ἄλλοθ’ ὄληται.
θέμις: Od. 16:91: “ὦ φίλ’, ἐπεί θήν μοι καὶ ἀμείψασθαι θέμις ἐστίν,
θέμις: Od. 24:286: καὶ ξενίῃ ἀγαθῇ· ἡ γὰρ θέμις, ὅς τις ὑπάρξῃ.
θέμιστα: Il. 5:761: ἄφρονα τοῦτον ἀνέντες, ὃς οὔ τινα οἶδε θέμιστα;
Θέμιστα: Il. 20:4: Ζεὺς δὲ Θέμιστα κέλευσε θεοὺς ἀγορὴν δὲ καλέσσαι
θέμιστας: Il. 1:238: ἐν παλάμῃς φορέουσι δικασπόλοι, οἵ τε θέμιστας
θέμιστας: Il. 2:206: σκῆπτρόν τ’ ἠδὲ θέμιστας, ἵνά σφισι βουλεύῃσι.
θέμιστας: Il. 9:99: σκῆπτρόν τ’ ἠδὲ θέμιστας, ἵνά σφισι βουλεύῃσθα.
θέμιστας: Il. 9:156: καί οἱ ὑπὸ σκήπτρῳ λιπαρὰς τελέουσι θέμιστας.
θέμιστας: Il. 9:298: καί τοι ὑπὸ σκήπτρῳ λιπαρὰς τελέουσι θέμιστας.
θέμιστας: Il. 16:387: οἳ βίῃ εἰν ἀγορῇ σκολιὰς κρίνωσι θέμιστας,
θέμιστας: Od. 9:215: ἄγριον, οὔτε δίκας εὖ εἰδότα οὔτε θέμιστας.
θέμιστες: Od. 9:112: τοῖσιν δ’ οὔτ’ ἀγοραὶ βουληφόροι οὔτε θέμιστες,
θέμιστες: Od. 16:403: εἰ μέν κ’ αἰνήσωσι Διὸς μεγάλοιο θέμιστες,
θεμιστεύει: Od. 9:114: ἐν σπέεσι γλαφυροῖσι, θεμιστεύει δὲ ἕκαστος
θεμιστεύοντα: Od. 11:569: χρύσεον σκῆπτρον ἔχοντα θεμιστεύοντα νέκυσσιν,
Θέμιστι: Il. 15:87: ἣ δ’ ἄλλους μὲν ἔασε, Θέμιστι δὲ καλλιπαρῄῳ
Θέμιστος: Od. 2:68: λίσσομαι ἠμὲν Ζηνὸς Ὀλυμπίου ἠδὲ Θέμιστος,
θέμωσε: Od. 9:486: πλημυρὶς ἐκ πόντοιο, θέμωσε δὲ χέρσον ἱκέσθαι.
θέμωσε: Od. 9:542: τὴν δὲ πρόσω φέρε κῦμα, θέμωσε δὲ χέρσον ἱκέσθαι.
θέναρος: Il. 5:339: πρυμνὸν ὕπερ θέναρος· ῥέε δ’ ἄμβροτον αἷμα θεοῖο
θέντες: Il. 18:352: ἐν λεχέεσσι δὲ θέντες ἑανῷ λιτὶ κάλυψαν
θέντες: Il. 23:254: ἐν κλισίῃσι δὲ θέντες ἑανῷ λιτὶ κάλυψαν·
θέντες: Od. 21:267: ὄφρ’ ἐπὶ μηρία θέντες Ἀπόλλωνι κλυτοτόξῳ
θέντων: Od. 19:599: ἢ χαμάδις στορέσας, ἤ τοι κατὰ δέμνια θέντων.”
θέο: Od. 10:333: ἀλλ’ ἄγε δὴ κολεῷ μὲν ἄορ θέο, νῶϊ δ’ ἔπειτα
θεοδμήτων: Il. 8:519: λέξασθαι περὶ ἄστυ θεοδμήτων ἐπὶ πύργων·
θεοειδέα: Il. 3:27: ὣς ἐχάρη Μενέλαος Ἀλέξανδρον θεοειδέα
θεοειδέα: Il. 3:450: εἴ που ἐσαθρήσειεν Ἀλέξανδρον θεοειδέα.
θεοειδέα: Il. 24:483: ὣς Ἀχιλεὺς θάμβησεν ἰδὼν Πρίαμον θεοειδέα·
θεοειδέα: Od. 16:20: ὣς τότε Τηλέμαχον θεοειδέα δῖος ὑφορβὸς
θεοειδέα: Od. 21:277: Εὐρύμαχον δὲ μάλιστα καὶ Ἀντίνοον θεοειδέα
θεοειδὴς: Il. 2:623: τῶν δὲ τετάρτων ἦρχε Πολύξεινος θεοειδὴς
θεοειδὴς: Il. 2:862: Φόρκυς αὖ Φρύγας ἦγε καὶ Ἀσκάνιος θεοειδὴς
θεοειδὴς: Il. 3:16: Τρωσὶν μὲν προμάχιζεν Ἀλέξανδρος θεοειδὴς
θεοειδὴς: Il. 3:30: Τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησεν Ἀλέξανδρος θεοειδὴς
θεοειδής: Il. 3:37: δείσας Ἀτρέος υἱὸν Ἀλέξανδρος θεοειδής.
θεοειδής: Il. 3:58: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπεν Ἀλέξανδρος θεοειδής·
θεοειδὴς: Il. 6:290: Σιδονίων, τὰς αὐτὸς Ἀλέξανδρος θεοειδὴς
θεοειδής: Il. 6:332: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπεν Ἀλέξανδρος θεοειδής·
θεοειδής: Il. 6:517: τὸν πρότερος προσέειπεν Ἀλέξανδρος θεοειδής·
θεοειδὴς: Il. 11:580: τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησεν Ἀλέξανδρος θεοειδὴς
θεοειδὴς: Il. 12:94: τῶν δὲ τρίτων Ἕλενος καὶ Δηΐφοβος θεοειδὴς
θεοειδής: Il. 13:774: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπεν Ἀλέξανδρος θεοειδής·
θεοειδὴς: Il. 17:494: τοῖσι δ’ ἅμα Χρομίος τε καὶ Ἄρητος θεοειδὴς
θεοειδής: Il. 17:534: Ἕκτωρ Αἰνείας τ’ ἠδὲ Χρομίος θεοειδής,
θεοειδής: Il. 19:327: εἴ που ἔτι ζώει γε Νεοπτόλεμος θεοειδής.
θεοειδής: Il. 24:217: Τὴν δ’ αὖτε προσέειπε γέρων Πρίαμος θεοειδής·
θεοειδής: Il. 24:299: Τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη Πρίαμος θεοειδής·
θεοειδής: Il. 24:372: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής·
θεοειδής: Il. 24:386: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής·
θεοειδής: Il. 24:405: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής·
θεοειδής: Il. 24:552: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής·
θεοειδής: Il. 24:634: τὸν πρότερος προσέειπε γέρων Πρίαμος θεοειδής·
θεοειδής: Il. 24:659: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής·
θεοειδής: Il. 24:763: ἦ μέν μοι πόσις ἐστὶν Ἀλέξανδρος θεοειδής,
θεοειδής: Od. 1:113: τὴν δὲ πολὺ πρῶτος ἴδε Τηλέμαχος θεοειδής·
θεοειδὴς: Od. 3:343: δὴ τότ’ Ἀθηναίη καὶ Τηλέμαχος θεοειδὴς
θεοειδής: Od. 4:628: Ἀντίνοος δὲ καθῆστο καὶ Εὐρύμαχος θεοειδής,
θεοειδής: Od. 6:7: ἔνθεν ἀναστήσας ἄγε Ναυσίθοος θεοειδής,
θεοειδὴς: Od. 7:231: πὰρ δέ οἱ Ἀρήτη τε καὶ Ἀλκίνοος θεοειδὴς
θεοειδής: Od. 10:205: τῶν μὲν ἐγὼν ἦρχον, τῶν δ’ Εὐρύλοχος θεοειδής.
θεοειδής: Od. 14:173: Λαέρτης θ’ ὁ γέρων καὶ Τηλέμαχος θεοειδής.
θεοειδής: Od. 15:271: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε Θεοκλύμενος θεοειδής·
θεοειδής: Od. 15:508: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε Θεοκλύμενος θεοειδής·
θεοειδής: Od. 17:151: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε Θεοκλύμενος θεοειδής·
θεοειδὴς: Od. 17:328: τὸν δὲ πολὺ πρῶτος ἴδε Τηλέμαχος θεοειδὴς
θεοειδής: Od. 17:391: ζώει ἐνὶ μεγάροις καὶ Τηλέμαχος θεοειδής.”
θεοειδής: Od. 20:350: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε Θεοκλύμενος θεοειδής·
θεοειδής: Od. 20:363: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε Θεοκλύμενος θεοειδής·
θεοειδής: Od. 21:186: Ἀντίνοος δ’ ἔτ’ ἐπεῖχε καὶ Εὐρύμαχος θεοειδής,
θεοείκελ’: Il. 1:131: “ Μὴ δ’ οὕτως ἀγαθός περ ἐὼν θεοείκελ’ Ἀχιλλεῦ
θεοείκελ’: Il. 19:155: μὴ δ’ οὕτως, ἀγαθός περ ἐών, θεοείκελ’ Ἀχιλλεῦ
θεοείκελον: Od. 3:416: πὰρ δ’ ἄρα Τηλέμαχον θεοείκελον εἷσαν ἄγοντες.
θεοείκελος: Od. 4:276: καί τοι Δηΐφοβος θεοείκελος ἕσπετ’ ἰούσῃ.
θεοείκελος: Od. 8:256: ὣς ἔφατ’ Ἀλκίνοος θεοείκελος, ὦρτο δὲ κῆρυξ
θεόθεν: Od. 16:447: ἔκ γε μνηστήρων· θεόθεν δ’ οὐκ ἔστ’ ἀλέασθαι.”
θεοὶ: Il. 1:18: ὑμῖν μὲν θεοὶ δοῖεν Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντες
θεοὶ: Il. 1:290: εἰ δέ μιν αἰχμητὴν ἔθεσαν θεοὶ αἰὲν ἐόντες
θεοί: Il. 1:403: ὃν Βριάρεων καλέουσι θεοί, ἄνδρες δέ τε πάντες
θεοὶ: Il. 1:406: τὸν καὶ ὑπέδεισαν μάκαρες θεοὶ οὐδ’ ἔτ’ ἔδησαν.
θεοὶ: Il. 1:424: χθιζὸς ἔβη κατὰ δαῖτα, θεοὶ δ’ ἅμα πάντες ἕποντο·
θεοὶ: Il. 1:494: καὶ τότε δὴ πρὸς Ὄλυμπον ἴσαν θεοὶ αἰὲν ἐόντες
θεοὶ: Il. 1:533: Ζεὺς δὲ ἑὸν πρὸς δῶμα· θεοὶ δ’ ἅμα πάντες ἀνέσταν
θεοί: Il. 1:566: μή νύ τοι οὐ χραίσμωσιν ὅσοι θεοί εἰσ’ ἐν Ὀλύμπῳ
θεοὶ: Il. 1:570: ὄχθησαν δ’ ἀνὰ δῶμα Διὸς θεοὶ Οὐρανίωνες·
θεοί: Il. 2:1: Ἄλλοι μέν ῥα θεοί τε καὶ ἀνέρες ἱπποκορυσταὶ
θεοί: Il. 3:164: οὔ τί μοι αἰτίη ἐσσί, θεοί νύ μοι αἴτιοί εἰσιν
θεοὶ: Il. 3:298: Ζεῦ κύδιστε μέγιστε καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι
θεοὶ: Il. 3:308: Ζεὺς μέν που τό γε οἶδε καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι
θεοί: Il. 3:440: κεῖνον δ’ αὖτις ἐγώ· πάρα γὰρ θεοί εἰσι καὶ ἡμῖν.
θεοὶ: Il. 4:1: Οἳ δὲ θεοὶ πὰρ Ζηνὶ καθήμενοι ἠγορόωντο
θεοὶ: Il. 4:29: ἕρδ’· ἀτὰρ οὔ τοι πάντες ἐπαινέομεν θεοὶ ἄλλοι.
θεοὶ: Il. 4:63: σοὶ μὲν ἐγώ, σὺ δ’ ἐμοί· ἐπὶ δ’ ἕψονται θεοὶ ἄλλοι
θεοὶ: Il. 4:127: Οὐδὲ σέθεν Μενέλαε θεοὶ μάκαρες λελάθοντο
θεοὶ: Il. 4:320: ἀλλ’ οὔ πως ἅμα πάντα θεοὶ δόσαν ἀνθρώποισιν·
θεοὶ: Il. 4:363: εἴρηται, τὰ δὲ πάντα θεοὶ μεταμώνια θεῖεν.
θεοὶ: Il. 5:873: αἰεί τοι ῥίγιστα θεοὶ τετληότες εἰμὲν
θεοί: Il. 5:877: ἄλλοι μὲν γὰρ πάντες ὅσοι θεοί εἰσ’ ἐν Ὀλύμπῳ
θεοὶ: Il. 6:138: τῷ μὲν ἔπειτ’ ὀδύσαντο θεοὶ ῥεῖα ζώοντες,
θεοὶ: Il. 6:156: τῷ δὲ θεοὶ κάλλός τε καὶ ἠνορέην ἐρατεινὴν
θεοὶ: Il. 6:349: αὐτὰρ ἐπεὶ τάδε γ’ ὧδε θεοὶ κακὰ τεκμήραντο,
θεοὶ: Il. 6:368: ἦ ἤδη μ’ ὑπὸ χερσὶ θεοὶ δαμόωσιν Ἀχαιῶν.
θεοὶ: Il. 6:476: Ζεῦ ἄλλοι τε θεοὶ δότε δὴ καὶ τόνδε γενέσθαι
θεοὶ: Il. 7:360: ἐξ ἄρα δή τοι ἔπειτα θεοὶ φρένας ὤλεσαν αὐτοί.
θεοὶ: Il. 7:443: οἳ δὲ θεοὶ πὰρ Ζηνὶ καθήμενοι ἀστεροπητῇ
θεοὶ: Il. 8:4: αὐτὸς δέ σφ’ ἀγόρευε, θεοὶ δ’ ὑπὸ πάντες ἄκουον·
θεοὶ: Il. 8:5: κέκλυτέ μευ πάντές τε θεοὶ πᾶσαί τε θέαιναι,
θεοὶ: Il. 8:18: εἰ δ’ ἄγε πειρήσασθε θεοὶ ἵνα εἴδετε πάντες·
θεοὶ: Il. 8:20: πάντές τ’ ἐξάπτεσθε θεοὶ πᾶσαί τε θέαιναι·
θεοί: Il. 8:451: οὐκ ἄν με τρέψειαν ὅσοι θεοί εἰσ’ ἐν Ὀλύμπῳ.
θεοὶ: Il. 9:136: ἄστυ μέγα Πριάμοιο θεοὶ δώωσ’ ἀλαπάξαι,
θεοί: Il. 9:245: ἐκτελέσωσι θεοί, ἡμῖν δὲ δὴ αἴσιμον εἴη
θεοὶ: Il. 9:278: ἄστυ μέγα Πριάμοιο θεοὶ δώωσ’ ἀλαπάξαι,
θεοὶ: Il. 9:393: ἢν γὰρ δή με σαῶσι θεοὶ καὶ οἴκαδ’ ἵκωμαι,
θεοὶ: Il. 9:456: ἐξ ἐμέθεν γεγαῶτα· θεοὶ δ’ ἐτέλειον ἐπαρὰς
θεοὶ: Il. 9:489: τὰ φρονέων ὅ μοι οὔ τι θεοὶ γόνον ἐξετέλειον
θεοὶ: Il. 9:493: νηλεὲς ἦτορ ἔχειν· στρεπτοὶ δέ τε καὶ θεοὶ αὐτοί,
θεοὶ: Il. 9:531: Οἰνεὺς ῥέξ’· ἄλλοι δὲ θεοὶ δαίνυνθ’ ἑκατόμβας,
θεοὶ: Il. 9:633: θυμὸν ἐνὶ στήθεσσι θεοὶ θέσαν εἵνεκα κούρης
θεοί: Il. 11:75: οἳ δ’ ἄλλοι οὔ σφιν πάρεσαν θεοί, ἀλλὰ ἕκηλοι
θεοὶ: Il. 12:179: νηῶν ἠμύνοντο· θεοὶ δ’ ἀκαχήατο θυμὸν
θεοὶ: Il. 12:234: ἐξ ἄρα δή τοι ἔπειτα θεοὶ φρένας ὤλεσαν αὐτοί,
θεοί: Il. 13:72: ῥεῖ’ ἔγνων ἀπιόντος· ἀρίγνωτοι δὲ θεοί περ·
θεοὶ: Il. 13:525: ἀθάνατοι θεοὶ ἦσαν ἐεργόμενοι πολέμοιο.
θεοὶ: Il. 14:120: πλαγχθείς· ὡς γάρ που Ζεὺς ἤθελε καὶ θεοὶ ἄλλοι.
θεοὶ: Il. 14:143: σοὶ δ’ οὔ πω μάλα πάγχυ θεοὶ μάκαρες κοτέουσιν,
θεοὶ: Il. 14:273: μάρτυροι ὦσ’ οἳ ἔνερθε θεοὶ Κρόνον ἀμφὶς ἐόντες,
θεοί: Il. 14:290: χαλκίδα κικλήσκουσι θεοί, ἄνδρες δὲ κύμινδιν.
θεοὶ: Il. 14:463: Ἀρχέλοχος· τῷ γάρ ῥα θεοὶ βούλευσαν ὄλεθρον.
θεοὶ: Il. 15:21: ἐκρέμω· ἠλάστεον δὲ θεοὶ κατὰ μακρὸν Ὄλυμπον,
θεοί: Il. 15:101: ὄχθησαν δ’ ἀνὰ δῶμα Διὸς θεοί· ἣ δ’ ἐγέλασσε
θεοὶ: Il. 15:225: οἵ περ ἐνέρτεροί εἰσι θεοὶ Κρόνον ἀμφὶς ἐόντες.
θεοὶ: Il. 16:381: ἄμβροτοι, οὓς Πηλῆϊ θεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα,
θεοὶ: Il. 16:443: ἔρδ’· ἀτὰρ οὔ τοι πάντες ἐπαινέομεν θεοὶ ἄλλοι.
θεοὶ: Il. 16:693: Πατρόκλεις, ὅτε δή σε θεοὶ θάνατον δὲ κάλεσσαν;
θεοὶ: Il. 16:867: ἄμβροτοι, οὓς Πηλῆϊ θεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα.
θεοὶ: Il. 17:195: Πηλεΐδεω Ἀχιλῆος ἅ οἱ θεοὶ οὐρανίωνες
θεοὶ: Il. 18:8: μὴ δή μοι τελέσωσι θεοὶ κακὰ κήδεα θυμῷ,
θεοὶ: Il. 18:84: καλά· τὰ μὲν Πηλῆϊ θεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα
θεοὶ: Il. 18:116: Ζεὺς ἐθέλῃ τελέσαι ἠδ’ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι.
θεοὶ: Il. 19:101: κέκλυτέ μευ πάντές τε θεοὶ πᾶσαί τε θέαιναι,
θεοὶ: Il. 19:264: εἰ δέ τι τῶνδ’ ἐπίορκον ἐμοὶ θεοὶ ἄλγεα δοῖεν
θεοὶ: Il. 20:32: βὰν δ’ ἴμεναι πόλεμον δὲ θεοὶ δίχα θυμὸν ἔχοντες·
θεοὶ: Il. 20:41: Εἷος μέν ῥ’ ἀπάνευθε θεοὶ θνητῶν ἔσαν ἀνδρῶν,
θεοὶ: Il. 20:54: Ὣς τοὺς ἀμφοτέρους μάκαρες θεοὶ ὀτρύνοντες
θεοί: Il. 20:65: σμερδαλέ’ εὐρώεντα, τά τε στυγέουσι θεοί περ·
θεοί: Il. 20:74: ὃν Ξάνθον καλέουσι θεοί, ἄνδρες δὲ Σκάμανδρον.
θεοὶ: Il. 20:75: Ὣς οἳ μὲν θεοὶ ἄντα θεῶν ἴσαν· αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
θεοὶ: Il. 20:131: ἐν πολέμῳ· χαλεποὶ δὲ θεοὶ φαίνεσθαι ἐναργεῖς.
θεοὶ: Il. 20:149: ἔνθα Ποσειδάων κατ’ ἄρ’ ἕζετο καὶ θεοὶ ἄλλοι,
θεοὶ: Il. 20:194: ἦγον· ἀτὰρ σὲ Ζεὺς ἐῤῥύσατο καὶ θεοὶ ἄλλοι.
θεοὶ: Il. 20:234: τὸν καὶ ἀνηρείψαντο θεοὶ Διὶ οἰνοχοεύειν
θεοὶ: Il. 21:215: ἀνδρῶν· αἰεὶ γάρ τοι ἀμύνουσιν θεοὶ αὐτοί.
θεοὶ: Il. 21:264: καὶ λαιψηρὸν ἐόντα· θεοὶ δέ τε φέρτεροι ἀνδρῶν.
θεοὶ: Il. 21:518: οἳ δ’ ἄλλοι πρὸς Ὄλυμπον ἴσαν θεοὶ αἰὲν ἐόντες,
θεοὶ: Il. 22:166: καρπαλίμοισι πόδεσσι· θεοὶ δ’ ἐς πάντες ὁρῶντο·
θεοὶ: Il. 22:174: ἀλλ’ ἄγετε φράζεσθε θεοὶ καὶ μητιάασθε
θεοὶ: Il. 22:181: ἔρδ’· ἀτὰρ οὔ τοι πάντες ἐπαινέομεν θεοὶ ἄλλοι.
θεοὶ: Il. 22:297: ὢ πόποι ἦ μάλα δή με θεοὶ θάνατον δὲ κάλεσσαν·
θεοὶ: Il. 22:366: Ζεὺς ἐθέλῃ τελέσαι ἠδ’ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι.
θεοὶ: Il. 22:379: ἐπεὶ δὴ τόνδ’ ἄνδρα θεοὶ δαμάσασθαι ἔδωκαν,
θεοὶ: Il. 23:650: σοὶ δὲ θεοὶ τῶνδ’ ἀντὶ χάριν μενοεικέα δοῖεν.
θεοὶ: Il. 24:23: τὸν δ’ ἐλεαίρεσκον μάκαρες θεοὶ εἰσορόωντες,
θεοί: Il. 24:33: σχέτλιοί ἐστε θεοί, δηλήμονες· οὔ νύ ποθ’ ὑμῖν
θεοὶ: Il. 24:39: ἀλλ’ ὀλοῷ Ἀχιλῆϊ θεοὶ βούλεσθ’ ἐπαρήγειν,
θεοὶ: Il. 24:62: πάντες δ’ ἀντιάασθε θεοὶ γάμου· ἐν δὲ σὺ τοῖσι
θεοὶ: Il. 24:99: εἵαθ’ ὁμηγερέες μάκαρες θεοὶ αἰὲν ἐόντες.
θεοὶ: Il. 24:422: ὥς τοι κήδονται μάκαρες θεοὶ υἷος ἑῆος
θεοὶ: Il. 24:525: ὡς γὰρ ἐπεκλώσαντο θεοὶ δειλοῖσι βροτοῖσι
θεοὶ: Il. 24:534: ὣς μὲν καὶ Πηλῆϊ θεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα
θεοὶ: Il. 24:612: τοὺς δ’ ἄρα τῇ δεκάτῃ θάψαν θεοὶ Οὐρανίωνες.
θεοί: Il. 24:677: Ἄλλοι μέν ῥα θεοί τε καὶ ἀνέρες ἱπποκορυσταὶ
θεοὶ: Od. 1:17: τῷ οἱ ἐπεκλώσαντο θεοὶ οἶκόνδε νέεσθαι
θεοὶ: Od. 1:19: καὶ μετὰ οἷσι φίλοισι· θεοὶ δ’ ἐλέαιρον ἅπαντες
θεοὶ: Od. 1:195: σὸν πατέρ’· ἀλλά νυ τόν γε θεοὶ βλάπτουσι κελεύθου.
θεοὶ: Od. 1:222: “οὐ μέν τοι γενεήν γε θεοὶ νώνυμνον ὀπίσσω
θεοὶ: Od. 1:234: νῦν δ’ ἑτέρως ἐβόλοντο θεοὶ κακὰ μητιόωντες,
θεοὶ: Od. 1:244: οἶον, ἐπεί νύ μοι ἄλλα θεοὶ κακὰ κήδε’ ἔτευξαν.
θεοὶ: Od. 1:273: μῦθον πέφραδε πᾶσι, θεοὶ δ’ ἐπὶ μάρτυροι ἔστων.
θεοὶ: Od. 1:384: “Τηλέμαχ’, ἦ μάλα δή σε διδάσκουσιν θεοὶ αὐτοὶ
θεοί: Od. 2:125: ἐν στήθεσσι τιθεῖσι θεοί· μέγα μὲν κλέος αὐτῇ
θεοὶ: Od. 2:211: ἤδη γὰρ τὰ ἴσασι θεοὶ καὶ πάντες Ἀχαιοί.
θεοὶ: Od. 3:205: αἲ γὰρ ἐμοὶ τοσσήνδε θεοὶ δύναμιν περιθεῖεν,
θεοὶ: Od. 3:208: ἀλλ’ οὔ μοι τοιοῦτον ἐπέκλωσαν θεοὶ ὄλβον,
θεοὶ: Od. 3:228: ἐλπομένῳ τὰ γένοιτ’, οὐδ’ εἰ θεοὶ ὣς ἐθέλοιεν.”
θεοί: Od. 3:236: ἀλλ’ ἦ τοι θάνατον μὲν ὁμοίϊον οὐδὲ θεοί περ
θεοὶ: Od. 3:346: “Ζεὺς τό γ’ ἀλεξήσειε καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι,
θεοὶ: Od. 3:376: εἰ δή τοι νέῳ ὧδε θεοὶ πομπῆες ἕπονται.
θεοὶ: Od. 4:7: δωσέμεναι, τοῖσιν δὲ θεοὶ γάμον ἐξετέλειον·
θεοὶ: Od. 4:12: ἐκ δούλης· Ἑλένῃ δὲ θεοὶ γόνον οὐκέτ’ ἔφαινον,
θεοὶ: Od. 4:351: Αἰγύπτῳ μ’ ἔτι δεῦρο θεοὶ μεμαῶτα νέεσθαι
θεοὶ: Od. 4:353: οἱ δ’ αἰεὶ βούλοντο θεοὶ μεμνῆσθαι ἐφετμέων.
θεοί: Od. 4:360: ἔνθα μ’ ἐείκοσιν ἤματ’ ἔχον θεοί, οὐδέ ποτ’ οὖροι
θεοὶ: Od. 4:379: ἀλλὰ σύ πέρ μοι εἰπέ, θεοὶ δέ τε πάντα ἴσασιν,
θεοὶ: Od. 4:468: ἀλλὰ σύ πέρ μοι εἰπέ, θεοὶ δέ τε πάντα ἴσασιν,
θεοί: Od. 4:480: καὶ τότε τοι δώσουσιν ὁδὸν θεοί, ἣν σὺ μενοινᾷς.
θεοὶ: Od. 4:520: ἂψ δὲ θεοὶ οὖρον στρέψαν, καὶ οἴκαδ’ ἵκοντο,
θεοὶ: Od. 4:805: οὐ μέν σ’ οὐδὲ ἐῶσι θεοὶ ῥεῖα ζώοντες
θεοὶ: Od. 5:3: οἱ δὲ θεοὶ θῶκόνδε καθίζανον, ἐν δ’ ἄρα τοῖσι
θεοὶ: Od. 5:7: “Ζεῦ πάτερ ἠδ’ ἄλλοι μάκαρες θεοὶ αἰὲν ἐόντες,
θεοὶ: Od. 5:79: οὐ γάρ τ’ ἀγνῶτες θεοὶ ἀλλήλοισι πέλονται
θεοί: Od. 5:118: “σχέτλιοί ἐστε, θεοί, ζηλήμονες ἔξοχον ἄλλων,
θεοὶ: Od. 5:122: τόφρα οἱ ἠγάασθε θεοὶ ῥεῖα ζώοντες,
θεοί: Od. 5:129: ὣς δ’ αὖ νῦν μοι ἄγασθε, θεοί, βροτὸν ἄνδρα παρεῖναι.
θεοί: Od. 5:169: αἴ κε θεοί γ’ ἐθέλωσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν,
θεοὶ: Od. 5:286: “ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ μετεβούλευσαν θεοὶ ἄλλως
θεοὶ: Od. 5:397: ἀσπάσιον δ’ ἄρα τόν γε θεοὶ κακότητος ἔλυσαν,
θεοὶ: Od. 6:46: τῷ ἔνι τέρπονται μάκαρες θεοὶ ἤματα πάντα.
θεοὶ: Od. 6:174: παύσεσθ’, ἀλλ’ ἔτι πολλὰ θεοὶ τελέουσι πάροιθεν.
θεοὶ: Od. 6:180: σοὶ δὲ θεοὶ τόσα δοῖεν, ὅσα φρεσὶ σῇσι μενοινᾷς,
θεοὶ: Od. 7:148: τούσδε τε δαιτυμόνας, τοῖσιν θεοὶ ὄλβια δοῖεν,
θεοὶ: Od. 7:200: ἄλλο τι δὴ τόδ’ ἔπειτα θεοὶ περιμηχανόωνται.
θεοὶ: Od. 7:201: αἰεὶ γὰρ τὸ πάρος γε θεοὶ φαίνονται ἐναργεῖς
θεοὶ: Od. 7:242: κήδε’ ἐπεί μοι πολλὰ δόσαν θεοὶ Οὐρανίωνες·
θεοί: Od. 7:254: νῆσον ἐς Ὠγυγίην πέλασαν θεοί, ἔνθα Καλυψὼ
θεοὶ: Od. 8:167: οὕτως οὐ πάντεσσι θεοὶ χαρίεντα διδοῦσιν
θεοὶ: Od. 8:306: “Ζεῦ πάτερ ἠδ’ ἄλλοι μάκαρες θεοὶ αἰὲν ἐόντες,
θεοὶ: Od. 8:321: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἀγέροντο θεοὶ ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ·
θεοί: Od. 8:325: ἔσταν δ’ ἐν προθύροισι θεοί, δωτῆρες ἑάων·
θεοὶ: Od. 8:341: ὑμεῖς δ’ εἰσορόῳτε θεοὶ πᾶσαί τε θέαιναι,
θεοὶ: Od. 8:410: σοὶ δὲ θεοὶ ἄλοχόν τ’ ἰδέειν καὶ πατρίδ’ ἱκέσθαι
θεοὶ: Od. 8:413: “καὶ σύ, φίλος, μάλα χαῖρε, θεοὶ δέ τοι ὄλβια δοῖεν·
θεοὶ: Od. 8:579: τὸν δὲ θεοὶ μὲν τεῦξαν, ἐπεκλώσαντο δ’ ὄλεθρον
θεοὶ: Od. 9:15: κήδε’ ἐπεί μοι πολλὰ δόσαν θεοὶ Οὐρανίωνες.
θεοὶ: Od. 9:479: ἐσθέμεναι· τῶ σε Ζεὺς τείσατο καὶ θεοὶ ἄλλοι.”
θεοί: Od. 10:305: μῶλυ δέ μιν καλέουσι θεοί, χαλεπὸν δέ τ’ ὀρύσσειν
θεοὶ: Od. 10:306: ἀνδράσι γε θνητοῖσι· θεοὶ δέ τε πάντα δύνανται.
θεοὶ: Od. 11:139: “Τειρεσίη, τὰ μὲν ἄρ που ἐπέκλωσαν θεοὶ αὐτοί.
θεοὶ: Od. 11:274: γῆμεν· ἄφαρ δ’ ἀνάπυστα θεοὶ θέσαν ἀνθρώποισιν.
θεοὶ: Od. 11:555: οὐλομένων; τὰ δὲ πῆμα θεοὶ θέσαν Ἀργείοισι·
θεοὶ: Od. 12:61: Πλαγκτὰς δή τοι τάς γε θεοὶ μάκαρες καλέουσι.
θεοὶ: Od. 12:349: νῆ’ ἐθέλῃ ὀλέσαι, ἐπὶ δ’ ἕσπωνται θεοὶ ἄλλοι,
θεοὶ: Od. 12:371: “Ζεῦ πάτερ ἠδ’ ἄλλοι μάκαρες θεοὶ αἰὲν ἐόντες,
θεοὶ: Od. 12:377: “Ζεῦ πάτερ ἠδ’ ἄλλοι μάκαρες θεοὶ αἰὲν ἐόντες,
θεοὶ: Od. 12:394: τοῖσιν δ’ αὐτίκ’ ἔπειτα θεοὶ τέραα προὔφαινον·
θεοί: Od. 12:448: νῆσον ἐς Ὠγυγίην πέλασαν θεοί, ἔνθα Καλυψὼ
θεοὶ: Od. 13:41: πομπὴ καὶ φίλα δῶρα, τά μοι θεοὶ Οὐρανίωνες
θεοὶ: Od. 13:45: κουριδίας καὶ τέκνα· θεοὶ δ’ ἀρετὴν ὀπάσειαν
θεοί: Od. 13:141: οὔ τί σ’ ἀτιμάζουσι θεοί· χαλεπὸν δέ κεν εἴη
θεοὶ: Od. 13:321: ἠλώμην, εἷός με θεοὶ κακότητος ἔλυσαν·
θεοὶ: Od. 14:39: καὶ δέ μοι ἄλλα θεοὶ δόσαν ἄλγεά τε στοναχάς τε·
θεοὶ: Od. 14:53: “Ζεύς τοι δοίη, ξεῖνε, καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι,
θεοὶ: Od. 14:61: οἱ νέοι. ἦ γὰρ τοῦ γε θεοὶ κατὰ νόστον ἔδησαν,
θεοὶ: Od. 14:83: οὐ μὲν σχέτλια ἔργα θεοὶ μάκαρες φιλέουσιν,
θεοὶ: Od. 14:119: Ζεὺς γάρ που τό γε οἶδε καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι,
θεοὶ: Od. 14:175: Τηλεμάχου. τὸν ἐπεὶ θρέψαν θεοὶ ἔρνεϊ ἶσον,
θεοὶ: Od. 14:348: αὐτὰρ ἐμοὶ δεσμὸν μὲν ἀνέγναμψαν θεοὶ αὐτοὶ
θεοὶ: Od. 14:357: νηὸς ἔπι γλαφυρῆς· ἐμὲ δ’ ἔκρυψαν θεοὶ αὐτοὶ
θεοί: Od. 14:394: μάρτυροι ἀμφοτέροισι θεοί, τοὶ Ὄλυμπον ἔχουσιν.
θεοὶ: Od. 15:26: εἰς ὅ κέ τοι φήνωσι θεοὶ κυδρὴν παράκοιτιν.
θεοί: Od. 15:372: ἔργον ἀέξουσιν μάκαρες θεοί, ᾧ ἐπιμίμνω·
θεοὶ: Od. 16:161: οὐ γάρ πως πάντεσσι θεοὶ φαίνονται ἐναργεῖς, -
θεοὶ: Od. 16:364: “ὢ πόποι, ὡς τόνδ’ ἄνδρα θεοὶ κακότητος ἔλυσαν.
θεοί: Od. 16:405: εἰ δέ κ’ ἀποτρωπῶσι θεοί, παύσασθαι ἄνωγα.”
θεοὶ: Od. 17:271: ἠπύει, ἣν ἄρα δαιτὶ θεοὶ ποίησαν ἑταίρην.”
θεοὶ: Od. 17:475: ἀλλ’ εἴ που πτωχῶν γε θεοὶ καὶ ἐρινύες εἰσίν,
θεοὶ: Od. 17:485: καί τε θεοὶ ξείνοισιν ἐοικότες ἀλλοδαποῖσι,
θεοὶ: Od. 18:19: ὥς περ ἐγών, ὄλβον δὲ θεοὶ μέλλουσιν ὀπάζειν.
θεοὶ: Od. 18:112: “Ζεύς τοι δοίη, ξεῖνε, καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι,
θεοὶ: Od. 18:133: ὄφρ’ ἀρετὴν παρέχωσι θεοὶ καὶ γούνατ’ ὀρώρῃ·
θεοὶ: Od. 18:134: ἀλλ’ ὅτε δὴ καὶ λυγρὰ θεοὶ μάκαρες τελέωσι,
θεοί: Od. 18:180: ἀγλαΐην γὰρ ἐμοί γε θεοί, τοὶ Ὄλυμπον ἔχουσιν,
θεοί: Od. 20:67: τῇσι τοκῆας μὲν φθεῖσαν θεοί, αἱ δ’ ἐλίποντο
θεοὶ: Od. 20:169: “αἲ γὰρ δή, Εὔμαιε, θεοὶ τεισαίατο λώβην,
θεοὶ: Od. 20:195: ἀλλὰ θεοὶ δυόωσι πολυπλάγκτους ἀνθρώπους,
θεοὶ: Od. 21:365: ἡμῖν ἱλήκῃσι καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι.”
θεοὶ: Od. 23:11: “μαῖα φίλη, μάργην σε θεοὶ θέσαν, οἵ τε δύνανται
θεοὶ: Od. 23:210: ἀνθρώπων πέπνυσο· θεοὶ δ’ ὤπαζον ὀϊζύν,
θεοὶ: Od. 23:258: σῷ ἐθέλῃς, ἐπεὶ ἄρ σε θεοὶ ποίησαν ἱκέσθαι
θεοὶ: Od. 23:286: “εἰ μὲν δὴ γῆράς γε θεοὶ τελέουσιν ἄρειον,
θεοὶ: Od. 23:352: κλαίουσ’· αὐτὰρ ἐμὲ Ζεὺς ἄλγεσι καὶ θεοὶ ἄλλοι
θεοὶ: Od. 24:64: κλαίομεν ἀθάνατοί τε θεοὶ θνητοί τ’ ἄνθρωποι·
θεοὶ: Od. 24:351: “Ζεῦ πάτερ, ἦ ῥ’ ἔτι ἐστὲ θεοὶ κατὰ μακρὸν Ὄλυμπον,
θεοὶ: Od. 24:401: οὐδ’ ἔτ’ ὀϊομένοισι, θεοὶ δέ σε ἤγαγον αὐτοί,
θεοὶ: Od. 24:402: οὖλέ τε καὶ μέγα χαῖρε, θεοὶ δέ τοι ὄλβια δοῖεν.
θεοὶ: Od. 24:514: “τίς νύ μοι ἡμέρη ἥδε, θεοὶ φίλοι; ἦ μάλα χαίρω·
θέοιμεν: Il. 19:415: νῶϊ δὲ καί κεν ἅμα πνοιῇ Ζεφύροιο θέοιμεν,
θεοῖο: Il. 1:28: μή νύ τοι οὐ χραίσμῃ σκῆπτρον καὶ στέμμα θεοῖο·
θεοῖο: Il. 1:53: Ἐννῆμαρ μὲν ἀνὰ στρατὸν ᾤχετο κῆλα θεοῖο,
θεοῖο: Il. 1:383: θνῇσκον ἐπασσύτεροι, τὰ δ’ ἐπῴχετο κῆλα θεοῖο
θεοῖο: Il. 5:339: πρυμνὸν ὕπερ θέναρος· ῥέε δ’ ἄμβροτον αἷμα θεοῖο
θεοῖο: Il. 10:50: αὔτως, οὔτε θεᾶς υἱὸς φίλος οὔτε θεοῖο.
θεοῖο: Il. 20:268: ῥῆξε σάκος· χρυσὸς γὰρ ἐρύκακε, δῶρα θεοῖο·
θεοῖο: Il. 21:165: ῥῆξε σάκος· χρυσὸς γὰρ ἐρύκακε δῶρα θεοῖο·
θεοῖο: Il. 24:259: ἀνδρός γε θνητοῦ πάϊς ἔμμεναι ἀλλὰ θεοῖο.
θεοῖο: Od. 2:406: καρπαλίμως· ὁ δ’ ἔπειτα μετ’ ἴχνια βαῖνε θεοῖο.
θεοῖο: Od. 3:30: καρπαλίμως· ὁ δ’ ἔπειτα μετ’ ἴχνια βαῖνε θεοῖο.
θεοῖό: Od. 4:831: “εἰ μὲν δὴ θεός ἐσσι, θεοῖό τε ἔκλυες αὐδήν,
θεοῖο: Od. 5:193: καρπαλίμως· ὁ δ’ ἔπειτα μετ’ ἴχνια βαῖνε θεοῖο.
θεοῖο: Od. 5:459: καὶ τότε δὴ κρήδεμνον ἀπὸ ἕο λῦσε θεοῖο.
θεοῖο: Od. 7:38: καρπαλίμως· ὁ δ’ ἔπειτα μετ’ ἴχνια βαῖνε θεοῖο.
θεοῖο: Od. 14:327: τὸν δ’ ἐς Δωδώνην φάτο βήμεναι, ὄφρα θεοῖο
θεοῖο: Od. 19:296: τὸν δ’ ἐς Δωδώνην φάτο βήμεναι, ὄφρα θεοῖο
θεοῖο: Od. 21:258: νῦν μὲν γὰρ κατὰ δῆμον ἑορτὴ τοῖο θεοῖο
θεοῖσ’: Od. 1:371: τοιοῦδ’ οἷος ὅδ’ ἐστί, θεοῖσ’ ἐναλίγκιος αὐδήν.
θεοῖσ’: Od. 2:432: λεῖβον δ’ ἀθανάτοισι θεοῖσ’ αἰειγενέτῃσιν,
θεοῖσ’: Od. 4:807: σὸς πάϊς· οὐ μὲν γάρ τι θεοῖσ’ ἀλιτήμενός ἐστι.”
θεοῖσ’: Od. 9:4: τοιοῦδ’, οἷος ὅδ’ ἐστί, θεοῖσ’ ἐναλίγκιος αὐδήν.
θεοῖσ’: Od. 11:332: ἢ αὐτοῦ· πομπὴ δὲ θεοῖσ’ ὑμῖν τε μελήσει.”
θεοῖσ’: Od. 12:337: ἠρώμην πάντεσσι θεοῖσ’, οἳ Ὄλυμπον ἔχουσιν·
θεοῖσ’: Od. 13:89: ἄνδρα φέρουσα θεοῖσ’ ἐναλίγκια μήδε’ ἔχοντα,
θεοῖσ’: Od. 14:446: ἦ ῥα, καὶ ἄργματα θῦσε θεοῖσ’ αἰειγενέτῃσι,
θεοῖσ’: Od. 19:267: ἢ Ὀδυσῆ’, ὅν φασι θεοῖσ’ ἐναλίγκιον εἶναι.
θεοῖσ’: Od. 24:36: “ὄλβιε Πηλέος υἱέ, θεοῖσ’ ἐπιείκελ’ Ἀχιλλεῦ,
θεοῖσ’: Od. 24:371: ὡς ἴδεν ἀθανάτοισι θεοῖσ’ ἐναλίγκιον ἄντην,
θεοῖς: Il. 1:218: ὅς κε θεοῖς ἐπιπείθηται μάλα τ’ ἔκλυον αὐτοῦ. ”
θεοῖς: Il. 1:597: αὐτὰρ ὃ τοῖς ἄλλοισι θεοῖς ἐνδέξια πᾶσιν
θεοῖς: Il. 3:296: ἔκχεον, ἠδ’ εὔχοντο θεοῖς αἰειγενέτῃσιν.
θεοῖς: Il. 5:130: μή τι σύ γ’ ἀθανάτοισι θεοῖς ἀντικρὺ μάχεσθαι
θεοῖς: Il. 5:606: εἴκετε, μηδὲ θεοῖς μενεαινέμεν ἶφι μάχεσθαι.
θεοῖς: Il. 5:819: οὔ μ’ εἴας μακάρεσσι θεοῖς ἀντικρὺ μάχεσθαι
θεοῖς: Il. 6:141: οὐδ’ ἂν ἐγὼ μακάρεσσι θεοῖς ἐθέλοιμι μάχεσθαι.
θεοῖς: Il. 6:240: καὶ πόσιας· ὃ δ’ ἔπειτα θεοῖς εὔχεσθαι ἀνώγει
θεοῖς: Il. 6:527: δώῃ ἐπουρανίοισι θεοῖς αἰειγενέτῃσι
θεοῖς: Il. 9:481: καί σε τοσοῦτον ἔθηκα θεοῖς ἐπιείκελ’ Ἀχιλλεῦ,
θεοῖς: Il. 9:490: ἐξ ἐμεῦ· ἀλλὰ σὲ παῖδα θεοῖς ἐπιείκελ’ Ἀχιλλεῦ
θεοῖς: Il. 11:706: ἕρδομεν ἱρὰ θεοῖς· οἳ δὲ τρίτῳ ἤματι πάντες
θεοῖς: Il. 15:99: οὔτε θεοῖς, εἴ πέρ τις ἔτι νῦν δαίνυται εὔφρων.
θεοῖς: Il. 20:104: ἥρως ἀλλ’ ἄγε καὶ σὺ θεοῖς αἰειγενέτῃσιν
θεοῖς: Il. 20:292: αὐτίκα δ’ ἀθανάτοισι θεοῖς μετὰ μῦθον ἔειπεν·
θεοῖς: Il. 22:279: ἤμβροτες, οὐδ’ ἄρα πώ τι θεοῖς ἐπιείκελ’ Ἀχιλλεῦ
θεοῖς: Il. 23:80: καὶ δὲ σοὶ αὐτῷ μοῖρα, θεοῖς ἐπιείκελ’ Ἀχιλλεῦ,
θεοῖς: Il. 24:486: μνῆσαι πατρὸς σοῖο θεοῖς ἐπιείκελ’ Ἀχιλλεῦ,
θεοῖς: Od. 4:755: πάγχυ θεοῖς μακάρεσσι γονὴν Ἀρκεισιάδαο
θεοῖσι: Il. 1:520: ἣ δὲ καὶ αὔτως μ’ αἰεὶ ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι
θεοῖσι: Il. 1:575: ἐν δὲ θεοῖσι κολῳὸν ἐλαύνετον· οὐδέ τι δαιτὸς
θεοῖσι: Il. 2:669: ἐκ Διός, ὅς τε θεοῖσι καὶ ἀνθρώποισιν ἀνάσσει,
θεοῖσι: Il. 3:318: λαοὶ δ’ ἠρήσαντο, θεοῖσι δὲ χεῖρας ἀνέσχον,
θεοῖσι: Il. 5:882: μαργαίνειν ἀνέηκεν ἐπ’ ἀθανάτοισι θεοῖσι.
θεοῖσι: Il. 6:475: εἶπε δ’ ἐπευξάμενος Διί τ’ ἄλλοισίν τε θεοῖσι·
θεοῖσι: Il. 7:177: λαοὶ δ’ ἠρήσαντο, θεοῖσι δὲ χεῖρας ἀνέσχον·
θεοῖσι: Il. 7:450: ἤλασαν, οὐδὲ θεοῖσι δόσαν κλειτὰς ἑκατόμβας;
θεοῖσι: Il. 8:346: ἀλλήλοισί τε κεκλόμενοι καὶ πᾶσι θεοῖσι
θεοῖσι: Il. 8:437: μίγδ’ ἄλλοισι θεοῖσι, φίλον τετιημέναι ἦτορ.
θεοῖσι: Il. 9:219: τοίχου τοῦ ἑτέροιο, θεοῖσι δὲ θῦσαι ἀνώγει
θεοῖσι: Il. 9:357: αὔριον ἱρὰ Διὶ ῥέξας καὶ πᾶσι θεοῖσι
θεοῖσι: Il. 9:562: ἐξ ἀρέων μητρὸς κεχολωμένος, ἥ ῥα θεοῖσι
θεοῖσι: Il. 12:6: ἤλασαν· οὐδὲ θεοῖσι δόσαν κλειτὰς ἑκατόμβας·
θεοῖσι: Il. 14:72: οἶδα δὲ νῦν ὅτε τοὺς μὲν ὁμῶς μακάρεσσι θεοῖσι
θεοῖσι: Il. 14:333: εὕδοντ’ ἀθρήσειε, θεοῖσι δὲ πᾶσι μετελθὼν
θεοῖσι: Il. 15:38: ὅρκος δεινότατός τε πέλει μακάρεσσι θεοῖσι,
θεοῖσι: Il. 15:85: ἀθανάτοισι θεοῖσι Διὸς δόμῳ· οἳ δὲ ἰδόντες
θεοῖσι: Il. 15:95: ἀλλὰ σύ γ’ ἄρχε θεοῖσι δόμοις ἔνι δαιτὸς ἐΐσης·
θεοῖσι: Il. 15:107: οὐδ’ ὄθεται· φησὶν γὰρ ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι
θεοῖσι: Il. 15:144: Ἶρίν θ’, ἥ τε θεοῖσι μετάγγελος ἀθανάτοισι,
θεοῖσι: Il. 15:368: ἀλλήλοισί τε κεκλόμενοι καὶ πᾶσι θεοῖσι
θεοῖσι: Il. 19:100: ἤτοι ὅ γ’ εὐχόμενος μετέφη πάντεσσι θεοῖσι·
θεοῖσι: Il. 20:299: δῶρα θεοῖσι δίδωσι τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν;
θεοῖσι: Il. 21:315: ὃς δὴ νῦν κρατέει, μέμονεν δ’ ὅ γε ἶσα θεοῖσι.
θεοῖσι: Il. 22:41: σχέτλιος· αἴθε θεοῖσι φίλος τοσσόνδε γένοιτο
θεοῖσι: Il. 24:67: φίλτατος ἔσκε θεοῖσι βροτῶν οἳ ἐν Ἰλίῳ εἰσίν·
θεοῖσι: Il. 24:533: φοιτᾷ δ’ οὔτε θεοῖσι τετιμένος οὔτε βροτοῖσιν.
θεοῖσι: Il. 24:630: ὅσσος ἔην οἷός τε· θεοῖσι γὰρ ἄντα ἐῴκει·
θεοῖσι: Od. 1:82: εἰ μὲν δὴ νῦν τοῦτο φίλον μακάρεσσι θεοῖσι,
θεοῖσι: Od. 4:472: ἀλλὰ μάλ’ ὤφελλες Διί τ’ ἄλλοισίν τε θεοῖσι
θεοῖσι: Od. 4:479: ἀθανάτοισι θεοῖσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι·
θεοῖσι: Od. 5:186: ὅρκος δεινότατός τε πέλει μακάρεσσι θεοῖσι,
θεοῖσι: Od. 7:190: ξεῖνον ἐνὶ μεγάροις ξεινίσσομεν ἠδὲ θεοῖσι
θεοῖσι: Od. 8:305: σμερδαλέον δ’ ἐβόησε γέγωνέ τε πᾶσι θεοῖσι·
θεοῖσι: Od. 8:326: ἄσβεστος δ’ ἄρ’ ἐνῶρτο γέλως μακάρεσσι θεοῖσι
θεοῖσι: Od. 8:348: τείσειν αἴσιμα πάντα μετ’ ἀθανάτοισι θεοῖσι·”
θεοῖσι: Od. 9:107: ἱκόμεθ’, οἵ ῥα θεοῖσι πεποιθότες ἀθανάτοισιν
θεοῖσι: Od. 10:2: Αἴολος Ἱπποτάδης, φίλος ἀθανάτοισι θεοῖσι,
θεοῖσι: Od. 11:133: ἀθανάτοισι θεοῖσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι,
θεοῖσι: Od. 11:304: τεθνᾶσιν· τιμὴν δὲ λελόγχασιν ἶσα θεοῖσι.
θεοῖσι: Od. 11:602: εἴδωλον· αὐτὸς δὲ μετ’ ἀθανάτοισι θεοῖσι
θεοῖσι: Od. 12:356: τὰς δὲ περιστήσαντο καὶ εὐχετόωντο θεοῖσι,
θεοῖσι: Od. 12:370: οἰμώξας δὲ θεοῖσι μετ’ ἀθανάτοισι γεγώνευν·
θεοῖσι: Od. 13:128: “Ζεῦ πάτερ, οὐκέτ’ ἐγώ γε μετ’ ἀθανάτοισι θεοῖσι
θεοῖσι: Od. 13:298: βουλῇ καὶ μύθοισιν, ἐγὼ δ’ ἐν πᾶσι θεοῖσι
θεοῖσι: Od. 14:366: νόστον ἐμοῖο ἄνακτος, ὅ τ’ ἤχθετο πᾶσι θεοῖσι
θεοῖσι: Od. 14:423: ἀργιόδοντος ὑὸς καὶ ἐπεύχετο πᾶσι θεοῖσι
θεοῖσι: Od. 16:211: ῥηΐδιον δὲ θεοῖσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν,
θεοῖσι: Od. 16:265: ἀνδράσι τε κρατέουσι καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσι.”
θεοῖσι: Od. 17:50: εὔχεο πᾶσι θεοῖσι τεληέσσας ἑκατόμβας
θεοῖσι: Od. 17:59: εὔχετο πᾶσι θεοῖσι τεληέσσας ἑκατόμβας
θεοῖσι: Od. 18:425: νώμησεν δ’ ἄρα πᾶσιν ἐπισταδόν· οἱ δὲ θεοῖσι
θεοῖσι: Od. 20:112: “Ζεῦ πάτερ, ὅς τε θεοῖσι καὶ ἀνθρώποισιν ἀνάσσεις,
θεοῖσι: Od. 20:238: ὣς δ’ αὔτως Εὔμαιος ἐπεύξατο πᾶσι θεοῖσι
θεοῖσι: Od. 21:203: ὣς δ’ αὔτως Εὔμαιος ἐπεύξατο πᾶσι θεοῖσι
θεοῖσι: Od. 22:288: εἴκων ἀφραδίῃς μέγα εἰπεῖν, ἀλλὰ θεοῖσι
θεοῖσι: Od. 22:346: πέφνῃς, ὅς τε θεοῖσι καὶ ἀνθρώποισιν ἀείδω.
θεοῖσι: Od. 23:280: ἀθανάτοισι θεοῖσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι,
θεοῖσιν: Il. 1:599: ἄσβεστος δ’ ἄρ’ ἐνῶρτο γέλως μακάρεσσι θεοῖσιν
θεοῖσιν: Il. 5:340: ἰχώρ, οἷός πέρ τε ῥέει μακάρεσσι θεοῖσιν·
θεοῖσιν: Il. 5:440: φράζεο Τυδεΐδη καὶ χάζεο, μηδὲ θεοῖσιν
θεοῖσιν: Il. 6:129: οὐκ ἂν ἔγωγε θεοῖσιν ἐπουρανίοισι μαχοίμην.
θεοῖσιν: Il. 6:131: δὴν ἦν, ὅς ῥα θεοῖσιν ἐπουρανίοισιν ἔριζεν·
θεοῖσιν: Il. 6:140: ἦν, ἐπεὶ ἀθανάτοισιν ἀπήχθετο πᾶσι θεοῖσιν·
θεοῖσιν: Il. 6:200: ἀλλ’ ὅτε δὴ καὶ κεῖνος ἀπήχθετο πᾶσι θεοῖσιν,
θεοῖσιν: Il. 7:45: βουλήν, ἥ ῥα θεοῖσιν ἐφήνδανε μητιόωσι·
θεοῖσιν: Il. 7:102: νίκης πείρατ’ ἔχονται ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσιν.
θεοῖσιν: Il. 7:412: Ὣς εἰπὼν τὸ σκῆπτρον ἀνέσχεθε πᾶσι θεοῖσιν,
θεοῖσιν: Il. 8:526: ἔλπομαι εὐχόμενος Διί τ’ ἄλλοισίν τε θεοῖσιν
θεοῖσιν: Il. 10:441: ἄνδρεσσιν φορέειν, ἀλλ’ ἀθανάτοισι θεοῖσιν.
θεοῖσιν: Il. 15:123: εἰ μὴ Ἀθήνη πᾶσι περιδείσασα θεοῖσιν
θεοῖσιν: Il. 20:347: ἦ ῥα καὶ Αἰνείας φίλος ἀθανάτοισι θεοῖσιν
θεοῖσιν: Il. 21:385: ἐν δ’ ἄλλοισι θεοῖσιν ἔρις πέσε βεβριθυῖα
θεοῖσιν: Il. 21:476: εὐχομένου, ὡς τὸ πρὶν ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσιν,
θεοῖσιν: Il. 21:500: ἀλλὰ μάλα πρόφρασσα μετ’ ἀθανάτοισι θεοῖσιν
θεοῖσιν: Il. 24:65: Ἥρη μὴ δὴ πάμπαν ἀποσκύδμαινε θεοῖσιν·
θεοῖσιν: Il. 24:430: αὐτόν τε ῥῦσαι, πέμψον δέ με σύν γε θεοῖσιν,
θεοῖσιν: Il. 24:749: ἦ μέν μοι ζωός περ ἐὼν φίλος ἦσθα θεοῖσιν·
θεοῖσιν: Od. 1:66: ὃς περὶ μὲν νόον ἐστὶ βροτῶν, περὶ δ’ ἱρὰ θεοῖσιν
θεοῖσιν: Od. 3:159: ἐς Τένεδον δ’ ἐλθόντες ἐρέξαμεν ἱρὰ θεοῖσιν,
θεοῖσιν: Od. 4:591: δώσω καλὸν ἄλεισον, ἵνα σπένδῃσθα θεοῖσιν
θεοῖσιν: Od. 5:101: ἄσπετον; οὐδέ τις ἄγχι βροτῶν πόλις, οἵ τε θεοῖσιν
θεοῖσιν: Od. 5:447: αἰδοῖος μέν τ’ ἐστὶ καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσιν,
θεοῖσιν: Od. 6:243: νῦν δὲ θεοῖσιν ἔοικε, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν.
θεοῖσιν: Od. 8:89: καὶ δέπας ἀμφικύπελλον ἑλὼν σπείσασκε θεοῖσιν·
θεοῖσιν: Od. 8:343: ὣς ἔφατ’, ἐν δὲ γέλως ὦρτ’ ἀθανάτοισι θεοῖσιν.
θεοῖσιν: Od. 8:352: πῶς ἂν ἐγώ σε δέοιμι μετ’ ἀθανάτοισι θεοῖσιν,
θεοῖσιν: Od. 8:432: σπένδῃ ἐνὶ μεγάρῳ Διί τ’ ἄλλοισίν τε θεοῖσιν.”
θεοῖσιν: Od. 10:74: ἄνδρα τόν, ὅς τε θεοῖσιν ἀπέχθηται μακάρεσσιν.
θεοῖσιν: Od. 10:533: δείραντας κατακῆαι, ἐπεύξασθαι δὲ θεοῖσιν,
θεοῖσιν: Od. 11:46: δείραντας κατακῆαι, ἐπεύξασθαι δὲ θεοῖσιν,
θεοῖσιν: Od. 11:484: πρὶν μὲν γάρ σε ζωὸν ἐτίομεν ἶσα θεοῖσιν
θεοῖσιν: Od. 12:117: καὶ πόνος, οὐδὲ θεοῖσιν ὑπείξεαι ἀθανάτοισιν;
θεοῖσιν: Od. 12:333: δὴ τότ’ ἐγὼν ἀνὰ νῆσον ἀπέστιχον, ὄφρα θεοῖσιν
θεοῖσιν: Od. 13:54: νώμησεν δ’ ἄρα πᾶσιν ἐπισταδόν· οἱ δὲ θεοῖσιν
θεοῖσίν: Od. 14:251: θεοῖσίν τε ῥέζειν αὐτοῖσί τε δαῖτα πένεσθαι.
θεοῖσιν: Od. 16:200: νῦν δὲ θεοῖσιν ἔοικας, οἳ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι.”
θεοῖσιν: Od. 19:502: ἀλλ’ ἔχε σιγῇ μῦθον, ἐπίτρεψον δὲ θεοῖσιν.”
θεοῖσιν: Od. 21:279: νῦν μὲν παῦσαι τόξον, ἐπιτρέψαι δὲ θεοῖσιν·
θεοῖσιν: Od. 24:92: ἀργυρόπεζα Θέτις· μάλα γὰρ φίλος ἦσθα θεοῖσιν.
Θεοκλύμενον: Od. 15:286: εἷσε Θεοκλύμενον· τοὶ δὲ πρυμνήσι’ ἔλυσαν.
Θεοκλύμενος: Od. 15:256: τοῦ μὲν ἄρ’ υἱὸς ἐπῆλθε, Θεοκλύμενος δ’ ὄνομ’ ἦεν,
Θεοκλύμενος: Od. 15:271: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε Θεοκλύμενος θεοειδής·
Θεοκλύμενος: Od. 15:508: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε Θεοκλύμενος θεοειδής·
Θεοκλύμενος: Od. 15:529: τὸν δὲ Θεοκλύμενος ἑτάρων ἀπονόσφι καλέσσας
Θεοκλύμενος: Od. 17:151: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε Θεοκλύμενος θεοειδής·
Θεοκλύμενος: Od. 20:350: τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε Θεοκλύμενος θεοειδής·
Θεοκλύμενος: Od. 20:363: τὸν δ’ αὖτε προσέειπε Θεοκλύμενος θεοειδής·
θέομεν: Od. 8:247: ἀλλὰ ποσὶ κραιπνῶς θέομεν καὶ νηυσὶν ἄριστοι,
θεὸν: Il. 1:386: αὐτίκ’ ἐγὼ πρῶτος κελόμην θεὸν ἱλάσκεσθαι·
θεὸν: Il. 1:472: οἳ δὲ πανημέριοι μολπῇ θεὸν ἱλάσκοντο
θεὸν: Il. 5:128: ὄφρ’ εὖ γιγνώσκῃς ἠμὲν θεὸν ἠδὲ καὶ ἄνδρα.
θεὸν: Il. 5:434: ἀλλ’ ὅ γ’ ἄρ’ οὐδὲ θεὸν μέγαν ἅζετο, ἵετο δ’ αἰεὶ
θεὸν: Il. 5:839: βριθοσύνῃ· δεινὴν γὰρ ἄγεν θεὸν ἄνδρά τ’ ἄριστον.
θέον: Il. 6:238: ἀμφ’ ἄρα μιν Τρώων ἄλοχοι θέον ἠδὲ θύγατρες
θεὸν: Il. 6:380: Τρῳαὶ ἐϋπλόκαμοι δεινὴν θεὸν ἱλάσκονται;
θεὸν: Il. 6:385: Τρῳαὶ ἐϋπλόκαμοι δεινὴν θεὸν ἱλάσκονται,
θεὸν: Il. 8:200: καί ῥα Ποσειδάωνα μέγαν θεὸν ἀντίον ηὔδα·
θεὸν: Il. 9:155: οἵ κέ ἑ δωτίνῃσι θεὸν ὣς τιμήσουσι
θεὸν: Il. 9:297: οἵ κέ σε δωτίνῃσι θεὸν ὣς τιμήσουσι
θεὸν: Il. 9:302: τειρομένους ἐλέαιρε κατὰ στρατόν, οἵ σε θεὸν ὣς
θεὸν: Il. 10:551: ἀλλά τιν’ ὔμμ’ ὀΐω δόμεναι θεὸν ἀντιάσαντα·
θεὸν: Il. 12:176: ἀργαλέον δέ με ταῦτα θεὸν ὣς πάντ’ ἀγορεῦσαι·
θεὸν: Il. 17:327: Αἰνεία πῶς ἂν καὶ ὑπὲρ θεὸν εἰρύσσαισθε
θέον: Il. 20:227: ἄκρον ἐπ’ ἀνθερίκων καρπὸν θέον οὐδὲ κατέκλων·
θεὸν: Il. 21:380: ἀθάνατον θεὸν ὧδε βροτῶν ἕνεκα στυφελίζειν.
θεὸν: Il. 22:9: αὐτὸς θνητὸς ἐὼν θεὸν ἄμβροτον; οὐδέ νύ πώ με
θέον: Il. 22:161: ἀλλὰ περὶ ψυχῆς θέον Ἕκτορος ἱπποδάμοιο.
θεὸν: Il. 22:434: Τρωσί τε καὶ Τρῳῇσι κατὰ πτόλιν, οἵ σε θεὸν ὣς
θεὸν: Il. 24:464: ἀθάνατον θεὸν ὧδε βροτοὺς ἀγαπαζέμεν ἄντην·
θεὸν: Od. 1:323: θάμβησεν κατὰ θυμόν· ὀΐσατο γὰρ θεὸν εἶναι.
θεὸν: Od. 1:420: ὣς φάτο Τηλέμαχος, φρεσὶ δ’ ἀθανάτην θεὸν ἔγνω.
θεὸν: Od. 3:173: ᾐτέομεν δὲ θεὸν φῆναι τέρας· αὐτὰρ ὅ γ’ ἥμιν
θεόν: Od. 4:654: Μέντορα ἠὲ θεόν, τῷ δ’ αὐτῷ πάντα ἐῴκει.
θεὸν: Od. 5:36: οἵ κέν μιν περὶ κῆρι θεὸν ὣς τιμήσουσι,
θεόν: Od. 5:97: “εἰρωτᾷς μ’ ἐλθόντα θεὰ θεόν· αὐτὰρ ἐγώ τοι
θεὸν: Od. 5:104: οὔτε παρεξελθεῖν ἄλλον θεὸν οὔθ’ ἁλιῶσαι.
θεὸν: Od. 5:138: οὔτε παρεξελθεῖν ἄλλον θεὸν οὔθ’ ἁλιῶσαι,
θεὸν: Od. 7:71: καὶ λαῶν, οἵ μίν ῥα θεὸν ὣς εἰσορόωντες
θεὸν: Od. 8:173: ἐρχόμενον δ’ ἀνὰ ἄστυ θεὸν ὣς εἰσορόωσιν.
θεὸν: Od. 10:573: ῥεῖα παρεξελθοῦσα· τίς ἂν θεὸν οὐκ ἐθέλοντα
θεὸν: Od. 11:244: κυρτωθέν, κρύψεν δὲ θεὸν θνητήν τε γυναῖκα.
θεὸν: Od. 19:280: οἳ δή μιν περὶ κῆρι θεὸν ὣς τιμήσαντο
θεὸν: Od. 23:339: οἳ δή μιν περὶ κῆρι θεὸν ὣς τιμήσαντο
θεὸν: Od. 24:445: αὐτὸς ἐγὼν εἶδον θεὸν ἄμβροτον, ὅς ῥ’ Ὀδυσῆϊ
θέοντες: Il. 23:387: οἳ δέ οἱ ἐβλάφθησαν ἄνευ κέντροιο θέοντες.
θέοντος: Il. 13:245: ὣς τοῦ χαλκὸς ἔλαμπε περὶ στήθεσσι θέοντος.
θέοντος: Il. 22:32: ὣς τοῦ χαλκὸς ἔλαμπε περὶ στήθεσσι θέοντος.
θέοντος: Il. 23:521: χώρη μεσσηγὺς πολέος πεδίοιο θέοντος·
θεοπροπέων: Il. 1:109: καὶ νῦν ἐν Δαναοῖσι θεοπροπέων ἀγορεύεις
θεοπροπέων: Il. 2:322: Κάλχας δ’ αὐτίκ’ ἔπειτα θεοπροπέων ἀγόρευε·
θεοπροπέων: Od. 2:184: ὤφελες· οὐκ ἂν τόσσα θεοπροπέων ἀγόρευες,
θεοπροπίας: Il. 1:87: εὐχόμενος Δαναοῖσι θεοπροπίας ἀναφαίνεις,
θεοπροπίας: Il. 1:385: εὖ εἰδὼς ἀγόρευε θεοπροπίας Ἑκάτοιο.
θεοπροπίην: Il. 11:793: εἰ δέ τινα φρεσὶν ᾗσι θεοπροπίην ἀλεείνει
θεοπροπίην: Il. 16:36: εἰ δέ τινα φρεσὶ σῇσι θεοπροπίην ἀλεείνεις
θεοπροπίης: Il. 16:50: οὔτε θεοπροπίης ἐμπάζομαι ἥν τινα οἶδα,
θεοπροπίης: Od. 1:415: οὔτε θεοπροπίης ἐμπάζομαι, ἥν τινα μήτηρ
θεοπροπίης: Od. 2:201: οὔτε θεοπροπίης ἐμπαζόμεθ’, ἣν σύ, γεραιέ,
θεοπρόπιον: Il. 1:85: “ Θαρσήσας μάλα εἰπὲ θεοπρόπιον ὅ τι οἶσθα·
θεοπροπίων: Il. 6:438: ἤ πού τίς σφιν ἔνισπε θεοπροπίων ἐῢ εἰδώς,
θεοπρόπον: Od. 1:416: ἐς μέγαρον καλέσασα θεοπρόπον ἐξερέηται.
θεοπρόπος: Il. 12:228: ὧδέ χ’ ὑποκρίναιτο θεοπρόπος, ὃς σάφα θυμῷ
θεοπρόπος: Il. 13:70: οὐδ’ ὅ γε Κάλχας ἐστὶ θεοπρόπος οἰωνιστής·
θεός: Il. 1:178: εἰ μάλα καρτερός ἐσσι, θεός που σοὶ τό γ’ ἔδωκεν·
θεός: Il. 1:516: ὅσσον ἐγὼ μετὰ πᾶσιν ἀτιμοτάτη θεός εἰμι. ”
θεὸς: Il. 2:318: τὸν μὲν ἀρίζηλον θῆκεν θεὸς ὅς περ ἔφηνε·
θεὸς: Il. 2:436: ἀμβαλλώμεθα ἔργον ὃ δὴ θεὸς ἐγγυαλίζει.
θεὸς: Il. 3:230: Ἰδομενεὺς δ’ ἑτέρωθεν ἐνὶ Κρήτεσσι θεὸς ὣς
θεός: Il. 3:381: ῥεῖα μάλ’ ὥς τε θεός, ἐκάλυψε δ’ ἄρ’ ἠέρι πολλῇ,
θεός: Il. 4:58: καὶ γὰρ ἐγὼ θεός εἰμι, γένος δέ μοι ἔνθεν ὅθεν σοί,
θεός: Il. 4:514: Ὣς φάτ’ ἀπὸ πτόλιος δεινὸς θεός· αὐτὰρ Ἀχαιοὺς
θεὸς: Il. 5:78: ἀρητὴρ ἐτέτυκτο, θεὸς δ’ ὣς τίετο δήμῳ,
θεὸς: Il. 5:129: τὼ νῦν αἴ κε θεὸς πειρώμενος ἐνθάδ’ ἵκηται
θεός: Il. 5:177: εἰ μή τις θεός ἐστι κοτεσσάμενος Τρώεσσιν
θεός: Il. 5:183: ἵππους τ’ εἰσορόων· σάφα δ’ οὐκ οἶδ’ εἰ θεός ἐστιν.
θεός: Il. 5:191: ἔμπης δ’ οὐκ ἐδάμασσα· θεός νύ τίς ἐστι κοτήεις.
θεός: Il. 5:331: γιγνώσκων ὅ τ’ ἄναλκις ἔην θεός, οὐδὲ θεάων
θεός: Il. 6:228: κτείνειν ὅν κε θεός γε πόρῃ καὶ ποσσὶ κιχείω,
θεὸς: Il. 7:4: ὡς δὲ θεὸς ναύτῃσιν ἐελδομένοισιν ἔδωκεν
θεὸς: Il. 7:288: Αἶαν ἐπεί τοι δῶκε θεὸς μέγεθός τε βίην τε
θεὸς: Il. 8:7: μήτέ τις οὖν θήλεια θεὸς τό γε μήτέ τις ἄρσην
θεὸς: Il. 9:445: λείπεσθ’, οὐδ’ εἴ κέν μοι ὑποσταίη θεὸς αὐτὸς
θεὸς: Il. 9:699: θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἀνώγῃ καὶ θεὸς ὄρσῃ.
θεὸς: Il. 10:33: Ἀργείων ἤνασσε, θεὸς δ’ ὣς τίετο δήμῳ.
θεὸς: Il. 10:511: μή πού τις καὶ Τρῶας ἐγείρῃσιν θεὸς ἄλλος.
θεὸς: Il. 10:546: Τρώων, ἦ τίς σφωε πόρεν θεὸς ἀντιβολήσας.
θεός: Il. 10:556: ῥεῖα θεός γ’ ἐθέλων καὶ ἀμείνονας ἠέ περ οἷδε
θεὸς: Il. 11:58: Αἰνείαν θ’, ὃς Τρωσὶ θεὸς ὣς τίετο δήμῳ,
θεὸς: Il. 13:82: χάρμῃ γηθόσυνοι, τήν σφιν θεὸς ἔμβαλε θυμῷ·
θεὸς: Il. 13:218: Αἰτωλοῖσιν ἄνασσε, θεὸς δ’ ὣς τίετο δήμῳ·
θεὸς: Il. 13:239: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν αὖτις ἔβη θεὸς ἂμ πόνον ἀνδρῶν·
θεὸς: Il. 13:727: οὕνεκά τοι περὶ δῶκε θεὸς πολεμήϊα ἔργα
θεὸς: Il. 13:730: ἄλλῳ μὲν γὰρ ἔδωκε θεὸς πολεμήϊα ἔργα,
θεὸς: Il. 13:743: αἴ κ’ ἐθέλῃσι θεὸς δόμεναι κράτος, ἦ κεν ἔπειτα
θεὸς: Il. 14:142: ἀλλ’ ὃ μὲν ὣς ἀπόλοιτο, θεὸς δέ ἑ σιφλώσειε·
θεὸς: Il. 14:168: κληῗδι κρυπτῇ, τὴν δ’ οὐ θεὸς ἄλλος ἀνῷγεν·
θεὸς: Il. 15:473: κεῖσθαι, ἐπεὶ συνέχευε θεὸς Δαναοῖσι μεγήρας·
θεὸς: Il. 16:531: ὅττί οἱ ὦκ’ ἤκουσε μέγας θεὸς εὐξαμένοιο.
θεὸς: Il. 16:605: Ἰδαίου ἐτέτυκτο, θεὸς δ’ ὣς τίετο δήμῳ.
θεὸς: Il. 16:726: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν αὖτις ἔβη θεὸς ἂμ πόνον ἀνδρῶν,
θεὸς: Il. 17:82: Ὣς εἰπὼν ὃ μὲν αὖτις ἔβη θεὸς ἂμ πόνον ἀνδρῶν,
θεὸς: Il. 17:99: ὅν κε θεὸς τιμᾷ, τάχα οἱ μέγα πῆμα κυλίσθη.
θεὸς: Il. 17:688: γιγνώσκειν ὅτι πῆμα θεὸς Δαναοῖσι κυλίνδει,
θεὸς: Il. 18:394: ἦ ῥά νύ μοι δεινή τε καὶ αἰδοίη θεὸς ἔνδον,
θεὸς: Il. 19:21: μῆτερ ἐμὴ τὰ μὲν ὅπλα θεὸς πόρεν οἷ’ ἐπιεικὲς
θεὸς: Il. 19:90: ἀλλὰ τί κεν ῥέξαιμι; θεὸς διὰ πάντα τελευτᾷ.
θεὸς: Il. 19:159: ἀνδρῶν, ἐν δὲ θεὸς πνεύσῃ μένος ἀμφοτέροισιν.
θεός: Il. 19:410: αἴτιοι, ἀλλὰ θεός τε μέγας καὶ Μοῖρα κραταιή.
θεός: Il. 20:100: πρὶν χροὸς ἀνδρομέοιο διελθέμεν. εἰ δὲ θεός περ
θεὸς: Il. 20:130: δείσετ’ ἔπειθ’, ὅτε κέν τις ἐναντίβιον θεὸς ἔλθῃ
θεὸς: Il. 20:358: οὐδέ κ’ Ἄρης, ὅς περ θεὸς ἄμβροτος, οὐδέ κ’ Ἀθήνη
θεός: Il. 20:444: ῥεῖα μάλ’ ὥς τε θεός, ἐκάλυψε δ’ ἄρ’ ἠέρι πολλῇ.
θεὸς: Il. 21:47: χερσὶν Ἀχιλλῆος θεὸς ἔμβαλεν, ὅς μιν ἔμελλε
θεός: Il. 21:103: νῦν δ’ οὐκ ἔσθ’ ὅς τις θάνατον φύγῃ ὅν κε θεός γε
θεὸς: Il. 21:248: δείσας· οὐδέ τ’ ἔληγε θεὸς μέγας, ὦρτο δ’ ἐπ’ αὐτῷ
θεός: Il. 22:10: ἔγνως ὡς θεός εἰμι, σὺ δ’ ἀσπερχὲς μενεαίνεις.
θεός: Il. 22:285: εἴ τοι ἔδωκε θεός· νῦν αὖτ’ ἐμὸν ἔγχος ἄλευαι
θεός: Il. 24:90: τίπτέ με κεῖνος ἄνωγε μέγας θεός; αἰδέομαι δὲ
θεὸς: Il. 24:258: Ἕκτορά θ’, ὃς θεὸς ἔσκε μετ’ ἀνδράσιν, οὐδὲ ἐῴκει
θεὸς: Il. 24:460: ὦ γέρον ἤτοι ἐγὼ θεὸς ἄμβροτος εἰλήλουθα
θεὸς: Il. 24:538: ἀλλ’ ἐπὶ καὶ τῷ θῆκε θεὸς κακόν, ὅττί οἱ οὔ τι
θεὸς: Od. 2:262: “κλῦθί μευ, ὃ χθιζὸς θεὸς ἤλυθες ἡμέτερον δῶ
θεὸς: Od. 3:131: [βῆμεν δ’ ἐν νήεσσι, θεὸς δ’ ἐκέδασσεν Ἀχαιούς,]
θεὸς: Od. 3:158: ἔπλεον, ἐστόρεσεν δὲ θεὸς μεγακήτεα πόντον.
θεὸς: Od. 3:183: οὖρος, ἐπεὶ δὴ πρῶτα θεὸς προέηκεν ἀῆναι.
θεός: Od. 3:231: ῥεῖα θεός γ’ ἐθέλων καὶ τηλόθεν ἄνδρα σαώσαι.
θεὸς: Od. 4:181: ἀλλὰ τὰ μέν που μέλλεν ἀγάσσασθαι θεὸς αὐτός,
θεὸς: Od. 4:236: ἀνδρῶν ἐσθλῶν παῖδες, ἀτὰρ θεὸς ἄλλοτε ἄλλῳ
θεὸς: Od. 4:397: ἀργαλέος γάρ τ’ ἐστὶ θεὸς βροτῷ ἀνδρὶ δαμῆναι.
θεὸς: Od. 4:712: “οὐκ οἶδ’, ἤ τίς μιν θεὸς ὤρορεν, ἦε καὶ αὐτοῦ
θεός: Od. 4:831: “εἰ μὲν δὴ θεός ἐσσι, θεοῖό τε ἔκλυες αὐδήν,
θεὸς: Od. 5:194: ἷξον δὲ σπεῖος γλαφυρὸν θεὸς ἠδὲ καὶ ἀνήρ·
θεός: Od. 6:149: “γουνοῦμαί σε, ἄνασσα· θεός νύ τις ἦ βροτός ἐσσι;
θεός: Od. 6:150: εἰ μέν τις θεός ἐσσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν,
θεὸς: Od. 6:280: ἤ τίς οἱ εὐξαμένῃ πολυάρητος θεὸς ἦλθεν
θεός: Od. 7:41: εἴα ἐϋπλόκαμος, δεινὴ θεός, ἥ ῥά οἱ ἀχλὺν
θεός: Od. 7:246: ναίει ἐϋπλόκαμος, δεινὴ θεός· οὐδέ τις αὐτῇ
θεός: Od. 7:255: ναίει ἐϋπλόκαμος, δεινὴ θεός· ἥ με λαβοῦσα
θεὸς: Od. 7:286: ἠφυσάμην· ὕπνον δὲ θεὸς κατ’ ἀπείρονα χεῦεν.
θεὸς: Od. 8:44: Δημόδοκον· τῷ γάρ ῥα θεὸς περὶ δῶκεν ἀοιδὴν
θεὸς: Od. 8:170: ἀλλὰ θεὸς μορφὴν ἔπεσι στέφει· οἱ δέ τ’ ἐς αὐτὸν
θεὸς: Od. 8:177: οὐδὲ θεὸς τεύξειε, νόον δ’ ἀποφώλιός ἐσσι.
θεὸς: Od. 8:498: ὡς ἄρα τοι πρόφρων θεὸς ὤπασε θέσπιν ἀοιδήν.”
θεὸς: Od. 8:570: ὣς ἀγόρευ’ ὁ γέρων· τὰ δέ κεν θεὸς ἢ τελέσειεν,
θεὸς: Od. 9:142: ἔνθα κατεπλέομεν, καί τις θεὸς ἡγεμόνευε
θεὸς: Od. 9:158: βάλλομεν· αἶψα δὲ δῶκε θεὸς μενοεικέα θήρην.
θεὸς: Od. 9:339: ἤ τι ὀϊσάμενος, ἢ καὶ θεὸς ὣς ἐκέλευσεν.
θεὸς: Od. 10:136: Κίρκη ἐϋπλόκαμος, δεινὴ θεὸς αὐδήεσσα,
θεὸς: Od. 10:141: ναύλοχον ἐς λιμένα, καί τις θεὸς ἡγεμόνευεν.
θεὸς: Od. 10:228: ἢ θεὸς ἠὲ γυνή· ἀλλὰ φθεγγώμεθα θᾶσσον.”
θεὸς: Od. 10:255: ἢ θεὸς ἠὲ γυνή· τοὶ δ’ ἐφθέγγοντο καλεῦντες.
θεὸς: Od. 11:8: Κίρκη ἐϋπλόκαμος, δεινὴ θεὸς αὐδήεσσα.
θεός: Od. 11:101: τὸν δέ τοι ἀργαλέον θήσει θεός. οὐ γὰρ ὀΐω
θεὸς: Od. 11:246: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἐτέλεσσε θεὸς φιλοτήσια ἔργα,
θεὸς: Od. 12:38: ὥς τοι ἐγὼν ἐρέω, μνήσει δέ σε καὶ θεὸς αὐτός.
θεὸς: Od. 12:88: γηθήσειεν ἰδών, οὐδ’ εἰ θεὸς ἀντιάσειε.
θεὸς: Od. 12:150: Κίρκη ἐϋπλόκαμος, δεινὴ θεὸς αὐδήεσσα.
θεὸς: Od. 12:419: κύμασιν ἐμφορέοντο, θεὸς δ’ ἀποαίνυτο νόστον.
θεὸς: Od. 12:449: ναίει ἐϋπλόκαμος, δεινὴ θεὸς αὐδήεσσα,
θεὸς: Od. 13:189: ἤδη δὴν ἀπεών· περὶ γὰρ θεὸς ἠέρα χεῦε
θεὸς: Od. 13:292: ἐν πάντεσσι δόλοισι, καὶ εἰ θεὸς ἀντιάσειε.
θεὸς: Od. 13:317: βῆμεν δ’ ἐν νήεσσι, θεὸς δ’ ἐκέδασσεν Ἀχαιούς,
θεὸς: Od. 14:65: ὅς οἱ πολλὰ κάμῃσι, θεὸς δ’ ἐπὶ ἔργον ἀέξῃ,
θεὸς: Od. 14:205: ὃς τότ’ ἐνὶ Κρήτεσσι θεὸς ὣς τίετο δήμῳ
θεὸς: Od. 14:227: αὐτὰρ ἐμοὶ τὰ φίλ’ ἔσκε, τά που θεὸς ἐν φρεσὶ θῆκεν·
θεὸς: Od. 14:242: οἴκαδε σὺν νήεσσι, θεὸς δ’ ἐκέδασσεν Ἀχαιούς.
θεὸς: Od. 14:309: κύμασιν ἐμφορέοντο· θεὸς δ’ ἀποαίνυτο νόστον.
θεὸς: Od. 14:444: οἷα πάρεστι· θεὸς δὲ τὸ μὲν δώσει, τὸ δ’ ἐάσει,
θεὸς: Od. 15:168: ἢ νῶϊν τόδ’ ἔφηνε θεὸς τέρας ἦε σοὶ αὐτῷ.”
θεὸς: Od. 16:179: ταρβήσας δ’ ἑτέρωσε βάλ’ ὄμματα, μὴ θεὸς εἴη,
θεός: Od. 16:183: ἦ μάλα τις θεός ἐσσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν·
θεός: Od. 16:187: “οὔ τίς τοι θεός εἰμι· τί μ’ ἀθανάτοισιν ἐΐσκεις;
θεὸς: Od. 16:197: ᾧ αὐτοῦ γε νόῳ, ὅτε μὴ θεὸς αὐτὸς ἐπελθὼν
θεὸς: Od. 17:218: ὡς αἰεὶ τὸν ὁμοῖον ἄγει θεὸς ὡς τὸν ὁμοῖον.
θεὸς: Od. 17:399: μύθῳ ἀναγκαίῳ· μὴ τοῦτο θεὸς τελέσειε.
θεός: Od. 17:484: οὐλόμεν’, εἰ δή πού τις ἐπουράνιος θεός ἐστι·
θεὸς: Od. 18:37: οἵην τερπωλὴν θεὸς ἤγαγεν ἐς τόδε δῶμα·
θεός: Od. 18:265: τῶ οὐκ οἶδ’, ἤ κέν μ’ ἀνέσει θεός, ἦ κεν ἁλώω
θεὸς: Od. 19:40: ἦ μάλα τις θεὸς ἔνδον, οἳ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι.”
θεὸς: Od. 19:396: κλεπτοσύνῃ θ’ ὅρκῳ τε· θεὸς δέ οἱ αὐτὸς ἔδωκεν
θεὸς: Od. 19:485: ἀλλ’ ἐπεὶ ἐφράσθης καί τοι θεὸς ἔμβαλε θυμῷ,
θεὸς: Od. 19:488: εἴ χ’ ὑπ’ ἐμοί γε θεὸς δαμάσῃ μνηστῆρας ἀγαυούς,
θεὸς: Od. 19:496: εἴ χ’ ὑπὸ σοί γε θεὸς δαμάσῃ μνηστῆρας ἀγαυούς,
θεός: Od. 20:47: αὐτὰρ ἐγὼ θεός εἰμι, διαμπερὲς ἥ σε φυλάσσω
θεὸς: Od. 20:344: μύθῳ ἀναγκαίῳ· μὴ τοῦτο θεὸς τελέσειεν.”
θεὸς: Od. 21:196: ὧδε μάλ’ ἐξαπίνης καί τις θεὸς αὐτὸν ἐνείκαι;
θεὸς: Od. 21:213: εἴ χ’ ὑπ’ ἐμοί γε θεὸς δαμάσῃ μνηστῆρας ἀγαυούς,
θεὸς: Od. 21:280: ἠῶθεν δὲ θεὸς δώσει κράτος, ᾧ κ’ ἐθέλῃσιν.
θεὸς: Od. 22:347: αὐτοδίδακτος δ’ εἰμί, θεὸς δέ μοι ἐν φρεσὶν οἴμας
θεὸς: Od. 22:429: εἴπω σῇ ἀλόχῳ, τῇ τις θεὸς ὕπνον ἐπῶρσε.”
θεὸς: Od. 23:185: καὶ μάλ’ ἐπισταμένῳ, ὅτε μὴ θεὸς αὐτὸς ἐπελθὼν
θεὸς: Od. 23:222: τὴν δ’ ἦ τοι ῥέξαι θεὸς ὤρορεν ἔργον ἀεικές·
θεὸς: Od. 23:260: ἀλλ’ ἐπεὶ ἐφράσθης καί τοι θεὸς ἔμβαλε θυμῷ,
θεὸς: Od. 24:447: ἀθάνατος δὲ θεὸς τοτὲ μὲν προπάροιθ’ Ὀδυσῆος
θεοῦ: Il. 5:178: ἱρῶν μηνίσας· χαλεπὴ δὲ θεοῦ ἔπι μῆνις.
θεοῦ: Il. 5:185: οὐχ ὅ γ’ ἄνευθε θεοῦ τάδε μαίνεται, ἀλλά τις ἄγχι
θεοῦ: Il. 6:191: ἀλλ’ ὅτε δὴ γίγνωσκε θεοῦ γόνον ἠῢν ἐόντα
θεοῦ: Il. 15:270: ὀτρύνων ἱππῆας, ἐπεὶ θεοῦ ἔκλυεν αὐδήν.
θεοῦ: Il. 16:816: Πάτροκλος δὲ θεοῦ πληγῇ καὶ δουρὶ δαμασθεὶς
θεοῦ: Il. 19:3: ἣ δ’ ἐς νῆας ἵκανε θεοῦ πάρα δῶρα φέρουσα.
θεοῦ: Il. 19:18: τέρπετο δ’ ἐν χείρεσσιν ἔχων θεοῦ ἀγλαὰ δῶρα.
θεοῦ: Il. 19:368: δύσετο δῶρα θεοῦ, τά οἱ Ἥφαιστος κάμε τεύχων.
θεοῦ: Il. 20:106: ἐκγεγάμεν, κεῖνος δὲ χερείονος ἐκ θεοῦ ἐστίν·
θεοῦ: Il. 20:327: Αἰνείας ὑπερᾶλτο θεοῦ ἀπὸ χειρὸς ὀρούσας,
θεοῦ: Il. 20:380: ταρβήσας, ὅτ’ ἄκουσε θεοῦ ὄπα φωνήσαντος.
θεοῦ: Il. 21:594: βλημένου, οὐδ’ ἐπέρησε, θεοῦ δ’ ἠρύκακε δῶρα.
θεοῦ: Il. 24:223: νῦν δ’, αὐτὸς γὰρ ἄκουσα θεοῦ καὶ ἐσέδρακον ἄντην,
θεοῦ: Od. 2:297: Τηλέμαχος παρέμιμνεν, ἐπεὶ θεοῦ ἔκλυεν αὐδήν.
θεοῦ: Od. 2:372: “θάρσει, μαῖ’, ἐπεὶ οὔ τοι ἄνευ θεοῦ ἥδε γε βουλή.
θεοῦ: Od. 3:215: ἐχθαίρουσ’ ἀνὰ δῆμον, ἐπισπόμενοι θεοῦ ὀμφῇ.
θεοῦ: Od. 3:420: ἥ μοι ἐναργὴς ἦλθε θεοῦ ἐς δαῖτα θάλειαν.
θεοῦ: Od. 4:160: ἄντα σέθεν, τοῦ νῶϊ θεοῦ ὣς τερπόμεθ’ αὐδῇ.
θεοῦ: Od. 7:11: Φαιήκεσσιν ἄνασσε, θεοῦ δ’ ὣς δῆμος ἄκουεν·
θεοῦ: Od. 8:499: ὣς φάθ’, ὁ δ’ ὁρμηθεὶς θεοῦ ἤρχετο, φαῖνε δ’ ἀοιδήν,
θεοῦ: Od. 10:297: ἔνθα σὺ μηκέτ’ ἔπειτ’ ἀπανήνασθαι θεοῦ εὐνήν,
θεοῦ: Od. 11:292: ἐξελάαν· χαλεπὴ δὲ θεοῦ κατὰ μοῖρα πέδησε
θεοῦ: Od. 12:261: Σκύλλην τ’, αὐτίκ’ ἔπειτα θεοῦ ἐς ἀμύμονα νῆσον
θεοῦ: Od. 12:322: δεινοῦ γὰρ θεοῦ αἵδε βόες καὶ ἴφια μῆλα,
θεοῦ: Od. 14:89: οἵδε δέ τοι ἴσασι, θεοῦ δέ τιν’ ἔκλυον αὐδήν,
θεοῦ: Od. 15:531: “Τηλέμαχ’, οὔ τοι ἄνευ θεοῦ ἤλυθε δεξιὸς ὄρνις·
θεοῦ: Od. 16:96: ἐχθαίρουσ’ ἀνὰ δῆμον ἐπισπόμενοι θεοῦ ὀμφῇ·
θεουδέα: Od. 19:364: ἀνθρώπων ἤχθηρε θεουδέα θυμὸν ἔχοντα.
θεουδής: Od. 6:121: ἦε φιλόξεινοι καί σφιν νόος ἐστὶ θεουδής;
θεουδής: Od. 8:576: οἵ τε φιλόξεινοι καί σφιν νόος ἐστὶ θεουδής.
θεουδής: Od. 9:176: ἦε φιλόξεινοι, καί σφιν νόος ἐστὶ θεουδής.”
θεουδής: Od. 13:202: ἦε φιλόξεινοι καί σφιν νόος ἐστὶ θεουδής;
θεουδὴς: Od. 19:109: ὥς τέ τευ ἦ βασιλῆος ἀμύμονος, ὅς τε θεουδὴς
θέουσ’: Il. 11:714: ἄγγελος ἦλθε θέουσ’ ἀπ’ Ὀλύμπου θωρήσσεσθαι
θέουσ’: Il. 16:8: νηπίη, ἥ θ’ ἅμα μητρὶ θέουσ’ ἀνελέσθαι ἀνώγει
θέουσ’: Il. 18:167: ἄγγελος ἦλθε θέουσ’ ἀπ’ Ὀλύμπου θωρήσσεσθαι
θεοὺς: Il. 5:404: ὃς τόξοισιν ἔκηδε θεοὺς οἳ Ὄλυμπον ἔχουσι.
θεούς: Il. 9:239: ἀνέρας οὐδὲ θεούς· κρατερὴ δέ ἑ λύσσα δέδυκεν.
θεοὺς: Il. 12:312: ἐν Λυκίῃ, πάντες δὲ θεοὺς ὣς εἰσορόωσι,
θεούς: Il. 14:257: ῥιπτάζων κατὰ δῶμα θεούς, ἐμὲ δ’ ἔξοχα πάντων
θεοὺς: Il. 14:277: ὄμνυε δ’ ὡς ἐκέλευε, θεοὺς δ’ ὀνόμηνεν ἅπαντας
θεοὺς: Il. 20:4: Ζεὺς δὲ Θέμιστα κέλευσε θεοὺς ἀγορὴν δὲ καλέσσαι
θεοὺς: Il. 20:16: τίπτ’ αὖτ’ ἀργικέραυνε θεοὺς ἀγορὴν δὲ κάλεσσας;
θεοὺς: Il. 20:114: ἣ δ’ ἄμυδις στήσασα θεοὺς μετὰ μῦθον ἔειπε·
θεοὺς: Il. 20:134: οὐκ ἂν ἔγωγ’ ἐθέλοιμι θεοὺς ἔριδι ξυνελάσσαι
θεοὺς: Il. 21:390: γηθοσύνῃ, ὅθ’ ὁρᾶτο θεοὺς ἔριδι ξυνιόντας.
θεοὺς: Il. 21:394: τίπτ’ αὖτ’ ὦ κυνάμυια θεοὺς ἔριδι ξυνελαύνεις
θεοὺς: Il. 22:254: ἀλλ’ ἄγε δεῦρο θεοὺς ἐπιδώμεθα· τοὶ γὰρ ἄριστοι
θεούς: Il. 24:113: σκύζεσθαί οἱ εἰπὲ θεούς, ἐμὲ δ’ ἔξοχα πάντων
θεούς: Il. 24:134: σκύζεσθαι σοί φησι θεούς, ἑὲ δ’ ἔξοχα πάντων
θεοὺς: Il. 24:503: ἀλλ’ αἰδεῖο θεοὺς Ἀχιλεῦ, αὐτόν τ’ ἐλέησον
θεοὺς: Od. 1:32: “ὢ πόποι, οἷον δή νυ θεοὺς βροτοὶ αἰτιόωνται.
θεοὺς: Od. 1:263: δῶκεν, ἐπεί ῥα θεοὺς νεμεσίζετο αἰὲν ἐόντας,
θεοὺς: Od. 1:378: κείρετ’· ἐγὼ δὲ θεοὺς ἐπιβώσομαι αἰὲν ἐόντας,
θεοὺς: Od. 2:143: κείρετ’· ἐγὼ δὲ θεοὺς ἐπιβώσομαι αἰὲν ἐόντας,
θεοὺς: Od. 3:221: οὐ γάρ πω ἴδον ὧδε θεοὺς ἀναφανδὰ φιλεῦντας,
θεοὺς: Od. 4:433: ἤϊα, πολλὰ θεοὺς γουνούμενος· αὐτὰρ ἑταίρους
θεοὺς: Od. 8:365: ἀμβρότῳ, οἷα θεοὺς ἐπενήνοθεν αἰὲν ἐόντας,
θεούς: Od. 9:269: ἀλλ’ αἰδεῖο, φέριστε, θεούς· ἱκέται δέ τοί εἰμεν.
θεοὺς: Od. 9:274: ὅς με θεοὺς κέλεαι ἢ δειδίμεν ἢ ἀλέασθαι.
θεοὺς: Od. 22:39: οὔτε θεοὺς δείσαντες, οἳ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν,
θεοὺς: Od. 24:85: μήτηρ δ’ αἰτήσασα θεοὺς περικαλλέ’ ἄεθλα
θέουσα: Il. 6:394: ἔνθ’ ἄλοχος πολύδωρος ἐναντίη ἦλθε θέουσα
θέουσα: Il. 13:547: ἥ τ’ ἀνὰ νῶτα θέουσα διαμπερὲς αὐχέν’ ἱκάνει·
θέουσα: Il. 15:88: δέκτο δέπας· πρώτη γὰρ ἐναντίη ἦλθε θέουσα,
θέουσα: Il. 23:201: εἰλαπίνην δαίνυντο· θέουσα δὲ Ἶρις ἐπέστη
θέουσα: Od. 13:88: ὣς ἡ ῥίμφα θέουσα θαλάσσης κύματ’ ἔταμνεν,
θέουσα: Od. 15:294: νηῦς ἀνύσειε θέουσα θαλάσσης ἁλμυρὸν ὕδωρ.
θέουσαι: Il. 4:244: αἵ τ’ ἐπεὶ οὖν ἔκαμον πολέος πεδίοιο θέουσαι
θέουσαι: Il. 16:393: ὣς ἵπποι Τρῳαὶ μεγάλα στενάχοντο θέουσαι.
θεούσης: Od. 3:281: πηδάλιον μετὰ χερσὶ θεούσης νηὸς ἔχοντα,
θέουσι: Il. 17:727: ἕως μὲν γάρ τε θέουσι διαῤῥαῖσαι μεμαῶτες,
θεόφιν: Il. 7:366: Δαρδανίδης Πρίαμος, θεόφιν μήστωρ ἀτάλαντος,
θεόφιν: Il. 14:317: ἣ τέκε Πειρίθοον θεόφιν μήστωρ’ ἀτάλαντον·
θεόφιν: Il. 17:101: Ἕκτορι χωρήσαντ’, ἐπεὶ ἐκ θεόφιν πολεμίζει.
θεόφιν: Il. 17:477: εἰ μὴ Πάτροκλος θεόφιν μήστωρ ἀτάλαντος
θεόφιν: Il. 23:347: Ἀδρήστου ταχὺν ἵππον, ὃς ἐκ θεόφιν γένος ἦεν,
θεόφιν: Od. 3:110: ἔνθα δὲ Πάτροκλος, θεόφιν μήστωρ ἀτάλαντος,
θεόφιν: Od. 3:409: Νηλεὺς ἵζεσκεν, θεόφιν μήστωρ ἀτάλαντος·
θεράπευον: Od. 13:265: οὕνεκ’ ἄρ’ οὐχ ᾧ πατρὶ χαριζόμενος θεράπευον
θεράποντ’: Il. 18:152: ἐκ βελέων ἐρύσαντο νέκυν θεράποντ’ Ἀχιλῆος·
θεράποντ’: Il. 23:90: ἔτραφέ τ’ ἐνδυκέως καὶ σὸν θεράποντ’ ὀνόμηνεν·
θεράποντα: Il. 5:580: Ἀντίλοχος δὲ Μύδωνα βάλ’ ἡνίοχον θεράποντα
θεράποντα: Il. 6:18: αὐτὸν καὶ θεράποντα Καλήσιον, ὅς ῥα τόθ’ ἵππων
θεράποντα: Il. 8:119: καὶ τοῦ μέν ῥ’ ἀφάμαρτεν, ὃ δ’ ἡνίοχον θεράποντα
θεράποντα: Il. 11:322: ἀντίθεον θεράποντα Μολίονα τοῖο ἄνακτος.
θεράποντα: Il. 12:111: αὖθι λιπεῖν ἵππους τε καὶ ἡνίοχον θεράποντα,
θεράποντα: Il. 13:331: αὐτὸν καὶ θεράποντα σὺν ἔντεσι δαιδαλέοισι,
θεράποντα: Il. 15:431: Αἴαντος θεράποντα Κυθήριον, ὅς ῥα παρ’ αὐτῷ
θεράποντα: Il. 16:165: ἀμφ’ ἀγαθὸν θεράποντα ποδώκεος Αἰακίδαο
θεράποντα: Il. 16:279: αὐτὸν καὶ θεράποντα σὺν ἔντεσι μαρμαίροντας,
θεράποντα: Il. 16:865: ἀντίθεον θεράποντα ποδώκεος Αἰακίδαο·
θεράποντα: Il. 17:388: ἀμφ’ ἀγαθὸν θεράποντα ποδώκεος Αἰακίδαο.
θεράποντα: Il. 20:487: ἤριπε δ’ ἐξ ὀχέων· ὃ δ’ Ἀρηΐθοον θεράποντα
θεράποντας: Il. 7:382: τοὺς δ’ εὗρ’ εἰν ἀγορῇ Δαναοὺς θεράποντας Ἄρηος
θεράποντας: Od. 4:38: ὀτρηροὺς θεράποντας ἅμα σπέσθαι ἑοῖ αὐτῷ.
θεράποντε: Il. 1:321: τώ οἱ ἔσαν κήρυκε καὶ ὀτρηρὼ θεράποντε·
θεράποντε: Il. 8:109: τούτω μὲν θεράποντε κομείτων, τώδε δὲ νῶϊ
θεράποντε: Il. 8:113: Νεστορέας μὲν ἔπειθ’ ἵππους θεράποντε κομείτην
θεράποντε: Il. 19:47: τὼ δὲ δύω σκάζοντε βάτην Ἄρεος θεράποντε
θεράποντε: Od. 11:255: τὼ κρατερὼ θεράποντε Διὸς μεγάλοιο γενέσθην
θεράποντε: Od. 16:253: καὶ δοιὼ θεράποντε, δαήμονε δαιτροσυνάων.
θεράποντες: Il. 2:110: ὦ φίλοι ἥρωες Δαναοὶ θεράποντες Ἄρηος
θεράποντες: Il. 5:48: Τὸν μὲν ἄρ’ Ἰδομενῆος ἐσύλευον θεράποντες·
θεράποντες: Il. 6:67: ὦ φίλοι ἥρωες Δαναοὶ θεράποντες Ἄρηος
θεράποντες: Il. 7:122: γηθόσυνοι θεράποντες ἀπ’ ὤμων τεύχε’ ἕλοντο·
θεράποντες: Il. 8:79: οὔτε δύ’ Αἴαντες μενέτην θεράποντες Ἄρηος·
θεράποντες: Il. 10:228: ἠθελέτην Αἴαντε δύω θεράποντες Ἄρηος,
θεράποντες: Il. 12:76: ἵππους μὲν θεράποντες ἐρυκόντων ἐπὶ τάφρῳ,
θεράποντες: Il. 15:733: ὦ φίλοι ἥρωες Δαναοὶ θεράποντες Ἄρηος
θεράποντες: Il. 16:272: Ἀργείων παρὰ νηυσὶ καὶ ἀγχέμαχοι θεράποντες,
θεράποντες: Il. 17:165: Ἀργείων παρὰ νηυσὶ καὶ ἀγχέμαχοι θεράποντες.
θεράποντες: Il. 19:78: ὦ φίλοι ἥρωες Δαναοὶ θεράποντες Ἄρηος
θεράποντες: Il. 19:143: δῶρα δέ τοι θεράποντες ἐμῆς παρὰ νηὸς ἑλόντες
θεράποντες: Il. 19:281: ἵππους δ’ εἰς ἀγέλην ἔλασαν θεράποντες ἀγαυοί.
θεράποντες: Il. 24:573: οὐκ οἶος, ἅμα τῷ γε δύω θεράποντες ἕποντο
θεράποντες: Od. 1:109: κήρυκες δ’ αὐτοῖσι καὶ ὀτρηροὶ θεράποντες
θεράποντες: Od. 4:784: τεύχεα δέ σφ’ ἤνεικαν ὑπέρθυμοι θεράποντες.
θεράποντες: Od. 16:326: τεύχεα δέ σφ’ ἀπένεικαν ὑπέρθυμοι θεράποντες,
θεράποντες: Od. 16:360: τεύχεα δέ σφ’ ἀπένεικαν ὑπέρθυμοι θεράποντες.
θεράποντες: Od. 18:297: ἕρματα δ’ Εὐρυδάμαντι δύω θεράποντες ἔνεικαν
θεράποντι: Il. 6:53: δώσειν ᾧ θεράποντι καταξέμεν· ἀλλ’ Ἀγαμέμνων
θεράποντι: Il. 7:149: δῶκε δ’ Ἐρευθαλίωνι φίλῳ θεράποντι φορῆναι·
θεράπων: Il. 4:227: καὶ τοὺς μὲν θεράπων ἀπάνευθ’ ἔχε φυσιόωντας
θεράπων: Il. 8:104: ἠπεδανὸς δέ νύ τοι θεράπων, βραδέες δέ τοι ἵπποι.
θεράπων: Il. 11:341: τοὺς μὲν γὰρ θεράπων ἀπάνευθ’ ἔχεν, αὐτὰρ ὃ πεζὸς
θεράπων: Il. 11:488: χειρὸς ἔχων, εἷος θεράπων σχεδὸν ἤλασεν ἵππους.
θεράπων: Il. 11:619: ἵππους δ’ Εὐρυμέδων θεράπων λύε τοῖο γέροντος
θεράπων: Il. 11:842: ἐς κλισίην· θεράπων δὲ ἰδὼν ὑπέχευε βοείας.
θεράπων: Il. 13:246: Μηριόνης δ’ ἄρα οἱ θεράπων ἐῢς ἀντεβόλησεν
θεράπων: Il. 13:386: αἰὲν ἔχ’ ἡνίοχος θεράπων· ὃ δὲ ἵετο θυμῷ
θεράπων: Il. 13:600: σφενδόνῃ, ἣν ἄρα οἱ θεράπων ἔχε ποιμένι λαῶν.
θεράπων: Il. 15:401: ἀλλὰ σὲ μὲν θεράπων ποτιτερπέτω, αὐτὰρ ἔγωγε
θεράπων: Il. 16:244: ἡμέτερος θεράπων, ἦ οἱ τότε χεῖρες ἄαπτοι
θεράπων: Il. 16:464: ὅς ῥ’ ἠῢς θεράπων Σαρπηδόνος ἦεν ἄνακτος,
θεράπων: Il. 16:653: ὄφρ’ ἠῢς θεράπων Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος
θεράπων: Il. 17:164: τοίου γὰρ θεράπων πέφατ’ ἀνέρος, ὃς μέγ’ ἄριστος
θεράπων: Il. 17:271: ὄφρα ζωὸς ἐὼν θεράπων ἦν Αἰακίδαο·
θεράπων: Il. 23:113: Μηριόνης θεράπων ἀγαπήνορος Ἰδομενῆος.
θεράπων: Il. 23:124: Μηριόνης θεράπων ἀγαπήνορος Ἰδομενῆος.
θεράπων: Il. 23:528: αὐτὰρ Μηριόνης θεράπων ἐῢς Ἰδομενῆος
θεράπων: Il. 23:860: ἂν δ’ ἄρα Μηριόνης θεράπων ἐῢς Ἰδομενῆος.
θεράπων: Il. 23:888: ἂν δ’ ἄρα Μηριόνης, θεράπων ἐῢς Ἰδομενῆος.
θεράπων: Il. 24:396: τοῦ γὰρ ἐγὼ θεράπων, μία δ’ ἤγαγε νηῦς εὐεργής·
θεράπων: Il. 24:406: εἰ μὲν δὴ θεράπων Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος
θεράπων: Od. 4:23: ὀτρηρὸς θεράπων Μενελάου κυδαλίμοιο,
θεράπων: Od. 4:217: ὀτρηρὸς θεράπων Μενελάου κυδαλίμοιο.
θεράπων: Od. 18:300: ἴσθμιον ἤνεικεν θεράπων, περικαλλὲς ἄγαλμα·
θεράπων: Od. 18:424: κῆρυξ Δουλιχιεύς· θεράπων δ’ ἦν Ἀμφινόμοιο·
θέρεϊ: Il. 22:151: ἣ δ’ ἑτέρη θέρεϊ προρέει ἐϊκυῖα χαλάζῃ,
θέρει: Od. 12:76: κείνου ἔχει κορυφὴν οὔτ’ ἐν θέρει οὔτ’ ἐν ὀπώρῃ·
θέρεσθαι: Od. 19:64: νήησαν ξύλα πολλά, φόως ἔμεν ἠδὲ θέρεσθαι.
θέρευς: Od. 7:118: χείματος οὐδὲ θέρευς, ἐπετήσιος· ἀλλὰ μάλ’ αἰεὶ
θερέω: Od. 17:23: αὐτίκ’ ἐπεί κε πυρὸς θερέω ἀλέη τε γένηται.
θέρηται: Il. 6:331: ἀλλ’ ἄνα μὴ τάχα ἄστυ πυρὸς δηΐοιο θέρηται.
θέρμ’: Od. 14:77: θέρμ’ αὐτοῖσ’ ὀβελοῖσιν, ὁ δ’ ἄλφιτα λευκὰ πάλυνεν.
θερμὰ: Il. 7:426: δάκρυα θερμὰ χέοντες ἀμαξάων ἐπάειραν.
θερμὰ: Il. 14:6: εἰς ὅ κε θερμὰ λοετρὰ ἐϋπλόκαμος Ἑκαμήδη
θερμὰ: Il. 16:3: δάκρυα θερμὰ χέων ὥς τε κρήνη μελάνυδρος,
θερμὰ: Il. 17:438: θερμὰ κατὰ βλεφάρων χαμάδις ῥέε μυρομένοισιν
θερμὰ: Il. 18:17: δάκρυα θερμὰ χέων, φάτο δ’ ἀγγελίην ἀλεγεινήν·
θερμὰ: Il. 18:235: δάκρυα θερμὰ χέων, ἐπεὶ εἴσιδε πιστὸν ἑταῖρον
θερμὰ: Il. 22:444: Ἕκτορι θερμὰ λοετρὰ μάχης ἐκ νοστήσαντι
θερμὰ: Od. 4:523: δάκρυα θερμὰ χέοντ’, ἐπεὶ ἀσπασίως ἴδε γαῖαν.
θερμὰ: Od. 8:249: εἵματά τ’ ἐξημοιβὰ λοετρά τε θερμὰ καὶ εὐναί.
θερμὰ: Od. 8:451: θερμὰ λοέτρ’, ἐπεὶ οὔ τι κομιζόμενός γε θάμιζεν,
θερμά: Od. 19:362: δάκρυα δ’ ἔκβαλε θερμά, ἔπος δ’ ὀλοφυδνὸν ἔειπεν·
θερμὰ: Od. 24:46: δάκρυα θερμὰ χέον Δαναοὶ κείροντό τε χαίτας.
θερμαίνοιτο: Od. 9:376: εἷος θερμαίνοιτο· ἔπεσσι δὲ πάντας ἑταίρους
θέρμετ’: Il. 23:381: θέρμετ’· ἐπ’ αὐτῷ γὰρ κεφαλὰς καταθέντε πετέσθην.
θέρμετε: Od. 8:426: ἀμφὶ δέ οἱ πυρὶ χαλκὸν ἰήνατε, θέρμετε δ’ ὕδωρ,
θέρμετο: Il. 18:348: γάστρην μὲν τρίποδος πῦρ ἄμφεπε, θέρμετο δ’ ὕδωρ·
θέρμετο: Od. 8:437: γάστρην μὲν τρίποδος πῦρ ἄμφεπε, θέρμετο δ’ ὕδωρ·
θερμήνῃ: Il. 14:7: θερμήνῃ καὶ λούσῃ ἄπο βρότον αἱματόεντα·
θερμὸν: Il. 11:266: ὄφρά οἱ αἷμ’ ἔτι θερμὸν ἀνήνοθεν ἐξ ὠτειλῆς.
θερμὸν: Od. 9:388: δινέομεν, τὸν δ’ αἷμα περίῤῥεε θερμὸν ἐόντα.
θερμὸν: Od. 19:388: ψυχρόν, ἔπειτα δὲ θερμὸν ἐπήφυσεν. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
θέρος: Od. 11:192: αὐτὰρ ἐπὴν ἔλθῃσι θέρος τεθαλυῖά τ’ ὀπώρη,
θέρος: Od. 14:384: καὶ φάτ’ ἐλεύσεσθαι ἢ ἐς θέρος ἢ ἐς ὀπώρην,
Θερσίλοχόν: Il. 17:216: Μέσθλην τε Γλαῦκόν τε Μέδοντά τε Θερσίλοχόν τε
Θερσίλοχόν: Il. 21:209: ἔνθ’ ἕλε Θερσίλοχόν τε Μύδωνά τε Ἀστύπυλόν τε
Θερσῖτ’: Il. 2:246: Θερσῖτ’ ἀκριτόμυθε, λιγύς περ ἐὼν ἀγορητής,
Θερσίτης: Il. 2:212: Θερσίτης δ’ ἔτι μοῦνος ἀμετροεπὴς ἐκολῴα,
Θερσίτης: Il. 2:244: Θερσίτης· τῷ δ’ ὦκα παρίστατο δῖος Ὀδυσσεύς,
θερσόμενος: Od. 19:507: θερσόμενος, οὐλὴν δὲ κατὰ ῥακέεσσι κάλυψε.
θέρωνται: Il. 11:666: Ἀργείων ἀέκητι πυρὸς δηΐοιο θέρωνται,
θὲς: Il. 6:273: τὸν θὲς Ἀθηναίης ἐπὶ γούνασιν ἠϋκόμοιο,
θὲς: Od. 8:425: ἐν δ’ αὐτὴ θὲς φᾶρος ἐϋπλυνὲς ἠδὲ χιτῶνα.
θέσαν: Il. 1:433: ἱστία μὲν στείλαντο, θέσαν δ’ ἐν νηῒ μελαίνῃ,
θέσαν: Il. 2:599: αἳ δὲ χολωσάμεναι πηρὸν θέσαν, αὐτὰρ ἀοιδὴν
θέσαν: Il. 9:633: θυμὸν ἐνὶ στήθεσσι θεοὶ θέσαν εἵνεκα κούρης
θέσαν: Il. 12:29: φιτρῶν καὶ λάων, τὰ θέσαν μογέοντες Ἀχαιοί,
θέσαν: Il. 12:260: πρώτας ἐν γαίῃ θέσαν ἔμμεναι ἔχματα πύργων.
θέσαν: Il. 15:721: ἡμῖν πήματα πολλὰ θέσαν, κακότητι γερόντων,
θέσαν: Il. 19:249: καὶ τὰ μὲν ἐν μέσσῃ ἀγορῇ θέσαν, ἂν δ’ Ἀγαμέμνων
θέσαν: Il. 19:280: καὶ τὰ μὲν ἐν κλισίῃσι θέσαν, κάθισαν δὲ γυναῖκας,
θέσαν: Il. 21:405: τόν ῥ’ ἄνδρες πρότεροι θέσαν ἔμμεναι οὖρον ἀρούρης·
θέσαν: Il. 23:165: ἐν δὲ πυρῇ ὑπάτῃ νεκρὸν θέσαν ἀχνύμενοι κῆρ.
θέσαν: Il. 24:49: τλητὸν γὰρ Μοῖραι θυμὸν θέσαν ἀνθρώποισιν.
θέσαν: Il. 24:720: τρητοῖς ἐν λεχέεσσι θέσαν, παρὰ δ’ εἷσαν ἀοιδοὺς
θέσαν: Il. 24:787: ἐν δὲ πυρῇ ὑπάτῃ νεκρὸν θέσαν, ἐν δ’ ἔβαλον πῦρ.
θέσαν: Il. 24:797: αἶψα δ’ ἄρ’ ἐς κοίλην κάπετον θέσαν, αὐτὰρ ὕπερθε
θέσαν: Od. 11:274: γῆμεν· ἄφαρ δ’ ἀνάπυστα θεοὶ θέσαν ἀνθρώποισιν.
θέσαν: Od. 11:555: οὐλομένων; τὰ δὲ πῆμα θεοὶ θέσαν Ἀργείοισι·
θέσαν: Od. 12:171: καὶ τὰ μὲν ἐν νηῒ γλαφυρῇ θέσαν, οἱ δ’ ἐπ’ ἐρετμὰ
θέσαν: Od. 17:258: τῷ πάρα μὲν κρειῶν μοῖραν θέσαν οἳ πονέοντο,
θέσαν: Od. 20:281: πὰρ δ’ ἄρ’ Ὀδυσσῆϊ μοῖραν θέσαν, οἳ πονέοντο,
θέσαν: Od. 23:11: “μαῖα φίλη, μάργην σε θεοὶ θέσαν, οἵ τε δύνανται
θέσθ’: Il. 15:561: ὦ φίλοι ἀνέρες ἔστε, καὶ αἰδῶ θέσθ’ ἐνὶ θυμῷ,
θέσθ’: Il. 15:661: ὦ φίλοι ἀνέρες ἔστε καὶ αἰδῶ θέσθ’ ἐνὶ θυμῷ
θέσθαι: Il. 12:411: μούνῳ ῥηξαμένῳ θέσθαι παρὰ νηυσὶ κέλευθον·
θέσθαι: Il. 12:418: τεῖχος ῥηξάμενοι θέσθαι παρὰ νηυσὶ κέλευθον,
θέσθαι: Od. 13:207: νῦν δ’ οὔτ’ ἄρ πῃ θέσθαι ἐπίσταμαι, οὐδὲ μὲν αὐτοῦ
θέσθαι: Od. 21:72: ἀλλ’ ἐμὲ ἱέμενοι γῆμαι θέσθαι τε γυναῖκα.
θέσθε: Il. 13:121: τῇδε μεθημοσύνῃ· ἀλλ’ ἐν φρεσὶ θέσθε ἕκαστος
θέσθε: Od. 4:729: σχέτλιαι, οὐδ’ ὑμεῖς περ ἐνὶ φρεσὶ θέσθε ἑκάστη
θέσθω: Il. 2:382: εὖ μέν τις δόρυ θηξάσθω, εὖ δ’ ἀσπίδα θέσθω,
θέσκελα: Il. 3:130: δεῦρ’ ἴθι νύμφα φίλη, ἵνα θέσκελα ἔργα ἴδηαι
θέσκελα: Od. 11:374: εὕδειν ἐν μεγάρῳ· σὺ δέ μοι λέγε θέσκελα ἔργα.
θέσκελα: Od. 11:610: χρύσεος ἦν τελαμών, ἵνα θέσκελα ἔργα τέτυκτο,
θέσκελον: Il. 23:107: καί μοι ἕκαστ’ ἐπέτελλεν, ἔϊκτο δὲ θέσκελον αὐτῷ.
θεσμὸν: Od. 23:296: ἀσπάσιοι λέκτροιο παλαιοῦ θεσμὸν ἵκοντο·
Θέσπειαν: Il. 2:498: Θέσπειαν Γραῖάν τε καὶ εὐρύχορον Μυκαλησσόν,
θεσπεσιάων: Od. 12:158: Σειρήνων μὲν πρῶτον ἀνώγει θεσπεσιάων
θεσπεσίῃ: Il. 2:367: γνώσεαι δ’ εἰ καὶ θεσπεσίῃ πόλιν οὐκ ἀλαπάξεις,
θεσπεσίῃ: Il. 8:159: ἠχῇ θεσπεσίῃ βέλεα στονόεντα χέοντο.
θεσπεσίη: Il. 9:2: θεσπεσίη ἔχε φύζα φόβου κρυόεντος ἑταίρη,
θεσπεσίῃ: Il. 12:252: ἠχῇ θεσπεσίῃ· ἐπὶ δὲ Ζεὺς τερπικέραυνος
θεσπεσίῃ: Il. 13:834: ἠχῇ θεσπεσίῃ, ἐπὶ δ’ ἴαχε λαὸς ὄπισθεν.
θεσπεσίῃ: Il. 15:355: ἠχῇ θεσπεσίῃ· προπάροιθε δὲ Φοῖβος Ἀπόλλων
θεσπεσίῃ: Il. 15:590: ἠχῇ θεσπεσίῃ βέλεα στονόεντα χέοντο·
θεσπεσίῃ: Il. 16:769: ἠχῇ θεσπεσίῃ, πάταγος δέ τε ἀγνυμενάων,
θεσπεσίῃ: Il. 23:213: ἠχῇ θεσπεσίῃ νέφεα κλονέοντε πάροιθεν.
θεσπεσίῃ: Od. 3:150: ἠχῇ θεσπεσίῃ, δίχα δέ σφισιν ἥνδανε βουλή.
θεσπεσίῃ: Od. 9:68: λαίλαπι θεσπεσίῃ, σὺν δὲ νεφέεσσι κάλυψε
θεσπεσίη: Od. 9:211: θεσπεσίη· τότ’ ἂν οὔ τοι ἀποσχέσθαι φίλον ἦεν.
θεσπεσίῃ: Od. 11:43: θεσπεσίῃ ἰαχῇ· ἐμὲ δὲ χλωρὸν δέος ᾕρει.
θεσπεσίῃ: Od. 11:633: ἠχῇ θεσπεσίῃ· ἐμὲ δὲ χλωρὸν δέος ᾕρει,
θεσπεσίῃ: Od. 12:314: λαίλαπι θεσπεσίῃ, σὺν δὲ νεφέεσσι κάλυψε
θεσπεσίη: Od. 24:49: θεσπεσίη, ὑπὸ δὲ τρόμος ἤλυθε πάντας Ἀχαιούς.
θεσπεσίην: Il. 2:600: θεσπεσίην ἀφέλοντο καὶ ἐκλέλαθον κιθαριστύν·
θεσπεσίην: Il. 20:342: θεσπεσίην· ὃ δ’ ἔπειτα μέγ’ ἔξιδεν ὀφθαλμοῖσιν,
θεσπεσίην: Od. 2:12: θεσπεσίην δ’ ἄρα τῷ γε χάριν κατέχευεν Ἀθήνη·
θεσπεσίην: Od. 7:42: θεσπεσίην κατέχευε φίλα φρονέουσ’ ἐνὶ θυμῷ.
θεσπεσίην: Od. 8:19: θεσπεσίην κατέχευε χάριν κεφαλῇ τε καὶ ὤμοις
θεσπεσίην: Od. 17:63: θεσπεσίην δ’ ἄρα τῷ γε χάριν κατέχευεν Ἀθήνη·
θεσπεσίοιο: Il. 1:591: ῥῖψε ποδὸς τετάγων ἀπὸ βηλοῦ θεσπεσίοιο,
θεσπεσίοιο: Il. 2:457: ὣς τῶν ἐρχομένων ἀπὸ χαλκοῦ θεσπεσίοιο
θεσπεσίοιο: Od. 9:434: κείμην· αὐτὰρ χερσὶν ἀώτου θεσπεσίοιο
θεσπεσίοιο: Od. 13:363: ἀλλὰ χρήματα μὲν μυχῷ ἄντρου θεσπεσίοιο
θεσπεσίοιο: Od. 24:6: ὡς δ’ ὅτε νυκτερίδες μυχῷ ἄντρου θεσπεσίοιο
θεσπέσιον: Il. 2:670: καί σφιν θεσπέσιον πλοῦτον κατέχευε Κρονίων.
θεσπέσιον: Il. 15:669: θεσπέσιον· μάλα δέ σφι φόως γένετ’ ἀμφοτέρωθεν
θεσπέσιον: Il. 17:118: θεσπέσιον γάρ σφιν φόβον ἔμβαλε Φοῖβος Ἀπόλλων·
θεσπεσίῳ: Il. 13:797: θεσπεσίῳ δ’ ὁμάδῳ ἁλὶ μίσγεται, ἐν δέ τε πολλὰ
θεσπεσίῳ: Il. 16:295: Τρῶες θεσπεσίῳ ὁμάδῳ· Δαναοὶ δ’ ἐπέχυντο
θεσπεσίῳ: Il. 18:149: θεσπεσίῳ ἀλαλητῷ ὑφ’ Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο
θεσπεσίως: Il. 15:637: θεσπεσίως ἐφόβηθεν ὑφ’ Ἕκτορι καὶ Διὶ πατρὶ
θεσπιδαὲς: Il. 12:177: πάντῃ γὰρ περὶ τεῖχος ὀρώρει θεσπιδαὲς πῦρ
θεσπιδαὲς: Il. 12:441: Ἀργείων καὶ νηυσὶν ἐνίετε θεσπιδαὲς πῦρ.
θεσπιδαὲς: Il. 15:597: Πριαμίδῃ, ἵνα νηυσὶ κορωνίσι θεσπιδαὲς πῦρ
θεσπιδαὲς: Il. 20:490: Ὡς δ’ ἀναμαιμάει βαθέ’ ἄγκεα θεσπιδαὲς πῦρ
θεσπιδαὲς: Il. 21:342: Ὣς ἔφαθ’, Ἥφαιστος δὲ τιτύσκετο θεσπιδαὲς πῦρ.
θεσπιδαὲς: Il. 21:381: Ὣς ἔφαθ’, Ἥφαιστος δὲ κατέσβεσε θεσπιδαὲς πῦρ,
θεσπιδαὲς: Il. 23:216: ἐν δὲ πυρῇ πεσέτην, μέγα δ’ ἴαχε θεσπιδαὲς πῦρ.
θεσπιδαὲς: Od. 4:418: ἑρπετὰ γίνονται καὶ ὕδωρ καὶ θεσπιδαὲς πῦρ·
θέσπιν: Od. 1:328: τοῦ δ’ ὑπερωϊόθεν φρεσὶ σύνθετο θέσπιν ἀοιδὴν
θέσπιν: Od. 8:498: ὡς ἄρα τοι πρόφρων θεὸς ὤπασε θέσπιν ἀοιδήν.”
θέσπιν: Od. 17:385: ἢ καὶ θέσπιν ἀοιδόν, ὅ κεν τέρπῃσιν ἀείδων.
Θεσπρωτούς: Od. 16:427: ἤκαχε Θεσπρωτούς· οἱ δ’ ἥμιν ἄρθμιοι ἦσαν.
Θεσπρωτῶν: Od. 14:315: γαίῃ Θεσπρωτῶν πέλασεν μέγα κῦμα κυλίνδον.
Θεσπρωτῶν: Od. 14:316: ἔνθα με Θεσπρωτῶν βασιλεὺς ἐκομίσσατο Φείδων
Θεσπρωτῶν: Od. 14:335: ἀνδρῶν Θεσπρωτῶν ἐς Δουλίχιον πολύπυρον.
Θεσπρωτῶν: Od. 16:65: νῦν αὖ Θεσπρωτῶν ἀνδρῶν παρὰ νηὸς ἀποδρὰς
Θεσπρωτῶν: Od. 17:526: ἀγχοῦ, Θεσπρωτῶν ἀνδρῶν ἐν πίονι δήμῳ,
Θεσπρωτῶν: Od. 19:271: ἀγχοῦ, Θεσπρωτῶν ἀνδρῶν ἐν πίονι δήμῳ,
Θεσπρωτῶν: Od. 19:287: ὥς μοι Θεσπρωτῶν βασιλεὺς μυθήσατο Φείδων·
Θεσπρωτῶν: Od. 19:292: ἀνδρῶν Θεσπρωτῶν ἐς Δουλίχιον πολύπυρον.
Θεσσαλοῦ: Il. 2:679: Θεσσαλοῦ υἷε δύω Ἡρακλεΐδαο ἄνακτος·
Θέστορα: Il. 16:401: δούπησεν δὲ πεσών· ὃ δὲ Θέστορα Ἤνοπος υἱὸν
Θεστορίδην: Il. 12:394: ἀλλ’ ὅ γε Θεστορίδην Ἀλκμάονα δουρὶ τυχήσας
Θεστορίδης: Il. 1:69: Κάλχας Θεστορίδης, οἰωνοπόλων ὄχ’ ἄριστος,
θέσφαθ’: Od. 9:507: “ὢ πόποι, ἦ μάλα δή με παλαίφατα θέσφαθ’ ἱκάνει.
θέσφαθ’: Od. 12:155: θέσφαθ’, ἅ μοι Κίρκη μυθήσατο, δῖα θεάων·
θέσφαθ’: Od. 13:172: “ὢ πόποι, ἦ μάλα δή με παλαίφατα θέσφαθ’ ἱκάνει
θέσφατ’: Od. 11:151: Τειρεσίαο ἄνακτος, ἐπεὶ κατὰ θέσφατ’ ἔλεξεν·
θέσφατα: Il. 5:64: οἷ τ’ αὐτῷ, ἐπεὶ οὔ τι θεῶν ἐκ θέσφατα ᾔδη.
θέσφατα: Od. 11:297: θέσφατα πάντ’ εἰπόντα· Διὸς δ’ ἐτελείετο βουλή.
θέσφατόν: Il. 8:477: ὣς γὰρ θέσφατόν ἐστι· σέθεν δ’ ἐγὼ οὐκ ἀλεγίζω
θέσφατόν: Od. 4:561: σοὶ δ’ οὐ θέσφατόν ἐστι, διοτρεφὲς ὦ Μενέλαε,
θέσφατόν: Od. 10:473: εἴ τοι θέσφατόν ἐστι σαωθῆναι καὶ ἱκέσθαι
θέσφατος: Od. 7:143: καὶ τότε δή ῥ’ αὐτοῖο πάλιν χύτο θέσφατος ἀήρ.
θέτ’: Od. 2:3: εἵματα ἑσσάμενος, περὶ δὲ ξίφος ὀξὺ θέτ’ ὤμῳ,
θέτ’: Od. 4:308: εἵματα ἑσσάμενος, περὶ δὲ ξίφος ὀξὺ θέτ’ ὤμῳ,
θέτ’: Od. 20:125: εἵματα ἑσσάμενος, περὶ δὲ ξίφος ὀξὺ θέτ’ ὤμῳ,
θέτ’: Od. 21:119: ὀρθὸς ἀναΐξας, ἀπὸ δὲ ξίφος ὀξὺ θέτ’ ὤμων.
Θέτι: Il. 18:385: τίπτε Θέτι τανύπεπλε ἱκάνεις ἡμέτερον δῶ
Θέτι: Il. 18:407: πάντα Θέτι καλλιπλοκάμῳ ζῳάγρια τίνειν.
Θέτι: Il. 18:424: τίπτε Θέτι τανύπεπλε ἱκάνεις ἡμέτερον δῶ
Θέτι: Il. 24:88: ὄρσο Θέτι· καλέει Ζεὺς ἄφθιτα μήδεα εἰδώς.
Θέτι: Il. 24:104: ἤλυθες Οὔλυμπον δὲ θεὰ Θέτι κηδομένη περ,
Θέτιδος: Il. 4:512: οὐ μὰν οὐδ’ Ἀχιλεὺς Θέτιδος πάϊς ἠϋκόμοιο
Θέτιδος: Il. 8:370: νῦν δ’ ἐμὲ μὲν στυγέει, Θέτιδος δ’ ἐξήνυσε βουλάς,
Θέτιδος: Il. 15:598: ἐμβάλοι ἀκάματον, Θέτιδος δ’ ἐξαίσιον ἀρὴν
Θέτιδος: Il. 16:860: τίς δ’ οἶδ’ εἴ κ’ Ἀχιλεὺς Θέτιδος πάϊς ἠϋκόμοιο
Θέτιδος: Il. 20:207: μητρὸς δ’ ἐκ Θέτιδος καλλιπλοκάμου ἁλοσύδνης·
Θέτιν: Il. 13:350: ἀλλὰ Θέτιν κύδαινε καὶ υἱέα καρτερόθυμον.
Θέτιν: Il. 16:574: ἐς Πηλῆ’ ἱκέτευσε καὶ ἐς Θέτιν ἀργυρόπεζαν·
Θέτιν: Il. 24:74: ἀλλ’ εἴ τις καλέσειε θεῶν Θέτιν ἆσσον ἐμεῖο,
Θέτιν: Il. 24:83: εὗρε δ’ ἐνὶ σπῆϊ γλαφυρῷ Θέτιν, ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ἄλλαι
Θέτις: Il. 1:413: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Θέτις κατὰ δάκρυ χέουσα·
Θέτις: Il. 1:495: πάντες ἅμα, Ζεὺς δ’ ἦρχε· Θέτις δ’ οὐ λήθετ’ ἐφετμέων
Θέτις: Il. 1:512: ἀλλ’ ἀκέων δὴν ἧστο· Θέτις δ’ ὡς ἥψατο γούνων
Θέτις: Il. 1:538: ἀργυρόπεζα Θέτις θυγάτηρ ἁλίοιο γέροντος.
Θέτις: Il. 1:556: ἀργυρόπεζα Θέτις θυγάτηρ ἁλίοιο γέροντος·
Θέτις: Il. 6:136: δύσεθ’ ἁλὸς κατὰ κῦμα, Θέτις δ’ ὑπεδέξατο κόλπῳ
Θέτις: Il. 9:410: μήτηρ γάρ τέ μέ φησι θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα
Θέτις: Il. 15:76: ἤματι τῷ ὅτ’ ἐμεῖο θεὰ Θέτις ἥψατο γούνων,
Θέτις: Il. 16:34: οὐδὲ Θέτις μήτηρ· γλαυκὴ δέ σε τίκτε θάλασσα
Θέτις: Il. 16:222: καλῆς δαιδαλέης, τήν οἱ Θέτις ἀργυρόπεζα
Θέτις: Il. 18:51: στήθεα πεπλήγοντο, Θέτις δ’ ἐξῆρχε γόοιο·
Θέτις: Il. 18:94: Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε Θέτις κατὰ δάκρυ χέουσα·
Θέτις: Il. 18:127: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα·
Θέτις: Il. 18:146: ἣ δ’ αὖτ’ Οὔλυμπον δὲ θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα
Θέτις: Il. 18:332: οὐδὲ Θέτις μήτηρ, ἀλλ’ αὐτοῦ γαῖα καθέξει.
Θέτις: Il. 18:369: Ἡφαίστου δ’ ἵκανε δόμον Θέτις ἀργυρόπεζα
Θέτις: Il. 18:381: τόφρά οἱ ἐγγύθεν ἦλθε θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα.
Θέτις: Il. 18:392: Ἥφαιστε πρόμολ’ ὧδε· Θέτις νύ τι σεῖο χατίζει.
Θέτις: Il. 18:398: εἰ μή μ’ Εὐρυνόμη τε Θέτις θ’ ὑπεδέξατο κόλπῳ
Θέτις: Il. 18:405: ἀλλὰ Θέτις τε καὶ Εὐρυνόμη ἴσαν, αἵ μ’ ἐσάωσαν.
Θέτις: Il. 18:422: πλησίον, ἔνθα Θέτις περ, ἐπὶ θρόνου ἷζε φαεινοῦ,
Θέτις: Il. 18:428: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Θέτις κατὰ δάκρυ χέουσα·
Θέτις: Il. 19:28: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα·
Θέτις: Il. 23:14: μυρόμενοι· μετὰ δέ σφι Θέτις γόου ἵμερον ὦρσε.
Θέτις: Il. 24:89: τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα·
Θέτις: Il. 24:102: καί ῥ’ εὔφρην’ ἐπέεσσι· Θέτις δ’ ὤρεξε πιοῦσα.
Θέτις: Il. 24:120: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα,
Θέτις: Od. 24:92: ἀργυρόπεζα Θέτις· μάλα γὰρ φίλος ἦσθα θεοῖσιν.
θέτο: Il. 3:310: Ἦ ῥα καὶ ἐς δίφρον ἄρνας θέτο ἰσόθεος φώς,
θέτο: Il. 5:743: κρατὶ δ’ ἐπ’ ἀμφίφαλον κυνέην θέτο τετραφάληρον
θέτο: Il. 9:625: ἄγριον ἐν στήθεσσι θέτο μεγαλήτορα θυμὸν
θέτο: Il. 10:149: ποικίλον ἀμφ’ ὤμοισι σάκος θέτο, βῆ δὲ μετ’ αὐτούς.
θέτο: Il. 11:41: κρατὶ δ’ ἐπ’ ἀμφίφαλον κυνέην θέτο τετραφάληρον
θέτο: Il. 15:479: αὐτὰρ ὅ γ’ ἀμφ’ ὤμοισι σάκος θέτο τετραθέλυμνον,
θέτο: Il. 19:381: κρατὶ θέτο βριαρήν· ἣ δ’ ἀστὴρ ὣς ἀπέλαμπεν
θέτο: Od. 1:132: πὰρ δ’ αὐτὸς κλισμὸν θέτο ποικίλον, ἔκτοθεν ἄλλων
θέτο: Od. 8:416: ἦ ῥα, καὶ ἀμφ’ ὤμοισι θέτο ξίφος ἀργυρόηλον.
θέτο: Od. 15:241: ἔνθα δ’ ἔγημε γυναῖκα καὶ ὑψερεφὲς θέτο δῶμα,
θέτο: Od. 18:5: Ἀρναῖος δ’ ὄνομ’ ἔσκε· τὸ γὰρ θέτο πότνια μήτηρ
θέτο: Od. 21:118: ἦ, καὶ ἀπ’ ὤμοιϊν χλαῖναν θέτο φοινικόεσσαν
θέτο: Od. 22:122: αὐτὸς δ’ ἀμφ’ ὤμοισι σάκος θέτο τετραθέλυμνον,
θεύσεαι: Il. 23:623: θεύσεαι· ἤδη γὰρ χαλεπὸν κατὰ γῆρας ἐπείγει.
θεύσεσθαι: Il. 11:700: θεύσεσθαι· τοὺς δ’ αὖθι ἄναξ ἀνδρῶν Αὐγείας
θεῷ: Il. 1:127: ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν τῆνδε θεῷ πρόες· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ
θεῷ: Il. 1:310: βῆσε θεῷ, ἀνὰ δὲ Χρυσηΐδα καλλιπάρῃον
θεῷ: Il. 1:447: παῖδα φίλην· τοὶ δ’ ὦκα θεῷ ἱερὴν ἑκατόμβην
θεῷ: Il. 9:49: Ἰλίου εὕρωμεν· σὺν γὰρ θεῷ εἰλήλουθμεν.
θεῷ: Il. 9:599: ἔρχεο· ἶσον γάρ σε θεῷ τίσουσιν Ἀχαιοί.
θέω: Il. 10:63: ἦε θέω μετὰ σ’ αὖτις, ἐπὴν εὖ τοῖς ἐπιτείλω;
θεῷ: Il. 16:176: Σπερχειῷ ἀκάμαντι γυνὴ θεῷ εὐνηθεῖσα,
θεώ: Il. 18:518: καλὼ καὶ μεγάλω σὺν τεύχεσιν, ὥς τε θεώ περ
θεῷ: Il. 19:250: ἵστατο· Ταλθύβιος δὲ θεῷ ἐναλίγκιος αὐδὴν
θεῷ: Il. 19:417: μόρσιμόν ἐστι θεῷ τε καὶ ἀνέρι ἶφι δαμῆναι.
θεῷ: Il. 22:394: ᾧ Τρῶες κατὰ ἄστυ θεῷ ὣς εὐχετόωντο.
θεῷ: Od. 2:5: βῆ δ’ ἴμεν ἐκ θαλάμοιο θεῷ ἐναλίγκιος ἄντην.
θεῷ: Od. 3:9: εὖθ’ οἱ σπλάγχνα πάσαντο, θεῷ δ’ ἐπὶ μηρί’ ἔκηαν,
θεῷ: Od. 4:310: βῆ δ’ ἴμεν ἐκ θαλάμοιο θεῷ ἐναλίγκιος ἄντην,
θεῷ: Od. 8:453: τόφρα δέ οἱ κομιδή γε θεῷ ὣς ἔμπεδος ἦεν.
θεῷ: Od. 8:467: τῶ κέν τοι καὶ κεῖθι θεῷ ὣς εὐχετοῴμην
θεῷ: Od. 13:231: εὔχομαι ὥς τε θεῷ καί σευ φίλα γούναθ’ ἱκάνω.
θεῷ: Od. 15:181: τῶ κέν τοι καὶ κεῖθι θεῷ ὣς εὐχετοῴμην.”
θεῷ: Od. 15:520: τὸν νῦν ἶσα θεῷ Ἰθακήσιοι εἰσορόωσι·
θεῷ: Od. 22:349: ὥς τε θεῷ· τῶ μή με λιλαίεο δειροτομῆσαι.
θέωμεν: Od. 24:485: ἔκλησιν θέωμεν· τοὶ δ’ ἀλλήλους φιλεόντων
θεῶν: Il. 1:8: Τίς γάρ σφωε θεῶν ἔριδι ξυνέηκε μάχεσθαι;
θεῶν: Il. 1:339: πρός τε θεῶν μακάρων πρός τε θνητῶν ἀνθρώπων
θεῶν: Il. 1:540: “ Τίς δ’ αὖ τοι δολομῆτα θεῶν συμφράσσατο βουλάς;
θεῶν: Il. 1:544: Τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
θεῶν: Il. 1:548: οὔτε θεῶν πρότερος τὸν εἴσεται οὔτ’ ἀνθρώπων·
θεῶν: Il. 1:549: ὃν δέ κ’ ἐγὼν ἀπάνευθε θεῶν ἐθέλωμι νοῆσαι
θεῶν: Il. 2:321: ὡς οὖν δεινὰ πέλωρα θεῶν εἰσῆλθ’ ἑκατόμβας,
θεῶν: Il. 2:400: ἄλλος δ’ ἄλλῳ ἔρεζε θεῶν αἰειγενετάων
θεῶν: Il. 3:65: οὔ τοι ἀπόβλητ’ ἐστὶ θεῶν ἐρικυδέα δῶρα
θεῶν: Il. 3:245: Κήρυκες δ’ ἀνὰ ἄστυ θεῶν φέρον ὅρκια πιστὰ
θεῶν: Il. 3:269: ὅρκια πιστὰ θεῶν σύναγον, κρητῆρι δὲ οἶνον
θεῶν: Il. 3:365: Ζεῦ πάτερ οὔ τις σεῖο θεῶν ὀλοώτερος ἄλλος·
θεῶν: Il. 3:406: ἧσο παρ’ αὐτὸν ἰοῦσα, θεῶν δ’ ἀπόεικε κελεύθου,
θεῶν: Il. 4:68: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
θεῶν: Il. 4:398: Μαίον’ ἄρα προέηκε θεῶν τεράεσσι πιθήσας.
θεῶν: Il. 4:408: πειθόμενοι τεράεσσι θεῶν καὶ Ζηνὸς ἀρωγῇ·
θεῶν: Il. 5:64: οἷ τ’ αὐτῷ, ἐπεὶ οὔ τι θεῶν ἐκ θέσφατα ᾔδη.
θεῶν: Il. 5:367: αἶψα δ’ ἔπειθ’ ἵκοντο θεῶν ἕδος αἰπὺν Ὄλυμπον·
θεῶν: Il. 5:426: Ὣς φάτο, μείδησεν δὲ πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε,
θεῶν: Il. 5:442: ἀθανάτων τε θεῶν χαμαὶ ἐρχομένων τ’ ἀνθρώπων.
θεῶν: Il. 5:603: τῷ δ’ αἰεὶ πάρα εἷς γε θεῶν, ὃς λοιγὸν ἀμύνει·
θεῶν: Il. 5:753: εὗρον δὲ Κρονίωνα θεῶν ἄτερ ἥμενον ἄλλων
θεῶν: Il. 5:772: τόσσον ἐπιθρῴσκουσι θεῶν ὑψηχέες ἵπποι.
θεῶν: Il. 5:868: καρπαλίμως δ’ ἵκανε θεῶν ἕδος αἰπὺν Ὄλυμπον,
θεῶν: Il. 5:890: ἔχθιστος δέ μοί ἐσσι θεῶν οἳ Ὄλυμπον ἔχουσιν·
θεῶν: Il. 5:897: εἰ δέ τευ ἐξ ἄλλου γε θεῶν γένευ ὧδ’ ἀΐδηλος
θέων: Il. 6:54: ἀντίος ἦλθε θέων, καὶ ὁμοκλήσας ἔπος ηὔδα·
θεῶν: Il. 6:171: αὐτὰρ ὁ βῆ Λυκίην δὲ θεῶν ὑπ’ ἀμύμονι πομπῇ.
θεῶν: Il. 6:183: καὶ τὴν μὲν κατέπεφνε θεῶν τεράεσσι πιθήσας.
θεῶν: Il. 7:53: ὣς γὰρ ἐγὼ ὄπ’ ἄκουσα θεῶν αἰειγενετάων.
θεῶν: Il. 7:456: ἄλλός κέν τις τοῦτο θεῶν δείσειε νόημα,
θεῶν: Il. 8:2: Ζεὺς δὲ θεῶν ἀγορὴν ποιήσατο τερπικέραυνος
θεῶν: Il. 8:10: ὃν δ’ ἂν ἐγὼν ἀπάνευθε θεῶν ἐθέλοντα νοήσω
θεῶν: Il. 8:17: γνώσετ’ ἔπειθ’ ὅσον εἰμὶ θεῶν κάρτιστος ἁπάντων.
θεῶν: Il. 8:27: τόσσον ἐγὼ περί τ’ εἰμὶ θεῶν περί τ’ εἴμ’ ἀνθρώπων.
θεῶν: Il. 8:49: ἔνθ’ ἵππους ἔστησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε
θεῶν: Il. 8:132: εἰ μὴ ἄρ’ ὀξὺ νόησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
θέων: Il. 8:331: ἀλλὰ θέων περίβη καί οἱ σάκος ἀμφεκάλυψε.
θεῶν: Il. 8:439: Οὔλυμπον δὲ δίωκε, θεῶν δ’ ἐξίκετο θώκους.
θεῶν: Il. 9:159: τοὔνεκα καί τε βροτοῖσι θεῶν ἔχθιστος ἁπάντων·
θεῶν: Il. 9:571: Αἰτωλῶν, πέμπον δὲ θεῶν ἱερῆας ἀρίστους,
θέων: Il. 10:54: ῥίμφα θέων παρὰ νῆας· ἐγὼ δ’ ἐπὶ Νέστορα δῖον
θεῶν: Il. 11:74: οἴη γάρ ῥα θεῶν παρετύγχανε μαρναμένοισιν,
θεῶν: Il. 11:182: ἵξεσθαι, τότε δή ῥα πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε
θεῶν: Il. 11:366: εἴ πού τις καὶ ἔμοιγε θεῶν ἐπιτάῤῥοθός ἐστι.
θεῶν: Il. 11:760: πάντες δ’ εὐχετόωντο θεῶν Διὶ Νέστορί τ’ ἀνδρῶν.
θέων: Il. 11:806: ἷξε θέων Πάτροκλος, ἵνά σφ’ ἀγορή τε θέμις τε
θεῶν: Il. 11:807: ἤην, τῇ δὴ καί σφι θεῶν ἐτετεύχατο βωμοί,
θεῶν: Il. 12:8: ἐντὸς ἔχον ῥύοιτο· θεῶν δ’ ἀέκητι τέτυκτο
θέων: Il. 12:343: ἔρχεο δῖε Θοῶτα, θέων Αἴαντα κάλεσσον,
θεῶν: Il. 12:466: νόσφι θεῶν ὅτ’ ἐσᾶλτο πύλας· πυρὶ δ’ ὄσσε δεδήει.
θεῶν: Il. 13:55: σφῶϊν δ’ ὧδε θεῶν τις ἐνὶ φρεσὶ ποιήσειεν
θεῶν: Il. 13:68: Αἶαν ἐπεί τις νῶϊ θεῶν οἳ Ὄλυμπον ἔχουσι
θεῶν: Il. 13:154: ὦρσε θεῶν ὤριστος, ἐρίγδουπος πόσις Ἥρης.
θέων: Il. 13:420: ἀλλὰ θέων περίβη καί οἱ σάκος ἀμφεκάλυψε.
θεῶν: Il. 13:632: ἀνδρῶν ἠδὲ θεῶν· σέο δ’ ἐκ τάδε πάντα πέλονται·
θεῶν: Il. 14:189: τῶν ἄλλων ἀπάνευθε θεῶν πρὸς μῦθον ἔειπε·
θεῶν: Il. 14:201: Ὠκεανόν τε θεῶν γένεσιν καὶ μητέρα Τηθύν,
θεῶν: Il. 14:233: Ὕπνε ἄναξ πάντων τε θεῶν πάντων τ’ ἀνθρώπων,
θεῶν: Il. 14:244: ἄλλον μέν κεν ἔγωγε θεῶν αἰειγενετάων
θεῶν: Il. 14:259: εἰ μὴ Νὺξ δμήτειρα θεῶν ἐσάωσε καὶ ἀνδρῶν·
θεῶν: Il. 14:301: Ὠκεανόν τε θεῶν γένεσιν καὶ μητέρα Τηθύν,
θεῶν: Il. 14:332: πῶς κ’ ἔοι εἴ τις νῶϊ θεῶν αἰειγενετάων
θεῶν: Il. 14:341: Ἥρη μήτε θεῶν τό γε δείδιθι μήτέ τιν’ ἀνδρῶν
θεῶν: Il. 15:12: τὸν δὲ ἰδὼν ἐλέησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε,
θεῶν: Il. 15:33: ἣν ἐμίγης ἐλθοῦσα θεῶν ἄπο καί μ’ ἀπάτησας.
θεῶν: Il. 15:47: Ὣς φάτο, μείδησεν δὲ πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε,
θεῶν: Il. 15:54: ἔρχεο νῦν μετὰ φῦλα θεῶν, καὶ δεῦρο κάλεσσον
θεῶν: Il. 15:161: ἔρχεσθαι μετὰ φῦλα θεῶν ἢ εἰς ἅλα δῖαν.
θεῶν: Il. 15:177: ἔρχεσθαι μετὰ φῦλα θεῶν ἢ εἰς ἅλα δῖαν.
θεῶν: Il. 15:247: τίς δὲ σύ ἐσσι φέριστε θεῶν ὅς μ’ εἴρεαι ἄντην;
θεῶν: Il. 15:290: ἀλλά τις αὖτε θεῶν ἐῤῥύσατο καὶ ἐσάωσεν
θέων: Il. 15:442: Ὣς φάθ’, ὃ δὲ ξυνέηκε, θέων δέ οἱ ἄγχι παρέστη,
θέων: Il. 15:483: βῆ δ’ ἰέναι, μάλα δ’ ὦκα θέων Αἴαντι παρέστη.
θέων: Il. 15:584: ὅς ῥά οἱ ἀντίος ἦλθε θέων ἀνὰ δηϊοτῆτα.
θέων: Il. 15:649: Ἕκτωρ δ’ ὀξὺ νόησε, θέων δέ οἱ ἄγχι παρέστη,
θεῶν: Il. 15:720: νῆας ἑλεῖν, αἳ δεῦρο θεῶν ἀέκητι μολοῦσαι
θεῶν: Il. 16:93: μή τις ἀπ’ Οὐλύμποιο θεῶν αἰειγενετάων
θεῶν: Il. 16:120: ἔργα θεῶν, ὅ ῥα πάγχυ μάχης ἐπὶ μήδεα κεῖρε
θεῶν: Il. 16:227: οὔτέ τεῳ σπένδεσκε θεῶν, ὅτε μὴ Διὶ πατρί.
θεῶν: Il. 16:388: ἐκ δὲ δίκην ἐλάσωσι θεῶν ὄπιν οὐκ ἀλέγοντες·
θεῶν: Il. 16:446: φράζεο μή τις ἔπειτα θεῶν ἐθέλῃσι καὶ ἄλλος
θεῶν: Il. 16:458: Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
θέων: Il. 17:189: δηΐου ἐκ πολέμοιο· θέων δ’ ἐκίχανεν ἑταίρους
θέων: Il. 17:257: πρῶτος δ’ ἀντίος ἦλθε θέων ἀνὰ δηϊοτῆτα,
θεῶν: Il. 17:338: ἀλλ’ ἔτι γάρ τίς φησι θεῶν ἐμοὶ ἄγχι παραστὰς
θεῶν: Il. 17:469: Αὐτόμεδον, τίς τοί νυ θεῶν νηκερδέα βουλὴν
θεῶν: Il. 17:514: ἀλλ’ ἤτοι μὲν ταῦτα θεῶν ἐν γούνασι κεῖται·
θεῶν: Il. 17:568: ὅττί ῥά οἱ πάμπρωτα θεῶν ἠρήσατο πάντων.
θέων: Il. 17:691: ἀλλὰ σύ γ’ αἶψ’ Ἀχιλῆϊ θέων ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν
θέων: Il. 17:707: στῆ δὲ παρ’ Αἰάντεσσι θέων, εἶθαρ δὲ προσηύδα·
θεῶν: Il. 18:107: ὡς ἔρις ἔκ τε θεῶν ἔκ τ’ ἀνθρώπων ἀπόλοιτο
θεῶν: Il. 18:168: κρύβδα Διὸς ἄλλων τε θεῶν· πρὸ γὰρ ἧκέ μιν Ἥρη.
θεῶν: Il. 18:182: Ἶρι θεὰ τίς γάρ σε θεῶν ἐμοὶ ἄγγελον ἧκε;
θεῶν: Il. 18:404: ᾔδεεν οὔτε θεῶν οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων,
θεῶν: Il. 18:420: καὶ σθένος, ἀθανάτων δὲ θεῶν ἄπο ἔργα ἴσασιν.
θεῶν: Il. 19:9: κεῖσθαι, ἐπεὶ δὴ πρῶτα θεῶν ἰότητι δαμάσθη·
θεῶν: Il. 19:96: ἀνδρῶν ἠδὲ θεῶν φασ’ ἔμμεναι· ἀλλ’ ἄρα καὶ τὸν
θεῶν: Il. 19:258: ἴστω νῦν Ζεὺς πρῶτα θεῶν ὕπατος καὶ ἄριστος
θεῶν: Il. 19:413: ἀλλὰ θεῶν ὤριστος, ὃν ἠΰκομος τέκε Λητώ,
θέων: Il. 20:53: ἄλλοτε πὰρ Σιμόεντι θέων ἐπὶ Καλλικολώνῃ.
θεῶν: Il. 20:56: δεινὸν δὲ βρόντησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε
θεῶν: Il. 20:66: τόσσος ἄρα κτύπος ὦρτο θεῶν ἔριδι ξυνιόντων.
θεῶν: Il. 20:75: Ὣς οἳ μὲν θεοὶ ἄντα θεῶν ἴσαν· αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς
θεῶν: Il. 20:98: αἰεὶ γὰρ πάρα εἷς γε θεῶν ὃς λοιγὸν ἀμύνει.
θεῶν: Il. 20:129: εἰ δ’ Ἀχιλεὺς οὐ ταῦτα θεῶν ἐκ πεύσεται ὀμφῆς
θεῶν: Il. 20:142: ἂψ ἴμεν Οὔλυμπον δὲ θεῶν μεθ’ ὁμήγυριν ἄλλων
θεῶν: Il. 20:265: ὡς οὐ ῥηΐδι’ ἐστὶ θεῶν ἐρικυδέα δῶρα
θεῶν: Il. 20:332: Αἰνεία, τίς σ’ ὧδε θεῶν ἀτέοντα κελεύει
θεῶν: Il. 20:435: ἀλλ’ ἤτοι μὲν ταῦτα θεῶν ἐν γούνασι κεῖται,
θεῶν: Il. 20:453: εἴ πού τις καὶ ἔμοιγε θεῶν ἐπιτάῤῥοθός ἐστι.
θεῶν: Il. 21:273: Ζεῦ πάτερ ὡς οὔ τίς με θεῶν ἐλεεινὸν ὑπέστη
θεῶν: Il. 21:289: τοίω γάρ τοι νῶϊ θεῶν ἐπιταῤῥόθω εἰμὲν
θεῶν: Il. 21:299: αὐτὰρ ὃ βῆ, μέγα γάρ ῥα θεῶν ὄτρυνεν ἐφετμή,
θεῶν: Il. 21:357: Ἥφαιστ’, οὔ τις σοί γε θεῶν δύνατ’ ἀντιφερίζειν,
θεῶν: Il. 21:443: μοῦνοι νῶϊ θεῶν, ὅτ’ ἀγήνορι Λαομέδοντι
θεῶν: Il. 21:523: ἄστεος αἰθομένοιο, θεῶν δέ ἑ μῆνις ἀνῆκε,
θεῶν: Il. 22:15: ἔβλαψάς μ’ ἑκάεργε θεῶν ὀλοώτατε πάντων
θεῶν: Il. 22:167: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
θεῶν: Il. 22:358: φράζεο νῦν, μή τοί τι θεῶν μήνιμα γένωμαι
θεῶν: Il. 23:43: οὐ μὰ Ζῆν’, ὅς τίς τε θεῶν ὕπατος καὶ ἄριστος,
θέων: Il. 23:766: αἰεὶ ῥίμφα θέων· ἴαχον δ’ ἐπὶ πάντες Ἀχαιοὶ
θέων: Il. 23:774: ἔνθ’ Αἴας μὲν ὄλισθε θέων, βλάψεν γὰρ Ἀθήνη,
θεῶν: Il. 24:74: ἀλλ’ εἴ τις καλέσειε θεῶν Θέτιν ἆσσον ἐμεῖο,
θεῶν: Il. 24:103: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
θεῶν: Il. 24:374: ἀλλ’ ἔτι τις καὶ ἐμεῖο θεῶν ὑπερέσχεθε χεῖρα,
θεῶν: Il. 24:427: λήθετ’ ἐνὶ μεγάροισι θεῶν οἳ Ὄλυμπον ἔχουσι·
θεῶν: Il. 24:564: ὅττι θεῶν τίς σ’ ἦγε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν.
θεῶν: Il. 24:617: ἔνθα λίθος περ ἐοῦσα θεῶν ἐκ κήδεα πέσσει.
θεῶν: Od. 1:28: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
θεῶν: Od. 1:79: ἀθανάτων ἀέκητι θεῶν ἐριδαινέμεν οἶος.”
θεῶν: Od. 1:267: ἀλλ’ ἦ τοι μὲν ταῦτα θεῶν ἐν γούνασι κεῖται,
θεῶν: Od. 1:338: ἔργ’ ἀνδρῶν τε θεῶν τε, τά τε κλείουσιν ἀοιδοί·
θεῶν: Od. 1:400: “Τηλέμαχ’, ἦ τοι ταῦτα θεῶν ἐν γούνασι κεῖται,
θεῶν: Od. 2:66: οἳ περιναιετάουσι· θεῶν δ’ ὑποδείσατε μῆνιν,
θεῶν: Od. 2:377: ὣς ἄρ’ ἔφη, γρηῢς δὲ θεῶν μέγαν ὅρκον ἀπώμνυ.
θεῶν: Od. 3:28: οὔ σε θεῶν ἀέκητι γενέσθαι τε τραφέμεν τε.”
θεῶν: Od. 3:48: εὔχεσθαι· πάντες δὲ θεῶν χατέουσ’ ἄνθρωποι.
θεῶν: Od. 3:147: οὐ γάρ τ’ αἶψα θεῶν τρέπεται νόος αἰὲν ἐόντων.
θεῶν: Od. 3:269: ἀλλ’ ὅτε δή μιν μοῖρα θεῶν ἐπέδησε δαμῆναι,
θεῶν: Od. 3:273: πολλὰ δὲ μηρί’ ἔκηε θεῶν ἱεροῖσ’ ἐπὶ βωμοῖς,
θέων: Od. 3:288: ἷξε θέων, τότε δὴ στυγερὴν ὁδὸν εὐρύοπα Ζεὺς
θεῶν: Od. 3:336: δηθὰ θεῶν ἐν δαιτὶ θαασσέμεν, ἀλλὰ νέεσθαι.”
θεῶν: Od. 3:419: ὄφρ’ ἦ τοι πρώτιστα θεῶν ἱλάσσομ’ Ἀθήνην,
θεῶν: Od. 4:364: εἰ μή τίς με θεῶν ὀλοφύρατο καί μ’ ἐλέησε,
θεῶν: Od. 4:423: ἥρως, εἴρεσθαι δέ, θεῶν ὅς τίς σε χαλέπτει,
θεῶν: Od. 4:462: τίς νύ τοι, Ἀτρέος υἱέ, θεῶν συμφράσσατο βουλάς,
θεῶν: Od. 4:504: φῆ ῥ’ ἀέκητι θεῶν φυγέειν μέγα λαῖτμα θαλάσσης.
θεῶν: Od. 4:583: αὐτὰρ ἐπεὶ κατέπαυσα θεῶν χόλον αἰὲν ἐόντων,
θεῶν: Od. 5:32: οὔτε θεῶν πομπῇ οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων·
θεῶν: Od. 5:221: εἰ δ’ αὖ τις ῥαίῃσι θεῶν ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ,
θεῶν: Od. 5:335: νῦν δ’ ἁλὸς ἐν πελάγεσσι θεῶν ἐξέμμορε τιμῆς.
θεῶν: Od. 6:10: καὶ νηοὺς ποίησε θεῶν καὶ ἐδάσσατ’ ἀρούρας.
θεῶν: Od. 6:12: Ἀλκίνοος δὲ τότ’ ἦρχε, θεῶν ἄπο μήδεα εἰδώς.
θεῶν: Od. 6:42: Οὔλυμπόνδ’, ὅθι φασὶ θεῶν ἕδος ἀσφαλὲς αἰεὶ
θεῶν: Od. 6:240: οὐ πάντων ἀέκητι θεῶν, οἳ Ὄλυμπον ἔχουσι,
θεῶν: Od. 7:132: τοῖ’ ἄρ’ ἐν Ἀλκινόοιο θεῶν ἔσαν ἀγλαὰ δῶρα.
θεῶν: Od. 7:214: ὅσσα γε δὴ ξύμπαντα θεῶν ἰότητι μόγησα.
θεῶν: Od. 7:247: μίσγεται οὔτε θεῶν οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων.
θεῶν: Od. 8:76: ὥς ποτε δηρίσαντο θεῶν ἐν δαιτὶ θαλείῃ
θέων: Od. 8:193: ῥίμφα θέων ἀπὸ χειρός· ἔθηκε δὲ τέρματ’ Ἀθήνη
θεῶν: Od. 8:281: οὐδὲ θεῶν μακάρων· περὶ γὰρ δολόεντα τέτυκτο.
θεῶν: Od. 8:331: ὠκύτατόν περ ἐόντα θεῶν οἳ Ὄλυμπον ἔχουσιν,
θεῶν: Od. 8:457: ἤϊε· Ναυσικάα δὲ θεῶν ἄπο κάλλος ἔχουσα
θεῶν: Od. 8:509: ἢ ἐάαν μέγ’ ἄγαλμα θεῶν θελκτήριον εἶναι,
θεῶν: Od. 9:276: οὐδὲ θεῶν μακάρων, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτεροί εἰμεν·
θεῶν: Od. 9:521: οὔτε θεῶν μακάρων οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων.”
θεῶν: Od. 10:157: καὶ τότε τίς με θεῶν ὀλοφύρατο μοῦνον ἐόντα,
θεῶν: Od. 11:73: νοσφισθείς, μή τοί τι θεῶν μήνιμα γένωμαι,
θεῶν: Od. 11:276: Καδμείων ἤνασσε θεῶν ὀλοὰς διὰ βουλάς·
θεῶν: Od. 11:341: κτήματ’ ἐνὶ μεγάροισι θεῶν ἰότητι κέονται.”
θεῶν: Od. 11:631: Θησέα Πειρίθοόν τε, θεῶν ἐρικυδέα τέκνα·
θεῶν: Od. 12:190: Ἀργεῖοι Τρῶές τε θεῶν ἰότητι μόγησαν,
θεῶν: Od. 12:290: νῆα διαῤῥαίουσι, θεῶν ἀέκητι ἀνάκτων;
θεῶν: Od. 12:445: Σκύλλην δ’ οὐκέτ’ ἔασε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε
θεῶν: Od. 14:158: ἴστω νῦν Ζεὺς πρῶτα θεῶν ξενίη τε τράπεζα
θεῶν: Od. 14:198: ὅσσα γε δὴ ξύμπαντα θεῶν ἰότητι μόγησα.
θεῶν: Od. 16:129: ἀλλ’ ἦ τοι μὲν ταῦτα θεῶν ἐν γούνασι κεῖται·
θεῶν: Od. 16:232: καὶ τὰ μὲν ἐν σπήεσσι θεῶν ἰότητι κέονται·
θεῶν: Od. 16:356: ἤ τίς σφιν τόδ’ ἔειπε θεῶν ἢ εἴσιδον αὐτοὶ
θεῶν: Od. 16:402: κτείνειν· ἀλλὰ πρῶτα θεῶν εἰρώμεθα βουλάς.
θεῶν: Od. 17:119: Ἀργεῖοι Τρῶές τε θεῶν ἰότητι μόγησαν.
θεῶν: Od. 17:155: ἴστω νῦν Ζεὺς πρῶτα θεῶν ξενίη τε τράπεζα
θεῶν: Od. 17:518: ὡς δ’ ὅτ’ ἀοιδὸν ἀνὴρ ποτιδέρκεται, ὅς τε θεῶν ἒξ
θεῶν: Od. 18:137: οἷον ἐπ’ ἦμαρ ἄγῃσι πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε.
θεῶν: Od. 18:142: ἀλλ’ ὅ γε σιγῇ δῶρα θεῶν ἔχοι, ὅττι διδοῖεν.
θεῶν: Od. 18:407: βρωτὺν οὐδὲ ποτῆτα· θεῶν νύ τις ὔμμ’ ὀροθύνει.
θεῶν: Od. 19:43: αὕτη τοι δίκη ἐστὶ θεῶν, οἳ Ὄλυμπον ἔχουσιν.
θεῶν: Od. 19:303: ἴστω νῦν Ζεὺς πρῶτα, θεῶν ὕπατος καὶ ἄριστος,
θεῶν: Od. 20:201: Ζεῦ πάτερ, οὔ τις σεῖο θεῶν ὀλοώτερος ἄλλος·
θεῶν: Od. 20:215: οὐδ’ ὄπιδα τρομέουσι θεῶν· μεμάασι γὰρ ἤδη
θεῶν: Od. 20:230: ἴστω νῦν Ζεὺς πρῶτα, θεῶν ὕπατος καὶ ἄριστος,
θεῶν: Od. 20:276: κήρυκες δ’ ἀνὰ ἄστυ θεῶν ἱερὴν ἑκατόμβην
θεῶν: Od. 21:28: σχέτλιος, οὐδὲ θεῶν ὄπιν αἰδέσατ’ οὐδὲ τράπεζαν,
θέων: Od. 22:106: “οἶσε θέων, εἷός μοι ἀμύνεσθαι πάρ’ ὀϊστοί,
θεῶν: Od. 22:413: τούσδε δὲ μοῖρ’ ἐδάμασσε θεῶν καὶ σχέτλια ἔργα·
θεῶν: Od. 23:81: “μαῖα φίλη, χαλεπόν σε θεῶν αἰειγενετάων
θεῶν: Od. 24:67: καίεο δ’ ἔν τ’ ἐσθῆτι θεῶν καὶ ἀλείφατι πολλῷ
θεῶν: Od. 24:182: γνωτὸν δ’ ἦν, ὅ ῥά τίς σφι θεῶν ἐπιτάῤῥοθος ἦεν·
θεῶν: Od. 24:373: “ὦ πάτερ, ἦ μάλα τίς σε θεῶν αἰειγενετάων
θεῶν: Od. 24:444: ἀθανάτων ἀέκητι θεῶν τάδε μήσατο ἔργα·
θεώτεραι: Od. 13:111: αἱ δ’ αὖ πρὸς νότου εἰσὶ θεώτεραι· οὐδέ τι κείνῃ
Θηβαίου: Il. 8:120: υἱὸν ὑπερθύμου Θηβαίου Ἠνιοπῆα
Θηβαίου: Od. 10:492: ψυχῇ χρησομένους Θηβαίου Τειρεσίαο,
θηβαίου: Od. 10:565: ψυχῇ χρησομένους θηβαίου Τειρεσίαο.”
Θηβαίου: Od. 11:90: ἦλθε δ’ ἐπὶ ψυχὴ Θηβαίου Τειρεσίαο,
Θηβαίου: Od. 11:165: ψυχῇ χρησόμενον Θηβαίου Τειρεσίαο·
Θηβαίου: Od. 12:267: μάντιος ἀλαοῦ, Θηβαίου Τειρεσίαο,
Θηβαίου: Od. 23:323: ψυχῇ χρησόμενος Θηβαίου Τειρεσίαο
Θήβας: Il. 5:804: ἄγγελος ἐς Θήβας πολέας μετὰ Καδμείωνας·
Θήβας: Il. 9:381: οὐδ’ ὅσ’ ἐς Ὀρχομενὸν ποτινίσεται, οὐδ’ ὅσα Θήβας
Θήβας: Il. 10:286: ἐς Θήβας, ὅτε τε πρὸ Ἀχαιῶν ἄγγελος ᾔει.
Θήβας: Il. 23:679: ὅς ποτε Θήβας δ’ ἦλθε δεδουπότος Οἰδιπόδαο
Θήβῃ: Il. 6:397: Θήβῃ Ὑποπλακίῃ Κιλίκεσσ’ ἄνδρεσσιν ἀνάσσων·
Θήβῃ: Il. 14:322: οὐδ’ ὅτε περ Σεμέλης οὐδ’ Ἀλκμήνης ἐνὶ Θήβῃ,
Θήβῃ: Il. 19:99: Ἀλκμήνη τέξεσθαι ἐϋστεφάνῳ ἐνὶ Θήβῃ.
Θήβῃ: Od. 11:275: ἀλλ’ ὁ μὲν ἐν Θήβῃ πολυηράτῳ ἄλγεα πάσχων
Θήβην: Il. 1:366: ᾠχόμεθ’ ἐς Θήβην ἱερὴν πόλιν Ἠετίωνος,
Θήβην: Il. 6:416: Θήβην ὑψίπυλον· κατὰ δ’ ἔκτανεν Ἠετίωνα,
Θήβην: Od. 11:265: ναιέμεν εὐρύχορον Θήβην, κρατερώ περ ἐόντε.
Θήβης: Il. 2:691: Λυρνησσὸν διαπορθήσας καὶ τείχεα Θήβης,
Θήβης: Il. 4:378: οἳ δὲ τότ’ ἐστρατόωνθ’ ἱερὰ πρὸς τείχεα Θήβης,
Θήβης: Il. 4:406: ἡμεῖς καὶ Θήβης ἕδος εἵλομεν ἑπταπύλοιο
Θήβῃς: Od. 4:126: Ἀλκάνδρη, Πολύβοιο δάμαρ, ὃς ἔναι’ ἐνὶ Θήβῃς
Θήβης: Od. 11:263: οἳ πρῶτοι Θήβης ἕδος ἔκτισαν ἑπταπύλοιο
Θήβῃσι: Il. 14:114: Τυδέος, ὃν Θήβῃσι χυτὴ κατὰ γαῖα καλύπτει.
Θήβῃσι: Od. 15:247: ἀλλ’ ὄλετ’ ἐν Θήβῃσι γυναίων εἵνεκα δώρων.
Θήβῃσιν: Il. 6:223: κάλλιφ’, ὅτ’ ἐν Θήβῃσιν ἀπώλετο λαὸς Ἀχαιῶν.
Θήβῃσιν: Il. 22:479: αὐτὰρ ἐγὼ Θήβῃσιν ὑπὸ Πλάκῳ ὑληέσσῃ
θήγει: Il. 13:475: θήγει, ἀλέξασθαι μεμαὼς κύνας ἠδὲ καὶ ἄνδρας·
θήγων: Il. 11:416: θήγων λευκὸν ὀδόντα μετὰ γναμπτῇσι γένυσσιν,
θηεῖτο: Od. 5:75: ἔνθα στὰς θηεῖτο διάκτορος Ἀργεϊφόντης.
θηεῖτο: Od. 6:237: κάλλεϊ καὶ χάρισι στίλβων· θηεῖτο δὲ κούρη.
θηεῖτο: Od. 7:133: ἔνθα στὰς θηεῖτο πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς.
θηεῖτο: Od. 8:265: μαρμαρυγὰς θηεῖτο ποδῶν, θαύμαζε δὲ θυμῷ.
θηεῦντο: Il. 7:444: θηεῦντο μέγα ἔργον Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων.
θηεῦντο: Il. 10:524: θυνόντων ἄμυδις· θηεῦντο δὲ μέρμερα ἔργα
θηεῦντό: Il. 23:728: κάππεσε· λαοὶ δ’ αὖ θηεῦντό τε θάμβησάν τε.
θηεῦντό: Il. 23:881: κάππεσε· λαοὶ δ’ αὖ θηεῦντό τε θάμβησάν τε.
θηεῦντο: Od. 2:13: τὸν δ’ ἄρα πάντες λαοὶ ἐπερχόμενον θηεῦντο.
θηεῦντο: Od. 17:64: τὸν δ’ ἄρα πάντες λαοὶ ἐπερχόμενον θηεῦντο.
θήῃ: Od. 10:301: μή σ’ ἀπογυμνωθέντα κακὸν καὶ ἀνήνορα θήῃ.”
θήῃ: Od. 15:51: ἀλλὰ μέν’, εἰς ὅ κε δῶρα φέρων ἐπιδίφρια θήῃ
θήῃς: Il. 6:432: μὴ παῖδ’ ὀρφανικὸν θήῃς χήρην τε γυναῖκα·
θήῃς: Il. 16:96: θήῃς, τοὺς δ’ ἔτ’ ἐᾶν πεδίον κάτα δηριάασθαι.
θήῃς: Od. 10:341: ὄφρα με γυμνωθέντα κακὸν καὶ ἀνήνορα θήῃς.
θηησαίατ’: Od. 18:191: ἄμβροτα δῶρα δίδου, ἵνα θηησαίατ’ Ἀχαιοί.
θηήσαιο: Od. 17:315: αἶψά κε θηήσαιο ἰδὼν ταχυτῆτα καὶ ἀλκήν.
θηήσαιτο: Od. 5:74: θηήσαιτο ἰδὼν καὶ τερφθείη φρεσὶν ᾗσιν.
θηήσαντ’: Od. 10:180: θηήσαντ’ ἔλαφον· μάλα γὰρ μέγα θηρίον ἦεν.
θηήσαντο: Il. 15:682: λαοφόρον καθ’ ὁδόν· πολέες τέ ἑ θηήσαντο
θηήσαντο: Il. 22:370: οἳ καὶ θηήσαντο φυὴν καὶ εἶδος ἀγητὸν
θηήσαντο: Od. 8:17: ἀγρομένων· πολλοὶ δ’ ἄρα θηήσαντο ἰδόντες
θηήσαο: Od. 24:90: ἀλλά κε κεῖνα μάλιστα ἰδὼν θηήσαο θυμῷ,
θηήσατο: Od. 5:76: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντα ἑῷ θηήσατο θυμῷ,
θηήσατο: Od. 7:134: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντα ἑῷ θηήσατο θυμῷ,
θηήσατο: Od. 15:132: δεξάμενος, καὶ πάντα ἑῷ θηήσατο θυμῷ·
θηητὴρ: Od. 21:397: “ἦ τις θηητὴρ καὶ ἐπίκλοπος ἔπλετο τόξων·
θήϊον: Od. 22:493: ἤνεικεν δ’ ἄρα πῦρ καὶ θήϊον· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
θῆκ’: Il. 8:218: εἰ μὴ ἐπὶ φρεσὶ θῆκ’ Ἀγαμέμνονι πότνια Ἥρη
θῆκ’: Il. 10:571: θῆκ’ Ὀδυσεύς, ὄφρ’ ἱρὸν ἑτοιμασσαίατ’ Ἀθήνῃ.
θῆκ’: Il. 16:223: θῆκ’ ἐπὶ νηὸς ἄγεσθαι ἐῢ πλήσασα χιτώνων
θῆκ’: Il. 17:541: θῆκ’, ἂν δ’ αὐτὸς ἔβαινε πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν
θῆκ’: Il. 23:799: θῆκ’ ἐς ἀγῶνα φέρων, κατὰ δ’ ἀσπίδα καὶ τρυφάλειαν
θῆκ’: Il. 23:886: θῆκ’ ἐς ἀγῶνα φέρων· καί ῥ’ ἥμονες ἄνδρες ἀνέσταν·
θῆκ’: Od. 15:122: θῆκ’ αὐτοῦ προπάροιθε φέρων κρατερὸς Μεγαπένθης,
θῆκ’: Od. 16:174: θῆκ’ ἀμφὶ στήθεσφι, δέμας δ’ ὤφελλε καὶ ἥβην.
θῆκαν: Il. 24:795: καὶ τά γε χρυσείην ἐς λάρνακα θῆκαν ἑλόντες
θῆκαν: Od. 1:223: θῆκαν, ἐπεὶ σέ γε τοῖον ἐγείνατο Πηνελόπεια.
θῆκαν: Od. 13:122: καὶ τὰ μὲν οὖν παρὰ πυθμέν’ ἐλαίης ἁθρόα θῆκαν
θῆκαν: Od. 18:308: ὄφρα φαείνοιεν· περὶ δὲ ξύλα κάγκανα θῆκαν,
θῆκαν: Od. 24:528: καί νύ κε δὴ πάντας ὄλεσαν καὶ θῆκαν ἀνόστους,
θήκατο: Il. 10:31: θήκατο χαλκείην, δόρυ δ’ εἵλετο χειρὶ παχείῃ.
θήκατο: Il. 14:187: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντα περὶ χροῒ θήκατο κόσμον
θῆκε: Il. 1:55: τῷ γὰρ ἐπὶ φρεσὶ θῆκε θεὰ λευκώλενος Ἥρη·
θῆκε: Il. 2:482: τοῖον ἄρ’ Ἀτρεΐδην θῆκε Ζεὺς ἤματι κείνῳ
θῆκε: Il. 6:357: οἷσιν ἐπὶ Ζεὺς θῆκε κακὸν μόρον, ὡς καὶ ὀπίσσω
θῆκε: Il. 8:324: θῆκε δ’ ἐπὶ νευρῇ· τὸν δ’ αὖ κορυθαίολος Ἕκτωρ
θῆκε: Il. 9:543: ἣ δ’ ἀμφ’ αὐτῷ θῆκε πολὺν κέλαδον καὶ ἀϋτὴν
θῆκε: Il. 12:399: τεῖχος ἐγυμνώθη, πολέεσσι δὲ θῆκε κέλευθον.
θῆκε: Il. 18:615: μητρὸς Ἀχιλλῆος θῆκε προπάροιθεν ἀείρας.
θῆκε: Il. 21:145: ἔστη ἔχων δύο δοῦρε· μένος δέ οἱ ἐν φρεσὶ θῆκε
θῆκε: Il. 23:263: θῆκε γυναῖκα ἄγεσθαι ἀμύμονα ἔργα ἰδυῖαν
θῆκε: Il. 23:269: τῷ δὲ τετάρτῳ θῆκε δύω χρυσοῖο τάλαντα,
θῆκε: Il. 23:750: δευτέρῳ αὖ βοῦν θῆκε μέγαν καὶ πίονα δημῷ,
θῆκε: Il. 24:101: Ἥρη δὲ χρύσεον καλὸν δέπας ἐν χερὶ θῆκε
θῆκε: Il. 24:538: ἀλλ’ ἐπὶ καὶ τῷ θῆκε θεὸς κακόν, ὅττί οἱ οὔ τι
θῆκε: Od. 1:153: κῆρυξ δ’ ἐν χερσὶν κίθαριν περικαλλέα θῆκε
θῆκε: Od. 1:321: θῆκε μένος καὶ θάρσος, ὑπέμνησέν τέ ἑ πατρὸς
θῆκε: Od. 3:88: κείνου δ’ αὖ καὶ ὄλεθρον ἀπευθέα θῆκε Κρονίων.
θῆκε: Od. 4:445: ἀμβροσίην ὑπὸ ῥῖνα ἑκάστῳ θῆκε φέρουσα
θῆκε: Od. 5:319: τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόβρυχα θῆκε πολὺν χρόνον, οὐδὲ δυνάσθη
θῆκε: Od. 5:427: εἰ μὴ ἐπὶ φρεσὶ θῆκε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
θῆκε: Od. 6:140: θάρσος ἐνὶ φρεσὶ θῆκε καὶ ἐκ δέος εἵλετο γυίων.
θῆκε: Od. 8:65: τῷ δ’ ἄρα Ποντόνοος θῆκε θρόνον ἀργυρόηλον
θῆκε: Od. 12:399: ἀλλ’ ὅτε δὴ ἕβδομον ἦμαρ ἐπὶ Ζεὺς θῆκε Κρονίων,
θῆκε: Od. 13:432: πάντεσσιν μελέεσσι παλαιοῦ θῆκε γέροντος,
θῆκε: Od. 15:234: τήν οἱ ἐπὶ φρεσὶ θῆκε θεὰ δασπλῆτις Ἐρινύς.
θῆκε: Od. 15:253: θῆκε βροτῶν ὄχ’ ἄριστον, ἐπεὶ θάνεν Ἀμφιάρηος·
θῆκε: Od. 15:477: ἀλλ’ ὅτε δὴ ἕβδομον ἦμαρ ἐπὶ Ζεὺς θῆκε Κρονίων,
θῆκε: Od. 16:291: πρὸς δ’ ἔτι καὶ τόδε μεῖζον ἐνὶ φρεσὶ θῆκε Κρονίων,
θῆκε: Od. 18:158: τῇ δ’ ἄρ’ ἐπὶ φρεσὶ θῆκε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη,
θῆκε: Od. 18:196: λευκοτέρην δ’ ἄρα μιν θῆκε πριστοῦ ἐλέφαντος.
θῆκε: Od. 19:401: τόν ῥά οἱ Εὐρύκλεια φίλοισ’ ἐπὶ γούνασι θῆκε
θῆκε: Od. 20:97: θῆκε θύραζε φέρων, Διὶ δ’ εὔξατο χεῖρας ἀνασχών·
θῆκε: Od. 21:1: Τῇ δ’ ἄρ’ ἐπὶ φρεσὶ θῆκε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη,
θῆκε: Od. 21:102: “ὢ πόποι, ἦ μάλα με Ζεὺς ἄφρονα θῆκε Κρονίων·
θῆκε: Od. 21:136: ὣς εἰπὼν τόξον μὲν ἀπὸ ἕο θῆκε χαμᾶζε,
θῆκε: Od. 21:366: ὣς φάσαν, αὐτὰρ ὁ θῆκε φέρων αὐτῇ ἐνὶ χώρῃ,
θῆκε: Od. 21:379: ἐν χείρεσσ’ Ὀδυσῆϊ δαΐφρονι θῆκε παραστάς.
θῆκε: Od. 23:184: τίς δέ μοι ἄλλοσε θῆκε λέχος; χαλεπὸν δέ κεν εἴη
θῆκε: Od. 23:204: ἀνδρῶν ἄλλοσε θῆκε, ταμὼν ὕπο πυθμέν’ ἐλαίης.”
θῆκε: Od. 24:86: θῆκε μέσῳ ἐν ἀγῶνι ἀριστήεσσιν Ἀχαιῶν.
θῆκεν: Il. 2:318: τὸν μὲν ἀρίζηλον θῆκεν θεὸς ὅς περ ἔφηνε·
θῆκεν: Il. 5:445: Αἰνείαν δ’ ἀπάτερθεν ὁμίλου θῆκεν Ἀπόλλων
θῆκεν: Il. 6:303: θῆκεν Ἀθηναίης ἐπὶ γούνασιν ἠϋκόμοιο,
θῆκεν: Il. 10:466: θῆκεν ἀνὰ μυρίκην· δέελον δ’ ἐπὶ σῆμά τ’ ἔθηκε
θῆκεν: Il. 18:375: χρύσεα δέ σφ’ ὑπὸ κύκλα ἑκάστῳ πυθμένι θῆκεν,
θῆκεν: Il. 18:476: θῆκεν ἐν ἀκμοθέτῳ μέγαν ἄκμονα, γέντο δὲ χειρὶ
θῆκεν: Il. 21:484: Ζεὺς θῆκεν, καὶ ἔδωκε κατακτάμεν ἥν κ’ ἐθέλῃσθα.
θῆκεν: Il. 23:153: θῆκεν, τοῖσι δὲ πᾶσιν ὑφ’ ἵμερον ὦρσε γόοιο.
θῆκεν: Il. 23:653: αὐτὰρ ὃ πυγμαχίης ἀλεγεινῆς θῆκεν ἄεθλα·
θῆκεν: Il. 23:700: Πηλεΐδης δ’ αἶψ’ ἄλλα κατὰ τρίτα θῆκεν ἄεθλα
θῆκεν: Il. 23:748: καὶ τὸν Ἀχιλλεὺς θῆκεν ἄεθλον οὗ ἑτάροιο,
θῆκεν: Il. 23:826: Αὐτὰρ Πηλεΐδης θῆκεν σόλον αὐτοχόωνον
θῆκεν: Od. 4:65: ὣς φάτο, καί σφιν νῶτα βοὸς παρὰ πίονα θῆκεν
θῆκεν: Od. 6:229: τὸν μὲν Ἀθηναίη θῆκεν, Διὸς ἐκγεγαυῖα,
θῆκεν: Od. 8:20: καί μιν μακρότερον καὶ πάσσονα θῆκεν ἰδέσθαι,
θῆκεν: Od. 8:441: ἐν δ’ αὐτὴ φᾶρος θῆκεν καλόν τε χιτῶνα
θῆκεν: Od. 14:227: αὐτὰρ ἐμοὶ τὰ φίλ’ ἔσκε, τά που θεὸς ἐν φρεσὶ θῆκεν·
θῆκεν: Od. 14:436: θῆκεν ἐπευξάμενος, τὰς δ’ ἄλλας νεῖμεν ἑκάστῳ·
θῆκεν: Od. 15:188: ἔνθα δὲ νύκτ’ ἄεσαν, ὁ δὲ τοῖς πὰρ ξείνια θῆκεν.
θῆκεν: Od. 15:357: ἤκαχ’ ἀποφθιμένη καὶ ἐν ὠμῷ γήραϊ θῆκεν.
θῆκεν: Od. 17:467: θῆκεν ἐϋπλείην, μετὰ δὲ μνηστῆρσιν ἔειπε·
θῆκεν: Od. 18:118: Ἀντίνοος δ’ ἄρα οἱ μεγάλην παρὰ γαστέρα θῆκεν,
θῆκεν: Od. 18:195: καί μιν μακροτέρην καὶ πάσσονα θῆκεν ἰδέσθαι,
θῆκεν: Od. 21:182: πὰρ δὲ φέρων δίφρον θῆκεν καὶ κῶας ἐπ’ αὐτοῦ,
θῆκεν: Od. 22:256: ἱέμενοι· τὰ δὲ πάντα ἐτώσια θῆκεν Ἀθήνη.
θῆκεν: Od. 22:273: ἱέμενοι· τὰ δὲ πολλὰ ἐτώσια θῆκεν Ἀθήνη.
θῆκεν: Od. 24:369: μείζονα δ’ ἠὲ πάρος καὶ πάσσονα θῆκεν ἰδέσθαι.
θῆκεν: Od. 24:374: εἶδός τε μέγεθός τε ἀμείνονα θῆκεν ἰδέσθαι.”
θήλεας: Il. 5:269: λάθρῃ Λαομέδοντος ὑποσχὼν θήλεας ἵππους·
θήλεια: Il. 8:7: μήτέ τις οὖν θήλεια θεὸς τό γε μήτέ τις ἄρσην
θήλειαι: Il. 20:222: θήλειαι, πώλοισιν ἀγαλλόμεναι ἀταλῇσι.
θήλειαι: Od. 4:636: δώδεκα θήλειαι, ὑπὸ δ’ ἡμίονοι ταλαεργοὶ
θήλειαι: Od. 9:439: θήλειαι δὲ μέμηκον ἀνήμελκτοι περὶ σηκούς·
θήλειαι: Od. 14:16: θήλειαι τοκάδες· τοὶ δ’ ἄρσενες ἐκτὸς ἴαυον,
θήλειαι: Od. 21:23: δώδεκα θήλειαι, ὑπὸ δ’ ἡμίονοι ταλαεργοί·
θηλείας: Il. 2:767: ἄμφω θηλείας, φόβον Ἄρηος φορεούσας.
θηλείας: Il. 11:680: πάσας θηλείας, πολλῇσι δὲ πῶλοι ὑπῆσαν.
θήλεον: Od. 5:73: θήλεον. ἔνθα κ’ ἔπειτα καὶ ἀθάνατός περ ἐπελθὼν
θῆλυν: Il. 10:216: θῆλυν ὑπόῤῥηνον· τῇ μὲν κτέρας οὐδὲν ὁμοῖον,
θῆλύν: Od. 10:527: ἔνθ’ ὄϊν ἀρνειὸν ῥέζειν θῆλύν τε μέλαιναν
θῆλύν: Od. 10:572: ἀρνειὸν κατέδησεν ὄϊν θῆλύν τε μέλαιναν,
θῆλυς: Il. 19:97: Ἥρη θῆλυς ἐοῦσα δολοφροσύνῃς ἀπάτησεν,
θῆλυς: Il. 23:409: Αἴθη θῆλυς ἐοῦσα· τί ἢ λείπεσθε φέριστοι;
θῆλυς: Od. 5:467: μή μ’ ἄμυδις στίβη τε κακὴ καὶ θῆλυς ἐέρση
θῆλυς: Od. 6:122: ὥς τέ με κουράων ἀμφήλυθε θῆλυς ἀϋτή,
θηλύτεραι: Il. 8:520: θηλύτεραι δὲ γυναῖκες ἐνὶ μεγάροισιν ἑκάστη
θηλύτεραι: Od. 8:324: θηλύτεραι δὲ θεαὶ μένον αἰδόϊ οἴκοι ἑκάστη.
θηλυτεράων: Od. 11:386: ἁγνὴ Περσεφόνεια γυναικῶν θηλυτεράων,
θηλυτεράων: Od. 23:166: “δαιμονίη, περὶ σοί γε γυναικῶν θηλυτεράων
θηλυτέρῃσι: Od. 11:434: θηλυτέρῃσι γυναιξί, καὶ ἥ κ’ εὐεργὸς ἔῃσιν.”
θηλυτέρῃσι: Od. 15:422: θηλυτέρῃσι γυναιξί, καὶ ἥ κ’ εὐεργὸς ἔῃσιν.
θηλυτέρῃσι: Od. 24:202: θηλυτέρῃσι γυναιξί, καὶ ἥ κ’ εὐεργὸς ἔῃσιν.”
θημῶνα: Od. 5:368: ὡς δ’ ἄνεμος ζαὴς ᾔων θημῶνα τινάξῃ
θήν: Il. 2:276: οὔ θήν μιν πάλιν αὖτις ἀνήσει θυμὸς ἀγήνωρ
θην: Il. 8:448: οὐ μέν θην κάμετόν γε μάχῃ ἔνι κυδιανείρῃ
θήν: Il. 9:394: Πηλεύς θήν μοι ἔπειτα γυναῖκά γε μάσσεται αὐτός.
θην: Il. 10:104: οὔ θην Ἕκτορι πάντα νοήματα μητίετα Ζεὺς
θήν: Il. 11:365: ἦ θήν σ’ ἐξανύω γε καὶ ὕστερον ἀντιβολήσας,
θην: Il. 13:620: λείψετέ θην οὕτω γε νέας Δαναῶν ταχυπώλων
θήν: Il. 13:813: ἦ θήν πού τοι θυμὸς ἐέλπεται ἐξαλαπάξειν
θην: Il. 14:479: οὔ θην οἴοισίν γε πόνος τ’ ἔσεται καὶ ὀϊζὺς
θήν: Il. 15:288: Ἕκτωρ· ἦ θήν μιν μάλα ἔλπετο θυμὸς ἑκάστου
θην: Il. 16:852: οὔ θην οὐδ’ αὐτὸς δηρὸν βέῃ, ἀλλά τοι ἤδη
θην: Il. 17:29: ὥς θην καὶ σὸν ἐγὼ λύσω μένος εἴ κέ μευ ἄντα
θήν: Il. 20:452: ἦ θήν σ’ ἐξανύω γε καὶ ὕστερον ἀντιβολήσας,
θην: Il. 21:568: καὶ γάρ θην τούτῳ τρωτὸς χρὼς ὀξέϊ χαλκῷ,
θην: Od. 3:352: οὔ θην δὴ τοῦδ’ ἀνδρὸς Ὀδυσσῆος φίλος υἱὸς
θην: Od. 5:211: οὐ μέν θην κείνης γε χερείων εὔχομαι εἶναι,
θήν: Od. 16:91: “ὦ φίλ’, ἐπεί θήν μοι καὶ ἀμείψασθαι θέμις ἐστίν,
θηξάσθω: Il. 2:382: εὖ μέν τις δόρυ θηξάσθω, εὖ δ’ ἀσπίδα θέσθω,
θηοῖό: Il. 24:418: οὐδέ μιν αἰσχύνει· θηοῖό κεν αὐτὸς ἐπελθὼν
θῆρας: Il. 21:485: ἤτοι βέλτερόν ἐστι κατ’ οὔρεα θῆρας ἐναίρειν
θῆρας: Od. 11:573: θῆρας ὁμοῦ εἰλεῦντα κατ’ ἀσφοδελὸν λειμῶνα,
θῆρε: Il. 15:324: θῆρε δύω κλονέωσι μελαίνης νυκτὸς ἀμολγῷ
θήρεσσιν: Od. 5:473: δείδω μὴ θήρεσσιν ἕλωρ καὶ κύρμα γένωμαι.”
θήρεσσιν: Od. 14:21: πὰρ δὲ κύνες θήρεσσιν ἐοικότες αἰὲν ἴαυον
θηρεύοντ’: Od. 19:465: ὥς μιν θηρεύοντ’ ἔλασεν σῦς λευκῷ ὀδόντι
θηρευτῇσι: Il. 11:325: ἐν κυσὶ θηρευτῇσι μέγα φρονέοντε πέσητον·
θηρευτῇσι: Il. 12:41: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἔν τε κύνεσσι καὶ ἀνδράσι θηρευτῇσι
θήρην: Od. 9:158: βάλλομεν· αἶψα δὲ δῶκε θεὸς μενοεικέα θήρην.
θήρην: Od. 19:429: βάν ῥ’ ἴμεν ἐς θήρην, ἠμὲν κύνες ἠδὲ καὶ αὐτοὶ
θήρης: Il. 5:49: υἱὸν δὲ Στροφίοιο Σκαμάνδριον αἵμονα θήρης
θήρης: Il. 10:360: ὡς δ’ ὅτε καρχαρόδοντε δύω κύνε εἰδότε θήρης
θηρητῆρ’: Il. 24:316: μόρφνον θηρητῆρ’ ὃν καὶ περκνὸν καλέουσιν.
θηρητὴρ: Il. 11:292: ὡς δ’ ὅτε πού τις θηρητὴρ κύνας ἀργιόδοντας
θηρητὴρ: Il. 15:581: θηρητὴρ ἐτύχησε βαλών, ὑπέλυσε δὲ γυῖα·
θηρητῆρα: Il. 5:51: ἐσθλὸν θηρητῆρα· δίδαξε γὰρ Ἄρτεμις αὐτὴ
θηρητῆρας: Il. 12:170: ἄνδρας θηρητῆρας ἀμύνονται περὶ τέκνων,
θηρητῆρος: Il. 21:252: αἰετοῦ οἴματ’ ἔχων μέλανος τοῦ θηρητῆρος,
θηρητῆρος: Il. 21:574: ἀνδρὸς θηρητῆρος ἐναντίον, οὐδέ τι θυμῷ
θηρητήρων: Il. 17:726: βλημένῳ ἀΐξωσι πρὸ κούρων θηρητήρων·
θηρήτορας: Il. 9:540: πολλέων ἐκ πολίων θηρήτορας ἄνδρας ἀγείρας
θηρὶ: Il. 3:449: Ἀτρεΐδης δ’ ἀν’ ὅμιλον ἐφοίτα θηρὶ ἐοικὼς
θηρὶ: Il. 11:545: τρέσσε δὲ παπτήνας ἐφ’ ὁμίλου θηρὶ ἐοικὼς
θηρὶ: Il. 15:586: ἀλλ’ ὅ γ’ ἄρ’ ἔτρεσε θηρὶ κακὸν ῥέξαντι ἐοικώς,
θηρὶ: Il. 15:633: θηρὶ μαχέσσασθαι ἕλικος βοὸς ἀμφὶ φονῇσιν·
θηρίον: Od. 10:171: χειρὶ φέρειν ἑτέρῃ· μάλα γὰρ μέγα θηρίον ἦεν.
θηρίον: Od. 10:180: θηήσαντ’ ἔλαφον· μάλα γὰρ μέγα θηρίον ἦεν.
θηρὸς: Il. 10:184: θηρὸς ἀκούσαντες κρατερόφρονος, ὅς τε καθ’ ὕλην
θηρὸς: Il. 11:119: σπεύδουσ’ ἱδρώουσα κραταιοῦ θηρὸς ὑφ’ ὁρμῆς·
θηρσὶ: Od. 24:292: θηρσὶ καὶ οἰωνοῖσιν ἕλωρ γένετ’· οὐδέ ἑ μήτηρ
θηρῶν: Il. 8:47: Ἴδην δ’ ἵκανεν πολυπίδακα μητέρα θηρῶν
θηρῶν: Il. 14:282: Ἴδην δ’ ἱκέσθην πολυπίδακα μητέρα θηρῶν
θηρῶν: Il. 15:151: Ἴδην δ’ ἵκανον πολυπίδακα μητέρα θηρῶν,
θηρῶν: Il. 21:470: τὸν δὲ κασιγνήτη μάλα νείκεσε πότνια θηρῶν
θήσατο: Il. 24:58: Ἕκτωρ μὲν θνητός τε γυναῖκά τε θήσατο μαζόν·
Θησέα: Il. 1:265: Θησέα τ’ Αἰγεΐδην, ἐπιείκελον ἀθανάτοισι·
Θησέα: Od. 11:631: Θησέα Πειρίθοόν τε, θεῶν ἐρικυδέα τέκνα·
θήσει: Il. 20:182: οὔ τοι τοὔνεκά γε Πρίαμος γέρας ἐν χερὶ θήσει·
θήσει: Od. 11:101: τὸν δέ τοι ἀργαλέον θήσει θεός. οὐ γὰρ ὀΐω
θήσειν: Il. 2:39: θήσειν γὰρ ἔτ’ ἔμελλεν ἐπ’ ἄλγεά τε στοναχάς τε
θήσειν: Il. 9:446: γῆρας ἀποξύσας θήσειν νέον ἡβώοντα,
θήσειν: Il. 19:298: κουριδίην ἄλοχον θήσειν, ἄξειν τ’ ἐνὶ νηυσὶν
θήσειν: Od. 5:136: θήσειν ἀθάνατον καὶ ἀγήραον ἤματα πάντα.
θήσειν: Od. 7:257: θήσειν ἀθάνατον καὶ ἀγήραον ἤματα πάντα·
θήσειν: Od. 23:336: θήσειν ἀθάνατον καὶ ἀγήραον ἤματα πάντα·
θήσεις: Il. 16:90: Τρωσὶ φιλοπτολέμοισιν· ἀτιμότερον δέ με θήσεις·
θησέμεναι: Il. 12:35: θησέμεναι· τότε δ’ ἀμφὶ μάχη ἐνοπή τε δεδήει
θησέμεναι: Il. 15:602: θησέμεναι Τρώων, Δαναοῖσι δὲ κῦδος ὀρέξειν.
θησέμεναι: Od. 20:394: θησέμεναι· πρότεροι γὰρ ἀεικέα μηχανόωντο.
θήσεσθαι: Od. 21:316: οἴκαδέ μ’ ἄξεσθαι καὶ ἑὴν θήσεσθαι ἄκοιτιν;
θήσετε: Il. 24:57: εἰ δὴ ὁμὴν Ἀχιλῆϊ καὶ Ἕκτορι θήσετε τιμήν.
Θησεὺς: Od. 11:322: κούρην Μίνωος ὀλοόφρονος, ἥν ποτε Θησεὺς
θῆσθαι: Od. 4:89: ἀλλ’ αἰεὶ παρέχουσιν ἐπηετανὸν γάλα θῆσθαι.
θῇσιν: Od. 16:282: ὁππότε κεν πολύβουλος ἐνὶ φρεσὶ θῇσιν Ἀθήνη,
θήσονται: Il. 24:402: θήσονται περὶ ἄστυ μάχην ἑλίκωπες Ἀχαιοί.
θήσουσ’: Il. 16:673: θήσουσ’ ἐν Λυκίης εὐρείης πίονι δήμῳ,
θήσω: Il. 8:289: πρώτῳ τοι μετ’ ἐμὲ πρεσβήϊον ἐν χερὶ θήσω,
θήσω: Il. 19:121: Ζεῦ πάτερ ἀργικέραυνε ἔπος τί τοι ἐν φρεσὶ θήσω·
θήσω: Od. 11:146: “ῥηΐδιόν τοι ἔπος ἐρέω καὶ ἐνὶ φρεσὶ θήσω·
θήσω: Od. 21:74: θήσω γὰρ μέγα τόξον Ὀδυσσῆος θείοιο·
θῆτές: Od. 4:644: θῆτές τε δμῶές τε; δύναιτό κε καὶ τὸ τελέσσαι.
θητευέμεν: Od. 11:489: βουλοίμην κ’ ἐπάρουρος ἐὼν θητευέμεν ἄλλῳ,
θητευέμεν: Od. 18:357: “ξεῖν’, ἦ ἄρ κ’ ἐθέλοις θητευέμεν, εἴ σ’ ἀνελοίμην,
θητεύσαμεν: Il. 21:444: πὰρ Διὸς ἐλθόντες θητεύσαμεν εἰς ἐνιαυτὸν
θῆχ’: Il. 10:46: Ἑκτορέοις ἄρα μᾶλλον ἐπὶ φρένα θῆχ’ ἱεροῖσιν·
θῆχ’: Od. 3:77: θῆχ’, ἵνα μιν περὶ πατρὸς ἀποιχομένοιο ἔροιτο,
θῖν’: Il. 1:316: ταύρων ἠδ’ αἰγῶν παρὰ θῖν’ ἁλὸς ἀτρυγέτοιο·
θῖν’: Il. 1:327: τὼ δ’ ἀέκοντε βάτην παρὰ θῖν’ ἁλὸς ἀτρυγέτοιο,
θῖν’: Il. 1:350: θῖν’ ἔφ’ ἁλὸς πολιῆς, ὁρόων ἐπ’ ἀπείρονα πόντον·
θῖν’: Il. 11:621: στάντε ποτὶ πνοιὴν παρὰ θῖν’ ἁλός· αὐτὰρ ἔπειτα
θῖν’: Il. 13:682: θῖν’ ἔφ’ ἁλὸς πολιῆς εἰρυμέναι· αὐτὰρ ὕπερθε
θῖν’: Il. 14:31: θῖν’ ἔφ’ ἁλὸς πολιῆς· τὰς γὰρ πρώτας πεδίον δὲ
θίν’: Il. 23:693: θίν’ ἐν φυκιόεντι, μέλαν δέ ἑ κῦμα κάλυψεν,
θῖν’: Il. 24:12: δινεύεσκ’ ἀλύων παρὰ θῖν’ ἁλός· οὐδέ μιν ἠὼς
θῖν’: Od. 6:94: ἑξείης πέτασαν παρὰ θῖν’ ἁλός, ἧχι μάλιστα
θῖν’: Od. 8:49: βήτην, ὡς ἐκέλευσ’, ἐπὶ θῖν’ ἁλὸς ἀτρυγέτοιο.
θῖν’: Od. 10:179: ἐκ δὲ καλυψάμενοι παρὰ θῖν’ ἁλὸς ἀτρυγέτοιο
θῖνα: Il. 1:34: βῆ δ’ ἀκέων παρὰ θῖνα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης·
θῖνα: Il. 9:182: Τὼ δὲ βάτην παρὰ θῖνα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης
θῖνα: Il. 19:40: Αὐτὰρ ὃ βῆ παρὰ θῖνα θαλάσσης δῖος Ἀχιλλεὺς
θῖνα: Od. 2:260: Τηλέμαχος δ’ ἀπάνευθε κιὼν ἐπὶ θῖνα θαλάσσης,
θῖνα: Od. 4:432: καὶ τότε δὴ παρὰ θῖνα θαλάσσης εὐρυπόροιο
θῖνα: Od. 4:779: βὰν δ’ ἰέναι ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης.
θῖνα: Od. 6:236: ἕζετ’ ἔπειτ’ ἀπάνευθε κιὼν ἐπὶ θῖνα θαλάσσης,
θῖνα: Od. 9:46: ἔσφαζον παρὰ θῖνα καὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς.
θῖνα: Od. 10:154: πρῶτ’ ἐλθόντ’ ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης
θῖνα: Od. 10:402: ἔρχεο νῦν ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης.
θῖνα: Od. 10:407: βῆν δ’ ἰέναι ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης.
θῖνα: Od. 10:569: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης
θῖνα: Od. 12:367: βῆν δ’ ἰέναι ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης.
θῖνα: Od. 13:65: ἡγεῖσθαι ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης.
θῖνα: Od. 13:220: ἑρπύζων παρὰ θῖνα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης,
θῖνα: Od. 14:347: ἐσσυμένως παρὰ θῖνα θαλάσσης δόρπον ἕλοντο.
θῖνα: Od. 15:205: στρέψ’ ἵππους ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης,
θῖνα: Od. 16:358: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἀνστάντες ἔβαν ἐπὶ θῖνα θαλάσσης,
θινὶ: Il. 4:248: εἰρύατ’ εὔπρυμνοι πολιῆς ἐπὶ θινὶ θαλάσσης,
θινὶ: Il. 23:59: Πηλεΐδης δ’ ἐπὶ θινὶ πολυφλοίσβοιο θαλάσσης
θινὶ: Od. 2:408: εὗρον ἔπειτ’ ἐπὶ θινὶ κάρη κομόωντας ἑταίρους.
θινὶ: Od. 3:5: ἷξον· τοὶ δ’ ἐπὶ θινὶ θαλάσσης ἱερὰ ῥέζον,
θινὶ: Od. 7:290: ἀμφιπόλους δ’ ἐπὶ θινὶ τεῆς ἐνόησα θυγατρὸς
θινὶ: Od. 9:551: μήλων δαιομένων δόσαν ἔξοχα· τὸν δ’ ἐπὶ θινὶ
θινὶ: Od. 11:75: σῆμά τέ μοι χεῦαι πολιῆς ἐπὶ θινὶ θαλάσσης,
θὶς: Od. 12:45: ἥμεναι ἐν λειμῶνι· πολὺς δ’ ἀμφ’ ὀστεόφιν θὶς
Θίσβην: Il. 2:502: Κώπας Εὔτρησίν τε πολυτρήρωνά τε Θίσβην,
θλάσσε: Il. 5:307: θλάσσε δέ οἱ κοτύλην, πρὸς δ’ ἄμφω ῥῆξε τένοντε·
θλάσσε: Il. 12:384: θλάσσε δὲ τετράφαλον κυνέην, σὺν δ’ ὀστέ’ ἄραξε
θνῇσκον: Il. 1:383: θνῇσκον ἐπασσύτεροι, τὰ δ’ ἐπῴχετο κῆλα θεοῖο
θνῄσκοντα: Od. 8:526: ἡ μὲν τὸν θνῄσκοντα καὶ ἀσπαίροντα ἰδοῦσα
θνήσκοντας: Il. 1:56: κήδετο γὰρ Δαναῶν, ὅτι ῥα θνήσκοντας ὁρᾶτο·
θνήσκοντες: Il. 1:243: θνήσκοντες πίπτωσι· σὺ δ’ ἔνδοθι θυμὸν ἀμύξεις
θνῄσκουσ’: Od. 12:22: δισθανέες, ὅτε τ’ ἄλλοι ἅπαξ θνῄσκουσ’ ἄνθρωποι.
θνῄσκων: Il. 2:106: Ἀτρεὺς δὲ θνῄσκων ἔλιπεν πολύαρνι Θυέστῃ,
θνῄσκων: Il. 24:743: οὐ γάρ μοι θνῄσκων λεχέων ἐκ χεῖρας ὄρεξας,
θνητὰς: Od. 5:213: θνητὰς ἀθανάτῃσι δέμας καὶ εἶδος ἐρίζειν.”
θνητάων: Il. 20:305: οἳ ἕθεν ἐξεγένοντο γυναικῶν τε θνητάων.
θνητή: Od. 12:118: ἡ δέ τοι οὐ θνητή, ἀλλ’ ἀθάνατον κακόν ἐστι,
θνητὴν: Il. 18:87: ναίειν, Πηλεὺς δὲ θνητὴν ἀγαγέσθαι ἄκοιτιν.
θνητήν: Od. 11:244: κυρτωθέν, κρύψεν δὲ θεὸν θνητήν τε γυναῖκα.
θνητοί: Od. 24:64: κλαίομεν ἀθάνατοί τε θεοὶ θνητοί τ’ ἄνθρωποι·
θνητοῖσι: Il. 10:403: ἀνδράσι γε θνητοῖσι δαμήμεναι ἠδ’ ὀχέεσθαι
θνητοῖσι: Il. 12:242: ὃς πᾶσι θνητοῖσι καὶ ἀθανάτοισιν ἀνάσσει.
θνητοῖσι: Il. 17:77: ἀνδράσι γε θνητοῖσι δαμήμεναι ἠδ’ ὀχέεσθαι
θνητοῖσι: Il. 17:547: ἠΰτε πορφυρέην ἶριν θνητοῖσι τανύσσῃ
θνητοῖσι: Il. 20:64: οἰκία δὲ θνητοῖσι καὶ ἀθανάτοισι φανείη
θνητοῖσι: Il. 20:266: ἀνδράσι γε θνητοῖσι δαμήμεναι οὐδ’ ὑποείκειν.
θνητοῖσι: Od. 3:3: καὶ θνητοῖσι βροτοῖσιν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν·
θνητοῖσι: Od. 7:210: οὐ δέμας οὐδὲ φυήν, ἀλλὰ θνητοῖσι βροτοῖσιν.
θνητοῖσι: Od. 10:306: ἀνδράσι γε θνητοῖσι· θεοὶ δέ τε πάντα δύνανται.
θνητοῖσι: Od. 12:386: καὶ θνητοῖσι βροτοῖσιν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν·
θνητοῖσιν: Od. 19:593: ἀθάνατοι θνητοῖσιν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν.
θνητὸν: Il. 16:441: ἄνδρα θνητὸν ἐόντα πάλαι πεπρωμένον αἴσῃ
θνητὸν: Il. 21:569: ἐν δὲ ἴα ψυχή, θνητὸν δέ ἕ φασ’ ἄνθρωποι
θνητὸν: Il. 22:179: ἄνδρα θνητὸν ἐόντα πάλαι πεπρωμένον αἴσῃ
θνητὸν: Od. 16:212: ἠμὲν κυδῆναι θνητὸν βροτὸν ἠδὲ κακῶσαι.”
θνητός: Il. 13:322: ὃς θνητός τ’ εἴη καὶ ἔδοι Δημήτερος ἀκτὴν
θνητὸς: Il. 16:154: ὃς καὶ θνητὸς ἐὼν ἕπεθ’ ἵπποις ἀθανάτοισι.
θνητὸς: Il. 16:622: ἔλθῃ ἀμυνόμενος· θνητὸς δέ νυ καὶ σὺ τέτυξαι.
θνητός: Il. 18:363: ὅς περ θνητός τ’ ἐστὶ καὶ οὐ τόσα μήδεα οἶδε·
θνητὸς: Il. 22:9: αὐτὸς θνητὸς ἐὼν θεὸν ἄμβροτον; οὐδέ νύ πώ με
θνητός: Il. 24:58: Ἕκτωρ μὲν θνητός τε γυναῖκά τε θήσατο μαζόν·
θνητὸς: Od. 16:196: οὐ γάρ πως ἂν θνητὸς ἀνὴρ τάδε μηχανόῳτο
θνητός: Od. 20:46: ὅς περ θνητός τ’ ἐστὶ καὶ οὐ τόσα μήδεα οἶδεν·
θνητοῦ: Il. 24:259: ἀνδρός γε θνητοῦ πάϊς ἔμμεναι ἀλλὰ θεοῖο.
θνητοὺς: Il. 14:199: δαμνᾷ ἀθανάτους ἠδὲ θνητοὺς ἀνθρώπους.
θνητῷ: Il. 17:444: θνητῷ, ὑμεῖς δ’ ἐστὸν ἀγήρω τ’ ἀθανάτω τε;
θνητῷ: Il. 24:537: καί οἱ θνητῷ ἐόντι θεὰν ποίησαν ἄκοιτιν.
θνητῶν: Il. 1:339: πρός τε θεῶν μακάρων πρός τε θνητῶν ἀνθρώπων
θνητῶν: Il. 1:574: εἰ δὴ σφὼ ἕνεκα θνητῶν ἐριδαίνετον ὧδε,
θνητῶν: Il. 18:404: ᾔδεεν οὔτε θεῶν οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων,
θνητῶν: Il. 20:41: Εἷος μέν ῥ’ ἀπάνευθε θεοὶ θνητῶν ἔσαν ἀνδρῶν,
θνητῶν: Il. 20:204: πρόκλυτ’ ἀκούοντες ἔπεα θνητῶν ἀνθρώπων·
θνητῶν: Il. 20:220: ὃς δὴ ἀφνειότατος γένετο θνητῶν ἀνθρώπων·
θνητῶν: Il. 20:233: ὃς δὴ κάλλιστος γένετο θνητῶν ἀνθρώπων·
θνητῶν: Od. 1:219: νῦν δ’ ὃς ἀποτμότατος γένετο θνητῶν ἀνθρώπων,
θνητῶν: Od. 5:32: οὔτε θεῶν πομπῇ οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων·
θνητῶν: Od. 7:247: μίσγεται οὔτε θεῶν οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων.
θνητῶν: Od. 9:521: οὔτε θεῶν μακάρων οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων.”
θοαί: Il. 2:619: νῆες ἕποντο θοαί, πολέες δ’ ἔμβαινον Ἐπειοί.
θοαὶ: Il. 10:309: ἠὲ φυλάσσονται νῆες θοαὶ ὡς τὸ πάρος περ,
θοαὶ: Il. 10:396: ἠὲ φυλάσσονται νῆες θοαὶ ὡς τὸ πάρος περ,
θοαὶ: Il. 11:665: ἦ μένει εἰς ὅ κε δὴ νῆες θοαὶ ἄγχι θαλάσσης
θοαί: Il. 16:168: Πεντήκοντ’ ἦσαν νῆες θοαί, ᾗσιν Ἀχιλλεὺς
Θόαν: Il. 13:222: ὦ Θόαν οὔ τις ἀνὴρ νῦν γ’ αἴτιος, ὅσσον ἔγωγε
Θόαν: Il. 13:228: ἀλλὰ Θόαν, καὶ γὰρ τὸ πάρος μενεδήϊος ἦσθα,
Θόαντά: Il. 13:92: Πηνέλεών θ’ ἥρωα Θόαντά τε Δηΐπυρόν τε
Θόαντα: Il. 16:311: κάππεσ’· ἀτὰρ Μενέλαος ἀρήϊος οὖτα Θόαντα
Θόαντά: Il. 19:239: Φυλεΐδην τε Μέγητα Θόαντά τε Μηριόνην τε
Θόαντι: Il. 13:216: εἰσάμενος φθογγὴν Ἀνδραίμονος υἷϊ Θόαντι
Θόαντι: Il. 23:745: στῆσαν δ’ ἐν λιμένεσσι, Θόαντι δὲ δῶρον ἔδωκαν·
Θόαντος: Il. 14:230: Λῆμνον δ’ εἰσαφίκανε πόλιν θείοιο Θόαντος.
θοὰς: Il. 1:12: Ἀτρεΐδης· ὃ γὰρ ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν
θοὰς: Il. 1:371: ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων
θοὰς: Il. 2:8: βάσκ’ ἴθι οὖλε ὄνειρε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν·
θοὰς: Il. 2:17: καρπαλίμως δ’ ἵκανε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν,
θοὰς: Il. 2:168: καρπαλίμως δ’ ἵκανε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν.
θοὰς: Il. 2:263: αὐτὸν δὲ κλαίοντα θοὰς ἐπὶ νῆας ἀφήσω
Θόας: Il. 2:638: Αἰτωλῶν δ’ ἡγεῖτο Θόας Ἀνδραίμονος υἱός,
Θόας: Il. 4:527: Τὸν δὲ Θόας Αἰτωλὸς ἀπεσσύμενον βάλε δουρὶ
Θόας: Il. 4:529: ἀγχίμολον δέ οἱ ἦλθε Θόας, ἐκ δ’ ὄβριμον ἔγχος
θοὰς: Il. 6:52: καὶ δή μιν τάχ’ ἔμελλε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν
Θόας: Il. 7:168: ἂν δὲ Θόας Ἀνδραιμονίδης καὶ δῖος Ὀδυσσεύς·
θοὰς: Il. 10:450: ἦ τε καὶ ὕστερον εἶσθα θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν
θοὰς: Il. 10:514: τόξῳ· τοὶ δ’ ἐπέτοντο θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν.
θοὰς: Il. 11:3: Ζεὺς δ’ Ἔριδα προΐαλλε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν
θοὰς: Il. 11:568: πάντας δὲ προέεργε θοὰς ἐπὶ νῆας ὁδεύειν,
θοὰς: Il. 12:7: ὄφρά σφιν νῆάς τε θοὰς καὶ ληΐδα πολλὴν
Θόας: Il. 15:281: Τοῖσι δ’ ἔπειτ’ ἀγόρευε Θόας Ἀνδραίμονος υἱός,
θοὰς: Il. 16:247: ἀσκηθής μοι ἔπειτα θοὰς ἐπὶ νῆας ἵκοιτο
θοὰς: Il. 17:622: μάστιε νῦν εἷός κε θοὰς ἐπὶ νῆας ἵκηαι·
θοὰς: Il. 24:1: Λῦτο δ’ ἀγών, λαοὶ δὲ θοὰς ἐπὶ νῆας ἕκαστοι
θοὰς: Il. 24:564: ὅττι θεῶν τίς σ’ ἦγε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν.
θοὰς: Od. 4:255: πρίν γε τὸν ἐς νῆάς τε θοὰς κλισίας τ’ ἀφικέσθαι,
Θόας: Od. 14:499: ὣς ἔφατ’, ὦρτο δ’ ἔπειτα Θόας, Ἀνδραίμονος υἱός,
θοάων: Il. 14:409: χερμαδίῳ, τά ῥα πολλὰ θοάων ἔχματα νηῶν
θοάων: Il. 15:391: τείχεος ἀμφεμάχοντο θοάων ἔκτοθι νηῶν,
θοάων: Il. 15:685: ὣς Αἴας ἐπὶ πολλὰ θοάων ἴκρια νηῶν
θοάων: Il. 17:403: πολλὸν γὰρ ῥ’ ἀπάνευθε νεῶν μάρναντο θοάων
θοάων: Il. 19:356: ᾤχετο, τοὶ δ’ ἀπάνευθε νεῶν ἐχέοντο θοάων.
θοῇ: Il. 1:300: τῶν δ’ ἄλλων ἅ μοί ἐστι θοῇ παρὰ νηῒ μελαίνῃ
θοῇ: Il. 1:389: τὴν μὲν γὰρ σὺν νηῒ θοῇ ἑλίκωπες Ἀχαιοὶ
θοῇ: Il. 12:463: νυκτὶ θοῇ ἀτάλαντος ὑπώπια· λάμπε δὲ χαλκῷ
θοῇ: Il. 14:261: ἅζετο γὰρ μὴ Νυκτὶ θοῇ ἀποθύμια ἕρδοι.
θοῇ: Il. 15:624: ἐν δ’ ἔπεσ’ ὡς ὅτε κῦμα θοῇ ἐν νηῒ πέσῃσι
θοῇ: Il. 16:123: νηῒ θοῇ· τῆς δ’ αἶψα κατ’ ἀσβέστη κέχυτο φλόξ.
θοῇ: Il. 17:430: πολλὰ μὲν ἂρ μάστιγι θοῇ ἐπεμαίετο θείνων,
Θόη: Il. 18:40: Νησαίη Σπειώ τε Θόη θ’ Ἁλίη τε βοῶπις
θοῇ: Il. 19:331: ὡς ἄν μοι τὸν παῖδα θοῇ ἐνὶ νηῒ μελαίνῃ
θοῇ: Il. 24:438: ἐνδυκέως ἐν νηῒ θοῇ ἢ πεζὸς ὁμαρτέων·
θοῇ: Od. 3:61: οὕνεκα δεῦρ’ ἱκόμεσθα θοῇ σὺν νηῒ μελαίνῃ.”
θοῇ: Od. 10:176: ἀλλ’ ἄγετ’, ὄφρ’ ἐν νηῒ θοῇ βρῶσίς τε πόσις τε,
θοῇ: Od. 10:332: ἐκ Τροίης ἀνιόντα θοῇ σὺν νηῒ μελαίνῃ.
θοῇ: Od. 10:408: εὗρον ἔπειτ’ ἐπὶ νηῒ θοῇ ἐρίηρας ἑταίρους
θοῇ: Od. 12:50: δησάντων σ’ ἐν νηῒ θοῇ χεῖράς τε πόδας τε
θοῇ: Od. 12:292: δόρπον θ’ ὁπλισόμεσθα θοῇ παρὰ νηῒ μένοντες·
θοῇ: Od. 12:320: “ὦ φίλοι, ἐν γὰρ νηῒ θοῇ βρῶσίς τε πόσις τε
θοῇ: Od. 13:134: οἱ δ’ εὕδοντ’ ἐν νηῒ θοῇ ἐπὶ πόντον ἄγοντες
θοῇ: Od. 13:157: νηῒ θοῇ ἴκελον, ἵνα θαυμάζωσιν ἅπαντες
θοῇ: Od. 15:258: σπένδοντ’ εὐχόμενόν τε θοῇ παρὰ νηῒ μελαίνῃ,
θοῇ: Od. 16:229: καί μ’ εὕδοντ’ ἐν νηῒ θοῇ ἐπὶ πόντον ἄγοντες
θοῇ: Od. 16:368: νηῒ θοῇ πλείοντες ἐμίμνομεν Ἠῶ δῖαν,
θοή: Od. 24:299: ποῦ δαὶ νηῦς ἕστηκε θοή, ἥ σ’ ἤγαγε δεῦρο
θοὴν: Il. 1:308: Ἀτρεΐδης δ’ ἄρα νῆα θοὴν ἅλα δὲ προέρυσσεν,
θοὴν: Il. 10:394: ἠνώγει δέ μ’ ἰόντα θοὴν διὰ νύκτα μέλαιναν
θοὴν: Il. 10:468: μὴ λάθοι αὖτις ἰόντε θοὴν διὰ νύκτα μέλαιναν.
θοὴν: Il. 23:317: νῆα θοὴν ἰθύνει ἐρεχθομένην ἀνέμοισι·
θοὴν: Il. 24:366: τῶν εἴ τίς σε ἴδοιτο θοὴν διὰ νύκτα μέλαιναν
θοὴν: Il. 24:653: τῶν εἴ τίς σε ἴδοιτο θοὴν διὰ νύκτα μέλαιναν,
θοὴν: Od. 1:303: αὐτὰρ ἐγὼν ἐπὶ νῆα θοὴν κατελεύσομαι ἤδη
θοὴν: Od. 2:212: ἀλλ’ ἄγε μοι δότε νῆα θοὴν καὶ εἴκοσ’ ἑταίρους,
θοὴν: Od. 2:287: ὅς τοι νῆα θοὴν στελέω καὶ ἅμ’ ἕψομαι αὐτός.
θοὴν: Od. 2:385: ἑσπερίους δ’ ἐπὶ νῆα θοὴν ἀγέρεσθαι ἀνώγει.
θοήν: Od. 2:387: ᾔτεε νῆα θοήν· ὁ δέ οἱ πρόφρων ὑπέδεκτο.
θοὴν: Od. 2:389: καὶ τότε νῆα θοὴν ἅλαδ’ εἴρυσε, πάντα δ’ ἐν αὐτῇ }
θοὴν: Od. 2:430: δησάμενοι δ’ ἄρα ὅπλα θοὴν ἀνὰ νῆα μέλαιναν
θοὴν: Od. 3:347: ὡς ὑμεῖς παρ’ ἐμεῖο θοὴν ἐπὶ νῆα κίοιτε
θοὴν: Od. 4:669: ἀλλ’ ἄγε μοι δότε νῆα θοὴν καὶ εἴκοσ’ ἑταίρους,
θοὴν: Od. 4:779: βὰν δ’ ἰέναι ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης.
θοὴν: Od. 5:131: οἶον, ἐπεί οἱ νῆα θοὴν ἀργῆτι κεραυνῷ
θοὴν: Od. 7:109: νῆα θοὴν ἐνὶ πόντῳ ἐλαυνέμεν, ὣς δὲ γυναῖκες
θοὴν: Od. 7:249: οἶον, ἐπεί μοι νῆα θοὴν ἀργῆτι κεραυνῷ
θοὴν: Od. 8:38: ἔκβητ’· αὐτὰρ ἔπειτα θοὴν ἀλεγύνετε δαῖτα
θοὴν: Od. 9:226: καρπαλίμως ἐπὶ νῆα θοὴν ἐρίφους τε καὶ ἄρνας
θοὴν: Od. 10:154: πρῶτ’ ἐλθόντ’ ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης
θοὴν: Od. 10:244: Εὐρύλοχος δ’ ἂψ ἦλθε θοὴν ἐπὶ νῆα μέλαιναν,
θοὴν: Od. 10:402: ἔρχεο νῦν ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης.
θοὴν: Od. 10:407: βῆν δ’ ἰέναι ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης.
θοὴν: Od. 10:569: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης
θοὴν: Od. 11:331: εὕδειν, ἢ ἐπὶ νῆα θοὴν ἐλθόντ’ ἐς ἑταίρους
θοὴν: Od. 12:247: σκεψάμενος δ’ ἐς νῆα θοὴν ἅμα καὶ μεθ’ ἑταίρους
θοὴν: Od. 12:284: ἀλλ’ αὔτως διὰ νύκτα θοὴν ἀλάλησθαι ἄνωγας,
θοὴν: Od. 12:367: βῆν δ’ ἰέναι ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης.
θοὴν: Od. 12:387: τῶν δέ κ’ ἐγὼ τάχα νῆα θοὴν ἀργῆτι κεραυνῷ
θοὴν: Od. 13:65: ἡγεῖσθαι ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης.
θοὴν: Od. 13:168: “ὤ μοι, τίς δὴ νῆα θοὴν ἐπέδησ’ ἐνὶ πόντῳ
θοὴν: Od. 15:205: στρέψ’ ἵππους ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης,
θοὴν: Od. 16:472: ἦα κιών, ὅτε νῆα θοὴν ἰδόμην κατιοῦσαν
θοὴν: Od. 23:330: ἠδ’ ὡς νῆα θοὴν ἔβαλε ψολόεντι κεραυνῷ
θοῇσ’: Od. 24:419: πέμπον ἄγειν ἁλιεῦσι θοῇσ’ ἐπὶ νηυσὶ τιθέντες·
θοῇς: Il. 10:306: οἵ κεν ἄριστοι ἔωσι θοῇς ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν
θοῆς: Il. 12:306: ἔβλητ’ ἐν πρώτοισι θοῆς ἀπὸ χειρὸς ἄκοντι·
θοῇς: Il. 18:259: χαίρεσκον γὰρ ἔγωγε θοῇς ἐπὶ νηυσὶν ἰαύων
θοῇς: Il. 19:160: ἀλλὰ πάσασθαι ἄνωχθι θοῇς ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιοὺς
θοῇς: Il. 24:254: Ἕκτορος ὠφέλετ’ ἀντὶ θοῇς ἐπὶ νηυσὶ πεφάσθαι.
θοῆς: Od. 1:260: ᾤχετο γὰρ καὶ κεῖσε θοῆς ἐπὶ νηὸς Ὀδυσσεὺς
θοῆς: Od. 3:431: ἐκ πεδίου, ἦλθον δὲ θοῆς παρὰ νηὸς ἐΐσης
θοῇς: Od. 9:86: αἶψα δὲ δεῖπνον ἕλοντο θοῇς παρὰ νηυσὶν ἑταῖροι.
θοῇς: Od. 10:57: αἶψα δὲ δεῖπνον ἕλοντο θοῇς παρὰ νηυσὶν ἑταῖροι.
θοῆς: Od. 19:238: ἦ τις ἑταίρων δῶκε θοῆς ἐπὶ νηὸς ἰόντι
θοῇσι: Il. 9:332: Ἀτρεΐδῃ· ὃ δ’ ὄπισθε μένων παρὰ νηυσὶ θοῇσι
θοῇσι: Il. 9:435: βάλλεαι, οὐδέ τι πάμπαν ἀμύνειν νηυσὶ θοῇσι
θοῇσι: Il. 12:112: ἀλλὰ σὺν αὐτοῖσιν πέλασεν νήεσσι θοῇσι
θοῇσι: Il. 14:57: οἳ δ’ ἐπὶ νηυσὶ θοῇσι μάχην ἀλίαστον ἔχουσι
θοῇσι: Od. 4:173: νηυσὶ θοῇσι γενέσθαι Ὀλύμπιος εὐρύοπα Ζεύς.
θοῇσι: Od. 9:54: στησάμενοι δ’ ἐμάχοντο μάχην παρὰ νηυσὶ θοῇσι,
θοῇσιν: Il. 11:111: γιγνώσκων· καὶ γάρ σφε πάρος παρὰ νηυσὶ θοῇσιν
θοῇσιν: Il. 13:84: οἳ παρὰ νηυσὶ θοῇσιν ἀνέψυχον φίλον ἦτορ.
θοῇσιν: Il. 13:320: ἐμβάλοι αἰθόμενον δαλὸν νήεσσι θοῇσιν.
θοῇσιν: Il. 15:673: ἠδ’ ὅσσοι παρὰ νηυσὶ μάχην ἐμάχοντο θοῇσιν.
θοῇσιν: Il. 16:201: ἃς ἐπὶ νηυσὶ θοῇσιν ἀπειλεῖτε Τρώεσσι
θοῇσιν: Il. 16:547: τοὺς ἐπὶ νηυσὶ θοῇσιν ἐπέφνομεν ἐγχείῃσιν.
θοῇσιν: Il. 17:708: κεῖνον μὲν δὴ νηυσὶν ἐπιπροέηκα θοῇσιν
θοῇσιν: Il. 21:135: οὓς ἐπὶ νηυσὶ θοῇσιν ἐπέφνετε νόσφιν ἐμεῖο.
θοῇσιν: Od. 7:34: νηυσὶ θοῇσιν τοί γε πεποιθότες ὠκείῃσι
θοῇσιν: Od. 15:299: ἔνθεν δ’ αὖ νήσοισιν ἐπιπροέηκε θοῇσιν,
θοινηθῆναι: Od. 4:36: ξείνων, ἐς δ’ αὐτοὺς προτέρω ἄγε θοινηθῆναι.”
θόλοιο: Od. 22:466: κίονος ἐξάψας μεγάλης περίβαλλε θόλοιο,
θόλου: Od. 22:442: μεσσηγύς τε θόλου καὶ ἀμύμονος ἕρκεος αὐλῆς,
θόλου: Od. 22:459: μεσσηγύς τε θόλου καὶ ἀμύμονος ἕρκεος αὐλῆς,
θοοὶ: Il. 2:542: τῷ δ’ ἅμ’ Ἄβαντες ἕποντο θοοὶ ὄπιθεν κομόωντες
θοοὶ: Il. 16:422: αἰδὼς ὦ Λύκιοι· πόσε φεύγετε; νῦν θοοὶ ἔστε.
θοὸν: Il. 11:533: ῥίμφ’ ἔφερον θοὸν ἅρμα μετὰ Τρῶας καὶ Ἀχαιοὺς
θοὸν: Il. 17:458: ῥίμφα φέρον θοὸν ἅρμα μετὰ Τρῶας καὶ Ἀχαιούς.
θοὸν: Od. 22:83: ἐν δέ οἱ ἥπατι πῆξε θοὸν βέλος. ἐκ δ’ ἄρα χειρὸς
θοὸς: Il. 2:758: ναίεσκον· τῶν μὲν Πρόθοος θοὸς ἡγεμόνευε,
θοὸς: Il. 5:536: τῖον, ἐπεὶ θοὸς ἔσκε μετὰ πρώτοισι μάχεσθαι.
θοός: Il. 5:571: Αἰνείας δ’ οὐ μεῖνε θοός περ ἐὼν πολεμιστὴς
θοός: Il. 15:585: Ἀντίλοχος δ’ οὐ μεῖνε θοός περ ἐὼν πολεμιστής,
θοός: Il. 16:494: νῦν τοι ἐελδέσθω πόλεμος κακός, εἰ θοός ἐσσι.
θόρ’: Il. 15:582: ὣς ἐπὶ σοὶ Μελάνιππε θόρ’ Ἀντίλοχος μενεχάρμης
θόρε: Il. 8:320: αὐτὸς δ’ ἐκ δίφροιο χαμαὶ θόρε παμφανόωντος
θόρε: Il. 20:381: ἐν δ’ Ἀχιλεὺς Τρώεσσι θόρε φρεσὶν εἱμένος ἀλκὴν
θόρε: Il. 23:353: πάλλ’ Ἀχιλεύς, ἐκ δὲ κλῆρος θόρε Νεστορίδαο
θόρε: Il. 23:509: αὐτὸς δ’ ἐκ δίφροιο χαμαὶ θόρε παμφανόωντος,
θόρον: Il. 8:252: μᾶλλον ἐπὶ Τρώεσσι θόρον, μνήσαντο δὲ χάρμης.
θόρον: Il. 14:440: μᾶλλον ἐπὶ Τρώεσσι θόρον, μνήσαντο δὲ χάρμης.
θόρον: Il. 15:380: μᾶλλον ἐπ’ Ἀργείοισι θόρον, μνήσαντο δὲ χάρμης.
θορόντα: Il. 15:580: βλημένῳ ἀΐξῃ, τόν τ’ ἐξ εὐνῆφι θορόντα
θορόντες: Il. 11:70: ὣς Τρῶες καὶ Ἀχαιοὶ ἐπ’ ἀλλήλοισι θορόντες
θορόντες: Il. 16:770: ὣς Τρῶες καὶ Ἀχαιοὶ ἐπ’ ἀλλήλοισι θορόντες
θορόντες: Il. 16:773: ἰοί τε πτερόεντες ἀπὸ νευρῆφι θορόντες,
θοροῦσα: Od. 23:32: ὣς ἔφαθ’, ἡ δ’ ἐχάρη καὶ ἀπὸ λέκτροιο θοροῦσα
θορὼν: Il. 5:161: ὡς δὲ λέων ἐν βουσὶ θορὼν ἐξ αὐχένα ἄξῃ
θορὼν: Il. 10:528: Τυδεΐδης δὲ χαμᾶζε θορὼν ἔναρα βροτόεντα
θόρωσι: Od. 22:303: ἐξ ὀρέων ἐλθόντες ἐπ’ ὀρνίθεσσι θόρωσι.
θούριδος: Il. 4:234: Ἀργεῖοι μή πώ τι μεθίετε θούριδος ἀλκῆς·
θούριδος: Il. 4:418: ἀλλ’ ἄγε δὴ καὶ νῶϊ μεδώμεθα θούριδος ἀλκῆς.
θούριδος: Il. 5:718: ἀλλ’ ἄγε δὴ καὶ νῶϊ μεδώμεθα θούριδος ἀλκῆς.
θούριδος: Il. 6:112: ἀνέρες ἔστε φίλοι, μνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς,
θούριδος: Il. 8:174: ἀνέρες ἔστε φίλοι, μνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς.
θούριδος: Il. 11:287: ἀνέρες ἔστε φίλοι, μνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς.
θούριδος: Il. 11:313: Τυδεΐδη τί παθόντε λελάσμεθα θούριδος ἀλκῆς;
θούριδος: Il. 11:565: Αἴας δ’ ἄλλοτε μὲν μνησάσκετο θούριδος ἀλκῆς
θούριδος: Il. 11:709: παῖδ’ ἔτ’ ἐόντ’, οὔ πω μάλα εἰδότε θούριδος ἀλκῆς.
θούριδος: Il. 12:409: ὦ Λύκιοι τί τ’ ἄρ’ ὧδε μεθίετε θούριδος ἀλκῆς;
θούριδος: Il. 13:116: ὑμεῖς δ’ οὐκ ἔτι καλὰ μεθίετε θούριδος ἀλκῆς
θούριδος: Il. 13:197: Ἴμβριον αὖτ’ Αἴαντε μεμαότε θούριδος ἀλκῆς
θούριδος: Il. 15:250: χερμαδίῳ πρὸς στῆθος, ἔπαυσε δὲ θούριδος ἀλκῆς;
θούριδος: Il. 15:322: ἐν στήθεσσιν ἔθελξε, λάθοντο δὲ θούριδος ἀλκῆς.
θούριδος: Il. 15:487: ἀνέρες ἔστε φίλοι, μνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς
θούριδος: Il. 15:527: Λαομεδοντιάδης εὖ εἰδότα θούριδος ἀλκῆς,
θούριδος: Il. 15:734: ἀνέρες ἔστε φίλοι, μνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς.
θούριδος: Il. 16:270: ἀνέρες ἔστε φίλοι, μνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς,
θούριδος: Il. 16:357: δυσκελάδου μνήσαντο, λάθοντο δὲ θούριδος ἀλκῆς.
θούριδος: Il. 17:81: Πανθοΐδην Εὔφορβον, ἔπαυσε δὲ θούριδος ἀλκῆς.
θούριδος: Il. 17:185: ἀνέρες ἔστε φίλοι, μνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς,
θούριδος: Od. 4:527: μή ἑ λάθοι παριών, μνήσαιτο δὲ θούριδος ἀλκῆς.
θοῦριν: Il. 7:164: τοῖσι δ’ ἐπ’ Αἴαντες θοῦριν ἐπιειμένοι ἀλκήν,
θοῦριν: Il. 8:262: τοῖσι δ’ ἐπ’ Αἴαντες θοῦριν ἐπιειμένοι ἀλκήν,
θοῦριν: Il. 11:32: ἂν δ’ ἕλετ’ ἀμφιβρότην πολυδαίδαλον ἀσπίδα θοῦριν
θοῦριν: Il. 15:308: εἱμένος ὤμοιιν νεφέλην, ἔχε δ’ αἰγίδα θοῦριν
θοῦριν: Il. 18:157: τρὶς δὲ δύ’ Αἴαντες θοῦριν ἐπιειμένοι ἀλκὴν
θοῦριν: Il. 20:162: νευστάζων κόρυθι βριαρῇ· ἀτὰρ ἀσπίδα θοῦριν
θοῦρον: Il. 5:30: χειρὸς ἑλοῦσ’ ἐπέεσσι προσηύδα θοῦρον Ἄρηα·
θοῦρον: Il. 5:35: Ὣς εἰποῦσα μάχης ἐξήγαγε θοῦρον Ἄρηα·
θοῦρον: Il. 5:355: εὗρεν ἔπειτα μάχης ἐπ’ ἀριστερὰ θοῦρον Ἄρηα
θοῦρον: Il. 5:454: δὴ τότε θοῦρον Ἄρηα προσηύδα Φοῖβος Ἀπόλλων·
θοῦρον: Il. 5:830: τύψον δὲ σχεδίην μηδ’ ἅζεο θοῦρον Ἄρηα
θοῦρον: Il. 5:904: ὣς ἄρα καρπαλίμως ἰήσατο θοῦρον Ἄρηα.
θοῦρον: Il. 15:127: χάλκεον· ἣ δ’ ἐπέεσσι καθάπτετο θοῦρον Ἄρηα·
θοῦρον: Il. 15:142: Ὣς εἰποῦσ’ ἵδρυσε θρόνῳ ἔνι θοῦρον Ἄρηα.
θοῦρον: Il. 21:406: τῷ βάλε θοῦρον Ἄρηα κατ’ αὐχένα, λῦσε δὲ γυῖα.
θοῦρος: Il. 5:507: θοῦρος Ἄρης ἐκάλυψε μάχῃ Τρώεσσιν ἀρήγων
θοῦρος: Il. 24:498: τῶν μὲν πολλῶν θοῦρος Ἄρης ὑπὸ γούνατ’ ἔλυσεν·
θοῷ: Il. 5:430: ταῦτα δ’ Ἄρηϊ θοῷ καὶ Ἀθήνῃ πάντα μελήσει.
θοῷ: Il. 5:462: εἰδόμενος Ἀκάμαντι θοῷ ἡγήτορι Θρῃκῶν·
θοῷ: Il. 8:215: εἰλομένων· εἴλει δὲ θοῷ ἀτάλαντος Ἄρηϊ
θοῷ: Il. 13:295: Ὣς φάτο, Μηριόνης δὲ θοῷ ἀτάλαντος Ἄρηϊ
θοῷ: Il. 13:328: Ὣς φάτο, Μηριόνης δὲ θοῷ ἀτάλαντος Ἄρηϊ
θοῷ: Il. 13:528: ἥρπασε, Μηριόνης δὲ θοῷ ἀτάλαντος Ἄρηϊ
θοῷ: Il. 16:784: τρὶς μὲν ἔπειτ’ ἐπόρουσε θοῷ ἀτάλαντος Ἄρηϊ
θοῷ: Il. 17:72: ὅς ῥά οἱ Ἕκτορ’ ἐπῶρσε θοῷ ἀτάλαντον Ἄρηϊ
θοῷ: Il. 17:536: κείμενον· Αὐτομέδων δὲ θοῷ ἀτάλαντος Ἄρηϊ
θόωκοι: Od. 12:318: ἔνθα δ’ ἔσαν Νυμφέων καλοὶ χοροὶ ἠδὲ θόωκοι·
θόωκος: Od. 2:26: οὔτε ποθ’ ἡμετέρη ἀγορὴ γένετ’ οὔτε θόωκος
Θόων: Od. 8:113: Ποντεύς τε Πρῳρεύς τε, Θόων Ἀναβησίνεώς τε
Θόωνά: Il. 5:152: βῆ δὲ μετὰ Ξάνθόν τε Θόωνά τε Φαίνοπος υἷε
Θόωνα: Il. 11:422: αὐτὰρ ἔπειτα Θόωνα καὶ Ἔννομον ἐξενάριξε.
Θόωνά: Il. 12:140: Ἀσιάδην τ’ Ἀδάμαντα Θόωνά τε Οἰνόμαόν τε.
Θόωνα: Il. 13:545: Ἀντίλοχος δὲ Θόωνα μεταστρεφθέντα δοκεύσας
θοῶς: Il. 3:325: ἂψ ὁρόων· Πάριος δὲ θοῶς ἐκ κλῆρος ὄρουσεν.
θοῶς: Il. 3:422: ἀμφίπολοι μὲν ἔπειτα θοῶς ἐπὶ ἔργα τράποντο,
θοῶς: Il. 5:533: Ἦ καὶ ἀκόντισε δουρὶ θοῶς, βάλε δὲ πρόμον ἄνδρα
θοῶς: Il. 5:722: Ἥβη δ’ ἀμφ’ ὀχέεσσι θοῶς βάλε καμπύλα κύκλα
θοῶς: Il. 5:748: Ἥρη δὲ μάστιγι θοῶς ἐπεμαίετ’ ἄρ’ ἵππους·
θοῶς: Il. 8:219: αὐτῷ ποιπνύσαντι θοῶς ὀτρῦναι Ἀχαιούς.
θοῶς: Il. 8:392: Ἥρη δὲ μάστιγι θοῶς ἐπεμαίετ’ ἄρ’ ἵππους·
θοῶς: Il. 16:145: ἵππους δ’ Αὐτομέδοντα θοῶς ζευγνῦμεν ἄνωγε,
θοῶς: Od. 5:243: αὐτὰρ ὁ τάμνετο δοῦρα· θοῶς δέ οἱ ἤνυτο ἔργον.
θοῶς: Od. 6:92: στεῖβον δ’ ἐν βόθροισι θοῶς, ἔριδα προφέρουσαι.
θοῶς: Od. 8:443: “αὐτὸς νῦν ἴδε πῶμα, θοῶς δ’ ἐπὶ δεσμὸν ἴηλον,
θοῶς: Od. 8:447: αὐτίκ’ ἐπήρτυε πῶμα, θοῶς δ’ ἐπὶ δεσμὸν ἴηλε
θοῶς: Od. 9:469: κλαίειν· ἀλλ’ ἐκέλευσα θοῶς καλλίτριχα μῆλα
θοῶς: Od. 14:72: ὣς εἰπὼν ζωστῆρι θοῶς συνέεργε χιτῶνα,
θοῶς: Od. 14:248: ἐννέα νῆας στεῖλα, θοῶς δ’ ἐσαγείρετο λαός.
θοῶς: Od. 15:216: ἂψ Πυλίων εἰς ἄστυ, θοῶς δ’ ἄρα δώμαθ’ ἵκανε.
θοῶς: Od. 15:447: ἀγγελίη μοι ἔπειτα θοῶς πρὸς δώμαθ’ ἱκέσθω·
θοῶς: Od. 16:350: κείνοισ’ ἀγγείλωσι θοῶς οἶκόνδε νέεσθαι.”
θοῶς: Od. 21:46: αὐτίκ’ ἄρ’ ἥ γ’ ἱμάντα θοῶς ἀπέλυσε κορώνης,
θοῶς: Od. 21:241: κληῖσαι κληῖδι, θοῶς δ’ ἐπὶ δεσμὸν ἰῆλαι.”
θοῶς: Od. 22:19: αἵματος ἀνδρομέοιο· θοῶς δ’ ἀπὸ εἷο τράπεζαν
θοῶς: Od. 23:372: νυκτὶ κατακρύψασα θοῶς ἐξῆγε πόληος.
θοῶς: Od. 24:220: οἱ μὲν ἔπειτα δόμονδε θοῶς κίον, αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
Θόωσα: Od. 1:71: πᾶσιν Κυκλώπεσσι· Θόωσα δέ μιν τέκε νύμφη,
Θοῶτα: Il. 12:343: ἔρχεο δῖε Θοῶτα, θέων Αἴαντα κάλεσσον,
Θοώτην: Il. 12:342: αἶψα δ’ ἐπ’ Αἴαντα προΐει κήρυκα Θοώτην·
θρασειάων: Il. 11:552: ἀντίον ἀΐσσουσι θρασειάων ἀπὸ χειρῶν
θρασειάων: Il. 11:570: ἱστάμενος· τὰ δὲ δοῦρα θρασειάων ἀπὸ χειρῶν
θρασειάων: Il. 13:134: ἔγχεα δ’ ἐπτύσσοντο θρασειάων ἀπὸ χειρῶν
θρασειάων: Il. 15:314: θρῷσκον· πολλὰ δὲ δοῦρα θρασειάων ἀπὸ χειρῶν
θρασειάων: Il. 17:662: ἀντίον ἀΐσσουσι θρασειάων ἀπὸ χειρῶν,
θρασειάων: Il. 23:714: τετρίγει δ’ ἄρα νῶτα θρασειάων ἀπὸ χειρῶν
θρασειάων: Od. 5:434: ὣς τοῦ πρὸς πέτρῃσι θρασειάων ἀπὸ χειρῶν
Θρασίον: Il. 21:210: Μνῆσόν τε Θρασίον τε καὶ Αἴνιον ἠδ’ Ὀφελέστην·
θράσος: Il. 14:415: ἐξ αὐτῆς, τὸν δ’ οὔ περ ἔχει θράσος ὅς κεν ἴδηται
θρασυκάρδιος: Il. 10:41: νύκτα δι’ ἀμβροσίην· μάλα τις θρασυκάρδιος ἔσται.
θρασυκάρδιος: Il. 13:343: ἐρχομένων ἄμυδις· μάλα κεν θρασυκάρδιος εἴη
θρασυμέμνονα: Il. 5:639: εἶναι, ἐμὸν πατέρα θρασυμέμνονα θυμολέοντα·
θρασυμέμνονα: Od. 11:267: ἥ ῥ’ Ἡρακλῆα θρασυμέμνονα θυμολέοντα
Θρασυμήδεα: Il. 9:81: ἀμφί τε Νεστορίδην Θρασυμήδεα ποιμένα λαῶν,
Θρασυμήδεα: Il. 17:705: ἀλλ’ ὅ γε τοῖσιν μὲν Θρασυμήδεα δῖον ἀνῆκεν,
Θρασυμήδεϊ: Od. 3:39: πάρ τε κασιγνήτῳ Θρασυμήδεϊ καὶ πατέρι ᾧ.
Θρασυμήδεος: Il. 14:10: κείμενον ἐν κλισίῃ Θρασυμήδεος ἱπποδάμοιο
Θρασυμήδης: Il. 10:255: Τυδεΐδῃ μὲν δῶκε μενεπτόλεμος Θρασυμήδης
Θρασυμήδης: Il. 16:321: στὰς πρόσθεν νέκυος· τοῦ δ’ ἀντίθεος Θρασυμήδης
Θρασυμήδης: Il. 17:378: ἀνέρε κυδαλίμω Θρασυμήδης Ἀντίλοχός τε
Θρασυμήδης: Od. 3:414: Περσεύς τ’ Ἄρητός τε καὶ ἀντίθεος Θρασυμήδης.
Θρασυμήδης: Od. 3:442: ἐν κανέῳ· πέλεκυν δὲ μενεπτόλεμος Θρασυμήδης
Θρασυμήδης: Od. 3:448: αὐτίκα Νέστορος υἱός, ὑπέρθυμος Θρασυμήδης,
Θρασύμηλον: Il. 16:463: ἔνθ’ ἤτοι Πάτροκλος ἀγακλειτὸν Θρασύμηλον,
θρασὺν: Il. 6:254: τέκνον τίπτε λιπὼν πόλεμον θρασὺν εἰλήλουθας;
θρασὺν: Il. 8:89: ἦλθον ἀν’ ἰωχμὸν θρασὺν ἡνίοχον φορέοντες
θρασύν: Il. 8:126: κεῖσθαι, ὃ δ’ ἡνίοχον μέθεπε θρασύν· οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν
θρασύν: Il. 8:128: Ἰφιτίδην Ἀρχεπτόλεμον θρασύν, ὅν ῥα τόθ’ ἵππων
θρασὺν: Il. 8:312: ἀλλ’ Ἀρχεπτόλεμον θρασὺν Ἕκτορος ἡνιοχῆα
θρασὺν: Il. 10:28: ἤλυθον ἐς Τροίην πόλεμον θρασὺν ὁρμαίνοντες.
θρασὺν: Il. 12:60: δὴ τότε Πουλυδάμας θρασὺν Ἕκτορα εἶπε παραστάς·
θρασὺν: Il. 12:210: δὴ τότε Πουλυδάμας θρασὺν Ἕκτορα εἶπε παραστάς·
θρασὺν: Il. 13:725: εἰ μὴ Πουλυδάμας θρασὺν Ἕκτορα εἶπε παραστάς·
θρασὺν: Il. 16:604: Λαόγονον θρασὺν υἱὸν Ὀνήτορος, ὃς Διὸς ἱρεὺς
θρασὺν: Il. 22:455: δείδω μὴ δή μοι θρασὺν Ἕκτορα δῖος Ἀχιλλεὺς
θρασὺν: Il. 24:72: λάθρῃ Ἀχιλλῆος θρασὺν Ἕκτορα· ἦ γάρ οἱ αἰεὶ
θρασὺν: Il. 24:786: καὶ τότ’ ἄρ’ ἐξέφερον θρασὺν Ἕκτορα δάκρυ χέοντες,
θρασὺν: Od. 4:146: ἤλθεθ’ ὑπὸ Τροίην, πόλεμον θρασὺν ὁρμαίνοντες.”
θρασὺς: Od. 10:436: ἡμέτεροι ἕταροι, σὺν δ’ ὁ θρασὺς εἵπετ’ Ὀδυσσεύς·
θρέξασκον: Il. 18:599: οἳ δ’ ὁτὲ μὲν θρέξασκον ἐπισταμένοισι πόδεσσι
θρέξασκον: Il. 18:602: ἄλλοτε δ’ αὖ θρέξασκον ἐπὶ στίχας ἀλλήλοισι.
θρέπτρα: Il. 4:478: θρέπτρα φίλοις ἀπέδωκε, μινυνθάδιος δέ οἱ αἰὼν
θρέπτρα: Il. 17:302: θρέπτρα φίλοις ἀπέδωκε, μινυνθάδιος δέ οἱ αἰὼν
θρέψ’: Il. 2:766: τὰς ἐν Πηρείῃ θρέψ’ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων
θρέψά: Il. 24:60: θρέψά τε καὶ ἀτίτηλα καὶ ἀνδρὶ πόρον παράκοιτιν
θρέψαιό: Od. 19:368: γῆράς τε λιπαρὸν θρέψαιό τε φαίδιμον υἱόν·
θρέψαν: Od. 14:175: Τηλεμάχου. τὸν ἐπεὶ θρέψαν θεοὶ ἔρνεϊ ἶσον,
θρέψας: Od. 9:246: αὐτίκα δ’ ἥμισυ μὲν θρέψας λευκοῖο γάλακτος
θρέψασα: Il. 18:57: τὸν μὲν ἐγὼ θρέψασα φυτὸν ὣς γουνῷ ἀλωῆς
θρέψασα: Il. 18:438: τὸν μὲν ἐγὼ θρέψασα φυτὸν ὣς γουνῷ ἀλωῆς
θρέψασα: Od. 12:134: τὰς μὲν ἄρα θρέψασα τεκοῦσά τε πότνια μήτηρ
θρέψε: Il. 2:548: θρέψε Διὸς θυγάτηρ, τέκε δὲ ζείδωρος ἄρουρα,
θρέψε: Od. 11:309: οὓς δὴ μηκίστους θρέψε ζείδωρος ἄρουρα
θρέψε: Od. 17:293: θρέψε μέν, οὐδ’ ἀπόνητο, πάρος δ’ εἰς Ἴλιον ἱρὴν
θρέψεν: Il. 16:329: θρέψεν ἀμαιμακέτην πολέσιν κακὸν ἀνθρώποισιν.
θρέψεν: Od. 15:363: οὕνεκά μ’ αὐτὴ θρέψεν ἅμα Κτιμένῃ τανυπέπλῳ,
Θρήϊκα: Il. 2:595: ἀντόμεναι Θάμυριν τὸν Θρήϊκα παῦσαν ἀοιδῆς
Θρήϊκας: Il. 2:844: Αὐτὰρ Θρήϊκας ἦγ’ Ἀκάμας καὶ Πείροος ἥρως
Θρήϊκας: Il. 10:487: ὣς μὲν Θρήϊκας ἄνδρας ἐπῴχετο Τυδέος υἱὸς
Θρήϊκες: Il. 4:533: Θρήϊκες ἀκρόκομοι δολίχ’ ἔγχεα χερσὶν ἔχοντες,
Θρήϊκες: Il. 10:434: Θρήϊκες οἷδ’ ἀπάνευθε νεήλυδες ἔσχατοι ἄλλων·
Θρηϊκίης: Il. 13:13: Θρηϊκίης· ἔνθεν γὰρ ἐφαίνετο πᾶσα μὲν Ἴδη,
Θρηΐκιοι: Il. 10:559: Θρηΐκιοι· τὸν δέ σφιν ἄνακτ’ ἀγαθὸς Διομήδης
Θρηΐκιον: Il. 23:230: Θρηΐκιον κατὰ πόντον· ὃ δ’ ἔστενεν οἴδματι θύων.
Θρηΐκιον: Il. 23:808: καλὸν Θρηΐκιον, τὸ μὲν Ἀστεροπαῖον ἀπηύρων·
Θρηϊκίῳ: Il. 13:577: Θρηϊκίῳ μεγάλῳ, ἀπὸ δὲ τρυφάλειαν ἄραξεν.
Θρῇκες: Il. 24:234: ἐκ δὲ δέπας περικαλλές, ὅ οἱ Θρῇκες πόρον ἄνδρες
Θρῄκεσσι: Il. 6:7: ἄνδρα βαλὼν ὃς ἄριστος ἐνὶ Θρῄκεσσι τέτυκτο
Θρῄκῃ: Il. 11:222: ὃς τράφη ἐν Θρῄκῃ ἐριβώλακι μητέρι μήλων·
Θρῄκηθεν: Il. 9:5: βορέης καὶ Ζέφυρος, τώ τε Θρῄκηθεν ἄητον
Θρῄκηθεν: Il. 9:72: ἠμάτιαι Θρῄκηθεν ἐπ’ εὐρέα πόντον ἄγουσι·
Θρῄκηνδε: Od. 8:361: αὐτίκ’ ἀναΐξαντε ὁ μὲν Θρῄκηνδε βεβήκει,
Θρῄκης: Il. 13:301: τὼ μὲν ἄρ’ ἐκ Θρῄκης Ἐφύρους μέτα θωρήσσεσθον,
Θρῄκης: Il. 20:485: Ῥίγμον, ὃς ἐκ Θρῄκης ἐριβώλακος εἰληλούθει·
Θρῃκῶν: Il. 4:519: κνήμην δεξιτερήν· βάλε δὲ Θρῃκῶν ἀγὸς ἀνδρῶν
Θρῃκῶν: Il. 4:537: ἤτοι ὃ μὲν Θρῃκῶν, ὃ δ’ Ἐπειῶν χαλκοχιτώνων
Θρῃκῶν: Il. 5:462: εἰδόμενος Ἀκάμαντι θοῷ ἡγήτορι Θρῃκῶν·
Θρῃκῶν: Il. 10:464: πέμψον ἐπὶ Θρῃκῶν ἀνδρῶν ἵππους τε καὶ εὐνάς.
Θρῃκῶν: Il. 10:470: αἶψα δ’ ἐπὶ Θρῃκῶν ἀνδρῶν τέλος ἷξον ἰόντες.
Θρῃκῶν: Il. 10:506: ἦ ἔτι τῶν πλεόνων Θρῃκῶν ἀπὸ θυμὸν ἕλοιτο.
Θρῃκῶν: Il. 10:518: ὦρσεν δὲ Θρῃκῶν βουληφόρον Ἱπποκόωντα
Θρῃκῶν: Il. 13:4: νόσφιν ἐφ’ ἱπποπόλων Θρῃκῶν καθορώμενος αἶαν
Θρῃκῶν: Il. 14:227: σεύατ’ ἐφ’ ἱπποπόλων Θρῃκῶν ὄρεα νιφόεντα
θρήνεον: Od. 24:61: θρήνεον· ἔνθα κεν οὔ τιν’ ἀδάκρυτόν γ’ ἐνόησας
θρήνυι: Od. 17:504: οὗτος δὲ θρήνυι πρυμνὸν βάλε δεξιὸν ὦμον.”
θρῆνυν: Il. 14:240: τεύξει’ ἀσκήσας, ὑπὸ δὲ θρῆνυν ποσὶν ἥσει,
θρῆνυν: Il. 15:729: θρῆνυν ἐφ’ ἑπταπόδην, λίπε δ’ ἴκρια νηὸς ἐΐσης.
θρῆνυν: Od. 17:409: ὣς ἄρ’ ἔφη, καὶ θρῆνυν ἑλὼν ὑπέφηνε τραπέζης
θρῆνυν: Od. 17:462: ὣς ἄρ’ ἔφη, καὶ θρῆνυν ἑλὼν βάλε δεξιὸν ὦμον
θρῆνυν: Od. 19:57: ποίησ’ Ἰκμάλιος καὶ ὑπὸ θρῆνυν ποσὶν ἧκε
θρῆνυς: Il. 18:390: καλοῦ δαιδαλέου· ὑπὸ δὲ θρῆνυς ποσὶν ἦεν·
θρῆνυς: Od. 1:131: καλὸν δαιδάλεον· ὑπὸ δὲ θρῆνυς ποσὶν ἦεν.
θρῆνυς: Od. 4:136: ἕζετο δ’ ἐν κλισμῷ, ὑπὸ δὲ θρῆνυς ποσὶν ἦεν.
θρῆνυς: Od. 10:315: καλοῦ δαιδαλέου· ὑπὸ δὲ θρῆνυς ποσὶν ἦεν·
θρῆνυς: Od. 10:367: καλοῦ δαιδαλέου· ὑπὸ δὲ θρῆνυς ποσὶν ἦεν·
θρήνων: Il. 24:721: θρήνων ἐξάρχους, οἵ τε στονόεσσαν ἀοιδὴν
θριγκοῖσι: Od. 17:267: τοίχῳ καὶ θριγκοῖσι, θύραι δ’ εὐερκέες εἰσὶ
θριγκὸς: Od. 7:87: ἐς μυχὸν ἐξ οὐδοῦ, περὶ δὲ θριγκὸς κυάνοιο·
Θρινακίῃ: Od. 11:107: Θρινακίῃ νήσῳ, προφυγὼν ἰοειδέα πόντον,
Θρινακίην: Od. 12:127: Θρινακίην δ’ ἐς νῆσον ἀφίξεαι· ἔνθα δὲ πολλαὶ
Θρινακίην: Od. 12:135: Θρινακίην ἐς νῆσον ἀπῴκισε τηλόθι ναίειν,
Θρινακίης: Od. 19:275: Θρινακίης ἄπο νήσου ἰών· ὀδύσαντο γὰρ αὐτῷ
θριξὶ: Il. 23:135: θριξὶ δὲ πάντα νέκυν καταείνυσαν, ἃς ἐπέβαλλον
θρόνα: Il. 22:441: δίπλακα πορφυρέην, ἐν δὲ θρόνα ποικίλ’ ἔπασσε.
Θρόνιον: Il. 2:533: Τάρφην τε Θρόνιον τε Βοαγρίου ἀμφὶ ῥέεθρα·
θρόνοι: Od. 7:95: ἐν δὲ θρόνοι περὶ τοῖχον ἐρηρέδατ’ ἔνθα καὶ ἔνθα
θρόνοισ’: Od. 10:352: τάων ἡ μὲν ἔβαλλε θρόνοισ’ ἔνι ῥήγεα καλὰ
θρόνοισ’: Od. 17:32: κώεα καστορνῦσα θρόνοισ’ ἔνι δαιδαλέοισι,
θρόνοισ’: Od. 20:150: ῥάσσατέ τ’ ἔν τε θρόνοισ’ εὐποιήτοισι τάπητας
θρόνοισι: Od. 8:422: ἐλθόντες δὲ καθῖζον ἐν ὑψηλοῖσι θρόνοισι.
θρόνοισιν: Od. 16:408: ἐλθόντες δὲ καθῖζον ἐπὶ ξεστοῖσι θρόνοισιν.
θρόνον: Il. 8:442: αὐτὸς δὲ χρύσειον ἐπὶ θρόνον εὐρύοπα Ζεὺς
θρόνον: Il. 14:238: δῶρα δέ τοι δώσω καλὸν θρόνον ἄφθιτον αἰεὶ
θρόνον: Il. 15:124: ὦρτο διὲκ προθύρου, λίπε δὲ θρόνον ἔνθα θάασσε,
θρόνον: Il. 24:553: μή πω μ’ ἐς θρόνον ἵζε διοτρεφὲς ὄφρά κεν Ἕκτωρ
θρόνον: Od. 1:130: αὐτὴν δ’ ἐς θρόνον εἷσεν ἄγων, ὑπὸ λῖτα πετάσσας,
θρόνον: Od. 8:65: τῷ δ’ ἄρα Ποντόνοος θῆκε θρόνον ἀργυρόηλον
θρόνον: Od. 8:469: ἦ ῥα, καὶ ἐς θρόνον ἷζε παρ’ Ἀλκίνοον βασιλῆα.
θρόνον: Od. 21:434: πὰρ θρόνον ἑστήκει κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ.
θρόνον: Od. 22:87: θυμῷ ἀνιάζων, ποσὶ δὲ θρόνον ἀμφοτέροισι
θρόνον: Od. 22:362: πεπτηὼς γὰρ ἔκειτο ὑπὸ θρόνον, ἀμφὶ δὲ δέρμα
θρόνος: Od. 6:308: ἔνθα δὲ πατρὸς ἐμοῖο θρόνος ποτικέκλιται αὐτῇ,
θρόνου: Il. 1:536: ὣς ὃ μὲν ἔνθα καθέζετ’ ἐπὶ θρόνου· οὐδέ μιν Ἥρη
θρόνου: Il. 11:644: τὸν δὲ ἰδὼν ὁ γεραιὸς ἀπὸ θρόνου ὦρτο φαεινοῦ,
θρόνου: Il. 18:389: τὴν μὲν ἔπειτα καθεῖσεν ἐπὶ θρόνου ἀργυροήλου
θρόνου: Il. 18:422: πλησίον, ἔνθα Θέτις περ, ἐπὶ θρόνου ἷζε φαεινοῦ,
θρόνου: Il. 20:62: δείσας δ’ ἐκ θρόνου ἆλτο καὶ ἴαχε, μή οἱ ὕπερθε
θρόνου: Il. 24:515: αὐτίκ’ ἀπὸ θρόνου ὦρτο, γέροντα δὲ χειρὸς ἀνίστη
θρόνου: Il. 24:522: ἀλλ’ ἄγε δὴ κατ’ ἄρ’ ἕζευ ἐπὶ θρόνου, ἄλγεα δ’ ἔμπης
θρόνου: Od. 5:195: καί ῥ’ ὁ μὲν ἔνθα καθέζετ’ ἐπὶ θρόνου, ἔνθεν ἀνέστη
θρόνου: Od. 7:162: ἀλλ’ ἄγε δὴ ξεῖνον μὲν ἐπὶ θρόνου ἀργυροήλου
θρόνου: Od. 7:169: ὦρσεν ἀπ’ ἐσχαρόφιν καὶ ἐπὶ θρόνου εἷσε φαεινοῦ,
θρόνου: Od. 10:314: εἷσε δέ μ’ εἰσαγαγοῦσα ἐπὶ θρόνου ἀργυροήλου,
θρόνου: Od. 10:366: εἷσε δέ μ’ εἰσαγαγοῦσα ἐπὶ θρόνου ἀργυροήλου,
θρόνου: Od. 18:157: ἂψ δ’ αὖτις κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπὶ θρόνου ἔνθεν ἀνέστη.
θρόνου: Od. 20:96: ἐς μέγαρον κατέθηκεν ἐπὶ θρόνου, ἐκ δὲ βοείην
θρόνου: Od. 21:139: ἂψ δ’ αὖτις κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπὶ θρόνου, ἔνθεν ἀνέστη.
θρόνου: Od. 21:166: ἂψ δ’ αὖτις κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπὶ θρόνου, ἔνθεν ἀνέστη.
θρόνου: Od. 22:341: μεσσηγὺς κρητῆρος ἰδὲ θρόνου ἀργυροήλου,
θρόνου: Od. 22:364: αἶψα δ’ ὑπὸ θρόνου ὦρτο, βοὸς δ’ ἀπέδυνε βοείην,
θρόνου: Od. 23:164: ἂψ δ’ αὖτις κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπὶ θρόνου, ἔνθεν ἀνέστη,
θρόνους: Od. 1:145: ἑξείης ἕζοντο κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε.
θρόνους: Od. 3:389: ἑξείης ἕζοντο κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε·
θρόνους: Od. 4:51: ἔς ῥα θρόνους ἕζοντο παρ’ Ἀτρεΐδην Μενέλαον.
θρόνους: Od. 10:233: εἷσεν δ’ εἰσαγαγοῦσα κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε,
θρόνους: Od. 15:134: ἑζέσθην δ’ ἄρ’ ἔπειτα κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε.
θρόνους: Od. 17:86: χλαίνας μὲν κατέθεντο κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε,
θρόνους: Od. 17:179: χλαίνας μὲν κατέθεντο κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε,
θρόνους: Od. 20:249: χλαίνας μὲν κατέθεντο κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε,
θρόνους: Od. 22:438: αὐτὰρ ἔπειτα θρόνους περικαλλέας ἠδὲ τραπέζας
θρόνους: Od. 22:452: αὐτὰρ ἔπειτα θρόνους περικαλλέας ἠδὲ τραπέζας
θρόνους: Od. 24:385: ἑξείης ἕζοντο κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε.
θρόνῳ: Il. 8:199: σείσατο δ’ εἰνὶ θρόνῳ, ἐλέλιξε δὲ μακρὸν Ὄλυμπον,
θρόνῳ: Il. 15:142: Ὣς εἰποῦσ’ ἵδρυσε θρόνῳ ἔνι θοῦρον Ἄρηα.
θρόνῳ: Il. 15:150: ἕζετο δ’ εἰνὶ θρόνῳ· τὼ δ’ ἀΐξαντε πετέσθην.
θρόνῳ: Od. 5:86: ἐν θρόνῳ ἱδρύσασα φαεινῷ σιγαλόεντι·
θρόνων: Od. 10:354: ἡ δ’ ἑτέρη προπάροιθε θρόνων ἐτίταινε τραπέζας
θρόνων: Od. 22:23: ἐκ δὲ θρόνων ἀνόρουσαν ὀρινθέντες κατὰ δῶμα,
θρόος: Il. 4:437: οὐ γὰρ πάντων ἦεν ὁμὸς θρόος οὐδ’ ἴα γῆρυς,
θρυλίχθη: Il. 23:396: θρυλίχθη δὲ μέτωπον ἐπ’ ὀφρύσι· τὼ δέ οἱ ὄσσε
Θρυόεσσα: Il. 11:710: ἔστι δέ τις Θρυόεσσα πόλις αἰπεῖα κολώνη
Θρύον: Il. 2:592: καὶ Θρύον Ἀλφειοῖο πόρον καὶ ἐΰκτιτον Αἰπὺ
θρύον: Il. 21:351: καίετο δὲ λωτός τε ἰδὲ θρύον ἠδὲ κύπειρον,
θρῷσκον: Il. 15:314: θρῷσκον· πολλὰ δὲ δοῦρα θρασειάων ἀπὸ χειρῶν
θρῴσκοντας: Il. 15:470: πρώϊον, ὄφρ’ ἀνέχοιτο θαμὰ θρῴσκοντας ὀϊστούς.
θρῴσκων: Il. 15:684: θρῴσκων ἄλλοτ’ ἐπ’ ἄλλον ἀμείβεται, οἳ δὲ πέτονται·
θρῴσκων: Il. 21:126: θρῴσκων τις κατὰ κῦμα μέλαιναν φρῖχ’ ὑπαΐξει
θρῴσκωσιν: Il. 13:589: θρῴσκωσιν κύαμοι μελανόχροες ἢ ἐρέβινθοι
θρωσμῷ: Il. 10:160: οὐκ ἀΐεις ὡς Τρῶες ἐπὶ θρωσμῷ πεδίοιο
θρωσμῷ: Il. 11:56: Τρῶες δ’ αὖθ’ ἑτέρωθεν ἐπὶ θρωσμῷ πεδίοιο
θρωσμῷ: Il. 20:3: Τρῶες δ’ αὖθ’ ἑτέρωθεν ἐπὶ θρωσμῷ πεδίοιο·
θυγατέρ’: Il. 11:625: θυγατέρ’ Ἀρσινόου μεγαλήτορος, ἥν οἱ Ἀχαιοὶ
θυγατέρ’: Od. 10:106: θυγατέρ’ ἰφθίμῃ Λαιστρυγόνος Ἀντιφάταο.
θυγατέρ’: Od. 15:364: θυγατέρ’ ἰφθίμῃ, τὴν ὁπλοτάτην τέκε παίδων·
θύγατερ: Il. 5:348: εἶκε Διὸς θύγατερ πολέμου καὶ δηϊοτῆτος·
θύγατερ: Il. 5:815: γιγνώσκω σε θεὰ θύγατερ Διὸς αἰγιόχοιο·
θύγατερ: Il. 7:24: τίπτε σὺ δ’ αὖ μεμαυῖα Διὸς θύγατερ μεγάλοιο
θύγατερ: Il. 14:194: Ἥρη πρέσβα θεὰ θύγατερ μεγάλοιο Κρόνοιο
θύγατερ: Il. 14:243: Ἥρη πρέσβα θεὰ θύγατερ μεγάλοιο Κρόνοιο
θύγατερ: Od. 1:10: τῶν ἁμόθεν γε, θεά, θύγατερ Διός, εἰπὲ καὶ ἡμῖν.
θύγατερ: Od. 7:146: “Ἀρήτη, θύγατερ Ῥηξήνορος ἀντιθέοιο,
θύγατερ: Od. 8:464: “Ναυσικάα, θύγατερ μεγαλήτορος Ἀλκινόοιο,
θύγατέρ: Od. 19:406: “γαμβρὸς ἐμὸς θύγατέρ τε, τίθεσθ’ ὄνομ’, ὅττι κεν εἴπω·
θύγατερ: Od. 20:61: “Ἄρτεμι, πότνα θεά, θύγατερ Διός, αἴθε μοι ἤδη
θυγατέρα: Il. 5:371: μητρὸς ἑῆς· ἣ δ’ ἀγκὰς ἐλάζετο θυγατέρα ἥν,
θυγατέρα: Il. 6:192: αὐτοῦ μιν κατέρυκε, δίδου δ’ ὅ γε θυγατέρα ἥν,
θυγατέρα: Il. 11:226: αὐτοῦ μιν κατέρυκε, δίδου δ’ ὅ γε θυγατέρα ἥν·
θυγατέρα: Il. 13:376: Δαρδανίδῃ Πριάμῳ· ὃ δ’ ὑπέσχετο θυγατέρα ἥν.
θυγατέρα: Il. 21:88: τοῦ δ’ ἔχε θυγατέρα Πρίαμος, πολλὰς δὲ καὶ ἄλλας·
θυγατέρας: Od. 10:7: ἔνθ’ ὅ γε θυγατέρας πόρεν υἱάσιν εἶναι ἀκοίτις.
θυγατέρες: Il. 2:492: θυγατέρες μνησαίαθ’ ὅσοι ὑπὸ Ἴλιον ἦλθον·
θυγατέρες: Il. 11:271: Ἥρης θυγατέρες πικρὰς ὠδῖνας ἔχουσαι,
θυγατέρες: Il. 24:166: θυγατέρες δ’ ἀνὰ δώματ’ ἰδὲ νυοὶ ὠδύροντο
θυγατέρες: Il. 24:604: ἓξ μὲν θυγατέρες, ἓξ δ’ υἱέες ἡβώοντες.
θυγατέρες: Od. 3:451: θυγατέρες τε νυοί τε καὶ αἰδοίη παράκοιτις
θυγατέρες: Od. 10:6: ἓξ μὲν θυγατέρες, ἓξ δ’ υἱέες ἡβώοντες.
θυγατέρεσσιν: Il. 15:197: θυγατέρεσσιν γάρ τε καὶ υἱάσι βέλτερον εἴη
θυγατέρος: Il. 21:504: ἣ μὲν τόξα λαβοῦσα πάλιν κίε θυγατέρος ἧς·
θυγατέρος: Od. 19:400: παῖδα νέον γεγαῶτα κιχήσατο θυγατέρος ἧς·
θυγάτηρ: Il. 1:538: ἀργυρόπεζα Θέτις θυγάτηρ ἁλίοιο γέροντος.
θυγάτηρ: Il. 1:556: ἀργυρόπεζα Θέτις θυγάτηρ ἁλίοιο γέροντος·
θυγάτηρ: Il. 2:548: θρέψε Διὸς θυγάτηρ, τέκε δὲ ζείδωρος ἄρουρα,
θυγάτηρ: Il. 3:144: Αἴθρη Πιτθῆος θυγάτηρ, Κλυμένη τε βοῶπις·
θυγάτηρ: Il. 3:374: εἰ μὴ ἄρ’ ὀξὺ νόησε Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη,
θυγάτηρ: Il. 4:128: ἀθάνατοι, πρώτη δὲ Διὸς θυγάτηρ ἀγελείη,
θυγάτηρ: Il. 4:515: ὦρσε Διὸς θυγάτηρ κυδίστη Τριτογένεια
θυγάτηρ: Il. 5:131: τοῖς ἄλλοις· ἀτὰρ εἴ κε Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη
θυγάτηρ: Il. 5:312: εἰ μὴ ἄρ’ ὀξὺ νόησε Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη
θυγάτηρ: Il. 5:721: Ἥρη πρέσβα θεὰ θυγάτηρ μεγάλοιο Κρόνοιο·
θυγάτηρ: Il. 5:820: τοῖς ἄλλοις· ἀτὰρ εἴ κε Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη
θυγάτηρ: Il. 6:395: Ἀνδρομάχη θυγάτηρ μεγαλήτορος Ἠετίωνος
θυγάτηρ: Il. 6:398: τοῦ περ δὴ θυγάτηρ ἔχεθ’ Ἕκτορι χαλκοκορυστῇ.
θυγάτηρ: Il. 8:187: Ἀνδρομάχη θυγάτηρ μεγαλήτορος Ἠετίωνος
θυγάτηρ: Il. 8:383: Ἥρη πρέσβα θεὰ θυγάτηρ μεγάλοιο Κρόνοιο·
θυγάτηρ: Il. 9:661: Φόρβαντος θυγάτηρ Διομήδη καλλιπάρῃος.
θυγάτηρ: Il. 14:193: Τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη·
θυγάτηρ: Il. 14:224: Ἣ μὲν ἔβη πρὸς δῶμα Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη,
θυγάτηρ: Il. 16:175: ὃν τέκε Πηλῆος θυγάτηρ καλὴ Πολυδώρη
θυγάτηρ: Il. 16:181: Φύλαντος θυγάτηρ· τῆς δὲ κρατὺς Ἀργειφόντης
θυγάτηρ: Il. 18:399: Εὐρυνόμη θυγάτηρ ἀψοῤῥόου Ὠκεανοῖο.
θυγάτηρ: Il. 19:91: πρέσβα Διὸς θυγάτηρ Ἄτη, ἣ πάντας ἀᾶται,
θυγάτηρ: Il. 21:85: γείνατο Λαοθόη θυγάτηρ Ἄλταο γέροντος
θυγάτηρ: Il. 21:416: τὸν δ’ ἄγε χειρὸς ἑλοῦσα Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη
θυγάτηρ: Il. 23:185: ἀλλὰ κύνας μὲν ἄλαλκε Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη
θυγάτηρ: Il. 24:562: μήτηρ, ἥ μ’ ἔτεκεν, θυγάτηρ ἁλίοιο γέροντος.
θυγάτηρ: Od. 1:52: Ἄτλαντος θυγάτηρ ὀλοόφρονος, ὅς τε θαλάσσης
θυγάτηρ: Od. 1:55: τοῦ θυγάτηρ δύστηνον ὀδυρόμενον κατερύκει,
θυγάτηρ: Od. 1:72: Φόρκυνος θυγάτηρ, ἁλὸς ἀτρυγέτοιο μέδοντος,
θυγάτηρ: Od. 1:429: Εὐρύκλει’, Ὦπος θυγάτηρ Πεισηνορίδαο,
θυγάτηρ: Od. 2:347: Εὐρύκλει’, Ὦπος θυγάτηρ Πεισηνορίδαο.
θυγάτηρ: Od. 3:337: ἦ ῥα Διὸς θυγάτηρ, οἱ δ’ ἔκλυον αὐδησάσης·
θυγάτηρ: Od. 3:378: ἀλλὰ Διὸς θυγάτηρ, ἀγελείη Τριτογένεια,
θυγάτηρ: Od. 3:465: Νέστορος ὁπλοτάτη θυγάτηρ Νηληϊάδαο.
θυγάτηρ: Od. 4:227: τοῖα Διὸς θυγάτηρ ἔχε φάρμακα μητιόεντα,
θυγάτηρ: Od. 4:365: Πρωτέος ἰφθίμου θυγάτηρ ἁλίοιο γέροντος,
θυγάτηρ: Od. 5:333: τὸν δὲ ἴδεν Κάδμου θυγάτηρ, καλλίσφυρος Ἰνώ,
θυγάτηρ: Od. 6:17: Ναυσικάα, θυγάτηρ μεγαλήτορος Ἀλκινόοιο,
θυγάτηρ: Od. 6:139: οἴη δ’ Ἀλκινόου θυγάτηρ μένε· τῇ γὰρ Ἀθήνη
θυγάτηρ: Od. 6:196: εἰμὶ δ’ ἐγὼ θυγάτηρ μεγαλήτορος Ἀλκινόοιο,
θυγάτηρ: Od. 6:213: Ναυσικάα, θυγάτηρ μεγαλήτορος Ἀλκινόοιο·
θυγάτηρ: Od. 7:58: ὁπλοτάτη θυγάτηρ μεγαλήτορος Εὐρυμέδοντος,
θυγάτηρ: Od. 7:245: ἔνθα μὲν Ἄτλαντος θυγάτηρ, δολόεσσα Καλυψώ,
θυγάτηρ: Od. 8:308: ὡς ἐμὲ χωλὸν ἐόντα Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη
θυγάτηρ: Od. 8:320: οὕνεκά οἱ καλὴ θυγάτηρ, ἀτὰρ οὐκ ἐχέθυμος.”
θυγάτηρ: Od. 11:85: Αὐτολύκου θυγάτηρ μεγαλήτορος Ἀντίκλεια,
θυγάτηρ: Od. 11:217: οὔ τί σε Περσεφόνεια Διὸς θυγάτηρ ἀπαφίσκει,
θυγάτηρ: Od. 13:359: αἴ κεν ἐᾷ πρόφρων με Διὸς θυγάτηρ ἀγελείη
θυγάτηρ: Od. 20:148: Εὐρύκλει’, Ὦπος θυγάτηρ Πεισηνορίδαο·
θυγάτηρ: Od. 22:205: τοῖσι δ’ ἐπ’ ἀγχίμολον θυγάτηρ Διὸς ἦλθεν Ἀθήνη
θυγάτηρ: Od. 24:502: τοῖσι δ’ ἐπ’ ἀγχίμολον θυγάτηρ Διὸς ἦλθεν Ἀθήνη,
θύγατρ’: Il. 11:739: πρεσβυτάτην δὲ θύγατρ’ εἶχε ξανθὴν Ἀγαμήδην,
θύγατρα: Il. 1:13: λυσόμενός τε θύγατρα φέρων τ’ ἀπερείσι’ ἄποινα,
θύγατρα: Il. 1:95: οὐδ’ ἀπέλυσε θύγατρα καὶ οὐκ ἀπεδέξατ’ ἄποινα·
θύγατρα: Il. 1:372: λυσόμενός τε θύγατρα φέρων τ’ ἀπερείσι’ ἄποινα,
θύγατρα: Od. 2:53: Ἰκαρίου, ὅς κ’ αὐτὸς ἐεδνώσαιτο θύγατρα,
θύγατρα: Od. 11:260: τὴν δὲ μέτ’ Ἀντιόπην ἴδον, Ἀσωποῖο θύγατρα,
θύγατρα: Od. 11:269: καὶ Μεγάρην, Κρείοντος ὑπερθύμοιο θύγατρα,
θύγατρα: Od. 18:276: οἵ τ’ ἀγαθήν τε γυναῖκα καὶ ἀφνειοῖο θύγατρα
θύγατρας: Il. 22:62: υἷάς τ’ ὀλλυμένους ἑλκηθείσας τε θύγατρας,
θύγατρας: Od. 11:329: ὅσσας ἡρώων ἀλόχους ἴδον ἠδὲ θύγατρας·
θύγατρας: Od. 22:222: ζώειν ἐν μεγάροισιν ἐάσομεν, οὐδὲ θύγατρας
θύγατρες: Il. 6:238: ἀμφ’ ἄρα μιν Τρώων ἄλοχοι θέον ἠδὲ θύγατρες
θύγατρες: Il. 9:144: τρεῖς δέ μοί εἰσι θύγατρες ἐνὶ μεγάρῳ εὐπήκτῳ
θύγατρες: Il. 9:286: τρεῖς δέ οἵ εἰσι θύγατρες ἐνὶ μεγάρῳ εὐπήκτῳ
θύγατρες: Il. 22:155: πλύνεσκον Τρώων ἄλοχοι καλαί τε θύγατρες
θύγατρες: Od. 11:227: ὅσσαι ἀριστήων ἄλοχοι ἔσαν ἠδὲ θύγατρες.
θυγατρί: Il. 9:148: πολλὰ μάλ’, ὅσσ’ οὔ πώ τις ἑῇ ἐπέδωκε θυγατρί·
θυγατρί: Il. 9:290: πολλὰ μάλ’, ὅσσ’ οὔ πώ τις ἑῇ ἐπέδωκε θυγατρί·
θυγατρὸς: Od. 4:4: υἱέος ἠδὲ θυγατρὸς ἀμύμονος ᾧ ἐνὶ οἴκῳ.
θυγατρὸς: Od. 7:290: ἀμφιπόλους δ’ ἐπὶ θινὶ τεῆς ἐνόησα θυγατρὸς
θυγατρὸς: Od. 11:421: οἰκτροτάτην δ’ ἤκουσα ὄπα Πριάμοιο θυγατρὸς
θυγατρῶν: Il. 2:715: Ἄλκηστις Πελίαο θυγατρῶν εἶδος ἀρίστη.
θυγατρῶν: Il. 3:124: Λαοδίκην Πριάμοιο θυγατρῶν εἶδος ἀρίστην.
θυγατρῶν: Il. 6:252: Λαοδίκην ἐσάγουσα θυγατρῶν εἶδος ἀρίστην·
θυγατρῶν: Il. 13:365: ᾔτεε δὲ Πριάμοιο θυγατρῶν εἶδος ἀρίστην
θυγατρῶν: Il. 13:378: δοῖμεν δ’ Ἀτρεΐδαο θυγατρῶν εἶδος ἀρίστην
θυγατρῶν: Il. 13:429: πρεσβυτάτην δ’ ὤπυιε θυγατρῶν Ἱπποδάμειαν
θυγατρῶν: Il. 14:121: Ἀδρήστοιο δ’ ἔγημε θυγατρῶν, ναῖε δὲ δῶμα
θυγατρῶν: Il. 21:142: γείνατο καὶ Περίβοια Ἀκεσσαμενοῖο θυγατρῶν
θυγατρῶν: Od. 3:452: Νέστορος, Εὐρυδίκη, πρέσβα Κλυμένοιο θυγατρῶν.
θῦε: Od. 13:85: πορφύρεον μέγα θῦε πολυφλοίσβοιο θαλάσσης.
θῦε: Od. 15:222: ἦ τοι ὁ μὲν τὰ πονεῖτο καὶ εὔχετο, θῦε δ’ Ἀθήνῃ
θυέεσσι: Il. 9:495: καὶ μὲν τοὺς θυέεσσι καὶ εὐχωλῇς ἀγανῇσι
θυέεσσιν: Il. 6:270: ἔρχεο σὺν θυέεσσιν ἀολλίσσασα γεραιάς·
θύει: Il. 1:342: τοῖς ἄλλοις· ἦ γὰρ ὅ γ’ ὀλοιῇσι φρεσὶ θύει,
θύελλα: Il. 6:346: οἴχεσθαι προφέρουσα κακὴ ἀνέμοιο θύελλα
θύελλα: Il. 23:366: ἵστατ’ ἀειρομένη ὥς τε νέφος ἠὲ θύελλα,
θύελλα: Od. 4:515: ἵξεσθαι, τότε δή μιν ἀναρπάξασα θύελλα
θύελλα: Od. 5:317: δεινὴ μισγομένων ἀνέμων ἐλθοῦσα θύελλα·
θύελλα: Od. 5:419: δείδω μή μ’ ἐξαῦτις ἀναρπάξασα θύελλα
θύελλα: Od. 7:275: τὴν μὲν ἔπειτα θύελλα διεσκέδασ’· αὐτὰρ ἐγώ γε
θύελλα: Od. 10:48: τοὺς δ’ αἶψ’ ἁρπάξασα φέρεν πόντονδε θύελλα
θύελλα: Od. 12:288: ἤν πως ἐξαπίνης ἔλθῃ ἀνέμοιο θύελλα,
θύελλα: Od. 12:409: ἱστοῦ δὲ προτόνους ἔῤῥηξ’ ἀνέμοιο θύελλα
θύελλα: Od. 20:63: αὐτίκα νῦν, ἢ ἔπειτά μ’ ἀναρπάξασα θύελλα
θύελλα: Od. 23:316: ἤην, ἀλλά μιν αὖτις ἀναρπάξασα θύελλα
θύελλαι: Od. 4:727: νῦν αὖ παῖδ’ ἀγαπητὸν ἀνηρέψαντο θύελλαι
θύελλαι: Od. 6:171: τόφρα δέ μ’ αἰεὶ κῦμα φόρει κραιπναί τε θύελλαι
θύελλαι: Od. 12:68: κύμαθ’ ἁλὸς φορέουσι πυρός τ’ ὀλοοῖο θύελλαι.
θύελλαι: Od. 20:66: ὡς δ’ ὅτε Πανδαρέου κούρας ἀνέλοντο θύελλαι·
θύελλαν: Il. 12:253: ὦρσεν ἀπ’ Ἰδαίων ὀρέων ἀνέμοιο θύελλαν,
θύελλαν: Il. 21:335: εἴσομαι ἐξ ἁλόθεν χαλεπὴν ὄρσουσα θύελλαν,
θυέλλας: Il. 15:26: τὸν σὺ ξὺν Βορέῃ ἀνέμῳ πεπιθοῦσα θυέλλας
θυέλλῃ: Il. 13:39: Τρῶες δὲ φλογὶ ἶσοι ἀολλέες ἠὲ θυέλλῃ
θυέλλῃ: Od. 10:54: κείμην· αἱ δ’ ἐφέροντο κακῇ ἀνέμοιο θυέλλῃ
θῦεν: Il. 11:180: Ἀτρεΐδεω ὑπὸ χερσί· περὶ πρὸ γὰρ ἔγχεϊ θῦεν.
θῦεν: Il. 16:699: Πατρόκλου ὑπὸ χερσί, περὶ πρὸ γὰρ ἔγχεϊ θῦεν,
θῦεν: Od. 11:420: κείμεθ’ ἐνὶ μεγάρῳ, δάπεδον δ’ ἅπαν αἵματι θῦεν.
θῦεν: Od. 22:309: κράτων τυπτομένων, δάπεδον δ’ ἅπαν αἵματι θῦεν.
θῦεν: Od. 24:185: κράτων τυπτομένων, δάπεδον δ’ ἅπαν αἵματι θῦεν.
Θυέστ’: Il. 2:107: αὐτὰρ ὃ αὖτε Θυέστ’ Ἀγαμέμνονι λεῖπε φορῆναι,
Θυέστῃ: Il. 2:106: Ἀτρεὺς δὲ θνῄσκων ἔλιπεν πολύαρνι Θυέστῃ,
Θυέστης: Od. 4:517: ἀγροῦ ἐπ’ ἐσχατιήν, ὅθι δώματα ναῖε Θυέστης
Θυεστιάδης: Od. 4:518: τὸ πρίν, ἀτὰρ τότ’ ἔναιε Θυεστιάδης Αἴγισθος.
θυέων: Od. 15:261: λίσσομ’ ὑπὲρ θυέων καὶ δαίμονος, αὐτὰρ ἔπειτα
θυήεις: Il. 8:48: Γάργαρον, ἔνθά τέ οἱ τέμενος βωμός τε θυήεις.
θυήεις: Il. 23:148: ἐς πηγάς, ὅθι τοι τέμενος βωμός τε θυήεις.
θυήεις: Od. 8:363: ἐς Πάφον, ἔνθα τέ οἱ τέμενος βωμός τε θυήεις.
θυηλάς: Il. 9:220: Πάτροκλον ὃν ἑταῖρον· ὃ δ’ ἐν πυρὶ βάλλε θυηλάς.
θυμαλγέα: Il. 4:513: μάρναται, ἀλλ’ ἐπὶ νηυσὶ χόλον θυμαλγέα πέσσει.
θυμαλγέα: Il. 9:260: παύε’, ἔα δὲ χόλον θυμαλγέα· σοὶ δ’ Ἀγαμέμνων
θυμαλγέα: Il. 9:387: πρίν γ’ ἀπὸ πᾶσαν ἐμοὶ δόμεναι θυμαλγέα λώβην.
θυμαλγέα: Il. 9:561: τῇ ὅ γε παρκατέλεκτο χόλον θυμαλγέα πέσσων
θυμαλγέα: Od. 8:272: Ἥφαιστος δ’ ὡς οὖν θυμαλγέα μῦθον ἄκουσε,
θυμαλγέα: Od. 23:64: ὕβριν ἀγασσάμενος θυμαλγέα καὶ κακὰ ἔργα.
θυμαλγέα: Od. 24:326: λώβην τεινύμενος θυμαλγέα καὶ κακὰ ἔργα.”
θυμαλγέϊ: Od. 20:118: οἳ δή μοι καμάτῳ θυμαλγέϊ γούνατ’ ἔλυσαν
θυμαλγέϊ: Od. 22:189: σὺν δὲ πόδας χεῖράς τε δέον θυμαλγέϊ δεσμῷ
θυμαλγέος: Od. 18:347: λώβης ἴσχεσθαι θυμαλγέος, ὄφρ’ ἔτι μᾶλλον
θυμαλγέος: Od. 20:285: λώβης ἴσχεσθαι θυμαλγέος, ὄφρ’ ἔτι μᾶλλον
θυμαλγὲς: Od. 16:69: “Εὔμαι’, ἦ μάλα τοῦτο ἔπος θυμαλγὲς ἔειπες.
θυμαλγὲς: Od. 23:183: “ὦ γύναι, ἦ μάλα τοῦτο ἔπος θυμαλγὲς ἔειπες.
θυμαρέα: Il. 9:336: εἵλετ’, ἔχει δ’ ἄλοχον θυμαρέα· τῇ παριαύων
θυμαρέα: Od. 23:232: κλαῖε δ’ ἔχων ἄλοχον θυμαρέα, κεδνὰ ἰδυῖαν.
θυμαρὲς: Od. 17:199: Εὔμαιος δ’ ἄρα οἱ σκῆπτρον θυμαρὲς ἔδωκε.
Θυμβραῖον: Il. 11:320: Ἦ καὶ Θυμβραῖον μὲν ἀφ’ ἵππων ὦσε χαμᾶζε
Θύμβρης: Il. 10:430: πρὸς Θύμβρης δ’ ἔλαχον Λύκιοι Μυσοί τ’ ἀγέρωχοι
θυμηγερέων: Od. 7:283: ἐκ δ’ ἔπεσον θυμηγερέων, ἐπὶ δ’ ἀμβροσίη νὺξ
θυμηδέ’: Od. 16:389: μή οἱ χρήματ’ ἔπειτα ἅλις θυμηδέ’ ἔδωμεν
θυμῆρες: Od. 10:362: θυμῆρες κεράσασα, κατὰ κρατός τε καὶ ὤμων,
θυμοβόροιο: Il. 7:301: ἠμὲν ἐμαρνάσθην ἔριδος πέρι θυμοβόροιο,
θυμοβόροιο: Il. 16:476: τὼ δ’ αὖτις συνίτην ἔριδος πέρι θυμοβόροιο.
θυμοβόροιο: Il. 20:253: αἵ τε χολωσάμεναι ἔριδος πέρι θυμοβόροιο
θυμοβόρου: Il. 7:210: θυμοβόρου ἔριδος μένεϊ ξυνέηκε μάχεσθαι.
θυμοβόρῳ: Il. 19:58: θυμοβόρῳ ἔριδι μενεήναμεν εἵνεκα κούρης;
θυμοδακὴς: Od. 8:185: θυμοδακὴς γὰρ μῦθος· ἐπώτρυνας δέ με εἰπών.”
Θυμοίτην: Il. 3:146: Οἳ δ’ ἀμφὶ Πρίαμον καὶ Πάνθοον ἠδὲ Θυμοίτην
θυμολέοντα: Il. 5:639: εἶναι, ἐμὸν πατέρα θρασυμέμνονα θυμολέοντα·
θυμολέοντα: Il. 7:228: καὶ μετ’ Ἀχιλλῆα ῥηξήνορα θυμολέοντα.
θυμολέοντα: Od. 4:724: ἣ πρὶν μὲν πόσιν ἐσθλὸν ἀπώλεσα θυμολέοντα,
θυμολέοντα: Od. 4:814: ἣ πρὶν μὲν πόσιν ἐσθλὸν ἀπώλεσα θυμολέοντα,
θυμολέοντα: Od. 11:267: ἥ ῥ’ Ἡρακλῆα θρασυμέμνονα θυμολέοντα
θυμὸν: Il. 1:136: ἄρσαντες κατὰ θυμὸν ὅπως ἀντάξιον ἔσται·
θυμόν: Il. 1:192: ἦε χόλον παύσειεν ἐρητύσειέ τε θυμόν.
θυμόν: Il. 1:193: ἧος ὃ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
θυμὸν: Il. 1:205: ᾗς ὑπεροπλίῃσι τάχ’ ἄν ποτε θυμὸν ὀλέσσῃ. ”
θυμὸν: Il. 1:243: θνήσκοντες πίπτωσι· σὺ δ’ ἔνδοθι θυμὸν ἀμύξεις
θυμὸν: Il. 1:429: χωόμενον κατὰ θυμὸν ἐϋζώνοιο γυναικὸς
θυμὸν: Il. 2:5: ἧδε δέ οἱ κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή,
θυμὸν: Il. 2:36: τὰ φρονέοντ’ ἀνὰ θυμὸν ἅ ῥ’ οὐ τελέεσθαι ἔμελλον·
θυμὸν: Il. 2:142: Ὣς φάτο, τοῖσι δὲ θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε
θυμὸν: Il. 2:171: ἅπτετ’, ἐπεί μιν ἄχος κραδίην καὶ θυμὸν ἵκανεν·
θυμὸν: Il. 2:409: ᾔδεε γὰρ κατὰ θυμὸν ἀδελφεὸν ὡς ἐπονεῖτο.
θυμὸν: Il. 3:98: θυμὸν ἐμόν, φρονέω δὲ διακρινθήμεναι ἤδη
θυμὸν: Il. 3:395: Ὣς φάτο, τῇ δ’ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε·
θυμὸν: Il. 3:438: μή με γύναι χαλεποῖσιν ὀνείδεσι θυμὸν ἔνιπτε·
θυμόν: Il. 4:163: εὖ γὰρ ἐγὼ τόδε οἶδα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν·
θυμὸν: Il. 4:208: Ὣς φάτο, τῷ δ’ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε·
θυμὸν: Il. 4:309: τόνδε νόον καὶ θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔχοντες.
θυμὸν: Il. 4:494: τοῦ δ’ Ὀδυσεὺς μάλα θυμὸν ἀποκταμένοιο χολώθη,
θυμὸν: Il. 4:524: θυμὸν ἀποπνείων· ὃ δ’ ἐπέδραμεν ὅς ῥ’ ἔβαλέν περ
θυμόν: Il. 4:531: τῷ ὅ γε γαστέρα τύψε μέσην, ἐκ δ’ αἴνυτο θυμόν.
θυμὸν: Il. 5:155: ἔνθ’ ὅ γε τοὺς ἐνάριζε, φίλον δ’ ἐξαίνυτο θυμὸν
θυμὸν: Il. 5:317: χαλκὸν ἐνὶ στήθεσσι βαλὼν ἐκ θυμὸν ἕλοιτο.
θυμὸν: Il. 5:346: χαλκὸν ἐνὶ στήθεσσι βαλὼν ἐκ θυμὸν ἕλοιτο·
θυμόν: Il. 5:400: ὤμῳ ἔνι στιβαρῷ ἠλήλατο, κῆδε δὲ θυμόν.
θυμὸν: Il. 5:470: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
θυμὸν: Il. 5:510: Τρωσὶν θυμὸν ἐγεῖραι, ἐπεὶ ἴδε Παλλάδ’ Ἀθήνην
θυμὸν: Il. 5:670: τλήμονα θυμὸν ἔχων, μαίμησε δέ οἱ φίλον ἦτορ·
θυμὸν: Il. 5:671: μερμήριξε δ’ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν
θυμὸν: Il. 5:673: ἦ ὅ γε τῶν πλεόνων Λυκίων ἀπὸ θυμὸν ἕλοιτο.
θυμὸν: Il. 5:676: τώ ῥα κατὰ πληθὺν Λυκίων τράπε θυμὸν Ἀθήνη.
θυμὸν: Il. 5:691: ὤσαιτ’ Ἀργείους, πολέων δ’ ἀπὸ θυμὸν ἕλοιτο.
θυμόν: Il. 5:698: ζώγρει ἐπιπνείουσα κακῶς κεκαφηότα θυμόν.
θυμὸν: Il. 5:792: Ὣς εἰποῦσ’ ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
θυμὸν: Il. 5:806: αὐτὰρ ὃ θυμὸν ἔχων ὃν καρτερὸν ὡς τὸ πάρος περ
θυμόν: Il. 5:848: κεῖσθαι ὅθι πρῶτον κτείνων ἐξαίνυτο θυμόν,
θυμὸν: Il. 5:852: ἔγχεϊ χαλκείῳ μεμαὼς ἀπὸ θυμὸν ἑλέσθαι·
θυμὸν: Il. 5:869: πὰρ δὲ Διὶ Κρονίωνι καθέζετο θυμὸν ἀχεύων,
θυμὸν: Il. 6:17: πρόσθεν ὑπαντιάσας, ἀλλ’ ἄμφω θυμὸν ἀπηύρα
θυμὸν: Il. 6:51: Ὣς φάτο, τῷ δ’ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθε·
θυμὸν: Il. 6:72: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
θυμὸν: Il. 6:202: ὃν θυμὸν κατέδων, πάτον ἀνθρώπων ἀλεείνων·
θυμόν: Il. 6:447: εὖ γὰρ ἐγὼ τόδε οἶδα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν·
θυμὸν: Il. 7:131: θυμὸν ἀπὸ μελέων δῦναι δόμον Ἄϊδος εἴσω.
θυμὸν: Il. 7:173: καὶ δ’ αὐτὸς ὃν θυμὸν ὀνήσεται αἴ κε φύγῃσι
θυμὸν: Il. 8:90: Ἕκτορα· καί νύ κεν ἔνθ’ ὁ γέρων ἀπὸ θυμὸν ὄλεσσεν
θυμὸν: Il. 8:147: ἀλλὰ τόδ’ αἰνὸν ἄχος κραδίην καὶ θυμὸν ἱκάνει·
θυμόν: Il. 8:169: τρὶς μὲν μερμήριξε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
θυμὸν: Il. 8:270: βεβλήκοι, ὃ μὲν αὖθι πεσὼν ἀπὸ θυμὸν ὄλεσσεν,
θυμόν: Il. 8:358: καὶ λίην οὗτός γε μένος θυμόν τ’ ὀλέσειε
θυμὸν: Il. 9:189: τῇ ὅ γε θυμὸν ἔτερπεν, ἄειδε δ’ ἄρα κλέα ἀνδρῶν.
θυμὸν: Il. 9:255: δώσουσ’ αἴ κ’ ἐθέλωσι, σὺ δὲ μεγαλήτορα θυμὸν
θυμὸν: Il. 9:386: οὐδέ κεν ὧς ἔτι θυμὸν ἐμὸν πείσει’ Ἀγαμέμνων
θυμὸν: Il. 9:492: ἀλλ’ Ἀχιλεῦ δάμασον θυμὸν μέγαν· οὐδέ τί σε χρὴ
θυμὸν: Il. 9:583: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς τοῦ θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθον,
θυμὸν: Il. 9:608: μή μοι σύγχει θυμὸν ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων
θυμὸν: Il. 9:625: ἄγριον ἐν στήθεσσι θέτο μεγαλήτορα θυμὸν
θυμὸν: Il. 9:633: θυμὸν ἐνὶ στήθεσσι θεοὶ θέσαν εἵνεκα κούρης
θυμόν: Il. 9:635: ἄλλά τε πόλλ’ ἐπὶ τῇσι· σὺ δ’ ἵλαον ἔνθεο θυμόν,
θυμὸν: Il. 9:641: πάντά τί μοι κατὰ θυμὸν ἐείσαο μυθήσασθαι·
θυμόν: Il. 9:671: ἦ ἀπέειπε, χόλος δ’ ἔτ’ ἔχει μεγαλήτορα θυμόν;
θυμὸν: Il. 10:17: ἧδε δέ οἱ κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλὴ
θυμὸν: Il. 10:355: ἔλπετο γὰρ κατὰ θυμὸν ἀποστρέψοντας ἑταίρους
θυμὸν: Il. 10:452: εἰ δέ κ’ ἐμῇς ὑπὸ χερσὶ δαμεὶς ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσης,
θυμὸν: Il. 10:491: τὰ φρονέων κατὰ θυμὸν ὅπως καλλίτριχες ἵπποι
θυμὸν: Il. 10:495: τὸν τρισκαιδέκατον μελιηδέα θυμὸν ἀπηύρα
θυμὸν: Il. 10:506: ἦ ἔτι τῶν πλεόνων Θρῃκῶν ἀπὸ θυμὸν ἕλοιτο.
θυμόν: Il. 11:88: τάμνων δένδρεα μακρά, ἅδος τέ μιν ἵκετο θυμόν,
θυμὸν: Il. 11:291: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
θυμόν: Il. 11:342: θῦνε διὰ προμάχων, εἷος φίλον ὤλεσε θυμόν.
θυμὸν: Il. 11:381: νείατον ἐς κενεῶνα βαλὼν ἐκ θυμὸν ἑλέσθαι.
θυμόν: Il. 11:403: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
θυμόν: Il. 11:411: εἷος ὃ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
θυμὸν: Il. 11:433: ἤ κεν ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσῃς.
θυμόν: Il. 11:458: αἷμα δέ οἱ σπασθέντος ἀνέσσυτο, κῆδε δὲ θυμόν.
θυμὸν: Il. 11:791: τίς δ’ οἶδ’ εἴ κέν οἱ σὺν δαίμονι θυμὸν ὀρίναις
θυμὸν: Il. 11:803: Ὣς φάτο, τῷ δ’ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε,
θυμὸν: Il. 12:150: γίγνεται εἰς ὅ κέ τίς τε βαλὼν ἐκ θυμὸν ἕληται·
θυμὸν: Il. 12:179: νηῶν ἠμύνοντο· θεοὶ δ’ ἀκαχήατο θυμὸν
θυμὸν: Il. 12:250: αὐτίκ’ ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσεις.
θυμὸν: Il. 13:8: οὐ γὰρ ὅ γ’ ἀθανάτων τινα ἔλπετο ὃν κατὰ θυμὸν
θυμὸν: Il. 13:86: καί σφιν ἄχος κατὰ θυμὸν ἐγίγνετο δερκομένοισι
θυμὸν: Il. 13:155: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
θυμόν: Il. 13:416: γηθήσειν κατὰ θυμόν, ἐπεί ῥά οἱ ὤπασα πομπόν.
θυμὸν: Il. 13:418: Ἀντιλόχῳ δὲ μάλιστα δαΐφρονι θυμὸν ὄρινεν·
θυμὸν: Il. 13:468: Ὣς φάτο, τῷ δ’ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε,
θυμὸν: Il. 13:487: Ὣς ἔφαθ’, οἳ δ’ ἄρα πάντες ἕνα φρεσὶ θυμὸν ἔχοντες
θυμὸν: Il. 13:654: θυμὸν ἀποπνείων, ὥς τε σκώληξ ἐπὶ γαίῃ
θυμὸν: Il. 13:660: Τοῦ δὲ Πάρις μάλα θυμὸν ἀποκταμένοιο χολώθη·
θυμὸν: Il. 13:704: ἶσον θυμὸν ἔχοντε τιταίνετον· ἀμφὶ δ’ ἄρά σφι
θυμὸν: Il. 13:808: ἀλλ’ οὐ σύγχει θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν Ἀχαιῶν.
θυμὸν: Il. 14:20: ὣς ὃ γέρων ὅρμαινε δαϊζόμενος κατὰ θυμὸν
θυμὸν: Il. 14:40: Νέστωρ, πτῆξε δὲ θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν Ἀχαιῶν.
θυμὸν: Il. 14:104: ὦ Ὀδυσεῦ μάλα πώς με καθίκεο θυμὸν ἐνιπῇ
θυμὸν: Il. 14:161: ἧδε δέ οἱ κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλὴ
θυμὸν: Il. 14:315: θυμὸν ἐνὶ στήθεσσι περιπροχυθεὶς ἐδάμασσεν,
θυμὸν: Il. 14:438: νὺξ ἐκάλυψε μέλαινα· βέλος δ’ ἔτι θυμὸν ἐδάμνα.
θυμὸν: Il. 14:458: Αἴαντι δὲ μάλιστα δαΐφρονι θυμὸν ὄρινε
θυμόν: Il. 14:474: Ἦ ῥ’ εὖ γιγνώσκων, Τρῶας δ’ ἄχος ἔλλαβε θυμόν.
θυμὸν: Il. 14:486: Πηνέλεῳ δὲ μάλιστα δαΐφρονι θυμὸν ὄρινεν·
θυμὸν: Il. 15:24: γῆν ὀλιγηπελέων· ἐμὲ δ’ οὐδ’ ὧς θυμὸν ἀνίει
θυμὸν: Il. 15:98: πᾶσιν ὁμῶς θυμὸν κεχαρησέμεν, οὔτε βροτοῖσιν
θυμὸν: Il. 15:163: φραζέσθω δὴ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν
θυμὸν: Il. 15:208: ἀλλὰ τόδ’ αἰνὸν ἄχος κραδίην καὶ θυμὸν ἱκάνει
θυμόν: Il. 15:240: ἥμενον, οὐδ’ ἔτι κεῖτο, νέον δ’ ἐσαγείρετο θυμόν,
θυμὸν: Il. 15:321: σεῖσ’, ἐπὶ δ’ αὐτὸς ἄϋσε μάλα μέγα, τοῖσι δὲ θυμὸν
θυμὸν: Il. 15:403: τίς δ’ οἶδ’ εἴ κέν οἱ σὺν δαίμονι θυμὸν ὀρίνω
θυμόν: Il. 15:460: εἴ μιν ἀριστεύοντα βαλὼν ἐξείλετο θυμόν.
θυμὸν: Il. 15:500: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
θυμὸν: Il. 15:514: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
θυμὸν: Il. 15:594: ὅ σφισιν αἰὲν ἔγειρε μένος μέγα, θέλγε δὲ θυμὸν
θυμὸν: Il. 15:667: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
θυμὸν: Il. 15:710: ἀλλ’ οἵ γ’ ἐγγύθεν ἱστάμενοι ἕνα θυμὸν ἔχοντες
θυμὸν: Il. 16:52: ἀλλὰ τόδ’ αἰνὸν ἄχος κραδίην καὶ θυμὸν ἱκάνει,
θυμὸν: Il. 16:119: γνῶ δ’ Αἴας κατὰ θυμὸν ἀμύμονα ῥίγησέν τε
θυμὸν: Il. 16:210: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
θυμὸν: Il. 16:219: Πάτροκλός τε καὶ Αὐτομέδων ἕνα θυμὸν ἔχοντες
θυμὸν: Il. 16:266: τῶν τότε Μυρμιδόνες κραδίην καὶ θυμὸν ἔχοντες
θυμὸν: Il. 16:275: Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου,
θυμὸν: Il. 16:355: αἶψα διαρπάζουσιν ἀνάλκιδα θυμὸν ἐχούσας·
θυμὸν: Il. 16:468: ἔγχεϊ δεξιὸν ὦμον· ὃ δ’ ἔβραχε θυμὸν ἀΐσθων,
θυμὸν: Il. 16:540: θυμὸν ἀποφθινύθουσι· σὺ δ’ οὐκ ἐθέλεις ἐπαμύνειν.
θυμὸν: Il. 16:616: Αἰνείας δ’ ἄρα θυμὸν ἐχώσατο φώνησέν τε·
θυμὸν: Il. 16:655: ὤσαιτο προτὶ ἄστυ, πολέων δ’ ἀπὸ θυμὸν ἕλοιτο.
θυμὸν: Il. 16:656: Ἕκτορι δὲ πρωτίστῳ ἀνάλκιδα θυμὸν ἐνῆκεν·
θυμὸν: Il. 16:691: ὅς οἱ καὶ τότε θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἀνῆκεν.
θυμὸν: Il. 16:828: Ἕκτωρ Πριαμίδης σχεδὸν ἔγχεϊ θυμὸν ἀπηύρα,
θυμὸν: Il. 16:861: φθήῃ ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσαι;
θυμὸν: Il. 17:17: μή σε βάλω, ἀπὸ δὲ μελιηδέα θυμὸν ἕλωμαι.
θυμόν: Il. 17:90: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
θυμὸν: Il. 17:106: Εἷος ὁ ταῦθ’ ὅρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν
θυμὸν: Il. 17:123: Ὣς ἔφατ’, Αἴαντι δὲ δαΐφρονι θυμὸν ὄρινε·
θυμόν: Il. 17:200: κινήσας ῥα κάρη προτὶ ὃν μυθήσατο θυμόν·
θυμὸν: Il. 17:226: λαούς, ὑμέτερον δὲ ἑκάστου θυμὸν ἀέξω.
θυμὸν: Il. 17:236: νήπιοι· ἦ τε πολέσσιν ἐπ’ αὐτῷ θυμὸν ἀπηύρα.
θυμὸν: Il. 17:267: ἕστασαν ἀμφὶ Μενοιτιάδῃ ἕνα θυμὸν ἔχοντες
θυμόν: Il. 17:442: κινήσας δὲ κάρη προτὶ ὃν μυθήσατο θυμόν·
θυμόν: Il. 17:564: Πατρόκλῳ· μάλα γάρ με θανὼν ἐσεμάσσατο θυμόν.
θυμὸν: Il. 17:616: αὐτὸς δ’ ὤλεσε θυμὸν ὑφ’ Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο·
θυμόν: Il. 17:678: ἔσσυτο, καί τέ μιν ὦκα λαβὼν ἐξείλετο θυμόν.
θυμὸν: Il. 17:720: ἶσον θυμὸν ἔχοντες ὁμώνυμοι, οἳ τὸ πάρος περ
θυμὸν: Il. 18:4: τὰ φρονέοντ’ ἀνὰ θυμὸν ἃ δὴ τετελεσμένα ἦεν·
θυμόν: Il. 18:5: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
θυμόν: Il. 18:15: Εἷος ὃ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
θυμὸν: Il. 18:29: θυμὸν ἀκηχέμεναι μεγάλ’ ἴαχον, ἐκ δὲ θύραζε
θυμὸν: Il. 18:92: πρῶτος ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσῃ,
θυμὸν: Il. 18:113: θυμὸν ἐνὶ στήθεσσι φίλον δαμάσαντες ἀνάγκῃ·
θυμὸν: Il. 18:178: ἀλλ’ ἄνα μηδ’ ἔτι κεῖσο· σέβας δέ σε θυμὸν ἱκέσθω
θυμὸν: Il. 18:461: Τρωσὶ δαμείς· ὃ δὲ κεῖται ἐπὶ χθονὶ θυμὸν ἀχεύων.
θυμὸν: Il. 19:66: θυμὸν ἐνὶ στήθεσσι φίλον δαμάσαντες ἀνάγκῃ·
θυμὸν: Il. 19:229: νηλέα θυμὸν ἔχοντας ἐπ’ ἤματι δακρύσαντας·
θυμὸν: Il. 19:271: οὐκ ἂν δή ποτε θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἐμοῖσιν
θυμὸν: Il. 20:29: νῦν δ’ ὅτε δὴ καὶ θυμὸν ἑταίρου χώεται αἰνῶς
θυμὸν: Il. 20:32: βὰν δ’ ἴμεναι πόλεμον δὲ θεοὶ δίχα θυμὸν ἔχοντες·
θυμὸν: Il. 20:264: νήπιος, οὐδ’ ἐνόησε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν
θυμὸν: Il. 20:290: τὸν δέ κε Πηλεΐδης σχεδὸν ἄορι θυμὸν ἀπηύρα,
θυμόν: Il. 20:343: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
θυμὸν: Il. 20:403: αὐτὰρ ὃ θυμὸν ἄϊσθε καὶ ἤρυγεν, ὡς ὅτε ταῦρος
θυμόν: Il. 20:412: θῦνε διὰ προμάχων, εἷος φίλον ὤλεσε θυμόν.
θυμόν: Il. 20:425: ἐγγὺς ἀνὴρ ὃς ἐμόν γε μάλιστ’ ἐσεμάσσατο θυμόν,
θυμὸν: Il. 20:436: αἴ κέ σε χειρότερός περ ἐὼν ἀπὸ θυμὸν ἕλωμαι
θυμόν: Il. 20:459: οὐτάζων ξίφεϊ μεγάλῳ ἐξαίνυτο θυμόν·
θυμὸν: Il. 21:45: ἕνδεκα δ’ ἤματα θυμὸν ἐτέρπετο οἷσι φίλοισιν
θυμόν: Il. 21:53: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
θυμὸν: Il. 21:112: ὁππότε τις καὶ ἐμεῖο Ἄρῃ ἐκ θυμὸν ἕληται
θυμὸν: Il. 21:137: ὅρμηνεν δ’ ἀνὰ θυμὸν ὅπως παύσειε πόνοιο
θυμὸν: Il. 21:179: ἀλλὰ πρὶν Ἀχιλεὺς σχεδὸν ἄορι θυμὸν ἀπηύρα.
θυμὸν: Il. 21:296: Τρωϊκόν, ὅς κε φύγῃσι· σὺ δ’ Ἕκτορι θυμὸν ἀπούρας
θυμόν: Il. 21:417: πυκνὰ μάλα στενάχοντα· μόγις δ’ ἐσαγείρετο θυμόν.
θυμόν: Il. 21:552: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
θυμὸν: Il. 22:68: τύψας ἠὲ βαλὼν ῥεθέων ἐκ θυμὸν ἕληται,
θυμὸν: Il. 22:78: τίλλων ἐκ κεφαλῆς· οὐδ’ Ἕκτορι θυμὸν ἔπειθε.
θυμὸν: Il. 22:91: πολλὰ λισσομένω· οὐδ’ Ἕκτορι θυμὸν ἔπειθον,
θυμόν: Il. 22:98: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
θυμὸν: Il. 22:263: οὐδὲ λύκοι τε καὶ ἄρνες ὁμόφρονα θυμὸν ἔχουσιν,
θυμὸν: Il. 22:312: ὁρμήθη δ’ Ἀχιλεύς, μένεος δ’ ἐμπλήσατο θυμὸν
θυμόν: Il. 23:468: αἳ δ’ ἐξηρώησαν, ἐπεὶ μένος ἔλλαβε θυμόν.
θυμὸν: Il. 23:566: Τοῖσι δὲ καὶ Μενέλαος ἀνίστατο θυμὸν ἀχεύων
θυμόν: Il. 23:769: εὔχετ’ Ἀθηναίῃ γλαυκώπιδι ὃν κατὰ θυμόν·
θυμὸν: Il. 24:49: τλητὸν γὰρ Μοῖραι θυμὸν θέσαν ἀνθρώποισιν.
θυμὸν: Il. 24:119: δῶρα δ’ Ἀχιλλῆϊ φερέμεν, τά κε θυμὸν ἰήνῃ.
θυμὸν: Il. 24:147: δῶρα δ’ Ἀχιλλῆϊ φερέμεν τά κε θυμὸν ἰήνῃ
θυμὸν: Il. 24:176: δῶρα δ’ Ἀχιλλῆϊ φερέμεν τά κε θυμὸν ἰήνῃ
θυμὸν: Il. 24:196: δῶρα δ’ Ἀχιλλῆϊ φερέμεν τά κε θυμὸν ἰήνῃ.
θυμὸν: Il. 24:467: λίσσεο καὶ τέκεος, ἵνα οἱ σὺν θυμὸν ὀρίνῃς.
θυμόν: Il. 24:518: ἆ δείλ’, ἦ δὴ πολλὰ κάκ’ ἄνσχεο σὸν κατὰ θυμόν.
θυμόν: Il. 24:549: ἄνσχεο, μὴ δ’ ἀλίαστον ὀδύρεο σὸν κατὰ θυμόν·
θυμὸν: Il. 24:568: τὼ νῦν μή μοι μᾶλλον ἐν ἄλγεσι θυμὸν ὀρίνῃς,
θυμόν: Il. 24:638: ἐξ οὗ σῇς ὑπὸ χερσὶν ἐμὸς πάϊς ὤλεσε θυμόν,
θυμὸν: Il. 24:680: ὁρμαίνοντ’ ἀνὰ θυμὸν ὅπως Πρίαμον βασιλῆα
θυμόν: Od. 1:4: πολλὰ δ’ ὅ γ’ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν,
θυμὸν: Od. 1:29: μνήσατο γὰρ κατὰ θυμὸν ἀμύμονος Αἰγίσθοιο,
θυμὸν: Od. 1:107: πεσσοῖσι προπάροιθε θυράων θυμὸν ἔτερπον,
θυμόν: Od. 1:294: φράζεσθαι δὴ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
θυμόν: Od. 1:323: θάμβησεν κατὰ θυμόν· ὀΐσατο γὰρ θεὸν εἶναι.
θυμὸν: Od. 2:90: ἐξ οὗ ἀτέμβει θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν Ἀχαιῶν.
θυμόν: Od. 2:116: τὰ φρονέουσ’ ἀνὰ θυμόν, ἅ οἱ περὶ δῶκεν Ἀθήνη,
θυμὸν: Od. 2:156: ὥρμηναν δ’ ἀνὰ θυμὸν ἅ περ τελέεσθαι ἔμελλον.
θυμὸν: Od. 3:128: ἀλλ’ ἕνα θυμὸν ἔχοντε νόῳ καὶ ἐπίφρονι βουλῇ
θυμόν: Od. 4:117: μερμήριξε δ’ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
θυμόν: Od. 4:120: εἷος ὁ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
θυμὸν: Od. 4:187: μνήσατο γὰρ κατὰ θυμὸν ἀμύμονος Ἀντιλόχοιο,
θυμὸν: Od. 4:366: Εἰδοθέη· τῇ γάρ ῥα μάλιστά γε θυμὸν ὄρινα·
θυμὸν: Od. 4:638: ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἀνὰ θυμὸν ἐθάμβεον· οὐ γὰρ ἔφαντο
θυμόν: Od. 4:813: πολλέων, αἵ μ’ ἐρέθουσι κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν·
θυμὸν: Od. 5:83: δάκρυσι καὶ στοναχῇσι καὶ ἄλγεσι θυμὸν ἐρέχθων
θυμὸν: Od. 5:95: αὐτὰρ ἐπεὶ δείπνησε καὶ ἤραρε θυμὸν ἐδωδῇ,
θυμὸν: Od. 5:157: [δάκρυσι καὶ στοναχῇσι καὶ ἄλγεσι θυμὸν ἐρέχθων]
θυμόν: Od. 5:222: τλήσομαι ἐν στήθεσσιν ἔχων ταλαπενθέα θυμόν·
θυμόν: Od. 5:285: κινήσας δὲ κάρη προτὶ ὃν μυθήσατο θυμόν·
θυμόν: Od. 5:298: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
θυμόν: Od. 5:355: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
θυμόν: Od. 5:365: εἷος ὁ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
θυμόν: Od. 5:376: κινήσας δὲ κάρη προτὶ ὃν μυθήσατο θυμόν·
θυμόν: Od. 5:407: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
θυμόν: Od. 5:424: εἷος ὁ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
θυμόν: Od. 5:444: ἔγνω δὲ προρέοντα καὶ εὔξατο ὃν κατὰ θυμόν·
θυμόν: Od. 5:464: ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
θυμόν: Od. 5:468: ἐξ ὀλιγηπελίης δαμάσῃ κεκαφηότα θυμόν·
θυμόν: Od. 6:118: ἑζόμενος δ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν·
θυμὸν: Od. 7:258: ἀλλ’ ἐμὸν οὔ ποτε θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθεν.
θυμὸν: Od. 8:15: ὣς εἰποῦσ’ ὤτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
θυμὸν: Od. 8:98: ἤδη μὲν δαιτὸς κεκορήμεθα θυμὸν ἐΐσης
θυμὸν: Od. 8:178: ὤρινάς μοι θυμὸν ἐνὶ στήθεσσι φίλοισιν
θυμὸν: Od. 9:33: ἀλλ’ ἐμὸν οὔ ποτε θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθεν.
θυμὸν: Od. 9:75: κείμεθ’, ὁμοῦ καμάτῳ τε καὶ ἄλγεσι θυμὸν ἔδοντες.
θυμόν: Od. 9:295: σχέτλια ἔργ’ ὁρόωντες· ἀμηχανίη δ’ ἔχε θυμόν.
θυμὸν: Od. 9:299: τὸν μὲν ἐγὼ βούλευσα κατὰ μεγαλήτορα θυμὸν
θυμὸν: Od. 9:318: ἥδε δέ μοι κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή·
θυμὸν: Od. 9:424: ἥδε δέ μοι κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή·
θυμόν: Od. 9:500: ὣς φάσαν, ἀλλ’ οὐ πεῖθον ἐμὸν μεγαλήτορα θυμόν,
θυμὸν: Od. 10:50: ἐγρόμενος κατὰ θυμὸν ἀμύμονα μερμήριξα,
θυμὸν: Od. 10:63: ἑζόμεθ’· οἱ δ’ ἀνὰ θυμὸν ἐθάμβεον ἔκ τ’ ἐρέοντο·
θυμὸν: Od. 10:143: κείμεθ’, ὁμοῦ καμάτῳ τε καὶ ἄλγεσι θυμὸν ἔδοντες.
θυμὸν: Od. 10:151: μερμήριξα δ’ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν
θυμὸν: Od. 10:379: θυμὸν ἔδων, βρώμης δ’ οὐχ ἅπτεαι οὐδὲ ποτῆτος;
θυμὸν: Od. 10:461: εἰς ὅ κεν αὖτις θυμὸν ἐνὶ στήθεσσι λάβητε,
θυμὸν: Od. 11:39: παρθενικαί τ’ ἀταλαὶ νεοπενθέα θυμὸν ἔχουσαι,
θυμὸν: Od. 11:105: αἴ κ’ ἐθέλῃς σὸν θυμὸν ἐρυκακέειν καὶ ἑταίρων,
θυμόν: Od. 11:201: τηκεδόνι στυγερῇ μελέων ἐξείλετο θυμόν·
θυμὸν: Od. 11:203: σή τ’ ἀγανοφροσύνη μελιηδέα θυμὸν ἀπηύρα.”
θυμὸν: Od. 11:230: ἥδε δέ μοι κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή·
θυμόν: Od. 11:562: ἡμέτερον· δάμασον δὲ μένος καὶ ἀγήνορα θυμόν.”
θυμὸν: Od. 12:350: βούλομ’ ἅπαξ πρὸς κῦμα χανὼν ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσαι
θυμόν: Od. 13:90: ὃς πρὶν μὲν μάλα πολλὰ πάθ’ ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν,
θυμὸν: Od. 13:148: ἀλλὰ σὸν αἰεὶ θυμὸν ὀπίζομαι ἠδ’ ἀλεείνω.
θυμὸν: Od. 13:270: ἀνθρώπων ἐνόησε, λάθον δέ ἑ θυμὸν ἀπούρας.
θυμὸν: Od. 13:379: ἡ δὲ σὸν αἰεὶ νόστον ὀδυρομένη κατὰ θυμὸν
θυμόν: Od. 14:28: ὄφρ’ ἱερεύσαντες κρειῶν κορεσαίατο θυμόν.
θυμόν: Od. 14:46: σίτου καὶ οἴνοιο κορεσσάμενος κατὰ θυμόν,
θυμὸν: Od. 14:111: αὐτὰρ ἐπεὶ δείπνησε καὶ ἤραρε θυμὸν ἐδωδῇ,
θυμὸν: Od. 14:361: “ἆ δειλὲ ξείνων, ἦ μοι μάλα θυμὸν ὄρινας
θυμὸν: Od. 14:405: αὖτις δὲ κτείναιμι φίλον τ’ ἀπὸ θυμὸν ἑλοίμην·
θυμὸν: Od. 14:438: ἀργιόδοντος ὑός, κύδαινε δὲ θυμὸν ἄνακτος.
θυμόν: Od. 15:211: εὖ γὰρ ἐγὼ τόδε οἶδα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν·
θυμὸν: Od. 15:354: θυμὸν ἀπὸ μελέων φθίσθαι οἷσ’ ἐν μεγάροισιν·
θυμὸν: Od. 15:379: ἀγρόνδ’, οἷά τε θυμὸν ἀεὶ δμώεσσιν ἰαίνει.”
θυμὸν: Od. 15:486: “Εὔμαι’, ἦ μάλα δή μοι ἐνὶ φρεσὶ θυμὸν ὄρινας
θυμὸν: Od. 16:237: καί κεν ἐμὸν κατὰ θυμὸν ἀμύμονα μερμηρίξας
θυμὸν: Od. 16:309: “ὦ πάτερ, ἦ τοι ἐμὸν θυμὸν καὶ ἔπειτά γ’, ὀΐω,
θυμὸν: Od. 17:150: ὣς φάτο, τῇ δ’ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε.
θυμὸν: Od. 17:236: ἠὲ μεταΐξας ῥοπάλῳ ἐκ θυμὸν ἕλοιτο
θυμὸν: Od. 17:603: πλησάμενος δ’ ἄρα θυμὸν ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος
θυμὸν: Od. 18:161: θυμὸν μνηστήρων ἰδὲ τιμήεσσα γένοιτο
θυμὸν: Od. 18:203: αὐτίκα νῦν, ἵνα μηκέτ’ ὀδυρομένη κατὰ θυμὸν
θυμὸν: Od. 18:212: τῶν δ’ αὐτοῦ λύτο γούνατ’, ἔρῳ δ’ ἄρα θυμὸν ἔθελχθεν,
θυμὸν: Od. 18:274: ἀλλὰ τόδ’ αἰνὸν ἄχος κραδίην καὶ θυμὸν ἱκάνει·
θυμὸν: Od. 18:282: οὕνεκα τῶν μὲν δῶρα παρέλκετο, θέλγε δὲ θυμὸν
θυμὸν: Od. 19:117: μή μοι μᾶλλον θυμὸν ἐνιπλήσῃς ὀδυνάων
θυμόν: Od. 19:198: καὶ βοῦς ἱρεύσασθαι, ἵνα πλησαίατο θυμόν.
θυμὸν: Od. 19:263: μηκέτι νῦν χρόα καλὸν ἐναίρεο μηδέ τι θυμὸν
θυμὸν: Od. 19:312: ἀλλά μοι ὧδ’ ἀνὰ θυμὸν ὀΐεται, ὡς ἔσεταί περ·
θυμὸν: Od. 19:364: ἀνθρώπων ἤχθηρε θεουδέα θυμὸν ἔχοντα.
θυμὸν: Od. 19:390: αὐτίκα γὰρ κατὰ θυμὸν ὀΐσατο, μή ἑ λαβοῦσα
θυμόν: Od. 20:10: πολλὰ δὲ μερμήριζε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
θυμόν: Od. 20:59: αὐτὰρ ἐπεὶ κλαίουσα κορέσσατο ὃν κατὰ θυμόν,
θυμὸν: Od. 20:62: ἰὸν ἐνὶ στήθεσσι βαλοῦσ’ ἐκ θυμὸν ἕλοιο
θυμὸν: Od. 20:93: μερμήριξε δ’ ἔπειτα, δόκησε δέ οἱ κατὰ θυμὸν
θυμὸν: Od. 20:266: ὑμεῖς δέ, μνηστῆρες, ἐπίσχετε θυμὸν ἐνιπῆς
θυμὸν: Od. 21:87: θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὀρίνετον; ᾗ τε καὶ ἄλλως
θυμὸν: Od. 21:318: μηδέ τις ὑμείων τοῦ γ’ εἵνεκα θυμὸν ἀχεύων
θυμόν: Od. 22:373: ὄφρα γνῷς κατὰ θυμόν, ἀτὰρ εἴπῃσθα καὶ ἄλλῳ,
θυμόν: Od. 22:388: τῶν μέν τ’ ἠέλιος φαέθων ἐξείλετο θυμόν·
θυμὸν: Od. 22:462: “μὴ μὲν δὴ καθαρῷ θανάτῳ ἀπὸ θυμὸν ἑλοίμην
θυμὸν: Od. 23:15: τίπτε με λωβεύεις πολυπενθέα θυμὸν ἔχουσαν
θυμὸν: Od. 23:47: κείατ’ ἐπ’ ἀλλήλοισιν· ἰδοῦσά κε θυμὸν ἰάνθης
θυμὸν: Od. 23:97: “μῆτερ ἐμή, δύσμητερ, ἀπηνέα θυμὸν ἔχουσα,
θυμόν: Od. 23:230: πείθεις δή μευ θυμόν, ἀπηνέα περ μάλ’ ἐόντα.”
θυμὸν: Od. 23:337: ἀλλὰ τοῦ οὔ ποτε θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθεν·
θυμὸν: Od. 23:345: ὁππότε δή ῥ’ Ὀδυσῆα ἐέλπετο ὃν κατὰ θυμὸν
θυμὸν: Od. 24:235: μερμήριξε δ’ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν
θυμοραϊστέων: Il. 16:591: ἠὲ καὶ ἐν πολέμῳ δηΐων ὕπο θυμοραϊστέων,
θυμοραϊστέων: Il. 18:220: ἄστυ περιπλομένων δηΐων ὕπο θυμοραϊστέων,
θυμοραϊστής: Il. 13:544: καὶ κόρυς, ἀμφὶ δέ οἱ θάνατος χύτο θυμοραϊστής.
θυμοραϊστής: Il. 16:414: κάππεσεν, ἀμφὶ δέ μιν θάνατος χύτο θυμοραϊστής.
θυμοραϊστής: Il. 16:580: κάππεσεν, ἀμφὶ δέ μιν θάνατος χύτο θυμοραϊστής.
θυμὸς: Il. 1:173: “ Φεῦγε μάλ’, εἴ τοι θυμὸς ἐπέσσυται, οὐδέ σ’ ἔγωγε
θυμὸς: Il. 1:468: δαίνυντ’, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης.
θυμὸς: Il. 1:593: κάππεσον ἐν Λήμνῳ, ὀλίγος δ’ ἔτι θυμὸς ἐνῆεν·
θυμὸς: Il. 1:602: δαίνυντ’, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης,
θυμὸς: Il. 2:196: θυμὸς δὲ μέγας ἐστὶ διοτρεφέων βασιλήων,
θυμὸς: Il. 2:276: οὔ θήν μιν πάλιν αὖτις ἀνήσει θυμὸς ἀγήνωρ
θυμὸς: Il. 2:431: δαίνυντ’, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης.
θυμὸς: Il. 4:152: ἄψοῤῥόν οἱ θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἀγέρθη.
θυμὸς: Il. 4:263: ἕστηχ’, ὥς περ ἐμοί, πιέειν ὅτε θυμὸς ἀνώγοι.
θυμὸς: Il. 4:289: τοῖος πᾶσιν θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι γένοιτο·
θυμὸς: Il. 4:313: ὦ γέρον εἴθ’ ὡς θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισιν
θυμὸς: Il. 4:360: οἶδα γὰρ ὥς τοι θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισιν
θυμός: Il. 4:470: ὣς τὸν μὲν λίπε θυμός, ἐπ’ αὐτῷ δ’ ἔργον ἐτύχθη
θυμός: Il. 5:29: πᾶσιν ὀρίνθη θυμός· ἀτὰρ γλαυκῶπις Ἀθήνη
θυμός: Il. 5:643: σοὶ δὲ κακὸς μὲν θυμός, ἀποφθινύθουσι δὲ λαοί.
θυμὸς: Il. 6:256: μαρνάμενοι περὶ ἄστυ· σὲ δ’ ἐνθάδε θυμὸς ἀνῆκεν
θυμὸς: Il. 6:361: ἤδη γάρ μοι θυμὸς ἐπέσσυται ὄφρ’ ἐπαμύνω
θυμὸς: Il. 6:439: ἤ νυ καὶ αὐτῶν θυμὸς ἐποτρύνει καὶ ἀνώγει.
θυμὸς: Il. 6:444: οὐδέ με θυμὸς ἄνωγεν, ἐπεὶ μάθον ἔμμεναι ἐσθλὸς
θυμὸς: Il. 7:25: ἦλθες ἀπ’ Οὐλύμποιο, μέγας δέ σε θυμὸς ἀνῆκεν;
θυμὸς: Il. 7:68: ὄφρ’ εἴπω τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
θυμὸς: Il. 7:74: τῶν νῦν ὅν τινα θυμὸς ἐμοὶ μαχέσασθαι ἀνώγει
θυμὸς: Il. 7:152: ἀλλ’ ἐμὲ θυμὸς ἀνῆκε πολυτλήμων πολεμίζειν
θυμὸς: Il. 7:216: Ἕκτορί τ’ αὐτῷ θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι πάτασσεν·
θυμὸς: Il. 7:320: δαίνυντ’, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης·
θυμὸς: Il. 7:349: ὄφρ’ εἴπω τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
θυμὸς: Il. 7:369: ὄφρ’ εἴπω τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
θυμὸς: Il. 8:6: ὄφρ’ εἴπω τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
θυμὸς: Il. 8:189: οἶνόν τ’ ἐγκεράσασα πιεῖν, ὅτε θυμὸς ἀνώγοι,
θυμός: Il. 8:202: ὀλλυμένων Δαναῶν ὀλοφύρεται ἐν φρεσὶ θυμός.
θυμός: Il. 8:301: Ἕκτορος ἀντικρύ, βαλέειν δέ ἑ ἵετο θυμός·
θυμός: Il. 8:310: Ἕκτορος ἀντικρύ, βαλέειν δέ ἑ ἵετο θυμός.
θυμὸς: Il. 8:322: βῆ δ’ ἰθὺς Τεύκρου, βαλέειν δέ ἑ θυμὸς ἀνώγει.
θυμὸς: Il. 9:8: ὣς ἐδαΐζετο θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν Ἀχαιῶν.
θυμὸς: Il. 9:42: εἰ δέ τοι αὐτῷ θυμὸς ἐπέσσυται ὥς τε νέεσθαι
θυμὸς: Il. 9:101: κρηῆναι δὲ καὶ ἄλλῳ, ὅτ’ ἄν τινα θυμὸς ἀνώγῃ
θυμός: Il. 9:177: αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τ’ ἔπιόν θ’ ὅσον ἤθελε θυμός,
θυμὸς: Il. 9:398: ἔνθα δέ μοι μάλα πολλὸν ἐπέσσυτο θυμὸς ἀγήνωρ
θυμὸς: Il. 9:458: ἔνθ’ ἐμοὶ οὐκέτι πάμπαν ἐρητύετ’ ἐν φρεσὶ θυμὸς
θυμὸς: Il. 9:591: τοῦ δ’ ὠρίνετο θυμὸς ἀκούοντος κακὰ ἔργα,
θυμὸς: Il. 9:631: τοῦ δέ τ’ ἐρητύεται κραδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ
θυμὸς: Il. 9:699: θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἀνώγῃ καὶ θεὸς ὄρσῃ.
θυμὸς: Il. 10:220: Νέστορ ἔμ’ ὀτρύνει κραδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ
θυμὸς: Il. 10:232: Τρώων· αἰεὶ γάρ οἱ ἐνὶ φρεσὶ θυμὸς ἐτόλμα.
θυμὸς: Il. 10:244: οὗ πέρι μὲν πρόφρων κραδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ
θυμὸς: Il. 10:319: Ἕκτορ ἔμ’ ὀτρύνει κραδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ
θυμὸς: Il. 10:389: νῆας ἔπι γλαφυράς; ἦ σ’ αὐτὸν θυμὸς ἀνῆκε;
θυμὸς: Il. 10:401: ἦ ῥά νύ τοι μεγάλων δώρων ἐπεμαίετο θυμὸς
θυμός: Il. 10:534: ψεύσομαι, ἦ ἔτυμον ἐρέω; κέλεται δέ με θυμός.
θυμός: Il. 11:407: ἀλλὰ τί ἤ μοι ταῦτα φίλος διελέξατο θυμός;
θυμὸς: Il. 12:174: Ἕκτορι γάρ οἱ θυμὸς ἐβούλετο κῦδος ὀρέξαι.
θυμὸς: Il. 12:300: δηρὸν ἔῃ κρειῶν, κέλεται δέ ἑ θυμὸς ἀγήνωρ
θυμὸς: Il. 12:307: ὥς ῥα τότ’ ἀντίθεον Σαρπηδόνα θυμὸς ἀνῆκε
θυμός: Il. 12:386: κάππεσ’ ἀφ’ ὑψηλοῦ πύργου, λίπε δ’ ὀστέα θυμός.
θυμὸς: Il. 12:407: χάζετ’, ἐπεί οἱ θυμὸς ἐέλπετο κῦδος ἀρέσθαι.
θυμὸς: Il. 13:73: καὶ δ’ ἐμοὶ αὐτῷ θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισι
θυμός: Il. 13:280: οὐδέ οἱ ἀτρέμας ἧσθαι ἐρητύετ’ ἐν φρεσὶ θυμός,
θυμὸς: Il. 13:494: ὣς Αἰνείᾳ θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι γεγήθει
θυμὸς: Il. 13:671: τὸν βάλ’ ὑπὸ γναθμοῖο. καὶ οὔατος· ὦκα δὲ θυμὸς
θυμὸς: Il. 13:775: Ἕκτορ ἐπεί τοι θυμὸς ἀναίτιον αἰτιάασθαι,
θυμός: Il. 13:784: νῦν δ’ ἄρχ’ ὅππῃ σε κραδίη θυμός τε κελεύει·
θυμὸς: Il. 13:813: ἦ θήν πού τοι θυμὸς ἐέλπεται ἐξαλαπάξειν
θυμὸς: Il. 14:39: θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν. ὃ δὲ ξύμβλητο γεραιὸς
θυμὸς: Il. 14:195: αὔδα ὅ τι φρονέεις· τελέσαι δέ με θυμὸς ἄνωγεν,
θυμὸς: Il. 15:43: ἀλλά που αὐτὸν θυμὸς ἐποτρύνει καὶ ἀνώγει,
θυμὸς: Il. 15:94: οἷος κείνου θυμὸς ὑπερφίαλος καὶ ἀπηνής.
θυμός: Il. 15:280: τάρβησαν, πᾶσιν δὲ παραὶ ποσὶ κάππεσε θυμός.
θυμὸς: Il. 15:288: Ἕκτωρ· ἦ θήν μιν μάλα ἔλπετο θυμὸς ἑκάστου
θυμὸς: Il. 15:596: Ἕκτορι γάρ οἱ θυμὸς ἐβούλετο κῦδος ὀρέξαι
θυμὸς: Il. 15:629: ὣς ἐδαΐζετο θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν Ἀχαιῶν.
θυμὸς: Il. 15:701: Τρωσὶν δ’ ἔλπετο θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἑκάστου
θυμὸς: Il. 16:162: ἄκρον ἐρευγόμενοι φόνον αἵματος· ἐν δέ τε θυμὸς
θυμός: Il. 16:280: πᾶσιν ὀρίνθη θυμός, ἐκίνηθεν δὲ φάλαγγες
θυμός: Il. 16:382: πρόσσω ἱέμενοι, ἐπὶ δ’ Ἕκτορι κέκλετο θυμός·
θυμός: Il. 16:410: κὰδ δ’ ἄρ’ ἐπὶ στόμ’ ἔωσε· πεσόντα δέ μιν λίπε θυμός.
θυμός: Il. 16:469: κὰδ δ’ ἔπεσ’ ἐν κονίῃσι μακών, ἀπὸ δ’ ἔπτατο θυμός.
θυμὸς: Il. 16:606: τὸν βάλ’ ὑπὸ γναθμοῖο καὶ οὔατος· ὦκα δὲ θυμὸς
θυμός: Il. 16:743: κάππεσ’ ἀπ’ εὐεργέος δίφρου, λίπε δ’ ὀστέα θυμός.
θυμὸς: Il. 17:22: θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι περὶ σθένεϊ βλεμεαίνει,
θυμὸς: Il. 17:68: ὣς τῶν οὔ τινι θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἐτόλμα
θυμός: Il. 17:97: ἀλλὰ τί ἤ μοι ταῦτα φίλος διελέξατο θυμός;
θυμὸς: Il. 17:234: δούρατ’ ἀνασχόμενοι· μάλα δέ σφισιν ἔλπετο θυμὸς
θυμὸς: Il. 17:395: εἵλκεον ἀμφότεροι· μάλα δέ σφισιν ἔλπετο θυμὸς
θυμὸς: Il. 17:495: ἤϊσαν ἀμφότεροι· μάλα δέ σφισιν ἔλπετο θυμὸς
θυμὸς: Il. 17:702: οὐδ’ ἄρα σοὶ Μενέλαε διοτρεφὲς ἤθελε θυμὸς
θυμὸς: Il. 17:744: ἢ δοκὸν ἠὲ δόρυ μέγα νήϊον· ἐν δέ τε θυμὸς
θυμὸς: Il. 18:90: οἴκαδε νοστήσαντ’, ἐπεὶ οὐδ’ ἐμὲ θυμὸς ἄνωγε
θυμὸς: Il. 18:176: ἑλκέμεναι μέμονεν· κεφαλὴν δέ ἑ θυμὸς ἄνωγε
θυμός: Il. 18:223: πᾶσιν ὀρίνθη θυμός· ἀτὰρ καλλίτριχες ἵπποι
θυμὸς: Il. 18:262: οἷος κείνου θυμὸς ὑπέρβιος, οὐκ ἐθελήσει
θυμὸς: Il. 18:282: εἴσω δ’ οὔ μιν θυμὸς ἐφορμηθῆναι ἐάσει,
θυμὸς: Il. 18:426: αὔδα ὅ τι φρονέεις· τελέσαι δέ με θυμὸς ἄνωγεν,
θυμὸς: Il. 19:102: ὄφρ’ εἴπω τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἀνώγει.
θυμὸς: Il. 19:178: καὶ δὲ σοὶ αὐτῷ θυμὸς ἐνὶ φρεσὶν ἵλαος ἔστω.
θυμός: Il. 19:187: ταῦτα δ’ ἐγὼν ἐθέλω ὀμόσαι, κέλεται δέ με θυμός,
θυμὸς: Il. 19:328: πρὶν μὲν γάρ μοι θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἐώλπει
θυμὸς: Il. 20:77: Πριαμίδεω· τοῦ γάρ ῥα μάλιστά ἑ θυμὸς ἀνώγει
θυμὸς: Il. 20:174: ὣς Ἀχιλῆ’ ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸς ἀγήνωρ
θυμὸς: Il. 20:179: ἔστης; ἦ σέ γε θυμὸς ἐμοὶ μαχέσασθαι ἀνώγει
θυμὸς: Il. 20:349: ἐῤῥέτω· οὔ οἱ θυμὸς ἐμεῦ ἔτι πειρηθῆναι
θυμὸς: Il. 20:406: ὣς ἄρα τόν γ’ ἐρυγόντα λίπ’ ὀστέα θυμὸς ἀγήνωρ·
θυμὸς: Il. 21:386: ἀργαλέη, δίχα δέ σφιν ἐνὶ φρεσὶ θυμὸς ἄητο·
θυμὸς: Il. 21:395: θάρσος ἄητον ἔχουσα, μέγας δέ σε θυμὸς ἀνῆκεν;
θυμός: Il. 21:562: ἀλλὰ τί ἤ μοι ταῦτα φίλος διελέξατο θυμός;
θυμός: Il. 22:122: ἀλλὰ τί ἤ μοι ταῦτα φίλος διελέξατο θυμός;
θυμὸς: Il. 22:142: ταρφέ’ ἐπαΐσσει, ἑλέειν τέ ἑ θυμὸς ἀνώγει·
θυμὸς: Il. 22:242: ἀλλ’ ἐμὸς ἔνδοθι θυμὸς ἐτείρετο πένθεϊ λυγρῷ.
θυμὸς: Il. 22:252: μεῖναι ἐπερχόμενον· νῦν αὖτέ με θυμὸς ἀνῆκε
θυμὸς: Il. 22:346: αἲ γάρ πως αὐτόν με μένος καὶ θυμὸς ἀνήη
θυμός: Il. 22:357: πείσειν· ἦ γὰρ σοί γε σιδήρεος ἐν φρεσὶ θυμός.
θυμός: Il. 22:385: ἀλλὰ τί ἤ μοι ταῦτα φίλος διελέξατο θυμός;
θυμὸς: Il. 22:475: ἣ δ’ ἐπεὶ οὖν ἔμπνυτο καὶ ἐς φρένα θυμὸς ἀγέρθη
θυμὸς: Il. 23:56: δαίνυντ’, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης.
θυμὸς: Il. 23:370: ἕστασαν ἐν δίφροισι, πάτασσε δὲ θυμὸς ἑκάστου
θυμὸς: Il. 23:597: ἐν χείρεσσι τίθει Μενελάου· τοῖο δὲ θυμὸς
θυμὸς: Il. 23:600: ὣς ἄρα σοὶ Μενέλαε μετὰ φρεσὶ θυμὸς ἰάνθη.
θυμὸς: Il. 23:611: ὡς ἐμὸς οὔ ποτε θυμὸς ὑπερφίαλος καὶ ἀπηνής.
θυμὸς: Il. 23:880: ὠκὺς δ’ ἐκ μελέων θυμὸς πτάτο, τῆλε δ’ ἀπ’ αὐτοῦ
θυμὸς: Il. 24:198: αἰνῶς γάρ μ’ αὐτόν γε μένος καὶ θυμὸς ἄνωγε
θυμὸς: Il. 24:288: ἂψ ἐκ δυσμενέων ἀνδρῶν, ἐπεὶ ἂρ σέ γε θυμὸς
θυμὸς: Il. 24:321: γήθησαν, καὶ πᾶσιν ἐνὶ φρεσὶ θυμὸς ἰάνθη.
θυμὸς: Od. 1:275: μητέρα δ’, εἴ οἱ θυμὸς ἐφορμᾶται γαμέεσθαι,
θυμὸς: Od. 1:353: σοὶ δ’ ἐπιτολμάτω κραδίη καὶ θυμὸς ἀκούειν·
θυμὸς: Od. 2:103: ὣς ἔφαθ’, ἡμῖν δ’ αὖτ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
θυμὸς: Od. 2:138: ὑμέτερος δ’ εἰ μὲν θυμὸς νεμεσίζεται αὐτῶν,
θυμός: Od. 2:315: πυνθάνομαι, καὶ δή μοι ἀέξεται ἔνδοθι θυμός,
θυμός: Od. 3:342: αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τε πίον θ’ ὅσον ἤθελε θυμός,
θυμός: Od. 3:395: αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τε πίον θ’ ὅσον ἤθελε θυμός,
θυμός: Od. 3:455: τῆς δ’ ἐπεὶ ἐκ μέλαν αἷμα ῥύη, λίπε δ’ ὀστέα θυμός,
θυμός: Od. 4:140: ψεύσομαι ἦ ἔτυμον ἐρέω; κέλεται δέ με θυμός.
θυμὸς: Od. 4:548: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐμοὶ κραδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ
θυμὸς: Od. 4:658: τοῖσιν δ’ ἀμφοτέροισιν ἀγάσσατο θυμὸς ἀγήνωρ.
θυμὸς: Od. 4:694: ἀλλ’ ὁ μὲν ὑμέτερος θυμὸς καὶ ἀεικέα ἔργα
θυμὸς: Od. 4:713: θυμὸς ἐφωρμήθη ἴμεν ἐς Πύλον, ὄφρα πύθηται
θυμὸς: Od. 5:89: αὔδα ὅ τι φρονέεις· τελέσαι δέ με θυμὸς ἄνωγεν,
θυμὸς: Od. 5:191: θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι σιδήρεος, ἀλλ’ ἐλεήμων.”
θυμὸς: Od. 5:458: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἄμπνυτο καὶ ἐς φρένα θυμὸς ἀγέρθη,
θυμὸς: Od. 6:155: τρὶς μάκαρες δὲ κασίγνητοι· μάλα πού σφισι θυμὸς
θυμός: Od. 7:184: αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τε πίον θ’, ὅσον ἤθελε θυμός,
θυμὸς: Od. 7:187: ὄφρ’ εἴπω, τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
θυμός: Od. 7:228: αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τε πίον θ’, ὅσον ἤθελε θυμός,
θυμὸς: Od. 7:306: μή πως καὶ σοὶ θυμὸς ἐπισκύσσαιτο ἰδόντι·
θυμὸς: Od. 8:27: ὄφρ’ εἴπω, τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
θυμὸς: Od. 8:45: τέρπειν, ὅππῃ θυμὸς ἐποτρύνῃσιν ἀείδειν.”
θυμὸς: Od. 8:70: πὰρ δὲ δέπας οἴνοιο, πιεῖν ὅτε θυμὸς ἀνώγοι.
θυμός: Od. 8:204: τῶν δ’ ἄλλων ὅτινα κραδίη θυμός τε κελεύει,
θυμὸς: Od. 9:12: σοὶ δ’ ἐμὰ κήδεα θυμὸς ἐπετράπετο στονόεντα
θυμὸς: Od. 9:139: θυμὸς ἐποτρύνῃ καὶ ἐπιπνεύσωσιν ἀῆται.
θυμὸς: Od. 9:213: κωρύκῳ· αὐτίκα γάρ μοι ὀΐσατο θυμὸς ἀγήνωρ
θυμός: Od. 9:278: οὔτε σεῦ οὔθ’ ἑτάρων, εἰ μὴ θυμός με κελεύοι.
θυμὸς: Od. 9:302: χείρ’ ἐπιμασσάμενος· ἕτερος δέ με θυμὸς ἔρυκεν.
θυμὸς: Od. 10:78: τείρετο δ’ ἀνδρῶν θυμὸς ὑπ’ εἰρεσίης ἀλεγεινῆς
θυμός: Od. 10:163: κὰδ δ’ ἔπεσ’ ἐν κονίῃσι μακών, ἀπὸ δ’ ἔπτατο θυμός.
θυμός: Od. 10:248: δακρυόφιν πίμπλαντο, γόον δ’ ὠΐετο θυμός.
θυμός: Od. 10:374: ἀλλ’ ἥμην ἀλλοφρονέων, κακὰ δ’ ὄσσετο θυμός.
θυμὸς: Od. 10:406: ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐμοί γ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ,
θυμὸς: Od. 10:415: δακρυόεντες ἔχυντο· δόκησε δ’ ἄρα σφίσι θυμὸς
θυμὸς: Od. 10:465: θυμὸς ἐν εὐφροσύνῃ, ἐπεὶ ἦ μάλα πολλὰ πέπασθε.”
θυμὸς: Od. 10:466: ὣς ἔφαθ’, ἡμῖν δ’ αὖτ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
θυμὸς: Od. 10:475: ὣς ἔφαν, αὐτὰρ ἐμοί γ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
θυμὸς: Od. 10:484: οἴκαδε πεμψέμεναι· θυμὸς δέ μοι ἔσσυται ἤδη
θυμὸς: Od. 10:550: ὣς ἐφάμην, τοῖσιν δ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
θυμὸς: Od. 11:206: τρὶς μὲν ἐφωρμήθην, ἑλέειν τέ με θυμὸς ἀνώγει,
θυμός: Od. 11:221: δαμνᾷ, ἐπεί κε πρῶτα λίπῃ λεύκ’ ὀστέα θυμός,
θυμὸς: Od. 11:566: ἀλλά μοι ἤθελε θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισι
θυμὸς: Od. 12:28: ὣς ἔφαθ’, ἡμῖν δ’ αὖτ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
θυμὸς: Od. 12:324: ὣς ἐφάμην, τοῖσιν δ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
θυμὸς: Od. 12:414: κάππεσ’ ἀπ’ ἰκριόφιν, λίπε δ’ ὀστέα θυμὸς ἀγήνωρ.
θυμός: Od. 13:40: ἤδη γὰρ τετέλεσται ἅ μοι φίλος ἤθελε θυμός,
θυμὸς: Od. 14:150: κεῖνον ἐλεύσεσθαι, θυμὸς δέ τοι αἰὲν ἄπιστος·
θυμὸς: Od. 14:169: μίμνῃσκ’· ἦ γὰρ θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἐμοῖσιν
θυμὸς: Od. 14:219: οὔ ποτέ μοι θάνατον προτιόσσετο θυμὸς ἀγήνωρ,
θυμὸς: Od. 14:246: Αἴγυπτόνδε με θυμὸς ἀνώγει ναυτίλλεσθαι,
θυμὸς: Od. 14:391: “ἦ μάλα τίς τοι θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἄπιστος,
θυμός: Od. 14:517: πέμψει δ’, ὅππῃ σε κραδίη θυμός τε κελεύει.”
θυμὸς: Od. 15:20: οἶσθα γὰρ οἷος θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι γυναικός·
θυμὸς: Od. 15:66: ἤδη γάρ μοι θυμὸς ἐέλδεται οἴκαδ’ ἱκέσθαι.”
θυμὸς: Od. 15:165: γήθησαν, καὶ πᾶσιν ἐνὶ φρεσὶ θυμὸς ἰάνθη.
θυμὸς: Od. 15:212: οἷος κείνου θυμὸς ὑπέρβιος, οὔ σε μεθήσει,
θυμός: Od. 15:339: πέμψει δ’ ὅππῃ σε κραδίη θυμός τε κελεύει.”
θυμὸς: Od. 15:395: τῶν δ’ ἄλλων ὅτινα κραδίη καὶ θυμὸς ἀνώγει,
θυμὸς: Od. 16:73: μητρὶ δ’ ἐμῇ δίχα θυμὸς ἐνὶ φρεσὶ μερμηρίζει,
θυμός: Od. 16:81: πέμψω δ’, ὅππῃ μιν κραδίη θυμός τε κελεύει.
θυμὸς: Od. 16:141: πῖνε καὶ ἦσθ’, ὅτε θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἀνώγοι·
θυμὸς: Od. 16:466: ἄστυ καταβλώσκοντα· τάχιστά με θυμὸς ἀνώγει
θυμὸς: Od. 16:479: δαίνυντ’, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης.
θυμός: Od. 17:284: τολμήεις μοι θυμός, ἐπεὶ κακὰ πολλὰ πέπονθα
θυμὸς: Od. 17:469: ὄφρ’ εἴπω τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
θυμὸς: Od. 17:531: ἢ αὐτοῦ κατὰ δώματ’, ἐπεί σφισι θυμὸς ἐΰφρων.
θυμὸς: Od. 17:554: μήτηρ Τηλεμάχοιο· μεταλλῆσαί τί ἑ θυμὸς
θυμὸς: Od. 18:61: “ξεῖν’, εἴ σ’ ὀτρύνει κραδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ
θυμός: Od. 18:75: ὣς ἄρ’ ἔφαν, Ἴρῳ δὲ κακῶς ὠρίνετο θυμός.
θυμός: Od. 18:164: “Εὐρυνόμη, θυμός μοι ἐέλδεται, οὔ τι πάρος γε,
θυμὸς: Od. 18:352: ὄφρ’ εἴπω, τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
θυμὸς: Od. 18:409: ὁππότε θυμὸς ἄνωγε· διώκω δ’ οὔ τιν’ ἐγώ γε.”
θυμός: Od. 18:427: αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τε πίον θ’ ὅσον ἤθελε θυμός,
θυμὸς: Od. 19:148: ὣς ἐφάμην, τοῖσιν δ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
θυμὸς: Od. 19:377: καὶ σέθεν εἵνεκ’, ἐπεί μοι ὀρώρεται ἔνδοθι θυμὸς
θυμὸς: Od. 19:425: δαίνυντ’, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης·
θυμός: Od. 19:454: κὰδ δ’ ἔπεσ’ ἐν κονίῃσι μακών, ἀπὸ δ’ ἔπτατο θυμός.
θυμὸς: Od. 19:524: ὣς καὶ ἐμοὶ δίχα θυμὸς ὀρώρεται ἔνθα καὶ ἔνθα,
θυμὸς: Od. 20:9: τοῦ δ’ ὠρίνετο θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισι·
θυμὸς: Od. 20:38: ἀλλά τί μοι τόδε θυμὸς ἐνὶ φρεσὶ μερμηρίζει,
θυμὸς: Od. 20:217: αὐτὰρ ἐμοὶ τόδε θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισι
θυμὸς: Od. 20:328: ὄφρα μὲν ὕμιν θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἐώλπει
θυμός: Od. 20:349: δακρυόφιν πίμπλαντο, γόον δ’ ὠΐετο θυμός.
θυμός: Od. 21:88: κεῖται ἐν ἄλγεσι θυμός, ἐπεὶ φίλον ὤλεσ’ ἀκοίτην.
θυμὸς: Od. 21:96: ὣς φάτο, τῷ δ’ ἄρα θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἐώλπει
θυμὸς: Od. 21:194: ἦ αὐτὸς κεύθω; φάσθαι δέ με θυμὸς ἀνώγει.
θυμός: Od. 21:198: εἴπαθ’ ὅπως ὑμέας κραδίη θυμός τε κελεύει.”
θυμός: Od. 21:273: οἱ δ’ ἐπεὶ οὖν σπεῖσάν τε πίον θ’, ὅσον ἤθελε θυμός,
θυμὸς: Od. 21:276: ὄφρ’ εἴπω, τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει·
θυμός: Od. 21:342: πέμψω δ’ ὅππῃ μιν κραδίη θυμός τε κελεύει.”
θυμὸς: Od. 23:72: οἴκαδ’ ἐλεύσεσθαι· θυμὸς δέ τοι αἰὲν ἄπιστος.
θυμός: Od. 23:105: “τέκνον ἐμόν, θυμός μοι ἐνὶ στήθεσσι τέθηπεν,
θυμὸς: Od. 23:215: αἰεὶ γάρ μοι θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισιν
θυμὸς: Od. 23:266: οὐ μέν τοι θυμὸς κεχαρήσεται· οὐδὲ γὰρ αὐτὸς
θυμὸς: Od. 24:138: ὣς ἔφαθ’, ἡμῖν δ’ αὖτ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
θυμὸς: Od. 24:313: χαῖρε δὲ κεῖνος ἰών· θυμὸς δ’ ἔτι νῶϊν ἐώλπει
θυμός: Od. 24:318: τοῦ δ’ ὠρίνετο θυμός, ἀνὰ ῥῖνας δέ οἱ ἤδη
θυμὸς: Od. 24:349: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἄμπνυτο καὶ ἐς φρένα θυμὸς ἀγέρθη,
θυμοῦ: Il. 1:562: πρῆξαι δ’ ἔμπης οὔ τι δυνήσεαι, ἀλλ’ ἀπὸ θυμοῦ
θυμοῦ: Il. 3:294: θυμοῦ δευομένους· ἀπὸ γὰρ μένος εἵλετο χαλκός.
θυμοῦ: Il. 9:343: ἐκ θυμοῦ φίλεον δουρικτητήν περ ἐοῦσαν.
θυμοῦ: Il. 9:482: ἐκ θυμοῦ φιλέων, ἐπεὶ οὐκ ἐθέλεσκες ἅμ’ ἄλλῳ
θυμοῦ: Il. 11:334: θυμοῦ καὶ ψυχῆς κεκαδὼν κλυτὰ τεύχε’ ἀπηύρα·
θυμοῦ: Il. 20:472: θυμοῦ δευόμενον· ὃ δὲ Μούλιον οὖτα παραστὰς
θυμοῦ: Il. 23:62: εὖτε τὸν ὕπνος ἔμαρπτε λύων μελεδήματα θυμοῦ
θυμοῦ: Il. 23:595: ἐκ θυμοῦ πεσέειν καὶ δαίμοσιν εἶναι ἀλιτρός.
θυμοῦ: Od. 8:149: ἀλλ’ ἄγε πείρησαι, σκέδασον δ’ ἀπὸ κήδεα θυμοῦ·
θυμοῦ: Od. 10:217: σαίνωσ’· αἰεὶ γάρ τε φέρει μειλίγματα θυμοῦ·
θυμοῦ: Od. 14:197: οὔ τι διαπρήξαιμι λέγων ἐμὰ κήδεα θυμοῦ,
θυμοῦ: Od. 20:56: εὖτε τὸν ὕπνος ἔμαρπτε, λύων μελεδήματα θυμοῦ,
θυμοῦ: Od. 21:154: θυμοῦ καὶ ψυχῆς, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερόν ἐστι
θυμοῦ: Od. 21:171: θυμοῦ καὶ ψυχῆς, ἐπεὶ οὐ δύνασαι σὺ τανύσσαι.
θυμοῦ: Od. 23:343: λυσιμελὴς ἐπόρουσε, λύων μελεδήματα θυμοῦ.
θυμοφθόρα: Il. 6:169: γράψας ἐν πίνακι πτυκτῷ θυμοφθόρα πολλά,
θυμοφθόρα: Od. 2:329: ἐλθεῖν, ὄφρ’ ἔνθεν θυμοφθόρα φάρμακ’ ἐνείκῃ,
θυμοφθόρον: Od. 4:716: τὴν δ’ ἄχος ἀμφεχύθη θυμοφθόρον, οὐδ’ ἄρ’ ἔτ’ ἔτλη
θυμοφθόρον: Od. 10:363: ὄφρα μοι ἐκ κάματον θυμοφθόρον εἵλετο γυίων.
θυμοφθόρος: Od. 19:323: τοῦτον ἀνιάζῃ θυμοφθόρος· οὐδέ τι ἔργον
θυμῷ: Il. 1:24: ἀλλ’ οὐκ Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι ἥνδανε θυμῷ,
θυμῷ: Il. 1:196: ἄμφω ὁμῶς θυμῷ φιλέουσά τε κηδομένη τε·
θυμῷ: Il. 1:209: ἄμφω ὁμῶς θυμῷ φιλέουσά τε κηδομένη τε·
θυμῷ: Il. 1:217: καὶ μάλα περ θυμῷ κεχολωμένον· ὧς γὰρ ἄμεινον·
θυμῷ: Il. 1:228: τέτληκας θυμῷ· τὸ δέ τοι κὴρ εἴδεται εἶναι.
θυμῷ: Il. 1:256: ἄλλοι τε Τρῶες μέγα κεν κεχαροίατο θυμῷ
θυμῷ: Il. 1:378: ἀλλ’ οὐκ Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι ἥνδανε θυμῷ,
θυμῷ: Il. 2:223: ἐκπάγλως κοτέοντο νεμέσσηθέν τ’ ἐνὶ θυμῷ.
θυμῷ: Il. 2:589: ὀτρύνων πόλεμον δέ· μάλιστα δὲ ἵετο θυμῷ
θυμῷ: Il. 3:9: ἐν θυμῷ μεμαῶτες ἀλεξέμεν ἀλλήλοισιν.
θυμῷ: Il. 3:139: Ὣς εἰποῦσα θεὰ γλυκὺν ἵμερον ἔμβαλε θυμῷ
θυμῷ: Il. 3:412: πᾶσαι μωμήσονται· ἔχω δ’ ἄχε’ ἄκριτα θυμῷ.
θυμῷ: Il. 4:43: καὶ γὰρ ἐγὼ σοὶ δῶκα ἑκὼν ἀέκοντί γε θυμῷ·
θυμῷ: Il. 5:135: καὶ πρίν περ θυμῷ μεμαὼς Τρώεσσι μάχεσθαι·
θυμῷ: Il. 5:243: Τυδεΐδη Διόμηδες ἐμῷ κεχαρισμένε θυμῷ,
θυμῷ: Il. 5:826: Τυδεΐδη Διόμηδες ἐμῷ κεχαρισμένε θυμῷ
θυμῷ: Il. 6:157: ὤπασαν· αὐτάρ οἱ Προῖτος κακὰ μήσατο θυμῷ,
θυμῷ: Il. 6:167: κτεῖναι μέν ῥ’ ἀλέεινε, σεβάσσατο γὰρ τό γε θυμῷ,
θυμῷ: Il. 6:326: δαιμόνι’ οὐ μὲν καλὰ χόλον τόνδ’ ἔνθεο θυμῷ,
θυμῷ: Il. 6:417: οὐδέ μιν ἐξενάριξε, σεβάσσατο γὰρ τό γε θυμῷ,
θυμῷ: Il. 6:486: δαιμονίη μή μοί τι λίην ἀκαχίζεο θυμῷ·
θυμῷ: Il. 6:524: ἄχνυται ἐν θυμῷ, ὅθ’ ὑπὲρ σέθεν αἴσχε’ ἀκούω
θυμῷ: Il. 7:2: τῷ δ’ ἅμ’ Ἀλέξανδρος κί’ ἀδελφεός· ἐν δ’ ἄρα θυμῷ
θυμῷ: Il. 7:31: Ἰλίου εὕρωσιν, ἐπεὶ ὣς φίλον ἔπλετο θυμῷ
θυμῷ: Il. 7:44: τῶν δ’ Ἕλενος Πριάμοιο φίλος παῖς σύνθετο θυμῷ
θυμῷ: Il. 7:95: νείκει ὀνειδίζων, μέγα δὲ στεναχίζετο θυμῷ·
θυμῷ: Il. 7:189: γνῶ δὲ κλήρου σῆμα ἰδών, γήθησε δὲ θυμῷ.
θυμῷ: Il. 7:192: θυμῷ, ἐπεὶ δοκέω νικησέμεν Ἕκτορα δῖον.
θυμῷ: Il. 8:39: θάρσει Τριτογένεια φίλον τέκος· οὔ νύ τι θυμῷ
θυμῷ: Il. 8:138: δεῖσε δ’ ὅ γ’ ἐν θυμῷ, Διομήδεα δὲ προσέειπε·
θυμῷ: Il. 8:430: ὅς κε τύχῃ· κεῖνος δὲ τὰ ἃ φρονέων ἐνὶ θυμῷ
θυμῷ: Il. 9:109: πόλλ’ ἀπεμυθεόμην· σὺ δὲ σῷ μεγαλήτορι θυμῷ
θυμῷ: Il. 9:321: οὐδέ τί μοι περίκειται, ἐπεὶ πάθον ἄλγεα θυμῷ
θυμῷ: Il. 9:436: πῦρ ἐθέλεις ἀΐδηλον, ἐπεὶ χόλος ἔμπεσε θυμῷ,
θυμῷ: Il. 9:533: ἢ λάθετ’ ἢ οὐκ ἐνόησεν· ἀάσατο δὲ μέγα θυμῷ.
θυμῷ: Il. 9:594: εἴξας ᾧ θυμῷ· τῷ δ’ οὐκέτι δῶρα τέλεσσαν
θυμῷ: Il. 10:69: πάντας κυδαίνων· μηδὲ μεγαλίζεο θυμῷ,
θυμῷ: Il. 10:205: θυμῷ τολμήεντι μετὰ Τρῶας μεγαθύμους
θυμῷ: Il. 10:234: Τυδεΐδη Διόμηδες ἐμῷ κεχαρισμένε θυμῷ
θυμῷ: Il. 10:447: μὴ δή μοι φύξίν γε Δόλων ἐμβάλλεο θυμῷ·
θυμῷ: Il. 10:492: ῥεῖα διέλθοιεν μηδὲ τρομεοίατο θυμῷ
θυμῷ: Il. 10:531: νῆας ἔπι γλαφυράς· τῇ γὰρ φίλον ἔπλετο θυμῷ.
θυμῷ: Il. 11:340: ἐγγὺς ἔσαν προφυγεῖν, ἀάσατο δὲ μέγα θυμῷ.
θυμῷ: Il. 11:520: νῆας ἔπι γλαφυράς· τῇ γὰρ φίλον ἔπλετο θυμῷ.
θυμῷ: Il. 11:554: ἠῶθεν δ’ ἀπὸ νόσφιν ἔβη τετιηότι θυμῷ·
θυμῷ: Il. 11:607: δῖε Μενοιτιάδη τῷ ἐμῷ κεχαρισμένε θυμῷ
θυμῷ: Il. 12:228: ὧδέ χ’ ὑποκρίναιτο θεοπρόπος, ὃς σάφα θυμῷ
θυμῷ: Il. 13:82: χάρμῃ γηθόσυνοι, τήν σφιν θεὸς ἔμβαλε θυμῷ·
θυμῷ: Il. 13:163: ἀσπίδα ταυρείην σχέθ’ ἀπὸ ἕο, δεῖσε δὲ θυμῷ
θυμῷ: Il. 13:337: ὣς ἄρα τῶν ὁμόσ’ ἦλθε μάχη, μέμασαν δ’ ἐνὶ θυμῷ
θυμῷ: Il. 13:386: αἰὲν ἔχ’ ἡνίοχος θεράπων· ὃ δὲ ἵετο θυμῷ
θυμῷ: Il. 13:485: εἰ γὰρ ὁμηλικίη γε γενοίμεθα τῷδ’ ἐπὶ θυμῷ
θυμῷ: Il. 13:623: ἣν ἐμὲ λωβήσασθε κακαὶ κύνες, οὐδέ τι θυμῷ
θυμῷ: Il. 13:670: νοῦσόν τε στυγερήν, ἵνα μὴ πάθοι ἄλγεα θυμῷ.
θυμῷ: Il. 14:50: ἐν θυμῷ βάλλονται ἐμοὶ χόλον ὥς περ Ἀχιλλεὺς
θυμῷ: Il. 14:67: ᾗ ἔπι πολλὰ πάθον Δαναοί, ἔλποντο δὲ θυμῷ
θυμῷ: Il. 14:132: θυμῷ ἦρα φέροντες ἀφεστᾶσ’ οὐδὲ μάχονται.
θυμῷ: Il. 14:156: αὐτοκασίγνητον καὶ δαέρα, χαῖρε δὲ θυμῷ·
θυμῷ: Il. 14:158: ἥμενον εἰσεῖδε, στυγερὸς δέ οἱ ἔπλετο θυμῷ.
θυμῷ: Il. 14:191: ἦέ κεν ἀρνήσαιο κοτεσσαμένη τό γε θυμῷ,
θυμῷ: Il. 14:207: εὐνῆς καὶ φιλότητος, ἐπεὶ χόλος ἔμπεσε θυμῷ.
θυμῷ: Il. 14:253: νήδυμος ἀμφιχυθείς· σὺ δέ οἱ κακὰ μήσαο θυμῷ
θυμῷ: Il. 14:305: εὐνῆς καὶ φιλότητος, ἐπεὶ χόλος ἔμπεσε θυμῷ.
θυμῷ: Il. 14:336: ἀλλ’ εἰ δή ῥ’ ἐθέλεις καί τοι φίλον ἔπλετο θυμῷ,
θυμῷ: Il. 15:155: στήτην· οὐδέ σφωϊν ἰδὼν ἐχολώσατο θυμῷ,
θυμῷ: Il. 15:212: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, καὶ ἀπειλήσω τό γε θυμῷ·
θυμῷ: Il. 15:299: θυμῷ δείσεσθαι Δαναῶν καταδῦναι ὅμιλον.
θυμῷ: Il. 15:561: ὦ φίλοι ἀνέρες ἔστε, καὶ αἰδῶ θέσθ’ ἐνὶ θυμῷ,
θυμῷ: Il. 15:566: ἐν θυμῷ δ’ ἐβάλοντο ἔπος, φράξαντο δὲ νῆας
θυμῷ: Il. 15:661: ὦ φίλοι ἀνέρες ἔστε καὶ αἰδῶ θέσθ’ ἐνὶ θυμῷ
θυμῷ: Il. 15:674: Οὐδ’ ἄρ’ ἔτ’ Αἴαντι μεγαλήτορι ἥνδανε θυμῷ
θυμῷ: Il. 16:55: αἰνὸν ἄχος τό μοί ἐστιν, ἐπεὶ πάθον ἄλγεα θυμῷ.
θυμῷ: Il. 16:206: αὖτις, ἐπεί ῥά τοι ὧδε κακὸς χόλος ἔμπεσε θυμῷ.
θυμῷ: Il. 16:255: στῆ δὲ πάροιθ’ ἐλθὼν κλισίης, ἔτι δ’ ἤθελε θυμῷ
θυμῷ: Il. 16:529: αἷμα μέλαν τέρσηνε, μένος δέ οἱ ἔμβαλε θυμῷ.
θυμῷ: Il. 16:544: ἀλλὰ φίλοι πάρστητε, νεμεσσήθητε δὲ θυμῷ,
θυμῷ: Il. 16:646: ἀλλὰ κατ’ αὐτοὺς αἰὲν ὅρα καὶ φράζετο θυμῷ,
θυμῷ: Il. 17:254: ἀλλά τις αὐτὸς ἴτω, νεμεσιζέσθω δ’ ἐνὶ θυμῷ
θυμῷ: Il. 17:404: τείχει ὕπο Τρώων· τό μιν οὔ ποτε ἔλπετο θυμῷ
θυμῷ: Il. 17:451: σφῶϊν δ’ ἐν γούνεσσι βαλῶ μένος ἠδ’ ἐνὶ θυμῷ,
θυμῷ: Il. 17:488: τώ κεν ἐελποίμην αἱρησέμεν, εἰ σύ γε θυμῷ
θυμῷ: Il. 17:603: τρέσσε δὲ παπτήνας, ἐπεὶ οὐκέτι ἔλπετο θυμῷ
θυμῷ: Il. 17:625: νῆας ἔπι γλαφυράς· δὴ γὰρ δέος ἔμπεσε θυμῷ.
θυμῷ: Il. 17:664: ἠῶθεν δ’ ἀπονόσφιν ἔβη τετιηότι θυμῷ·
θυμῷ: Il. 18:8: μὴ δή μοι τελέσωσι θεοὶ κακὰ κήδεα θυμῷ,
θυμῷ: Il. 18:53: εἴδετ’ ἀκούουσαι ὅσ’ ἐμῷ ἔνι κήδεα θυμῷ.
θυμῷ: Il. 18:224: ἂψ ὄχεα τρόπεον· ὄσσοντο γὰρ ἄλγεα θυμῷ.
θυμῷ: Il. 18:397: κρύψαι χωλὸν ἐόντα· τότ’ ἂν πάθον ἄλγεα θυμῷ,
θυμῷ: Il. 19:164: εἴ περ γὰρ θυμῷ γε μενοινάᾳ πολεμίζειν,
θυμῷ: Il. 19:287: Πάτροκλέ μοι δειλῇ πλεῖστον κεχαρισμένε θυμῷ
θυμῷ: Il. 19:312: τέρποντες πυκινῶς ἀκαχήμενον· οὐδέ τι θυμῷ
θυμῷ: Il. 20:121: παρσταίη, δοίη δὲ κράτος μέγα, μηδέ τι θυμῷ
θυμῷ: Il. 20:195: ἀλλ’ οὐ νῦν ἐρύεσθαι ὀΐομαι, ὡς ἐνὶ θυμῷ
θυμῷ: Il. 21:65: γούνων ἅψασθαι μεμαώς, περὶ δ’ ἤθελε θυμῷ
θυμῷ: Il. 21:177: τρὶς δὲ μεθῆκε βίης· τὸ δὲ τέτρατον ἤθελε θυμῷ
θυμῷ: Il. 21:270: θυμῷ ἀνιάζων· ποταμὸς δ’ ὑπὸ γούνατ’ ἐδάμνα
θυμῷ: Il. 21:423: Ὣς φάτ’, Ἀθηναίη δὲ μετέσσυτο, χαῖρε δὲ θυμῷ,
θυμῷ: Il. 21:456: νῶϊ δὲ ἄψοῤῥοι κίομεν κεκοτηότι θυμῷ
θυμῷ: Il. 21:574: ἀνδρὸς θηρητῆρος ἐναντίον, οὐδέ τι θυμῷ
θυμῷ: Il. 22:53: ἄλγος ἐμῷ θυμῷ καὶ μητέρι τοὶ τεκόμεσθα·
θυμῷ: Il. 22:70: οἵ κ’ ἐμὸν αἷμα πιόντες ἀλύσσοντες περὶ θυμῷ
θυμῷ: Il. 22:183: θάρσει Τριτογένεια φίλον τέκος· οὔ νύ τι θυμῷ
θυμῷ: Il. 22:224: Ὣς φάτ’ Ἀθηναίη, ὃ δ’ ἐπείθετο, χαῖρε δὲ θυμῷ,
θυμῷ: Il. 23:313: ἀλλ’ ἄγε δὴ σὺ φίλος μῆτιν ἐμβάλλεο θυμῷ
θυμῷ: Il. 23:548: εἰ δέ μιν οἰκτίρεις καί τοι φίλος ἔπλετο θυμῷ
θυμῷ: Il. 23:894: εἰ σύ γε σῷ θυμῷ ἐθέλοις· κέλομαι γὰρ ἔγωγε.
θυμῷ: Il. 24:42: ὅς τ’ ἐπεὶ ἂρ μεγάλῃ τε βίῃ καὶ ἀγήνορι θυμῷ
θυμῷ: Il. 24:91: μίσγεσθ’ ἀθανάτοισιν, ἔχω δ’ ἄχε’ ἄκριτα θυμῷ.
θυμῷ: Il. 24:140: εἰ δὴ πρόφρονι θυμῷ Ὀλύμπιος αὐτὸς ἀνώγει.
θυμῷ: Il. 24:236: φείσατ’ ἐνὶ μεγάροις ὃ γέρων, περὶ δ’ ἤθελε θυμῷ
θυμῷ: Il. 24:283: ἀγχίμολον δέ σφ’ ἦλθ’ Ἑκάβη τετιηότι θυμῷ
θυμῷ: Il. 24:491: χαίρει τ’ ἐν θυμῷ, ἐπί τ’ ἔλπεται ἤματα πάντα
θυμῷ: Il. 24:523: ἐν θυμῷ κατακεῖσθαι ἐάσομεν ἀχνύμενοί περ·
θυμῷ: Il. 24:672: ἔλλαβε δεξιτερήν, μή πως δείσει’ ἐνὶ θυμῷ.
θυμῷ: Il. 24:748: Ἕκτορ ἐμῷ θυμῷ πάντων πολὺ φίλτατε παίδων,
θυμῷ: Il. 24:762: Ἕκτορ ἐμῷ θυμῷ δαέρων πολὺ φίλτατε πάντων,
θυμῷ: Il. 24:778: ἄξετε νῦν Τρῶες ξύλα ἄστυ δέ, μὴ δέ τι θυμῷ
θυμῷ: Od. 1:119: βῆ δ’ ἰθὺς προθύροιο, νεμεσσήθη δ’ ἐνὶ θυμῷ
θυμῷ: Od. 1:200: αὐτὰρ νῦν τοι ἐγὼ μαντεύσομαι, ὡς ἐνὶ θυμῷ
θυμῷ: Od. 1:311: δῶρον ἔχων ἐπὶ νῆα κίῃς, χαίρων ἐνὶ θυμῷ,
θυμῷ: Od. 1:320: ὄρνις δ’ ὣς ἀνόπαια διέπτατο· τῷ δ’ ἐνὶ θυμῷ
θυμῷ: Od. 1:361: παιδὸς γὰρ μῦθον πεπνυμένον ἔνθετο θυμῷ.
θυμῷ: Od. 2:79: νῦν δέ μοι ἀπρήκτους ὀδύνας ἐμβάλλετε θυμῷ.”
θυμῷ: Od. 2:112: αὐτὸς σῷ θυμῷ, εἰδῶσι δὲ πάντες Ἀχαιοί·
θυμῷ: Od. 2:192: σοὶ δὲ, γέρον, θῳὴν ἐπιθήσομεν, ἥν κ’ ἐνὶ θυμῷ
θυμῷ: Od. 2:248: ἐξελάσαι μεγάροιο μενοινήσει’ ἐνὶ θυμῷ,
θυμῷ: Od. 3:223: εἴ σ’ οὕτως ἐθέλοι φιλέειν κήδοιτό τε θυμῷ,
θυμῷ: Od. 3:275: ἐκτελέσας μέγα ἔργον, ὃ οὔ ποτε ἔλπετο θυμῷ.
θυμῷ: Od. 3:319: ἐκ τῶν ἀνθρώπων, ὅθεν οὐκ ἔλποιτό γε θυμῷ
θυμῷ: Od. 4:71: “φράζεο, Νεστορίδη, τῷ ἐμῷ κεχαρισμένε θυμῷ,
θυμῷ: Od. 4:158: ἀλλὰ σαόφρων ἐστί, νεμεσσᾶται δ’ ἐνὶ θυμῷ
θυμῷ: Od. 4:447: πᾶσαν δ’ ἠοίην μένομεν τετληότι θυμῷ·
θυμῷ: Od. 4:452: ἐν δ’ ἡμέας πρώτους λέγε κήτεσιν, οὐδέ τι θυμῷ
θυμῷ: Od. 4:459: ἡμεῖς δ’ ἀστεμφέως ἔχομεν τετληότι θυμῷ.
θυμῷ: Od. 4:650: ὁππότ’ ἀνὴρ τοιοῦτος, ἔχων μελεδήματα θυμῷ,
θυμῷ: Od. 4:730: ἐκ λεχέων μ’ ἀνεγεῖραι, ἐπιστάμεναι σάφα θυμῷ,
θυμῷ: Od. 5:76: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντα ἑῷ θηήσατο θυμῷ,
θυμῷ: Od. 5:126: ᾧ θυμῷ εἴξασα, μίγη φιλότητι καὶ εὐνῇ
θυμῷ: Od. 6:23: ἥ οἱ ὁμηλικίη μὲν ἔην, κεχάριστο δὲ θυμῷ.
θυμῷ: Od. 6:166: ὣς δ’ αὔτως καὶ κεῖνο ἰδὼν ἐτεθήπεα θυμῷ,
θυμῷ: Od. 6:313: εἴ κέν τοι κείνη γε φίλα φρονέῃσ’ ἐνὶ θυμῷ,
θυμῷ: Od. 7:42: θεσπεσίην κατέχευε φίλα φρονέουσ’ ἐνὶ θυμῷ.
θυμῷ: Od. 7:50: δαίτην δαινυμένους· σὺ δ’ ἔσω κίε μηδέ τι θυμῷ
θυμῷ: Od. 7:75: εἴ κέν τοι κείνη γε φίλα φρονέῃσ’ ἐνὶ θυμῷ,
θυμῷ: Od. 7:134: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντα ἑῷ θηήσατο θυμῷ,
θυμῷ: Od. 8:265: μαρμαρυγὰς θηεῖτο ποδῶν, θαύμαζε δὲ θυμῷ.
θυμῷ: Od. 8:395: ξεῖνος ἔχων ἐπὶ δόρπον ἴῃ χαίρων ἐνὶ θυμῷ.
θυμῷ: Od. 8:450: ἔς ῥ’ ἀσάμινθον βάνθ’· ὁ δ’ ἄρ’ ἀσπασίως ἴδε θυμῷ
θυμῷ: Od. 8:483: ἥρῳ Δημοδόκῳ· ὁ δ’ ἐδέξατο, χαῖρε δὲ θυμῷ.
θυμῷ: Od. 8:571: ἤ κ’ ἀτέλεστ’ εἴη, ὥς οἱ φίλον ἔπλετο θυμῷ.
θυμῷ: Od. 8:577: εἰπὲ δ’ ὅ τι κλαίεις καὶ ὀδύρεαι ἔνδοθι θυμῷ
θυμῷ: Od. 9:272: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ αὐτίκ’ ἀμείβετο νηλέϊ θυμῷ·
θυμῷ: Od. 9:287: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ οὐδὲν ἀμείβετο νηλέϊ θυμῷ,
θυμῷ: Od. 9:368: ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ αὐτίκ’ ἀμείβετο νηλέϊ θυμῷ·
θυμῷ: Od. 9:435: νωλεμέως στρεφθεὶς ἐχόμην τετληότι θυμῷ.
θυμῷ: Od. 9:501: ἀλλά μιν ἄψοῤῥον προσέφην κεκοτηότι θυμῷ·
θυμῷ: Od. 10:317: ἐν δέ τε φάρμακον ἧκε, κακὰ φρονέουσ’ ἐνὶ θυμῷ.
θυμῷ: Od. 10:373: ἐσθέμεναι δ’ ἐκέλευεν· ἐμῷ δ’ οὐχ ἥνδανε θυμῷ,
θυμῷ: Od. 11:55: τὸν μὲν ἐγὼ δάκρυσα ἰδὼν ἐλέησά τε θυμῷ
θυμῷ: Od. 11:87: τὴν μὲν ἐγὼ δάκρυσα ἰδὼν ἐλέησά τε θυμῷ·
θυμῷ: Od. 11:102: λήσειν ἐννοσίγαιον, ὅ τοι κότον ἔνθετο θυμῷ,
θυμῷ: Od. 11:181: “καὶ λίην κείνη γε μένει τετληότι θυμῷ
θυμῷ: Od. 11:395: τὸν μὲν ἐγὼ δάκρυσα ἰδὼν ἐλέησά τε θυμῷ
θυμῷ: Od. 11:418: ἀλλά κε κεῖνα μάλιστα ἰδὼν ὀλοφύραο θυμῷ,
θυμῷ: Od. 12:58: θυμῷ βουλεύειν· ἐρέω δέ τοι ἀμφοτέρωθεν.
θυμῷ: Od. 12:217: σοὶ δέ, κυβερνῆθ’, ὧδ’ ἐπιτέλλομαι· ἀλλ’ ἐνὶ θυμῷ
θυμῷ: Od. 12:266: οἰῶν τε βληχήν· καί μοι ἔπος ἔμπεσε θυμῷ
θυμῷ: Od. 12:427: ἦλθε δ’ ἐπὶ νότος ὦκα, φέρων ἐμῷ ἄλγεα θυμῷ,
θυμῷ: Od. 13:145: ἕρξον ὅπως ἐθέλεις καί τοι φίλον ἔπλετο θυμῷ.”
θυμῷ: Od. 13:154: “ὦ πέπον, ὣς μὲν ἐμῷ θυμῷ δοκεῖ εἶναι ἄριστα·
θυμῷ: Od. 13:263: Τρωϊάδος, τῆς εἵνεκ’ ἐγὼ πάθον ἄλγεα θυμῷ,
θυμῷ: Od. 13:339: αὐτὰρ ἐγὼ τὸ μὲν οὔ ποτ’ ἀπίστεον, ἀλλ’ ἐνὶ θυμῷ
θυμῷ: Od. 13:342: πατροκασιγνήτῳ, ὅς τοι κότον ἔνθετο θυμῷ,
θυμῷ: Od. 14:113: οἴνου ἐνίπλειον· ὁ δ’ ἐδέξατο, χαῖρε δὲ θυμῷ,
θυμῷ: Od. 14:146: αἰδέομαι· περὶ γάρ μ’ ἐφίλει καὶ κήδετο θυμῷ·
θυμῷ: Od. 14:310: αὐτὰρ ἐμοὶ Ζεὺς αὐτός, ἔχοντί περ ἄλγεα θυμῷ,
θυμῷ: Od. 14:397: Δουλίχιόνδ’ ἰέναι, ὅθι μοι φίλον ἔπλετο θυμῷ·
θυμῷ: Od. 14:445: ὅττι κεν ᾧ θυμῷ ἐθέλῃ· δύναται γὰρ ἅπαντα.”
θυμῷ: Od. 14:490: ὣς ἐφάμην, ὁ δ’ ἔπειτα νόον σχέθε τόνδ’ ἐνὶ θυμῷ,
θυμῷ: Od. 15:7: Τηλέμαχον δ’ οὐχ ὕπνος ἔχε γλυκύς, ἀλλ’ ἐνὶ θυμῷ
θυμῷ: Od. 15:27: ἄλλο δέ τοί τι ἔπος ἐρέω, σὺ δὲ σύνθεο θυμῷ.
θυμῷ: Od. 15:132: δεξάμενος, καὶ πάντα ἑῷ θηήσατο θυμῷ·
θυμῷ: Od. 15:172: “κλῦτέ μευ· αὐτὰρ ἐγὼ μαντεύσομαι, ὡς ἐνὶ θυμῷ
θυμῷ: Od. 15:202: ὣς φάτο, Νεστορίδης δ’ ἄρ’ ἑῷ συμφράσσατο θυμῷ,
θυμῷ: Od. 15:487: ταῦτα ἕκαστα λέγων, ὅσα δὴ πάθες ἄλγεα θυμῷ.
θυμῷ: Od. 16:25: ἀλλ’ ἄγε νῦν εἴσελθε, φίλον τέκος, ὄφρα σε θυμῷ
θυμῷ: Od. 16:28: ἀλλ’ ἐπιδημεύεις· ὣς γάρ νύ τοι εὔαδε θυμῷ,
θυμῷ: Od. 16:37: “καὶ λίην κείνη γε μένει τετληότι θυμῷ
θυμῷ: Od. 16:99: αἲ γὰρ ἐγὼν οὕτω νέος εἴην τῷδ’ ἐπὶ θυμῷ,
θυμῷ: Od. 16:257: φράζευ, ὅ κέν τις νῶϊν ἀμύνοι πρόφρονι θυμῷ.”
θυμῷ: Od. 16:306: ἠμὲν ὅ πού τις νῶϊ τίει καὶ δείδιε θυμῷ,
θυμῷ: Od. 16:331: ἄστυδ’ ἀποπλείειν, ἵνα μὴ δείσασ’ ἐνὶ θυμῷ
θυμῷ: Od. 16:342: μνηστῆρες δ’ ἀκάχοντο κατήφησάν τ’ ἐνὶ θυμῷ,
θυμῷ: Od. 17:13: ἀνθρώπους ἀνέχεσθαι, ἔχοντά περ ἄλγεα θυμῷ.
θυμῷ: Od. 17:595: αὐτὸν μὲν σὲ πρῶτα σάω, καὶ φράζεο θυμῷ,
θυμῷ: Od. 18:113: ὅττι μάλιστ’ ἐθέλεις καί τοι φίλον ἔπλετο θυμῷ,
θυμῷ: Od. 18:135: καὶ τὰ φέρει ἀεκαζόμενος τετληότι θυμῷ.
θυμῷ: Od. 18:154: νευστάζων κεφαλῇ· δὴ γὰρ κακὸν ὄσσετο θυμῷ.
θυμῷ: Od. 18:228: αὐτὰρ ἐγὼ θυμῷ νοέω καὶ οἶδα ἕκαστα,
θυμῷ: Od. 18:323: παῖδα δὲ ὣς ἀτίταλλε, δίδου δ’ ἄρ’ ἀθύρματα θυμῷ·
θυμῷ: Od. 18:330: θαρσαλέως πολλοῖσι μετ’ ἀνδράσιν, οὐδέ τι θυμῷ
θυμῷ: Od. 18:390: θαρσαλέως πολλοῖσι μετ’ ἀνδράσιν, οὐδέ τι θυμῷ
θυμῷ: Od. 18:406: “δαιμόνιοι, μαίνεσθε καὶ οὐκέτι κεύθετε θυμῷ
θυμῷ: Od. 19:71: “δαιμονίη, τί μοι ὧδ’ ἐπέχεις κεκοτηότι θυμῷ;
θυμῷ: Od. 19:210: θυμῷ μὲν γοόωσαν ἑὴν ἐλέαιρε γυναῖκα,
θυμῷ: Od. 19:283: ἤην· ἀλλ’ ἄρα οἱ τό γε κέρδιον εἴσατο θυμῷ,
θυμῷ: Od. 19:343: οὐδέ τί μοι ποδάνιπτρα ποδῶν ἐπιήρανα θυμῷ
θυμῷ: Od. 19:485: ἀλλ’ ἐπεὶ ἐφράσθης καί τοι θεὸς ἔμβαλε θυμῷ,
θυμῷ: Od. 20:5: ἔνθ’ Ὀδυσεὺς μνηστῆρσι κακὰ φρονέων ἐνὶ θυμῷ
θυμῷ: Od. 20:301: ἦκα παρακλίνας κεφαλήν, μείδησε δὲ θυμῷ
θυμῷ: Od. 20:304: “Κτήσιππ’, ἦ μάλα τοι τόδε κέρδιον ἔπλετο θυμῷ·
θυμῷ: Od. 21:105: αὐτὰρ ἐγὼ γελόω καὶ τέρπομαι ἄφρονι θυμῷ.
θυμῷ: Od. 21:126: τρὶς δὲ μεθῆκε βίης, ἐπιελπόμενος τό γε θυμῷ,
θυμῷ: Od. 21:218: ὄφρα μ’ ἐῢ γνῶτον πιστωθῆτόν τ’ ἐνὶ θυμῷ,
θυμῷ: Od. 21:302: ἤϊεν ἣν ἄτην ὀχέων ἀεσίφρονι θυμῷ.
θυμῷ: Od. 21:355: παιδὸς γὰρ μῦθον πεπνυμένον ἔνθετο θυμῷ.
θυμῷ: Od. 22:11: ὄφρα πίοι οἴνοιο· φόνος δέ οἱ οὐκ ἐνὶ θυμῷ
θυμῷ: Od. 22:87: θυμῷ ἀνιάζων, ποσὶ δὲ θρόνον ἀμφοτέροισι
θυμῷ: Od. 22:411: “ἐν θυμῷ, γρηῦ, χαῖρε καὶ ἴσχεο μηδ’ ὀλόλυζε·
θυμῷ: Od. 22:477: χεῖράς τ’ ἠδὲ πόδας κόπτον κεκοτηότι θυμῷ.
θυμῷ: Od. 23:100: οὐ μέν κ’ ἄλλη γ’ ὧδε γυνὴ τετληότι θυμῷ
θυμῷ: Od. 23:168: οὐ μέν κ’ ἄλλη γ’ ὧδε γυνὴ τετληότι θυμῷ
θυμῷ: Od. 23:223: τὴν δ’ ἄτην οὐ πρόσθεν ἑῷ ἐγκάτθετο θυμῷ
θυμῷ: Od. 23:257: “εὐνὴ μὲν δὴ σοί γε τότ’ ἔσσεται, ὁππότε θυμῷ
θυμῷ: Od. 23:260: ἀλλ’ ἐπεὶ ἐφράσθης καί τοι θεὸς ἔμβαλε θυμῷ,
θυμῷ: Od. 24:90: ἀλλά κε κεῖνα μάλιστα ἰδὼν θηήσαο θυμῷ,
θυμῷ: Od. 24:163: βαλλόμενος καὶ ἐνισσόμενος τετληότι θυμῷ·
θυμῷ: Od. 24:248: ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δὲ μὴ χόλον ἔνθεο θυμῷ·
θυμῷ: Od. 24:391: οἱ δ’ ὡς οὖν Ὀδυσῆα ἴδον φράσσαντό τε θυμῷ,
θυμῷ: Od. 24:511: “ὄψεαι, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα, πάτερ φίλε, τῷδ’ ἐπὶ θυμῷ
θυμῷ: Od. 24:545: ὣς φάτ’ Ἀθηναίη, ὁ δ’ ἐπείθετο, χαῖρε δὲ θυμῷ.
θῦνε: Il. 5:87: θῦνε γὰρ ἂμ πεδίον ποταμῷ πλήθοντι ἐοικὼς
θῦνε: Il. 5:250: θῦνε διὰ προμάχων, μή πως φίλον ἦτορ ὀλέσσῃς.
θῦνε: Il. 11:342: θῦνε διὰ προμάχων, εἷος φίλον ὤλεσε θυμόν.
θῦνε: Il. 11:569: αὐτὸς δὲ Τρώων καὶ Ἀχαιῶν θῦνε μεσηγὺ
θῦνε: Il. 20:412: θῦνε διὰ προμάχων, εἷος φίλον ὤλεσε θυμόν.
θῦνε: Il. 20:493: ὣς ὅ γε πάντῃ θῦνε σὺν ἔγχεϊ δαίμονι ἶσος
θῦνε: Od. 24:449: θῦνε κατὰ μέγαρον· τοὶ δ’ ἀγχιστῖνοι ἔπιπτον.”
θῦνον: Il. 2:446: θῦνον κρίνοντες, μετὰ δὲ γλαυκῶπις Ἀθήνη
θῦνον: Il. 11:73: θῦνον· Ἔρις δ’ ἄρ’ ἔχαιρε πολύστονος εἰσορόωσα·
θύνοντ’: Il. 5:96: θύνοντ’ ἂμ πεδίον πρὸ ἕθεν κλονέοντα φάλαγγας,
θύνοντ’: Il. 11:188: θύνοντ’ ἐν προμάχοισιν ἐναίροντα στίχας ἀνδρῶν,
θύνοντ’: Il. 11:203: θύνοντ’ ἐν προμάχοισιν, ἐναίροντα στίχας ἀνδρῶν,
θυνόντων: Il. 10:524: θυνόντων ἄμυδις· θηεῦντο δὲ μέρμερα ἔργα
θυόεν: Il. 15:153: ἥμενον· ἀμφὶ δέ μιν θυόεν νέφος ἐστεφάνωτο.
θύοντα: Od. 15:260: “ὦ φίλ’, ἐπεί σε θύοντα κιχάνω τῷδ’ ἐνὶ χώρῳ,
θυοσκόοι: Il. 24:221: ἢ οἳ μάντιές εἰσι θυοσκόοι ἢ ἱερῆες,
θυοσκόος: Od. 21:145: ὅ σφι θυοσκόος ἔσκε, παρὰ κρητῆρα δὲ καλὸν
θυοσκόος: Od. 22:318: αὐτὰρ ἐγὼ μετὰ τοῖσι θυοσκόος οὐδὲν ἐοργὼς
θυοσκόος: Od. 22:321: “εἰ μὲν δὴ μετὰ τοῖσι θυοσκόος εὔχεαι εἶναι,
θύου: Od. 5:60: κέδρου τ’ εὐκεάτοιο θύου τ’ ἀνὰ νῆσον ὀδώδει
θύραζε: Il. 5:694: ἐκ δ’ ἄρα οἱ μηροῦ δόρυ μείλινον ὦσε θύραζε
θύραζε: Il. 16:408: ἐκ πόντοιο θύραζε λίνῳ καὶ ἤνοπι χαλκῷ·
θύραζε: Il. 18:29: θυμὸν ἀκηχέμεναι μεγάλ’ ἴαχον, ἐκ δὲ θύραζε
θύραζε: Il. 18:416: δῦ δὲ χιτῶν’, ἕλε δὲ σκῆπτρον παχύ, βῆ δὲ θύραζε
θύραζε: Il. 18:447: Τρῶες ἐπὶ πρύμνῃσιν ἐείλεον, οὐδὲ θύραζε
θύραζε: Il. 21:29: τοὺς ἐξῆγε θύραζε τεθηπότας ἠΰτε νεβρούς,
θύραζε: Il. 21:237: τοὺς ἔκβαλλε θύραζε μεμυκὼς ἠΰτε ταῦρος
θύραζε: Il. 24:572: Πηλεΐδης δ’ οἴκοιο λέων ὣς ἆλτο θύραζε
θύραζε: Od. 5:410: ἔκβασις οὔ πῃ φαίνεθ’ ἁλὸς πολιοῖο θύραζε·
θύραζε: Od. 6:53: ἠλάκατα στρωφῶσ’ ἁλιπόρφυρα· τῷ δὲ θύραζε
θύραζε: Od. 9:418: εἴ τινά που μετ’ ὄεσσι λάβοι στείχοντα θύραζε·
θύραζε: Od. 9:444: ὕστατος ἀρνειὸς μήλων ἔστειχε θύραζε,
θύραζε: Od. 9:461: ὣς εἰπὼν τὸν κριὸν ἀπὸ ἕο πέμπε θύραζε.
θύραζε: Od. 12:254: ἀσπαίροντα δ’ ἔπειτα λαβὼν ἔῤῥιψε θύραζε,
θύραζε: Od. 15:62: ἥρως, βῆ δὲ θύραζε, παριστάμενος δὲ προσηύδα
θύραζε: Od. 15:451: κερδαλέον δὴ τοῖον, ἅμα τροχόωντα θύραζε·
θύραζε: Od. 15:465: ἡ δ’ ἐμὲ χειρὸς ἑλοῦσα δόμων ἐξῆγε θύραζε.
θύραζε: Od. 16:276: ἤν περ καὶ διὰ δῶμα ποδῶν ἕλκωσι θύραζε
θύραζε: Od. 18:386: φεύγοντι στείνοιτο διὲκ προθύροιο θύραζε.”
θύραζε: Od. 19:68: ἀλλ’ ἔξελθε θύραζε, τάλαν, καὶ δαιτὸς ὄνησο·
θύραζε: Od. 19:69: ἢ τάχα καὶ δαλῷ βεβλημένος εἶσθα θύραζε.”
θύραζε: Od. 19:566: οἳ δὲ διὰ ξεστῶν κεράων ἔλθωσι θύραζε,
θύραζε: Od. 20:97: θῆκε θύραζε φέρων, Διὶ δ’ εὔξατο χεῖρας ἀνασχών·
θύραζε: Od. 20:179: ἀνέρας αἰτίζων, ἀτὰρ οὐκ ἔξεισθα θύραζε;
θύραζε: Od. 20:361: ἀλλά μιν αἶψα, νέοι, δόμου ἐκπέμψασθε θύραζε
θύραζε: Od. 20:367: τοῖσ’ ἔξειμι θύραζε, ἐπεὶ νοέω κακὸν ὔμμιν
θύραζε: Od. 21:89: ἀλλ’ ἀκέων δαίνυσθε καθήμενοι, ἠὲ θύραζε
θύραζε: Od. 21:238: ἀνδρῶν ἡμετέροισιν ἐν ἕρκεσι, μή τι θύραζε
θύραζε: Od. 21:299: ἥρωας δ’ ἄχος εἷλε, διὲκ προθύρου δὲ θύραζε
θύραζε: Od. 21:384: ἀνδρῶν ἡμετέροισιν ἐν ἕρκεσι, μή τι θύραζε
θύραζε: Od. 21:388: σιγῇ δ’ ἐξ οἴκοιο Φιλοίτιος ἆλτο θύραζε,
θύραζε: Od. 21:422: πρώτης στειλειῆς, διὰ δ’ ἀμπερὲς ἦλθε θύραζε
θύραζε: Od. 22:375: ἀλλ’ ἐξελθόντες μεγάρων ἕζεσθε θύραζε
θύραζε: Od. 22:456: ξῦον· ταὶ δ’ ἐφόρεον δμῳαί, τίθεσαν δὲ θύραζε.
θύραι: Od. 6:19: σταθμοῖϊν ἑκάτερθε· θύραι δ’ ἐπέκειντο φαειναί.
θύραι: Od. 7:88: χρύσειαι δὲ θύραι πυκινὸν δόμον ἐντὸς ἔεργον·
θύραι: Od. 13:109: ἐν δ’ ὕδατ’ ἀενάοντα. δύω δέ τέ οἱ θύραι εἰσίν,
θύραι: Od. 17:267: τοίχῳ καὶ θριγκοῖσι, θύραι δ’ εὐερκέες εἰσὶ
θύρας: Il. 6:89: οἴξασα κληῗδι θύρας ἱεροῖο δόμοιο
θύρας: Il. 6:298: τῇσι θύρας ὤϊξε Θεανὼ καλλιπάρῃος
θύρας: Il. 9:471: καὶ τότ’ ἐγὼ θαλάμοιο θύρας πυκινῶς ἀραρυίας
θύρας: Il. 14:167: Ἥφαιστος, πυκινὰς δὲ θύρας σταθμοῖσιν ἐπῆρσε
θύρας: Il. 14:169: ἔνθ’ ἥ γ’ εἰσελθοῦσα θύρας ἐπέθηκε φαεινάς.
θύρας: Il. 14:338: Ἥφαιστος, πυκινὰς δὲ θύρας σταθμοῖσιν ἐπῆρσεν·
θύρας: Od. 1:436: ὤϊξεν δὲ θύρας θαλάμου πύκα ποιητοῖο,
θύρας: Od. 10:230: ἡ δ’ αἶψ’ ἐξελθοῦσα θύρας ὤϊξε φαεινὰς
θύρας: Od. 10:256: ἡ δ’ αἶψ’ ἐξελθοῦσα θύρας ὤϊξε φαεινὰς
θύρας: Od. 10:312: ἡ δ’ αἶψ’ ἐξελθοῦσα θύρας ὤϊξε φαεινὰς
θύρας: Od. 10:389: ῥάβδον ἔχουσ’ ἐν χειρί, θύρας δ’ ἀνέῳξε συφειοῦ,
θύρας: Od. 18:102: αἰθούσης τε θύρας· καί μιν ποτὶ ἑρκίον αὐλῆς
θύρας: Od. 19:30: κλήϊσεν δὲ θύρας μεγάρων ἐῢ ναιεταόντων.
θύρας: Od. 21:45: ἐν δὲ σταθμοὺς ἄρσε, θύρας δ’ ἐπέθηκε φαεινάς,
θύρας: Od. 21:236: κληῖσαι μεγάροιο θύρας πυκινῶς ἀραρυίας·
θύρας: Od. 21:240: σοὶ δέ, Φιλοίτιε δῖε, θύρας ἐπιτέλλομαι αὐλῆς
θύρας: Od. 21:382: κληῖσαι μεγάροιο θύρας πυκινῶς ἀραρυίας·
θύρας: Od. 21:387: κλήϊσεν δὲ θύρας μεγάρων ἐῢ ναιεταόντων.
θύρας: Od. 21:389: κλήϊσεν δ’ ἄρ’ ἔπειτα θύρας εὐερκέος αὐλῆς.
θύρας: Od. 21:391: βύβλινον, ᾧ ῥ’ ἐπέδησε θύρας, ἐς δ’ ἤϊεν αὐτός·
θύρας: Od. 22:399: ὤϊξεν δὲ θύρας μεγάρων ἐῢ ναιεταόντων,
θύρας: Od. 23:194: κολλητὰς δ’ ἐπέθηκα θύρας, πυκινῶς ἀραρυίας.
θύρας: Od. 23:229: ἣ νῶϊν εἴρυτο θύρας πυκινοῦ θαλάμοιο,
θύρας: Od. 23:370: ὤϊξαν δὲ θύρας, ἐκ δ’ ἤϊον· ἦρχε δ’ Ὀδυσσεύς.
θύρας: Od. 24:501: ὤϊξάν ῥα θύρας, ἐκ δ’ ἤϊον, ἦρχε δ’ Ὀδυσσεύς.
θυράων: Il. 9:469: ἄλλο δ’ ἐνὶ προδόμῳ, πρόσθεν θαλάμοιο θυράων.
θυράων: Il. 24:455: τρεῖς δ’ ἀναοίγεσκον μεγάλην κληῗδα θυράων
θυράων: Il. 24:567: ῥεῖα μετοχλίσσειε θυράων ἡμετεράων.
θυράων: Od. 1:107: πεσσοῖσι προπάροιθε θυράων θυμὸν ἔτερπον,
θυράων: Od. 3:407: οἵ οἱ ἔσαν προπάροιθε θυράων ὑψηλάων
θυράων: Od. 7:112: ἔκτοσθεν δ’ αὐλῆς μέγας ὄρχατος ἄγχι θυράων
θυράων: Od. 9:304: οὐ γάρ κεν δυνάμεσθα θυράων ὑψηλάων
θυράων: Od. 9:416: χερσὶ ψηλαφόων, ἀπὸ μὲν λίθον εἷλε θυράων,
θυράων: Od. 16:344: αὐτοῦ δὲ προπάροιθε θυράων ἑδριόωντο.
θυράων: Od. 17:297: ἐν πολλῇ κόπρῳ, ἥ οἱ προπάροιθε θυράων
θυράων: Od. 17:339: ἷζε δ’ ἐπὶ μελίνου οὐδοῦ ἔντοσθε θυράων
θυράων: Od. 18:32: ὣς οἱ μὲν προπάροιθε θυράων ὑψηλάων
θυράων: Od. 22:76: ἁθρόοι, εἴ κέ μιν οὐδοῦ ἀπώσομεν ἠδὲ θυράων,
θυράων: Od. 22:91: εἴ πώς οἱ εἴξειε θυράων. ἀλλ’ ἄρα μιν φθῆ
θυράων: Od. 22:107: μή μ’ ἀποκινήσωσι θυράων μοῦνον ἐόντα.”
θυραωρούς: Il. 22:69: οὓς τρέφον ἐν μεγάροισι τραπεζῆας θυραωρούς,
θυρεὸν: Od. 9:240: αὐτὰρ ἔπειτ’ ἐπέθηκε θυρεὸν μέγαν ὑψόσ’ ἀείρας,
θυρεὸν: Od. 9:313: ῥηϊδίως ἀφελὼν θυρεὸν μέγαν· αὐτὰρ ἔπειτα
θυρεὸν: Od. 9:340: αὐτὰρ ἔπειτ’ ἐπέθηκε θυρεὸν μέγαν ὑψόσ’ ἀείρας·
θύρετρα: Il. 2:415: αἰθαλόεν, πρῆσαι δὲ πυρὸς δηΐοιο θύρετρα,
θύρετρα: Od. 18:385: αἶψά κέ τοι τὰ θύρετρα, καὶ εὐρέα περ μάλ’ ἐόντα,
θύρετρα: Od. 21:49: βοσκόμενος λειμῶνι· τόσ’ ἔβραχε καλὰ θύρετρα
θύρετρα: Od. 22:137: αὐλῆς καλὰ θύρετρα, καὶ ἀργαλέον στόμα λαύρης·
θυρέων: Od. 21:47: ἐν δὲ κληῖδ’ ἧκε, θυρέων δ’ ἀνέκοπτεν ὀχῆας
θυρέων: Od. 21:191: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐκτὸς θυρέων ἔσαν ἠδὲ καὶ αὐλῆς,
θύρη: Il. 24:317: ὅσση δ’ ὑψορόφοιο θύρη θαλάμοιο τέτυκται
θύρηθ’: Od. 14:352: νηχόμενος, μάλα δ’ ὦκα θύρηθ’ ἔα ἀμφὶς ἐκείνων.
θύρην: Il. 24:453: σταυροῖσιν πυκινοῖσι· θύρην δ’ ἔχε μοῦνος ἐπιβλὴς
θύρην: Od. 1:441: βῆ ῥ’ ἴμεν ἐκ θαλάμοιο, θύρην δ’ ἐπέρυσσε κορώνῃ
θύρην: Od. 22:155: αἴτιος, - ὃς θαλάμοιο θύρην πυκινῶς ἀραρυῖαν
θύρην: Od. 22:157: ἀλλ’ ἴθι, δῖ’ Εὔμαιε, θύρην ἐπίθες θαλάμοιο,
θύρην: Od. 22:201: τὼ δ’ ἐς τεύχεα δύντε, θύρην ἐπιθέντε φαεινήν,
θύρην: Od. 22:258: βεβλήκειν, ἄλλος δὲ θύρην πυκινῶς ἀραρυῖαν·
θύρην: Od. 22:275: βεβλήκειν, ἄλλος δὲ θύρην πυκινῶς ἀραρυῖαν·
θύρην: Od. 22:394: κινήσας δὲ θύρην προσέφη τροφὸν Εὐρύκλειαν·
θύρῃσι: Il. 2:788: οἳ δ’ ἀγορὰς ἀγόρευον ἐπὶ Πριάμοιο θύρῃσι
θύρῃσι: Il. 7:346: δεινὴ τετρηχυῖα, παρὰ Πριάμοιο θύρῃσι·
θύρῃσι: Od. 1:255: εἰ γὰρ νῦν ἐλθὼν δόμου ἐν πρώτῃσι θύρῃσι
θύρῃσι: Od. 9:417: αὐτὸς δ’ εἰνὶ θύρῃσι καθέζετο χεῖρε πετάσσας,
θύρῃσι: Od. 10:310: ἔστην δ’ εἰνὶ θύρῃσι θεᾶς καλλιπλοκάμοιο·
θύρῃσι: Od. 12:256: αὐτοῦ δ’ εἰνὶ θύρῃσι κατήσθιε κεκλήγοντας,
θύρῃσι: Od. 13:370: καὶ τὰ μὲν εὖ κατέθηκε, λίθον δ’ ἐπέθηκε θύρῃσι
θύρῃσι: Od. 17:530: οὗτοι δ’ ἠὲ θύρῃσι καθήμενοι ἑψιαάσθων
θύρῃσι: Od. 22:250: οἱ δ’ οἶοι λείπονται ἐπὶ πρώτῃσι θύρῃσι.
θύρῃσιν: Il. 11:643: Πάτροκλος δὲ θύρῃσιν ἐφίστατο ἰσόθεος φώς.
θύρῃσιν: Il. 22:66: αὐτὸν δ’ ἂν πύματόν με κύνες πρώτῃσι θύρῃσιν
θύρῃσιν: Od. 1:120: ξεῖνον δηθὰ θύρῃσιν ἐφεστάμεν· ἐγγύθι δὲ στὰς
θύρῃσιν: Od. 9:243: τόσσην ἠλίβατον πέτρην ἐπέθηκε θύρῃσιν.
θύρῃσιν: Od. 18:239: ὡς νῦν Ἶρος ἐκεῖνος ἐπ’ αὐλείῃσι θύρῃσιν
θύρῃσιν: Od. 23:49: νῦν δ’ οἱ μὲν δὴ πάντες ἐπ’ αὐλείῃσι θύρῃσιν
θύρηφι: Od. 22:220: κτήμαθ’ ὁπόσσα τοί ἐστι, τά τ’ ἔνδοθι καὶ τὰ θύρηφι,
θύρηφιν: Od. 9:238: πάντα μάλ’, ὅσσ’ ἤμελγε, τὰ δ’ ἄρσενα λεῖπε θύρηφιν,
θῦσαι: Il. 9:219: τοίχου τοῦ ἑτέροιο, θεοῖσι δὲ θῦσαι ἀνώγει
θύσανοι: Il. 2:448: τῆς ἑκατὸν θύσανοι παγχρύσεοι ἠερέθονται,
θυσάνοις: Il. 14:181: ζώσατο δὲ ζώνῃ ἑκατὸν θυσάνοις ἀραρυίῃ,
θῦσε: Od. 14:446: ἦ ῥα, καὶ ἄργματα θῦσε θεοῖσ’ αἰειγενέτῃσι,
θύσθλα: Il. 6:134: θύσθλα χαμαὶ κατέχευαν ὑπ’ ἀνδροφόνοιο Λυκούργου
θυσσανόεσσαν: Il. 5:738: ἀμφὶ δ’ ἄρ’ ὤμοισιν βάλετ’ αἰγίδα θυσσανόεσσαν
θυσσανόεσσαν: Il. 15:229: ἀλλὰ σύ γ’ ἐν χείρεσσι λάβ’ αἰγίδα θυσσανόεσσαν,
θυσσανόεσσαν: Il. 17:593: καὶ τότ’ ἄρα Κρονίδης ἕλετ’ αἰγίδα θυσσανόεσσαν
θυσσανόεσσαν: Il. 18:204: ὤμοις ἰφθίμοισι βάλ’ αἰγίδα θυσσανόεσσαν,
θυσσανόεσσαν: Il. 21:400: Ὣς εἰπὼν οὔτησε κατ’ αἰγίδα θυσσανόεσσαν
θυώδεα: Od. 5:264: εἵματά τ’ ἀμφιέσασα θυώδεα καὶ λούσασα.
θυώδεα: Od. 21:52: ἕστασαν, ἐν δ’ ἄρα τῇσι θυώδεα εἵματ’ ἔκειτο.
θυώδεος: Od. 4:121: ἐκ δ’ Ἑλένη θαλάμοιο θυώδεος ὑψορόφοιο
θύων: Il. 21:234: κρημνοῦ ἀπαΐξας· ὃ δ’ ἐπέσσυτο οἴδματι θύων,
θύων: Il. 21:324: Ἦ, καὶ ἐπῶρτ’ Ἀχιλῆϊ κυκώμενος ὑψόσε θύων
θύων: Il. 22:272: κήδε’ ἐμῶν ἑτάρων οὓς ἔκτανες ἔγχεϊ θύων.
θύων: Il. 23:230: Θρηΐκιον κατὰ πόντον· ὃ δ’ ἔστενεν οἴδματι θύων.
θύων: Od. 12:400: καὶ τότ’ ἔπειτ’ ἄνεμος μὲν ἐπαύσατο λαίλαπι θύων,
θύων: Od. 12:408: κεκληγὼς ζέφυρος μεγάλῃ σὺν λαίλαπι θύων.
θύων: Od. 12:426: ἔνθ’ ἦ τοι ζέφυρος μὲν ἐπαύσατο λαίλαπι θύων,
θῶες: Il. 11:474: Τρῶες ἕπονθ’ ὡς εἴ τε δαφοινοὶ θῶες ὄρεσφιν
θῶες: Il. 11:479: ὠμοφάγοι μιν θῶες ἐν οὔρεσι δαρδάπτουσιν
θῶες: Il. 11:481: σίντην· θῶες μέν τε διέτρεσαν, αὐτὰρ ὃ δάπτει·
θωὴν: Il. 13:669: τώ ῥ’ ἅμα τ’ ἀργαλέην θωὴν ἀλέεινεν Ἀχαιῶν
θῳὴν: Od. 2:192: σοὶ δὲ, γέρον, θῳὴν ἐπιθήσομεν, ἥν κ’ ἐνὶ θυμῷ
θῶκον: Od. 15:468: οἱ μὲν ἄρ’ ἐς θῶκον πρόμολον δήμοιό τε φῆμιν,
θῶκόνδε: Od. 5:3: οἱ δὲ θεοὶ θῶκόνδε καθίζανον, ἐν δ’ ἄρα τοῖσι
θώκους: Il. 8:439: Οὔλυμπον δὲ δίωκε, θεῶν δ’ ἐξίκετο θώκους.
θώκῳ: Od. 2:14: ἕζετο δ’ ἐν πατρὸς θώκῳ, εἶξαν δὲ γέροντες.
Θῶνος: Od. 4:228: ἐσθλά, τά οἱ Πολύδαμνα πόρεν, Θῶνος παράκοιτις,
θώρηκα: Il. 3:332: δεύτερον αὖ θώρηκα περὶ στήθεσσιν ἔδυνεν
θώρηκα: Il. 6:322: ἀσπίδα καὶ θώρηκα, καὶ ἀγκύλα τόξ’ ἁφόωντα·
θώρηκα: Il. 8:195: δαιδάλεον θώρηκα, τὸν Ἥφαιστος κάμε τεύχων.
θώρηκα: Il. 11:19: δεύτερον αὖ θώρηκα περὶ στήθεσσιν ἔδυνε,
θώρηκα: Il. 11:373: ἤτοι ὃ μὲν θώρηκα Ἀγαστρόφου ἰφθίμοιο
θώρηκα: Il. 16:133: δεύτερον αὖ θώρηκα περὶ στήθεσσιν ἔδυνε
θώρηκα: Il. 16:804: λῦσε δέ οἱ θώρηκα ἄναξ Διὸς υἱὸς Ἀπόλλων.
θώρηκα: Il. 17:606: βεβλήκει θώρηκα κατὰ στῆθος παρὰ μαζόν·
θώρηκα: Il. 18:610: τεῦξ’ ἄρα οἱ θώρηκα φαεινότερον πυρὸς αὐγῆς,
θώρηκα: Il. 19:371: δεύτερον αὖ θώρηκα περὶ στήθεσσιν ἔδυνεν.
θώρηκα: Il. 23:560: δώσω οἱ θώρηκα, τὸν Ἀστεροπαῖον ἀπηύρων
θώρηκας: Il. 2:544: θώρηκας ῥήξειν δηΐων ἀμφὶ στήθεσσι·
θώρηκες: Il. 13:265: καὶ κόρυθες καὶ θώρηκες λαμπρὸν γανόωντες.
θώρηκές: Il. 19:361: θώρηκές τε κραταιγύαλοι καὶ μείλινα δοῦρα.
θώρηκι: Il. 5:282: αἰχμὴ χαλκείη πταμένη θώρηκι πελάσθη·
θώρηκος: Il. 3:358: καὶ διὰ θώρηκος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο·
θώρηκος: Il. 4:136: καὶ διὰ θώρηκος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο
θώρηκος: Il. 5:99: θώρηκος γύαλον· διὰ δ’ ἔπτατο πικρὸς ὀϊστός,
θώρηκος: Il. 5:189: δεξιὸν ἀντικρὺ διὰ θώρηκος γυάλοιο·
θώρηκος: Il. 7:252: καὶ διὰ θώρηκος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο·
θώρηκος: Il. 11:234: Ἰφιδάμας δὲ κατὰ ζώνην θώρηκος ἔνερθε
θώρηκος: Il. 11:436: καὶ διὰ θώρηκος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο,
θώρηκος: Il. 13:507: ῥῆξε δὲ θώρηκος γύαλον, διὰ δ’ ἔντερα χαλκὸς
θώρηκος: Il. 13:587: θώρηκος γύαλον, ἀπὸ δ’ ἔπτατο πικρὸς ὀϊστός.
θώρηκος: Il. 13:591: ὣς ἀπὸ θώρηκος Μενελάου κυδαλίμοιο
θώρηκος: Il. 17:314: ῥῆξε δὲ θώρηκος γύαλον, διὰ δ’ ἔντερα χαλκὸς
θωρηκτάων: Il. 12:317: ὄφρά τις ὧδ’ εἴπῃ Λυκίων πύκα θωρηκτάων·
θωρηκτάων: Il. 15:689: μίμνεν ἐνὶ Τρώων ὁμάδῳ πύκα θωρηκτάων·
θωρηκτάων: Il. 15:739: ἀλλ’ ἐν γὰρ Τρώων πεδίῳ πύκα θωρηκτάων
θωρηκτάων: Il. 21:277: ἥ μ’ ἔφατο Τρώων ὑπὸ τείχεϊ θωρηκτάων
θωρηκτῇσιν: Il. 21:429: εἶεν, ὅτ’ Ἀργείοισι μαχοίατο θωρηκτῇσιν,
θωρήκων: Il. 13:342: θωρήκων τε νεοσμήκτων σακέων τε φαεινῶν
θώρηξ: Il. 4:133: χρύσειοι σύνεχον καὶ διπλόος ἤντετο θώρηξ.
θώρηξ: Il. 5:100: ἀντικρὺ δὲ διέσχε, παλάσσετο δ’ αἵματι θώρηξ.
θώρηξ: Il. 13:371: καὶ βάλεν ὕψι βιβάντα τυχών· οὐδ’ ἤρκεσε θώρηξ
θώρηξ: Il. 13:397: δουρὶ μέσον περόνησε τυχών· οὐδ’ ἤρκεσε θώρηξ
θώρηξ: Il. 15:529: ἐγγύθεν ὁρμηθείς· πυκινὸς δέ οἱ ἤρκεσε θώρηξ,
θώρηξ: Il. 20:415: χρύσειοι σύνεχον καὶ διπλόος ἤντετο θώρηξ·
θώρηξ: Il. 23:819: νύξ’, οὐδὲ χρό’ ἵκανεν· ἔρυτο γὰρ ἔνδοθι θώρηξ·
θωρῆξαί: Il. 2:11: θωρῆξαί ἑ κέλευε κάρη κομόωντας Ἀχαιοὺς
θωρῆξαί: Il. 2:28: θωρῆξαί σε κέλευσε κάρη κομόωντας Ἀχαιοὺς
θωρῆξαί: Il. 2:65: θωρῆξαί σε κέλευσε κάρη κομόωντας Ἀχαιοὺς
θώρηξεν: Il. 16:155: Μυρμιδόνας δ’ ἄρ’ ἐποιχόμενος θώρηξεν Ἀχιλλεὺς
θωρήξομαι: Il. 7:101: τῷδε δ’ ἐγὼν αὐτὸς θωρήξομαι· αὐτὰρ ὕπερθε
θωρήξομαι: Il. 8:376: τεύχεσιν ἐς πόλεμον θωρήξομαι, ὄφρα ἴδωμαι
θωρήξομαι: Il. 19:23: νῦν δ’ ἤτοι μὲν ἐγὼ θωρήξομαι· ἀλλὰ μάλ’ αἰνῶς
θωρήξομεν: Il. 2:72: ἀλλ’ ἄγετ’ αἴ κέν πως θωρήξομεν υἷας Ἀχαιῶν·
θωρήξομεν: Il. 2:83: ἀλλ’ ἄγετ’ αἴ κέν πως θωρήξομεν υἷας Ἀχαιῶν.
θωρήσσεο: Il. 19:36: αἶψα μάλ’ ἐς πόλεμον θωρήσσεο, δύσεο δ’ ἀλκήν.
θωρήσσεσθαι: Il. 11:714: ἄγγελος ἦλθε θέουσ’ ἀπ’ Ὀλύμπου θωρήσσεσθαι
θωρήσσεσθαι: Il. 11:717: εἴα θωρήσσεσθαι, ἀπέκρυψεν δέ μοι ἵππους·
θωρήσσεσθαι: Il. 18:167: ἄγγελος ἦλθε θέουσ’ ἀπ’ Ὀλύμπου θωρήσσεσθαι
θωρήσσεσθαι: Il. 18:189: μήτηρ δ’ οὔ με φίλη πρίν γ’ εἴα θωρήσσεσθαι
θωρήσσεσθαι: Od. 12:227: λανθανόμην, ἐπεὶ οὔ τί μ’ ἀνώγει θωρήσσεσθαι·
θωρήσσεσθον: Il. 13:301: τὼ μὲν ἄρ’ ἐκ Θρῄκης Ἐφύρους μέτα θωρήσσεσθον,
θωρήσσετο: Il. 5:737: τεύχεσιν ἐς πόλεμον θωρήσσετο δακρυόεντα.
θωρήσσετο: Il. 8:388: τεύχεσιν ἐς πόλεμον θωρήσσετο δακρυόεντα.
θωρήσσοιτο: Il. 10:78: ζώννυθ’ ὅτ’ ἐς πόλεμον φθισήνορα θωρήσσοιτο
θωρήσσοντο: Il. 2:526: Βοιωτῶν δ’ ἔμπλην ἐπ’ ἀριστερὰ θωρήσσοντο.
θωρήσσοντο: Il. 2:587: ἑξήκοντα νεῶν· ἀπάτερθε δὲ θωρήσσοντο·
θωρήσσοντο: Il. 2:818: λαοὶ θωρήσσοντο μεμαότες ἐγχείῃσι.
θωρήσσοντο: Il. 4:252: οἳ δ’ ἀμφ’ Ἰδομενῆα δαΐφρονα θωρήσσοντο·
θωρήσσοντο: Il. 8:54: ῥίμφα κατὰ κλισίας, ἀπὸ δ’ αὐτοῦ θωρήσσοντο.
θωρήσσοντο: Il. 11:708: πανσυδίῃ· μετὰ δέ σφι Μολίονε θωρήσσοντο
θωρήσσοντο: Il. 16:218: πάντων δὲ προπάροιθε δύ’ ἀνέρε θωρήσσοντο
θωρήσσοντο: Il. 19:352: αὐτίκα θωρήσσοντο κατὰ στρατόν· ἣ δ’ Ἀχιλῆϊ
θωρήσσοντο: Il. 20:1: Ὣς οἳ μὲν παρὰ νηυσὶ κορωνίσι θωρήσσοντο
θωρήσσοντο: Il. 20:329: ἔνθά τε Καύκωνες πόλεμον μέτα θωρήσσοντο.
θώρηχ’: Il. 18:460: καὶ θώρηχ’· ὃ γὰρ ἦν οἱ ἀπώλεσε πιστὸς ἑταῖρος
θωρηχθέντες: Il. 8:530: πρῶϊ δ’ ὑπηοῖοι σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες
θωρηχθέντες: Il. 11:49: αὐτοὶ δὲ πρυλέες σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες
θωρηχθέντες: Il. 11:724: ἔνθεν πανσυδίῃ σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες
θωρηχθέντες: Il. 12:77: αὐτοὶ δὲ πρυλέες σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες
θωρηχθέντες: Il. 13:699: οἳ μὲν πρὸ Φθίων μεγαθύμων θωρηχθέντες
θωρηχθέντες: Il. 16:257: Οἳ δ’ ἅμα Πατρόκλῳ μεγαλήτορι θωρηχθέντες
θωρηχθέντες: Il. 18:277: πρῶϊ δ’ ὑπηοῖοι σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες
θωρηχθέντες: Il. 18:303: πρῶϊ δ’ ὑπηοῖοι σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες
θωρηχθῆναι: Il. 1:226: οὔτέ ποτ’ ἐς πόλεμον ἅμα λαῷ θωρηχθῆναι
θωρηχθῆναι: Il. 16:40: δὸς δέ μοι ὤμοιιν τὰ σὰ τεύχεα θωρηχθῆναι,
θωρηχθῆναι: Od. 22:139: ἀλλ’ ἄγεθ’, ὑμῖν τεύχε’ ἐνείκω θωρηχθῆναι
θωρήχθησαν: Il. 3:340: Οἳ δ’ ἐπεὶ οὖν ἑκάτερθεν ὁμίλου θωρήχθησαν,
θωρήχθησαν: Il. 23:813: οἳ δ’ ἐπεὶ οὖν ἑκάτερθεν ὁμίλου θωρήχθησαν,
θώων: Il. 13:103: θώων παρδαλίων τε λύκων τ’ ἤϊα πέλονται